You are on page 1of 12

UPUSTVO ZA KORIENJE MRU MERNIH INSTRUMENATA

A.D. Milan Blagojevi Smederevo OPIS INSTRUMENTA MRU Optima 7 je analizator dimnih gasova, namenjen za:

MRU upustvo

Precizno merenenje koncentracije svih vrsta dimnih gasova, Princip detekcije gasova pomou elektro-hemiskih senzora.

Pored toga analizator se moe koristiti u sluaju aktivnih funkcija: Merenje protoka dimnih gasova Merenje eksplozivnih gasova Merenje diferencijalnog pritiska i pritiska gasova Merenje diferencijalne temperature Kompletna kontrola sagorevanja

OSNOVNI DELOVI INSTRUMENTA

1. EKRAN (DISPLAY) 2. SEPARATOR KONDEZATORA 3. TASTERI

Slika 1. Analizator

A.D. Milan Blagojevi Smederevo

MRU upustvo

Tab.1 Tasteri analizatora ON/OFF Taster za ukljuivanje i iskljuivanje uredjaja. Tasteri za pokretanje funkcija koji se nalaze na ekranu.

FUNKCISKI TASTERI

MENI TASTER

ESC TASTER

Prikazuje skup funkcija na ekranu koje su trenutno aktivne, takodje u odredjenim situacijama gde pokazuje podmeni. Taster za prekid operacija i za povratak na predhodni meni. Tasteri za kretanje kroz meni.

STRELICE TASTER OK TASTER TAMPAA Taster za potvrdu i ulaz u oznaeno poje na ekranu. Pritiskom ovog tastera aktivira se tampa trenutnih rezultata,ako se nalazi u dozvoljenoj razdaljini.

1. ZATITNI POKLOPAC 2. IR-DIODA ZA PRENOS PODATAKA NA STAMPA 3. SD ITA KARTICE (samo MRU SD kartice) 4. USB SA KONEKTOROM ZA PUNJENJE

Slika 2. Gornji deo analizatora

A.D. Milan Blagojevi Smederevo

MRU upustvo

1. KONEKCIJA ZA SONDU 2. KONEKTOR ZA PRITISAK 1 3. KONEKTOR ZA PRITISAK 2 (DIFERENCIJANI PRITISAK) 4. KONEKTOR ZA AUX 5. PRIKLJUAK SENZORA ZA TEMPERATURU VAZDUHA 6. PRIKLJUAK SENZORA ZA TEMPERATURU

Slika 3. Donja strana analizatora

1. 2. 3. 4.

MAGNETI IZLAZ ZA GASOVE RUKOHVAT POSTOLJE

Slika 4. Zadnja strana

A.D. Milan Blagojevi Smederevo SEPARATOR ZA KONDEZAT

MRU upustvo

Slika 5. ienje Separatora Posuda se moe prazniti i istiti, na sledei nain: Prvo, potrebno je skinuti crevo sa posude i izvaditi posudu iz gumenog draa (pozicija 1) , zatim posudu povucite na dole (pozicija 2). Rasklopiti separator da bi ispraznili kondezat. Ako je filter (pozicija 3) zatamljen (zaprljan) potrebno je isti zameniti. NAPOMENA: Gumeni prsten na vrhu separatora mora biti podmazan pre poetka merenja (moe i kremom za ruke).

A.D. Milan Blagojevi Smederevo TAMPA

MRU upustvo

tampa je vrlo prosta naprava za korienje i ne moe funkcionisati bez analizatora. Radi na principu termalnog zagrevanja samim tim koristi standardni papir za fiskalne kasne tj. termalni papir od 58mm. Dok je tampa iskljuen i malo due zadrimo prst na na tasteru za ukljuivanje dobiemo testnu tampu kao proveru rada uredjaja. Dovoljno je da jednom kratko pritisnemo dugme za ukljuenje kako bi njegov rad poeo. Iskljuenje se radi na isti nain, ili se uredjaj sam iskljui nakon odredjenog vremena. Punjenje uredjaja se vri na isti nain kao i kod analizatora, putem USB punjaa. 1. TASTER ZA UKLJUENJE I ISKLJUENJE

Slika 6. Primer odtampanih rezultata

A.D. Milan Blagojevi Smederevo PROCEDURA MERENJA TEMPERATURE I GASOVA Spajanje sonde i analizatora

MRU upustvo

Slika 7. Analizator spojen sa sondom 1. SONDA ZA MERENJE TEMPERATURE I GASOVA 2. DISTANCER KOJI IMA MOGUNOST ZAVIJANJA ZA ODVOD 3. ANALIZATOR

1. PRIKLJUAK SONDE ZA SEPARATOR (VEI OTVOR NEGO KONEKTOR ZA PRITISAK 2. KONEKTOR ZA PRITITISAK 3. AUX KONEKTOR

Slika 8. Konektori

A.D. Milan Blagojevi Smederevo PRIPREME PRE MERENJA Optimu 7 moemo koristiti sa interne baterije ili sa mrenog napajanja preko MRU adaptera za struju. Radna temperature ureaja je +5C do +45C. Pri samom merenju analizator mora biti u uspravnom poloaju kako kondezacija koja se stvara u separatoru kondezatora ne bi dola do pumpe (najbolje je koristiti magnete sa poledjine i lepiti za neku metalnu povrinu kao na slici 9).

MRU upustvo

Slika 9. Ispravni poloaj analizatora POKRETANJE INSTRUMENTA Pritisnite taster ON. Aparat se ne moe iskljuiti dok je prikljuen na mreni napon, nakon iskljuivanja aparat e umesto toga poeti punjenje interne baterije. Nakon ukljuivanja, analizator automatski vri anuliranje svih senzora (slika 10.) koje traje u intervalu od 30-60 sekundi (dok ne prestane zujanje i napuni skala prikazana na slici 11.). Nakon anuliranja aparata, momo zapoeti merenje.

Slika 10. Poetak anuliranja NAPOMENA: Anuliranje vriti na sveem vazduhu.

Slika 11. Skala anuliranja 1. SKALA KOJA POKAZUJE ANULIRANJE

A.D. Milan Blagojevi Smederevo Da bi smo zapoeli merenje neophodno je izabrati merni program.

MRU upustvo

1. Strelicama oznaimo Flue gas measurements (slika 12.1) 2. Pritisnemo taster OK 3. Odaberemo jedan od ponudjenih programa ( Program1, Program 2, Program 3, Program 4, Test program), npr. odabiramo Program 1 (slika 12.2) 4. Tasterom F1 moemo ui u opciju za podeavanje CO Limita i strelicama levo ili desno menjamo granicu. (ako podesimo limit na odredjenom programu taj limit ostaje sve dok ga ne promenimo). Maksimalna vrednost limita je 4000ppm-a a kratkotrajno 10000ppm-a. 5. Zatim taster OK

Slika 12. 1) Odabir opcija

2) Odabir programa

6. Otvara nam se izbor goriva koji testiramo (Wood dry, Pellets, Coal) za ovaj primer uzeemo Pellet (slika 13).

Slika 13. Odabir goriva 7. Potvrdjujemo tasterom OK 8. Postavljamo sondu u otvor na odvodu dima predvidjen za merenje kroz distancer koji nam takodje slui kao nosa sonde (kada je dobro privren na otvoru za testiranje). Sondu treba drati pod uglom (ne veim od 15 kako bi se kondezacija u cevi slivala ka odvodu dima slika 14).

A.D. Milan Blagojevi Smederevo

MRU upustvo

Slika 14. Poloaj sonde 9. Analizator nam tada trai da sondom pronadjemo taku sa najveom temperaturom. Kod odvoda manjeg prenika dovoljno je postaviti na sredinu otvora (slika 15).

Slika 15. Pronalaenje maksimalne temperature 10. Pritiskamo taster F1 kako bi zapoeli merenje. Tokom merenja uje se rad pumpe isti kao i tokom ukljuivanja uredjaja. U sluaju ako se ukljui i druga pumpa (pojaano zujanje) to znai da smo premaili zadatu graninu vrednost CO Limita. Neophodno je izvaditi sondu iz odvoda dima i zaustaviti merenje pritiskom tastera F1 i saekati da se iskljui druga pumpa. Za novo merenje ponovo kalibrisati (anulirati) uredjaj na sveem vazdugu.

10

A.D. Milan Blagojevi Smederevo 11. Proces merenja izgleda ovako

MRU upustvo

1. F1 taster slui za stopiranje/pokreta procesa jer se nalazi ispod te funkcije prikazane na ekranu 2. F2 taster slui za snimanje podataka izmerenih u tom trenutku na memoriju samog uredjaja koja se nalazi na SD kartici. 3. F3 taster slui za kretanje kroz meni i prikaz sva tri ekrana sa rezultatima, takodje za to mozemo korstiti tastere: Slika 16. Proces merenja

Slika 17. Sve tri strane parametara NAPOMENA: Merenje je dovoljno vriti u vremenskom intervalu od 5 minuta i taj isti proces ponoviti jo dva puta, kako bi pronali neku srednju vrednost dobijenih rezultata.

11

A.D. Milan Blagojevi Smederevo Dobijeni rezultati mogu se odtampati na sledei nain:

MRU upustvo

Postavimo tampa na maksimalnu razdaljinu od jednog metra iznad uredjaja u ravni sa IR diodom i pritisnemo taster za tampanje u bilo kom trenutku, da li se proces zavrsio ili ne.

Slika 18. Poloaj tampaa u odnosu na analizator

12