You are on page 1of 7

SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST MALIM NAWAR 31700 MALIM NAWAR PERAK D.R.

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID KALI PERTAMA TAHUN 2013 Tarikh Hari Masa Tempat Kehadiran 1 2 * / 6 2 6 9 10 11 12 : : : : : 26 Disember 2012 Khamis 9.00 pagi Bilik Gerakan Guru Besar "K "entadbiran "K H+M "K K)kurikulum .etiausaha H+M

"n #ndhira $%" Thiruna&ukarasu "n Ha'sah bt. ()hari +n. M)hamad ,us)'' b. $hmad "n. .uhaila Bt #smail +n. M)hd 0sman b. 1akaria +n. Mulana B "in +n. 3uri 4albi B H5 Mahmud +n. M)hd 7i8al b. 7eduan "n. 3)ri8ma9ati bt. .hahbudin +n. 7an5it .ingh a%l .)9aran :ik .hunurul Hai8a bt. .huib :ik .!ahera bt. $bdullah

1.0

UCAPAN PENGERUSI 1.1 Mengu apkan terima kasih kepada semua guru !ang hadir.

1.2 1.* 1.-

1./

Mengu apkan terima kasih kepada semua $(K H+M 2012 !ang telah men5alankan tugas dengan baik sepan5ang tahun lalu. Mengingatkan semua guru agar dapat memainkan peranan masing;masing dengan lebih emerlang. Men5elaskan matlamat pengurusan hal eh9al murid merupakan tanggung5a9ab pihak sek)lah dalam me9u5udkan sistem pengurusan hal eh9al murid !ang berkesan bagi meningkatkan tara' kesihatan< keba5ikan< keselamatan< disiplin< keselesaan. keharm)nian dan kese5ahteraan murid bagi men apai pendidikan !ang berkualiti .emua guru diseru agar dapat melakukan amalan !ang terbaik dalam: 1./.1 Membina dasar pengurusan H+M berlandaskan Dasar "endidikan 3egara< undang;undang dan peraturan serta perkembangan terkini. 1./.2 Memastikan pr)gram H+M berasaskan prinsip perkembangan 'isi)l)gi< psik)l)gi< intelek< em)si dan ker)hanian murid. 1./.* Memastikan pengurusan akti&iti berkaitan hal eh9al murid berasaskan prinsip dan peraturan. 1./.- Melaksanakan strategi untuk meningkatkan prestasi hal eh9al murid. 1././ Men5alankan penilaian dan penambahbaikan pr)gram hal eh9al murid se ara berterusan. Tind ! n" M !#$% n

2.0

MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN PERLANTIKAN AJK KURIKULUM 2013 2.1 +n. M)hamad ,us)' b. $hmad selaku "K H+M .K Meth)dist membentang dan mengesahkan perlantikan $(K H+M 201*. =7u5uk Tak9im> Tind ! n" M !#$% n

3.0

MENGESAHKAN KEDUDUKAN BILANGAN MURID TERKINI *.1 *.2 Tuan pengerusi mengesahkan terdapat seramai 16 )rang guru dan 96 )rang murid di .K Meth)dist !ang telah dida'tar dan direk)dkan. =7u5uk Tak9im> Tuan pengerusi turut memaklumkan guru !ang memegang 5a9atan sebagai guru kelas bagi tahun 201* perlu melengkapkan data murid dalam $plikasi "engkalan Data Murid =$"DM> se ara )nline. Tind ! n" M !#$% n

&.0

DASAR HAL EHWAL MURID 'HEM( 2013 -.1 Minit Mes!uarat (a9atankuasa Ke il mesti disediakan dan disimpan di dalam ?ail #nduk H+M dan ?ail (a9atankuasa Ke il. Tind ! n" J)K K*+i# HEM .emua murid mesti berada di sek)lah sele9at;le9atn!a pada pukul 2.*0 pagi setiap hari persek)lahan. Tind ! n" S*%$ M$,id .emua guru mesti berada di sek)lah sele9at;le9atn!a pada pukul 2.*0 pagi setiap hari persek)lahan. Maklumkan sekiran!a ada masalah !ang dihadapi )leh guru kepada pentadbir. Tind ! n" S*%$ G$,$ .emua pihak hendaklah mematuhi "ekeliling #khtisas !ang berkaitan dan tidak melanggar pia9aian. Tind ! n" S*%$ G$,$ .ebarang masalah disiplin atau apa;apa ke5adian di sek)lah !ang melibatkan murid perlu diselesaikan mengikut ')rmula 1:*:2 iaitu Hari "ertama makluman se ara lisan kepada ""D%("3. Hari Ketiga ; @ap)ran perkembangan kes samada melibatkan pihak p)lis<h)spital atau lain;lain lagi. Hari Ketu5uh ; "en!elesaian kes samada selesai ara rundingan atau kes ke mahkamah Tind ! n" M !#$% n

-.2

-.*

-.-

-./

-.6

.emua murid perlu mematuhi peraturan sek)lah. .etiap murid perlu ada buku peraturan sek)lah. Tind ! n" S*%$ M$,id PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (a9atankuasa #nduk dan senarai tugas (a9atankuasa Ke il H+M adalah seperti di dalam Buku Tak9im .ek)lah 201* Tind ! n" M !#$% n .emua guru adalah se ara aut)matik memegang satu p)t')li) dalam (a9atankuasa Ke il Tind ! n" S*%$ G$,$ Tugas guru kelas meliputi men atat maklumat lengkap dalam 5adual kedatangan< maklumat lengkap murid< menanda kehadiran murid<menutup 5adual kedatangan di akhir bulan serta mana;mana tugas !ang telah diamanahkan Tind ! n" G$,$ K*# . (a9atankuasa Hal +h9al Murid 201* disahkan mengikut Buku Tak9im .ek)lah 201* )leh semua guru. Tind ! n" M !#$% n J / 0 n!$ . Di.i1#in Memastikan baha9a disiplin para pela5ar berada dalam keadaan terka9al. Tind ! n" AJK Di.i1#in +n.7an5it .ingh dilantik sebagai Guru Disiplin Tind ! n" M !#$% n Buku 7ek)d .alahlaku murid perlu diisi sebagai rek)d sesuatu kes disiplin murid. Tind ! n" AJK Di.i1#in .istem .alahlaku Disiplin Murid =..DM> perlu dilengkapkan setiap - bulan sekali dengan memasukkan senarai nama murid;murid !ang telah melakukan kesalahan seperti dalam buku rek)d lap)ran salahlaku Tind ! n" S*%$ !*# .)PKHEM J / 0 n!$ . Bi%3in4 n5 K $n.*#in4 d n G$,$ P*n6 6 n4 Memastikan baha9a murid;murid di .K Meth)dist berada di dalam keadaan !ang stabil dari pelbagai aspek. "n.3)r!atimah Bt #dris adalah guru Bimbingan< Kaunseling dan Guru "en!a!ang sek)lah ini. Tind ! n" M !#$% n J / 0 n!$ . K n0in "n .iti 7uba!a Bt Hasim telah dilantik sebagai Guru Kantin sek)lah ini. (a9atankuasa Kantin bertanggung 5a9ab memantau kebersihan< kuantiti dan kualiti makanan serta kebersihan kantin berada dalam keadaan baik. Memastikan @ap)ran Kendiri Kantin sek)lah dilengkapkan )leh "engurus Kantin dan semua aspek !ang berkaitan dengan keselamatan Tind ! n" AJK K n0in

-.0 /.1

/.2

/.*

/.-

-././.1 /./.2 /./.* /./.-

-.2 /.6.1 /.6.2

-. 7 /.2.1 /.2.2 /.2.*

-. 7 /.6.1 /.6.2 /.6.*

J / 0 n!$ . R n+ n4 n M ! n n T %3 8 n 'RMT( d n P,94, % S$.$ 1 M # 6.i 'PS1M( d n P,94, % :i0 %in 1 M # 6.i "n. 1api8ah dilantik sebagai Guru 7MT< ".1M dan "A1M sek)lah ini. Tind ! n" M !#$% n Tuan "engerusi memaklumkan baha9a 7MT pada tahun 201* ini diberi kepada 29 )rang murid !ang la!ak dan murid ini la!ak mendapat &itamin 1 Mala!sia. (a9atankuasa 7MT perlu memastikan murid;murid 7MT mengambil makanan !ang telah disediakan di kantin dan lap)ran perlu dibuat di dalam buku 7MT. Tind ! n" AJK RMT Guru kelas tahun 1 diminta mengenalpasti murid !ang la!ak menerima 7MT. Tind ! n" G$,$ K*# . ".. untuk tahun ini diteruskan dengan baki susu !ang ada sehingga bulan Ma . Guru !ang berkenaan perlu memastikan susu !ang hendak diberi kepada murid berada dalam keadaan el)k dan selamat diminum. Tind ! n" M !#$% n

/.6./.6./

-.; /.9.1 /.9.2 /.9.* /.9.-

J / 0 n!$ . K*.i8 0 n5 K*.*# % 0 n D n K*+*% . n '3K( +n.Mulana dilantik sebagai Guru *K sek)lah ini. Tind ! n" M !#$% n Memastikan murid;murid sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan terka9al Melibatkan pihak "BG< pihak p)lis dan pusat kesihatan. "ihak ""D akan men5alankan pemantauan bagi memastikan pr)gram *K ber5alan di setiap sek)lah. (a9atankuasa ini perlulah sentiasa mengadakan pr)gram keselamatan dari semasa ke semasa )nt)hn!a latihan kebakaran bagi memastikan murid;murid sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Tind ! n" AJK 3K (a9atankuasa ini perlu memastikan tahap kesihatan dan kebersihan dengan mengadakan B.p)t :he kC kebersihan murid dari semasa ke semasa. Kad Kesihatan perlu direk)dkan dan dikemaskini bagi memudahkan "ihak Kesihatan men5alankan tugas. Tind ! n" AJK K*.i8 0 n J / 0 n!$ . S!i% Pin< % n B$!$ T*!. 'SPBT( Tind ! n" M !#$% n

/.9./ /.9.6

-.10

/.10.1 +n.3uri 4albi telah dilantik sebagai Guru ."BT sek)lah ini. /.10.2 .emua murid diberi pin5aman buku teks. Tind ! n" M !#$% n /.10.* B)rang ."BT masih perlu diisi dan dikumpul )leh pihak sek)lah 9alaupun dasar buku untuk semua murid telah diumumkan. /.10.- .emua buku perlu dipastikan dibalut dan digunakan dengan sebaik mungkin. Buku !ang kurang< pihak sek)lah akan mendapatkann!a daripada .t)r Daerah dan pastikan semua murid memulangkan buku !ang dipin5am pada akhir tahun. Tind ! n" AJK SPBT /.10./ Murid !ang bertukar dalam daerah mengikut pekeliling< perlu memba9a buku teks ke sek)lah baru. /.10.6 .t)r Buku Teks Daerah ialah di .K..iputeh<Tr)n)h.

Tind ! n" M !#$% n -.11 J / 0 n!$ . B n4$n n d n P*, 390

/.11.1 :ik .!ahera telah dilantik sebagai Guru bangunan dan perab)t sek)lah ini. Tind ! n" M !#$% n /.11.2 Memastikan baha9a bangunan dan perab)t untuk murid berada dalam keadaan baik dan sempurna. /.11.* (a9atankuasa ini perlu mengetahui dan membuat pem)h)nan sekiran!a memerlukan kerusi dan me5a tambahan.

/.11.- (a9atankuasa b)leh mendapatkan st)k barangan di dalam kelas daripada guru kelas dan berhubung dengan 5a9atankuasa bangunan dan perab)t untuk mendapatkan sebarang maklumat. Tind ! n" AJK B n4$n n d n P*, 390 -.12 J / 0 n!$ . K*3 <i! n

/.12.1 "n 3)ri8ma9ati telah dilantik sebagai Guru Keba5ikan sek)lah ini. /.12.2 Memastikan setiap keba5ikan murid di5aga. Tind ! n" M !#$% n /.12.* Murid !ang berkela!akan diberi bantuan dalam setiap aspek keba5ikan )nt)hn!a seperti kutipan kilat< derma dari segi ke9angan< pakaian dan makanan. /.12.- Men adangkan agar nama setiap murid !ang berkela!akan menerima bantuan diberikan kepada pihak 5abatan mas!arakat. /.12./ Memastikan murid !ang berkela!akan menerima bantuan KD$M" terutaman!a murid miskin. Tind ! n" AJK K*3 <i! n -.13 J / 0 n!$ . K*+*,i n

/.1*.1 +n. 7an5it .ingh telah dilantik sebagai Guru Ke eriaan sek)lah ini. Tind ! n" M !#$% n /.1*.2 Memastikan baha9a setiap bangunan< bilik;bilik khas dan bilik dar5ah berada dalam keadaan bersih dan eria. /.1*.* "erlu mengadakan pr)gram;pr)gram kebersihan dan ke eriaan seperti pertandingan kelas ter antik. Tind ! n" AJK K*+*,i n. -.1& J / 0 n!$ . P*nd =0 , n

/.1-.1 +n. 7i8al telah dilantik sebagai Guru "enda'taran sek)lah ini. Tind ! n" M !#$% n /.1-.2 Memastikan baha9a penda'taran dan rek)d murid sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa. /.1-.* Memastikan kemasukkan murid Tahun 6 ke tingkatan 1 dan sek)lah Berasrama penuh dida'tar. Tind ! n" AJK P*nd =0 , n /.1-.- Guru kelas bertanggung5a9ab merek)d kedatangan dan penda'taran murid. Tind ! n" G$,$ K*# . -.1J / 0 n!$ . AADK

/.1/.1 :ik .hunurul Hai8a telah dilantik sebagai Guru $$DK sek)lah ini. Tind ! n" M !#$% n /.1/.2 Meran ang dan mengadakan pr)gram;pr)gram !ang berkaitan dengan $$DK. Tind ! n" AJK AADK -.12 J / 0 n!$ . An0i D*n44i

/.16.1 :ik Ti)ng .ie9 .ia telah dilantik sebagai Guru $nti Denggi sek)lah ini. Tind ! n" M !#$% n

/.16.2 Memastikan persekitaran sek)lah bebas daripada n!amuk aedes. /.16.* Meran ang dan mengadakan pr)gram;pr)gram !ang berkaitan seperti g)t)ng;r)!)ng dan eramah. Tind ! n" AJK An0i D*n44i

2.0

HAL>HAL LAIN 6.1 "uan "engerusi memaklumkan baha9a ka9asan sek)lah dan bilik guru telah berlaku perubahan dimana telah diubahsuai dengan me9u5udkan bilik gerakan. #ni men!ebabkan ka9asan ini berada dalam keadaan tidak eria dan tindakan $(K !ang berkenaan perlu diambil. Tind ! n" AJK K*3*,.i8 n d n K*+*,i n "uan "engerusi memaklumkan baha9a bilik dar5ah dan bilik guru akan di at semula dengan 9arna !ang lebih eria. "uan "engerusi 5uga memaklumkan baha9a peker5a s9asta akan ditukarkan ke sek)lah lain berdasarkan p)lisi dan dasar s!arikat tersebut. Tind ! n" M !#$% n +n. ,us)'' mengingatkan kepada setiap 5a9atankuasa baha9a 'ail !ang berkaitan perlu dilengkapkan se epat mungkin kerana ada pemantauan )leh ""D ke sek)lah; sek)lah Daerah Kinta .elatan. Tind ! n" S*%$ AJK +n. ,us)'' menegaskan kepada semua guru kelas agar melengkapkan kedatangan murid sebelum 6.1/ pagi. #ni bagi memudahkan "n. 7)8ita memasukkan kehadiran murid se ara )nline sebelum 6.-/ pagi. Tind ! n" S*%$ G$,$ K*# .

6.2 6.*

6.-

6./

Mes!uarat ditangguhkan pada 5am 11.0/ pagi.

Disediakan )leh :

Disemak )leh:

................................................... = +3. M0HD 0.M$3 B 1$K$7#$ > .etiausaha (%K Hal +h9al Murid .K Meth)dist Malim 3a9ar

...................................................... = +3. ,E.0?? B $HM$D > "en)l)ng Kanan H+M .K Meth)dist Malim 3a9ar