U jednom trenutku susreta svoje roditelje , svoje majke i oca , što si se rodio - u jednom trenutku susreta !

Zapamtite , život je uvijek izvan sastanka , nikada ne izlaze iz razdvajanja . Život dolazi samo u dubokoj sastanku , u dubokom zajedništvu . Na jednom trenutku tvoj otac i majka bili jedan , nisu dva . Oni su unkcionirati kao jedno bi!e. U tom jedinstvu ste ro"eni . Život uvijek dolazi iz jedinstva . #život koji sam pri$aju , ili %sus &ovori o a 'udd(a &ovori o , ježivot koji !e se do&oditi u vama , u vama . Opetzajedništvo ,topljenje , do&a"a , a dva seksualnost u tebi otopiti . )jeti se , opet kažem , a opet da je sekstemeljna dualnost , a ako ne nadilaze seks'ra(man ne može posti!i . )vi ostali dvojine su samo razmišljanja i razmišljanja ovo& osnovno& dvojnosti . *o"enje i smrt - ponovnodualnost . Oni !e nestati kada nisu ni muško ili žensko . +ada imate svijest koja nadilazi i jedno , ro"enje i smrt nestati , materija i um nestaju , ovaj svijet i da svijet nestati , raj i pakao nestati . )vi dualnosti nestaju kadatemeljna dualnost u tebi nestaje , jer sve dualnosti jednostavno su odjekivali i ponovno odjekivali osnovnu podjelu unutar vas . , Os(o ,-r(ovni doktrina , raz&ovori o +enopanis(ad . %n a sin&le moment o meetin& bet.een /our parents, /our mot(er and at(er, /ou .ere born 0 in a sin&le moment o meetin&! *emember, li e is al.a/s out o meetin&, never out o separation. 1i e comes onl/ in a deep meetin&, in a deep communion. 2or a sin&le moment /our at(er and mot(er .ere one, t(e/ .ere not t.o. 3(e/ .ere unctionin& as one bein&. %n t(at oneness /ou .ere born. 1i e al.a/s comes out o oneness. #nd t(e li e t(at % am talkin& about, or 4esus talks about and 'udd(a talks about, is t(e li e .(ic( .ill (appen inside /ou, .it(in /ou. #&ain a communion, a meltin&, (appens, and t(e t.o se5ualities .it(in /ou dissolve. *emember, % sa/ a&ain and a&ain t(at se5 is t(e basic dualit/, and unless /ou transcend se5 t(e 'ra(man cannot be ac(ieved. #ll ot(er dualities are just re lections and re lections o t(is basic dualit/. 'irt( and deat( 0 a&ain a dualit/. 3(e/ .ill disappear .(en /ou are neit(er male or emale. 6(en /ou (ave a consciousness .(ic( &oes be/ond bot(, birt( and deat( disappear, matter and mind disappear, t(is .orld and t(at .orld disappear, (eaven and (ell disappear. #ll dualities disappear .(en t(e basic dualit/ .it(in /ou disappears, because all dualities are simpl/ ec(oin& and re-ec(oin& t(e basic division .it(in /ou. , Os(o, 3(e )upreme 7octrine, 3alks on t(e +enopanis(ad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful