You are on page 1of 61

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

SISTEM PENTADBIRAN NEGARA


1. Kerajaan Tempatan diw j d!an "a#i mem"eri pe$ an# !epada pend d !%pend d ! tempatan men#am"i$ "a&a#ian di da$am pen# r 'an !awa'an mere!a. N(ata!an 'e)ara rin#!a' a* "* ! a'a%! a'a (an# di"eri!an pada Kerajaan Tempatan apa!a& ! a'a%! a'a !erajaan ne#eri !e ata' !erajaan tempatan.

+awapan, a* i. ii. iii. iv. "* i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. i". ". "i. "ii. "iii. "iv. K a'a%! a'a !erajaan Tempatan mengadakan undang-undang kecil by-laws mengutip cukai,kadar sewa dan lain-lain berautonomi kewangan melantik kakitangannya sendiri K a'a%! a'a Kerajaan Ne#eri !e ata' Kerajaan Tempatan menerima atau tidak segala akta tentang kerajaan tempatan yang digubal oleh Parlimen,sama ada secara penuh atau sebahagian sahaja mengawal perubahan sempadan,kemasukan kawasan baru dan pengiktirafan status perbandaran melantik ahli majlis,datuk Bandar atau yang di-pertua penguasa tempatan meluluskan belanjawan penguasa tempatan meluluskan pinjaman untuk melaksanakan projek spt penurapan jalan,pembinaan gerai dan lain-lain meluluskan perjawatan penguasa tempatan mempunyai budi bicara untuk memecat etua !abatan sebuah penguasa tempatan atau timbalannya mengesahkan undang-undang kecil spt cukai pintu dsb. Boleh melambatkan kelulusan untuk membuat penilaian semula perkadaran bagi penguasa tempatan spt. #ukai pintu $emberi arahan jenis am mengenai dasar-dasar kepada pihak berkuasa tempatan erajaan negeri menampung jumlah perbelanjaan yang tidak mencukupi oleh penguasa tempatan erajaan negeri akan mengadakan pemantauan segala kegiatan pihak kerajaan tempatan $empunyai kuasa untuk memindahkan semua atau sebahagian daripada fungsi penguasa tempatan kepada $enteri Besar $eluluskan segala jenis perkhidmatan untuk kebajikan masyarakat seperti urusan pungutan sampah dan lain-lain.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------. .a* H rai!an ti#a ./* tan## n#jawa"01 n#'i tama a#en'i%a#en'i p 'at ."* Bin)an#!an ti#a./* )ara "a#aimana pen(e$ara'an dan !awa$an !e ata' a#en'i%a#en'i men# r ' dija$an!an 2$e& a#en'i%a#en'i p 'at. +awapan, a* Tan## n#jawa" 01 n#'i '#en'i p 'at i. ii. iii. iv.

menggubal dasar dan perancangan ekonomi 'egara membekalkan keperluan sumber manusai,peruntukan kewangan kepada agensi kerajaan memberi perkhidmatan tertentu yang diperlukan oleh agensiagensi mengurus membentuk dasar dan perancangan mengenai keperluan asas dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang diberikan oleh agensi-agensi mengurus.

"*Pen(e$ara'an dan !awa$an a#en'i p 'at !e ata' a#en'i men# r ' i. ii. iii. iv. v. ( /. A#en'i%a#en'i !erajaan "2$e& di"a&a#i!an !epada ti#a !2mp2nen pentin# iait Kementerian3ja"atan dan per"adanan awam. H rai!an 'e)ara rin#!a' 'i1at 'erta 1 n#'i mana%mana d a .-* !2mp2nen a#en'i ter'e" t. +awapan, Kementerian Si1at , $erupakan agensi tertinggi kerajaan )anggugjawab seseorang menteri dilaksanakan oleh badan yang dipanggil ementerian %a merupakan agensi tertinggi di dalam jentera pentadbiran pusat atau persekutuan $enteri-menteri yang memegang ementerian yang penting dan mempunyai anggungjawab yang berat akan dibantu oleh timbalan-timbalan menteri pemeriksaan anggaran belanjawan tahunan pemeriksaan permintaan mengadakan skim perkhidmatan dan menambah atau menggred jawatan pemeriksaan perancangan pembangunan ekonomi tahunan dan lima tahun menguatkuasakan peraturan-peraturan kewangan dan perkhidmatan penyelarasan pembentukan dasar program dan projek kerajaan bagi mengesan masalah dan menyelasikannya.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

--------------------------- etua setiausaha merupakan pegawai pentadbir. Beliau adalah penasihat perdana menteri.terutama dalam pembentukan dasar-dasar dan tanggungjawab &emua ementerian beribupejabat di *

4 n#'i, $embentuk dasar-dasar,merancang,mengawal dan menyelaras pelaksanaan tugas-tugas yang diletakkan di bawah portfolionya )ugas-tugas dan tanggungjawab ementerian disalurkan ke beberapa buah jabatan dan perbadanan awam yang ditubuhkan dalam ementerian tersebut )erdapat ementerian yang tidak mempunyai jabatan seperti ementerian luar negeri. +a"atan Si1at, +gensi kerajaan yang diwujudkan di dalam sesebuah ementerian &emua jabatan mempunyai cawangan-cawangan di peringkat negeri dan daerah ebanyakan jabatan diketuai oleh ketua pengarah !abatan-jabatan peringkat negeri,daerah diketuai oelh pengarah

4 n#'i, $elaksanakan sebahagian daripada perkara dan dasar-dasar yang terletak di bawah ementerian itu. Bertanggungjawab mengawas dan menyelaras perjalanan cawangan-cawangan di peringkat negeri dan daerah Bertanggungjawab bagi perkara-perkara ikhtisas dan teknikal ebanyaakan jabatan diketuai oleh pegawai-pegawai dari berbagai perkhidmatan ikhtisas Per"adanan Awam Si1at, +gensi yang baru ditubuhkan di 'egara ini $engambilalih beberapa peranan yang dilaksanakan oleh jabatan-jabatan kerajaan )erdapat beberapa perbadanan awam yang baru ditubuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas baru seperti -&-.+/,P-)/0'+&,1.+ dan lain-lain Prestasi perbadanan awam cukup cemerlang selepas pelaksanaan .-B di mana telah menjayakan pencapaian objektif dasar tersebut +gensi yang telah dibentuk ini meliputi bidang-bidang seperti latihan,Pendidikan,perdagangan,perindustrian,kewangan,pem bangunan wilayah dan lain-lain.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

4 n#'i, $embolehkan kerajaan melibatkan diri secara langsung dalam pembangunan sosio ekonomi $enceburkan diri dalam agensi yang tidak diminati oleh sector swasta kerana kurang untung dan memerlukan modal yang besar .apat memastikan pembangunan berjalan dengan lebih cepat,pesat,teratur,adil dan efisien +gensi ini lebih bebas dan authoritative-bertanggungjawab

ARAHAN PRKHIDMATAN DAN KESELAMATAN

1.

Ci! 4i5a 'e2ran# Pen2$2n# Pen#ara& Tad"ir3 te$a& dipertan## n#jawa"!an nt ! men# r ' '('tem 1ai$ di ja"atann(a. Ket a +a"atann(a te$a& men#ara&!an "e$ia ' pa(a men#!aji '('tem 1ai$ 'edia ada "a#i men#ata'i perma'a$a&an%perma'a$a&an "eri! t, a* 1ai$%1ai$ (an# "erpinda& tan#an dari 'e2ran# pe#awai !epada 'e2ran# pe#awai $ain tanpa me$a$ i Ba&a#ian Penda1taran 4ai$. "* 4ai$%1ai$ (an# ter'impan ter$a$ $ama di tan#an 'e'e2ran# pe#awai )* 4ai$%1ai$ (an# ter$a$ te"a$ dan te$a& me$e"i&i &ad !and n#ann(a. N(ata!an tinda!an%tinda!an (an# per$ di$a! !an 2$e& Ci! 4i5a da$am men#ata'i perma'a$a&an di ata'. +awapan, a2 #ik 3i4a hendaklah menyediakan boring-borang perjalanan fail yang mempunyai butir-butir berikut5 i. ii. iii. iv. v. no. fail nama fail pegawai yang mengedarkan fail pegawai yang menerima fail tarikh dan tandatangan dari pegawai-pegawai yang mengedarkan fail.

b2 &ebagai seorang Penolong Pegawai )adbir, #ik 3i4a boleh mengeluarkan surat edaran dalaman kepada pegawai-pegawai agar menghantar balik fail ke Bahagian Pendaftaran 3ail sekiranya sesuatu fail itu telah selesai diambil tindakan atau tidak dapat diteruskan kerana menunggu butir-butir lanjut atau sebab-sebab lain. !ika perlu fail berkenaan boleh disimpan dalam perhatian. c2 #ik 3i4a hendaklah mengambil tindakan membuka satu kulit fail baru yang mempunyai tajuk dan nombor yang sama dan ditanda sebagai
%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

!ilid %% dengan terang. 3ail asal hendaklah ditanda !ilid %. 3ail baru ini hendaklah juga direkodkan dalam doket sebagai satu fail berasingan dan dimasukkan selepas rekod fail !ilid %. )indakan yang sama juga bolehlah diambil bila membuka fail !ilid %%% dan selanjutnya. -. Se'e" a& a#en'i !erajaan "er)adan# nt ! men#ada!an 'at per'idan#an (an# a!an mem"in)an#!an an)aman pen##ana' dan !e'e$amatan Ne#ara. Per'idan#an ini a!an diada!an di 'a$a& 'e" a& &2te$ ter!em !a di K a$a L mp r dan a!an di&adiri 2$e& 'em a pi&a! (an# ter$i"at den#an r 'an !e'e$amatan Ne#ara. Berda'ar!an !epada a#enda (an# ditetap!an3 per'idan#an ini dijan#!a me$ip ti per"in)an#an 'erta ta(an#an 1i$em (an# men#and n#i ma!$ mat terperin#!at 6S $it73 6Ra&'ia7 dan 6Ra&'ia Be'ar7. a* N(ata!an $an#!a&%$an#!a& !e'e$amatan "er!e'an (an# per$ diam"i$ 2$e& pen#anj r 'ema'a men#ada!an per'idan#an ter'e" t. "* N(ata!an a'a'%a'a' (an# diam"i$!ira "a#i mema'ti!an ta&ap !e'e$amatan d2! men (an# di"in)an#!an dan dita(an#!an a!an ter!awa$. +awapan, a2 *angkah-langkah keselamatan berkesan ialah6 i. ii. iii. iv. tiada sesiapa yang tidak dibenarkan dapat masuk ke kawasan atau tempat di mana ianya diadakan tiada sesiapa yang tidak dibenar ekses kepada perkara terperingkat mendapatnya tiada sesuatu perkara terperingkat dibawa keluar dari tempat atau kawasannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan tapisan keselamatan dan pemeriksaan fi4ikal hendaklah dikenakan ke atas semua orang yang menghadirinya termasuk kakitangan teknik,pencuci dan penyelenggara yang mungkin dapat masuk ke kawasan keselamatan tersebut seorang pegawai penyelaras dilantik bagi mengendalikan peraturan-peraturan keselamatan.

v.

b2 +sas-asas tahap keselamatan dokumen ialah5 i. ii. iii. iv. peringkat keselamatan maklumat yang terlibat taraf kewarganegaraan orang yang menghadirinya tempat ianya di adakan.

/. a* Se!iran(a ' at d2! men terperin#!at didapati &i$an# di 'e'e" a& ja"atan3 apa!a& perat ran%perat ran (an# per$ diam"i$ 2$e& pi&a! (an# "er!enaan men#enai per!ara ter'e" t. )* N(ata!an "a#aimana )ara%)ara d2! men terperin#!at pat t diman' &!an

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

+awapan, a2 peraturan yang perlu diambil i. ii. hendaklah mencarinya dengan segera *aporan juga hendaklah dibuat kepada Pegawai eselamatan !abatan dan etua !abatan mereka seterusnya akan menyiasat dan mengemukakan laporan yang mengandungi pandangan dan taksiran bahaya terhadap keselamatan kepada Pegawai eselamatan erajaan dalam tempoh 78 jam. &ekiranya kehilangan disahkan, pemula dokumen tersebut hedaklah dimaklumkan agar taksiran risiko terhadap keselamatan dapat dibuat dan tindakan menyelamat serta pembetulan keadaan dapat diambil.

iii.

b2

cara memusnahkan dokumen terperingkat5 i. ii. dokumen terperingkat termasuk buangan terperingkat yang hendak dimusnahkan hendaklah terlebih dahulu dikoyak kecilkecil atau diricih dengan menggunakan mesin pericih. .okumen yang diricih dibakar,peraturan-peraturan yang selamat di bawah penyeliaan penjawat awam yang dibenar mengendalikan dokumen itu. +bunya hendaklah dihancurkan sehingga tidak dikenali lagi. Buangan terperingkat hendaklah diberi perlindungan keselamaatan yang sepatutnya sehingga ianya dimusnahkan.

iii.

/.

Antara $an#!a& (an# "2$e& diam"i$ 2$e& ja"atan da$am 'a&a meme$i&ara re!2d%re!2d !erajaan 'ema'a da$am ja#aan mere!a dari 'e"aran# !er2'a!an ia$a& den#an mendapat!an na'i&at tentan# peme$i&araan re!2d dari +a"atan Ar!i" Ne#ara. a* n(ata!an apa!a& (an# dima!' d!an den#an re!2d !erajaan "* 'e$ain daripada mendapat!an na'i&at ja"atan ar!i" Ne#ara3 n(ata!an $ima 'a&a $ain (an# "2$e& di$a! !an 2$e& ja"atan nt ! meme$i&ara re!2d di da$am ja#aan mere!a. +awapan, a2 'yatakan apakah yang dimaksudkan dengan rekod kerajaan /ekod kerajaan ialah segala jenis, dokumen,rekod,daftar,bahan bercetak,buku,peta,pelan,lukisan,gambar,mikrofilem,filem,filem wayang gambar dan rakaman suara,yang diterima atau yang dikeluarkan oleh mana-mana !abatan kerajaan dalam apa-apa bentuk untuk tujuan menjalankan dan menunaikan urusan rasmi mereka. b2 $emelihara rekod jabatan i. rekod mesti dipelihara dengan baik

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------tiap-tiap jabatan hendaklah mengambil tindakan yang sesuai untuk memelihara rekod-rekod kerajaan dari sebarang kerosakan dan kemusnahan semasa dalam jagaan mereka. 'asihat-nasihat pakar yang percuma tentang pemeliharaan rekod-rekod boleh didapati dengan menghubungi etua Pengarah +rkib 'egara ii2 bilik simpanan mesti sesuai

jabatan hendaklah menentukan bahawa rekod-rekod disimpan dalam bilik-bilik sesuai yang tidak lembab,bocor atapnay atau berlubanglubang dindingnya.Bilik simpanan rekod ini mestilah terhindar dari bahaya banjir atau bahang matahari dan juga selamat dari tikus dan serangga termasuk anai-anai.untuk menjaga dari kelembapan, bilikbilik simpanan memerlukan pusingan udara seperti pesangan kipas angina atau di hawadinginka n. iii2 rekod patut disimpan di atas rak-rak

rekod-rekod hendaklah jangan diletakkan di atas lantai. &ebaikbaiknya digunakan rak-rak besi yang memberi ruang sebanyak enam inci di antara lantai dan rak pertama supaya memudahkan pusingan udara dan pembersihan. &ekiranya rak-rak kayu digunakan maka ini hendaklah diawasi daripada anai-anai atau bubuk-bubuk dengan menyemburkan dieldrin terlebih dahulu kepada rak kayu. iv2 mongering rekod dan lain-lain tindakan

rekod-rekod yang basah hendaklah dianginkan supaya kering dan jangan sekali-kali dijemur atau disalai. /ekod-rekdo yang berlapuk hendaklah dibersihkan dari lapuknya, dan yang beranai-anai atau dimasuki oleh semut atau lain-lain serangga hendaklah dikeluarkan dan dibinasakan serangga-serangga itu. +rkib 'egara akan sedia membantu !abatan-jabatan dalam hal ini. v2 rekod koyak perlu dibaiki

rekod-rekod yang koyak hendaklah ditampal dengan kertas lain dengan menggunakan pelekat yang boleh dibuat daripada tepung ubi kayu ataupun yang ada dijual di kedai-kedai dalam bentuk yang serupa. 9am cair atau tape cellulose tidaklah elok digunakan kerana ini boleh merosakkan dan mencacatkan kertas-kertas. $ana-mana kertas atau lampiran yang tertanggal daripada fail-fail hendaklah disematkan semula dengan segera. vi2 bilik rekod hendaklah dijaga dan dibersihkan

bilik-bilik rekod hendaklah jangan digunakan sebagai tempat makan minum dan merokok atau bagi menyimpan bahan-bahan pejabat yang lain terutama bahan-bahan berair seperti asid,cat,dakwat,minyak spirit dan sebagainya. Bilik-bilik ini hendaklah dibersihkan selalu dan pencuci hampagas hendaklah digunakan supaya habuk-habuk tidak berkumpul.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------PERKHIDMATAN KEMA+8AN PERKHIDMATAN A9AM .PKPA*

1.

6Pr2'e' !erja .7 (an# terdapat dida$am man a$ pr2' der !erja dan 61ai$ meja7 ia$a& ran#!aian tinda!an (an# per$ diam"i$ 'e)ara "ert r tan men#i! t perat ran (an# ditetap!an "a#i me$a!'ana!an 'e' at a!ti:iti. +e$a'!an !e"ai!an%!e"ai!an (an# "2$e& diper2$e&i daripadan(a. !awapan5 ebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripada proses kerja yang terdapat didalam $P dan 3$ ialah6 a. mengelakkan kesilapan operasi dan perundangan ketika menjalankan tugas b. memperlihatkan tindakan-tindakan lengkap yang perlu diambil semasa menjalanakan tugas c. membantu kerja penyeliaan d. memudahkan semakan dan pindaan ke atas proses kerja apabila mengemaskinikan diperlukan e. mengurangkan arahan biasa yang berulang-ulang f. memendekkan masa latihan kepada pekerja-pekerja baru g. mengekalkan tahap kecekapan dan keberkesanan kerja seseorang pegawai h. memudah dan melicinkan urusan harian pejabat i. menjamin pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja yang telah ditetapkan

-.

K mp $an menin#!at m t !erja .KMK* mer pa!aan me!ani'me "a#i mem"2$e&!an me!ani'me "a#i mem"2$e&!an pe!erja 'e)ara "er! mp $an men(ertai pr2'e' pen(e$e'aian ma'a$a& "a#i menin#!at!an ! a$iti dan pr2d !ti:iti ja"atan. +e$a'!an 1a)t2r (an# men(2!2n# !eja(aan pe$a!'anaann(a. +awapan, a. sikap yang positif , kesungguhan dan komitmen dari pihak pengurusan atasan. +ntaranya kesediaan pihak pengurusan untuk meluangkan masa dan tenaga dalam melaksanakan program. b. &ystem latihan yang berkesan c. &okongan dari semua peringkat d. Perwujudan sistrem pengiktirafan kepada ahli e. emudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan seperti alattulis, *#.,bilik perbincanagan dll f. .imulakan dengan kerja secara kecil-kecilan dan dikekalkan secara berterusan g. Perkembangan perlu diketahui oleh semua pihak h. ebolehan jawatankuasa pemandu bagi merancang,melaksana,menyelaras dan mengambil tindakan terhadap perakuan-perakuan i. $elaksanakan aktiviti-aktiviti promosi menerusi poster,slogan dan risalah

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

/.

+e$a'!an pr2'ed r (an# per$ dii! ti 2$e& a#en'i !erajaan da$am men#enda$i!an ad an%ad an daripada 2ran# ramai men#enai !etida!p a'an &ati mere!a ter&adap per!&idmatan ata 'e"aran# tinda!an 2$e& a#en'i !erajaan. +awapan, setiap ementerian,jabatan,badan berkanun persekutuan ,piahk berkuasa tempatan,agensi hendaklah memberi perhatian sewajarnya kepada semua pengaduan awam dan mengendalikannya secara berikut5 j. k. l. mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh dua minggu setelah menerima surat aduan daripada orang awam ataupun yang dirujuk oleh biro pengaduan awam6 memberi jawapan dalam masa yang ditetapkan atau kepada pengadu berkenaan pengaduan yang diterimanya secara langsung ataupun daripada biro pengaduan awam6 menghantar surat jawapan sementara yang mengandungi penjelasan mengenai sebab-sebab jawapan ,ulasan tidak dapat diberi dalam jangkamasa yang ditetapkan dan memaklumkan juga jangkamasa jawapan ulasan akan diberikan6 memberi kerjasama penuh kepada biro pengaduan awam, apabila siasatan terhadap aduan,kes dijalankan6 mengambil tindakan-tindakan pembetulan untuk menyelesaikan aduan sepeti yang diputuskan oleh jawatankuasa tetap pengaduan awam6 menemukakan laporan kemajuan mengenai tindakan-tindakan pembetulan yang diambil dari semasa ke semasa kepada biro pengaduan awam6 menyimpan rekod mengenai semua aduan yang dirujuk oleh biro pengaduan awam dan aduan yang diterimanya secara langsung dengan mengandungi maklumat asas seperti tarikh aduan diterima,tarikh surat akuan dikeluarkan,kedudukan terkini sesuatu aduan,keputusan jawatankuasa dan tindakan pembetulan yang telah,sedang diambil.

m. n. o. p.

SE+ARAH MALA;SIA 1. Camp rtan#an penjaja& Briti'& da$am pentad"iran di ne#eri%ne#eri Me$a( Ber'e! t pada a!&ir a"ad !e%1< te$a& mem"awa per "a&an

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------da$am '('tem p2$iti! dan e!2n2mi. H rai!an per "a&an%per "a&an ter'e" t. +awapan, POLITIK i.

10

:ujudnya system residen &istem ini bermula apabila ditandatangani Perjanjian Pangkor ;<=8 oleh &ir +ndrew #larke, 9abenor %nggeris bagi 'egerinegeri &elat dengan/aja +bdullah, bakal &ultan Perak. #ampurtangan %nggeris #ampurtangan yang lebih aktif dalam menentukan dasardasar yang berkaitan dengan pengutipan hasil, undangundang tanah dan guna tenaga. Penentangan orang $elayu ehilangan kuasa ,hak pungutan cukai,pelanggaran adat resam $elayu oleh %nggeris. Perubahan 'egeri-'egeri $elayu Bersekutu &emenjak tahun ;<>? pihak %nggeris telah berusaha untuk menyekutukan negeri-negri &elangor,Pahang, Perak dan 'egeri &embilan. Pelaksanaan dasar ini mengambil masa ;@ tahun untuk dijayakan. )ujuan penyekutuan ini ialah untuk menyelesaikan masalah-masalah asas seperti penyelarasan dasar dan system untuk pengambilan buruh imigran,memperimbangkan kemajuan perhubungan infrastruktur dan pelaksanaan satu dasar dan system tanah yang seragam di negeri-negeri tersebut. Aasil dari persekutuan ini ialah5 emajuan system jalanraya dan keretapi di pantai barat &emenanjung Pembangunan lading-ladang pertanian secara besarbesaran oleh sector swasta $engukuhkan lagi dasar pecah dan perintah %nggeris.

ii.

%%%.

iii.

EKONOMI i. -konomi penjajah yang bercorak selektif %aitu hanya memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan yang memberi hasil sahaja :ujud konsep 0ld $alaya dan 'ew $alaya 0ld $alaya B dimana kegiatan ekonominya tertumpu pada pertanian secara kecil-kecilan dan penangkapan ikan. 'ew $alaya-kegiatan ekonomi tertumpu kepada kegiatan perlombongan,pertanian lading,perkilangan serta perdagangan. +ktiviti ekonomi bersifat e"port oriented di negeri-negeri pantai barat

ii.

iii.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------iv. v.

11

+ktiviti sara diri dan ekonomi dualisme- di negeri-negeri pantai timur. Perkembangan perusahaan bijih timah &emakain berkembang pesat semasa pemerintahan %nggeris di 'egeri-'egeri $elayu Bersekutu. %ni disebabkan permintaan yang besar ke atas bahan tersebut khususnya daripada 9reat Britain sendiri.

vi.

egiatan pertanian komersial &umber pendapatan tambahan. 9ambir dan lada hitam diusahakan oleh orang #ina di !ohor, ubi kayu di 'egeri &embilan, tebu di Perak dan kopi di Perak dan &elangor. Perhubungan , infrastruktur Petempatan semula CBandar baru,kampong dan estet2 emasukan imigran, masyarakat majmuk.

vii. viii. i".

-. Penjaja&an Briti'& di Tana& Me$a( te$a& men#a!i"at!an ma'a$a& perpad an di antara !a m di Tana& Me$a( . +e$a'!an 1a)t2r%1a!t2r (an# te$a& men( m"an#!an !epada ma'a$a& perpad an ter'e" t. +awapan, i. Pemisahan tempat tinggal atau petempatan British mengamalkan dasar pecah dan perintah6 jarak social serta segregasi antara kumpulan-kumpulan etnik sengaja diwujudkan dan dikekalkan. $enetapkan status dan peranan yang berlaianan bagi kaum $elayu,#ina dan %ndia. Perbe4aan tumpuan sector ekonomi 0rang-orang $elayu,#ina ,%ndia menjalankan aktiviti ekonomi yang berlainan.:ujudnya jurang pendapatan yang tidak seimbang antara kaum. %ni menimbulkan persaingan ekonomi dan ketidakpuasan di kalangan kaum tertentu. Pengasingan system Pendidikan )iada terdapat satu system Pendidikan nasional di )anah $elayu. :ujud empat aliran system Pendidikan yang berlaianan. $urid-murid tidak berpeluang bercampur gaul dengan murid dari kumpulan etnik lain. 3ahaman dan pengaruh politik :ujudnya berbagai-bagai persatuan politik,social dan ekonomi yang berasaskan kumpulan etnik telah juga memperkuatkan lagi identity etnik dan syak wasangka

ii.

iii.

iv.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------v. $asalah ekonomi 0rang-orang $elayu menguasai bidang yang mundur dan sector primer, orang #ina menguasai sector yang lebih maju. etidakseimbangan pendapatan menyebabkan setiap kaum saling mencemburui. Penggunaan akhbar yang berbe4a-be4a +khbar berperanan penting dalam menyemarakkan semangat perkauman di kalangan masyarakat berbilang kaum. &etiap akhbar mengikut bahasa masing-masing memberikan perhatian secara menyeluruh kepada golongan tertentu sahaja. 3enomena ini memperkuatkan semangat kecintaan pada tanah air dan kaum masing-masing sahaja dan menyulitkan mereka untuk memahami bahasa, budaya dan sensitivity kaum-kaum lain.

12

vi.

/. H rai!an $an#!a&%$an#!a& (an# diam"i$ 2$e& Kerajaan Per'e! t an Tana& Me$a( nt ! men#&ap '!an pem"er2nta!an "er'enjata !2m ni' di antara ta& n%ta& n 1<=>%1<?@. A. PENGENALAN ;. Parti omunis $alaya ditubuhkan pada tahun ;>D@. Pada tahun ;>8<, ia memulakan pemberontakan secara terbuka dengan tujuan menubuhkan sebuah /epublik omunis $alaya. 7. $ulai tahun ;>8<, Parti omunis $alaya melancarkan serangan-serangan ke atas ladang-ladang getah dan lombong-lombong bijih timah. &eranganserangan ini bertujuan melumpuhkan ekonomi )anah $elayu serta menghilangkan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. D. erajaan Persekutuan )anah $elayu berjaya menghapuskan pemberontakan bersenjata omunis melalui beberapa langkah yang diambil antara tahun-tahun ;>8<-;>?@. B. LANGKAH%LANGKAH KERA+AAN 8NT8K MENGHAP8SKAN PEMBERONTAKAN KOM8NIS 1. Pen#i'(ti&aran dar rat a2 &ir -dward 9ent CPesuruhjaya )inggi2 mengisytiharkan .arurat pada ;? !un ;>8< di kawasan-kawasan Perak dan !ohor. Pada ;= !un ;>8<,

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------.arurat diisytiharkan di seluruh )anah $elayu. Parti omunis $alaya diharamkan. b2 .i bawah peraturan-peraturan .arurat ;>8>, erajaan mempunyai kuasa menahan orang-orang yang disyaki terlibat dengan kegiatan komunis tanpa bicara. *angkah sedemikian walaupun berkesan pada

13

takat tertentu telah mengasingkan penduduk daripada kerajaan kerana ia kadangkala menindas orang yang tidak bersalah. c2 erajaan juga memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan. Penduduk )anah $elayu yang berumur ;7 tahun ke atas mesti mendaftarkan diri dan membawa bersama kad pengenalan. *angkah ini memudahkan pengesanan anasir-anasir komunis. -. Ran)an#an Bri##' a2 Pada 7;hb $ac ;>E@, *eftenan !eneral Aarold Briggs dilantik sebagai Pengarah 9erakan. *angkah terpenting dalam /ancangan Briggs ialah penempatan semula setinggan-setinggan dari kawasan terpencil yang bertaburan ke kampung-kampung baru. *angkah ini bertujuan memberi perlindungan kepada mereka yang dipaksa membantu pihak komunis dan lebih penting lagi menghapuskan sistem bekalan komunis yang digelar $in Fuen. b2 &eramai kira-kira E@@ @@@ orang setinggan telah ditempatkan semula di lebih kurang E@@ buah kampung baru. ampung-kampung baru ini dipagarkan dan dilindungi oleh polis dan tentera. awalan yang ketat dikenakan ke atas pembelian, penjualan, penyimpanan dan pengangkutan makanan bagi memastikan ia tidak jatuh ke tangan komunis. c2 /ancangan Briggs ini merupakan faktor penting bagi kegagalan pemberontakan komunis. %a bukan sahaja melemahkan $in Fuen tetapi memaksa komunis-komunis keluar dari hutan dan bertempur dengan tentera erajaan. %ni memudahkan usaha-usaha kerajaan untuk menghapuskan pemberontakan komunis. /. Pen " &an +awatan! a'a%jawatan! a'a Kerja Peran# a2 *eftenan !eneral Briggs sebagai Pengarah 9erakan telah menubuhkan $ajlis Perang Persekutuan dan !awatankuasa-jawatankuasa erja Perang di peringkat negeri dan daerah. !awatankuasa-jawatankuasa tersebut terdiri daripada pegawai-pegawai tadbir, tentera dan polis.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------b2 Penubuhan !awatankuasa-jawatankuasa erja Perang telah memperbaiki koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam perancangan gerakan menentang komunis. =. Lan#!a&%$an#!a& !etenteraan a2 Pada tahap awal kerajaan menggunakan ;D batalion askar British dan

14

$elayu untuk menyerang gerila-gerila komunis. &ebuah pasukan $atamata has $elayu yang terdiri daripada 78 @@@ orang telah dilatih dengan segera untuk mengawal ladang, lombong dan kawasan terpencil. b2 ekuatan tentera kerajaan telah bertambah dengan perlantikan !eneral &ir )empler sebagai Pesuruhjaya )inggi dalam tahun ;>E7. Pasukan Polis Persekutuan telah diperbesarkan. Bilangan $ata-mata has dan pengawal-pengawal kampung telah ditambah. *ebih ramai anggota tentera dihantar dari Britain dan negara-negara omanwel yang lain seperti +ustralia dan 'ew Gealand. c2 )ambahan dalam kekuatan tentera membolehkan kerajaan melancarkan serangan-serangan yang labih agresif terhadap komunis-komunis di hutan serta menguatkuasakan peraturan-peraturan makanan dengan lebih tegas. %ni dapat memastikan bahawa tiada makanan diseludup bagi kegunaan gerila-gerila komunis. A. Peran# p'i!2$2#i a2 !eneral )empler menggunakan perang psikologi untuk menawan hati dan fikiran rakyat. .alam tahun ;>E7, beliau meminda peraturanperaturan kewaranegaraan yang membolehkan lebih ramai lagi orang bukan $elayu terutamanya orang #ina menjadi warganegara )anah $elayu. Plihanraya bagi $ajlis-majlis )empatan diadakan bagi mewujudkan perasaan tanggungjawab di kalangan rakyat. *angkah ini membolehkan kerajaan mendapat sokongan kaum #ina. %ni adalah penting kerana kebanyakan gerila komunis terdiri daripada orang #ina. b2 &atu lagi aspek perang psikologi ialah menggalakkan rakyat memberi maklumat yang dapat membolehkan penangkapan komunis-komunis. Aadiah wang tunai ditawarkan. c2 9erila-gerila komunis digesa menyerah diri melalui risalah-risalah yang digugurkan dari udara ke dalam hutan. erelaan kerajaan untuk

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

15

mengampunkan dan membantu mereka memulakan penghidupan baru telah mempengaruhi ramai komunis untuk menyerah diri. d2 !eneral )empler juga mengamalkan polisi mewujudkan kawasankawasan putih yang merupakan kawasan yang bebas dari kegiatan komunis..alam kawasan-kawasan sedemikian peraturan-peraturan darurat dilonggarkan.Polisi tersebut telah memberi galakan kepada orang ramai untuk bekerjasama dengan kerajaan. e2 Perang psikologi ini merupakan faktor penting bagi kejayaan erajaan Persekutuan )anah $elayu menghapuskan pemberontakan komunis.%a menggalakkan penduduk )anah $elayu bekerjasama dengan kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis-komunis.

?. R ndin#an Ba$in# a2 Pada bulan .isember ;>EE, erajaan )anah $elayu telah mengadakan rundingan dengan pemimpin-pemimpin Parti komunis $alaya di Baling untuk menamatkan .arurat. b2 Perundingan tersebut gagal kerana erajaan )anah $elayu enggan mengiktiraf Parti omunis $alaya sebagai sebuah parti yang sah. C. KESIMP8LAN ;. /ancangan Briggs dan perang psikologi oleh !eneral )empler merupakan faktor-faktor terpenting bagi kejayaan erajaan Persekutuan )anah $elayu menghapuskan pemberontakan komunis. 7. Pada D; !ulai ;>?@, kerajaan telah mengisytiharkan tamatnya darurat. Parti omunis $alaya telah gagal dalam perjuangannya untuk menubuhkan sebuah /epublik omunis.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

16

DASAR%DASAR KERA+AAN
1. Ba#i men)apai mat$amat wawa'an -@-@3 terdapat 'em"i$an )a"aran (an# &ar ' diata'i. H rai!an )a"aran ter'e" t. +awapan, Sem"i$an )a"aran (an# te$a& di!ena$pa'ti ia$a& i. mewujudkan negara $alaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. %a mesti menjadi negara yang aman,berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum,hidup dalam harmoni, bekerjasama sepenuhnya,secara adil dan didokong oleh satu bangsa $alaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara. mewujudkan masyarakat yang berjiwa beas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri,bangga dengan apa yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah. $asyarakat $alaysia ini mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecemerlangan, sedar semua kemampuannya,tidak mengalah kepada sesiapa, dan dan dihormati oleh rakyat negara lain. mewujud dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang, demokrasi $alaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun. $ewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, yang mana warganegara kukuh dalam nilai agama,dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika yang tinggi $ewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adapt,kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara $ewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga meyumbang kepada tamaddun saintifik dan teknologi masa depan $ewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi iaitu system social yang mana kepentingan masyarakat lebih

ii.

iii.

iv. v.

vi.

vii.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

17

viii.

i". -.

utama daripada diri sendiri dan kebajikan insane tidak berkisar kepada negara atau individu tetapi di sekeliling system kekeluargaan yang kukuh. $emastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi iaitu masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama di mana wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. $asyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi berdasarkan kaum6 dan $ewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik,giat dan kental.

Da'ar pen'wa'taan te$a& di$an)ar!an 2$e& ;AB Perdana Menteri pada " $an Maa) 1<>/ den#an t j an%t j an tertent . H rai!an den#an rin#!a' t j an%t j an Da'ar Pen'wa'taan ter'e" t.

+awapan, T j an pe$a!'anaann(a, i. ii. iii. iv. v. vi. vii. /. mengurangkan beban kewangan kerajaan meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja menggalakkan pertumbuhan ekonomi pengagihan sumber secara cekap mempercepatkan pencapaian .-B,.P' mengurangkan kerugian berterusan meningkatkan pendapatan negara melalui cukai.

Teran#!an mat$amat da'ar e!2n2mi "ar dan 'trate#i pe$a!'anaan (an# te$a& diran#!a "a#i men)apai !adar pert m" &an e!2n2mi ne#ara. +awapan, i. ii. dilancarkan oleh kerajaan pada ;>=@ melalui /ancangan $alaysia kedua C;>=;-;>=E2 merupakan rancangan ekonomi jangka panjang iaitu sehingga tahun ;>>@. $atlamat utamanya ialah mewujudkan perpaduan antara kaum dengan mengurangkan jurang perbe4aan ekonomi,social,kebudayaan dan penempatan.$atlamat ini cuba dicapai melalui strategi serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat dengan menghapuskan pengenalan kaum melalui kegiatan ekonomi. +ntara langkah membasmi kemiskinan ialah $ewujudkan peluang pekerjaan $enggalakkan mobility pekerjaan $engurangkan jurang perbe4aan pendapatan antara kaum,kawasan dan wilayah $emodenkan kehidupan desa $ewujudkan usahawan bumiputera

iii.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

--------------------------- iv. $emperbaiki taraf hidup rakyat melalui peluang Pendidikan dan penyediaan prasarana

18

langkah meyusun semula masyarakat ialah5 meningkatkan daya pengeluaran mengurangkan ketidakseimbangan struktur guna tenaga antara kaum menambah ekuiti saham bumiputera mengurangkan kadar pemilikan saham asing memajukan negeri-negeri yang mundur

v.

matlamat akhir .-B ialah memberi peluang penglibatan bumiputera sebanyak D@H dalam kegiatan ekonomi negara menjelang akhir tahun ;>>@.

=.

Teran#!an 1a)t2r%1a!t2r (an# diam"i$ !ira da$am penent an Da'ar L ar Ma$a('ia

+awapan, Kepentin#an na'i2na$ .ari aspek keselamatan, $alaysia ingin mengelakkan sebarang ancaman atau serangan dari negara-negara luar. .ari aspek ekonomi, $alaysia bergantung kepada perdagangan antarabangsa oleh kerana ekonomi $alaysia adalah berorientasikan eksport !estru itu, $alaysia mengadakan hubungan baik dengan semua negara serta memperjuangkan prinsip perdagangan bebas dan pasaran terbuka.

Pia#am pert " &an "an#'a%"an#'a "er'at $alaysia merupakan penyokong kuat PBB yang dianggap sebagai pelindung negara-negara kecil serta penggalak keamanan dan kemakmuran dunia $alaysia berpegang teguh kepada prinsip-prinsip piagam PBB seperti memelihara keamanan dunia,melindungi hak asasi manusia,menegakkan keadilan dan kewibawaan undag-undang dan menggalakkan perkembangan ekonomi dan social

Per'e!itaran Ge2'trate#i! $alaysia terletak di rantau +sia )enggara yang telah mengalami masalah ketidakstabilan politik sejak Perang .unai edua ewujudan $alaysia sebagai sebuah negara berdaulat bergantung kepada kejadian-kejadian yang berlaku di +sia )enggara

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------

19

$alaysia juga terletak di persimpangan dua jalan laut yang penting iaitu *autan Aindi dan *autan Pasifik.ini menarik minat kuasa-kuasa luar untuk menegakkan pengaruh masing-masing di rantau +sia )enggara. !estru itu $alaysia mengutamakan hubungan yang baik dengan negara-negara +sia )enggara . $alaysia juga ingin menjadikan +sia )enggara satu kawasan yang aman bebas dan berkecuali

I'$am $emandangkan %slam merupakan agama persekutuan $alaysia menitikberatkan hubungan baik dengan negara-negara %slam $alaysia menyertai Pertubuhan Persidangan %slam serta menyokong projek-projek tertentu seperti Bank Pembangunan %slam

Be!a' jaja&an Briti'& $alaysia sebagai bekas jajahan British menganggap dirinya sebagai anggota omanwel British $alaysia meneruskan hubungan dengan Britain dan kerajaankerajaan omanwel yang lain seperti +ustralia dan 'ew Gealand

Da'ar Ber!e) a$i &ejak tahun ;>=@ malaysia mengamalkan dasar berkecuali, iaitu ia ingin mengadakan hubungan yang baik dengan semua negara yang mengamalkan dasar aman dan persahabatan tanpa mengira ideology mereka .asar berkecuali ini bertujuan mengelakkan penglibatan $alaysia dalam pertikaian antara kuasa-kuasa besar seperti +merika &yarikat dan /ussia.

Prin'ip &id p "er'ama $alaysia berpegang teguh kepada prinsip hidup bersama secara aman dan damai. $alaysia berpendapat bahawa rakyat sesebuah negara hendaklah menentukan nasib mereka sendiri $alaysia juga berpendapat bahawa negara-negara luar tidak boleh campur tangan dalam hal ehwal sesebuah negara !estru itu $alaysia telah menyokong perjuangan Pertubuhan Pembebasan Pelastin, erajaan .emokratik emboja dan pejuanpejuang $ujahidin +fghanistan.

PENG8R8SAN KE9ANGAN

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------1. H rai!an ma!' d BPem"e$ian R n)itC dan n(ata!an apa!a& !e'$a&an (an# 'erin# di$a! !an 2$e& ja"atan%ja"atan (an# mem" at pem"e$ian 'e)ara ini.

20

+awapan, a2 Pembelian runcit ialah pembelian barang-barang di luar kontrak pusat yang melibatkan perbelanjaan tahunan tidak lebih daripada /$E@,@@@.@@ bagi mana-mana satu jenis benda atau satu kelas benda yang berkaitan boleh dibuat oleh etua !abatan dengan membuat pesanan terus kepada pembekal pilihan. esalahan yang sering dilakukan dalam amalan perolehan di jabatan-jabatan kerajaan yang dapat dikesan ialah memecah kecilkan jumlah pembelian dalam setahun atau menyalah tafsirkan kelas jenis benda dan membeli secara berasingan. H rai!an $an#!a&%$an#!a& (an# per$ diam"i$ 2$e& Pe#awai Pen#awa$ apa"i$a didapati !e&i$an#an wan# ata "aran#% "aran# awam di 'e'e" a& ja"atan dari perin#!at awa$ &in##a $ap2ran di" at.

b2

-.

+awapan, i. ii. iii. melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak polis tidak lewat dari dua hari dari tarikh kehilangan itu. $endapatkan laporan penyiasatan polis $engemukakan satu salinan kepada etua &etiausaha Perbendaharaaan atau pihak berkuasa kewangan negeri atau kedua-duanya mengikut mana yang berkenaan sesudah sahaja penyiasatan itu selesai atau 8 bulan dari tarikh kehilangan sekiranya penyiasatan belum selesai. enyataan dari pegawai yang terlibat hendaklah dilampirkan bersama tetapi tidak boleh dianggap sebagai pengganti laporan atau pandangan Pegawai Pengawal *aporan akhir hendaklah dihantar oleh Pegawai Pengawal kepada akauntan negara, juruaudit negara dan wakil tempatan juruaudit negara dalam negeri itu.

iv.

v.

/.

En)i! A$wi dan En)i! Ari1 ia$a& d a 2ran# pe#awai !anan !erajaan (an# di$anti! 'e"a#ai A&$i Lem"a#a Pemeri!'a "er& " n# den#an pe$ p 'an "aran#%"aran# di ja"atann(a. a* "* N(ata!an )ara%)ara pe$ p 'an ter&adap "aran#% "aran# (an# "2$e& di'(2r!an 2$e& En)i! A$wi dan En)i! Ari1 'e$a! A&$i Lem"a#a Pemeri!'a N(ata!an "aran#%"aran# (an# "2$e& di$ p '!an 2$e& 'e'e" a& ja"atan tanpa me$a$ i Lem"a#a Pemeri!'a.

+awapan,
%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------a*

21

Baran#%"aran# (an# tida! "2$e& di# na!an dan tida! e!2n2mi! "2$e& di'(2r!an nt ! di$ p '!an 2$e& $em"a#a pemeri!'a 'e)ara "eri! t, !ualan lelong !ualan melalui tender &ecara tukar beli Pindah,hadiahCmengikut budi bicara pegawai pengawal2 kepada mana-mana jabatan ,institusi atau pertubuhan di bawah kawalan atau anjuran kerajaan.CPindahan yang disyorkan itu mestilah dirujukkan kepada etua &etiausaha Perbendaharaan atau Pegawai ewangan 'egeri untuk keputusan dan arahan sama ada penyelarasan mesti dibuat2 .itanam itar semula .ibakar di dalam tempat khas *ain-lain pelupusan yang sesuai bagi sesuatu barang yang berkenaan. Baran#%"aran# (an# "2$e& di$ p '!an 2$e& 'e'e" a& ja"atan tanpa me$a$ i Lem"a#a Pemeri!'a ia$a&, 'ilai perolehan asal barang tersebut tidak melebihi /$ ;@,@@@.@@ tiap-tiap satu atau /$;@@,@@@.@@ jumlah kesemuannya dan tidak boleh digunakan atau tidak ekonomik serta hanya boleh mendapatkan hasil jualan sisa sahaja. Barangan tersebut tidak bernilai untuk dijual, misalnya pinggan mangkuk pecah dan sebagainya. Barangan tersebut tidak boleh dijual disebabkan oleh dasar kerajaan atau keselamatan awam.

"*

=.

N(ata!an d a .-* prin'ip a'a' (an# a!an di# na!an da$am Be$anjawan Ne#ara dan apa!a& mat$amat (an# &enda! di)apai den#an ter$a!'anan(a '('tem (an# di# napa!ai ini.

+awapan, a* "* D a prin'ip (an# di# na!an da$am Be$anjawan Ne#ara ia$a& uasa membuat keputusan diberikan seberapa praktikal yang boleh kepada beberapa peringkat bawahan uasa yang diberi mesti bersesuaian dengan prinsip akauntabiliti Den#an ter$a!'anan(a '('tem ini ada$a& di&arap!an "a&awa "e"erapa mat$amat dapat di)apai iait +gensi pusat tidak perlu lagi mengawas secara terperinci perbelanjaan agensi pelaksana dengan ketat. &ebaliknya mereka boleh memberi tumpuan kepada perancangan dan pengukuran prestasi agensi pelaksana.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------

22

+gensi pelaksana diberi kuasa yang lebih luas untuk mengurus program dan aktiviti mereka. +gensi pelaksanalah yang mengenalpasti lebih awal masalah-masalah pelaksanaan yang mungkin akan timbul dan tindakan yang sewajarnya untuk diambil. 0leh itu kelewatan melaksanakan sesuatu program,aktiviti dapat dielakkan. +gensi pelaksana mempunyai kebebasan untuk mengambil tindakan sesuai dan segera bagi melaksanakan program,aktiviti mereka. %ni adalah berasaskan kepada konsep let manager manage yang diberi kuasa yang lebih luas kepada pengurusan peringkat bawahan yang melaksanakan program,aktiviti,projek untuk membuat keputusan berkaitan dengan program. elonggaran kawalan terperinci ke atas perbelanjaan yang diberikan oleh agensi pusat kepada agensi pelaksana diturunkan sejauhmana yang boleh kepada pengurusan peringkat bawahan mempunyai lebih fleksibiliti untuk melaksanakan tugas mereka.

PENG8R8SAN AM
1. Se'e2ran# pemimpin 'ama ada di perin#!at ja"atan ata mana%mana 2r#ani'a'i per$ memi$i!i 'i1at%'i1at m rni !epimpinan. +e$a'!an 'i1at%'i1at m rni !epimpinan (an# 'e&ar 'n(a dip n(ai 2$e& 'e'e2ran# pemimpin ' pa(a dian##ap pemimpin (an# "erwi"awa. +awapan, pandai menggunakan kuasa tanpa menimbulkan syak wasangka di kalangan pekerja atau tidak gila kuasa. bersih,cekap dan amanah. erelaan untuk menghadapi risiko dan mencuba yang baru untuk kebaikan organisasi. &ikap hormat menghormati sambil mengambil berat dan bertanggungjawab. &entiasa bertimbang rasa dan mengambil pendekatan penyertaan dalam pengurusan. erelaan berkongsi kuasa dengan pekerja-pekerja. $enyedari kekuatan dan kelemahan diri sendiri. $enyedari mengenai kemajuan diri sendiri dan kemajuan pekerjapekerja bawahan. &entiasa berfikiran terbuka dan mengalu-alukan nilai-nilai positif di kalangan pekerja-pekerjanya. $empunyai emosi seimbang dan pandai berjenaka. &entiasa memberi teladan yang baik kepada pekerja-pekerja. &entiasa bertenaga dan menggalakkan serta memberi dorongan kepada pekerja-pekerja. &entiasa mengiktiraf dan menghargai setiap sumbangan pekerja. &entiasa mewujudkan mutu kehidupan bekerja yang baik dan selesa.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

--------------------------- -. )idak cuba sentiasa mengawal pekerja sehingga menimbulkan ketegangan. &entiasa terbuka kepada kritikan yang membina Bertindak dengan tegas, sabar dan adil iaitu tidak pilih kasih.

23

H rai!an pende!atan%pende!atan "eri! t (an# dapat menin#!at!an !e"er!e'anan !epimpinan da$am 'e'e" a& 2r#ani'a'i.

+awapan, $eningkatkan keberkesanan kepimpinan ialah a. Lati&an !epimpinan &etiap individu yang baru menganggotai sesebuah jabatan perlu diberi kursus orientasi supaya mereka memahami akan peranan dan tanggungjawab masing-masing. *atihan kerohanian perlu diberi penekanan dan diadakan dari masa ke semasa. ". Penerapan ni$ai%ni$ai m rni !epimpinan %ni boleh dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai %slam di dalam pentadbiran. $emberi kesedaran kepada individu tentang pandangan %slam terhadap kepimpinan akan memberi kesan kepada diri individu itu sendiri. ). Per "a&an 'i!ap dan ni$ai %ni boleh dilakukan melalui latihan kederiaan di mana seseorang itu diberi peluang untuk mengenal diri sendiri dan memberi peluang kepada orang lain untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dirinya sebagai pemimpin. d. Ma!$ m"a$a' dari pe!erja%pe!erja "awa&an 1ntuk menilai sama ada kepimpinan pegawai atasan itu berkesan atau disenangi, satu system maklumbalas perlu diadakan di mana pekerja-pekerja bawahan diberi peluang untuk menilai prestasi pegawai atasan tanpa ada rasa dendam di kalangan yang dinilai. e. Pen#a$aman dan p 'in#an !erja. )iap-tiap individu dalam jabatan hendaklah diberi peluang yang meluas untuk menjawat jawatan yang tanggungjawabnya mencabar. %ni boleh dilakukan dengan system pusingan kerja dan penglibatan mereka dalam umpulan $eningkat $utu erja C $ 2. 1. Kemaj an !erja(a dan !emaj an indi:id .

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------%ndividu perlu dipermajukan dengan memberi peluang untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran atau menyediakan anugerah cemerlang,Aari I sebagai menghargai sumbanagan mereka. /. Sa$a& 'at a'pe! da$am !ema&iran "er!2m ni!a'i ia$a& !ema&iran menden#ar. Men#i! t T&2ma' G2rd2n.1<D@* 3penden#aran (an# a!ti1 mer pa!an !ema&iran "er!2m ni!a'i (an# "2$e& men2$2n# 2ran# $ain me(e$e'ai!an ma'a$a&n(a. +e$a'!an tanda%tanda penden#ar (an# ! ran# "ai!. +awapan, )anda Btanda kebiasaan pendengar yang kurang baik

24

Beran##apan "a&awa per!ara (an# diper"in)an#!an tida! menari!. +ngapan daripada pendengar mengatakan bahawa perkara yang sedang dibincangkan itu tidak menarik adalah merupakan penghalang yang besar kepada pendengar yang berkesan. Men#!riti! pen(ampaian pen)erama& &atu lagi kebiasaan seseorang yang tidak berminat ialah dengan cara mengkritik penyampaian penceramah. ritikan adakalanya juga menyentuh kualiti bantuan alat pandang dengar. Menden#ar 'e)ara memi$i& $endengar secara memilih sesuatu topic atau tajuk perbincangan yang diminta sahaja. Pendengar menapis maklumat-maklumat.

Men)e$a& Pendengar yang kerap mencelah menunjukkan bahawa ia adalah seoraang pendengar yang kurang baik. eadaan ini berlaku kerana pada hakikatnya kita boleh berfikir lebih pantas dari bercakap. !adi pendengar cuba membuat andaian.

Mimpi di 'ian# &ari $imipi di siang hari menunjukkan bahawa seseorang itu adalah seorang pendengar yang kurang baik. Pada hakikatnya memang sukar untuk memikirkan dua perkara dalam satu masa yang sama. 0leh itu pendengar yang sedang bermimpi di siang hari akan menumpukan pemikirannya kepada perkara-perkara yang sedang difikirkannya, sedang dibuai mimpi, dan tidak kepada perkara yang didengar.

Gan## an $ ar. 9angguan ini boleh berupa kerusi yang tidak selesa, kebisingan, panas atau sejuk yang keterlaluan. Pendengar yang baik akan dapat

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------mengatasi gangguan ini, sebaliknya seseorang pendengar yang kurang baik akan membiarkan gangguan-gangguan itu menguasainya dan tidak memusatkan pendengarannya kepada perbincangan. Men#e$a!!an per!ara (an# ' 'a& dan te!ni!a$. +pabila seseorang itu cuba mengelak untuk memahami perkaraperkara yang susah dan teknikal, ini menunjukkan bahawa ia seorang pendengar yang kurang baik. Tertid r Pendengar yang tertidur menunjukkan bahawa ia tidak berupaya mendengar dengan baik. Pendengar yang aktif memerlukan tidur yang cukup sebelumnya. %nilah suatu kenyataan yang sering dikebelakangkan oleh pendengar yang kurang baik. eletihan juga akan mengakibatkan kurang tumpuan.

25

PERINTAH%PERINTAH AM

Perinta& Am Ba" A ;. &eseorang pegawai yang baru dilantik ke dalam perkhidmatan awam akan dikenakan tempoh percubaan sebelum disahkan dalam perkhidmatannya. +2 B2

berapa lamakah tempoh percubaan yang dikenakanJ tempoh percubaan seseorang pegawai boleh dilanjutkan Kdengan dendaL atau Kdengan tiada berdendaL.jelaskan maksud keduanya etua jabatan perlu memperakukan tempoh perlanjutan D bulan sebelum tamat tempoh. &ila nyatakan perkara-perkara yang perlu terkandung dalam perakuan itu.

+A9APAN, +2 B2
%&&$

D tahun dengan denda Penangguhan pergerakan gajinya Ailang kekananannya

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------.engan tiada berdenda Pegawai itu dibenarkan menerima pergerakan gajinya semasa dalam tempoh percubaan lanjutannya itu )idak hilang kekanannya #2 perakuan itu mengandungi

26

&ebab-sebab pegawai itu tidak dapat disahkan &okongan ketua jabatan mengapa perlanjutan perlu diberi enyataan perkhidmatan yang lengkap &enarai peperiksaan yang pegawai telah lulus atau tidak beserta tarikh-tarikhnya sekali.

Perinta& Am Ba" C ;. -n 'i4am seorang pegawai kerajaan berkelayakan mendapat cuti rehat sebanyak D@ hari setahun. +tas kepentingan perkhidmatan dia tidak dapat menghabiskan cuti rehatnya itu bagi tahun ;>>8 sebanyak 7@ hari. Baki cuti tersebut dibawa ke tahun ;>>E menjadikan jumlah cuti rehatnya bagi tahun tersebut sebanyak E@ hari. Bagaimanapun pada tahun ;>>E beliau telah mengambil cuti rehat selama ;E hari. Pada tahun ;>>? beliau langsung tidak mengambil sebarang cuti rehat. +2 B2 berapakah jumlah cuti rehat en. 'i4am yang boleh dibenarkan untuk dibawa ke tahun ;>>=J Berikan alasan sekiranya pada tahun ;>>? genap ;@ tahun en. '%4am dalam perkhidmatan kerajaan berapakah jumlah cuti rehat beliau yang boleh dibawa ke tahun ;>>=.

+awapan, +2 ?@ hari +lasan- menurut perintah am bab c,ii, seorang pegawai yang tidak dapat mengambil cuti kerana kepentingan perkhidmatan boleh dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya dalam tempoh dua tahun perkhidmatan ke tahun ke tiga. 0leh kerana en. 'i4am hanya mengambil cuti sebanyak ;E hari tahun ;>>E bermakna baki cutinya yang dibawa dari tahun ;>>8 sebnayak E hari lagi terlupus di akhir ;>>?. #uti rehat en.''i4am bagi tahun

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------;>>= hanyalah cuti rehat yang tidak diambil pada tahun ;>>E sebanyak D@ hari dan cuti rehat tahun ;>>? sebanyak D@ hari. B2

27

?E hari. +pabila en. 'i4am genap ;@ tahun berkhidmat pada tahun ;>>? kelayakan cuti rehatnya berjumlah DE hari seperti di dalam perintah am bab c, <Ca2

Perinta& Am Ba" D
;. #% $+/%+ &-0/+'9 P-9+:+% P-/1B+)+' B-/#+.+'9 B-/9%+) + )%3 .% .+*+$ P0*%)%

'F+)+ +' &+$+.+ B0*-A +)+1 )%.+ B-*%+1 $-'9+$B%* B+A+9%+' + )%3 .+*+$ + )%N%)% P0*%)% .-'9+' +*+&+''F+ &- +*%. )-/+'9 +' *%$+ P-/ +/+ F+'9 )%.+ B0*-A .%*+ 1 +' 0*-A #% $+/%+ .+' P-9+:+% *+%' .+*+$ 1$P1*+' P-'91/1&+' .+' P/03-&%0'+*

+awapan , B2 #2 )idak boleh kerana cik maria seorang pegawai dalam kumpulan pMp. um. PMp dilarang mengambil bahagian aktif dalam politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti. +ktiviti-aktiviti politik yang dimaksudkan ialah5 $embuat apa-apa pernyataan awam secara lisan atau bertulis yang memberikan suatu pandangan yang berat sebelah atas isu parti-parti politik $enerbit atau mengedarkan buku,makalah atu risalah yang mengemukakan pandanganya tentang perkara kepartian )erlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada suatu pilihanraya umum Bertindak sebagai seorang agen pilihanraya atau agen tempat mengundi $asuk bertanding apa-apa jawatan dalam mana-mana parti $emegang apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

28

Perinta& Am Ba" D
a2 'yatakan tanggungjawab etua !abatan apabila seseorang dituduh melakukan kesalahan jenayah di mahkamah anggota

b 2 'yatakan bentuk tindakan yang boleh diambil oleh *embaga )atatertib terhadap anggota telah ditangkap dan selepas mahkamah menjatuhkan hukuman bersalah terhadap anggota berkenaan.

+awapan , a2 )anggungjawab etua !abatan Cperaturan 7<CD2 etua !abatan hendaklah mendapatkan laporan daripada mahkamah seksyen yang mengandungi maklumatmaklumat berikut5 i. ii. iii. iv. pertuduhan atau pertuduhan-pertuduhan terhadap pegawa jika ditangkaap,tarikh dan waktu pegawai ditangkap sama ada pegawai itu dijamin6 dan apa-apa maklumat lain yang relevan

etua !abatan hendaklah melaporkan kepada *embaga tatatertib untuk tindakan selanjutnya. $engesyorkan kepada *embaga )) jenis tindakan tt yang boleh diambil. b2 )indakan selepas beliau ditangkap i. ii. beliau boleh dikenakan sama ada perintah tahan kerja atau tidak dibayar emolument antara E@H hingga ;@@ H )indakan selepas dijatuhkan hukuman Pegawai hendaklah digantung kerja dan dalam tempoh itu pegawai tidak berhak menerima emolument.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

29

Perinta& Am Ba" E ;. &ebagai pegawai perkhidmatan awam anda layak menduduki rumah kerajaan yang disediakan demi kepentingan tugas. +2 nyatakan larangan-larangan yang perlu dipatuhi semasa mendiami rumah kerajaan B2huraikan tanggungjawab anda sebagai penghuni rumah berkenaan

+awapan , +2 larangan-larangan yang perlu dipatuhi $enjadikannya permis perniagaan $eminda rumah tanpa kebenaran pengarah jkr negeri $eyewa mana-mana bahagian rumah $emelihara binatang-binatang ternakan b2 tanggungjawab sebagai penghuni rumah *aporkan kerosakan *aporkan bila memasuki rumah $enjelaskan semua bil air dan elektrik *aporkan ketika rumah dikosongkan $embersih kawasan,potong rumput dan sebagainya $enyerahkan kunci rumah bila keluar rumah serta sijil keluar $embayar atas kerosakan yang disengajakan

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

30

Perinta& Am Ba" 4
1. P an ;a'min ia$a& 'e2ran# pe#awai !erajaan. Se$a! 'e2ran# pe#awai awam3 "e$ia 'erta a&$i !e$ ar#a $a(a! menerima rawatan dan "at% "atan 'e)ara per) ma daripada &2'pita$ ata !$ini! !erajaan. 9a$a "a#aimanap n3 ji!a mere!a dima' !!an !e wad !erana menerima rawatan3 mere!a a!an di!e&enda!i mem"a(ar "a(aran wad !e) a$i da$am !e'%!e' tertent .

+awapan, a* Ke'%!e' di mana 'e'e2ran# Pe#awai Awam a!an di!e) a$i!an daripada mem"a(ar wad , i. ii. iii. iv. penyakit tibi,kusta dan barah adalah percuma mengidap penyakit merebak seseorang pegawai yang jatuh sakit semasa menjalankan tugas rasminya di luar ibu pejabatnya apabila ia terpaksa dimasukkan ke dalam hospital di luar ibu pejabat. &eseorang pegawai menerima kecederaan semasa menjalankan tugas rasminya di luar ibu pejabatnya apabila ia terpaksa dimasukkan ke dalam hospital di luar ibu pejabat.

"* Mere!a (an# ter#2$2n# di da$am de1ini'i 6Ke$ ar#a 'e2ran# Pe#awai Awam 'eperti da$am Perinta& Am Ba" 647 i. ii. iii. iv. v. vi. vii. bagi pegawai lelaki isteri dan anak-anaknya atau bagi pegawai perempuan suami dan anak-anaknya anak-anak yang berkelayakkan ialah anak-anak yang ditanggung sepenuhnya oleh pegawai yang berumur di bawah ;< tahun atau sekiranya masih bersekolah di bawah umur 7; tahun anak-anak daifCkelemahan otak atau jasmani2 tidak ada had umur anak tiri dan anak angkat yang diambil mengikut undang-undang balu seorang pegawai selagi ia tidak berkahwin semula ibu bapa kandung , mengikut undang-undang pegawai berkenaan.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

31

NILAI M8RNI DAN ETIKA PERKHIDMATAN A9AM 1. 6A!a nta"i$iti7 mer pa!an 'a$a& 'at ni$ai (an# pentin# da$am per!&idmatan awam ter taman(a da$am men# r '!an !ewan#an di 'e)t2r awam. Ke! ran#an ta&ap a! nta"i$iti "2$e& men(e"a"!an "er$a! n(a pen(e$ewen#an dan pen(e$a&# naan ! a'a. +e$a'!an $ima tinda!an (an# per$ dija$an!an "a#i menin#!at!an 6a! nta"i$iti7 +awapan, Tinda!an%tinda!an "a#i menin#!at 6a! anta"i$iti7, i.pihak pengurusan perlu menyatakan dengan jelas akauntabiliti bagi setiap tugas dan tanggungjawab ii.sistem akauntabiliti perlu diwujudkan di semua agensi kerajaan yang menetapkan tugas dan tanggungjawab setiap pekerja yang terlibat dalam melaksanakan satu tugas. &istem ini perlu mengandungi penentuan tanggungjawab bagi setiap pekerja dan jenis tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya iii. akauntabiliti hendaklah dinyatakan secara bertulis dan di dokumenkan melalui undang-undang, prosuder,peraturan dan arahan-arahan yang spesifik6 iv. system kawalan kewangan perlu megambil perhatian ke atas tiga aspek yang penting, iaiitu5 system belanjawan yang berkesan bagi pengagihan dan pembahagian peruntukan kewangan mengawas dan mengawal penggunaan tenaga manusia,asset dan perkhidmatan mewujudkan system perakaunan yang cekap dan kemaskini v. vi. system pengawalan dan pengawasan seperti audit dalaman hendaklah dipertingkatkan keupayaannya penguatkuasaan hendklah diambil perhatian agar arahan-arahan dan peraturan jabatan dilaksanakan dengan tegas dan berkesan6 dan

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------vii.

32

akauntabiliti di peringkat individu di tingkatkan melalui perubahanperubahan diri seseorang individu itu dengan penerapan nilai-nilai murni dan positif seperti bersih,cekap dan amanah dan sebagainya. 6T2n##a! 1-7 te$a& diper!ena$!an "ert j an nt ! menerap!an ni$ai3 n2rma dan eti!a per!&idmatan di !a$an#an penjawat awam. BKete! nan mem"awa !eja(aanC mer pa!an 'a$a& 'at daripada t2n##a! ter'e" t. H rai!an pen#ertian 'erta n(ata!an 'ep $ & ama$an p2'iti1 (an# memper$i&at!an ni$ai "er!enaan. +awapan, Pen#ertianE etekunan bererti memberi tumpuan kepada sesuatu kerja hingga selesai dengan sempurnanya dan membawa kejayaan serta kecemerlangan kepada agensi dan individu. Ama$an p2'iti1, i. gigih dalam melaksanakan tugas yang mencagar ii. rajin dan sintiasa berusaha iii. tekun dalam menjalankan tugas iv. sabar dalam menghadapi cabaran pekerjaan v. berpandangan jauh vi. bersemangat dalam melaksanakan tugas yang diarah vii. dedikasi dalam mencapai matlamat organisasi viii. sanggup berkorban i". cekal menghadapi kesulitan semasa bertugas ". tidak patah semangat "i. bercita-cita tinggi /. Eti!a per!&idmatan awam ada$a& "ertera'!an !epada D 6Tera' per!&idmatan7. H rai!an $ima daripada t j & 6tera' per!&idmatan7 ter'e" t.

-.

+awapan, i. "era5am menin##i!an m t per!&idmatan seseorang pekerja bertanggungjawab itu membaiki mutu perkhidmatannya dengan meningkatkan kemahirannya menerusi latiah-latiahn tertentu, pembacaan,perbincangan dan lain-lain lagi. esediaan seseorang pekerja untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dirinya tanpa diperingatkan oleh ketuanya adalah satu sikap yang terpuji

ii.

"e!erja den#an pen & "ertan## n#jawa" setiap pekerja dikehendaki bertabnggungjawab bererti melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin seperti mana yang diharapkan oleh organisasi

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------iii. "er 'a&a men#i!i' 'i!ap mementin#!an diri

33

kakitangan kerajaan perlu menyifatkan dirinya sebagai penggerak masyarakat tanpa mempergunakan kedudukannya bagi mencari keuntungan diri sendiri. &ifat sombong dan bongkak perlu dihapuskan dan digantikan dengan perasaan insaf dan sopan.

i:.

"er!&idmat den#an pen & m &i""a& dan !eme'raan negara mempunyai rakyat yang berbilang bangsa dan keturunan serta mengamalkan pelnbagai kepercayaan dan budaya. eadaan ini memerlukan semua kakitangan kerajaan bekerja dengan muhibbah dan kemesraan

:.

"e!erja !ea ra& memaj !an pemi!iran ra!(at adalah menjadi kewajipan bagi setiap kakitangan kerajaan membantu memberi kefahaman kepada masyarakat awam tentang dasar, program serta hasrat kerajaan agar pembangunan dan perubahan yang dibawa oleh kerajaan dapat dilaksanakan dengan lancer dan jayanya.

:i.

"e!erja'ama da$am mem"entera' !e'e$amatan dan m ' &% m ' & ne#ara semua pihak adalah terlibat dalam uasaha membenteras kelemahan negara seperti kemiskinan , kejahilan dan rasuah. erjasama antara semua pihak awam perlu swasta serta golongan-golongan tertentu adalah penting bagi memastikan keamanan serta menggerakkan negara kea rah pembangunan yang menyeluruh

:ii.

"erpe#an# te# & !epada ajaran a#ama berpegang teguh kepada ajaran agama merupakan satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan tugas. %ni adalah kerana agama itu sendiri membawa nilai-nilai yang baik dalam membentuk pekerja yang jujur, cekap dan berkesan.

8.

&eseorang pegawai awam sewajarnya memahami dan mengamalkan nilai-niali murni dan etika kerja dalam pengurusan seharian. Auraikan pengertian nilai dan etika kerja berikut dalam konteks pengurusan sebuah organisasi. a. b. c. !awapan5 akauntabiliti integriti profesionalisme

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------a. +kauntabiliti

34

Bermakna tanggungjawab seorang terhadap tugas-tugas yang perlu dilaksanakan dari konteks pengurusan organisasi dalam perkhidmatan awam, akauntabiliti bermaksud tanggungjawab pegawai-pegawai dan kakitangan awam dalam melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan bagi memastikan pencapaian matlamat serta ibjektif tugas-tugas tersebut. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut hendaklah mengikut peraturan yang telah ditetapkan.1ndang-undang yang berkuatkuasa, prosuder dan arahan, sikap cermat dan cekap perlu diutamakan.

b.

%ntegriti &ering dihubungkaitkan dengan nilai-nilai amanah, jujur,kebolehpervayaan dan sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri,..alam kontek pengurusan organisasi, sebarang kerja yang dilakukan hendaklah dengan penuh ketulusan hati dan tahu menggunakan kuasa dengan adil dan saksama profesionalisme bermakna setiap anggota organisasi harus mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan kemahiran yang mencukupi bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan akan dapat dihasilkan jika masalah yang dibangkitkan dapat diselesaikan secara professional. 0leh itu, setiap anggota organisasi hendaklah sentiasa berusaha meningkatkan kebolehan dan kemahiran yang sedia ada.

c.

PENG8R8SAN INTEGRITI +nggota Perkhidmatan +wam hendaklah menghindarkan diri daripada memberi atau menerima suapan. 'yatakan takrifan suapan. !awapan 5 )akrifan suapan bermaksud

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------a. b. c. d. e. f.

35

wang,derma,alang,pinjaman,fee,hadiah,cagaran berharga harta atau kepentingan mengenai harta,iaitu apa-apa jenis harta sama ada alih atau tak alih, atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain. +pa-apa jawatan ,kebesaran,pekerjaan,kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, dan apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat +pa-apa bayaran,pelepasan,penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman,obligasi atau liability lain,sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya +pa-apa jenis balasan berharga,apa-apa diskaun,komisen,rebat,bonus,potongan atau peratusan. +pa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga +pa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain, seperti perlindungan daripada

SEJARAH MALASIA

1. H rai!an 'e"a"%'e"a" dan )ara penentan#an 2ran# Me$a( ter&adap Ma$a(an 8ni2n A. PENGENALAN ;. /ancangan $alayan union diumumkan dalam Parlimen British pada ;@ 0ktober ;>8E. %a bertujuan melicinkan dan menyeragamkan pentadbiran serta menyediakan penduduk )anah $elayu ke arah pemerintahan sendiri. ;. $alayan 1nion menghadapi tentangan hebat dan teratur daripada orang $elayu. B. SEBAB%SEBAB PENENTANGAN ORANG MELA;8 TERHADAP MALA;AN 8NION -. Pem"erian &a! !era!(atan (an# 'ama b2 Pemberian hak kerakyatan yang sama kepada orang asing C#ina dan %ndia2 melalui prinsip jus soli merupakan perkara utama yang ditentang oleh orang $elayu. Aak-hak ini termasuk kemasukan ke dalam perkhidmatan awam dan satu undi dalam pilihanraya umum. c2 $elalui prinsip tersebut, kewarganegaraan diberikan kepada semua orang asing yang dilahirkan di )anah $elayu atau &ingapura. d2 0rang $elayu bimbang bahawa pemberian hak kerakyatan yang sama akan menjejaskan lagi kedudukan ekonomi dan politik mereka.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

36

e2 0rang $elayu tidak rela hilang hak-hak istimewa mereka sebagai kaum bumiputera kepada orang asing yang dianggap sebagai kaum pendatang yang menumpang di )anah $elayu. -. Kemer2'2tan !eda $atan dan ! a'a%! a'a ' $tan a2 0rang $elayu menentang $alayan 1nion kerana perlaksanaannya akan menghapuskan kedaulatan dan kuasa sultan-sultan. b2 $alayan union akan diperintah oleh seorang 9abenor British dengan bantuan $ajlis $esyuarat erja dan $ajlis Perundangan. &ultan-sultan hanya menjadi raja kehormat sahaja. &ultan hanya berkuasa dalam soal agama %slam. c2 &ultan-sultan diangap sebagai pembela kaum $elayu. emerosotan kuasa mereka bererti kehilangan kuasa kaum $elayu. /. Cara%)ara Ma)Mi)&ae$ memper2$e&i tandatan#an per'et j an ' $tan% ' $tan a2 0rang melayu juga membantah cara-cara &ir Aarold $ac$ichael mendapatkan tandatangan persetujuan daripada sultan-sultan bagi perlaksanaan $alayan 1nion. b2 Beliau dituduh memaksa dan mengugut sultan-sultan menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai perlaksanaan $alayan 1nion. c2 #ontoh yang baik ialah Peristiwa edah. &ultan edah telah diberi kata dua bahawa baginda akan kehilangan takhtanya sekiranya baginda enggan menurunkan tandatangan dalam tempoh masa tertentu. d2 $alahan, $ac$ichael tidak memberi sultan-sultan masa yang cukup untuk membincangkan rancangan $alayan 1nion dengan pembesarpembesar $elayu dan rakyat jelata. C. CARA PENENTANGAN ORANG MELA;8 TERHADAP MALA;AN 8NION /. A!&"ar%a!&"ar Me$a( a2 .i peringkat pertama, penentangan orang $elayu terhadap $alayan 1nion, disarankan oleh individu-individu dalam akhbar-akhbar $elayu seperti Majlis dan Utusan Melayu =. Dem2n'tra'i%dem2n'tra'i

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

37

a2 .i peringkat kedua, penentangan orang $elayu adalah lebih teratur dan bersifat kolektif. Persatuan-persatuan $elayu yang baru telah ditubuhkan dan yang lama dihidupkan kembali bagi memelihara kepentingan-kepentingan orang $elayu. b2 Persatuan-persatuan $elayu seperti Persekutuan Persetiaan $elayu elantan dan Perarakan $elayu &emenanjung !ohor mengadakan demonstrasi-demonstrasi bantahan. A. Pem $a an i'tiadat per$anti!an Ga"en2r Ma$a(an 8ni2n dan Maj$i'% maj$i' Me'( arat a2 erajaan British mewujudkan $alayan 1nion secara rasmi pada ; +pril ;>8?. b2 0rang $elayu dan sultan-sultan tidak menghadiri upacara perlantikan &ir -dward 9ent sebagai 9abenor $alayan 1nion. c2 +hli-ahli $elayu yang duduk dalam $ajlis $esyuarat Persekutuan dan $ajlis-majlis $esyuarat 'egeri telah memulaukan majlis-majlis tersebut. ?. Pert " &an Ke"an#'aan Me$a( Ber'at .8MNO* a2 0rang $elayu menubuhkan 1$'0 secara rasmi pada ;; $ei ;>8? bagi menentang $alayan 1nion dan memelihara kepentingan mereka. b2 1$'0 telah mengadakan rapat-rapat umum bagi membantah perlaksanaan $alayan 1nion. E. Ber!a" n# a2 0rang $elayu juga berkabung selama tujuh hari Cmulai ; +pril ;>8?2 dengan melilitkan kain putih pada songkok. D. KESIMP8LAN ;. )entangan hebat daripada orang $elayu telah memaksa erajaan British memansuhkan $alayan 1nion. 7. Pada ; 3ebruari ;>8<, $alayan 1nion digantikan dengan Persekutuan )anah $elayu. %a telah mengembalikan kuasa sultan-sultan, memperketatkan syarat-syarat kewarganegaraan serta menjamin hak-hak istimewa orang $elayu.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

38

-. H rai!an $an#!a&%$an#!a& (an# diam"i$ 2$e& Kerajaan Per'e! t an Tana& Me$a( nt ! men#&ap '!an pem"er2nta!an "er'enjata !2m ni' di antara ta& n%ta& n 1<=>%1<?@. D. PENGENALAN 8. Parti omunis $alaya ditubuhkan pada tahun ;>D@. Pada tahun ;>8<, ia memulakan pemberontakan secara terbuka dengan tujuan menubuhkan sebuah /epublik omunis $alaya. E. $ulai tahun ;>8<, Parti omunis $alaya melancarkan serangan-serangan ke atas ladang-ladang getah dan lombong-lombong bijih timah. &eranganserangan ini bertujuan melumpuhkan ekonomi )anah $elayu serta menghilangkan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. ?. erajaan Persekutuan )anah $elayu berjaya menghapuskan pemberontakan bersenjata omunis melalui beberapa langkah yang diambil antara tahun-tahun ;>8<-;>?@. E. LANGKAH%LANGKAH KERA+AAN 8NT8K MENGHAP8SKAN PEMBERONTAKAN KOM8NIS D. Pen#i'(ti&aran dar rat a2 &ir -dward 9ent CPesuruhjaya )inggi2 mengisytiharkan .arurat pada ;? !un ;>8< di kawasan-kawasan Perak dan !ohor. Pada ;= !un ;>8<, .arurat diisytiharkan di seluruh )anah $elayu. Parti omunis $alaya diharamkan. b2 .i bawah peraturan-peraturan .arurat ;>8>, erajaan mempunyai kuasa menahan orang-orang yang disyaki terlibat dengan kegiatan komunis tanpa bicara. *angkah sedemikian walaupun berkesan pada takat tertentu telah mengasingkan penduduk daripada kerajaan kerana ia kadangkala menindas orang yang tidak bersalah. c2 erajaan juga memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan. Penduduk )anah $elayu yang berumur ;7 tahun ke atas mesti mendaftarkan diri dan membawa bersama kad pengenalan. *angkah ini memudahkan pengesanan anasir-anasir komunis. >. Ran)an#an Bri##'

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------d2 Pada 7;hb $ac ;>E@, *eftenan !eneral Aarold Briggs dilantik sebagai

39

Pengarah 9erakan. *angkah terpenting dalam /ancangan Briggs ialah penempatan semula setinggan-setinggan dari kawasan terpencil yang bertaburan ke kampung-kampung baru. *angkah ini bertujuan memberi perlindungan kepada mereka yang dipaksa membantu pihak komunis dan lebih penting lagi menghapuskan sistem bekalan komunis yang digelar $in Fuen. e2 &eramai kira-kira E@@ @@@ orang setinggan telah ditempatkan semula di lebih kurang E@@ buah kampung baru. ampung-kampung baru ini dipagarkan dan dilindungi oleh polis dan tentera. awalan yang ketat dikenakan ke atas pembelian, penjualan, penyimpanan dan pengangkutan makanan bagi memastikan ia tidak jatuh ke tangan komunis. f2 /ancangan Briggs ini merupakan faktor penting bagi kegagalan pemberontakan komunis. %a bukan sahaja melemahkan $in Fuen tetapi memaksa komunis-komunis keluar dari hutan dan bertempur dengan tentera erajaan. %ni memudahkan usaha-usaha kerajaan untuk menghapuskan pemberontakan komunis. <. Pen " &an +awatan! a'a%jawatan! a'a Kerja Peran# c2 *eftenan !eneral Briggs sebagai Pengarah 9erakan telah menubuhkan $ajlis Perang Persekutuan dan !awatankuasa-jawatankuasa erja Perang di peringkat negeri dan daerah. !awatankuasa-jawatankuasa tersebut terdiri daripada pegawai-pegawai tadbir, tentera dan polis. d2 Penubuhan !awatankuasa-jawatankuasa erja Perang telah memperbaiki koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam perancangan gerakan menentang komunis. 1@. Lan#!a&%$an#!a& !etenteraan d2 Pada tahap awal kerajaan menggunakan ;D batalion askar British dan $elayu untuk menyerang gerila-gerila komunis. &ebuah pasukan $atamata has $elayu yang terdiri daripada 78 @@@ orang telah dilatih dengan segera untuk mengawal ladang, lombong dan kawasan terpencil. e2 ekuatan tentera kerajaan telah bertambah dengan perlantikan !eneral &ir )empler sebagai Pesuruhjaya )inggi dalam tahun ;>E7. Pasukan Polis Persekutuan telah diperbesarkan. Bilangan $ata-mata has dan

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------pengawal-pengawal kampung telah ditambah. *ebih ramai anggota tentera dihantar dari Britain dan negara-negara omanwel yang lain seperti +ustralia dan 'ew Gealand. f2

40

)ambahan dalam kekuatan tentera membolehkan kerajaan melancarkan serangan-serangan yang labih agresif terhadap komunis-komunis di hutan serta menguatkuasakan peraturan-peraturan makanan dengan lebih tegas. %ni dapat memastikan bahawa tiada makanan diseludup bagi kegunaan gerila-gerila komunis.

11. Peran# p'i!2$2#i f2 !eneral )empler menggunakan perang psikologi untuk menawan hati dan fikiran rakyat. .alam tahun ;>E7, beliau meminda peraturanperaturan kewaranegaraan yang membolehkan lebih ramai lagi orang bukan $elayu terutamanya orang #ina menjadi warganegara )anah $elayu. Plihanraya bagi $ajlis-majlis )empatan diadakan bagi mewujudkan perasaan tanggungjawab di kalangan rakyat. *angkah ini membolehkan kerajaan mendapat sokongan kaum #ina. %ni adalah penting kerana kebanyakan gerila komunis terdiri daripada orang #ina. g2 &atu lagi aspek perang psikologi ialah menggalakkan rakyat memberi maklumat yang dapat membolehkan penangkapan komunis-komunis. Aadiah wang tunai ditawarkan. h2 9erila-gerila komunis digesa menyerah diri melalui risalah-risalah yang digugurkan dari udara ke dalam hutan. erelaan kerajaan untuk mengampunkan dan membantu mereka memulakan penghidupan baru telah mempengaruhi ramai komunis untuk menyerah diri. i2 !eneral )empler juga mengamalkan polisi mewujudkan kawasankawasan putih yang merupakan kawasan yang bebas dari kegiatan komunis..alam kawasan-kawasan sedemikian peraturan-peraturan darurat dilonggarkan.Polisi tersebut telah memberi galakan kepada orang ramai untuk bekerjasama dengan kerajaan. j2 Perang psikologi ini merupakan faktor penting bagi kejayaan erajaan Persekutuan )anah $elayu menghapuskan pemberontakan komunis.%a menggalakkan penduduk )anah $elayu bekerjasama dengan kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis-komunis. 1-. R ndin#an Ba$in#

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

41

c2 Pada bulan .isember ;>EE, erajaan )anah $elayu telah mengadakan rundingan dengan pemimpin-pemimpin Parti komunis $alaya di Baling untuk menamatkan .arurat. d2 Perundingan tersebut gagal kerana erajaan )anah $elayu enggan mengiktiraf Parti omunis $alaya sebagai sebuah parti yang sah. 4. KESIMP8LAN ;. /ancangan Briggs dan perang psikologi oleh !eneral )empler merupakan faktor-faktor terpenting bagi kejayaan erajaan Persekutuan )anah $elayu menghapuskan pemberontakan komunis. 7. Pada D; !ulai ;>?@, kerajaan telah mengisytiharkan tamatnya darurat. Parti omunis $alaya telah gagal dalam perjuangannya untuk menubuhkan sebuah /epublik omunis.

/. H rai!an peri'tiwa%peri'tiwa pentin# 'e$epa' ta& n 1<=> (an# mem"awa !epada !emerde!aan Per'e! t an Tana& Me$a( . A. PENGENALAN ;. Parti Perikatan C1$'0-$#+-$%#2 di bawah pimpinan )unku +bdul /ahman telah memainkan peranan utama dalam proses pencapaian kemerdekaan Persekutuan )anah $elayu. 7. Persekutuan )anah $elayu mencapai kemerdekaan pada D; 0gos ;>E= melalui cara rundingan dengan erajaan British. B. PERISTI9A%PERISTI9A PENTING 1. Dar rat 1<=> a2 b2 c2 Proses pencapaian kemerdekaan )anah $elayu telah dipercepatkan pada tahun ;>8<. erajaan British sedar bahawa kemajuan perlembagaan dan politik adalah perlu untuk menghapuskan pemberontakan komunis. emajuan perlembagaan dan politik akan mengukuhkan kea4aman rakyat untuk menentang komunis dan mensia-siakan perjuangan Parti omunis $alaya untuk menghalau British.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

42

-. Si'tem A&$i 1<A1 a2 &ebagai satu langkah ke arah berkerajaan sendiri. British memperkenalkan &istem +hli dalam $ajlis Perundangan Persekutuan pada bulan +pril ;>E;. b2 &eramai sembilan orang ahli yang dilantik dalam $ajlis Perundangan Persekutuan diberi tanggungjawab menjalankan tugas-tugas di beberapa jabatan kerajaan seolah-olah mereka adalah menteri. /. Pi$i&anra(a Maj$i'%maj$i' tempatan 1<A1%1<Aa2 Pada tahun ;>E;, pilihanraya di peringkat tempatan telah diperkenalkan sebagai latihan bagi demokrasi berparlimen. b2 Plihanraya tempatan yang pertama ialah bagi > buah kerusi dalam $ajlis Perbandaran Pulau Pinang yang telah diadakan pada ; .isember ;>E;. Parti /adikal memenangi ? daripada > buah kerusi yang dipertandingkan. c2 Pilihanraya $ajlis-$ajlis )empatan diperluaskan ke negeri-negeri lain. Pilihanraya bagi ;7 kerusi dalam $ajlis Perbandaran uala *umpur diadakan pada ;? 3ebruari;>E7. d2 Perikatan 1$'0-$#+ memenangi > daripada ;7 buah kerusi yang dipertandingkan.%ndependence of $alaya Party C%$P2 memenangi dua buah kerusi lagi dan satu lagi oleh calon bebas. =. Pi$i&anra(a Per'e! t an 1<AA a2 Pilihanraya Persekutuan yang pertama diadakan pada 7= !ulai ;>EE. b2 .alam pilihanraya tersebut, Perikatan 1$'0-$#+-$%# berjaya memenangi E; daripada E7 buah kerusi yang dipertandingkan. Baki sebuah kerusi di kawasan erian CPerak2 dimenangi oleh P+&. A. R ndin#an !emerde!aan a2 emenangan Parti Perikatan dalam Pilihanraya ;>EE telah memberikannya mandat untuk memulakan rundingan dengan pihak British mengenai kemerdekaan )anah $elayu. b2 Pada bulan !anuari ;>E?, )unku +bdul /ahman mengetuai satu rombongan ke *ondon untuk merundingkan perkara kemerdekaan )anah $elayu.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------c2

43

erajaan British bersetuju mengisytiharkan kemerdekaan )anah $elayu pada D; 0gos ;>E=.

?. S r &anja(a Per$em"a#aan .S r &anja(a Reid* a2 Persidangan di *ondon mempersetujui tentang pembentukan &uruhanjaya /eid bagi menggubal perlembagaan baru bagi )anah $elayu yang berdaulat dan merdeka. b2 &uruhanjaya /eid bersidang sebanyak ;;< kali dari lewat bulan !un hingga bulan 0ktober ;>E?. c2 &uruhanjaya /eid mengemukakan satu rang Perlembagaan pada bulan 3ebruari ;>E=. %a dikaji semula oleh sebuah !awatankuasa erja yang terdiri daripada 8 wakil raja-raja, 8 wakil erajaan Persekutuan, Pesuruhjaya )inggi, etua &etiausaha dan Peguam 'egara. d2 /ang Perlembagaan yang dipinda telah diluluskan oleh $ajlis Perundangan pada ;E 0gos ;>E= dan berkuatkuasa pada 7= 0gos ;>E=. e2 Perlembagaan tersebut merupakan hasil tolak ansur antara kaum-kaum $elayu dan bukan $elayu atas beberapa perkara seperti kerakyatan dan kedudukan istimewa orang $elayu. C. KESIMP8LAN ;. Persekutuan )anah $elayu mencapai kemerdekaan di meja rundingan tanpa pertumpahan darah. 7. )unku +bdul /ahman dilantik sebagai Perdana $enteri Persekutuan )anah $elayu yang pertama.

=. T $i'!an )atatan rin#!a' men#enai d a daripada (an# "eri! t, a* S r &anja(a Reid "* R ndin#an Ba$in# )* Ran)an#an Bri##' a* S r &anja(a Reid ;. Pada bulan !anuari ;>E?, )unku +bdul /ahman mengetuai satu rombongan ke *ondon untuk merundingkan perkara kemerdekaan )anah $elayu. erajaan British bersetuju untuk memberi kemerdekaan pada D; 0gos ;>E=.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------7. Persidangan di *ondon juga mempersetujui tentang keanggotaan dan

44

syarat-syarat tugas &uruhanjaya Perlembagaan yang akan menggubal satu perlembagaan baru bagi )anah $elayu yang berdaulat dan merdeka. D. +hli-ahli &uruhanjaya Perlembagaan yang dikenali sebagai &uruhanjaya /eid terdiri daripada *ord /eid CBritain-pengerusi2, &ir %vory !ennings CBritain2, &ir :illiam $c ell C+ustralia2, B. $alik C%ndia2 dan Aakim +bdul Aamid CPakistan2. 8. &uruhanjaya /eid bersidang sebanyak ;;< kali dari lewat bulan !un hingga bulan 0ktober ;>E?. E. &uruhanjaya tersebut menerima ;D; memorandum bertulis daripada pertubuhan-pertubuhan dan orang perseorangan. .ua memorandum yang penting ialah dari raja-raja $elayu dan Parti Perikatan. ?. &uruhanjaya /eid mengumumkan /ang Perlembagaannya pada bulan 3ebruari ;>E=. Pada umumnya, ia berasaskan memorandum yang dikemukakan oleh Parti Perikatan. =. /ang Perlembagaan tersebut dikaji semula oleh sebuah !awatankuasa erja yang terdiri daripada ;; orang iaitu 8 wakil raja-raja, 8 wakil erajaan Perikatan, Pesuruhjaya )inggi, etua &etiausaha dan Peguam 'egara. <. !awatankuasa erja ini telah menolak beberapa perakuan &uruhanjaya /eid seperti pemberian dwi-kerakyatan Ciaitu seseorang boleh menjadi rakyat omanwel British dan )anah $elayu pada masa yang sama2, penggunaan bahasa )amil dan $andarin dalam $ajlis Perundangan selama ;@ tahun selepas merdeka dan ketiadaan peruntukan bagi hak-hak istimewa orang $elayu. >. /ang Perlembagaan yang dipinda diluluskan oleh $ajlis Perundangan pada ;E 0gos ;>E= dan berkuatkuasa pada 7= 0gos ;>E=. "* R ndin#an Ba$in# ;. $enjelang tahun ;>EE, Parti omunis $alaya menjadi lemah dan kehilangan semangat dalam perjuangannya untuk menggulingkan British. 7. $alahan, pencapaian pemerintahan sendiri oleh Persekutuan )anah $elayu telah mensia-siakan perjuangan Parti omunis $alaya. Pemimpinpemimpinnya sedar bahawa satu penyelesaian politik harus dicapai dengan erajaan Persekutuan )anah $elayu. D. $elalui sepucuk surat bertarikh 78 &eptember ;>EE,#hin Peng C&etiausaha +gung Parti omunis $alaya2 membuat tawaran untuk berunding dengan kerajaan bagi menamatkan .arurat.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------8. erajaan Persekutuan )anah $alayu telah bersetuju dan satu rundingan telah diadakan di Baling pada 7<-7> .isember ;>EE. E. Pihak erajaan diwakili oleh )unku +bdul /ahman C etua $enteri )anah $elayu2, .avid $arshall C etua $enteri &ingapura2 dan )an #heng *ock CFang .ipertua Persatuan #ina $alaya2.

45

?. Parti omunis $alaya diwakili oleh #hin Peng, #hin )ien dan /ashid $aidin. =. /undingan Baling gagal kerana #hin Peng enggan membubarkan Parti omunis $alaya. )unku +bdul /ahman tidak rela mengiktiraf Parti omunis $alaya sebagai sebuah parti politik yang sah. )* Ran)an#an Bri##' ;. /ancangan Briggs diperkenalkan oleh *eftenan !eneral Aarold Briggs yang dilantik sebagai Pengarah 9erakan pada 7; $ac ;>E@ untuk menghapuskan ancaman komunis di )anah $elayu. 7. Briggs tiba di uala *umpur pada D +pril ;>E@. *angkah terpenting dalam /ancangan Briggs ialah penempatan semula setinggan-setinggan dari kawasan-kawasan terpencil yang bertaburan ke kampung-kampung baru. D. *angkah ini bertujuan memberi perlindungan kepada mereka yang dipaksa membantu pihak komunis dan lebih penting lagi, bagi menghapuskan sistem bekalan komunis yang digelar $in Fuen. 8. /ancangan Briggs ini mula-mula dilaksanakan di negeri !ohor pada ; !un ;>E@. $enjelang bulan 3ebruari ;>E7, lebih dari 8@@ @@@ orang setinggan #ina ditempatkan semula di lebih kurang 8@@ buah kampung baru. E. ampung-kampung baru ini dipagarkan dan dilindungi oleh polis dan tentera. awalan yang ketat dikenakan ke atas pembelian, penjualan, penyimpanan dan pengangkutan makanan bagi memastikan ia tidak jatuh ke tangan komunis. ?. &etinggan-setinggan #ina dalam kampung-kampung baru ini di beri kemudahan-kemudahan persekolahan dan kesihatan untuk mendapat sokongan mereka dalam perjuangan menentang komunis. =. /ancangan Briggs merupakan faktor penting bagi kegagalan pemberontakan komunis. omunis-komunis mula menghadapi kesukaran mendapatkan bekalan makanan, ubat dan maklumat dari setinggan. <. /ancangan Briggs bukan sahaja melemahkan $in Fuen tetapi memaksa komunis-komunis keluar dari hutan dan bertempur dengan tentera kerajaan. %ni telah memudahkan usaha-usaha kerajaan untuk menghapuskan pemberontakan komunis.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

46

A. T $i'!an )atatan rin#!a' tentan# dua daripada (an# "eri! t, a* Mani1e't2 Peri!atan 1<AA "* Lap2ran S r &anja(a C2""2$d )* S r &anja(a Pi$i&anra(a a* Mani1e't2 Peri!atan ;. Pilihanraya umum yang pertama di Persekutuan )anah $elayu diadakan pada 7= !ulai ;>EE. Bagi memenangi pilihanraya tersebut, Perikatan 0$'0$#+-$%# telah mengeluarkan satu manifesto kepada orang ramai. 7. Perikatan berjanji untuk mencapai kemerdekaan dalam tempoh empat tahun selepas pilihanraya umum ;>EE. D. Perikatan akan merancang untuk mewujudkan satu jenis sekolah kebangsaan yang dapat diterima oleh penduduk )anah $elayu. 8. Perikatan berjanji untuk menjadikan Bahasa $alaysia sebagai bahasa kebangsaan dalam masa sepuluh tahun. E. Perikatan juga berjanji untuk menjadikan sebahagian besar daripada perkhidmatan awam bercorak tempatan dalam tempoh penggal pertama pemerintahannya. ?. Perikatan akan menegak dan melindungi kedudukan raja-raja $elayu sebagai raja berperlembagaan. =. Perikatan berjanji untuk mengkaji semula soal imigresen bagi melindungi kedudukan orang $elayu dan rakyat )anah $elayu. <. Perikatan bera4am untuk menamatkan darurat secepat mungkin dengan menawarkan pengampunan umum. >. Perikatan juga berjanji untuk menubuhkan sebuah suruhanjaya bebas yang khas untuk memperbaiki perlembagaan dengan tidak mengabaikan kedudukan istimewa orang $elayu. ;@. Perikatan berjaya memenangi E; daripada E7 kerusi yang dipertandingkan dalam Pilihanraya Persekutuan ;>EE. "* Lap2ran S r &anja(a C2""2$d ;. &uruhanjaya #obbold ditubuhkan pada bulan !anuari ;>?7 bagi mengkaji pendapat penduduk &abah dan &arawak tentang penubuhan $alaysia.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------7. Pengerusi &uruhanjaya ini CE orang ahli2 ialah *ord #obbold. .ua orang

47

pegawai )anah $elayu yang menyertainya ialah .atuk :ong Pow 'ee dan $uhammad 9ha4ali &hafie. D. &uruhanjaya #obbold menjalankan tugasnya di &abah dan &arawak dari bulan 3ebruari hingga bulan +pril ;>?7. 8. *aporan &uruhanjaya #obbold diterbitkan dalam bulan !un ;>?7. E. $engikut laporan ini, lebih kurang <@H penduduk &abah dan &arawak menyokong penubuhan $alaysia. ?. &uruhanjaya #obbold telah membuat beberapa syor. Perlembagaan )anah $elayu yang wujud pada masa itu harus dijadikan sebagai asas untuk perlembagaan Persekutuan $alaysia yang baru. =. erajaan-kerajaan &abah dan &arawak harus diberi kuasa menentukan hal kemasukan orang luar ke negeri-negeri tersebut. <. Pengerusi dan ahli-ahli )anah $elayu telah mencadangkan supaya bahasa $elayu dijadikan bahasa kebangsaan. >. +hli-ahli )anah $elayu juga mencadangkan supaya bahasa $elayu dan bahasa %nggeris serta bahasa-bahasa kaum bumiputera di &abah dan &arawak Cdalam hal-hal tertentu2 dijadikan bahasa rasmi. ;@. edudukan bahasa %nggeris sebagai bahasa rasmi hendaklah dihadkan penggunannya kepada beberapa tahun yang tertentu. ;;. &uruhanjaya #obbold juga mengesyorkan supaya perwakilan &abah dan &arawak dalam Parlimen $alaysia seharusnya mengambil kira bukan hanya bilangan penduduk negeri-negeri berkenaan tetapi juga keluasan dan potensinya. ;7. Aampir kesemua perakuan &uruhanjaya #obbold telah diterima oleh Britain dan erajaan )anah $elayu. )* S r &anja(a Pi$i&anra(a ;. Bagi memastikan pilihanraya dijalankan dengan adil, Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan penubuhan &uruhanjaya Pilihanraya. 7. Pengerusi, )imbalan Pengerusi dan tiga orang ahlinya yang lain dilantik oleh Fang di-Pertuan +gong selepas berunding dengan $ajlis /aja-raja. D. .i antara tugas-tugas utama &uruhanjaya Pilihanraya ialah5 i2 $enjalankan pilihanraya bagi .ewan /akyat dan .ewan 1ndangan 'egeri6 ii2 $enyiapkan dan menyemak daftar pengundi bagi semua kawasan pilihanraya6 dan

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------iii2 $enyemak dan mengubah kawasan-kawasan pilihanraya. 8. &uruhanjaya Pilihanraya diberi kuasa untuk melantik kakitangan bagi menjalankan tugas-tugasnya.

48

E. &uruhanjaya Pilihanraya boleh membuat kaedah-kaedah setakat mana yang perlu bagi maksud menjalankan tugas-tugasnya. ?. .i atas permintaan &uruhanjaya Pilihanraya, semua pihak berkuasa awam hendaklah memberi apa-apa bantuan yang boleh bagi menjalankan tugastugasnya.

?. H rai!an t2$a! an' r antara !a m (an# te$a& mem da&!an dan memper)epat!an !emerde!aan Per'e! t an Tana& Me$a( . A. PENGENALAN ;. Pada hakikatnya kemerdekaan Persekutuan )anah $elayu pada tahun ;>E= dipercepatkan oleh tolak ansur antara kaum-kaum $elayu, #ina dan %ndia. 7. erajaan British telah mensyaratkan bahawa kemerdekaan akan hanya diberi apabila ketiga-tiga kaum tersebut dapat bekerjasama dalam bidang politik dan hidup secara damai. D. aum melayu diwakili oleh Pertubuhan ebangsaan $elayu Bersatu C1$'02 manakala kaum #ina oleh Persatuan #ina Bersatu C$#+2 dan %ndia oleh ongres %ndia $alaya C$%#2. B. PERKARA%PERKARA ;ANG MEN+ADI TOLAK ANS8R ANTARA KA8M 1. Ked d !an i'timewa 2ran# Me$a( a2 0rang bukan $elayu mengakui kedudukan istimewa orang $elayu yang ketinggalan dalam bidang-bidang ekonomi dan pendidikan. b2 0rang $elayu diberi hak-hak istimewa dalam beberapa lapangan seperti pemegengan jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam, pemberian biasiswa-biasiswa dan pengeluaran permit serta lesen. c2 Aak-hak istimewa orang $elayu diperuntukkan dalam Perkara ;ED, Perlembagaan $alaysia. -. Kera!(atan

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------a2 Bagi membalas penerimaan kedudukan istimewa orang $elayu oleh

49

$#+ dan $%#, pemimpin-pemimpin 1$'0 telah mempersetujui syaratsyarat yang longgar bagi kerakyatan. b2 1$'0 menerima prinsip jus soli yang memberi kerakyatan secara automatik kepada semua orang yang dilahirkan di Persekutuan )anah $elayu pada atau selepas Aari $erdeka. c2 &emua orang bukan $elayu yang telah memenuhi kelayakan-kelayakan bermastautin sebelum Aari $erdeka akan diberi kerakyatan tanpa sebarang syarat sekiranya mereka membuat permohonan sebelum D; 0gos ;>E<. /. Ba&a'a Me$a( a2 Bahasa $elayu dijadikan bahasa kebangsaan. Pembelajaran dan penggunaan bahasa lain secara umum tidak dilarang. b2 Bahasa $elayu akan dijadikan bahasa rasmi yang tunggal pada tahun ;>?=. =. A#ama I'$am a2 +gama %slam dijadikan agama rasmi Persekutuan )anah $elayu. b2 'amun demikian, kebebasan beragama dijamin. A. Keda $atan Raja%raja Me$a( a2 edaulatan raja-raja $elayu diterima oleh orang bukan $elayu. edudukan raja-raja $elayu adalah terjamin. b2 &ebarang undang-undang yang berkaitan denan keistimewaankeistimewaan dan kedudukan raja-raja $elayu tidak boleh diluluskan oleh Perlimen tanpa mendapat persetujuan $ajlis /aja-raja.

C. KESIMP8LAN ;. edudukan istimewa orang $elayu dan kerakyatan merupakan perkaraperkara terpenting yang menjadi tolak ansur antara kaum di Persekutuan )anah $elayu. 7. )olak ansur antara kaum telah memudahkan dan mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan )anah $elayu.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------D. H rai!an 1a!t2r%1a!t2r (an# te$a& men( $it!an pr2'e' pen)apaian perpad an di Tana& Me$a( 'e"e$ m ta& n 1<AD. A. PENGENALAN ;. $asyarakat majmuk )anah $elayu terdiri daripada tiga kumpulan etnik utama iaitu $elayu, #ina dan %ndia.

50

7. &etiap kumpulan etnik mempuntai bahasa, agama, kebudayaan, cara hidup, adat resam dan kepercayaan yang berbe4a. %ni telah menyulitkan proses pencapaian perpaduan di kalangan masyarakat )anah $elayu. B. 4AKTOR%4AKTOR ;ANG MEN;8LITKAN PROSES PENCAPAIAN PERPAD8AN 1. Tempat tin##a$ (an# "era'in#an a2 0rang $elayu, #ina dan %ndia tinggal di tempat berasingan. ebanyakan orang $elayu tinggal di kawasan-kawasan luar bandar, orang #ina di bandar-bandar dan orang %ndia di estet-estet. b2 %nteraksi antara kaum adalah terhad kepada pergaulan di pejabat dan pasar semasa jual-beli. c2 %ni melahirkan sikap prasangka dan memperkukuhkan keperibadian etnik. -. Per"e5aan a#ama dan !e" da(aan a2 &etiap kumpulan etnik mempunyai agama dan kebudayaan yang berlainan. 0rang $elayu adalah beragama %slam manakala sebilangan besar %ndia beragama Aindu. ebanyakan orang #ina pula menganut agama yang merupakan campuran ajaran Buddha, *ao-t4e dan #onfucius. )erdapat juga ramai orang #ina dan %ndia yang beragama ristian. b2 0rang $elayu mengamalkan sistem hidup yang berteraskan kebudayaan tradisi mereka manakala orang #ina dan %ndia menganut nilai-nilai kebudayaan yang dibawa bersama dari negeri asal. c2 &etiap kumpulan etnik adalah jahil mengenai kebudayaan dan adat resam kumpulan-kumpulan etnik yang lain. $alahan, masing-masing menganggap kebudayaan mereka sebagai yang terbaik. Perkahwinan campur adalah terhad.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------d2 Perbe4aan agama dan kebudayaan ini bukan sahaja menguatkan lagi sikap prasangka tetapi juga menghalang pergaulan antara kaum yang luas. /. Si'tem pendidi!an (an# "era'in#an

51

a2 &ehingga *aporan !awatankuasa Pelajaran ;>E? C*aporan /a4ak2, tiada terdapat satu sistem pendidikan nasional di )anah $elayu. +pa yang wujud ialah empat aliran pendidikan yang berlainan iaitu $elayu, #ina, %ndia dan %nggeris. b2 &etiap golongan etnik umumnya menghantar anak-anak ke sekolah yang menggunakan bahasa ibunda meraka. $urid-murid Ckecuali di sekolah %nggeris2 tidak berpeluang bercampur gaul dengan murid-murid dari kumpulan etnik lain. c2 urikulum bagi setiap jenis sekolah tersebut adalah berlainan. &ekolah $elayu menitikberatkan kemahiran membaca, menulis dan mengira manakala kurikulum sekolah #ina dan %ndia adalah berasaskan apa yang terdapat di negeri #hina dan %ndia. $alahan, buku-buku teks dan guru-guru dibawa dari negeri #hina dan %ndia. d2 %ni telah menghasilkan pandangan dunia yang berlainan serta memperkukuhkan lagi keperibadian etnik. e2 etiadaan bahasa pengantar yang tunggal serta kurikulum yang mempunyai matlamat kebangsaan telah menyulitkan proses pencapaian perpaduan di )anah $elayu. =. Per'at an%per'at an etni! a2 ewujudan berbagai persatuan politik, sosial dan ekonomi yang berasaskan kumpulan etnik juga telah memperkuatkan lagi identiti etnik dan syak wasangka. b2 %ni adalah kerana persatuan-persatuan tersebut hanya memperjuangkan kepentingan kumpulan etnik yang diwakilinya. A. A!&"ar pe$"a#ai "a&a'a a2 )erdapat akhbar yang diterbitkan dalam bahasa $elayu, #ina, )amil, Punjabi dan %nggeris. &etiap akhbar tersebut menitikberatkan kegiatan kumpulan etnik tersebut.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

52

b2 $alahan, akhbar-akhbar #ina dan %ndia mengutamakan perkembangan politik di negeri #hina dan %ndia. %ni telah memperkukuhkan lagi perasaan kecinaan dan keindiaan mereka. ?. A!ti:iti e!2n2mi (an# "er$ainan a2 ebanyakan orang $elayu merupakan petani dan nelayan. &ebilangan besar orang #ina terlibat dalam sektor perniagaan dan perlombongan manakala kebanyakan orang %ndia merupakan buruh di estet-estet. b2 Perbe4aan dalam penguasaan ekonomi ini telah menimbulkan persaingan dan ketidakpuasan di kalangan kumpulan etnik tertentu. D. Pend d !an +ep n a2 Pendudukan !epun telah mengakibatkan permusuhan antara orang $elayu dan orang #ina. *ayanan !epun yang lebih baik terhadap orang $elayu telah mengakibatkan kemarahan di kalangan orang #ina. b2 !epun telah mengambil orang $elayu untuk menjadi askar dan polis. &ebahagian daripada pasukan !epun yang menyerang )entera +nti!epun /akyat $alaya Cpertubuhan komunis yang dikuasai oleh orang #ina2 terdiri daripada orang $elayu. c2 %ni telah mrngukuhkan lagi permusuhan perkauman $elayu-#ina. C. KESIMP8LAN ;. $asalah perpaduan nasional telah bertambah runit selepas merdeka dengan peletusan Peristiwa ;D $ei ;>?>. 7. erajaan pada masa ini sedang mempergiatkan usaha-usaha menyatukan rakyat $alaysia.

>. H rai!an 'e"a"%'e"a" pen " &an Ma$a('ia pada ta& n 1<?/ A. PENGENALAN ;. Pada 7= $ei ;>?; )unku +bdul /ahman mengemukakan idea penubuhan $alaysia yang akan terdiri daripada )anah $elayu, &ingapura, &abah, &arawak dan Brunei. 7. Penubuhan $alaysia disebabkan oleh beberapa faktor keselamatan, politik, dan ekonomi.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

53

B. SEBAB%SEBAB PEN8B8HAN MALA;SIA 1. An)aman !2m ni' a2 Perkembangan pengaruh komunis di +sia )enggara, terutamanya di &ingapura, telah membimbangkan erajaan Persekutuan )anah $elayu di bawah pimpinan )unku +bdul /ahman. b2 Pengaruh Parti )indakan /akyat CPeoples +ction Party-P+P2 yang memerintah &ingapura mulai merosot pada awal tahun-tahun ;>?@-an. Pemimpin P+P ialah *ee uan Few. c2 Beberapa orang ahli P+P yang pro komunis telah meninggalkan parti tersebut dan menubuhkan Barisan &osialis. d2 .alam dua pilihanraya kecil yang diadakan di &ingapura pada tahun ;>?; Ciaitu di Aong *im dan +nson2, P+P mengalami kekalahan teruk di tangan calon-calon pro komunis. e2 )unku +bdul /ahman khuatir &ingapura akan jatuh ke tangan komunis dan seterusnya mengancam keselamatan Persekutuan )anah $elayu. +ncaman komunis juga terdapat di wilayah-wilayah Borneo terutamanya di &arawak. f2 Beliau berpendapat bahawa penubuhan $alaysia dapat menyekat perkembangan pengaruh komunis di &ingapura dan wilayah-wilayah Borneo. g2 Bagi *ee uan Few pula, kemasukan &ingapura dalam $alaysia akan memperkukuhkan lagi kedudukan P+P. -. Ke'eim"an#an !a m a2 Percantuman &ingapura sahaja dengan Persekutuan )anah $elayu akan mengancam kedudukan orang $elayu dari segi bilangan penduduk. b2 %ni adalah kerana =EH daripada penduduk &ingapura adalah orang #ina. c2 &abah, &arawak dan Brunei perlu digabungkan dalam $alaysia bagi memastikan keseimbangan antara kaum bumiputera dan bukan bumiputera. d2 !umlah penduduk bumiputera di negeri-negeri Borneo adalah kira-kira tiga kali ganda lebih daripada jumlah orang #ina. /. Kemerde!aan 'e#era "a#i Sin#ap ra3 Sa"a& dan Sarawa!

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

54

a2 &ingapura, &abah dan &arawak dapat mencapai kemerdekaan dengan lebih segera lagi menerusi penubuhan $alaysia. b2 erajaan British tidak begitu berminat untuk memberi kemerdekaan kepada &ingapura dan wilayah-wilayah Borneo secara persendirian memandangkan keselamatan negeri-negeri tersebut mungkin terancam. =. Per!em"an#an e!2n2mi a2 &ingapura mempunyai pertalian ekonomi, geografi dan sejarah yang erat dengan &emenanjung )anah $elayu. Percantuman akan mendatangkan faedah-faedah ekonomi bagi kedua-dua negara. b2 -konomi sabah dan &arawak dapat dimajukan melalui penyertaan dalam $alaysia. c2 &abah dan &arawak diberi jaminan bahawa erajaan Pusat akan membiayai berbagai projek pembangunan di negeri-negeri tersebut. A. S2!2n#an Kerajaan Briti'& a2 &okongan erajaan British juga penting dalam mempengaruhi pembentukan $alaysia. b2 erajaan British menyokong penubuhan $alaysia memandangkan ianya akan menyekat perkembangan pengaruh komunis di &ingapura dan wilayah-wilayah Borneo serta dapat melindungi pelaburan British di kawasan-kawasan berkenaan. C. KESIMP8LAN ;. $alaysia ditubuhkan secara rasmi pada ;? &eptember ;>?D tanpa penyertaan Brunei. 7. &ingapura menarik diri dari $alaysia pada ;> 0gos ;>?E.

<. H rai!an 1a!t2r%1a!t2r (an# te$a& men#&a$an# pen " &an Ma$a('ia A. PENGENALAN ;. $alaysia ditubuhkan secara rasmi pada ;? &eptambar ;>?D. 7. 'amun demikian terdapat beberapa faktor yang telah menghalang dan hampir menjejaskan penubuhan $alaysia.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------B. 4AKTOR%4AKTOR ;ANG MENGHALANG PEN8B8HAN MALA;SIA 1. Penentan#an Parti Ra!(at Br nei a2 Parti /akyat Brunei di bawah pimpinan +.$ +4ahari menentang kemasukan Brunei ke dalam $alaysia. b2 +4ahari ingin menubuhkan sebuah erajaan alimantan 1tara yang diketuai oleh &ultan Brunei dan $engandungi Brunei, &abah dan &arawak.

55

c2 Pada < .isember ;>?7, +4ahari mengadakan pemberontakan terhadap erajaan Brunei. d2 Pemberontakan Brunei dapat dipatahkan dalam masa lima hari dan +4ahari melarikan diri ke %ndonesia. -. K2n1r2nta'i Ind2ne'ia a2 Penubuhan $alaysia ditentang oleh %ndonesia yang menjalankan dasar konfrontasi dari bulan !anuari ;>?D hingga bulan 0gos ;>??. b2 Presiden &ukarno menuduh penubuhan $alaysia sebagai satu helah British untuk menguasai kawasan tersebut secara tidak langsung. Beliau menyokong pemberontakan yang dibuat oleh Parti /akyat Brunei. c2 )erdapat beberapa sebab bagi konfrontasi %ndonesia. Pembentukan $alaysia telah menghancurkan cita-cita &ukarno untuk menubuhkan %ndonesia /aya Cpenyatuan %ndonesia dengan )anah $elayu2. &ukarno juga tersinggung kerana dia tidak diajak berunding semasa penubuhan $alaysia. d2 &ukarno telah dipengaruhi oleh Parti omunis %ndonesia untuk menentang $alaysia yang brsifat anti-komunis. /. T nt tan 4i$ipina !e ata' Sa"a& a2 Pada tahun ;>?7, Presiden 3ilipina, $acapagal telah menentang penubuhan $alaysia. b2 Beliau menuntut British mengembalikan &abah kepada 3ilipina kerana ia adalah sebahagian daripada esultanan &ulu. &ulu merupakan sebahagian daripada negara 3ilipina. c2 )untutan 3ilipina tersebut tidak dilayan oleh erajaan British. 'amun demikian, erajaan 3ilipina telah meneruskan tuntutannya terhadap &abah selepas penubuhan $alaysia.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

56

d2 *aporan Bangsa-bangsa Bersatu yang diumumkan pada ;8 &eptember ;>?D menyatakan bahawa kebanyakan penduduk &abah dan &arawak ingin menyertai $alaysia. =. Tentan#an parti%parti di Sin#ap ra3 Sa"a& dan Sarawa! a2 Barisan &osialis di &ingapura telah menentang penubuhan $alaysia yang dianggap sebagai satu rancangan British untuk mengekalkan pengaruh mereka. b2 &ebelum pertengahan tahun ;>?7, rancangan penubuhan $alaysia ditentang oleh beberapa parti politik di &abah dan &arawak. c2 .i &abah, Pertubuhan ebangsaan Pasok $omogun menentang rancangan $alaysia. Parti Bersatu dan Parti .emokratik pula bersetuju dengan konsep $alaysia dengan syarat &abah diberi kerajaan pemerintahan sendiri terlebih dahulu. d2 .i &arawak rancangan $alaysia ditentang oleh beberapa parti seperti Parti ebangsaan &arawak C&arawak 'ational Party B &'+P2 dan Parti /akyat Bersatu &arawak C&arawak 1nited Peoples Party B &1PP2. e2 ebanyakan ahli &'+P yang dipimpin oleh &tephen along 'ingkan terdiri daripada orang %ban manakala Parti /akyat Bersatu &arawak mengandungi ramai ahli berketurunan #ina. C. KESIMP8LAN ;. Penubuhan $alaysia telah mendapat tentangan dari Parti /akyat Brunei, %ndonesia, 3ilipina dan beberapa buah parti politik di &ingapura, &abah dan &arawak. 7. 'amun demikian, $alaysia tetap ditubuhkan pada tahun ;>?D akibat kebijaksanaan )unku +bdul /ahman dan tolak ansur antara pemimpinpemimpin politik &ingapura, &abah dan &arawak.

1@. H rai!an 1a!t2r%1a!t2r (an# men#a!i"at!an Peri'tiwa 1/ Mei 1<?< pen#ajaran%pen#ajaran (an# diper2$e&i daripadan(a.

dan

A. PENGENALAN

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------;. Peristiwa ;D $ei ;>?> merupakan satu menifestasi masalah perpaduan kaum di $alaysia.

57

7. Peristiwa pertelingkahan kaum ini yang mengakibatkan kehilangan jiwa dan kerosakan harta benda telah memberi beberapa pengajaran penting. B. SEBAB%SEBAB PELET8SAN PERISTI9A 1/ MEI 1<?< 1. + ran# per"e5aan e!2n2mi antara !a m a2 ebanyakan orang $elayu merupakan petani, nelayan atau penoreh getah. &ebilangan besar orang #ina terlibat dalam sektor perniagaan dan perlombongan manakala kebanyakan orang %ndia merupakan buruh di estet-estet. b2 +kibat daripada kegiatan ekonomi yang berlainan ini, wujud jurang pendapatan yang tidak seimbang di antara kaum majoriti golongan miskin terdiri daripada kaum $elayu. c2 %ni telah menimbulkan persaingan ekonomi dan ketidakpuasan di kalangan kumpulan etnik tertentu. -. Per"e5aan a#ama dan !e" da(aan a2 &etiap kumpulan etnik mempunyai agama dan kebudayaan yang berlainan. b2 &etiap kumpulan etnik adalah jahil mengenai kebudayaan dan adat resam kumpulan-kumpulan etnik yang lain. c2 Perbe4aan agama dan kebudayaan ini bukan saja menguatkan lagi sikap prasangka tetapi juga menghalang pergaulan antara kaum yang luas. /. Da'ar Pe)a& dan Perinta& Briti'& a2 .asar Pecah dan Perintah British telah memburukkan lagi masalah perpaduan. b2 !arak sosial dan segregasi antara kumpulan etnik seolah-olah sengaja diwujudkan dan dikekalkan oleh British demi kepentingan sendiri. c2 d2 aum-kaum $elayu, #ina dan %ndia dibiarkan tinggal secara berasingan dengan menjalankan kegiatan ekonomi yang berlainan. etiga-tiga kaum ini mempunyai sistem pendidikan tersendiri dan tidak terdapat kurikulum yang sama. e2 Perpaduan kaum tidak dititikberatkan.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------f2 .asar Pecah dan Perintah British telah memburukkan lagi sikap prasangka serta memperkukuhkan keperibadian etnik. =. Kempen Pi$i&anra(a 1<?<

58

a2 &emasa kempen pilihanraya ;>?>, ahli-ahli politik telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang $elayu dan hak kerakyatan orang bukan $elayu. b2 )indakan sedemikian telah meningkatkan perasaan perkauman dan syak wasangka yang akhirnya mengakibatkan Peristiwa ;D $ei ;>?>. A. Perara!an !emenan#an parti%parti p2$iti! a2 Perarakan kemenangan parti-parti politik merupakan sebab serta-merta Peristiwa ;D $ei ;>?>. b2 Penyokong-penyokong Parti 9erakan dan .+P telah menghina orang $elayu semasa berarak di jalan-jalan raya uala *umpur. c2 Parti 1$'0 pula mengadakan perarakan balas pada ;D $ei ;>?>. akibat perasaan emosi yang tinggi dan kurangnya kawalan dari keduadua pihak, rusuhan kaum meletus pada hari tersebut. C. PENGA+ARAN ;ANG DIPEROLEHI DARIPADA PERISI9A 1/ MEI 1<?< 1. R ' &an !a m tida! men# nt n#!an 'e'iapa a2 Pangajaran utama yang diperolehi daripada Peristiwa ;D $ei ;>?> ialah rusuhan kaum tidak menguntungkan sesiapa. b2 $alahan, rusuhan kaum merugikan semua pihak dengan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. -. Kepentin#an pera'aan &2rmat%men#&2rmati antara 'at 'ama $ain a2 Peristiwa ;D $ei ;>?> juga memberi pengajaran bahawa setiap rakyat harus menghormati satu sama lain. b2 ita harus bersikap toleransi dan mengetahui serta menghormati adat resam kumpulan-kumpulan etnik lain. D. Keper$ an men#&ap '!an !emi'!inan a2 Peristiwa ;D $ei ;>?> juga menunjukkan bahawa perpaduan nasional tidak akan tercapai sekiranya terdapat sebilangan besar rakyat yang miskin.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

59

b2 !usteru itu, erajaan talah memperkenalkan .asar -konomi Baru pada tahun ;>=@ bagi membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat $alaysia bagi menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. =. Kepentin#an men#erat!an perpad an !a m a2 Peristiwa ;D $ei ;>?> juga menunjukkan bahawa langkah-langkah konkrit harus diambil untuk mengeratkan perpaduan kaum. b2 &elaras dengan kesedaran ini, erajaan telah memperkenalkan /ukun 'egara, .asar Pendidikan ebangsaan, .asar ebudayaan ebangsaan sarta menubuhkan !abatan Perpaduan 'egara. D. KESIMP8LAN ;. Perpaduan nasional merupakan teras pembentukan sebuah negara $alaysia yang teguh, bersatu padu dan progresif. 7. ita sebagai rakyat $alaysia harus sama-sama membantu serta menyokong usaha-usaha kerajaan untuk memupuk perpaduan. 11. H rai!an 1a!t2r%1a!t2r (an# diam"i$ !ira da$am penent an Da'ar L ar Ma$a('ia A. PENGENALAN ;. .asar *uar $alaysia bertujuan melindungi dan memajukan kepentingankepentingan nasional, iaitu keselamatan dan kesejahteraan ekonomi. 7. $alaysia mengamalkan .asar Berkecuali dan ingin mengadakan hubungan yang baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi. B. 4AKTOR%4AKTOR ;ANG DIAMBIL KIRA DALAM PENENT8AN DASAR L8AR MALA;SIA 1. Kepentin#an na'i2na$ a2 .ari aspek keselamatan, $alaysia ingin mengelakkan sebarang ancaman atau serangan dari negara-negara luar. b2 $alaysia merupakan negara yang kecil dan tiada mempunyai kekuatan tentera. $alaysia tidak boleh menggunakan kekerasan dalam dasar

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

----------------------------

60

luarnya. !usteru itu, $alaysia ingin mengadakan hubungan baik dengan semua negara. c2 .ari aspek ekonomi, $alaysia bergantung kepada perdagangan antarabangsa memandangkan ekonomi $alaysia adalah berorientasikan eksport. d2 !usteru itu, $alaysia mengadakan hubungan baik dengan semua negara termasuklah negara-negara komunis seperti /usia, #hina dan negaranegara -ropah )imur. -. Pia#am Pert " &an Ban#'a%"an#'a Ber'at a2 $alaysia berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu CPBB2 seperti memelihara keamanan dunia, melindungi hak asasi manusia, menegakkan keadilan dan kewibawaan undang-undang dan menggalakkan perkembangan ekonomi dan sosial. b2 $alaysia menyertai beberapa agensi PBB seperti 1'-&#0 dan 1'#)+.. $alaysia pernah juga menyertai Pasukan Pendamai PBB di #ongo dalam tahun-tahun ;>?@-an. /. Ked d !an #e2#ra1i a2 $alaysia terletak di rantau +sia )enggara yang mengalami masalah ketidakstabilan politik sejak Perang .unia edua. b2 Pergolakan politik di %ndo-#hina serta Pendudukan Nietnam di ampuchea membimbangkan negara-negara +&-+' memandangkan ia mungkin merebak di rantau tersebut. c2 ewujudan $alaysia sebagai sebuah negara berdaulat berantung kepada apa yang berlaku di +sia )enggara. d2 $alaysia juga terletak di persimpangan dua jalan laut yang penting iaitu *autan Aindi dan *autan Pasifik. %ni menarik minat kuasa-kuasa luar untuk menegakkan pengaruh mereka di rantau +sia )enggara. e2 !usteru itu, $alaysia mengutamakan hubungan yang baik dengan negara-negara +sia )enggara. =. I'$am a2 $emandangkan %slam merupakan agama rasmi negara, $alaysia menitikberatkan hubungan baik dengan negara-negara %slam. b2 $alaysia menyertai Pertubuhan Persidangan %slam serta menyokong projek-projek tertentu seperti Bank Pembangunan %slam.

%&&$

CONTOH SOALAN ESEI

---------------------------c2 $alaysia juga terlibat di dalam usaha-usaha perantaraan untuk menyelesaikan konflik %ran-%raO. A. Be!a' jaja&an Briti'& a2 $alaysia sebagai bekas jajahan British menganggap dirinya sebagai anggota omanwel British.

61

b2 $alaysia meneruskan hubungan dengan Britain dan erajaan-kerajaan omanwel yang lain seperti +ustralia dan 'ew Gealand. ?. Da'ar Ber!e) a$i a2 $alaysia tidak ingin berpihak kepada Blok Barat atau Blok omunis. %ni bertujuan mengelakkan penglibatan dalam pertikaian antara kuasakuasa besar. b2 $aka $alaysia ingin mengadakan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. D. Prin'ip &id p "er'ama a2 $alaysia berpeang teguh kepada prinsip hidup bersama secara aman dan damai. b2 $alaysia berpendapat bahawa rakyat sesebuah negara hendaklah menentukan nasib mereka sendiri. c2 $alaysia juga berpendapat bahawa negara-negara luar tidak boleh campur tangan dalam hal-ehwal sesebuah negara. d2 !usteru itu, $alaysia menyokong perjuangan-perjuangan Pertubuhan Pembebasan Palestin, erajaan #ampuran .emokratik ampuchea dan perjuangan-perjuangan $ujahidin +fghanistan. C. KESIMP8LAN ;. $alaysia ingin mengadakan hubungan baik dengan negara-negara luar tanpa mengira ideologi mereka. 7. eutamaan dalam .asar *uar $alaysia adalah berdasarkan kepada hubungan erat dengan negara-negara +sia )enggara, negara-negara %slam, negara-negara berkecuali dan erajaan-kerajaan omanwel.

%&&$