You are on page 1of 133

1.

PENDAHULUAN:

Pengujian,

penilaian dan pentaksiran adalah antara beberapa konsep

penting dalam dunia pendidikan. ering kali istilah ini digunakan se!ara bertukar ganti. "isaln#a, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mengatakan mereka ingin mengukur atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah, tanpa menghirau maksud khusus #ang mendukung istilah$ istilah berkenaan. e!ara khususn#a, ketiga$tiga istilah berkenaan mempun#ai makna #ang spesi%ik dan ketiga$tigan#a mempun#ai perbe&aan. Dalam dunia pendidikan, penilaian #ang sistematik, dengan mengambil kira semua %aktor #ang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan #ang diperoleh, akan membantu guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.

'ajah 1: Pengertian dan konsep

1.1.

U()AN

Ujian ialah satu alat. Ujian ialah bahan #ang bertulis atau ber!etak atau terrakam #ang dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran. Proses atau prosedur #ang sistematik ini bagi mengukur pen!apaian pelajar #ang biasan#a dibuat se!ara bertulis. *ujuan pengujian ialah untuk menentukan pen!apaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. "enurut +ronba!h ,1-./),Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistem yang berkategori. "anakala 'aminah pula menjelaskan baha0a, 1 Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan . ,'aminah 1--1:23. Pengujian merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan !ara #ang sistematik. Pengujian juga merupakan satu !ara bagi mengukur tingkah laku seseorang indi4idu. Pengujian dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran. Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian ini dikenali sebagai ujian pra atau pre$test. Hasil daripada pemarkahan ja0apan pelajar, satu ukuran #ang disebut sebagai 1markah5 akan diberikan kepada pelajar tersebut. Pengujian menjelaskan tahap berapa baikn#a prestasi pelajar #ang diuji. Proses pengujian la&imn#a bermula dengan peringkat persediaan, diikuti pelaksanaan atau pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip ja0apan. "elalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama

ada pelajar$pelajarn#a telah menguasai pengetahuan, kemahiran atau sikap #ang ingin disampaikan guru.

1.2.

PEN)LA)AN

Penilaian adalah konsep #ang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Penilaian dilakukan kerana mempun#ai matlamat tersendiri. Dengan mengadakan penilaian, ia akan membolehkan kita membuat anggaran, sama ada matlamat #ang telah ditetapkan itu ter!apai atau sebalikn#a. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu !ara untuk mendapatkan bukti #ang tepat tentang sesuatu perkara. "aklumat dan bukti ini amat penting dalam men#elesaikan sesuatu masalah. "isaln#a, dalam pendidikan, penilaian dapat men#elesaikan masalah tentang pen!apaian matlamat #ang ditetapkan, seperti menguasai kemahiran memba!a, menulis dan mengira ,6"3 di kalangan murid sekolah rendah. Dalam membuat penilaian, anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. "isaln#a, tentang persoalan #ang ingin diselesaikan, apakah bukti #ang dianggapkan men!ukupi atau bagaimana !ara mendapatkan maklumat, siapa #ang perlu mendapatkan maklumat dan sebagain#a. Dengan memahami konsep pengujian, pengukuran dan penilaian, anda akan dapat meran!ang langkah$langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat #ang tepat. 7an#ak de%inisi telah diberikan kepada istilah 1penilaian5. Antaran#a ialah : 8Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai, mutu, kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. tu%%lebeam et al. ,1-.1:9943 men#atakan penilaian sebagai proses delineating, mencari dan memberikan maklumat yang berguna dalam mempertimbangkan alternatif alternatif keputusan5.

:a# ,1-;<3 berpendapat baha0a 1penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai . )ni seterusn#a membolehkan guru membuat pertimbangan atau keputusan #ang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. (usteru, penilaian berbe&a dengan pengukuran #ang melibatkan han#a pemberian ukuran dalam bentuk nombor tertentu #ang lebih bersi%at kuantitati%. ebelumn#a, Popham ,1-.<3 men#atakan penilaian #ang sistematik perlu mempun#ai satu ta%siran #ang %ormal tentang nilai %enomena pendidikan. pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asaln#a. Dalam bilik darjah, apabila guru memberikan ujian, adakah guru berkenaan mengukur pen!apaian pelajar atau menilai pen!apaian pelajar= Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarn#a mengukur pen!apaian pelajar melalui ujian #ang dijalankan. *indakan susulan guru ialah menilai ukuran pen!apaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain #ang berkaitan. berbentuk kualitati% seperti #ang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. (usteru, penilaian boleh dibuat dengan menggunakan sama ada maklumat #ang berbentuk kuantitati%, kualitati% atau kedua$duan#a sekali. Dengan menggunakan maklumat kuantitati%, penilaian boleh din#atakan dalam bentuk gred ,seperti A, 7, +, D atau E3 bersama penjelasan nilain#a ,seperti !emerlang, kepujian, baik, lulus atau gagal3. ementara itu, penilaian #ang menggunakan data kualitati% boleh din#atakan e!ara ringkasn#a, penilaian meliputi tiga proses utama, dalam bentuk kualitati% juga, ukuran. Prosedur dalam penilaian boleh dilaksanakan dalam lima peringkat seperti 'ajah 2 di ba0ah. elain menggunakan data kuantitati%, penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data e!ara men#eluruh, penilaian pendidikan men!akupi aspek$aspek hasil pengajaran dan

iaitu menentukan ukuran, menganalisis ukuran dan men#atakan nilai atau interpretasi

'ajah 2 : Prosedur Penilaian

>ini istilah 1pentaksiran5 mula digunakan dalam penilaian pen!apaian. Popham ,2///3 men#atakan istilah$istilah pengukuran, pengujian dan penaksiran digunakan se!ara silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau pia0aian. Pentaksiran, #ang merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran, merangkumi akti4iti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan tertentu ,Lembaga Peperiksaan "ala#sia, 2///3. Hasil pentaksiran din#atakan dalam bentuk skor. untuk mengekalkan ke0iba0aan institusi pentaksiran. kor mestilah sah dan boleh diper!a#ai untuk memastikan keadilan kepada pelajar dan juga

1.6.

PEN*A> )'AN

Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusn#a membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan.Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran #ang merangkumi akti4iti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau akti4iti pembelajaran. Akti4iti pentaksiran dijalankan se!ara berterusan. Tujuan Pentaksiran Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam

pembelajaran "enilai akti4iti #ang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran "endapatkan maklumat se!ara berterusan tentang pengajaran dan

pembelajaran memperbaiki pengajaran$pembelajaran. "eran!ang akti4iti pengajaran dan pembelajaran #ang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupa#aan murid. "elibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas se!ara e%ekti%. "eran!ang dan melaksanakan akti4iti tindak susul #ang berkesan . "emperbaiki pengajaran dan pembelajaran

1.?.

PE'>A)*AN AN*A'A PEN:U()AN. PEN)LA)AN DAN PEN*A> )'AN

:uru merupakan indi4idu #ang memainkan peranan penting dalam mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pen!apaian murid. :uru bertanggungja0ab menentukan hasil pembelajaran #ang hendak ditaksir, diuji dan dinilai. :uru juga meran!ang dan membina instrumen penilaian, mentadbir ujian, merekod hasil penilaian, menganalisis maklumat, melapor dan menjalankan tindakan susulan #ang perlu seperti akti4iti pengukuhan, penga#aan dan pemulihan.

Ujian ialah satu kaedah, tugas atau prosedur #ang digunakan untuk memperoleh pemerhatian #ang sistematik tentang si%at, atau trait seseorang berhubung dengan aspek pendidikan atau psikologi ,"okhtar )smail, 1--<3. Ujian penting dalam memperlihatkan keja#aan atau kegagalan !alon dalam sesuatu peperiksaan. tertentu serta mengenal pasti kelemahan$kelemahan pelajar. elain itu ujian juga ber%ungsi untuk memilih dan menempatkan !alon dalam kumpulan pelajar

Pentaksiran

pembelajaran

pelajar

merupakan

akti4iti

#ang

penting

dalam

pendidikan. >ubis&#n dan 7ori!h ,1--@3 telah mentakri%kan pentaksiran pembelajaran pelajar sebagai suatu proses pengumpulan data$data pembelajaran pelajar untuk tujuan mengenalpasti masalah pembelajaran pelajar, serta untuk membuat keputusan mengenai pelajar. hambaugh dan "agliaro ,1--.3 pula men#atakan baha0a pentaksiran pembelajaran pelajar boleh dilaksanakan atas pelbagai tujuan, seperti untuk mengesan penguasaan pelajar, mengesan kemajuan, menentukan penempatan,

mengesan kelemahan pelajar ,diagnosis3, memberi gred, membuat klasi%ikasi, pensijilan dan pemilihan.

Dalam pada itu, mereka berpendapat setiap tujuan pentaksiran pelajar perlu mempun#ai kaedah pengukuran dan atribut #ang sesuai untuk menghasilkan keputusan pentaksiran #ang sahih serta boleh diper!a#ai. Pentaksiran untuk mengesan prestasi pembelajaran pelajar misaln#a, apabila dilaksanakan dengan sahih dan betul boleh memberi man%aat kepada pelajar serta pengajar. Antara kebaikann#a ialah pelajar dapat mengetahui kedudukan pen!apaiann#a dan akan berusaha untuk meningkatkan prestasi pembelajarann#a se!ara ka0alan kendiri. :uru juga boleh mengetahui prestasi pen!apaian pelajarn#a serta keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini guru dapat memperbaiki strategi pen#ampaian bahan$bahan pengajaran dan meran!ang tindakan susulan seperti men#ediakan bahan$bahan penga#aan, pengukuhan atau bahan pemulihan #ang bersesuaian dengan keadaan pelajar.

'ajah 1: Perkaitan antara Pengujian, Pentaksiran dan Penilaian

7erdasarkan rajah dia atas, kita mendapati ketiga$tiga konsep berkenaan mempun#ai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran . *ujuan dan objekti% sesuatu penghakiman produk pengajaran dan pembelajaran membabitkan ketiga$tiga aspek berkenaan.

2. PEN*A> )'AN E>ALAH Pentaksiran ekolah ,P 3 ialah proses mengumpul maklumat #ang se!ara

autentik dan boleh diharap oleh guru se!ara %ormati% dan sumati%. P

%ormati% adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran , assessment for learning3 manakala P se!ara sumati% adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid telah menguasai apa #ang dipelajari ,assessment of learning3. Proses Pentaksiran ekolah ,P 3 melibatkan akti4iti berikut: "engumpul maklumat #ang autentik dan boleh diharap , dependable3 tentang prestasi murid se!ara berterusan ,ongoing3 berdasarkan $ $ pern#ataan kriteria #ang jelas dipanggil standard prestasi ,performance standard3B penggunaan pelbagai kaedah, alat, teknik dan konteksB
9

"engelola, merekod, menterjemah, melapor dan membuat pertimbangan tentang prestasi murid oleh guru semasa dan sepanjang , formatif3 dan di hujung ,sumati%3 proses pengajaran$pembelajaran berlangsungB "enggunakan kepelbagaian maklumatB dan "embuat penilaian dan melaporkan se!ara 4er4al danCatau bertulis tentang prestasi, potensi, pen!apaian dan keperluan murid.

7agi kedua$dua !ara pentaksiran tersebut guru dan murid merujuk kepada satu set pern#ataan standard prestasi #ang jelas #ang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan pern#ataan standard prestasi #ang ditetapkan oleh >ementerian Pelajaran. Pentaksiran dikaksana menggunakan pelbagai kaedah, alat, teknik dan konteks. Pentaksiran ini adalah penilaian #ang dilakukan di peringkat sekolah seperti kerja praktikal, tugasan bertulis, ujian, kajian dan lain$lain tugasan #ang melibatkan pelbagai mata pelajaran. E4iden pentaksiran dikumpulkan dalam port%olio.

"aklumat #ang diperoleh daripada pentaksiran ini membolehkan guru membuat keputusan tentang: ejauh mana murid telah belajar dan men!apai standard tertentuB trategi pengajaran dan pembelajaran berikutn#aB

ebagai tambahan, semua murid perlu mempun#ai ke%ahaman #ang jelas tentang apa #ang perlu dipelajari, dibuat, dan penting dalam peringkat tertentu dalam pembelajaran aspek berikut: i. ii. kejelasan konstruk #ang ditaksir bentuk
10

mereka.

Pentaksiran

dapat

memberi

sumbangan

positi%

dalam

meningkatkan pembelajaran apabila direkabentuk dengan teliti dengan mengambilkira

iii. i4. 4. 4i. 4ii. 4iii.

kegunaan aras kesukaran bagaimana !ara mentaksir kekerapan masa dan maklumbalas.

Pentaksiran #ang berkesan membolehkan murid: 7erusaha ke arah #ang sejajar dengan kriteria #ang telah diketahui dan di%ahami lebih a0alB "enganalisa pembelajaran dan mengetahui perkara #ang perlu diperbaikiB "ensDntesis dan mengaplikasi pembelajaran selain daripada mengingati %aktaB "empamirkan kekuatan dan menunjukkan penguasaan dan kepakaranB 7elajar dengan kaedah tersendiriB 'e%lekti% dan melibatkan diri dalam pentaksiran kendiri dan rakan seba#aB 7erupa#a melahirkan pandangan dan ta%siran dari sudut #ang berbe&aB 7ertanggungja0ab terhadap pembelajaranB "elalui proses pembelajaran #ang berja#aB dan 7erupa#a bersaing di tahap #ang lebih tinggi. 2.1. FUNGSI

Pentaksiran sekolah mengandungi dua %ungsi #ang luas, iaitu Pentaksiran tentang pembelajaran #ang bersi%at summati% ,pentaksiran untuk melihat prestasi murid3 Pentaksiran untuk pembelajaran #ang bersi%at %ormati% ,pentaksiran untuk meningkatkan pembelajaran3
11

2.6. >AEDAH PEN*A> )'AN 2.6.1. >AEDAH PEN*A> )'AN 'U(U>AN >')*E')A Pentaksiran 'ujukan >riteria ,P'>3 ialah pentaksiran #ang dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian #ang telah ditetapkan terlebih a0al tanpa membandingkan seseorang murid dengan murid #ang lain tetapi membandingkan pen!apaian murid dengan set kriteria #ang telah ditetapkan itu. "elalui pentaksiran rujukan kriteria, pen!apaian murid tidak dinilai se!ara bertahap. "urid #ang memenuhi kriteria$kriteria #ang ditetapkan dinilai sebagai telah menguasai pembelajaran tanpa meletakkan pada tahap mana penguasaan murid itu dalam pembelajarann#a. Ujian rujukan kriteria bertujuan membandingkan pen!apaian pelajar dengan kriteria tertentu. >riteria #ang digunakan tidak bermaksud kemahiran tertinggi #ang perlu dikuasai pelajar, tetapi lebih kepada kriteria #ang ditetapkan oleh guru.Ujian rujukan kriteria menentukan status pen!apaian #ang harus di!apai oleh seseorang murid supa#a dikira sebagai lulus. Ujian ini adalah terperin!i dan mendalam dan tidak semestin#a mempun#ai indeks diskriminasi #ang tinggi. 7erbe&a dengan ujian rujukan norma, kriterian tertentu akan ditetapkan terlebih dahulu. +ontohn#a sekiran#a </E adalah markah lulus, markah lulus ini akan kekal 0alaupun ramai murid #ang mendapat markah kurang daripada </E.

2.6.2.

>AEDAH PEN*A> )'AN 'U(U>AN NA'"A Ujian rujukan norma se!ara umumn#a merupakan ujian perbandingan

#ang membandingkan keputusan #ang diperolehi oleh seseorang pelajar dengan keputusan pelajar #ang lain. Ujian ini dibina untuk menghasilkan perbe&aan
12

pen!apaian #ang maksimum di kalangan pelajar. Aleh #ang demikian, tahap kesukaran ujian perlu dika0al dengan nisbah soalan mudah, sederhana dan sukar ialah 2.< : < : 2.<. Ujian rujukan norma biasan#a menggunakan markah min sebagai rujukan. )ni bermaksud, sekiran#a ramai pelajar mendapat skor rendah, maka markah lulus akan rendah juga dan sebalikn#a. +ontohn#a, merujuk jadual 1 di ba0ah, terdapat 2/ orang !alon #ang menduduki sesuatu ujian. Didapati ramai murid #ang gagal iaitu mendapat markah kurang daripada </E. Aleh #ang demikian, markah lulus akan dikurangkan supa#a lebih ramai murid #ang lulus. ekiran#a guru inginkan ./E daripada !alon tersebut lulus maka markah lulus akan dikurangkan kepada ?/E.

2.6.6.

>AEDAH PEN*A> )'AN AU*EN*)> Pentaksiran autentik menurut Pert ,1--/3 merupakan bentuk penilaian

#ang berdasarkan pen!apaian sebenar #ang ditunjukkan oleh kanak$kanak di dalam bilik darjah setiap hari. Pentaksiran autentik ini meliputi pentaksiran dari pelbagai aspek merangkumi pengetahuan pelajar, pemahaman mendalam, pen#elesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap persekitaran, dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar. Dalam erti kata lain, pentaksiran autentik ini juga merupakan suatu proses #ang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi #ang boleh mere%lek tahap pembelajaran pelajar, keja#aan, moti4asi dan sikap pada akti4iti #ang rele4en."enurut :ra!e, ,1--23, penilaian autentik ini merupakan amalan #ang membabitkan kanak$kanak se!ara realistik dalam menilai kemajuan mereka sendiri. )a juga melibatkan pentaksiran #ang dilakukan se!ara berterusan. 'ealistik dan bermakna merupakan terma #ang sering digunakan dalam pentaksiran autentik. , umber: 7ukuEdu!ational Assessment o% tudents3 >epentingan Pentaksiran Autentik i. "enghendaki pelajar menggunakan pengetahuan dengan bermakna
13

ii. "enghendaki pelajar mahir menggunakan pelbagai kemahiran ,!ontohn#a, penulisan,pen#elidikan, perdebatan, kemahiran komunikasi dan kemahiran ber%ikir se!ara kritis3 iii. "emberi pelajar peluang untuk memperbaiki dan melakukan penambahbaikan melaluipemikiran kritis dari masa ke semasa dalam memperoleh keja#aaan pada masa hadapan. i4. "erangsang pelajar menggunakan kombinasi kemahiran, pengetahuan,

kemampuan #ang adadalam dunia sebenar.

14

6. 7AND)N: 7EFA >AEDAH$>AEDAH PEN*A> )'AN

6.6.

6.6.

>AEDAH PEN*A> )'AN 'U(U>AN >')*E')A


15

6.?.

>AEDAH PEN*A> )'AN 'U(U>AN NA'"A

KAEDAH

PENTAKSIRAN RUJUKAN NORMA

K NSEP

"embandingkan pen!apaian pelajar dengan pelajarCkumpulan #ang lain.

7anding pen!apaian antara pelajarCkumpulan pelajar *entukan pen!apaian lulus,gagal, lemah, sederhana atau !emerlang Pilih pelajar untuk iktira% dan beri sijiL

TU!UAN

"I#I$"I#I S A%AN

7ermula dengan mudah $ sederhana $ dan sukar dan mempun#ai indeks diskriminasi #ang tinggi

"I#I$"I#I U!IAN "AKUPAN S A%AN

Penentuan gred "eliputi tajukCkandungan #ang lebih luas

16

" NT H U!IAN

Peperiksaan Penggal, UP ', P"', P", *P"

6.<.

>AEDAH PEN*A> )'AN 'U(U>AN AU*EN*)>

KAEDAH

PENTAKSIRAN RUJUKAN AUTENTIK

K NSEP

Pentaksiran autentik ini merupakan suatu proses #ang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi #ang boleh mere%lek tahap pembelajaran pelajar, keja#aan, moti4asi dan sikap pada akti4iti #ang rele4en

"enghendaki pelajar menggunakan pengetahuan dengan bermakna.

TU!UAN

"enghendaki pelajar mahir menggunakan pelbagai kemahiran ,!ontohn#a, penulisan, pen#elidikan, perdebatan, kemahiran komunikasi dan kemahiran ber%ikir se!ara kritis3.

"emberi pelajar peluang untuk memperbaiki dan melakukan penambahbaikkan melalui pemikiran kritis dari masa ke semasa dalam memperoleh keja#aan pada masa hadapan.

"erangsang pelajar menggunakan kombinasi kemahiran, pengetahuan, kemampuan #ang ada dalam dunia sebenar.

17

"I#I$"I#I S A%AN "I#I$"I#I U!IAN

Penentuan Lulus C *idak

"enilai pemahaman melalui penarnpilan tugasan #ang dilaksanakan )ndikator pro%isensi melalui akti4iti melakukann#a ubjek menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi ubjek membina maksud #ang tersirat 7erpusatkan kepada pelajar. "erangkumi pengetahuan pelajar, pemahaman mendalam, pen#elesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap persekitaran, dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar.

"AKUPAN S A%AN

" NT H U!IAN

*emubual 7er!erita ampel penulisan Projek atau pameran Eksperimen C Demonstrasi Pemerhatian guru Port%olio

18

2. &e'(in)an*kan ke+e(i,an -an ke+e'a,an setia. kriteria terse(ut -a+a' .r/ses .entaksiran .en*ajaran -an .e'(e+ajaran sains -i sek/+a, ren-a,.

>ELE7)HAN U()AN 'U(U>AN NA'"A

19

>ELE7)HAN U()AN 'U(U>AN >')*E')A

KE%E0IHAN U!IAN AUTENTIK

20

KE%E&AHAN KE%E&AHAN !ENIS$!ENIS !ENIS$!ENIS U!IAN U!IAN


21

&en*,uraikan i'.+ikasi$i'.+ikasi kriteria$kriteria .eni+aian (erasaskan sek/+a, 1 P0S ) sek/+a, ren-a,.

.entaksiran terse(ut -an

22

Pentaksiran 7erasaskan

ekolah , P7

3 merupakan satu bentuk pentaksiran

#ang dilaksanakan di sekolah. P7 , LP" 3.

diran!ang, ditadbir, diskor dan dilaporkan se!ara

teran!ang mengikut prosedur #ang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan "ala#sia

P7 merupakan salah satu komponen pentaksiran #ang dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirann#a dilaksanakan oleh guru matapelajaran sains se!ara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. P7 mesti dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

>eputusan !alon akan terjejas sekiran#a murid tidak melaksanakan kerja kursus atau tiada markah kerja kursus. etiap murid mestilah mempun#ai markah pen!apaian P7 setelah tamat tempoh pelaksanaan. Untuk menjamin kualiti pelaksanaan P7 skor pentaksiran #ang dilaksanakan oleh guru. :uru memainkan peranan penting dalam menentukan perkembangan murid, kebolehan, kemajuan akademik dan pen!apaiann#a. :uru juga dapat menilai bagaimana hendak menetukan pen!apaian hasil pembelajaran, melaksanakann#a, merekod, menta%sir skor ujian dan membuat tindakan susulan.Aleh itu, P7 perkembangan murid dari segi akademik, sahsiah, semosi dan rohani murid. Pentaksiran sekolah mengandungi dua %ungsi #ang luas iaitu : Pentaksian tentang pembelajaran #ang bersi%at sumati% , rujukan norma 3 untuk melihat prestasi murid. Pentaksiran untuk pembelajaran #ang bersi%at %ormati% , rujukan kriteria3 untuk meningkatkan pembelajaran. dapatan menentukan pen!apaian keseluruhan murid$murid sekaligus dapat memastikan , mekanisme pen#elarasan dan

pemantauan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpar!a#aan

23

i.

Pentaksiran tentang pembelajaran , Pentaksiran umati% 3 Pentaksiran sumati% dilakukan pada hujung pembelajaran dengan membuat

pertimbangan dan penilaian prestasi murid dalam meneruskan pembelajaran. "aklumat itu dalam bentuk kualitati% atau kuantitati% mengikut standard ditetapkan sekolah Pentaksiran ini merujuk kepada semua akti4iti dan tugasan #ang digunakan untuk menentukan prestasi murid bagi penggal persekolahan, semester atau tahun tertentu. emua e4iden bagi pentaksiran tentang pembelajaran 0ajib dikukpulkan dalam port%olio. emua port%olio mesti disimpan di sekolah dan dibentangkan untuk proses semakan dan pengesahan. Pelaporan tentang pen!apaian murid dalam pembelajaran dikeluarkan se!ara bertulis dalam bentuk markah, gred, band, pro%il, pern#ataan deskripti% sebahagian atau kesemuan#a.Pelaporan boleh dibuat dalam bentuk sijil, pern#ataan keputusan, pro%il atau tetimoni. ii. Pentaksiran untuk pembelajaran., Pentaksiran Gormati% 3 Pentaksiran %ormati% membabitkan proses sepanjang pembelajaran murid menggunakan pelbagai kaedah dalam melapor maklumat selain membuat penilaian sama ada bertulis atau 4erbal mengenai !ara meningkatkan pembelajaran murid. :uru tidak dibenar membandingkan murid serta meletakkan skala #ang menunjukkan kedudukan mereka seperti digunakan sebelum ini.

Pentaksiran untuk pembelajaran merujuk kepada semua akti4iti dan tugasan #ang diberikan kepada murid untuk membolehkan guru menilai perkembangan dan masalah pembelajaran murid.oleh itu maklumat #ang diperoleh berupa#a memantau dan membantu proses pembelajaran. "aklumat tersebut digunakan sebagai maklum

24

balas dalam mengubahsuai akti4iti pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan murid.keperluan setiap murid berbe&a antara satu sama lain. :uru juga boleh mengetahui keperluan murid melalui pelbagai kaedah seperti pen!erapan, perbin!angan dalam kelas atau kerja bertulis, sama ada kerja rumah atau tugasan dalam kelas. Pentaksiran kendiri dan rakan seba#a juga boleh digunakan dengan berkesan untuk men#okong pentaksiran untuk pembelajaran. Pentaksiran ekolah ialah proses mengumpul maklumat #ang autentik dan boleh diharap oleh guru se!ara %ormati% dan sumati%. Pentaksiran se!ara %ormati% adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran , assessment for learning3 manakala pentaksiran se!ara sumati% adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid telah menguasai apa #ang dipelajari ,assessment of learning3. Dalam >urikulum ekolah 'endah ,> berterusan untuk mengesan perkembangan dan pen!apaian murid tandard dalam '3, pentaksiran %ormati% berasaskan sekolah dijalankan se!ara

pembelajaran. Pentaksiran ini menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran pelbagai serta bersi%at autaentik dan holistik. Proses Pentaksiran ekolah melibatkan akti4iti$akti4iti seperti mengumpul

maklumat #ang autentik dan boleh diharap , dependable3 tentang prestasi murid se!ara berterusan ,ongoing3 berdasarkan pern#ataan kriteria #ang jelas dipanggil standard prestasi ,performance standard3 serta penggunaan pelbagai kaedah, alat, teknik dan konteks. :uru membuat penilaian dan melaporkan se!ara 4erbal atau bertulis tentang prestasi, potensi, pen!apaian dan keperluan murid. Pentaksiran #ang berkesan membolehkan murid berusaha ke arah #ang sejajar dengan kriteria #ang telah diketahui dan di%ahami lebih a0al. "urid dapat menganalisa pembelajaran dan mengetahui perkara #ang perlu diperbaiki dan belajar dengan kaedah tersendiri. elain itu, murid dapat mensDntesis dan mengaplikasi pembelajaran selain daripada mengingati %akta. "urid akan lebih bertanggungja0ab dalam pembelajaran, dapat melalui proses pembelajaran dengan berja#a serta berupa#a bersaing di tahap #ang lebih tinggi.
25

Pentaksiran

untuk

pembelajaran

memberi

tumpuan

terhadap

analisis,

perkembangan pembelajaran murid dan maklumbalas, bukan semata$mata merekod skor. Aleh itu, pelaporan bertulis tidak perlu dibuat se!ara berkala sebalikn#a, guru mestilah mampu memberin#a se!ara bertulis atau 4erbal apabila dikehendaki pada bila$ bila masa oleh mana$mana pihak berkepentingan seperti ibu bapa, guru besar atau na&ir. Antara kaedah pengumpulan e4iden pentaksiran sekolah ialah melalui kaedah pen!erapan. Pentaksiran melalui !erapan biasan#a kurang berstruktur ,teran!ang3 dan selalun#a dilakukan untuk menilai interaksi murid antara satu sama lain dalam tugasan untuk mendapatkan hasil pen#elesaian #ang umum. Pen!erapan perlu mempun#ai tujuan dan dijalankan dengan menggunakan suatu instrumen !erapan #ang bersesuaian untuk mengurangkan pen#impanan rekod, seperti senarai semak dan skala pengadaran ,rating scale3 #ang han#a memerlukan sedikit !atatan dan masa untuk merekod. Pentaksiran melalui ujian lebih berstruktur dan tegar. )a membolehkan guru

mengumpul e4iden #ang sama bagi semua murid dengan !ara dan masa #ang sama. Pentaksiran ini mengemukakan e4iden tentang pembelajaran berpandukan kepada skor. ekiran#a digunakan dengan betul, ujian dan peperiksaan adalah sebahagian daripada kurikulum #ang penting kerana ia memberikan e4iden #ang baik tentang apa #ang telah dipelajari. Ujian boleh dilaksanakan se!ara manual seperti kertas$pensil, papan tulis dan lisan atau berbantukan komputer se!ara online atau offline. *ugasan atau pentaksiran prestasi kurang berstruktur ,berbanding dengan ujian3 dan melibatkan tugasan #ang menilai aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap murid dalam pelbagai situasi dan konteks #ang sebenar.Pentaksiran prestasi meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dalam amalan.)a merupakan pentaksiran #ang autentik kerana murid mempun#ai ga#a #ang tersendiri untuk belajar. Antara !ontoh ialah projek, pameran, pen#ampaian 4isual dan lisan, debat, simulasi komputer dan persembahan.

26

Pentaksiran kendiri memerlukan perhatian khusus daripada guru kerana mungkin ramai murid memerlukan bantuan mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran akademik dan prestasi dengan tepat. "urid perlu dimaklumkan tentang kriteria tugas khusus untuk prestasi ,pentaksiran rujukan kriteria3. "urid juga mungkin memerlukan bantuan dalam mempelajari bagaimana untuk men#impan rekod dan memgulas ringkasan kerja. 'e%leksi ke atas pembelajaran seseorang adalah komponen #ang amat penting dalam pembelajaran. Pentaksiran rakan seba#a, menggunakan senarai semak atau rubrik, membantu murid sama ada #ang ditaksir atau #ang mentaksir. Perkongsian kriteria untuk pentaksiran memberi kuasa kepada murid untuk menilai prestasi mereka sendiri dan juga rakan mereka. >ebolehan untuk bekerja bersama rakan lain dalam satu kumpulan dengan berkesan adalah satu daripada hasil kritis. Pentaksiran kerja berkumpulan memberi e4iden daripada aspek kerjasama,

bantu membantu, pengagihan kerja dan sumbangan setiap indi4idu melalui satu produk. Pentaksiran kerja berkumpulan dinilai melalui proses selain daripada produk atau hasil kerja. )a melibatkan pentaksiran kemahiran sosial, pengurusan masa dan kedinamikan kumpulan, selain daripada hasil kerja kumpulan. "odul dalam > ' mengandungi !adangan akti4iti pemulihan dan penga#aan

kepada murid. Pemulihan adalah sesuatu usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu #ang tidak betul. *ujuan pemulihan adalah untuk membantu murid lemah men!apai objekti% pembelajaran #ang belum di!apai dalam pelajaran lalu dan untuk membantu murid dalam mengembangkan diri dan menunjukkan potensi mereka. Dalam akti4iti pemulihan, guru boleh menjalankan program ba!aan tambahan dengan menggalakkan murid membuat ba!aan meluas dengan pelbagai rujukan daripada buku dan internet. :uru boleh memberi bahan ba!aan #ang sejajar dengan perkembangan kogniti% murid bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam kelas. elain itu, guru boleh menggalakkan murid membuat kerja projek #ang dijalankan se!ara indi4idu atau berkumpulan !ontohn#a akti4iti #ang
27

meminta murid untuk membuat sesuatu hasilan atau men#elesaikan masalah mudah. )a bertujuan untuk menggalakkan murid$murid untuk ber%ikir men#elesaikan masalah. Penga#aan ialah proses di mana akti4iti$akti4iti tambahan #ang mempun#ai aras kesukaran #ang lebih tinggi daripada aras akti4iti$akti4iti pembelajaran #ang dijalankan dalam bilik darjah. *ujuann#a ialah untuk memperkembangkan kemahiran$kemahiran #ang sedia ada pada murid di samping membekalkan peluang tambahan untuk mengembangkan lagi da#a kreati%, minat, si%at ingin tahu, sikap berdikari dan bakat kepimpinan murid$murid dalam pelbagai bidang. Akti4iti penga#aan men#ediakan murid untuk memperkembangkan potensi ke tahap maksima. )a dijalankan se!ara tidak %ormal dan tidak dimasukkan dalam jadual 0aktu tetap sekolah. 7imbingan guru adalah pada tahap minima kerana akti4iti penga#aan ber!orak belajar kendiri.

28

TUGASAN INDIVIDU
SUHAILAH SALIP ( 760223-01-6846 )

29

!ADUA% PENENTU U!IAN 1!PU) S A%AN 0!EKTIF 112 S A%AN) &ATAPE%A!A#AN 2 SAINS UPS# 7)L >ANDUN:AN 1 2 6 ? Persaingan Pepejal , +e!air dan :as *eknologi Da#a dan :erakan 6 1 / 66.66 1
2, 6 @ ., ;
1 /

>E"AH)'AN
Pengetahuan >e%ahaman Aplikasi Analisis entesis Penilaian

(U". )*E" ? 1 2

HA(A' AN,E3 66.66 ;.66 1@.@. ?1.@. 1// 1//

"
1

>
<

"
?

>

" >

" >
-

" >
11

" >

12

< 12 1//

(U"LAH )*E" HA(A'AN,E3

1 / 1@.@.

/ 2 1@.@.

/ 2 / / / 1 1@.@. ;.66

/ 1 ;.66

30

!ADUA% PENENTU U!IAN 1!PU) S A%AN SU0!EKTIF 13 S A%AN) &ATAPE%A!A#AN 2 SAINS UPS# 7) L 1 >ANDUN:AN Proses >ehidupan >E"AH)'AN
Pengetahuan >e%ahaman Aplikasi Analisis entesis Penilaian

(U". )*E" <

HA(A' AN,E3 61.2<

"
1a

>

"

>

"

>

"

>
1bi 1bii 1bii i 2bi, 2bii

"

>
1c

" >

2 6 ?

Ukuran Ukuran +e!air 7umi dan Alam emester 1 / @.2< / /

2 a 2c 3c 4 b

?
3d 4 c

2<.// 2<.// 1;..< 1// 1//

3a 3b 4a

? 6 / / / / 1@ 1//

(U"LAH )*E" HA(A'AN,E3

6 / 1;..<

1 / @.2<

; / </.//

1 2 1;..<

31

KE#TAS 1 K/nstruk 2 Pen*eta,uan Aras 2 &u-a,

1 Antara akti4iti$akti4iti berikut, #ang manakah menunjukkan da#a tarikan= A "emukul paku ke dalam ka#u 7 "eregang spring + "en#epak bola D "enekan lo!eng

K/nstruk 2 Pen*eta,uan Aras 2 2 &u-a,

iapakah antara berikut ialah pereka!ipta lokomoti% stim= A (.L 7aird 7 :eorge tephenson + :ulielmo "ar!oni D 'obert Gulton

32

K/nstruk 2 Pen*eta,uan Aras 2 &u-a,

4 'ajah menunjukkan sejenis alat.

iapakah #ang men!ipta alat tersebut= A Heinri!h Go!ke 7 ir Grank Hhittle + +hristopher +o!krell D Hilbur dan Ar4ille Hright

33

K/nstruk 2 Ke5a,a'an Aras 3 2 &u-a,

Antara berikut #ang manakah (enar tentang pepejal= A 0 " D "empun#ai bentuk #ang tidak tetap. 7oleh dimampatkan. "empun#ai isi padu #ang tetap. "empun#ai jisim #ang tidak tetap.

K/nstruk 2 Ke5a,a'an Aras 6 2 &u-a,

Persaingan 0ujud antara organisma hidup #ang A tinggal di habitat #ang sama. 7 keperluan hidup #ang sama. + mempun#ai bentuk %i&ikal #ang sama. D keperluan hidup #ang sama dan terhad.

K/nstruk 2 Ke5a,a'an Aras 2 Se-er,ana

7 Da#a boleh men#ebabkan perubahan gerakan dalam semua perkara berikutke)ua+i A menghentikan gerakan. 7 mengubah arah gerakan. + mengurangkan kelajuan. D mengurangkan jisim objek #ang bergerak. 34

K/nstruk 2 A.+ikasi Aras 8 2 Se-er,ana

Antara proses berikut #ang manakah terlibat dengan kitar air semula jadi= ) ejatan )) >ondensasi ))) Pendidihan )I Pembekuan

A 0 " D

) dan )) sahaja )) dan ))) sahaja ))) dan )I sahaja ), )), dan ))) sahaja

K/nstruk 2 A.+ikasi 35

Aras

2 Se-er,ana

9 Lebih kuat sebiji bola disepak, bola itu akan bergerak X lebih laju Y Z A 7 + D lebih tinggi ke atas melalui jarak #ang lebih jauh X dan Y X dan Z Y dan Z X, Y dan Z

K/nstruk 2 Ana+isis Aras 2 Se-er,ana

: 'ajah menunjukkan satu siratan makanan dalam suatu habitat.

Hidupan #ang manakah merupakan pun!a persaingan antara burung helang dan ular= A *ikus 7 7urung Pipit + Pokok padi D *ikus dan burung Pipit

36

K/nstruk 2 Ana+isis Aras 2 Se-er,ana

1; :eseran antara dua permukaan boleh dikurangkan dengan ) men#apu gris atau min#ak. )) menggunakan alas bebola. ))) menggunakan roda dan gandar. )I menggunakan rod penguling.

A 7 + D

) dan )) sahaja ) dan ))) sahaja ), )) dan ))) sahaja ), )), ))) dan )I

K/nstruk 2 Sentesis Aras 11 2 Sukar eorang peladang memasukkan 1/ ekor arnab ke dalam sangkar #ang sempit dan memberi makanan dan minuman #ang terhad. Antara berikut, #ang manakah ti-ak akan mengurangkan persaingan antara arnab$arnab tersebut=

A 7 + D

menambahkan makanan mengeluarkan beberapa ekor arnab menggunakan sangkar #ang lebih sempit menggunakan sangkar #ang lebih besar

37

K/nstruk 2 Peni+aian Aras 2 Sukar

12 Antara berikut, #ang manakah akan menghasilkan nilai da#a geseran #ang paling ke!il jika da#a #ang ditindakan ke atas setiap objek ialah sama besar= A

38

KE#TAS 2 1 Dalam satu pen#iasatan, seorang murid merekodkan kadar perna%asan apabila dia melakukan tiga akti4iti #ang berbe&a.

(enis Akti4iti Duduk 7erjalan 7erlari

>adar perna%asan ,seminit3 1; 6/ ?2

K/nstruk 2 Pen*eta,uan Aras 2 &u-a,

,a3 Apakah #ang dimaksudkan dengan 1kadar perna%asan5=

J 1 markahK K/nstruk 2 Ana+isis Aras 2 Se-er,ana

,b3 N#atakan i. apa #ang ditetapkan ,pembolehubah dimalarkan3 dalam pen#iasatan ini.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ J 1 markahK 39

K/nstruk 2 Ana+isis Aras 2 Se-er,ana

ii.

apa #ang diubah ,pembolehubah dimanipulasi3 dalam pen#iasatan ini.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markahK K/nstruk 2 Ana+isis Aras 2 Se-er,ana iii. Apa #ang diukur ,pembolehubah bergerak balas3 dalam pen#iasatan ini.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markahK K/nstruk 2 Sentesis Aras 2 Sukar

,!3 N#atakan hubungan antara jenis akti4iti dengan kadar perna%asan. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markahK

40

+arta palang dalam 'ajah 1 menunjukkan bilangan kubus berukuran 2 !m 9 2 !m 9 2 !m #ang boleh diisi dalam kotak >, L, " dan N.

7ilangan >ubus

6/ 2< 2/ 1< 1/ < / > L #aja, 1


K/nstruk 2 Ke5a,a'an Aras ,a3 2 Se-er,ana "engapakah bilangan kubus #ang boleh diisi ke dalam kotak >, L, " dan N adalah berbe&a= LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markahK K/nstruk 2 Ana+isis Aras ,b3 2 Se-er,ana 7erdasarkan !arta palang, kotak manakah #ang mempun#ai i. )sipadu #ang paling besar = LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 41

"

>otak

J 1 markahK ii. )sipadu #ang paling ke!il = LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markahK K/nstruk 2 Ke5a,a'an Aras 2 Se-er,ana

,!3

Apakah #ang diubah ,pembolehubah dimanipulasi3 dalam pen#iasatan ini= LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markahK

42

Dalam suatu pen#iasatan, bahan M, N dan F #ang sama sai& dimasukkan ke dalam bikar #ang berisi 1</ ml air. 'ajah 2 menunjukkan isi padu air #ang tinggal di dalam bikar selepas bahan$bahan itu dikeluarkan.

#aja, 2 K/nstruk 2 Ana+isis Aras ,a3 2 Se-er,ana Apakah tujuan pen#iasatan itu= LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markahK K/nstruk 2 Ana+isis Aras ,b3 2 Se-er,ana N#atakan apa #ang ditetapkan ,pembolehubah dimalarkan3 dalam pen#iasatan ini. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

43

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markahK K/nstruk 2 A.+ikasi Aras 2 Se-er,ana

,!3

usun bahan$bahan dalam urutan #ang betul, bermula dengan bahan #ang paling ban#ak men#erap air. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markahK

K/nstruk 2 Sentesis Aras ,d3 2 Sukar Pen#iasatan ini diulangi dengan menggunakan bahan >.

)si padu air #ang tinggal di dalam bikar ialah 1</ ml

7erikan satu sebab ,in%erens3 bagi pemerhatian tersebut. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markahK

44

(adual 2 menunjukkan diameter "atahari, 7umi dan 7ulan Abjek Diameter ,km3

1 ?// /// "atahari

12 .<@ 7umi

6 ?.@ 7ulan

K/nstruk 2 Ana+isis Aras 2 Se-er,ana ,a3 N#atakan dua pemerhatian berdasarkan jadual. 1. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markahK

2.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 45

J 1 markahK

K/nstruk 2 Ke5a,a'an Aras 2 &u-a,

,b3

7erapa kalikah diameter "atahari berbanding dengan diameter 7umi=

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markahK

K/nstruk 2 Sentesis Aras 2 Se-er,ana

,!3

>amu diberi tiga objek, iaitu biji sagu, guli dan bola keranjang untuk membandingkan sai& relati4e "atahari, 7umi dan 7ulan. Apakah #ang di0akili oleh biji sagu=

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markahK

46

SKE&A !A<APAN Kertas 1 1 2 6 ? < @ . ; 1/ 11 12 7 7 A + D D D 7 A A + 7

KE#TAS 2 1 ,a3 7ilangan pergerakkan dada pada suatu masa ,b3 ,i3 "urid ,ii3 (enis akti4iti ,iii3 >adar perna%asan ,!3 (ika jenis akti4iti adalah berlari maka kadar perna%asan bertambah atau, (ika jenis akti4iti bertambah akti%, maka kadar perna%asan bertambah

47

2 ,a3 >erana isipadu kotak setiap kotak berbe&a ,b3 ,i3 >otak L ,ii3 >otak " ,!3 ai& kotak

6 ,a3 Untuk men#iasat keupa#aan bahan #ang berlainan untuk men#erap air ,b3 )si padu a0al airC ai& bahan ,!3 ,d3 M, N, F 7ahan > tidak boleh men#erap air

? ,a3 ,13 (enis objek "atahari, diameter paling besar ,23 (enis objek 7ulan, diameter paling ke!il ,b3 ,!3 1// kali 7ulan

48

TUGASAN INDIVIDU
KAMALIAH BINTI MOHAMAD ( 760318-01-5926 )

49

50

51

52

*U:A AN )ND)I)DU : NA"A NA >.P. P'A:'A" AP NEN AN:>A :)L)'AN : : : : : >A"AL)AH 7)N*) "AHA"AD .@/61;$/1$<-2@ PP: A"7)LAN (UN 2/11 7AHA A "ELANU >U"PULAN 2 1+7"11/@/6?

!ADUA% SPESIFIKASI U!IAN 1!SU) DEG)N) ) : (adual spesi%ikasi ujian ,( U3 adalah sebuah jadual #ang menggambarkan !iri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk #ang ditaksir, pemberatan setiap konstruk, konteks, san pemberatan taburan aras kesukaran. *ujuan ( U disediakan adalah untuk menghasilkan set soalan #ang lebih berkualiti berbanding soalan #ang han#a disediakan se!ara spontan dan tidak mengikuti aras ilmu. elain itu, pen#ediaan ( U dapat membantu menghasilkan soalan #ang mempun#ai kesahan dan keutuhan.

'ajah 1: *ujuan ( U di0ujudkan

53

A#AS DA%A& PE&0INAAN S A%AN 1&ENGIKUT TAKS N &I 0%

&)

*erdapat dua model #ang biasan#a digunakan dalam pembinaan soalan dan juga pembelajaran iaitu *aksonomi 7loom dan *aksonomi olo , tru!ture o% Abser4ed Learning Aut!omes3. Di "ala#sia kita menggunakan *aksonomi 7loom dalam membina aras$aras dalam ujian. 7erikut adalah kata kun!i #ang boleh dijadikan panduan oleh guru$guru dalam pembinaan soalan berdasarkan *aksonomi 7loom.

Pen*eta,uan

"engingat kembali, mengenal idea, %akta asas, de%inisi, teori, hukum, tarikh, peristi0a dan lain$lain daripada pembelajaran. Contohnya Bacakan, Catatkan, Daftarkan, Kenal pasti, Labelkan, Namakan, Nyatakan, Padankan,Pasangkan, Perihalkan, Pilihkan, Sebutkan, Senaraikan, Tandakan

Ke5a,a'an

"engubah ke%ahaman daripada satu bentuk kepada bentuk #ang lain, men#atakan idea$idea utama dalam a#at sendiri, menterjemah, memberi !ontoh kepada konsep dan menterjemah dra%. Contohnya nggarkan, Bandingkan, Be!akan, "itungkan, "uraikan, #elaskan, Kategorikan, Kemukakan, Parafrasa, Perluaskan, $amalkan, $angkumkan, Simpulkan, Terangkan, Ter%emahkan

A.+ikasi

"enggunakan maklumat dalam situasi #ang baru, termasuk men#elesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori dan %ormula. Contohnya Binakan, Carikan, &ambarkan, &unakan, Kaitkan, Kemukakan, Kirakan, Laksanakan, 'rganisasi, $amalkan, Selesaikan, Simulasikan, Suaikan, Tentukan, Terapkan, Tun%ukkan

Ana+isis

esuatu #ang kompleks akan dipe!ahkan kepada #ang ke!il,

54

membe&akan %akta daripada pendapat, kaitan kenal antara bahagian tertentu dan mengenali struktur organisasi. Contohnya Bandingkan, Beri sebab, Be!akan, Buat analisis, (nferensi, Buktikan, Cerakinkan, Diagnosis, Diskriminasi, (lustrasi, Kategorikan, Kesan, Kritik, )odelkan, Perincikan Sintesis "en#epadu, men!antum idea menjadi satu, berusaha tersendiri men#elesaikan masalah, membuat ramalan dan membuat klasi%ikasi. Contohnya Bentukkan, Buktikan, Cadangkan, Ciptakan, &abungkan, &ubal, #ana, Perincikan, Per%elaskan, Putuskan, $ancangkan, $umuskan, Sediakan, Simpulkan, Tafsirkan Peni+aian "embuat pertimbangan, termasuk memberi rasional berdasarkan alasan dalaman atau luaran, menta%sir dan mengkritik. +ontohn#a Bahaskan, Pertahankan , Bandingkan, Beri hu%ah, #ustifikasi, Pendapat, Bincangkan, nggarkan, )enghakim, )eramal, Buat $umusan, Buat *erifikasi, Buktikan, Nilaikan

Bahagian 6/ markah Ans0er all Ouestions. 55

#a+ab semua soalan, *he time suggested %or this se!tion is ?< minutes. )% #ou are unable to ans0er an# Ouestion, pro!eed to the ne9t Ouestion. )asa yang dicadangkan untuk men%a+ab bahagian ini adalah -. minit, #ika anda tidak dapat men%a+ab mana/mana soalan, sila terus men%a+ab soalan berikutnya,

+ontainer Bekas Hater ir Diagram 1 $a%ah 0 mosOuito lar4a #e%entik

la#er o% oil Lapisan minyak

1. A%ter some time, the mosOuito lar4ae 0ill all die. Hhat is the !on!lusion !an be made= Selepas beberapa ketika, %entik/%entik akan mati, pakah kesimpulan yang boleh dibuat1 A 7 + D *he mosOuito lar4ae died be!ause did not get air #entik/%entik mati kerana tidak mendapat udara *he mosOuito lar4ae died be!ause did not get 0ater #entik/%entik mati kerana tidak mendapat air, *he mosOuito lar4ae died be!ause did not get sunlight #entik/%entik mati kerana tidak mendapat cahaya matahari, *he mosOuito lar4ae died be!ause did not ha4e spa!e to mo4e around. #entik/%entik mati kerana tidak mendapat cukup ruang untuk bergerak,

Diagram 2 $a%ah 2 2. Ho0 does the animals in the diagram 2 prote!t themsel4es %rom danger = 56

Bagaimana hai+an dalam ra%ah 2 melindungi diri mereka daripada bahaya1 A 7 + D ting their enemies )enyengat musuhnya, Produ!e a bed smell )enghasilkan bau busuk +url up their bod# )enggulungkan badannya, +hange !olour o% their bod# similar to their surroundings )engubah +arna badanya mengikut persekitaran

Diagram 6 $a%ah 3 6. Hhat spe!ial !hara!teristi!s do these plants ha4e to prote!t them %rom danger= 57

pakah ciri khas yang membolehkan tumbuhan dalam ra%ah di atas untuk melindungi diri daripada bahaya1 A 7 + D Ha4e %ine hair )empunyai rerambut halus Ha4e thorns )empunyai duri Ha4e late9 )empunyai getah Ha4e hard stem )empunyai batang yang keras,

?.

ome mi!roorganisms 0ere added to a mi9ture o% %lour and 0arm 0ater. A%ter 6/ minutes, the dough rises . Sedikit mikroorganisma diletakkan ke dalam campuran tepung dan air suam, Selepas 34 minit , adunan mengembang,

Diagram ? $a%ah -

58

Hhat !auses the dough to rise= pakah yang menyebabkan adunan mengembang1 A. *he %lour rises Tepung mengembang 7. *he 0arm 0ater e9pands ir suam mengembang +. *he mi!roorganisms breathe )ikroorganisma bernafas D. *he 0arm 0ater !auses the %lour e9pand ir suam menyebabkan tepung mengembang

<. *he diagram < belo0 sho0s t0o t#pe o% %ruits. $a%ah . di ba+ah menun%ukkan dua %enis buah,

Diagram < $a%ah . Hhi!h o% the %ollo0ing uses the same 0a# o% dispersal as %or the %ruits )n the diagram abo4e= 5ang manakah diantara berikut menggunakan cara penyebaran yang sama dengan buah dalam ra%ah di atas1 A Lalang 59

Lalang 7 + D Hater lil# Teratai Lo4egrass Kemuncup Glame o% the %orest Semarak api

@. *he diagram @ belo0 sho0s a %ood !hain. $a%ah 6 di ba+ah menun%ukkan rantai makanan

M
Diagram @ $a%ah 6 Hhi!h o% the %ollo0ing animals !an represent M = 5ang manakah antara hai+an berikut boleh me+akili 71 i. ii. Grog Katak nake 8lar 60

iii.

Eagle "elang

A 7 + D

) onl# ( saha%a )) onl# (( saha%a ) and )) onl# ( dan (( saha%a )) and ))) onl# (( dan ((( saha%a

.. Hhi!h o% the !ardboards belo0 has the smallest area= ntara kepingan kadbod berikut, yang manakah paling kecil luasnya1

+ardboard Kadbod A 7 + D * U '

Length Pan%ang 2/mm @!m @/mm .!m

Hidth Lebar ;mm 2/mm @/mm ?!m

; Non$rene0able energ# means energ# that P

61

Tenaga yang tidak boleh diperbaharui bermaksud tenaga yang 9 A uses dr# !ells menggunakan sel kering 7 !an be easil# %ound mudah dicari + !annot be trans%ormed tidak boleh berubah D !an be used up boleh kehabisan

-. Ho0 man# !ubes ,1!m M 1!m M 1!m3 !an be pla!ed in the bo9 in Gigure .= Berapa kiub :0cm 7 0cm 7 0cm; yang dapat dimasukkan ke dalam kotak itu dalam $a%ah <1

Diagram . $a%ah < A 1/ + 2? 62

12

62

1/ Hhat is the energ# !hanges that take pla!e 0hen a !andle is light up= pakah perubahan tenaga yang terlibat apabila lilin dinyalakan1 A Potential energ# Tenaga keupayaan 7 +hemi!al energ# Tenaga kimia + +hemi!al energ# Tenaga kimia D olar energ# Tenaga suria kineti! energ# tenaga kinetik Q light energ#

= tenaga cahaya Q heat energ#

light energ#

tenaga cahaya = tenaga haba light energ# solar energ# tenaga suria heat energ# tenaga haba

tenaga cahaya light energ# tenaga cahaya

11 Arrange the !orre!t te!hniOue o% measuring the 4olume o% a liOuid. Susunkan teknik yang betul untuk mengukur isipadu cecair, P Pour the liOuid !are%ull# into the measuring !#linder. Tuang cecair ke dalam silinder penyukat dengan berhati/hati, R 'ead the 4olume o% the liOuid in the measuring !#linder. 7a!a sukatan isi padu !e!air di dalam silinder pen#ukat ' Pla!e a measuring !#linder on a le4el sur%a!e. Letak silinder penyukat di atas permukaan yang rata, Pla!e #our e#es on the lo0est part o% the menis!us. )elihat searas dengan aras ba+ah meniskus

63

A 7

R, ', ', P,

and P and R

+ D

R, P, ' and ', , P and R

12. Gigure ; sho0s an ele!tri! !ir!uit. $a%ah > menun%ukkan sebuah gambar ra%ah litar elektrik,

'

>

Gigure 11 $a%ah 00 Diagram ; C 'ajah ; Hhat 0ill happen 0hen s0it!h > is turned o%%= pakah yang akan berlaku apabila suis K dibuka1 A 7ulb ' and bulb 0ill light up.

)entol $ dan mentol S akan menyala, 64

7ulb ' dan bulb

0ill not light up.

)entol $ dan mentol S tidak akan menyala. + Anl# bulb ' 0ill light up. "anya mentol $ akan menyala, D Anl# bulb 0ill light up.

"anya mentol S akan menyala,

Se)ti/n 0 0a,a*ian 0 J2/ markahK Ans0er a++ Ouestions, Hrite #our ans0ers in the spa!e pro4ided, #a+ab semua soalan, Tuliskan %a+apan kamu dalam ruang yang disediakan, 1. Diagram belo0 sho0s an e9periment on t0o pots o% plants M and N, pla!ed in a garden. *he plants are 0atered dail#. #adual di ba+ah menun%ukkan satu eksperimen yang di%alankan ke atas tumbuhan di dalam pasu 7 dan 5 yang diletakkan di sebuah taman, Kedua/dua tumbuhan itu disiram setiap hari,

+o4ered 0ith bla!k paper Ditutup dengan kertas hitam

65

Dia*ra' 1> #aja, 1

a.

tate one obser4ation %rom the in%ormation abo4e. Nyatakan satu pemerhatian berdasarkan maklumat di atas,

J1 markK J1 markahK

b.

tate 1 reasons ,in%eren!es3 based on #our obser4ation ans0er in 1 ,a3. Nyatakan 0 sebab :inferens; berdasarkan %a+apan pemerhatian anda di 0:a;

J1 markK J1 markahK !. tate /ne in%ormation gathered in this in4estigation. Nyatakan satu maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini,

J1 markK J1 markahK T,e (i**er si=e /5 5ruit (e)ause *et '/re 5erti+i=er !ai" buah yang lebih besar kerana mendapat baja yang lebih banyak d. 7ased on the statement abo4e, state /ne relationship bet0een t0o in%ormation. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan satu hubungan di antara dua maklumat,

66

J1 markK J1 markahK

Diagram belo0 sho0s the set$up o% an e9periment b# a group o% pupils to stud# length o% a !andle le%t a%ter burning %or a !ertain period o% time.

the

$a%ah di ba+ah menun%ukkan persediaan satu eksperimen yang di%alankan oleh sekumpulan murid untuk menyiasat pan%ang lilin yang tinggal selepas dinyalakan sehingga tempoh tertentu,

*he result o% the in4estigation is re!orded in table belo0. Keputusan penyiasatan itu dicatatkan dalam %adual di ba+ah, Ti'e > ,/ur Masa# jam T,e +en*t, /5 )an-+e +e5t >)' Panjang lilin yang tinggal #cm

1 11

2 .

6 6

a.

Hhat is the aim o% this in4estigation= pakah tu%uan penyiasatan ini1 67

???????????????????????????????????????????????????????????????L LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J1 markK J1 markahK b. 0hat is obser4ed ,responding 4ariable3. apa yang diperhati :pemboleh ubah bergerak balas;,

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J1 markK J1 markahK !. Hhat is the trend o% !hange in the length o% !andle le%t= pakah corak perubahan pan%ang lilin yang tinggal1

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J1 markK J1 markahK d. tate one relationship %rom this e9periment= pakah hubungan yang boleh kamu buat berdasarkan penyiasatan ini1 ???????????????????????????????????????????????????????????????L LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J1 markK J1 markahK

68

*he pupil %rom < Anggerik sets up the apparatus and material to !ondu!t an in4estigation as sho0n in diagram belo0. He 0ants to %ind out 0hat %a!tors !an !ause the rusting o% an obje!t. nggerik telah menyediakan radas dan bahan untuk Sekumpulan murid Tahun .

men%alankan satu penyiasatan sebagaimana yang ditun%ukkan dalam ra%ah di ba+ah, Dia ingin menyiasat faktor yang menyebabkan pengaratan sesuatu ob%ek, Ail *ap 0ater Nail Paku *est tube M Tabung u%i 7 a. *est tube N Tabung u%i 5 *est tube F Tabung u%i @ ir paip )inyak 7oiling 0ater ir telah dididih

Predi!t the !ondition o% nail in test tube F a%ter . da#s. $amalkan tentang keadaan paku @ selepas < hari,

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 69

J1 markK J1 markahK b. tate 1 reasons based on #our obser4ation ans0er in 6 ,a3. Nyatakan 0 sebab berdasarkan %a+apan pemerhatian anda di 3:a;

J1 markK J1 markahK

!.

Hhat is kept the same ,!onstant 4ariable3in this in4estigation. pa yang ditetapkan :pemboleh ubah dimalarkan;dalam penyiasatan ini, LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J1 markK J1 markahK

70

Diagram belo0 sho0s the pla!ement o% the planets in the olar #stem. $a%ah di ba+ah menun%ukkan kedudukan planet/planet di dalam Sistem Suria,

Planet Planet Distan!e %rom the sun #arak dari matahari *emperature o% planet Suhu planet a.

! 1/- juta km -; +

K 22- juta km .6 +

% 6<< juta km 62 +

& 6-/ juta km 1; +

Hhat is the aim o% this in4estigation= pakah tu%uan penyiasatan ini1 ???????????????????????????????????????????????????????????????L 71

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J1 markK J1 markahK b. tate the trend o% !hange in the temperature o% planets %rom the " to (. Nyatakan corak perubahan suhu planet dari ) ke #, LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J1 markK J1 markahK !. tate t?/ in%ormation gathered in this in4estigation. Nyatakan -ua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini, i. ii. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J2 markK J2 markahK d. tate /ne relationship bet0een t0o in%ormation in #our ans0er in ?,!3. Nyatakan satu hubungan di antara dua maklumat dalam %a+apan kamu di -:c;,

J1 markK J1 markahK

72

END

F @UESTI N PAPE#

$%&'(! !)(*(+ '(M('

SKE&A PE&A#KAHAN 0AHAGIAN A 1S A%AN No. oalan 0!EKTIF) (a0apan

1.
2. 6. ?. <. @. .. ;. -. 1/.

A A 7 + + D A D D 7

11. 12.

7 D
73

0AHAGIAN 0 1S A%AN SU0!EKTIF ) 1. a3 Pokok M akan la#u berbanding N. 1 1 'arka,)

74

b3

>erana pokok tidak mendapat !aha#a matahai untuk membuat makanan. ,- markah . , - markah .

!3 d3

>ehadiran !aha#a C >eadaan Pokok (ika kuantiti baja lebih ban#ak, maka sai& buah lebih besar.

, - markah .

2. a3

Untuk mengkaji hubungan di antara masa dengan panjang lilin #ang tinggal. , - markah . ,- markah . ,- markah .

b3 !3 d3

Panjang lilin #ang tinggal. "enurun (ika masa bertambah, maka panjang lilin #ang tinggal berkurang.

,- markah. ,- markah. ,- markah.

1. a3 b3

Paku$paku tidak berkarat. i. kerana air #ang telah dididihkan tiada udara.

)i. Lapisan min#ak menghalang udara meresap ke dalam air. ,- markah. !3 2. a3 *empoh pen#iasatan C sai& paku C jenis paku untuk mengkaji hubungan di antara jarak planet dari matahari dan suhu planet. b3 bertambah
75

,- markah.

,- markah. ,- markah.

!3

i. jarak planet ii. suhu planet , / markah .

d3

(ika jarak planet dan matahari bertambah maka suhu planet menurun. , - markah .

76

TUGASAN INDIVIDU
ABD I AM BIN SHAMSUDIN ( 670324-01-5233 )

77

78

79

MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Soalan Objektif Jawab semua soalan 1. Antara berikut haiwan manakah berkaki empat ? A C . Kucing Penyu B D Ular Belalang

Antara yang berikut! yang manakah bukan merupakan salah satu keperluan asas haiwan untuk kekal hi"up? A C U"ara Air B D #akanan Cahaya matahari

$.

Rajah 1 menun%ukkan seekor haiwan.

Rajah 1 Antara yang berikut! yang manakah merupakan tempat perlin"ungan haiwan yang "itun%ukkan "i atas? A C *. &ungai (ubang B D 'ua )utan

Antara yang berikut! yang manakah "iperlukan oleh tumbuhan hi%au untuk membuat makanan? A C +ksigen ,anah B D Cahaya matahari Ba%a

80

-.

#aklumat "i bawah menun%ukkan "ua ekor haiwan J "an K membebaskan karbon "ioksi"a "aripa"a ba"annya. J . Melalui insang Melalui kulit.

K .

#anakah antara berikut mewakili J "an K? J A K

81

/.

#aklumat "i bawah menun%ukkkan beberapa %enis tumbuhan.


P - Kentang Q - Halia R - Kunyit

Antara berikut! yang manakah mempunyai cara pembiakan yang sama "engan tumbuhan "i atas? A B

D C

0.

Rajah 2 menun%ukkan se%enis tumbuhan

Rajah 2 Apakah ciri1ciri yang melin"ungi tumbuhan itu "aripa"a cuaca panas ? A B C D Batang lembut "an "aun pan%ang Daun berlilin Bahan beracun #enggulung "aunnya yang berlilin

82

2.

Rajah 3 menun%ukkan se%enis buah.

Rajah 3 Antara berikut! yang manakah mempunyai cara pencaran yang sama seperti buah "i atas? A B

3.

Rajah 4 menun%ukkan peringkat1peringkat "alam kitaran hi"upseekor rama1rama.

U Rajah 4

Antara berikut! yang manakah menu%ukkan susunan peringkat yang betul? A C U!5!4!, U!,!4!5 B D U!4!5!, U!5!,!4

83

16.

Rajah 5 menun%ukkan peringkat kitaran hi"up bagi seekor katak.

Rajah 5 #engapakah haiwan tersebut men%alankan akti7iti seperti "i atas? A B C D Untuk mengekalkan spesisnya Untuk menambah bilangan katak Untuk memperbaiki kepelbagaian Untuk mengurangkan persaingan antara katak

84

11.

Rajah 6 menun%ukkan beberapa hi"upan "i satu habitat.

Rajah 6 Berapakah %umlah rantai makanan yang ter"apat "i"alam siratan makanan ? A C 1 . ,iga (ima B D 8mpat 8nam

#aklumat "i bawah ialah mengenai haiwan 9 yang terancam.


Diburu untuk !"in" !n ku#it $%&u'n!(!n (!bit!t

Antara yang berikut!manakah haiwan 9? A C ,enuk #erak B D (an"ak :usa

85

Soalan St uktu Jawab semua soalan. ,uliskan %awapan kamu "alam ruang yang "ise"iakan. 1. Jadual 1 menun%ukkan %umlah makanan yang "iperlukan oleh pelbagai %enis haiwan. Hai!an Tikus Kucing Kerbau Kambing Jadual 1 a. Apakah tu%uan penyiasatan ini? Ke"e luan makanan se#a i $k%& 0.20 2.30 150 3..5

;1 markah< b. Apakah yang "iperhati =pembolehubah bergerak balas> "alam penyiasatan ini?

;1 markah< c. Apakah kesimpulan yang boleh "ibuat "aripa"a penyiasatan ini?

;1 markah< Keperluan makanan sehari bagi seekor haiwan dipengaruhi oleh suhu persekitaran dan tahap keaktifan haiwan. ". ? atakan satu hubungan untuk pernyataan "i atas.

;1 markah<

86

Rajah 1 menun%ukkan empat %enis haiwan.

@ Rajah 1

&

a.

?amakan tempat perlin"ungan haiwan. =i> P . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA =ii> @ . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA =iii> : . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA =i7> & . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ;* markah<

87

$.

Rajah 2 menun%ukkan empat %enis tumbuhan.

Rajah 2 a. ?yatakan cara pembiakan tumbuhan. =i> 5 . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA =ii> 9 . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA =iii> B . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ;$ markah< b. ?amakan satu tumbuhan yang membiak "engan cara yang sama seperti tumbuhan C.

;1 markah<

88

*.

Rajahl 3 menun%ukkan satu situasi.

Rajah 3 a. :amalkan sama a"a arnab atau lan"ak yang akan "itangkap oleh helang.

;1 markah< b. Beri satu sebab =inDerens> untuk %awapan kamu "i * a.

;1 markah< c. ?yatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab =inDerens> "i 1 b.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ;1 markah< ". Apakah kesimpulan yang boleh "ibuat "aripa"a penyiasatan ini?

89

;1 markah< MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN SKIMA JA'APAN Soalan Objektif () *) +) -) .) 0) 1) 2) 3) (4) (() (*) A D , , / / A / , A D D A , / D Jumla# 7 7 7 7 7 + + + + (*

Pe5a#an ja!a"an 6

90

SKEMA JA'APAN Soalan Subjektif 1. a. b c " . . . F Untuk menyiasat hubungan antara %enis haiwan "engan keperluan #akanan yang "iperlukan "alam sehari Keperluan makanan sehari &emakin besar saiE haiwan! semakin banyak keperluan makanan sehari oleh haiwan Apabila suhu sekeliling "an tahap keaktiDan haiwan bertambah! keperluan makanan sehari bagi seekor haiwan bertambah. . a =i> =ii>
)iii*

P @
R

. .
+

'ua &arang
,ub!n"

=i7> $. a =i> =ii> b *. a b c "

& . . . . . . .

. &ulur

(ubang

Keratan batang Batang bawah tanah Pokok bunga ros G Pokok bunga raya G Pokok bunga kertas G Ubi kayu Arnab (an"ak mempunyai ciri khas yang melin"unginya "aripa"a helang (an"ak mempunyai "uri1"uri ta%am &esetengah haiwan mempunyai ciri khas yang melin"unginya "aripa"a bahaya

=iii> .

91

TUGASAN INDIVIDU
INDAH HA!ANI BINTI BAHARIN ( 760318-01-5926 )

92

93

A. Pilih topik dari Huraian ukatan Pelajaran ains 'endah *ahun @ *opik #ang dipilih ialah:

1. "i!roorganisms 2. ur4i4al o% the spe!ies

6. Good !hain and %ood 0eb ?. )ntera!tion among li4ing things <. Gor!e @. "o4ement .. tates o% matter

;. Good preser4ation -. *he earth, the moon

94

(ADUAL PE )G)>A ) U()AN )*E"CU()AN PEPE')> AAN: PPPPPPPPPPPP. *AHUN: @ "A*A PELA(A'AN: ains 7AHA:)AN A
A#AS KE&AHI#AN 0I%. T PIK>ITE&
PEN:E*AHUAN >EGAHA"AN APL)>A ) ANAL) ) )N*E ) PEN)LA)AN !U&%AH

' 1. 2. 4. 3. 6. 7. 8. 9. :. 7asi! Need Li%e pro!esses Prote!tion "i!roorganisms ur4i4al o% the spe!ies Good !hain and %ood 0eb )ntera!tion among li4ing things "easurements Energ# 1

'

'

'

'

'

1 2

1 1

1 1 1

1 @ 2 2

95

1;. 11. 12. 14. 13. 16. 17. 18. 19. 1:. 2;. 21. 22. 24. 23. 26. 27.

Ele!tri!it# Light Heat Gor!e "o4ement "aterials tates o% matter A!id and alkaline Good preser4ation Haste management *he earth and uni4erse +onstellation *he earth, the moon Ellipse *e!hnolog# around us trength and stabilit# "a!hine
A'A >E U>A'AN 7)LAN:AN AALAN

1 1

1 1 1

1/ 2 1 <

'S'ENDAH 1<

S EDE'HANA -

*S*)N::) @

6/

0i +

TA!UK> TA!UK KE"I%


7asi! Need Li%e pro!esses Prote!tion

K NST#UK>KE&AHI#AN
A7 E'I)N: +LA )GN "EA U')N :TU )N: NA P'ED)+*)N: +A".)NGE 'EN U )N: PA+ET *)"E )N*. DA*A DEG. APE'A*)ANALN +AN*'A L "A>)N: HNPA*H E ) !U&%AH

'
1 2 3

'

'

'

'

'

'

'

'

'

* '

96

4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

"i!roorganisms ur4i4al o% the spe!ies Good !hain and %ood 0eb )ntera!tion among li4ing things "easurements Energ# Ele!tri!it# Light Heat Gor!e "o4ement "aterials tates o% matter A!id and alkaline Good preser4ation Haste management *he earth and uni4erse +onstellation *he earth, the moon Ellipse *e!hnolog# around us trength and stabilit# "a!hine

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1 6 1 1

2 1 1 1

1 1

1 1

6 1 1 1 1

1 2

-U.,A/

1<

97

(ADUAL PE )G)>A ) U()AN )*E"CU()AN PEPE')> AAN: PPPPPPPPPPPP. *AHUN: @ "A*A PELA(A'AN: ains 7AHA:)AN 7
0i+

TA!UK> TA!UK KE"I%


Animals )ntera!tion Ianished and Endangered Gri!tion 'edu!ing and )n!reasing "o4ement -U.,A/

K NST#UK>KE&AHI#AN
+ontrolling Iariables ' * 1 "aking H#pothesis ' * "aking Abser4ation ' * "aking )n%eren!es ' * 1 Predi!ting ' * 1 1 1 1 1 1 1 1 )nterpreting Data ' * 1 1 1 1 1 1 !U&%AH ' * ' * ' * ' * ' 2 1 2 1 1 < 1 1 2 2 ; * 2 2 1 1 1 .

1 2 3 4 5

1 1

98

*U:A AN 2 ,>erja )ndi4idu3 oalan Abjekti% A)N *AHUN ENA" atu jam lima belas minit >AD >E'*A : /1; (AN:AN 7U>A >E'*A AALAN )N) EH)N::A D)7E')*AHU

1. >ertas soalan ini mengandungi 2 bahagian. 2. 7ahagian A mengandungi 6/ soalan. 6. (a0ab semua soalan. ?. (a0ab setiap soalan dengan menhitamkan ruangan #ang betul pada kertas ja0apan. <. 7agi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. @. ekiran#a anda hendak menukar ja0apan, padamkan tanda #ang telah dibuat. >emudian hitamkan ruangan bagi ja0apan #ang baru. .. 7ahagian 7 mengandungi < soalan. ;. (a0apan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang #ang disediakan dalam kertas soalan.

99

7AHA:)AN A ,6/ markah3 (a0ab semua soalan. etiap soalan diikuti oleh empat ja0apan pilihan A, 0, " dan D. Pilih ja0apan #ang betul. 1. 'ajah 1 menunjukkan dua jenis makanan.

'ajah 1 Apakah kaedah #ang boleh digunakan supa#a makanan boleh kekal lebih lama= A. Pengetinan 7. Pen#ejukbekuan +. Pengasapan D. Penjerukan

100

2. Antara berikut, #ang manakah melibatkan da#a tarikan= A.

7.

+.

101

D.

6. Apakah !iri$!iri makanan #ang telah rosak= ). ))). A. 7. +. D. 7erlendir 7au #ang kurang men#enangkan ) dan )) ) dan ))) )) dan )I ))) dan)I )). )I. *iada rasa *ahan lama

?. 'ajah 2 menunjukkan dua biji gelas #ang melekat.

102

'ajah 2 eorang murid ingin memisahkan kedua$dua gelas itu. Antara #ang berikut, #ang manakah patut dilakukann#a= A. :elas > dipanaskan dulu. 7. :elas ( dipanaskan dulu. +. :elas > direndam dalam air sejuk. D. :elas ( dan > sama$sama dipanaskan.

<. 'ajah 6 menunjukkan satu situasi.

103

'ajah 6

Apakah #ang digambarkan oleh situasi itu= A. +. >urang makanan >emusnahan habitat hutan 7. +. Persaingan antara hidupan 7ilangan hai0an berkurangan

@. 'ajah ? menunjukkan beberapa hai0an liar #ang menghadapi kepupusan.

'ajah ?

Antara #ang berikut, #ang manakah juga menghadapi kepupusan= A. *upai 7. 'usa

104

+.

"on#et

D.

Arang utan

.. Antara hai0an #ang berikut, #ang manakah hidup men#endiri= A. 7. +. D. >uda belang Labah$labah >erbau emut

;. Apakah #ang terbaik untuk mende%inisikan da#a= A. 7. +. D. *arikan dan tolakan >eupa#aan untuk melakukan kerja *enaga #ang diperlukan untuk melakukan kerja >uasa untuk membuatkan objek bergerak

-. 'ajah < menunjukkan satu situasi.

'ajah <

105

Pada kedudukan anak panah A, 7, + atau D #ang manakah menunjukkan arah geseran= 1/. ebuah troli ditolak di atas permukaan kertas pasir. *roli bergerak perlahan dan kemudian berhenti. Antara #ang berikut, #ang manakah merupakan penjelasan terbaik #ang men#ebabkan troli berhenti= A. *a#ar troli rosak 7. *roli tidak dapat bergerak di atas kertas pasir +. *roli bergeser dengan permukaan kertas pasir D. *enaga da#a tolakan telah kehabisan

11. Antara #ang berikut, #ang manakah menunjukkan baha0a geseran sangat berguna= ). )). ))). )I. "enghasilkan haba dalam enjin kereta "embolehkan kita bergerak "embolehkan objek berada pada kedudukann#a "enghauskan !orak ta#ar

A. 7. +. D.

) dan ))) )) dan ))) ) dan )I )) dan )I

106

12. Antara akti4iti berikut, #ang manakah melibatkan da#a tolakan dan tarikan= A. "enolak troli 7. "en#ikat rambut +. "enunggang basikal D. "engepam ta#ar basikal

16. Antara #ang berikut, #ang manakah boleh digunakan untuk mengurangkan geseran= ). )). ))). )I. A. "agnet 7elon Pengguling Alas bebola ) dan ))) 7. )) dan )))

+.

))) dan )I

D. ) dan )I

107

1?. "aklumat berikut menunjukkan proses mengetin nanas. ( U "asukkan nanas ke dalam tin dan tuangkan air pula ke dalam tin > U Paterikan tin L U >upas nanas dan potong dalam bentuk kubus " U Panaskan tin

Pilih urutan #ang betul. A. 7. +. D. ", (, L, > >, L, ", ( L, (, ", > ", L, >, (

1<. 'ajah @ menunjukkan satu rantai makanan.

108

'ajah @

Apakah hai0an > = A. Arnab 7. *ikus +. 7urung pipit D. 7elalang

1@. 'ajah . menunjukkan objek #ang diperbuat daripada bahan tumbuhan #ang tertentu.

'ajah . (ika penghasilan objek itu meningkat dengan ban#ak, apakah kesan terhadap tumbuhan itu = A. >epupusan tumbuhan itu
109

7. >itar semula bahan tumbuhan itu meningkat +. Pembiakan tumbuhan itu meningkat dengan ban#ak D. Penghasilan ban#ak objek lain menggunakan bahan tumbuhan itu

1.. Antara biji benih berikut, #ang manakah dipen!arkan melalui hai0an= A. 'ambutan 7. "eranti +. >elapa D. >eka!ang

1;. 'ajah ; menunjukkan satu kaedah penga0etan bahan makanan.

'ajah ;

Apakah kelebihan kaedah ini= A. "akanan lebih sedap dan segar 7. "akanan tidak mudah rosak dan kekal segar

110

+. "akanan tahan lebih lama dan mudah disimpan D. "akanan tahan lebih lama dan kos pengeluaran murah

1-.

ebuah kereta bergerak selama lima jam pada jarak sejauh 6@/ km. apakah kelajuan kereta tersebut = A. <@ kmCj 7. .2 kmCj +. ;< kmCj D. -? kmCj

2/. 'ajah - menunjukkan tiga jenis makanan .

111

'ajah Apakah kaedah #ang sesuai untuk menga0et makanan$makanan itu = ' A Penjerukan 7 Pengasapan + Pelilinan D Pengasinan Pengeringan Pengasinan Pempasteuran Pengetinan Pembotolan Pengetinan Penjerukan Pembungkusan 4akum *

21. (adual 1 menunjukkan jarak #ang dilalui oleh kereta mainan apabila bergerak di atas tiga permukaan #ang berlainan. Permukaan ( > L (adual 1 (arak #ang dilalui ,!m3 2/ 2; 1<

Antara #ang berikut, #ang manakah boleh me0akili (, > dan L = ( A >a!a Permaidani > ka#u L

112

7 + D

Permaidani >a#u Permaidani

>a#u >a!a >a!a

>a!a Permaidani ka#u

22. Apakah %ungsi !orak pada permukaan ta#ar = A. Untuk menambahkan geseran antara ta#ar dan jalan 7. Untuk menjadikan ta#ar lebih menarik +. Untuk mengurangkan geseran antara ta#ar dan jalan. D. Untuk menjadikan pemanduan lebih men!abar

26. 'ajah 1/ menunjukkan satu keadaan di persekitaran.

'ajah 1/
113

Antara berikut, #ang mana kesan berbaha#a #ang akan berlaku = A. Hujan asid 7. Hakisan tanah +. Pen!emaran air D. *anah runtuh

2?. Antara berikut, urutan manakah #ang betul bagi kejadian tanah runtuh = P U Lapisan tanah diba0a oleh hujan lebat

R U Penebangan pokok s!ara berleluasa

' U *anah di !erun !uram akan terhakis

A. P, R, ' 7. R, ', P +. R, P, ' D. ', R, P

2<. Antara hai0an berikut, #ang manakah karni4or = A. Lembu

114

7.

iput

+. "on#et D. Harimau bintang

2@. 'ajah 11 menunjukkan satu akti4iti #ang melibatkan da#a.

'ajah 11

Akti4iti ini menunjukkan baha0a da#a A. "en#ebabkan satu objek menjadi lebih besar 7. "en#ebabkan objek mula bergerak +. "engubah bentuk suatu objek D. "embolehkan satu objek bergerak dengan lebih !epat

2.. Antara mikrorganisma berikut, #ang manakah digunakan untuk membuat #ogurt dan keju =

115

A. >ulat 7. 7akteria +. Iirus D. Proto&oa

2;. Apakah !ara #ang terbaik untuk mengekalkan ais daripada !air = A. "asukkan ais ke dalam botol plastik 7. "asukkan ais ke dalam kotak hitam +. "asukkan ais ke dalam bekas polisterina D. 7alutkan ais dengan beg plastik

2-. "aklumat di ba0ah merujuk kepada seekor hai0an.

7ertelur dengan ban#ak "en#embun#ikan telurn#a di dalam pasir

Apakah hai0an #ang digunakan di atas= A. Labah$labah 7. iput

+. Pen#u D. 'ama$rama

116

6/. 'ajah 12 di ba0ah menunjukkan istem uria.

117

'ajah 12

Apakah #ang di0akili oleh ( dan > =

( A 7 + D "arikh Fuhrah Uranus Utarid

> Pluto "us#tari Neptun Fuhal

118

7AHA:)AN 7 ,2/ markah3 *ulis ja0apan kamu dalam ruang #ang disediakan.

1.

Ali meletakkan 2/ ekor anak a#am ke dalam kotak P dan 1/ ekor anak a#am ke dalam kotak R. etiap kotak ditebuk dengan beberapa lubang pada setiap sisin#a. >eadaan anak a#am dalam setiap kotak diperhatikan selepas tiga jam.

'ajah 1

119

(adual 1 menunjukkan keputusan pen#iasatan. >otak P R >eadaan anak a#am selepas tiga jam < ekor anak a#am mati emua anak a#am masih hidup.

(adual 1

,a3 Apakah tujuan pen#iasatan itu =

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

,b3 7eri satu sebab tentang keadaan anak a#am dalam kotak P dan kotak R selepas tiga jam.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

,!3 Apakah #ang ditetapkan ,pembolehubah dimalarkan3 dalam pen#iasatan ini =


120

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

,d3 'amalkan bilangan anak a#am #ang akan mati di dalam kotak R jika 1< ekor anak a#am lagi diletakkan di dalamn#a.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

121

2. (adual menunjukkan bilangan hai0an R #ang tinggal di dalam hutan dari tahun 2/1/ sehingga sehingga tahun 2/16.

Ta,un 0i+an*an ,ai?an @

2;1; .;/

2;11 @6/

2;12 ?;/

2;14 66/

(adual 2

,a3 Apakah tujuan pen#iasatan ini = LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

,b3 Apakah !orak perubahan bilangan hai0an R dari tahun 2/1/ sehingga 2/16= LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

,!3 'amalkan bilangan hai0an R dalam tahun 2/1?. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

122

,d3 Apakah kesimpulan #ang boleh dibuat daripada pen#iasatan ini = LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1markah K

6. 7eberapa orang murid *ahun < 7estari telah menjalankan pen#iasatan untuk mengkaji kesan geseran ke atas jarak perjalanan kereta mainan di atas permukaan #ang berbe&a. >eputusan di!atatkan seperti di ba0ah. !enis .er'ukaan P+astik Si'en Pa.an Kertas .asir (adual 6 !arak 1s') </ ?6 6@ 2-

,a3 N#atakan satu maklumat #ang dikumpul dalam pen#iasatan ini. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

123

,b3 N#atakan hubungan antara jenis permukaan dengan jarak perjalanan kereta mainan. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

,!3 7eri satu sebab ,in%erens3 tentang jarak #ang dilalui oleh kereta mainan di atas permukaan$permukaan. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

,d3 N#atakan kesimpulan #ang boleh dibuat berdasarkan pen#iasatan ini. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K ?. 'ajah ? menunjukkan dua kotak, * dan U #ang sama sai& dan jisim ditolak dengan menggunakan da#a #ang sama. (arak #ang dilalui oleh setiap kotak

124

direkodkan.

'ajah ?

(adual menunjukkan keputusan pen#iasatan. K/tak T U (adual ? !arak Aan* -i+a+ui 1< ?<

,a3 N#atakan i. Apa #ang diubah ,pembolehubah dimanipulasi3 dalam pen#iasatan ini. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

125

ii.

Apa

#ang

diperhatikan

,pembolehubah

bergerak

balas3

dalam

pen#iasatan ini. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

,b3 N#atakan satu sebab ,in%erens3 tentang jarak #ang dilalui oleh kotak U. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K ,!3 *ulis satu pemerhatian untuk men#okong sebab ,in%erens3 di ? ,b3. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

<. (adual < menunjukkan masa #ang diambil oleh tiga orang murid, P, R dan ' dalam perlumbaan larian <// meter.

!arak 1') P 2;; 4;; 3;; 6/ << 1/<

&asa Aan* -ia'(i+ 1saat) @ ?/ @< 11< (adual < # </ .< 12<

126

,a3 Apakah #ang diperhatikan ,pembolehubah bergerak balas3 dalam pen#iasatan ini =

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1markah K ,b3 Apakah !orak perubahan bagi masa #ang diambil oleh murid P, R dan ' =

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

,!3 N#atakan satu hubungan antara jarak dan masa #ang diambil =

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

,d3 7eri satu sebab ,in%erens3 tentang masa #ang diambil oleh murid P dan murid '.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL J 1 markah K

127

kema Permakahan , P3 7ahagian A 1. D 2. A 6. 7 ?. A <. 7


128

@. D .. 7 ;. A -. D 1/. + 11. 7 12. D 16. + 1?. + 1<. + 1@. A 1.. A 1;. + 1-. 7 2/. 7 21. + 22. A 26. + 2?. 7 2<. D 2@. + 2.. 7 2;. + 2-. + 6/. D
129

1 soalan 6/ 9 2

S 2 markah S @/ markah

7ahagian 7 1. ,a3 Untuk men#iasat hubungan antara bilangan anak a#am dan keadaan anak a#am selepas tiga jam. J 1 markah K To study A inBestigate the relationship bet+een the number of chicks and the condition of the chicks after three hours, C 0 mark D

,b3 Anak a#am dalam kotak P tidak mempun#ai udara #ang men!ukupi berbanding dengan anak a#am dalam kotak R. J 1 markah K Because the chicks in boE P do not haBe enough air than the !hi!ks in bo9 R. C 0 mark D ,!3 ai& kotak C (enis anak a#am C ai& anak a#am J 1 markah K The si!e of boE A Type of chicks A Si!e of chiks C 0 mark D

,d3 "ana$mana nombor #ang melebihi < , $1/3 J 1 markah K ny number more than . :6/04; C 0 mark D

130

2. ,a3 Untuk mengkaji hubungan antara tahun dan bilangan hai0an R. J 1 markah K To study A inBestigate the relationship bet+een the year and the number of animals F, C 0 mark D

,b3 "enurun Decreases

J 1 markah K C 0 mark D

,!3 1;/ 1;/

J 1 markah K J 1 mark K

,d3 emakin meningkat tahun, semakin menurun bilangan hai0an R. J 1 markah K (f A s A Ghen the year increase, the number of animal F decrease, The more the year, the lesser the number of animal, C 0 mark D

6. ,a3 (enis permukaan C (arak Type of surface A Distance

,b3 emakin kasar jenis permukaan, semakin kurang jarak #ang dilalui oleh kereta mainan. The rougher the type of surfaces, the shorter the distance traBelled by toy car,

131

,!3 >erana plastik adalah kurang geseran daripada simen, ka#u dan kertas pasir. Because the plastic is less friction than cement, +ood and sand paper .

,d3 emakin kasar jenis permukaan, semakin kurang jarak #ang dilalui kereta mainan #ang diambil. The rougher the type of surfaces, the shorter the distance traBelled by toy car,

?. ,a3

,i3 >ehadiran rod The presence of rods,

,ii3 (arak #ang dilalui oleh kotak Distance traBelled by the boE,

,b3

>ehadiran rod menghasilkan da#a geseran #ang lebih ke!il antara kotak dan permukaan The presence of rods produces a smaller frictional force bet+een the boE and the surface.

,!3

(arak #ang dilalui oleh kotak U adalah lebih jauh daripada jarak #ang dilalui oleh kotak *.

132

The distance traBelled by boE 8 is further than the distance traBelled by boE T,

<. ,a3 "asa #ang diambil. Time taken,

,b3 "eningkat (ncreases

,!3 Apabila jarak semakin meningkat, masa #ang diambil dalam perlumbaan larian juga meningkat. (f A sAGhen the distance increase, the time taken increase,

,d3 >elajuan murid P adalah lebih !epat daripada kelajuan murid '. The speed of pupil P is faster than the speed of pupil $,

133