You are on page 1of 7

8.1.2 Pelaksanaan Demonstrasi STESEN DAN JENIS PERGERAAN 1. Bukan lokomotor NAMA PERGERAKAN DAN PENERANGAN Imbangan !

! M"lakukan #mbangan ! $"ngan m"ngangkat k"$ua% $ua b"la& kak# '"$#k#t k" ata' Tangan $#luru'kan k" &a$a(an 'amb#l m"m"gang bola MANIPULASI ALATAN M"luru'kan tangan k" &a$a(an 'amab#l m"m"gang bola

GAMBAR

). Lokomotor

B"r*alan '"+ara m"mbongkok ba$an 'amb#l m"nggol"k bola B"r*alan k" &a$a(an '"+ara m"mbongkok m"ng#kut 'k#t"l M"nggol"k bola m"nggunakan '"b"la& tangan

M"nggol"k bola m"nggunakan '"b"la& tangan

,. Bukan lokomotor

M"ng#la' ba$an k" k#r# $an M"m"gang bola k" kanan '"ma'a m"ng#la' ba$an B"r$#r# t"gak Tangan m"m"gang bola M"ng#la' ba$an k" k#r# $an k" kanan

-. Lokomotor

M"lom(at m"l"(a'# (alang M"m"gang r"b"n 'amb#l m"m"gang r"b"n 'amb#l m"lakukan lom(atan M"lom(at m"l"(a'# (alang '"+ara b"rulang% ulang S"b"la& tangan m"m"gang r"b"n

.. Bukan lokomotor

M"mbuat $#r#an bangau B"r$#r# $# ata' lombol 'amb#l m"lakukan $#r#an bangau 'amb#l m"m"gang r"b"n

M"m"gang r"b"n 'amb#l m"mbuat $#r#an bangau

/. Lokomotor

B"r*alan k" &a$a(an 'amb#l m"nggol"k g"lung rotan B"r*alan k" &a$a(an m"ng#kut 'k#t"l M"nggol"k g"lung m"nggunakan '"b"la& tangan

M"nggol"k g"lung m"nggunakan '"b"la& tangan

0. Bukan lokomotor

M"lom(at 'amb#l ma'uk k" $alam g"lung rotan 1 M"lom(at $an ma'uk k" $alam g"lung rotan D#lakukan '"+ara b"rulang%ulang

M"m"gang $an m"mu'#ngkan g"lung $"ngan m"nggunakan k"$ua%$ua b"la& tangan

2. Lokomotor

Jalan Do'#$or $"ngan M"m"gang bola k" m"n"gakkan tangan k" &a$a(an &a$a(an 'amb#l m"m"gang m"nggunakan tangan bola.

3. Bukan lokomotor

B"r$#r# '"b"la& kak# 'amb#l m"lantun bola B"r$#r# '"b"la& kak# M"lantun bola m"nggunakan '"b"la& tangan

M"lantun bola m"nggunakan '"b"la& tangan '"+ara b"rt"ru'an

14. Lokomotor

M"lantun bola '"+ara 5#g% 5ag 1 B"rg"rak k" &a$a(an 'amb#l m"lantun bola P"rg"rakan $#lakukan $alam b"ntuk 5#g%5ag

M"lantun bola '"ma'a b"r*alan

11. Bukan lokomotor

B"r$#r# '"b"la& kak# 'amb#l m"lontar bola k"(a$a (a'angan 1 B"r$#r# '"b"la& kak# Tangan m"m"gang bola 'amb#l m"lontar k"(a$a (a'angan

M"lontar bola k"(a$a (a'angan

1). Lokomotor

M"nggul#ng balak 'amb#l m"m"gang g"lung rotan1 M"nggul#ngkan ba$an $# ata' t#lam '"+ara m"l#ntang M"m"gang g"lung rotan $"ngan k"$ua%$ua b"la& tangan

M"m"gang g"lung rotan k"t#ka m"nggul#ngkan ba$an

1,. Bukan Lokomotor

M"mu'#ng g"lung rotan 1 B"r$#r# 'amb#l tangan kanan m"mu'#ng g"lung rotan

M"mu'#ngkan g"lung rotan $"ngan m"nggunakan '"b"la& tangan 'a&a*a

1-. Lokomotor

B"r*alan m"n#t# $# ata' bangku b"r*alan m"n#t# $# ata' bangku t"ngan $#luru'kan k" &a$a(an 'amb#l m"m"gang g"lung

M"m"gang g"lung rotan 'amb#l m"n#t# $# ata' bangku

1.. Bukan Lokomotor

Imbangan m"ng#r#ng 'amb#l m"m"gang bola k" ata' m"nggunakan '"b"la& tangan '"+ara b"r(a'angan

M"m"gang bola '"ma'a m"ng#r#ng ba$an

1/. Lokomotor

B"r*alan '#'# 'amb#l m"lontar $an m"n6ambut bola k"(a$a (a'angan

M"lontar bola k"(a$a (a'angan '"ma'a b"r*alan '#'#

10. Bukan Lokomotor

Imbangan 7a$a(an 1 M"mbuat #mbangan &a$a(an $"ngan b"r$#r# '"b"la& kak# M"n$"(a tangan 'amb#l m"m"gang bola

M"m"gang bola 'amb#l m"mbuat #mbangan &a$a(an

12. Lokomotor

B"rlar# 'k#( 'amb#l m"mu'#ng r"b"n '"+ara bulatan

M"m"gang r"b"n

13. Lokomotor

B"r*alan m"n#t# $# ata' bangku 'amb#l m"mu'#ng tangan 1 M"n#t# $# ata' bangku M"mu'#ng tangan 'amb#l m"m"gang r"b"n

M"mu'#ng tangan $"ngan m"m"gang r"b"n

)4. Bukan lokomotor

B"r$#r# '"b"la& kak# 'amb#l m"mu'#ng r"b"n B"r$#r# '"b"la& kak# M"mu'#ng r"b"n m"nggunakan '"b"la& tangan

M"mu'#ng r"b"n m"nggunakan '"b"la& tangan