Rada čínského profesora – návod, jak zabránit následkům mozkové mrtvice.

Mějte doma injekční stříkačku nebo jehlu. Tímto zvláštním a netradičním způsobem můžete za hránit postižen! mozkovou mrtvi í. "ávod si přečtěte pozorně až do kon e a pak jej pošlete dále. "ikd# totiž nevíte$ komu ještě může pomo i a čí život na vás závisí. %Můj ote o hrnul a později zemřel na následk# mozkov! mrtvi e. &koda$ že jsem o tomto způsobu první pomo i nevěděl dříve. 'ěhem zá hvatu mozkov! mrtvi e do hází k postupn!mu přerušení kapilár. (ři první h přízna í h mrtvi e za hovejte klid. (ostižen!ho nepřesunujte$ a to nezávisle na tom$ kde se na hází$ protože při přemís)ování mohou mozkov! kapilár# prasknout. (omozte postižen!mu$ ab# se usadil v poloze$ v níž nemůže znovu upadnout. (ot! můžete začít s pouštěním krve. Máte*li doma sterilní injekční stříkačku a jehlu$ jsou k tomu nejvhodnější$ v opačn!m případě můžete použít ši í jehlu nebo špendlík. +. (održte jehlu nebo špendlík nad ohněm$ ab# b#l# sterilní. (otom jehlou probodněte konečk# vše h +, prstů na rukou. -. "ejsou to žádn! konkr!tní akupunkturní bod#. (rostě pí hnete milimetr od nehtu. .. 'odněte tak$ ab# v#t!kala krev.

1

7 ro e +=5= jsem přednášela ve škole. 0ednou jsem b#la ve třídě$ kd#ž jin1 učitel přiběhl do m! tříd# a vzrušeně řekl> ?(aní učitelko$ r# hle poj@te. Teprve potom nemo n!ho převezte do nemo ni e./. '#l bled1$ jeho řeč b#la nesrozumitelná a rt# zkřiven!. 0estliže se postižen!mu podaří vstát a jít$ je za hráněn. 2. 6a několik minut se musí postižen1 probrat.. prstů krvá í$ počkejte několik minut$ načež se postižen1 probere. : touto metodou mám prakti k! zkušenosti$ a proto mohu ří t$ že je .činná na +. 8 pouštění krve$ jež slouží k zá hraně života$ jsem se dozvěděl od odborníka čínsk! tradiční medi ín# doktora 9ha 'u Tina$ kter1 žije v :an*0uke. "áš vedou í prodělal mozkovou mrtvi iAB Cned jsem k němu běžela. (otom do každ!ho ušního lalůčku dvakrát pí hněte tak$ ab# z každ!ho lalůčku v#tekl# dvě kapk# krve. 7 případě$ že je nemo n1 spěšně odvezen sanitkou do nemo ni e$ mohou otřes# při jízdě způsobit$ že mozkov! kapilár# postižen!ho praskají. 3d#ž vše h +. 4. 2 . 0estliže krev nezačne kapat$ stlačte propí hnut1 prst sv1mi prst#. <. (okud má postižen1 zkřiven! rt#$ potáhněte za uši$ až zčervenají. Měl vše hn# s#mptom# mozkov! mrtvi e. 5. (očkejte$ až se stav postižen!ho normalizuje a neprojevují se žádn! nezv#kl! příznak#.

"a každ!m lalůčku se utvořil# dvě kapk# krve. Fž b#l# červen!$ dvakrát jsem pí hla do prav!ho i lev!ho ušního lalůčku.Cned jsem požádala jednoho ze studentů$ ab# koupil v l!kárně injekční stříkačku a jehlou jsem pí hala postižen!ho do vše h +. Govolili jsme mu$ ab# si tro hu odpočinul a v#pil šálek hork!ho čaje. 7 důsledku se tito postižení nikd# neuzdraví.*2 minut tvar rtů se normálně upravil a jeho řeč b#la srozumitelná. Můžete tak za hránit někomu život při mozkov! mrtvi i. 'ěhem . 6ůstal v ní přes no a následují í den b#l propuštěn domů. (ošlete$ prosím$ po přečtení uveden1 návod všem sv1m znám1m. (o několika minutá h$ kd#ž se na prste h objevil# kapk# krve Dvelk! jako hrá hE$ se postižen!mu do obličeje vrátila barva a začal nás normálně vnímat. Fvšak jeho rt# b#l# pokřiven!. Mohl se vrátit do škol# a učitA 7še hno HunIovalo normálně. "eměl žádn! následk#$ přestože postižení mozkovou mrtvi í obv#kle trpí nenapraviteln1m přerušením mozkov1 h kapilár při estě do nemo ni e. (otáhla jsem ho za uši$ ab# se naplnil# krví. prstů. Mozková mrtvi e představuje druhou nejčastější příčinu smrti. (otom jsme mu pomohli sejít po s hode h a odvezli jsme ho do nemo ni e. Tak hrozná vě se nemusí přihodit nikomu. &)astliv i$ kteří zůstali naživu$ však mohou b1t o hrnuti na el1 život. 3 . Tehd# se stal zázrak. 0estliže si vši hni zapamatujeme tuto metodu pouštění krve a neprodleně zahájíme zá hranu$ postižen1 se během krátk! dob# z ela zotaví.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful