Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe - 1.

časť

JEŽIŠA/JESHUA

SPRÁVY OD

OBSAH
I. Pracovník Svetla
1. Jeshua, kto si ty? (Who is Jeshua?) 2. Nová Zem (The New Earth I, II) 3. Pracovník Svetla (Lightworker I, II, III) 4. Od ega k srdcu (From ego to heart I, II, III, IV) 5. Vaše Svetelné JA (Your Light Self)

prostredníctvom Pamely Kribbe
(1.časť)
(Zdroj: http://www.jeshua.net) (Preklad: SiR) november 2008
1/104

Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe - 1.časť

Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe - 1.časť

JESHUA, KTO SI TY?
(Rozprava s Jeshua, Október 2002) Ja som ten, kto bol medzi vami a ktorého ste spoznali ako Ježiša. Nie som Ježiš vašej cirkevnej tradície alebo Ježiš vašich náboženských spisov. Ja som Jeshua-ben-Joseph, žil som ako človek z mäsa a krvi. Dosiahol som KRISTOVO vedomie pred vami, ale bol som v tom podporovaný silami, ktoré presahujú vaše súčasné predstavy. Môj príchod bola kozmická udalosť – sám som sa pre toto dal k dispozícii. Nebolo to ľahké. Neuspel som vo svojom úsilí odovzdať ľuďom nekonečnosť Božej lásky. Nastali nedorozumenia. Prišiel som príliš skoro, ale niekto prísť musel. Môj príchod bol ako hodenie kameňa do veľkého rybníka. Všetky ryby utečú a kameň sa ponorí do hlbín. Avšak na hladine je možné pozorovať kruhy ešte dlho potom. Dalo by sa povedať, že druh vedomia, ktoré som chcel rozvinúť potom urobilo svoju prácu v podzemí. Povrch bazénu bol neustále sčerený, dobre mienené ale pomýlené výklady rástli, aby sa vzájomne stretávali a bojovali v mojom mene. Tí, ktorých sa dotkla moja energia a pohybovali sa na podnet KRISTOVEJ energie, ju nedokázali naozaj začleniť do svojej psychologickej a fyzickej reality. Trvalo to dlhú dobu, kým mohla KRISTOVA energia vkročiť na Zem. Ale teraz nadišiel čas. A ja som sa vrátil a hovorím prostredníctvom mnohých, do všetkých a pre každého kto ma chce počuť a tých čo ma prišli pochopiť v tichosti ich srdca. Ja nekážem ani nesúdim. Mojou najúprimnejšou nádejou je hovoriť k vám za obrovskej a neuhasínajúcej prítomnosti Lásky, dostupnej vám v každej chvíli. Som časťou oveľa väčšieho vedomia, väčšej bytosti, ale ja, Jeshua, som vtelená časť tej bytosti (alebo poľa vedomia). Nemám príliš rád meno Ježiš, pretože sa uchytilo v skreslenej verzii toho za čím som stál. „Ježiš“ je vo vlastníctve cirkevných tradícií a autorít. Bol tvarovaný po stáročia tak, aby zodpovedal záujmom cirkevných otcov, až natoľko, že prevládajúci obraz Ježiša sa teraz natoľko vzdialil od toho čo predstavujem, že by ma naozaj potešilo, ak by ste ho
2/104

jednoducho dokázali opustiť a uvoľniť ma z tohto dedičstva. JA SOM Jeshua, človek z mäsa a krvi. JA SOM váš priateľ a brat. Som oboznámený s tým aké to je byť človekom v každom smere. Som učiteľ a priateľ. Nebojte sa ma. Objímte ma, ako by ste objali niekoho, kto je váš príbuzný. Sme rodina.

Jeshua, Ježiš a KRISTUS
KRISTOVA energia, ktorú som vám prišiel ponúknuť pochádza z kolektívnej energie, ktorá prekročila svet duality. To znamená, že ona pozná protiklady dobra a zla, svetla a temnoty, dávania a brania, ako aspekty jednej a tej istej energie. Žiť z reality KRISTOVHO vedomia znamená, že neexistuje žiadny zápas s ničím. Je len úplné prijatie reality. Tento chýbajúci boj alebo odpor je jeho hlavnou črtou. Keďže KRISTUS (alebo KRISTOVA energia) rozpoznáva extrémy všetkých myšlienok, pocitov a činov ako prejav jedinej božskej energie, nemôže byť v spôsobe ktorým zakúša realitu žiadna dualita ani odsudzovanie. Uveďme príklad. Keď KRISTUS vo vás sleduje ozbrojený konflikt medzi ľuďmi, jeho srdce plače pre osud bitého, ale nesúdi. On cíti bolesť a poníženie pri každej rane, a jeho srdce je plné súcitu, ale nesúdi. Sleduje páchateľa, ktorý má zbraň, ktorý má silu, ktorý spôsobuje bolesť, a cíti … nenávisť a horkosť v jeho vnútri, a jeho srdce trúchli, ale nesúdi. Srdce KRISTA objíme celý výjav s hlboko pociťovaným súcitom, ale bez rozsudku, pretože rozoznáva všetky aspekty ako skúsenosti, cez ktoré sám prešiel. On sám prežil všetky tieto role, páchateľa a obete, pána a otroka, a dospel k pochopeniu, že on nie je žiadnym z nich, ale ten, ktorý je v pozadí oboch. KRISTOVA energia prešla všetkými energiami duality. Identifikovala sa raz s Temnotou a potom so Svetlom, ale počas toho všetkého, niečo ostalo rovnaké. A keď si uvedomila túto „rovnakosť“, ktorá je základom všetkých skúseností, jej vedomie dosiahlo nový typ
3/104

Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe - 1.časť

Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe - 1.časť

Jednoty: bolo „pokrstené“. KRISTOVA energia bola energia, ktorú som vám prišiel ponúknuť. Kto som bol je pomerne ťažké vysvetliť. Budem sa snažiť to dosiahnuť tak, že rozlíšim medzi troma „identitami“: Jeshua, Ježiš a KRISTUS. Ja, ten ktorý teraz rozpráva, som Jeshua. Ja som bol ľudská bytosť, ktorá niesla KRISTOVU energiu v mojej inkarnácii na Zemi. Túto energiu je možné tiež nazvať KRISTUS. Ježiš – v mojej terminológii – je meno pre božského človeka, ktorý bol výsledkom vliatia KRISTOVEJ energie do fyzickej a psychologickej reality Jeshua. KRISTOVA energia bola vyliata do Jeshua zo sfér Svetla, ktoré sú – z vášho hľadiska – umiestnené v budúcnosti. Ježiš bol človek, ktorý konal zázraky a predniesol proroctvá. Ježiš bol vyslancom zo sfér Svetla, inkarnovaný vo mne. V skutočnosti bol mojim budúcim JA. Ježiš bol, z mojej perspektívy ako človeka Jeshua žijúceho na Zemi, moje budúce JA, ktoré sa stalo jedným s KRISTOVOU energiou. Pretože KRISTUS bol v ňom jasne prítomný a viditeľný, mnohým ľuďom vôkol neho, javil sa im ako božský. Ja, Jeshua, som bol človek z mäsa a krvi. Jedinečným a do istej miery umelým aspektom „stavby Ježiša“ bolo že som prijal svoje/jeho KRISTOVO JA z budúcnosti. Nestal som sa pokrsteným na základe svojej minulosti a skúseností z nej. Nedosiahol som osvietenie prirodzeným spôsobom, ale takpovediac prostredníctvom zásahu zvonka, vliatím KRISTOVEJ energie z budúcnosti. Súhlasil som, že budem hrať túto úlohu skôr, ako som započal tento život. Súhlasil som, že budem „zatienený“ Ježišovou prítomnosťou, ako akt služby a tiež kvôli hlboko pociťovanej túžbe spoznať skutočnosť mojich najhlbších možností. Ježiš, moje budúce JA zo sfér Svetla, sa stal jedným s KRISTOVOU energiou. Napriek tomu ale nepredstavoval celú energiu KRISTA tu na
4/104

Zemi, pretože táto energia obsahuje viac ako je Ježiš. On je jej jednou časťou alebo bunkou. KRISTUS alebo KRISTOVA energia (je to skôr pole energií ako osoba) je kolektívna energia, ktorá má mnoho aspektov alebo „buniek“, ktoré spolupracujú takým spôsobom, že fungujú ako jeden „organizmus“. Všetky bunky sú jedinečným príspevkom celku a zažívajú sa ako individuality, a tiež ako súčasť celku. Mohli by sme týchto niekoľko aspektov KRISTOVEJ energie nazvať Anjeli alebo Arch-anjeli. Je typické pre Anjelov, že disponujú zmyslom pre (angl. individualitu a tiež vysokým stupňom ne-individuality selflessness, pozn. prekl.), čo im umožňuje cítiť sa v Jednote s kolektívnymi energiami a byť šťastnými v ich službách. Pojem (Arch)anjel je objasnený v poslednej kapitole série o Pracovníkoch Svetla („Vaše Svetelné Ja“).

Ježišove poslanie na Zemi
Ježiš bol energia z budúcnosti, ktorá prišla na Zem priniesť Osvietenie a poznanie ľudstvu. Prišiel z iného sveta alebo dokonca dimenzie a priniesol so sebou pozdvihnutú energiu tejto reality. Jeho uvedomenie vlastného VYŠŠIEHO JA ostalo počas jeho inkarnácie na Zemi nedotknuté. Vďaka jeho Prítomnosti vo mne, Jeshua, som si ja mohol poľahky uvedomiť pružnosť hmotných zákonov a „konať zázraky“. Dôvodom prečo prišla osobnosť Ježiš/Jeshua na Zem bolo vytvorenie otvoru alebo dverí do iného stavu vedomia. Chcel som uviesť príklad možností, ktoré sú dostupné každej ľudskej bytosti. Vo sférach Svetla, z ktorých Ježiš prišiel, bolo pociťované, že Zem sa vydala smerom, ktorý by skončil veľkou temnotou a seba-odcudzením duší, ktoré sa zapojili do pozemského experimentu. Bolo rozhodnuté, že bude daný mocný impulz pre zmenu, ktorý ľudským bytostiam jasne ukáže možnosti, ktoré sú im dostupné. Zoslaním energie osobnosti Ježiša, sme chceli ľudským bytostiam nastaviť zrkadlo a pripomenúť im ich vlastný božský pôvod a skryté možnosti, ktoré nesú vo svojom vnútri. Možnosti Mieru, Slobody a majstrovstva nad
5/104

Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe - 1.časť

Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe - 1.časť

sebou. Každá ľudská bytosť je pánom jej vlastnej reality. Vytvárate si svoju realitu po celý čas. Ste schopní opustiť biednu a neuspokojivú realitu a umožniť Svetlu vstúpiť a premeniť vaše Tvorenie. Človek je svojim vlastným pánom, ale má sklon odovzdávať svoju moc vonkajším autoritám, ktoré tvrdia že poznajú pravdu a že chcú pre vás to najlepšie. Toto sa deje v politike, medicíne, vzdelaní a tak ďalej. Tiež vás „zábavný priemysel“ je plný falošných obrazov šťastia, úspechu a krásy, ktoré neslúžia nikomu s výnimkou tých, ktorí ich vytvorili. Zamysleli ste sa niekedy koľko peňazí sa vynakladá len na vytváranie obrazov? V médiách, novinách, filmoch, v rozhlase a televízii, obrazy sa šíria neustále. Odkiaľ tieto obrazy pochádzajú? Prečo sú tu? Kto ich navrhuje? Obrazy sú prostriedky šírenia moci nad ľuďmi. Obrazy dokážu ľudí robiť poddajnými a odpojenými od ich skutočných potrieb, bez použitia fyzickej sily alebo násilia. Obrazy dokážu ľudí donútiť dobrovoľne odovzdať ich vlastnú moc a seba-hodnotenie. Klamú vás takým spôsobom, že nie je treba vás násilne nútiť do ničoho, prijmete hodnoty vykreslené obrazom za vlastné a podľa toho konáte. To je to, čo by sme nazvali neviditeľné ovládanie mysle a je to na dennom poriadku vo vašich „slobodných“ západných spoločnostiach. Funkciou Svetla je v prvom rade priniesť jasnosť, uvedomenie a priehľadnosť do neviditeľných štruktúr myšlienok a pocitov, ktoré tvarujú váš život. Svetlo je protikladom ovládania mysle. Tam, kde do reality vstupuje Svetlo, láme putá moci a autority a rúca hierarchie na nich založené. Zdvíha zneužitie moci do Svetla a oslobodzuje ľudí od klamstva a ilúzií, ktoré im odobrali moc pre samourčenie. Ježiš bol v čase, keď žil, hrozbou pre vládny poriadok. Tým, čo hovoril ľuďom a tým čo vyžaroval, spôsobil, že štruktúry moci boli videné také ako naozaj boli. To bolo pre existujúce hierarchie neznesiteľné a neprijateľné. Úloha Pracovníka Svetla, ktorú na seba Ježiš zobral, bola ťažká,
6/104

hlavne pre mňa, Jeshua, ľudskú bytosť, ktorá súhlasila, že bude niesť túto intenzívnu jasnú energiu vo svojom živote. Ja, Jeshua, som bol takmer zatienený silou prítomnosti Ježiša, prítomnosti môjho budúceho JA! Hoci ma to naplnilo veľkým vhľadom, láskou a inšpiráciou, bola to silná výzva fyzicky niesť alebo „udržať“ túto energiu. Nemohol som úplne začleniť jeho energiu to mojej fyzickej bytosti – bunky môjho tela neboli na to ešte „pripravené“ - takže na fyzickej úrovni sa moje telo vyčerpalo z toho, že nieslo intenzívne energie Svetla. Okrem fyzického aspektu existovala tiež psychologická záťaž nosenia KRISTOVEJ energie. Bolo pre mňa veľmi ťažké ako je prirodzenosť KRISTOVEJ energie často nepochopená, dokonca aj mojimi najbližšími priateľmi alebo „učeníkmi“. Ako ľudská bytosť, ktorou som bol, som sa niekedy stával zúfalým a pochybujúcim o hodnote Cesty, pre ktorú som sa zaviazal. Cítil som že svet nie je pripravený na KRISTOVU energiu. Cítil som, že jej podstata nebola rozpoznaná. Ježiš bol vo svojej dobe skutočne priekopníkom.

Výsledky príchodu Ježiša na Zem
Príchodom Ježiša na Zem bolo zasiate semeno. Bolo to semeno KRISTOVEJ energie. Ľudia boli pohnutí tým, čo som povedal a vykonal, a podvedome, na úrovni duše, rozpoznali KRISTOVU energiu. Hlboko v ich dušiach, sa rozvírila spomienka. Niečoho sa to dotklo a dalo to do pohybu. Na povrchu, na úrovni toho, čo je možné vidieť a cítiť vo fyzickom svete, vytvoril môj príchod mnoho nepokojov. Na základe zákona duality, silné vyliatie Svetla spôsobí silné reakcie od Temnoty. Toto je otázkou obyčajnej logiky. Svetlo je konfrontácia. Chce rozbiť štruktúry moci a oslobodiť uväznené energie. Temnota je energia, ktorá chce potláčať a ovládať. Takže tieto dve energie majú protikladné záujmy. Tam, kde jedna získa na moci, druhá oplatí úder, aby sa bránila a znovu získala rovnováhu. Preto môj príchod na Zem tiež spôsobil mnoho bojov a násilia, ako protireakcie na Svetlo, ktoré som prišiel šíriť.

7/104

Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe - 1.časť

Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe - 1.časť

Prenasledovanie mojich nasledovníkov, skorých Kresťanov, je jedným príkladom takejto násilnej protireakcie. Ale Kresťania samotní, zakladatelia Cirkvy, sa nevyhýbali násiliu ani v ich úsilí o rozšírenie môjho učenia. Pomyslite na krížové výpravy a Inkvizíciu. V mene KRISTA boli vykonané najbarbarskejšie činy temnoty, kresťanmi rovnako ako nekresťanmi. Majstri Svetla, ktorí sa rozhodli poslať ma ako vyslanca na Zem, si boli vedomí, že intenzívna a bezprecedentná energia Ježiša môže vyvolať silné reakcie Temnoty. Ježiš prenikol do reality Zeme ako kométa. Zo sfér Svetla, od energií, ktoré boli hlboko znepokojené nad Zemou a jej obyvateľmi, to bol určitý druh núdzového opatrenia. Bol to posledný pokus o zmenu cesty, ktorou sa Zem vydala, cesty prerušovaných cyklov nevedomosti a deštrukcie, ktoré sa neustále opakovali. Výsledky boli nejednoznačné. Na jednej strane Svetlo Ježiša vyvolalo viac Temnoty (cestou protireakcie). Na druhej strane, semeno KRISTOVHO vedomia bolo zasadené v srdciach množstva ľudí. Dôležitým účelom môjho príchodu bolo prebudenie duší Pracovníkov Svetla na Zemi. (Pre vysvetlenie pojmu Pracovník Svetla pozri ďalší channelovaný materiál). Oni by mali byť najviac citliví a vnímaví na moju energiu, avšak tiež mnoho z nich sa stratilo v hustote a temnote pozemskej roviny. Pracovníci Svetla sú v skutočnosti Vyslancami Svetla s rovnakým poslaním ako Ježiš. Rozdielom je, že počas ich inkarnácie vo fyzickom tele sú menej napojení na svoje širšie BOŽSKÉ JA ako som bol ja. Sú viac viazaní karmickou záťažou a ilúziami pozemskej roviny. Ježiš neniesol žiadnu karmickú záťaž z minulosti, a preto sa mohol poľahky udržiavať v dotyku so svojou božskosťou. Bol tu trochu umelým spôsobom, prítomnosť z budúcnosti, jestvujúci tu aj tam v jednom čase. Vedomie bytostí Svetla, ktoré sa spoločne rozhodli „vložiť“ energiu Ježiša do pozemskej reality v čase, bolo dokonalé a vševedúce. Každá vedomá bytosť je neustále v procese vývoja a pochopenia seba samej. Medzi ľuďmi existuje pretrvávajúce presvedčenie, že všetko je predurčené akýmsi Božím Plánom, za touto vierou je pojem
8/104

vládnuceho vševedúceho Boha. Tento pojem je nesprávny. Neexistuje predurčenie nejakou vonkajšou silou. Existujú len pravdepodobnosti, ktoré sú výsledkom vnútorných rozhodnutí, ktoré konáte vy sami. Môj príchod na Zem bol založený na rozhodnutí kolektívnej energie Svetla, ktorej bol Ježiš súčasťou. Bola to voľba, ktorá v sebe obsahovala riziká a nepredvídateľný výsledok. Kolektívna energia Svetla, o ktorej hovorím je anjelska ríša, ktorá je hlboko prepojená s ľudstvom a Zemou. V skutočnosti vy ste ich súčasťou a nie ste od nich vôbec oddelení, ale vyjadrujeme sa teraz multidimenzionálne, t.j. na úrovni vedomia, ktoré je mimo rámec vášho lineárneho času. V inom rozmere alebo časovom rámci, ste vy týmito anjelmi, ktorí tvoria sféry Svetla, z ktorých bol Ježiš zoslaný na Zem (pozri poslednú kapitolu série o Pracovníkoch Svetla -„Vaše Svetelné JA“ - za účelom hlbšieho vysvetlenia multidimezionality a vašej anjelskej podstaty). Vy – Pracovníci Svetla – ste oveľa viac prepojení s „udalosťou príchodu Ježiša“, tohto vyliatia KRISTOVEJ energie na Zem, ako predpokladáte. Bolo to do určitej miery kolektívne úsilie, ku ktorému ste vy všetci prispeli, a ktorého som bol ja, Jeshua, viditeľným, fyzickým predstaviteľom. Mojim odkazom bolo, že KRISTOVA energia je prítomná vo všetkých ľudských bytostiach ako semienko. Ak ku mne vzhliadate ako k nejakému druhu autority, nepochopili ste môj odkaz. Prial som si a stále si prajem vyzvať vás, aby ste verili v seba, aby ste našli Pravdu vo svojom srdci, a neverili žiadnej autorite mimo vás. Paradoxom je, že oficiálne Kresťanské náboženstvo ma umiestnilo mimo vašej reality ako nejakú autoritu, ku ktorej sa treba modliť a poslúchať ju. Toto je úplný opak toho, čo bolo mojim zámerom. Mojim zámerom bolo ukázať vám, že vy sami môžete byť živým KRISTOM. Žiadam vás teraz, aby ste spoznali KRISTA vo svojom vnútri a vrátili sa ku mne, ľudkovia moji.

9/104

Realita. ktoré zažívate sú časťou väčšieho cyklu vašej duše. v ktorých ste v sebe niesli silné povedomie vášho duchovného pôvodu. Na základe minulosti môžeme predpovedať. Zdá sa že tu majú nadanie. V rámci tohto cyklu ste prežili aké to je byť muž a žena. Žitie na Zemi vám poskytuje možnosť naplno prežívať aké to je byť 11/104 . a som naozaj priateľ a brat vás všetkých. Ako presne táto premena dopadne. Tento cyklus bol navrhnutý. Je vo vašej moci.časť JA SOM Jeshua. politiku atď. byť bohatý alebo chudobný. že vy ste pánmi vašej vlastnej reality.1. mníšky. že určitá budúcnosť je viac pravdepodobná ako iná.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Tiež boli životy. robotníkom alebo remeselníkom. a ktoré sa potom poľahky rozvíja. ktorá vládne nad individuálnou cestou vašej duše. Pravdepodobnosti súvisia s minulosťou. ktorí vlastnia prirodzený dar v určitej oblasti. Neexistuje taká vec ako predurčený Plán alebo Kozmická Sila. ktorú si zvolíte bude zodpovedať vašim vnútorným potrebám a túžbam. Ste obdarení slobodnou vôľou. v priebehu všetkých týchto životov. médiá atď. že ste časťou tejto rodiny Pracovníkov Svetla. toto silné nutkanie. Sú priťahovaní k tomu. kto rozhoduje. pretvoriť sa. v ktorých ste skúmali oblasť svetskej moci.1. O tejto skupine duší Pracovníkov Svetla budeme hovoriť oveľa podrobnejšie. dokonca aj keď to nezapadá do vášho bežného denného života. kým ste. Je to moc tvoriť z ničoho (tvoriť ex nihilo). Zo žriedla TERAZ pramenia nespočetné možné cesty. V tejto sile spočíva vaša božskosť. Existovalo viac duchovne zameraných životov. nikdy nezabudnite. * * * NOVÁ ZEM V tento deň a vek prebieha na Zemi premena. Mohli medzi nimi byť aj životy oddané umeleckému seba-vyjadreniu. Osobný karmický cyklus Pozemské životy. Jediná vec. je veľmi dobre možné. Každá duša na Zemi prežije túto premenu spôsobom. ako ľudskej bytosti. rozísť sa s minulosťou. Budúcnosť je vždy neurčitá. dokonca už ako dieťa. aký tvar nadobudne. ktoré potrebuje len aby bolo v pravej chvíli prebudené. Je to úsvit nového vedomia. V niektorých životoch ste boli intenzívne zapojení do hmotného sveta. V tých životoch ste boli často priťahovaní náboženským volaním. Toto je možné jasne rozpoznať v ľuďoch. ktoré skôr či neskôr nadobudne hmotný tvar. Keď cítite toto volanie. ale voľba je vždy na vás. boli ste statkárom. aby vám umožnil naplno prežívať dualitu. takže jeden posilňuje druhý. šamani. alebo vašou individuálnou mocou tvoriť si vlastnú realitu. Máte moc sami seba zmeniť. zapojiť sa do duchovnosti. ktorý vyhovuje jej vlastným vnútorným sklonom. Jestvuje mnoho realít. ktorá je skutočne daná je tento moment: TERAZ. To čo robí túto dobu (približne 1950 – 2070) zvláštnou je. Ste to vy. A preto sa rozvinuli a stali odborníkmi v tejto oblasti. Duše majú často. že sa končia dva rôzne cykly vedomia: osobný cyklus (alebo skupina osobných cyklov) a planetárny cyklus. zvoliť si nový smer. Väčšina duší zapojených v tomto dokončení sú Pracovníci Svetla. Nefunguje to týmto spôsobom. Duše Pracovníkov Svetla sú často priťahované k náboženským životom a prežili mnoho životov ako mnísi. Táto božská moc náleží do samotnej podstaty toho. to nie je isté. 10/104 Pre časť ľudstva sa blíži dokončenie ich osobného cyklu pozemských životov. Keď hovoríme o tomto dni a veku ako veku premeny. či dovolíte minulosti určovať vašu budúcnosť! Predpovede sú vždy založené na pravdepodobnosti. človek z mäsa a krvi. Naplnenie týchto cyklov sa prekrýva. aby sa stali prostredníkmi medzi hmotnými. čarodejnice. sklon špecializovať sa na niečo. nekonečná sieť možných budúcností. duševnými a duchovnými ríšami. kňazi. Tu by sme radi vysvetlili podstatu planetárneho cyklu: čo to znamená prechádzať ním a čo je účelom prežívania týchto pomerne zložitých životov na Zemi. byť zdravý a chorý. byť „dobrý“ a „zlý“.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe .

ako to nazývate. Bude to zrodom vášho majstrovstva. atď. ale mnoho bytostí na našej strane by rady boli vo vašej koži. Často sa stávate znechutenými a dokonca zúfalými kvôli nepoddajnej povahe vašej reality. Rady by boli ľuďmi. Je ťažké vám vysvetliť najhlbší význam vašich ciest. Fyzická alchýmia je umenie premeny olova na zlato. A keď ho nájdete. do ktorých vstupujete potom ako zomriete a kde zotrvávate medzi životmi). Medzi myšlienkou na niečo a jeho skutočným vytvorením nie je časové zdržanie. Ľudská skúsenosť má v sebe určitý druh naozajstnosti. je tam pre vás a môžete do nej vstúpiť. ktoré ešte neprežili životy na Zemi to vedia a chápu. ktorá je omnoho hlbšia a širšia ako tvorivý proces bez námahy na 12/104 astrálnych rovinách.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . keď chodil po Zemi. že vaše tvorivé zámery končia v bolesti a sklamaní. Vaše prieskumy v ríši duality slúžili účelu. urobiť ju skutočnosťou v hmotnom svete. Extáza. ktorý robí skúsenosti pozemského života takými cennými. Rozpoznáte ich bolesť. Zrodiť myšlienku na Zemi. Ste prieskumníci neznáma a tvorcovia nového. (Toto sú roviny. Obyčajne sa počas uskutočňovania svojich snov stretávate s množstvom odporu. ktorú zažijete keď sa vaša božskosť prebudí vám poskytne moc vyliečiť sa. Potom budete schopní liečiť druhých.1. Môže to byť pre vás ťažké si to predstaviť. ktoré ja nazývam KRISTOVO vedomie. že my nehovoríme. nedostatkom poznania. ktorý ďaleko presahuje vaše predstavy. A predsa práve tieto problémy. V momente ako si predstavíte krásnu záhradu. je výsledkom duchovnej alchýmie.časť človekom.1. V tomto procese sú výzvy.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Tak často realita neodpovedá na vaše priania a nádeje. alebo zlo na dobro. Na Zemi sa musíte vysporiadať s pomalosťou a neústupnosťou hmotného sveta. Účel prechodu cez dualitu Prosím nepodceňujte význam vašich životov na Zemi. Mentálny druh tvorenia v astrálnom svete je omnoho ľahší. ponoríte sa dočasne do ohromného poľa fyzických vnemov. vytrvalosť. Tak často sa zdá. Vy patríte medzi najtvorivejšie. ktoré ste utrpeli počas vašich životov na Zemi. je vo vašich zážitkoch veľký kontrast a intenzita. duchovné zlato prítomné v KRISTOVEJ energii. či dokonca zlyhania. Nájdete ten kľúč vo vašom srdci. Teraz sa môžete spýtať: Čo je také zvláštne na bytí človekom? Prečo by som to chcel zažívať? Ľudská skúsenosť je rozmanitá a intenzívna súčasne. najpokročilejšie a najodvážnejšie časti Boha (Všetkého-Čo-Je). Vďaka dualite prítomnej v tomto poli. ktorí prekonali rovnaké skúšky a trápenia. zlo a dobro 13/104 . Naviac môžete vytvoriť ľubovoľnú skutočnosť akú chcete alebo dokážete vymyslieť. aby mohli získavať ľudské skúsenosti. A budete schopní ich viesť na ich ceste k božskosti. taký ktorý predtým neexistoval. Musíte sa vysporiadať s protichodnými impulzmi vo vás: s pochybnosťami. že vy ste vytvorili nový druh vedomia. Toto vedomie. Toto tvorenie bez námahy rodí bezvýznamnosť. jasnosť mysle a dôverujúce srdce. radosti ktorá na vás dopadne. myšlienok a pocitov. ktoré je pre ne neoceniteľná. Vyžaduje to silný zámer. Prosím všimnite si. Toto vedomie bolo prvýkrát vyjadrené KRISTOM. Tvorivý proces môže byť zdržovaný alebo dokonca zlyhať kvôli ktorémukoľvek z týchto prvkov. Avšak v nejakom bode nájdete ten kľúč k pokoju a šťastiu. omnoho väčší ako keď ste na astrálnych rovinách. vašej božskosti. Keď žijete ľudský život. Duchovná alchýmia je umenie premeny temnej energie na „tretiu energiu“. sú samotným dôvodom. Hoci ony môžu tvoriť nespočetné reality silou svojej predstavivosti. Astrálne bytosti. že účelom je premeniť Temnotu na Svetlo. zúfalstvom. ale môžeme povedať. stratou viery. Dávajú pozemským skúsenostiam dôkladnosť. Na Zemi je proces tvorenia často bojom. vyžaduje viac úsilia. sa nevyrovná nič čo bolo vytvorené na astrálnych rovinách. Temnota a Svetlo. Táto božská láska vám pomôže zotaviť sa z hlbokých rán. Nejestvujú žiadne hranice. poskytuje im to menej uspokojenia ako vytvorenie jednej „naozajstnej“ skutočnosti na Zemi. ktoré stretávate vašimi najväčšími učiteľmi. Uvidíte ju v ich očiach.

Napriek tomu vytrváte a ponárate sa do tohto oceánu znova a znova. existujú jedno vďaka druhému. čo nie ste vy? Ako môže Dobro vytvoriť Zlo? Nemôže. ale ísť za hranice týchto protikladov a vytvoriť nový druh vedomia. že dokonca ani Boh. lebo to čo ste sa pokúšali nájsť ešte neexistovalo. Môže to byť pre vás veľmi ťažké pochopiť. musel Boh vo svojom stvorení zaviesť Prvok odlišný od Dobra. s nejakým trikom. Boh potreboval dynamiku protikladov. pretože by ste sa mohli stratiť alebo ponoriť príliš hlboko na to. lebo ako môžete vytvoriť niečo. aby vytvoril zmenu. Tak bolo ustanovené javisko pre bitvu Dobra a Zla. že ste v tejto situácii: ťažkosti. Boh nemal inú možnosť ako to spraviť. Stali ste sa perlou Božského tvorenia. Takže teraz často preklínate Boha za to. ju tvoríte. Perla je duchovné zlato KRISTOVHO vedomia. Šíria sa reči. Ponáranie sa do oceánu je plné nebezpečenstiev. Nevedomosť rodí strach.1. ktorí patríte medzi Jeho/Jej najkreatívnejších. Boh je vy. ale tento fakt bol rovnako prekrytý závojom Zábudlivosti. z prežívania a vytvárania Nového. ktoré dokáže zachovať Jednotu za súčasnej prítomnosti Svetla a Temnoty. Nevedomosť je prvok. boli veci tak trocha statické. Takže Boh musel prísť.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . bytia oddeleného od Boha. pri pohľade na všetko utrpenie spôsobené nevedomosťou a strachom. aby dostal svoje tvorenie zo „zaseknutia“. Toto je pôvodné vzrušenie Boha. ktoré zahŕňa obe polarity prostredníctvom energií lásky a porozumenia. Prečo sa Boh toľko zaujímal o vytvorenie niečoho nového? Dovoľte nám o tom vypovedať tak jednoducho ako je len možné. hlboko vo vás je stále pocit záujmu a vzrušenia zo žitia v dualite. Za prvé. Napriek všetkým ťažkostiam a ľútosti. ktorý je protikladom Dobra. o ktorej každý hovorí. že bolo zaseknuté. premenení skúsenosťami duality. pretože ste odhodlaní a inšpirovaní. Na to. ktoré všetko prestupovalo. aby vytvoril možnosť pre zmenu a rast. že sa ponoríte do tejto Nevedomosti. aby ste sa stihli znova nadýchnuť. Tento trik sa nazýva Nevedomosť. takpovediac. Mohli by ste povedať. Predstavte si že sa potápate v hlbokom mori a hľadáte perlu. Hlavný Potápač. aby mohlo „Zlo“ prekvitať.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Avšak v podstate: vy ste Boh. Aby ste mohli zažívať dynamiku protikladov tak dôkladne. Vytvára ilúziu bytia mimo Dobra. Tajomstvo je: v procese hľadania perly. ale nikto ju v skutočnosti nevidel.1. Boh vás žiada. vás. ako je to možné. boli ste dočasne presiaknutí zabudnutím na vašu skutočnú povahu. Skutočným zmyslom vašej cesty nie je aby Svetlo porazilo Temnotu. Duchovná alchýmia prináša „tretiu energiu“. Vysvetlíme tento pomerne náročný bod pomocou metafory. keďže mu poskytli spôsob prekročiť seba Samého/Samu. strach rodí potrebu ovládať. V skutočnosti. najpokročilejších a najodvážnejších. Znova a znova sa ponárate do oceánu. potreba ovládať rodí boj o moc a to sú všetky podmienky pre to. rast a rozširovanie vo vašom Vesmíre. dôvod kvôli ktorému v prvom rade Boh začal svoju Cestu prostredníctvom vás. Nevedomosť – a my tomu rozumieme. To čo tu máme je naozaj paradox: skúmaním Nového. sa tejto perly nikdy nedotkol. to vytvárate. keďže neexistovalo nič iné. Perla ste vy. druh vedomia. ale Boh dáva týmto energiám veľkú hodnotu. aby ste našli túto perlu. „Neznalosť toho kým ste“ je motiváciou pre zmenu. chýbala mu možnosť rastu a 14/104 rozširovania. Boh bol celý DOBRÝ. Súhlasili ste s tým.časť sú prirodzené protiklady. 15/104 . Jeho stvoreniu chýbala živosť. ste prieskumníci nového. Dobro bolo vo všetkom a všade vôkol. Toto bolo pre Boha veľmi ťažké. aby ste prijali závoj Nevedomosti. musí to byť vytvorené vami. Ste šialení? Nie.

Zdá sa že máte len obmedzenú kontrolu nad týmito výkyvmi. kto prešiel mnohovrstevnatou skúsenosťou duality.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . aby ste zúžili svoje vedomie na určitú úlohu v dráme pozemského života. Koncom vašej Cesty bude to. Alebo by sme mohli povedať: Boh sa Sám/Samu seba obohatil tým. ktorú úlohu hráte. že sa stanete väčším ako dobro a zlo. muž alebo žena. Stotožňujete sa s tým. On bude obyvateľom Novej Zeme. že ste úplne zabudli na pôvodný cieľ a účel prechodu cez tento cyklus životov. Skutočne na tom moc nezáleží. KRISTOVU energiu. Vaše sebahodnotenie závisí na tom čo vám o vás zrkadlí vonkajší svet (spoločnosť alebo vaši milovaní). KRISTOVO vedomie neexistovalo pred „ľudskou skúsenosťou“. Boh prekročí Seba. Ona rozpozná a objíme svoju vlastnú božskosť. Vy budete Nové Stvorenie Boha. Aby ste zažili všetky aspekty duality. Čakáme na vás.časť Keď ste začali svoju Cestu. zatiaľ čo ste túžili po Domove. keďže samotná hra duality. Je to energia vašich budúcich KRISTOVÝCH JA. ako vedomie z ktorého sa zrodilo. stretli ste Zlo (strach a Nevedomosť) a mali ste vo vašej mysli len chabú spomienku na Dobro (Domov). Bude hlbšie a bohatšie. Prosím snažte sa cítiť energiu za našimi slovami. Mali ste zabudnúť na svoje pravé JA. hrdina 16/104 . ktorá hovorí mojim. alebo zloduch. dualita vás pevne drží. v ktorom ste boli vo vašej minulosti. KRISTOVO vedomie je vedomím toho.1. Vy vytvoríte tretiu energiu. že sa stotožňujete s určitou pozíciou na ihrisku polarít. 2) Intenzívne sa venujete vonkajšiemu svetu Je pre vás veľmi dôležité ako vás hodnotia iní ľudia. prostredníctvom. Svetlo a Temnota. Vy rozšírite stvorenie Boha. Táto energia je v istom zmysle vaša vlastná. To samozrejme nie je zle. Snažíte sa žiť podľa ich štandardov toho čo je správne a čo nesprávne. že ste chudobní alebo bohatí. slávni alebo pokorní. bolo nutné. Pretože stvorenie sa zmenilo vďaka vašej Ceste. Zabudli ste na seba natoľko. Tieto ilúzie slúžili hodnotnému účelu. Ale nadišiel čas prekročiť ich rámec. depresívni alebo nadšení. Veľmi sa o to snažíte. A hrali ste dobre. keďže ste stále na „hornom“ alebo „dolnom“ póle určitej nálady. zmieril sa s ňou a dostal sa „na druhú stranu“. Vaše emócie neustále kolísajú medzi dvoma krajnosťami. Avšak vy sa nevrátite Domov v zmysle. ako bolo poznamenané v predchádzajúcej sekcii. Tento príbeh je zjednodušený a skreslený. Aby ste pochopili fungovanie duality vo vašom každodennom živote. veselí alebo smutní. Začali ste bojovať so strachom a Nevedomosťou.1. že ste brali hry a drámy duality ako jedinú existujúcu realitu. príbehmi a metaforami. On sa stane jedným so svojim božským JA. Pokiaľ sa stotožňujete s úlohou herca na javisku. čo nie je prekvapivé. že prešiel cez skúsenosť duality. že by ste sa vrátili do stavu. Nakoniec vás to urobilo veľmi osamelými a plnými strachu. Ste nahnevaní alebo odpúšťajúci. V určitom zmysle to tak bolo myslené. 17/104 Ako prekonať dualitu – dokončenie karmického cyklu Váš pozemský cyklus životov sa skončí. keď už vás hra duality nebude ďalej držať. kým sa k nám pridáte. Charakteristické rysy hry duality 1) Váš citový život je vo svojej podstate nestabilný Nie je prítomné žiadne emocionálne ukotvenie. Ale jeho božské JA bude iné ako bolo predtým. Základom dualistickej hry je. Stali ste sa tak polapení vo vašich úlohách. Tento opustí dualitu. chceli by sme spomenúť niekoľko typických znakov hry duality. uzkoprsí alebo veľkorysí. ktorá zahŕňa a presahuje obe. je založená na prvkoch Nevedomosti a strachu.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Jeshuovím. ako je ilúziou času a oddelenosti skreslené všetko čo povieme. keď sa KRISTOVO vedomie úplne zrodí na Zemi.

že ich vidíte. Ste slobodní a šťastní. Zhlboka sa nadýchnite. Približujú sa k vám. potlačených častí. by sme vám radi ponúkli jednu jednoduchú meditáciu. V skutočnosti potláčate signály z vašej vnútornej časti. že v ničom čo konáte a cítite nie ste úplne prítomní. Započúvajte sa do zvukov prírody a precíťte vietor vo vlasoch. čo bolo povedané. Spojenie s potlačenými a skrytými časťami vo vás nie je ťažké v zmysle. Vaše vedomie zotrváva na vonkajších vrstvách vašej bytosti. Nerobte z „cesty do vnútra“ náročný proces. ktorá sa naskytne. ktoré ste považovali za samozrejmosť po takú dlhú dobu. Vzhľadom na to. aby ste nestratili ich lásku. Reagujete zo strachu. Vydaním sa do vnútra a kontaktovaním svojich skrytých. ktoré bežia smerom k vám. s tým. Nazvite energiu. Ako reaguje na tento pohľad vaše srdce? Potom sú deti pred vami. Všetky tieto vlastnosti majú spoločné to. Vaše vedomie sa pozdvihuje nad vzorce myšlienok a správania motivované strachom. Povedzte im akí ste šťastní. Ona alebo on má pre vás správu.1. Znova preciťujte Zem pevne pod svojimi chodidlami a chvíľu zhlboka dýchajte. Náhle zbadáte ďalej na ceste deti. Predstavte si seba ako kráčate na ceste krajinou pod širokým otvoreným modrým nebom. Môžete to spraviť sami a nájdete si vlastné cesty ako to vykonať. Tento proces popíšeme podrobnejšie na inom mieste (pozri kapitolu Pracovník Svetla). ktorá k vám prehovára prostredníctvom 19/104 . ak ste odhodlaní ísť hlboko dovnútra a zmeniť myšlienky a emócie strachu. kde je riadené na strach orientovanými vzorcami myslenia a správania. že by vyžadovalo určité schopnosti alebo vedomosti. Avšak tá časť vás. prejavujete vzorec správania. ktorého si nikto. nie je vedomý! Cesta von z tohto stavu seba-popierania vedie cez vytvorenie spojenia s potlačenými a skrytými časťami vo vás. Motív a zámer sú ďaleko dôležitejšie ako schopnosti a metódy. Môže byť vo vás prítomný hnev a podráždenosť. urobíte to akoukoľvek metódou. Posaďte sa vzpriamene a položte chodidlá na podlahu. obdiv alebo starostlivosť. Koľko ich je? Ako vyzerajú? Sú to chlapci. Obmedzujete sa vo svojom vyjadrení.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Dokážete ju prečítať? Čo vám chce povedať? Prináša vám energiu. hnev a zranenia vo vašom vnútri. ktorú vám toto vnútorné dieťa prišlo priniesť a nesúďte ho. ktorá nie je vyjadrená. Je napísaná v jeho/jej očiach. Práve ste sa spojili so svojou skrytou časťou. Snažíte sa žiť podľa očakávaní niekoho iného.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . 18/104 Venujte chvíľu uvoľneniu svalov na ramenách a krku. Môžete sa vrátiť k tejto scéne kedykoľvek chcete a porozprávať sa trebárs tiež s iným dieťaťom. Postará sa o žiaľ. Charakteristické črty opustenia duality 1) Načúvate hlasu svojej duše. myšlienky a ľudí na správnych a nesprávnych. Dovoľte aby sme uviedli príklad.časť 3) Máte silné názory na to čo je dobré a čo je zlé Posudzovanie vám dáva pocit bezpečia. bude žiť svoj vlastný skrytý život a bude vytvárať vo vašej bytosti únavu a nespokojnosť. ktorý nepramení z vašej vnútornej bytosti. ktorá vám môže pomôcť dostať sa do dotyku s vašimi emóciami. keď si človek rozdelí činy. ktoré sa vám pozerá do očí. ktorý vás iní musia učiť alebo ho pre vás musia robiť. Potom nadviažte kontakt s jedným dieťaťom. Ak chcete naozaj spoznať samého seba.1. dokonca ani vy. sa stávate viac prítomnými. ktoré vám bránia na vašej ceste ku šťastnému a naplnenému životu. dievčatá alebo oboje? Všetky ich pozdravíte. Život je tak dobre organizovaný. ako sa rodič stará o svoje dieťa. ktorú práve teraz potrebujete. Ak ste zvyknutí byť po celý čas milí a príjemní. Preberá za seba zodpovednosť. Jednoducho mu alebo jej poďakujte a opustite predstavu.

Pôjdete dovnútra znova a znova prežívať tento vnútorný mier. Grécki filozofi mali zážitky tohto stavu. pretože tieto dva cykly splývajú. Veľké otrasy môžu nastať v oblasti vzťahov a práce. Toto sa prejaví vo vašom vonkajšom svete. Často nastane čas na zmenu a rozlúčenie sa s tými aspektmi vášho života. ktorej výsledkom bude nový druh vedomia v jej bytosti ako planéte. V tento deň a vek sa určitá skupina duší pripravuje na vystúpenie von z karmického cyklu. Keď zakúsite pravý zmysel ataraxie. 2) Konáte podľa tohto hlasu a vytvárate zmeny. s bohatstvom v protiklade s chudobou atď. Keď pocítite tichú a predsa vše-prestupujúcu radosť jednoduchosti bytia so sebou. pričom zostáva sústredné a úplne prítomné. Svoje väzby na karmický cyklus uvoľníte. Avšak nie je to len skupina ľudských duší. budete vedieť. na ktorej žijete. ktorým ich prežívate. prejdete cez zlomový bod. Budeme teraz hovoriť o planetárnom cykle.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Planetárny cyklus sa tiež končí. keď jednotlivé alebo skupiny jednotlivých duší vystúpia von z karmického cyklu v rovnakom bode času. Blaženosť nikdy neprebývala v hmotných veciach. Často sa celý váš životný štýl obráti naruby. ktorých stretávate vám dávajú Pokoj a Radosť.časť vašich pocitov. Budeme hovoriť do hĺbky o tejto skupine v nasledujúcich kapitolách. Odhalenie všetkých vrstiev Temnoty (ne-vedomia) je postupný proces. Je to vždy týmto spôsobom. kto dosahuje koniec transformatívneho osobného cyklu. Ako viac a viac opúšťate tieto energie. Nie je výnimočné. Ale ak sa raz vydáte na túto cestu. Avšak to čo robí túto dobu zvláštnou je.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . keď je vaše vedomie schopné udržať všetky skúsenosti duality vo svojich rukách. že Zem samotná ukončuje jeden zo svojich hlavných karmických cyklov. pretože len v tichu môžete počuť šepkanie vašej duše. Tento stred je výstupným bodom z karmického cyklu. potom aj veci a ľudia. Kým sa stotožňujete s jedným aspektom duality radšej ako s druhým (so Svetlom v protiklade s Temnotou. a budete prežívať svet a všetku jeho krásu z tohto stavu blaženosti.1. V akomkoľvek bode svojho cyklu sú jednotlivé bytosti. proces premeny 21/104 . Na Zemi prebieha vnútorná premena. 3) Oceňujete čas v tichosti osamote. že to je to. planéty rovnako ako ľudia.) je vaše vedomie rozkývané. čo ste po celú dobu hľadali. prechádza hlbokou a dôkladnou premenou. cestu k vnútornému JA. stávate sa tichšími a otvorenými vo vnútri. Skutočne vstupujete do iného sveta. v ktorej sa nachádzate. keďže vnútorné zmeny vždy prechádzajú zmeny vo vašom vonkajšom svete. ktoré VÁS viac nevyjadrujú. súcit a tichá radosť. ktoré zabraňujú slobodnému vyjadreniu vašej skutočnej inšpirácie a úsilia. ktoré vás najviac odvádzajú zo stredu. Vaše vedomie vytvára hmotnú skutočnosť. Táto doba je zvláštna. Zlomový bod v opustení duality Váš pozemský cyklus životov sa blíži ku koncu. prirodzené. keď vaše vedomie nájde svoj pevný bod v nehybnom strede hojdačky. inej roviny vedomia. Samotná Zem.1. Ale nájdete v sebe kotvu božskosti. ktoré si praje uskutočniť vaša duša. začnete sa pomaly vzďaľovať z hry duality. 4) Spochybňujete autoritu vzorcov myslenia a pravidiel správania. Posudzovanie a strach sú energie. Karma nie je ničím iným ako prirodzeným harmonizátorom pre výkyvy. ktorý nazývali ataraxia: neochvejnosť. Prevládajúce pocity v tomto strede sú kľud. Keď je vo vašom srdci Mier a Radosť. Z nášho pohľadu je toto 20/104 Planetárny cyklus Všetko čo je sa vyvíja v cykloch. v ktorých je vaše vedomie zapadnuté. Uvoľnenie zovretia duality zaberá čas. Nebudete sa vyhýbať svetskému potešeniu. Nachádza sa v spôsobe.

Vedela len. Vo vedomí Zeme bol vytvorený priestor pre zažívanie niečoho iného ako je ona samotná. môže priniesť taký veľkolepý a nebývalý 23/104 . Je kozmickým zákonom.časť Zeme na ne bude mať vplyv.. Zem. Ak ste svoj dom vôbec nechceli prestavať. Ak ste rovnako plánovali a očakávali prestavbu vášho domu. ktoré stretla a úplne ich asimilovala. Nie že by si jej Zem bola plne vedomá. V závislosti na stave vašej mysle to budete prežívať ako vítanú zmenu alebo ako rušivú a znepokojujúcu udalosť. Rovnako ako ľudstvo. tak ste v súlade so zmenami a môžete ísť s prúdom.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . ktorý sa v nej vynára. Jej nutkanie smerom k rozširovaniu nebolo uspokojené tým. V Zemi ako v planéte vzišla túžba. tak nejasne pociťovaná potreba. Budete pozdvihnutí vlnou Svetla. ktoré sú v podstate zmesou myšlienok a pocitov sú tvorivé energie. V tomto momente sa vo vedomí Zeme zrodila túžba po živosti. niečo nové. ktoré prúdia z tohto karmického bremena tvoria určitý druh energetického odpadu. Zem je váš dom.1. ktoré ju obklopovali. neutralizovať alebo integrovať. ktoré v súčasnosti zaplavuje váš Vesmír. vzala im ich jedinečnosť a v určitom zmysle ich zabila. namiesto toho aby ho ničila. Tak ako pre ľudstvo. To platí pre planéty rovnako ako pre ľudí. ktorý vás obklopuje. Energeticky toto znamenalo začiatok života na Zemi. cítite tam niečo? Cítite ako je Zem trhaná na kusy. túžba zachovať a milovať život. rovnako ako ľudstvo je zapojená do vzdelávacieho procesu. Uvoľnite sa a sústreďte sa. nejaký druh spolupráce s vonkajšími energiami. A tak sa to stalo. Zem samotná začala kvitnúť a prekvitať. aj jej vedomie sa vyvíja a transformuje.. že tento proces ju neuspokojuje. Bola prekvapená že jediná túžba. ktorá vstrebala a pohltila energie. Bol to smrteľný a smrtiaci proces. Pre tých z vás. 22/104 Zem bola kedysi „temná planéta“. V určitej chvíli si Zem uvedomila. Toto vzišlo z túžby po rozširovaní. Toto značne ovplyvní váš každodenný život. súťaže a drámy na vnútorných a vonkajších úrovniach. Jej pocit nedostatočnosti sa týmto spôsobom neodľahčil. Zamerajte svoje vedomie na chvíľu na srdce Zeme. budete sa cítiť znechutení chaosom. ako je na nej páchané toľké násilie? Zem cíti bezmocnosť a odpor súčasne. Predstavte si. že chce niečo iné. že váš dom je v procese prestavby. Vstúpila do novej sféry skúseností. je energia srdca. že hlboko pociťované túžby nakoniec vytvoria prostriedky pre svoje uskutočnenie. energia rovnováhy a prepojenosti: živá KRISTOVA energia. ktoré ju naplnili pocitom prekvapenia a uspokojenia.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Zem pociťovala v sebe akýsi nedostatok alebo neprimeranosť. ktorý je Zem len ťažko schopná spracovať. Keďže Zem nedávala týmto energiám nič naspäť. že robila energiu mŕtvou. V súčasnosti Zem takmer praská pod karmickým bremenom ľudstva. aj jej cesta začala určitým druhom Nevedomosti a Nevedomia o jej vlastnej bytosti. ktorý by nekončil premenou tých energií na energie Zeme. že je na takomto spôsobe hľadania seba niečo nedostačujúce. ktorý vyjadrila ako potrebu podmaňovať a asimilovať iné energie. po Živote. Transformačný proces Zeme podporí a rozvinie váš osobný transformačný proces.1. Vnútorné zmeny Zeme vás vyvedú z rovnováhy. Nový základ. nebola v skutočnosti medzi nimi žiadna spolupráca. budú toto nesmierne posilňujúce časy. Túžby. Zem sa chystá uvoľniť energie zápasu. Zistila. Vzala do seba energie a bytosti. Keď život prišiel na Zem. Porovnajte ho s domom. Negativita a násilie. Ona je na pokraji vytvorenia nového základu pre svoje bytie. ktorí vítajú vnútorné zmeny na planéte Zem. v ktorom žijete. túžba prežívať život.

Jej činy ako páchateľa vyvolali opačné skúsenosti bytia obeťou. Teraz dosiahla takú úroveň 24/104 lásky a uvedomenia. Zem musela preskúmať druhú stranu moci a útlaku. Máte moc nad vašimi myšlienkami a pocitmi. budú mať prekrásne možnosti pre rast a 25/104 . nie je schopný urobiť presné predpovede. S vytvorením života začala Zem a všetky na nej žijúce bytosti podnikať určitú líniu vnútorného vývoja. Na to. ktoré už ďalej nebude znášať hrubé ľudské zaobchádzanie. obe časti tej istej božskej energie. že si pritiahne podobne zmýšľajúce energie. ako bumerang. pretože to v určitom zmysle karmicky sedelo. slobodné a tvorivé.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . V súčasnosti sa pretočila na druhý extrém: dávanie až na hranice toho čo môže dať. Vytváranie takých predpovedí je vždy pochybnou záležitosťou. aby sa tu prejavili a experimentovali s tu prítomnými energiami. čo sa deje vo vnútri ľudí. nie je to záležitosťou trestu. Táto úroveň vedomia spôsobí. Harmónia a vrelá prepojenosť v srdci medzi všetkými bytosťami bude zdrojom veľkej radosti a tvorivosti. Bolo a je vykonávaných mnoho predpovedí o tejto dobe prechodu. ktoré očaruje harmónia a ohľaduplnosť a odsunie energie s deštrukčnými úmyslami. Zem sa stala hniezdom neobvyklosti. Zem dosiahla svoje pochopenie rovnováhy a ukončuje svoj karmický cyklus vedomia. čo sa týka spôsobu. Títo ľudia. Na vnútornej úrovni vedomia sa Zem po veky snažila nájsť správnu rovnováhu medzi dávaním a prijímaním. Týmto by sme radi poukázali na to. v ktorých sú neúcta a vykorisťovanie karmicky prijateľné sú nadohľad. Avšak hranice.1. Bola a stále tu je slobodná vôľa pre všetky stvorenia. Zem na to bude reagovať. ale aj pre väčšie skupiny ľudí.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Je citlivá na to. Mnoho záleží na voľbách ľudstva. voľbách ktoré vykonáte práve teraz vy všetci ako jednotlivci. keďže poskytlo Zemi príležitosť dospieť k plnému pochopeniu rovnováhy medzi dávaním a prijímaním. ktorá teraz ukončuje svoj karmický cyklus je blízko energeticky napojená na Novú Zem. V „tmavom období“ Zeme vo fáze. nových možností.1. čím ste podmanení alebo nad čím chcete presadiť svoju moc. Ako planéta. Prechod od Starej Zeme k Novej Zemi je proces. Na Novej Zemi bude vládnuť mier a harmónia medzi planétou Zem a všetkým čo na nej žije: človekom. Keď si podstatná skupina jednotlivcov zvolí slobodu a lásku namiesto vzájomnej nenávisti a ničenia. keďže ho umiestňujeme na začiatok. že tá skupina duší. v ktorej ona vstrebávala a ničila energie. Zem dáva a prijíma život. Vedomie je. ktorým sa Nová Zem zrodí. Pointou je: že vaša viditeľná hmotná realita je prejavom vnútorného kolektívneho stavu vedomia. Toto platí pre vás ako pre jednotlivcov. Čokoľvek. Bola tu sloboda na skúmanie nových ciest. tak sa to prejaví v hmotnej realite. musíte zažiť jej obe strany. stretnete znova ako obeť alebo páchateľa. ktorým karma pracuje. ktorí sa často cítia hlboko spojení s ideálmi stelesnenými Novou Zemou. až kým nerozoznáte že ste obaja v jednom. To je spôsob. že zmeníte svoju budúcnosť zmenou vášho myslenia a cítenia. ktorého čas ani charakter nie je pevne daný. V každej chvíli môžete povedať nie svojim obmedzujúcim a deštruktívnym myšlienkam alebo pocitom.časť vývoj. Na Zemi sa rozvinul veľkolepý experiment životných foriem. Mnoho životných foriem bolo pritiahnutých na Zem. V každej chvíli sa môžete rozhodnúť. dokonca ani na našej strane. Ona odpovedá na vaše vnútorné pohyby. Bezohľadné zneužívanie Zeme v súčasnej dobe je teda do určitej miery karmicky primerané. že nikto. aby ste skutočne pochopili a vyrovnali sa s otázkou moci. Zem už dlhú dobu znášala násilie a zneužívanie páchané ľudstvom. Ústrednou témou tejto cesty získavania skúseností bola rovnováha medzi dávaním a prijímaním. Nadišiel čas novej rovnováhy medzi dávaním a prijímaním. rastlinou a zvieraťom. Avšak je jasné. bol dôraz výrazne na „prijímaní“.

Oni jednoducho majú odlišnú minulosť ako tí. sa Pracovníci Svetla často cítia odlišní od iných ľudí. ktoré ich odlišujú ako skupinu. Po tretie. Tým. v niektorom štádiu jej vývoja. že na svojej ceste prichádzajú do styku s rôznymi druhmi prekážok. pretože vyčleňuje určitú skupinu duší od ostatných. ak sa pre to rozhodnú.j. o ktorej pohovoríme nižšie. ktorí nepatria do tejto skupiny. Je to zároveň praktické a pohodlné. Dovoľte nám stručne popísať čo je na tom nesprávne : 26/104 . ktoré vlastní väčšina Pracovníkov Svetla. Pracovníci Svetla nie sú "lepší" ani "vyššie" než ktokoľvek iný. Sú hlboko prepojení s minulosťou Zeme. V nasledujúcich kapitolách budem podrobnejšie rozprávať o týchto dušiach. že sú na rýchlejšej trati ako väčšina ľudí. Kvôli svojmu hlboko pociťovanému poslaniu. Môže to byť považované za náznak toho. keďže termín je často používaný vo vašej súčasnej duchovnej literatúre.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . tvrdenia o nadradenosti sú všeobecne neosvietené. že oni sami prejdú cez všetky fázy Nevedomosti a klamu môžu prípadne získať nástroje. Po druhé. Často sú priťahovaní k duchovnosti a nejakému druhu terapeutickej práce. * * * Po prvé. t. Dôvodom prečo používame slovo "Pracovník Svetla" napriek možným nedorozumeniam je.1. každá duša sa stane Pracovníkom Svetla. Popíšem psychologické vlastnosti. aby plne pochopili "pozemskú skúsenosť". ktorí nezapadajú do pevných spoločenských štruktúr.poznanie. Pracovníci Svetla sú takmer vždy osamelí jednotlivci. ich galaktických koreňoch a ich poslaní na Zemi. že to nie je preto. Iba tým. Pracovníci Svetla dosiahli určitý stupeň osvietenia skôr ako sa vtelili na Zem a začali svoje poslanie.1. Sú však staršie ako väčšina duší vtelených v súčasnosti na Zemi. tí. ich život podnecuje. PRACOVNÍK SVETLA Identita Pracovníka Svetla Pracovníci Svetla (Lightworker) sú duše. Podrobne pohovorím o fázach vnútorného rastu. ktoré sa podieľajú na oslobodení sa z karmického cyklu. ktoré majú silnú vnútornú túžbu šíriť Svetlo . Vzhľadom na to sa zdá. ktorými môžu pomôcť ostatným dosiahnuť skutočné šťastie a osvietenie. Blokujú váš rast smerom k láskyplnému a milujúcemu vedomiu.časť uvoľnenie. Umožní im to naplniť ich poslanie. ktoré s nim prichádzajú. Historické korene Pracovníkov Svetla Pracovníci Svetla v sebe nesú schopnosť dosiahnuť duchovné prebudenie rýchlejšie ako iní ľudia. aby si našli svoju vlastnú jedinečnú cestu. Vedome si zvolili vstup do "karmického kolesa života" a zažívanie všetkých druhov zmätku a klamov. majú určité psychologické črty. Kvôli tejto konkrétnej minulosti. vďaka splývaniu planetárnych a osobných cyklov. Často sú nazývané Pracovníci Svetla a ja budem tiež používať toto meno. ktoré vám pomôžu rozpomenúť sa. Ich inkarnácia počas tohto prechodu nie je náhodná. Celá táto myšlienková postupnosť je v rozpore so samotnou podstatou a zámerom svetelnej práce. Urobili tak preto. 27/104 Poznámka k pojmu Pracovník Svetla Slovo Pracovník Svetla môže vyvolávať nedorozumenie. Vnímajú to ako svoje poslanie. Budem hovoriť o ich minulosti.na Zemi. že so sebou nesie spojenia a rozhýbava spomienky vo vás. Znova opakujeme.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Tento starší vek by mal byť pokiaľ možno chápaný skôr v spojitosti so skúsenosťami ako s časom. Nesú vnútri semená pre rýchle duchovné prebudenie. slobodu a sebalásku . že táto konkrétna skupina je nejako lepšia než ostatné. že by Pracovníci Svetla boli akokoľvek "lepšie" alebo "vyššie" duše. takže označenie "Pracovník Svetla" nie je vyhradené pre obmedzený počet duší. ktorí "nepracujú pre svetlo".

Tieto traumy z prenasledovania zanechali hlboké jazvy v pamäti vašich duší. Môžu byť zasnení. ktoré ich vo všeobecnosti odlišujú od iných ľudí. medzi každodenným pozemským životom a záhadnými ríšami posmrtného života. že sa na veky stratia v ťažobe a zmätku pozemského života? To je otázka. Z pohľadu týchto vlastností. dole na Zemi. médiá. pretože si pamätáte. Tento anti-autoritatívny znak je prítomný aj v prípade. atď. . To sa môže v súčasnosti prejavovať ako strach byť plne uzemnený. . . čo znamená. To im umožní rozpoznať svoje vlastné pocity od pocitov druhých. t.Už v skorých začiatkoch svojich životov pociťujú. Pracovníci Svetla stáli na počiatku zrodenia ľudstva na Zemi.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe .Majú problém cítiť sa doma v tradičných zamestnaniach a/alebo organizačných štruktúrach.1. že ste boli brutálne napádaní za to kým ste. strach byť skutočne prítomný. Je to spojené s základnou podstatou ich poslania tu na Zemi. . v ktorých sa hlboko potýkali s duchovnosťou a/alebo náboženstvom.Ich vízia života je zafarbená duchovným zmyslom toho. Môžu byť psychológovia. naivní a vysoko idealistickí. jednoducho chceme poskytnúť prehľad psychologickej totožnosti Pracovníka Svetla. keď sa zdá. To čo pociťujete vnútri je dôležitejšie ako to čo ukazujete navonok. ríšami Boha a duší dobra a zla. liečitelia. terapeuti sestričky priamym je jasne . Mnohí z vás boli odsúdení na pranier za dary. že prirodzene odporujú rozhodnutiam alebo hodnotám založených výhradne na moci alebo hierarchii. pomenujeme niekoľko charakteristík duší Pracovníkov Svetla. ktorý neskôr hlboko oľutovali. t.Prežili na Zemi mnoho životov. ktorí si budú musieť nájsť svoj vlastný jedinečný spôsob života. Ničenie častí živočíšnej a rastlinnej ríše ľudstvom na Zemi v nich vyvoláva hlboké pocity straty a žiaľu. ktoré ste vlastnili. ktorým sami sebe hrozia. Keďže ľahko preberú negatívne pocity a nálady ľudí vôkol seba. 29/104 Psychologické charakteristiky Pracovníkov Svetla . Občas môžu túžiť po domove týchto sfér a cítiť sa na Zemi ako cudzinci. ktorí vytvárali most medzi viditeľným a neviditeľným. je pre nich dôležité stráviť pravidelne čas osamote. Často sa stávajú individualistami. Pracovníci Svetla sú prirodzene antiautoritatívny. Boli spolutvorcovia ľudstva. V procese tvorenia vykonali voľby a činy spôsobom. pustovníci. rovnako ako nedostatočne uzemnení.Hlboko si ctia a vážia život. Potrebujú čas samoty aby sa dotkli svojej podstaty a MATKY Zeme. čo sa často prejavuje ako láskavosť ku zvieratám a záujem o životné prostredie. Zatiaľ povieme.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . ako všetky veci vzájomne súvisia. Oni boli tí. A aj keď ich povolanie nie je o pomáhaní ľuďom spôsobom.j. Často sa cítia izolovaní od druhých. Zostavením tohoto zoznamu. Vedome alebo nevedome si v sebe nesú spomienky na nepozemské sféry Svetla. osamelí a nepochopení. Podieľali sa na stvorení človeka. ktorú budeme ďalej rozsiahle riešiť. šamani. Teraz sú tu preto. učitelia. mníšky. čarodejnice. má vonkajšie správanie menší význam ako vnútorná motivácia alebo pociťovaný zámer.1.Pracovníci Svetla sú priťahovaní pomáhať ľuďom ako alebo učitelia.časť Prečo Pracovníci Svetla sledujú toto srdečné poslanie na pomoc ľudstvu.j. že to má čo dočinenia s galaktickou karmou. Za to. 28/104 . že pôsobili v takejto úlohe boli často odmietnutí a prenasledovaní. že sú iní. Boli drvivou väčšinou v starých náboženstvách vašej minulosti ako mnísi. kňazi. Môžu mať ťažkosti vysporiadať sa s agresívnym správaním a vo všeobecnosti je pre nich obtiažne postaviť sa za seba. citliví a empatickí.Sú šľachetní. . kňažky atď. aby si svoje rozhodnutia vynahradili. Skôr ako sa vydáme do tejto konkrétnej minulosti. Tieto psychologické znaky neprináležia len Pracovníkom Svetla a nie všetci Pracovníci Svetla ich budú pokladať všetky za svoje. zámer prispieť k vyššiemu dobru ľudstva prítomný. že sú plachí a hanbliví.

že budeme s vami pri každom kroku tejto cesty .časť Stratenie sa: pasca pre Pracovníka Svetla Pracovníkov Svetla je možné zachytiť v tom istom stave Nevedomosti a klamu ako kohokoľvek iného. si prajú napraviť niektoré svoje chyby z minulosti a obnoviť a starať sa o to. priateľov alebo spoločnosti. Tieto rozhodnutia boli vo svojej podstate neúctivé k životu (budeme o tom hovoriť neskôr v tejto kapitole). Ako sme uviedli predtým. čo znamená naozaj veriť v seba a naozaj ctiť a konať podľa svojich prirodzených sklonov a vnútorného vedenia. ktorá môže byť koncipovaná ako mužský aspekt Toho čo vás stvorilo. (Osvietením myslíme stav bytia. Všetci Pracovníci Svetla. všimnete si že len malé rastliny. V celom oceáne prebieha rozlišovanie. Myslite na chvíľu na oceán a predstavte si že to je obrovské pole prúdiacich energií.1. existuje sila. Pred týmto bodom už existujú ako možnosť. Existuje zmysel.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . V určitom okamihu. To čo tu nastáva je zrodenie základného zmyslu seba ako seba-vedomie. Vedomie "mňa" vzniká. ktorí teraz žijú. ktoré vyrašia budú rásť. Počas tvorenia jednotlivých bodov vedomia v oceáne. Zakúšajú sami seba ako odlišné od oceánu (ducha). ktoré kedysi urobil v súvislosti s ľudstvom v jeho počiatočnom štádiu. 30/104 . vy. že je na tomto konaní niečo veľmi prirodzené? Keď hodíte semená na lôžko zeme. prúdov. To čo musia Pracovníci Svetla urobiť v tomto bode je. toto karmické bremeno súvisí s rozhodnutiami. Po nejakej dobe vzniknú na niektorých miestach oceánu zhluky vedomia. Toto je rozlišovanie na poli. že rozptýlené vedomie sa rozširuje do celého oceánu. v ktorom duše sú večné bez začiatku a bez konca.od rodičov. Je to v tomto bode. alebo tak sa to aspoň javí. Sme nútení vrátiť sa k metaforám. že nesú ťažké karmické bremeno. ktoré sa neustále spájajú a rozdeľujú. pohybujú sa nezávisle od svojho prostredia. ktorí toto čítate budete musieť podstúpiť historický skok ku splnomocneniu Pravdy. keď je akosi natiahnutá hraničná línia medzi skupinami energií.1.rovnako ako vy tam budete pre druhých na ich ceste v nie príliš vzdialenej budúcnosti. ktoré ich môže zviesť na scestie po pomerne dlhú dobu. Prečo vznikli zamerané body vedomia v niektorých častiach oceánu skôr ako v iných? To je veľmi ťažké vysvetliť. ktoré sú zameranými bodmi vedomia. čo bolo zničené kvôli týmto chybám. Aj keď začínajú z iného štartovacieho bodu. ktorá pôsobí na oceán zvonka. Vyzývame vás aby ste tak urobili a uisťujeme vás.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Predstavte si. Ale v inom zmysle. Nazvite to duša oceánu ak chcete. Môžete však cítiť. keď ich vedomie dosiahne zmysel jedinečného JA. v ktorom si uvedomíte že vašou podstatou je Svetlo a ste schopní si kedykoľvek zvoliť Svetlo. Je to sila božskej inšpirácie. aby sme to vysvetlili. Jedna nevyrastie taká veľká alebo tak ľahko ako iné. Vedomie je tu viac sústredené. ich schopnosť prelomiť strach a klam s cieľom dosiahnuť Osvietenie môže byť blokovaná mnohými faktormi. Prečo? Energia oceánu (duch oceánu) intuitívne vyhľadáva najlepšie možné vyjadrenie pre všetky svoje prúdy alebo vrstvy vedomia. každá podľa svojho času a rytmu. menej rozptýlené ako v jeho priamom okolí. Duše sa rodia vo vlnách. že prestanú hľadať potvrdenie zvonka . Niektoré nebudú rásť vôbec.) Jedným z faktorov blokujúcich Pracovníkom Svetla cestu k Osvieteniu je skutočnosť. sú zrodené v istom bode. ktoré vedie k vývoju priehľadných foriem. Avšak ešte neexistuje vedomie mňa a ďalších. Zatiaľ čo oceán predstavuje ženskú prijímajúci 31/104 GALAKTICKÁ HISTÓRIA PRACOVNÍKOV SVETLA Zrodenie duše Duše Pracovníkov Svetla sa narodili dávno predtým ako Zem a ľudstvo vstúpili do bytia.

ktorý majú k pozemským dušiam môže byť prirovnaný vzťahu rodiča a dieťaťa. ktorý bol jej domovom po dlhú dobu. Zatiaľ postačí povedať. ktorá zahŕňa oba aspekty mužský aj ženský a je to anjelska energia.1. ktoré navzájom k sebe pasujú. Toto objasníme viac nižšie. Mohli by sme povedať. hviezdnych systémoch atď. čo si praje skúmať. ktorá môže byť označená ako Archanjel. že Zem je relatívne neskoro príchodiaca na kozmické pódium a že mnoho duší žilo mnoho životov prieskumu a vývoja na iných rovinách reality (planétach. keď ich duše boli v štádiu detstva. Pozemské duše sú duše. Ešte nevzniklo mnoho rozlišovania. Podobne ako majú jednotlivé bunky pomerne jednoduchú štruktúru. sú aj vnútorné pohyby novonarodeného vedomia priehľadné. sú niečím podobným ako jednoduché fyzické bunky. ktoré žili mnoho. S touto spomienkou v pozadí svojej mysle duša začne cestovať po celej realite po nespočetných poliach skúseností a vnútorného prieskumu. Toto je prvok. Zem je jednoducho jednou z nich a ako taká vstúpila do bytia relatívne neskoro.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Keď sa zrodia individuálne jednotky vedomia.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Pracovníci Svetla sú duše. Rozvoj z novonarodenej jednotky vedomia do druhu vedomia ktoré je seba-reflexívne a schopné pozorovať a reagovať na svoje prostredie môžeme zhruba prirovnať vývoju z jednobunkového organizmu na komplexný žijúci organizmus interagujúci s prostredím rôznymi spôsobmi. dimenziách. že pozemské duše sú domorodcami vašej planéty. mužský aspekt je možné si vizualizovať ako lúče Svetla vnárajúce sa do oceánu. túžbu patriť do niečoho väčšieho ako je ona sama.1. Je to archetypálna energia. že ich rast a rozširovanie sa približne zhoduje s rozširovaním životných foriem na Zemi. Prekonali už mnoho skúseností a druh vzťahu. Môže slobodne hľadať celistvosť všetkými spôsobmi. ktorý chýbal v oceánickom stave Jednoty. že začali svoj cyklus pozemských životov. ktoré sa vtelili v hmotných telách na Zemi pomerne skoro v ich vývoji ako individualizovaných jednotiek vedomia. Oceán a lúče Svetla spolu tvoria jednu entitu alebo bytosť. Duša teraz môže slobodne skúmať všetko. Zem 32/104 vznikla z vnútornej túžby dať dohromady prvky z rôznych realít. Zem bola zamýšľaná tak. Potom ako sa duša narodí ako individuálna jednotka vedomia.časť stranu. ktoré urýchľujú proces rozlišovania a oddeľovania do jednotlivých hrudiek vedomia. Duša sa stáva stále viac vedomou svojej oddelenosti a samostatnosti. To je to čo považuje za "domov" byť stavom exstatickej Jednoty miesto úplnej bezpečnosti a plynulosti. S týmto uvedomením vzniká po prvýkrát v duši pocit straty alebo nedostatku. mnoho životov na týchto iných rovinách predtým ako sa vtelili na Zem. (K pojmu Archanjel sa podrobnejšie vrátime v kapitole nazvanej "Vaše Svetelné Ja"). v ktorom neexistuje "ja" a "druhý". ktoré ohrievajú parenisko. pomaly opustí oceánsky stav Jednoty. Toto ich odlišuje od "pozemských duší" ako ich budeme nazývať kvôli vhodnosti. čo sa týka štruktúry a možností. Vývoj života a vedomia na Zemi Na Zemi bol vývoj životných foriem úzko spätý s vnútorným vývojom pozemských duší. Keď sa duša pustí na svoju Cestu Prieskumu ako individuálna entita.) dávno predtým ako sa Zem vôbec narodila. Roviny reality alebo dimenzie vždy pochádzajú z vnútorných potrieb alebo túžob. aby bola kotlom veľkého rozsahu vplyvov. Dôvodom je skutočnosť. v ktorom všetko je jedným. Hoci žiadna duša nie je viazaná na konkrétnu planétu. bude duša so sebou niesť určitú túžbu po celistvosti. Hlboko v sebe si duša udrží spomienku na stav vedomia. Ako všetky výtvory sú aj ony prejavom vnútorných vízií a hĺbania. V tom čase boli duše Pracovníkov Svetla "dospelými". Svet možností majú pri nohách a to ako hmotný tak duchovný. keď hovoríme z kozmického hľadiska. ktorá seba prejavuje a vyjadruje vo vás. je možné povedať. 33/104 . V kozme existuje bezpočet rovín reality na prieskum. Novonarodená duša je vedená zvedavosťou a má veľkú potrebu skúseností. Sú ako lúče Slnka.

tvorenie je vždy výsledkom vnútorných pohybov vedomia. Pomaly rastie ich uvedomenie seba a spôsob.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Šírenie životných druhov na Zemi bolo spôsobené vnútornými pohybmi na úrovni duše. Dôvodom je skutočnosť. V tejto fáze sú veľmi vnímavé a citlivé. Pretože duch vždy predchádza a vytvára hmotu. keďže zážitok Jednoty a bezpečia je stále čerstvý v pamäti novonarodenej duše. dychtí po skúsenostiach a 34/104 prejave. Neexistujú žiadne zákony nad vami alebo mimo vás. Po období získavania skúseností a ich začlenení do vedomia. ktoré pozerá na svet s doširoka otvorenými očami. Vy ste svojim zákonom.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Fáza nevinnosti (raj) 2. Toto nutkanie skúmať sliedi po rozmanitosti životných druhov. dospelosti a starobe. vyjadrujúc zvedavosť a nevinnosť. Fáza ega ("hriech") 3. Na začiatku vo fáze detstva je všetko nové a všetko je nekriticky vstrebávané. dospelosť. Tieto fázy sú nezávislé od konkrétnej roviny reality (planéta.časť Porovnávame tu vývoj vedomia duše s biologickým vývojom života a nerobíme to len formou metafory. prechádza zhruba cez tri vnútorné fázy. Duša. najmä mladá duša. ktorý si pamätajú ako blažený a úplne bezpečný. ale nie všetky zakúšali rovnakú líniu vývoja. ktorým sa odlišujú v porovnaní so svojimi priateľmi cestovateľmi. V rámci tohto veľkého pokusu života. nastala potreba pre komplexnejšie prostriedky fyzického prejavu. Ako ich cesta pokračuje. Aj keď evolučná teória ako je v súčasnosti postavená vo vašej vede. Potom idú skúmať realitu úplne novým spôsobom. Sú stále blízko domova. ktoré najlepšie vyhovovali ich ešte primitívnemu zmyslu seba: do jednobunkových organizmov. Vytvorenie nových druhov a vtelenie pozemských duší do jednotlivých členov týchto druhov predstavuje veľký experiment života a vedomia. Vedomie vytvorilo fyzické formy ako odpoveď na vnútorné potreby a túžby pozemských duší. do určitej miery správne popisuje vývoj životných druhov na vašej planéte. spomienka na domov slabne. neznamená to že sleduje vopred stanovenú líniu vývoja. Táto túžba po skúmaní privolala do bytia bohatú rozmanitosť životných druhov na Zemi. hviezdny systém). a nie je riadená náhodou ani nehodou. ešte sa nepýtajú na právo byť tým kým sú. Skôr ako toto podrobnejšie vysvetlíme budeme hovoriť o etapách vnútorného vývoja duše vo všeobecnosti. 1. ako mladé dievča. dimenzia. Tak boli do bytia poháňané komplexnejšie životné formy. Fáza "druhej nevinnosti" (osvietenie) Tieto fázy možno obrazne prirovnať detstvu. že vedomie samo o sebe je slobodné a nepredvídateľné. Potom ako sa duše narodia ako individuálne jednotky vedomia. ktorých kolektívne vedomie pôvodne obývalo Zem. ktoré rozkvitajú na Zemi. V skutočnosti biologický vývoj života ako nastal na Zemi môžeme vidieť v pozadí duchovnej potreby skúmania a skúšania na časti pozemských duší. úplne zabúda na vnútorné riadenie. Ako sme povedali. Na začiatku sa pozemské duše vtelili do hmotných foriem. Túto fázu je možné nazvať rajskou. na ktorých sa vedomie rozhodne bývať alebo skúšať. pretože sa ponárajú do rôznych druhov skúseností. Cesta vývoja duše je omnoho podivnejšia a dobrodružnejšia ako predpokladáte. Vývoj vedomia: detstvo. Takže napríklad. Obývali niekoľko druhov fyzických tiel. staroba Ak sa pozrieme na vývoj vedomia duše po tom ako sa narodí ako individuálna jednotka.1. môžete sa v nejakom bode času nájsť ako žijete v tele opice od narodenia alebo ako dočasný návštevník. Aj keď evolúcia je riadená vedomím. Pozemské duše experimentovali so všetkými živočíšnymi druhmi. znamenal vzostup ľudského života začiatok dôležitej etapy vo vývoji vedomia duše na Zemi. Nová fáza nastupuje 35/104 .1. "skrytý" motív v pozadí tohto hlboko tvorivého procesu. opustia oceánický stav Jednoty. ak túžite vyskúšať život z pohľadu opice.

Máme veľa čo povedať o tejto fáze a hlavne o prechode z druhej do tretej fázy neskôr v tomto seriáli. Bola to odpoveď na vnútornú potrebu pociťovanú pozemskými dušami. Samotný pojem robenia niečoho čo vychádza z vášho vlastného vedomia je nový.1. Rastúce seba-uvedomenie pozemských duší pripravilo pôdu pre objavenie sa biologického hľadiska človeka. prísľubom moci. Moc sa zdá byť jedinou vecou. Éterické telá rastlín a živočíchov boli nekriticky prístupné starajúcim sa a starostlivým materským energiám anjelskej a dévickej ríše. že existuje taká vec ako "ja" a "iný". potrebu skúmať individualitu na hlbších úrovniach ako predtým. Ego otrávi stále mladú dušu ilúziou moci. duša sa stane zápasníkom. nevinnosť rovnako ako "hriech". Avšak samotným účelom zrodenia vedomia ako individuálnej duše je skúmať. okrem vás. Vedomie. ktoré sa vtelilo ako antropoid začalo zakúšať aké to je mať viac kontroly nad svojim priamym okolím. Teraz sa vrátime k nášmu rozprávaniu o pozemských dušiach a objasníme ako zapadá prebudenie fázy ega do objavenia sa ľudských bytostí na Zemi. zamiluje sa do ega. Hoci si to skutočne neuvedomuje. Má však sklon byť rozpínavé a agresívne. Keď mladá duša dospeje. V podstate chôdzou vo vzpriamenej polohe a prostredníctvom rozvoja mozgu získalo vedomie. bolo to toto: mladé vedomie duše opantáva nadšenie možnosťami ega. Vyššie sme odlíšili tretiu fázu vývoja vedomia duše: fázu osvietenia. ktorá ukľudní myseľ . ako môže ovplyvniť svoje prostredie ak bude konať na základe tohoto uvedomenia. pamätá si domov. skúšať všetko čo je: raj rovnako ako peklo.j. Život rozkvital na Zemi pod vedením a ochranou duchovných bytostí z anjelskych a dévických ríší. Začne experimentovať s tým. v ktorej pozemské duše skúmali rastlinný a živočíšny život zapadá s fázou nevinnosti alebo raja na vnútornej úrovni. Keď novonarodená duša objaví svoju schopnosť ovplyvňovať svoje prostredie.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . ktoré sa usídlilo v ľudskej opici lepšie uchopenie svojho prostredia. Nemali žiadny sklon "oslobodiť sa" alebo odísť a nájsť si vlastný spôsob ako robiť veci. "druhú nevinnosť" alebo starobu. že pôvodný význam ega je jednoducho ten. Kvôli tomu. Hlboko dole v dozrievajúcej duši je stále bolestivá spomienka.časť keď mladá duša začne zažívať seba ako záchytný bod vo svojom svete. Začalo skúmať slobodnú vôľu. bližšie k fyzickému svetu ako Anjeli). pamätá si stratený raj. Vzostup ľudoopa však označil prechodný bod vo vývoji vedomia.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Tento vývoj nebol náhodný. Zdá sa. vznikne v duši osamelosť a pocit odcudzenia. Ak niekedy existoval pád z milosti alebo pád z raja. 36/104 Pozemské duše vstupujú do fázy ega: objavenie ľudských bytostí na Zemi Fáza. jedine že by ste verili že to tak je. Tiež to obdarilo vtelené vedomie väčším uvedomením si 37/104 . Zdá sa že umožňuje duši aktívne ovládnuť realitu. že ego nesie odpoveď na túto bolesť. Prosím všimnite si. Nie je s ním spojená žiadna vina. ľudskej bytosti ako ju poznáme. Začalo objavovať svoju vlastnú silu. Vtedy si skutočne začne uvedomovať. Keď boli pozemské duše pripravené vstúpiť do fázy ega. To je začiatok fázy ega Ego pôvodne predstavuje schopnosť používať vašu vôľu na ovplyvňovanie vonkajšieho sveta. Ego nie je "zlé" samo o sebe. Toto je prirodzený a pozitívny vývoj v rámci vývoja duše. Takže pád z raja nebol "chybným ťahom". Teraz je v duši rastúci pocit jej moci ovplyvňovať to čo zakúša.1. umožnilo stvorenie človeka týmto dušiam zakúšať životnú formu so slobodnou vôľou. Doteraz existovalo len viac-menej pasívne prijímanie toho čo plynie naokolo. Ilúzia moci zvyšuje oddelenosť medzi dušami namiesto prepojenosti. nastane posun k "sebastrednému" pozorovaniu a skúšaniu vecí. svoju vlastnú schopnosť ovplyvňovať svoje prostredie. Nikto vás neobviňuje. t. Stále tu bol veľký zmysel pre jednotu a harmóniu medzi všetkými živými vecami. (Dévovia pracujú na éterickej úrovni. bojovníkom o moc. ktorý umožňuje duši zakúšať seba ako úplne oddelenú jednotku. túto túžbu po domove.na chvíľu.

že vznikajúca energia bojovníka bola čiastočne pohltená týmito neľudskými ríšami. že sa tu deje niečo špeciálne. ktoré výrazne ovplyvnili dospievajúce ale stále mladé pozemské duše. sledovali mimozemské ríše tento vývoj s veľkým záujmom. Bol to prirodzený vývoj udalostí. Planéta alebo hviezda môže existovať v rôznych dimenziách. Spôsob. Ste imúnny voči agresii a moci. Keď medzi sebou znova a znova bojujete. pretože 39/104 Galaktické vplyvy na človeka a Zem Pod galaktickými alebo mimozemskými vplyvmi máme na mysli vplyvy kolektívnych energií spojenými s určitými hviezdnymi systémami. že viete kde je miesto pre čin a kde nie je. Vo Vesmíre existuje mnoho úrovní dimenzií existencie.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . ale za prirodzený proces ako sú obdobia vášho roka. Stali sa odborníkmi v podriaďovaní si iných duší alebo komunít duší pod svoju vládu formou jemných a menej jemných psychických nástrojov. Situácia dosiahla v tomto smere do slepej uličky a galaktický nepriatelia dúfali v nové možnosti na Zemi. ktoré v sebe vytvorili pocit nepokoja. že v tom bode dosiahli intergalaktické bitvy mŕtvy bod.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . ktorý vám v konečnom dôsledku umožnil v tento deň a vek dosiahnuť rovnováhu božskosti a individuality vo vašom bytí. aby ste to nepovažovali za tragickú udalosť. Cítili. prirodzeného rádu "dávania a prijímania" aby zistila. "mojou túžbou" a "tvojou túžbou". Práve v tomto momente našej histórie vstúpili na scénu aj duše. ktoré sa na tom podieľali potrebovalo bitvy na to. Mysleli si že Zem by mohla poskytnúť fázu obnovy bitvy a prekonanie bezvýchodiskovej situácie. takpovediac rozdelenie zón moci. Takže vedomie ega získalo slobodnú vládu a pozemské duše sa zoznámili so všetkými výhodami a slabinami moci. ktoré sa narodili dávno pred pozemskými dušami a ktoré boli vo vrchole svojej ego fázy. Toto znamenalo "koniec raja" na Zemi. Záujmy.časť "seba" v protiklade k "druhým". S tým bola v tejto fáze stanovená možnosť konfliktu medzi "mojim záujmom" a "tvojim záujmom". Prechod do fázy ega urobil pozemské duše zraniteľnými. Mohli by ste povedať. ktorým sa galaktické komunity snažili prejaviť svoj vplyv na Zemi bola manipulácia vedomia pozemských duší. Keď sa pozemské duše dožadovali nových priestorov skúseností. 38/104 . hviezdami alebo planétami. ale žiadame vás. Galaktické ríše boli osídlené dospelými dušami. ktoré sme nazvali Pracovníci Svetla. Pozemské duše boli pomerne prístupné ich vplyvu. Nikdy neprejavujú svoj vplyv nepozvané. Je možné povedať. Medzi rôznymi galaktickými komunitami prebiehalo po dlhý čas mnoho bojov a bitiev.1. keď vo vás nie je nič na čo by sa mohli tieto energie pripojiť. Rozmanitosť a bohatstvo životných foriem pritiahlo ich pozornosť. Toto je dnes stále prítomné. keď vstúpili do svojej fázy ega. urobilo ich to prístupnými tiež novým vonkajším vplyvom. Cítili tam možnosť rozšíriť svoj vplyv novými a mocnými spôsobmi. Toto bol v určitom zmysle prirodzený jav. Tu chceme upriamiť pozornosť hlavne na druhy mimozemských galaktických vplyvov. Individualita sa oddelila od "samozrejmej" Jednoty.1. Vo všeobecnosti galaktické komunity ktoré ovplyvnili pozemské duše existovali v menej "hustých" alebo hmotných skutočnostiach ako existujete vy na Zemi. Skôr ako tak učinili boli imúnne voči akejkoľvek mocou motivovanej vonkajšej sile. dosiahnete po chvíli určitý druh rovnováhy. a to v rozmedzí od hmotnej až po viac éterické dimenzie. Poznáte sa navzájom tak dobre. aby zistili všetko o sebastrednosti a moci. lebo samé nemali sklon vyvíjať moc. ako sa tieto duše samé rozhodli skúmať energie moci. Toto tiež ovplyvnilo rastlinné a živočíšne kráľovstvo. Keď vedomie pozemských duší vstúpilo do fázy ega a začalo skúmať aké to je "byť človekom" stiahli sa pomaly anjelske a dévické vplyvy do úzadia. aké iné cesty sú dostupné. ktoré hájili galaktické komunity na Zemi boli hlavne egocentrické. keďže vedomie duší. Keď bola Zem osídľovaná všetkými rôznymi druhmi životných foriem a nakoniec ľudskou bytosťou. Je to v samotnej podstate týchto síl rešpektovať slobodnú vôľu všetkých energií ktoré stretnú. Skúmali fungovanie ega a ako postupovali stali sa veľmi zbehlými v manipulácii vedomia. Takže galaktické energie nemohli pristúpiť k pozemským dušiam skôr.

zužujúc rozsah skúseností dostupných ľudským bytostiam. Moc vždy dosahuje svoje ciele prostredníctvom strachu a nevedomosti. ktoré vo svojom vnútri nesie každá duša. ktorý odobral časť prirodzenej sily a seba-uvedomenia ľudskej bytosti. Mali by sme si predstaviť toto genetické narušenie ako proces manipulácie zhoranadol. ako iné galaktické sily. Rovnako. V tejto galaktickej fáze boli Pracovníci Svetla spolutvorcami ľudskej bytosti ako sa rozvíjala. Toto súvisí so skutočnosťou.1. Galaktické mocnosti zobrali tento existujúci strach ako svoj východiskový bod pre obrovské zväčšenie energií strachu a podriadenosti v mysliach a emóciách pozemských duší. Poznali silu duše a vedeli že vedomie vytvára fyzickú realitu. galaktické vojenské technológie boli založené na nehmotnej vede energie. aby získali nadvládu v iných častiach vesmíru. aspoň nie v miere. 41/104 . mechanický prvok. Dušu nie je možné zničiť. strávili tam veľkú časť svojej dospelosti. bunečnú úroveň organizmu. Bolo to v tejto fáze. Strach už bol prítomný vo vedomí pozemských duší ako výsledok bolesti a túžby za domovom. Výsledkom týchto myšlienkových značiek bolo. boli stále veľmi nevinné a naivné. touto vojnou o srdce ľudstva. pretože nezodpovedajú ničomu vo vašom svete. Ovplyvňovali vývoj ľudského mozgu. Ich metafyzika bola vhodnejšia ako materialistické poňatie. v ktorej skúmali temnotu a v ktorej vo veľkom zneužívali svoju moc. Galaktické korene duší Pracovníkov Svetla Ako je pojem duše Pracovníka Svetla zviazaný s touto minulosťou? Predtým ako sa prišli na Zem inkarnovať do ľudských tiel. ktoré galaktické mocnosti využívali vo svojich bitvách. Zápas o moc nad ľudstvom bol zápasom medzi starými galaktickými nepriateľmi. že moc nakoniec nie je reálna. Bola to fáza. To im umožnilo ovládať ľudské vedomie. V Kromaňonskom veku duše Pracovníkov Svetla zasiahli do prirodzeného vývoja človeka na genetickej úrovni. nemôže pochopiť kreatívne a príčinné sily mysle. že do ľudského mozgu bol inštalovaný robotický. Bol to umelý implantát. Akokoľvek bol masívny mimozemský vplyv. ktoré vzali za svoje vaši súčasní vedci. Nežný zmysel pozemských duší pre individualitu a samostatnosť bol odrezaný na svojom počiatku týmto násilným zásahom. aj oni mali zámer využiť človeka ako slamenú bábku.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . ktorý urobil človeka vhodnejším nástrojom pre mimozemské strategické ciele. keď skúmali vedomie ega a všetky záležitosti moci s tým spojené. Tá môže len skryť a zahaliť veci.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe .1. Okrem toho tento samotný útok na pozemské duše nepriniesol na Zem len temnotu. nemôže naozaj nič vytvoriť ani zničiť. Galaktickí bojovníci sa následne pokúsili poraziť svojich predošlých galaktických nepriateľov prostredníctvom ľudskej bytosti. V podstate.časť okrem ich zámeru skúmať vedomie ega. Pretože vaša zavedená veda považuje vedomie za výsledok materiálneho procesu namiesto opačného smeru. Takže pre galaktické mocnosti nebolo ťažké uvaliť svoje energie na vedomie pozemských duší. Avšak galaktickí zasahovatelia im nemohli naozaj ich slobodu vziať. Mali väčšinou psychické nástroje nie rozdielne od vymývania mozgu prostredníctvom podvedomých hypnotických sugescií. avšak jej slobodná a božská podstata môže byť zahalená po dlhú dobu. ktoré ovplyvnili fyzickú. Je ťažké vysvetliť techniky. Podstatne stimulovali vzorce myšlienok a emócií spojené so strachom. do ktorej ich zdokonalili. V termínoch trojfázového rozvoja. Operovali na psychických a astrálnych úrovniach ale ovplyvňovali ľudské bytosti až po hmotnú/fyzickú úroveň tela. ktorí použili ľudské bytosti ako svojich slamených mužov. Spôsob. obývali po dlhú dobu duše Pracovníkov Svetla niekoľko hviezdnych systémov. božská podstata vnútri každého indviduálneho vedomia duše zostala nezničiteľná. vtlačili do ľudského mozgu/vedomia určité myšlienkové formy. ktorým operovali je manipulácia vedomia a kontrola mysle. Ich technológie boli veľmi sofistikované. Nepozorovane spustil hlboké zmeny vo vedomí galaktických bojovníkov zmenu k ďalšej fáze vedomia: osvieteniu 40/104 alebo "druhej nevinnosti".

Dokonca aj teraz nesiete vo svojom vnútri veľmi hlboký pocit viny. volali by sme vás KRISTOVSKÉ duše namiesto Pracovníkov Svetla.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Svojim spôsobom ich okradli o ich novo získanú slobodnú vôľu.103). Každá duša je v najhlbšom jadre anjel. Vy. 43/104 . iba slobodná voľba. Galaktické duše sa pomaly stiahli do úlohy pozorovateľa. duše Pracovníkov Svetla. ste neskôr sami seba súdili veľmi prísne za vaše skutky.1. Ak by sme vás mali pomenovať.1. nakoniec existuje len skúsenosť. Hoci bojovanie a bitvy pokračovali. Nie sú žiadne obete ani páchatelia. na ktorej pozemské duše a galaktické duše boli a sú riadené tým istým zámerom. nakoniec to vytvorilo najlepšiu šancu na pozitívny prielom. Mali ste niekedy skúsenosť. Pamätajte všetky veci sú vzájomne prepojené. Nevedomky preniesli energiu ega a mocenské boje na Zem. Pocítili v sebe prázdnotu. prečo celý čas bojujem. Galaktickí bojovníci sa postupne blížili ku koncu ich fázy ega. Existuje úroveň. Pracovníci Svetla pozerali na ľudské bytosti ako na nástroje. Toto je anjelska úroveň. stratili pozemské duše svoj zmysel pre sebaurčenie do značnej miery. Galaktický zásah nielen že "napomohol" Zemi stať sa taviacim kotlom bolo to tak určené. a preto nútili ľudskú bytosť nájsť cestu ich zjednotenia alebo ich privedenia na mierové spolužitie. ktorú ste urobili nakoniec zmenila veci pozitívnym a nečakaným spôsobom? Niečo podobné nastalo ako výsledok galaktického narušenia so Zemou a ľudstvom. Na anjelskej úrovni rovnako galaktickí bojovníci ako pozemské duše súhlasili že sa zapoja do kozmickej drámy načrtnutej vyššie. kvôli mimozemskej prevahe na všetkých úrovniach. Avšak s praktického hľadiska. podľa ktorého nikto nemôže okradnúť žiadnu dušu o slobodnú vôľu. narušili Pracovníci Svetla prirodzený smer vecí. ktoré im pomohli naplniť ich cieľ. Existuje zmysel. ktorého ste si čiastočne vedomí ako pocitu. Nerešpektovali celistvosť pozemských duší. Je to niečo čím sa stávate. Nerozoznali v "druhých" (svojich nepriateľoch alebo svojich otrokoch) živú dušu ako seba. Začali sa pýtať na filozofické otázky ako: čo je zmyslom môjho života. V tej fáze neboli pripravení rešpektovať život ako cenný sám o sebe. na miesto ktoré bolo energeticky otvorené pre tieto energie. Bytie Svetlom a Temnotou. Nepredvídanými spôsobmi to označilo koniec fázy ega. V procese vtláčania svojich energií pozemským dušiam vytvorili galaktické sily v skutočnosti na Zemi veľký taviaci kotol vplyvov. že nie ste dosť dobrí nech robíte čokoľvek. bola v skutočnosti presunutá na Zem. Je dôležité pochopiť. cestu von z patovej situácie ktoré dosiahli galaktické konflikty. že zlá chyba.časť Zasahovaním do vývoja života na Zemi týmto spôsobom. ktoré kedysi pracovali týmito temnými prostriedkami útlaku. koniec dospelosti pre nich. (Pozri kapitolu Čas. a začiatok niečoho nového. už ich toľko nefascinovali ako kedysi. Ľudské duše v tom čase len začínali objavovať ego-fázu vedomia. 42/104 Mohli by ste povedať že bojujúce prvky rôznych galaktických duší boli implantované do ľudstva ako rasy. Koniec fázy ega pre Pracovníkov Svetla Intergalaktické vojny dosiahli mŕtvy bod skôr ako Zem prišla do hry. že Pracovník Svetla nie je jednoducho niečo čím ste alebo nie ste. multidimenzionalita a vaše svetelné ja str. robí ma moc naozaj šťastnou? S vynorením týchto otázok sa stala ich únava z vojny silnejšou. keď prechádzate Cestou Skúseností: zakúšajúc Svetlo a Temnotu. keďže to je všetko časťou veľkého a hlbokého vývoja vo vedomí. Teraz nemá žiadny zmysel vynášať o tomto nejaké súdy.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . ktoré osídlili vyvíjajúci sa ľudský druh. ako sme naznačili na konci posledného odstavca. V tejto úlohe si začali byť vedomé určitého druhu únavy vo svojom bytí. v podstate ako na veci. Tento pocit pochádza z nedorozumenia. Hoci toto výrazne skomplikovalo cestu ľudských duší. Keď bola bitva obnovená na Zemi. Na najhlbšej úrovni neexituje žiadna vina. a tiež to označilo začiatok nového druhu vedomia v galaktických bojovníkoch.

Ešte nevstúpili do fázy 1-ho prechodu. 44/104 Nemá žiadny zmysel snažiť sa meniť duše. Vstúpili do premenlivej fázy. keďže hnev a sklamanie. zakúšajúc nádheru srdečnej radosti a inšpirácie. Snažte sa vidieť veci s odstupom. pomáhať druhým uskutočniť ich prechod. veci ktoré sotva budete čítať alebo počuť v médiách. Snažte sa intuitívne vnímať spodné prúdy v kolektívnom vedomí. z pozície dôvery.prajete s nimi zdieľať. ktorým ste vládli. Tento spôsob postupu urobil po chvíli vašu realitu statickou a predvídateľnou. keďže ony ešte nie sú otvorené pre energie založené na srdci. Takže nič nového nemohlo vstúpiť do vašej reality. v tom čase ste vy. a sú niektorí ktorí prišli na krok 4. odhodiť kuklu. Toto nie je niečo čo by bolo treba kritizovať. Je to také jednoduché. len nie naraz. Toto vedie k plytvaniu s energiou a môže to vyústiť do seba-pochybností a sklamania na strane Pracovníka Svetla. Len vás to vyčerpáva a znižuje úroveň vašich vibrácií. stali ste sa unavení z boja. aby bola v plnom kvete. čo ponúka vedomie založené na egu. 3. ktorá zničila jedinečné a individuálne kvality tých. ktoré voľne vládli po veky. Dokončili ste krok 1-ho prechodu do vedomia založeného na srdci. vaše vedomie sa otvorilo novým možnostiam. (O pojme "pomáhania" sa diskutuje neskôr v kapitole. Tvorba morálnych súdov o ničivých účinkoch vedomia založeného na egu vo svete je založená na nedostatočnom vhľade do duchovného pohybu. Vo vašom srdci sa prebudila nová energia. o ktorú ste taký dlhý čas usilovali vyústila do druhu nadvlády. a v channelingu "Pasce na ceste k premene na liečiteľa" časť II). Jemný tichý hlások k vám začal prehovárať o "domove" mieste. Dokončíme teraz náš popis Pracovníkov Svetla na konci ich fázy ega. keď vznikala podoba moderného človeka. Aj keď vám sa zdá. Prosím majte na pamäti. pokiaľ ju nechcú tak ju nepotrebujú. Nechať staré energie založené na egu v sebe umrieť. Snažte sa pozerať na to ako na prirodzený proces ako je rast rastlín. ktorú popíšeme rozlíšením nasledovných krokov: 1.časť Vo vedomí galaktických bojovníkov bol vytvorený určitý priestor: priestor pre pochybnosť. Niektorí z vás stále čelia bodu 2. ako nežný kvietok. Planéta Zem teraz prechádza krokom 3. priestor pre zamyslenie.. Pracovníci Svetla celkom radi dávajú a pomáhajú ale často strácajú svoju súdnosť v tejto oblasti. Prebudenie vedomia založeného na srdci vo vás.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . že ako Zem a ľudstvo tak aj galaktické ríše prechádzajú touto fázou. sa usadili a uvoľnili priestor pre "niečo iné". Objavila sa túžba po "niečom inom". Keď ste začali viac a viac hrať úlohu pozorovateľa. motivovaného láskou a slobodou. Byť si vedomý svojich vzťahov k vedomiu založenému na egu. ktoré si vy Pracovníci Svetla . ktoré s ním prichádzajú: stred konca. Mnoho z vás Pracovníkov Svetla tiež prechádza krokom 3. súdiť alebo pre to trúchliť. rozpoznanie a uvoľnenie emócií a myšlienok. Byť nespokojný s tým. Naviac to oslabuje vašu vlastnú silu. v súlade s vnútorným zemským procesom. 2. Ony nechcú vašu "pomoc". Skúste to vidieť v tomto svetle. Ako sme povedali. Veľké časti ľudstva však netúžia vôbec uvoľniť vedomie založené na egu.1. spolu s inými galaktickými impériami zasahovali do ľudstva.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Energie ega. ktorá im bráni skutočne dokončiť krok 3-ho prechodu. ktoré sú stále chytené v realite vedomia založeného na egu. 4. Nesúdime rastlinu za to že je puk namiesto toho. stať sa svojim novým ja: koniec konca. Keď ste si uvedomili prázdnotu v boji o moc. ktoré ste raz poznali ale stratili ste jeho stopu počas svojej 45/104 . Tieto štyri kroky znamenajú prechod od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci.1. Prosím použite tu svoju rozlišovaciu schopnosť. túžba po "niečom inom": začiatok konca. že potrebujú pomoc. Moc. keďže túžba pomôcť sa môže tragicky stať pascou pre Pracovníkov Svetla. Zabili ste všetko čo bolo "iné". ktoré niekedy cítite pri sledovaní správ alebo čítaní novín nemôžu byť premenené na niečo konštruktívne.

ktoré priniesli mnoho temnoty do ich životov. ktorých genetické zloženie bolo čiastočne vytvorené vami. Vôľa môže byť inšpirovaná túžbou po moci alebo túžbou po Jednote. za účelom premeny vašich výtvorov zvnútra. ktoré išli na Zem s týmto poslaním mali v úmysle šíriť Svetlo do ich vlastných zmanipulovaných výtvorov. Vy ste sa rozhodli urobiť toto a zapliesť sa do celého radu pozemských životov . zápasenia. prehry. Postupne ste sa vyvíjali z tohto oceánu ako individuálne jednotky vedomia. stane sa vôľa viac a viac rozšírením srdca. Na jednej strane duša bojuje a dobýva. Potom ako ste vstúpili do ego-fázy vedomia. Duše. že moc vás odvádza preč od domova namiesto toho. aby vás k nemu priblížila bola pred vami po dlhý čas skrytá. ktorá zameriava energiu vašej duše do hmotného sveta. Snažili ste sa seba naplniť hraním hry boja a dobývania. vynorí sa hlboko v nej pocit viny. Keď duša dosiahne koniec fázy ega. Takže ste sa vtelili do ľudských tiel. Uvedomili ste si. bola táto bolesť stále vo vás. že ste sa pokúsili manipulovať a ovládať ho podľa vašich potrieb. V tomto bode ego radostne prijíma srdce ako svojho duchovného sprievodcu. že sa sami vtelíte do ľudských tiel. Fáza ega je neobmedzeným prieskumom oblasti moci: víťazstva. neexistuje žiadny vonkajší 46/104 rozsudok pre dušu. sa dostáva duša do stavu schizofrénie. Znova. že ste znásilnili samotný život tým. čo je v protiklade s jej vlastnou božskou podstatou. To čo ste sa v podstate pokúšali bolo zaplniť toto prázdne miesto vo svojom srdci mocou.časť cesty. a cítili ste že môžete vykonať väčšinu v tomto ohľade tým. Ego alebo osobná vôľa nie je zničené. ktorý ste museli zanechať za sebou. Vstupom do vedomia založeného na egu. 47/104 . Prirodzená celistvosť duše je obnovená. zvnútra ju požiera rastúci pocit nehodnosti. Stráca svoju nevinnosť. Keď ste vy. Nie je to až také nesprávne podľa niektorých objektívnych právnych predpisov alebo sudcov.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Je to prirodzenosťou jej vlastnej podstaty tvoriť a dávať život. Preto sa tiež volajú Pracovníci Svetla. Moc je energia. Uvedomili ste si že ste chorobne zaobchádzali so živými ľudskými bytosťami na Zemi a že ste prekazili voľné vyjadrenie a vývoj pozemských duší. Skutočnosť. ktorá je najviac v protiklade s Jednotou. Ako tieto "malé duše" ste mali veľké nadšenie pre výskum. Duša sama si uvedomuje že stráca svoju nevinnosť a čistotu. naplnenie. a zároveň ste niesli vo vnútri bolestnú spomienku na raj. čo ste urobili nesprávne na Zemi. Zatiaľ čo duša sleduje moc na vonkajšej strane. Celistvosťou máme na mysli prirodzenú Jednotu a celosť duše.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . že robí niečo. pretože moc je silno prepojená s ilúziou. Fáza ega predstavuje útok na celistvosť duše.1. zobrať túto karmickú záťaž na seba. duše Pracovníkov Svetla. Tým že bojujete o moc sa ešte viac vzďaľujete od domova: vedomia Jednoty. aby ste boli schopní úplne opustiť minulosť. Na vnútornej úrovni je v tejto fáze duša rozorvaná na kusy. nadvlády. Keď duša pôsobí z pozície túžby po osobnej moci.kvôli novozrodenému zmyslu pre zodpovednosť a tiež z naliehavého pocitu v srdci. Chceli ste uvoľniť ľudské bytosti z pút strachu a obmedzení. Moc vytvára ilúziu hojnosti. prišli do 2-ho kroku prechodu od ega k vedomiu založenému na srdci. Moc dokáže poľahky skryť svoju pravú tvár pred naivnou a neskúsenou dušou. uznania a dokonca lásky. ktorá hlása že je vinná. Pocítili ste v sebe túžbu po domove. V skutočnosti táto fáza znamená plné spoznanie jedného aspektu duše: vôle. na druhej strane zisťuje. Rovnako ako pozemské duše ste raz zakúšali oceánický stav Jednoty. že je nesprávne poškodzovať a ničiť iné žijúce bytosti. ale plynie v súlade s múdrosťou srdca a inšpirácie. z ktorého sa rodí každá duša. cítili ste úprimnú túžbu napraviť to. bytia páchateľom a bytia obeťou. Ale duša si podvedome uvedomuje. Vaša vôľa tvorí most medzi vonkajším a vnútorným svetom. Fáza vedomia založená na egu je prirodzená fáza na ceste duše. Prejavovaním sily sa izolujete od "druhých".1. manipulácie. Vôľa je tá časť vás.

časť Pracovníci Svetla sa vteľujú na Zem Keď ste sa vtelili na Zem. Vedeli ste. Ale cítili ste sa bezmocní a nevedomí. Tým. trocha zvráteným spôsobom. vždy vytvárate istý druh reality. stali ste sa viac pozorovateľom a stiahli ste sa z priamych bojov. Nakoniec. že ste sa pokúšali ovládať a vládnuť životu. nápady o ovládaní všetkého a všetkých. Nejasné pripomenutie stavu čistej a blaženej Jednoty znova vstúpilo do vášho vedomia a vy ste vedeli. Intuitívne ste siahli po energii srdca. V rovnovážnom stave je strach prekonaný alebo vložený do perspektívy vašimi prirodzenými intuitívnymi schopnosťami a vašou schopnosťou cítiť čo je správne alebo primerané urobiť. Pôsobenie prirodzených inštinktov a pocitov bolo viacmenej potlačené v prospech fungovania myslenia a uvažovania. Je to upadnúť späť do stavu Milosti. keďže zabilo a pohltilo všetko čo bolo „iné“. Spomínali sme. ale ešte ste nevstúpili skutočne do ríše vedomia založeného na srdci. Diktátorské režimy sú príkladom takéhoto zdivočenia schopnosti myslenia. niečom odlišnom od boja o moc. otvorili sa novému spôsobu bytia. Keď sa v dušiach Pracovníkov Svetla končila fáza ega. Tieto genetické implantáty spôsobili v ľudskej bytosti vysokú úroveň mentálneho rozvoja.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Načrtli sme tento prechod ako zložený zo štyroch krokov. 49/104 48/104 . že vaša skutočná túžba nebola mať moc. aby ste využili ľudskú bytosť ako slamenú bábku vo vašich galaktických bitvách. do stavu bytosti. práve ste začali prechod od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci. Keď na vás dopadlo toto uvedomenie. Sledovali ste čo prebieha na Zemi. že ego nevlastnilo odpoveď. V rovnakom čase sa vo vás vynorili rastúce pocity viny a výčitky svedomia v súvislosti s tým. Človek s vašimi genetickými implantátmi v sebe sa mal stať takým istým. Je to myslieť menej a dôverovať toku života. zistili ste. Odpoveďou na strach nie je nikdy myslieť viac. má tendenciu zdivočieť a tvoriť šialené nápady. moc je neuveriteľne nudná. Stali ste sa pokročilými bojovníkmi s vycibrenými metódami psychickej manipulácie a bojovania. ktorý je vašim dedičstvom. ktorý ste dosiahli dávno predtým.1. Zistili ste. keďže myslenie sa opiera o mechanický logický proces. nech robíte alebo nerobíte čokoľvek. strach má tendenciu byť posilnený. Videli ste ľudskú bytosť ako sa vyvíja v niečo. Keďže ste božské bytosti. prebudila sa spomienka na „domov“. Ten boj poskytoval vašim životom účel a zmysel po značnú dobu. Vskutku toto je na určitej úrovni kreatívna činnosť. ktorý prekračoval hranie s mocou. Vo fáze ega ste skúmali možnosť poprieť vašu pravú podstatu. ktorý nedovoľuje intuícii alebo cíteniu vstúpiť do činnosti. čo ste vykonali ľudským bytostiam na Zemi. Vaša fascinácia mocou vás viedla k tomu. keďže ste nemali zdania ako s tým naložiť. V skutočnosti bol tento prvok strachu blízko prepojený s prílišným dôrazom na myslenie. že toto bolo akosi kľúčom k vášmu šťastiu. ste sa vlastne pokúšali realitu urobiť nemennou a predvídateľnou. ale byť naozaj kreatívni. Je to uvoľnenie namiesto zvierania a držania. ktorý napĺňal vaše životy predtým. V skutočnosti ste hľadali druh kreativity. keď sa do popredia dostane schopnosť myslenia. Avšak byť skutočne kreatívny znamená tvoriť v súlade so životom a nie v súlade so smrťou. či už vnútri alebo vonku vás. keď ste si uvedomili že túžite po „niečom inom“. že hranie s mocou je deštruktívne a v skutočnosti nemohlo vytvoriť nič nové. Ale keď boli vojnové energie presunuté na Zem s človekom ako ich ihriskom. Tohto sa zúčastnili všetky galaktické impériá.1. Urobili ste svoj prvý krok. Kreativita je vaša najhlbšia podstata. Keď je schopnosť myslenia kŕmená emóciami strachu. Keď ste si toto uvedomili.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Avšak. že galaktické vplyvy spôsobili v ľudskej bytosti vysokú úroveň strachu. Byť naozaj kreatívni znamená dotýkať sa vašej vlastnej božskosti.

energiu aktivity a pasivity. nefixovaným. keď ste žili na vodnej planéte. či už na fyzických alebo astrálnych úrovniach. že je prítomná ako obrovský rozsah životných foriem či druhov. Nedokážu si predstaviť aké to je. ohňa a zeme atď.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Je to tá istá energia. a preto obmedzené možnosti rastu alebo premeny počas bytia v tele. Dôsledkom tohto obmedzeného alebo špecializovaného rozsahu skúseností v určitom tele bolo. že sa ďalej v nej neinkarnovala – a išla do iných životných foriem. energiu racionálnu a emocionálnu. Tiež keď ste žili ako galaktické bytosti hľadajúce silu. plynúcim. Toto sa vám ako ľudskej bytosti môže zdať prosté alebo jednoducho prirodzené. dospelého a starca. Neexistovala žiadna potreba transformovať energiu pokiaľ žila v určitej životnej forme. jej prijatím.j. v ktorom môžu rôzne a dokonca protikladné energie dosiahnuť spoluexistenciu v harmónii. ktoré žijú vo Vesmíre. t. V skutočnosti táto sila je rovná schopnosti premeniť temnotu na svetlo. nemohli ste naozaj zmeniť vaše vedomie v tom tele. energiu dieťaťa. Energetické ihrisko Zeme bolo vytvorené. aby sa stalo domovom veľmi rôznorodej množiny energií. na rôznych rovinách a miestach Vesmíru. Jej alchymická sila leží v jej schopnosti byť všeobjímajúcou. aké to je byť všetkými rôznymi bytosťami. energiu muža a ženy. je obrovská pestrosť energií prítomných na Zemi. odišla – v zmysle. aké to je byť Temnotou. sila duchovej alchýmie. Ako vedomie skúmalo život mimo Jednoty.1.časť Hlavne na Zemi jestvovali nádherné príležitosti pre slobodné sebavyjadrenie vedomia mnohými rozličnými spôsobmi. vymenili ste telá. ale aby bol sprostredkovateľom. ktorá premieňa Temnotu. a preto umožňuje strachu. že sa stvorený svet životných foriem zasekol. Ale je v skutočnosti prítomná vnútri jedinej bytosti. museli ste opustiť toto telo a žiť po nejakú dobu vnútri hory. ktorá zjednocuje prijatím.1. ani „temní páni“ nemajú túto moc. Telo nemôže niesť tak veľa rôznych energií. Človek bol navrhnutý nie len na to. vzduchu. Jedinečnou silou ľudskej bytosti je schopnosť obsiahnuť široký rozsah energií a doviesť ich do stavu tvorivej. rovnováhy. Väčšina tiel. Zem bola určená na to. Ale najviac jedinečnou kvalitou ľudskej bytosti je schopnosť spojiť energie. Keď duša vyskúšala všetko v rámci určitej formy života. Keď ste chceli zmenu. energia ktorá udržuje Jednotu na tvári duality. že by boli duše lenivé alebo plytké. ale pre každú inú bytosť vo vesmíre je to celkom slušný výkon. zmeniť sa na vnútorných úrovniach takým spôsobom.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . že si pre seba 51/104 . Všetky duše môžu skúsiť aké to je byť Svetlom. kde ste sa vtelili ako vodná bytosť. Máte v sebe energiu vraha a svätca. pohyblivým je naozaj nádherný. Naviac táto pestrosť nielen. snažilo sa vyskúšať rôzne životné formy. Dôvodom prečo Duch alebo Boh alebo Všetko-Čo-Je prišiel s konceptom ľudskej bytosti je. Ale keď ste chceli vyskúšať aké to je byť pevným a nehybným. Rozdiel medzi žitím na Zemi a žitím na iných miestach vo Vesmíre. všeprijímajúcou a bez strachu. aby sa premenil na radosť. že Vesmír sa zamotal do zaseknutej situácie. Vy ako ľudské bytosti ste jedinými bytosťami. Dôvodom nebolo. To čo prináša pôvodne protikladné energie do stavu dynamickej harmónie je KRISTOVA ENERGIA. Je celkom slušný výkon jednoducho byť človekom aj bez toho aby ste robili niečo osobité. umožnilo vám to skúšať prirodzenosť vody všetkými možnými spôsobmi. nie statickej. Ani rastliny. taviacim kotlom. ponúkala obmedzený rozsah 50/104 skúseností. energiu vody. ktoré sa zdali byť predtým nezlučiteľné. ktoré majú túto schopnosť duchovnej alchýmie. ale nemôžu skúsiť aké to je premeniť Temnotu na Svetlo a zostať pri tom v danej životnej forme. aby obsahoval všetky tieto rôzne energie. ktoré zodpovedali jej špecifickým potrebám. Nemohol rásť alebo sa rozširovať a stal sa akoby uzamknutým do určitého druhu stagnácie. Pocit bytia tekutým. staviteľom mostov medzi nimi. ani zvieratá. v rozsahu hustoty od fyzických po astrálne. Ľudská bytosť je schopná obsiahnuť spektrum energií. ľudskej bytosti. ani anjeli. aby sa stala zjednotiteľom rôznych energií. KRISTOVA ENERGIA je „tretia energia“. ktoré má širší rozsah než je schopná akákoľvek iná bytosť. Napríklad.

Na istej úrovni tiež zistili. Vedeli ste že ste ničili to. najzásadnejším dôvodom prečo ste tu je to. videli ste. že si myslíte že ste čiastočne zodpovedný za situáciu alebo stav mysle niekoho iného. je to jednoducho chyba. ktoré sú inkarnované v iných ako ľudských životných formách si tiež „vytvárajú svoju realitu“ a majú slobodnú vôľu.časť vytvoríte rôzne fyzické a duchovné reality počas života. začali ste vlastne vnútorný proces premeny. čo vo vás z energie založenej na egu zostalo. Toto nadšenie pomáhať druhým sa často stáva pascou. pretože je na ňom niečo. Boli ste na ceste úplne opustiť vedomie založené na egu. Keď ste si uvedomili prísľub a nádheru Zeme. Vrátime sa teraz k nášmu rozprávaniu o dušiach Pracovníkov Svetla. aby ste sa sami vyliečili. alebo duchovní alchymisti. ktoré živili a starali sa o život. čo vo vás často vytvára zmätok a nepochopenie. a súhlasili ste že sa stretnete s touto temnotou vo svojom vnútri ako ľudská bytosť. a život na Zemi vám poskytol možnosť. Tiež keď ste sa zobudili zo svojho ego spánku. keďže vaša energia sa zapletá s druhou osobou a veľmi často sa potom cítite ochudobnení a sklamaní. Cítili kvôli tomu bolesť. ktoré bolo podstatne ovládané egoistickými hodnotami. aby ste pomáhali druhým alebo aby ste pomáhali MATKE Zem. Toto je vaša skutočná svetelná práca. Energie. ktoré ste si priali v sebe vyčistiť ste mali nájsť v tej istej bytosti.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Vy ako ľudia. keďže máte tendenciu byť príliš snaživí v pomáhaní druhým. tiež ste na Zem pôsobili svojim svetelným a čistým aspektom v starobylých časoch. Boli ste prítomní na úplnom začiatku života na Zemi. ale to je druhotný efekt. cítili ste vnútorné nutkanie ísť tam dole a obnoviť to čo ste zničili. vo vás samotných. Uvedomili si. viete. Touto chybou je. V tých dávnych časoch pred vašim pádom do vedomia bojovníka. To vo vás rozhýbalo hlboké spomienky. Chceme trocha rozšíriť tento motív prinášania Svetla. Boli ste anjelmi v Rajskej Záhrade. Zem potom nestratila svoju nevinnosť. zelená planéta hemžiaca sa životom. ale majú menej možností ako obsiahnuť veľmi odlišné alebo dokonca protikladné stavy vedomia. ktorú šírili. Prosím pamätajte si: dávať viac ako dostávať nie je vznešené alebo založené na srdci. Vtelili ste sa do ľudských tiel so zámerom priniesť Svetlo a Tvorenie hodnôt založených na srdci v prostredí. že ste tu. Avšak niesť zodpovednosť za vašu temnú stranu je v zásade samotársky podnik. že si svojimi sebeckými činmi zablokovali svoju vlastnú duchovnú cestu ku Svetlu a pravému šťastiu. Budete druhým v tomto procese pomáhať. Je dôležité si uvedomiť na tomto mieste správne poradie vecí. Nezahŕňa to druhých. že na Zemi bola ustanovená úplne nová hra. pokiaľ ostávajú v rovnakom tele. Ide len o vás. Na najhlbšej úrovni si vaše duše priali niesť zodpovednosť za temnotu. Všetko ostatné je druhoradé. a to robí Zem a človeka jedinečnými. To nie je pravda. vysporiadať sa s tým. boli ste časťou raja na Zemi ako anjelske bytosti. v tom istom (ľudskom) tele. Hoci si často myslíte. Každý je zodpovedný za svoje vlastné 53/104 52/104 .Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Keď ste sa vy Pracovníci Svetla vtelili na Zem. čo ste živili a pomáhali stvoriť. v ktorom by ste dokončili váš vlastný prechod od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci.1. Dokonca aj keď ste neskôr pôsobili svojou temnou stranou ako galaktickí bojovníci. keď ste pripravovali planétu na príchod pozemských duší. hra plná prísľubov. ktorú pre svoje vlastné účely udusili ako najlepšie vedeli.1. Váš najhlbší motív pre príchod na Zem bolo vyrovnať sa s vašou vlastnou vnútornou temnotou. ktorí mali mučivé a ľútostivé pocity v súvislosti s ich zásahom do ľudskej bytosti. Prispeli ste k rozkvetu zelenej planéty a na určitej úrovni ste o tom vedeli keď ste vystúpili z vašej bojovníckej fázy vedomia. ste stavitelia mostov. ktorým by ste mali pomáhať alebo ich liečiť. že Zem bola takým prekrásnym miestom. Duše. ktorú ste manipulovali a v ktorej teraz zotrvávate: v ľudskej bytosti.

že ste chceli poraziť egoistické energie bojom. Zdali sa byť odlišnými a nezapadajúcimi. Ste tu aby ste vyliečili hlboké rany vo vlastnej bytosti. Je to druh vedomia. hnevať sa na ňu. že úloha obete je naozaj len: úloha ktorú hráte. Boli ste naozaj v akejsi „medzi-zóne“. ktoré ste chceli opustiť. Neboli ste ešte oslobodení od nadvlády ega. čo sa im snažíte sprostredkovať. skôr ako vstúpite do novej ríše vedomia. ktorej ste sa chceli zbaviť.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . mali ste sklon bojovať s energiami. že chcete „niečo iné“ ako moc a nenávideli ste sami seba za to. a preto aj meniť ich vlastnú realitu. V skutočnosti vám vaše stretnutia s agresívnymi a nespolupracujúcimi energiami v mnohých vašich životoch jednoducho zrkadlili späť vašu vlastnú zviazanosť s vedomím založenom na egu. Váš „duchovný hnev“ vyvolal hnevlivé reakcie z vášho prostredia a stali ste sa obeťou. Trauma spôsobená opakovaným odmietnutím a vyhnanstvom po niekoľko životov zanechala vo vašej duši hlboké jazvy. Ale neboli ste oslobodení od toho.1. Keď ste prišli na Zem a vtelili ste sa to ľudských tiel. hlbokú bolesť a bezmocnosť. tou istou energiou. Ste nevinní a vždy ste takými boli. nemali ste žiadne skúsenosti so skutočným prežívaním tohto ideálu.1. Srdce neodporuje Temnote. Keď ste prišli na Zem. ktoré opustilo myšlienku že boj čokoľvek vyrieši. aby ste si uvedomili. To čo sa stalo bolo. Skončili ste s pocitom bezmocnosti a nežiadúcnosti. Budete sa chcieť hrať. Duchovná výzva pre vás Pracovníkov Svetla počas všetkých vašich inkarnácií bola vždy rozoznať a prijať vašu vlastnú temnú stranu a pochopiť jej úlohu a zmysel. Obyčajne sa stretávali s veľkým odporom. V tom štádiu ste boli v paradoxnej situácii. mali ste tendenciu zlostiť sa na Temnotu. Dokážete to naozaj pochopiť? Ak áno. čo ste predtým konali nesprávne. keďže to všetkým poskytuje moc tvoriť. nebudete chcieť zmeniť svet alebo bojovať proti nespravodlivosti nikdy viac. Realita srdca ich obe presahuje.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . čo ste v sebe nenávideli. ktoré ste chceli prekonať. Pracovníci Svetla boli po stáročia 54/104 prenasledovaní ako čarodejnice. že ste potom ako ste hrali v galaktických ríšach po dosť dlhú dobu úlohu páchateľa. Zdalo sa. aby ste napravili iných ľudí alebo MATKU Zem. Keď pozorujete zo srdca.časť šťastie alebo nešťastie. energia boja sa k vám vráti späť. Hoci ste túžili po mierovom ne-bojovom spôsobe nakladania s realitou. ktorá prejavovala egoistické chovanie alebo uznávala hodnoty založené na egu. že zlo je mimo vás a musí byť vykázané z reality. Vedomie založené na srdci je založené na prijatí všetkého. na kúsku krajiny nikoho. Nie ste tu preto. vašu vlastnú závislosť na ňom. A toto je vskutku požehnanie. neexistuje bitva medzi Dobrom a Zlom. Ak chcete dosiahnuť výsledky prostredníctvom boja. Na jednej strane ste vedeli. prešli do úlohy obete. Mnohí z vás sa v tomto živote cítite unavene a túžite po domove vo viac milujúcom a zmysluplnom svete. neznabohovia alebo politickí agitátori. ktoré pre seba vytvorilo úlohy. že sú vedení ideálmi. na ktoré svet nebol pripravený. baviť sa a tešiť sa 55/104 . Snažili ste sa zmeniť alebo prestavať každého jednotlivca a každú skupinu. Nie ste obeť ani páchateľ. ktorá sa k vám vracala! A to je jediný význam karmy. To je/bola vaša vlastná energia. všetkého čo jestvuje. často dokonca ani nechápali. zažívajúc poníženie. Naozaj nie ste obeťou materiálne zmýšľajúceho sebeckého sveta. Avšak oni na vás reagovali agresívne. Sklon bojovať so „zlom“ je založený na viere. Ešte ste si neboli vedomí skutočných dopadov vedomia založeného na srdci. aby ich samo mohlo na chvíľu hrať. Paradoxom je. Najhlbšou výzvou je odpustiť sebe samému a objaviť znova svoju nevinnosť. Je dôležité. Ste vedomie duše. Prosím dohliadajte na túto úlohu a všetko ostatné sa dostane na svoje miesto bez akéhokoľvek úsilia na vašej strane. Tak ste začali robiť všetky druhy „chýb“ v zmysle že ste upadali späť do spôsobov bytia. Je to jeden možný spôsob interpretácie faktov. ale je úzky a narušený.

ktorá cestuje cez túto rovinu reality. Uvoľníte svoje karmické bremená a budete môcť úplne slobodne tvoriť čokoľvek budete chcieť. Keď úplne opustíte vedomie založené na egu. Bol som jednoducho Pracovníkom Svetla nezaťaženým karmickými väzbami. vo vašom vnútri. budete vedieť. Energia KRISTA je energia vášho vlastného budúceho JA. kým ste a zdieľať to s ostatnými. že ste oslobodení od prenasledovania alebo vonkajšieho ohrozenia. Nachádzate sa na pokraji zrodenia nového vedomia. Štyri fázy transformácie vedomia V predchádzajúcich kapitolách sme popísali historické pozadie cesty Pracovníka Svetla od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci. čo vám môže ponúknuť vedomie založené na egu. Je to KRISTOVO vedomie. Rozdelili sme tento proces na štyri kroky alebo fázy.1. pretože viete že toto je energia v ústrety ktorej sa pohybujete. túžba po „niečom inom“: začiatok konca. stávanie sa svojim novým JA: koniec konca.1. Toto je typ vedomia. že ho jednoducho budete milovať preto aký je. rozpoznanie a uvoľnenie pocitov a myšlienok. Táto časť bude celá venovaná psychologickej charakteristike tejto transformácie. opustíte myšlienku. Nebudete chcieť nič meniť. žil na Zemi. Budete vedieť. Keď som ja. Dotýka sa vás moja energia. a preto sa nestretnete s odporom. vaša cesta prejde celý kruh. 56/104 To preto. Je zbavené strachu. že duchovnosť nie je o boji medzi Svetlom a Temnotou. že ste tu. Veci. Fáza jedna: Ego už viac nenapĺňa Prechod od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci začína zážitkom vnútornej prázdnoty.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . ktorú preň môžete urobiť je. „Kráľovstvo Božie je vnútri. Svet je taký. že musíte pre čokoľvek alebo kohokoľvek bojovať. za to že ste iní. * * * OD EGA K SRDCU I. chcel som vám povedať.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe .časť z každej chvíle vášho života a jednoducho byť tým. Len keď pochopíte. 2. sa začnú veci pre vás skutočne meniť a ako vedľajší efekt aj pre iných ľudí okolo vás. 4. Mier.“ Všetko čo potrebujete je vo vnútri. Nechať umrieť staré energie založené na egu vo svojom vnútri. že ja som váš príbuzný. nebude vám viac odporovať „vonkajší svet“. Milujte a pozorujte krásu každej jednotlivej bytosti. že ste vítaní. keď si naozaj uvedomíte kto ste: božská bytosť vo fyzickom prejave. Byť nespokojným s tým. aby ste sa premenili a vyliečili. odhodenie kukly. Uvedomenie si svojich väzieb na vedomie založené na egu. Tá je o nájdení úrovne vedomia. ktoré úplne opustilo potrebu čokoľvek ovládať alebo vlastniť. ktoré kvôli prehľadnosti znova zhrnieme: 1. energiou Jeshua alebo Ježiša. ktoré s ním prichádzajú: stred konca. Prekročíte role obete a prenasledovateľa. spoločnosť alebo iní ľudia vo všeobecnosti. Pracovníci Svetla. Prebudenie vedomia založeného na srdci. motivovaného láskou a slobodou. Pracovník Svetla vlastniaci vysokú úroveň seba-pochopenia. pomáhanie ostatným uskutočniť transformáciu. miesto z ktorého môžete pochopiť a prijať všetky veci. ktoré zvykli 57/104 . 3. pokoj a radosť sú vaše. že váš príspevok do tejto reality je hodnotný a že druhí si vás cenia. ktorá presahuje dobro a zlo. aký je a najvyššia vec. Keď vy. Mnohí z vás sú dojatí mojou energiou. Jeshua.

1. zažívate ho len nepriamo ako tieň. Predtým. Je to pre vás veľmi dôležité. Keď je ego v strede vašej bytosti. keďže je na tom závislá vaša seba-úcta. naozaj vás postretnú zázraky. pozornosť atď. Vníma potrebu Lásky a Bezpečnosti. Je to diera strachu. Krčíte sa v strachu a z tohto pohľadu ste neustále v obrannom postoji. Celý váš život môže byť na nich vystavaný bez toho. Neustále hľadá vonkajšie potvrdenie. aby vás vyzvali preskúmať čo v skutočnosti spôsobuje toto napätie alebo nepokoj. 58/104 že vás kŕmi vonkajšími energiami. ktoré má mimoriadne rád sú potvrdenie. Možno ste si vedomí neurčitého nepokoja alebo napätia vo svojom vnútri. že byť milovaný znamená byť obdivovaný za svoje úspechy. potrebu získať viac. To vás volá Boh. Keď obrátite svoje vedomie dovnútra. ktorú nazývate Boh. Vedomie je Svetlo. Vy ste Boh! Boh je energiou Jednoty. Každý túži po bezpodmienečnej Láske a objatí Energie. Vo svojej podstate je táto túžba túžbou po úplnom uvedomení si. Na to. a nie v strede. Hlboko vnútri sa cítite osamotení a opustení. Bezpečnosti a Lásky. V tejto fáze je váš vzťah s Bohom alebo Všetkým-Čo-Je poznačený pocitmi oddelenosti. A keď tento svoj strach zakryjete. ktoré vás úplne dostali vás teraz nechávajú prázdnym alebo nezaujatým. obdiv. namiesto von. Energie. V skutočnosti vaše sebahodnotenie klesá hlbšie a hlbšie. Vaše vedomie je neustále zamerané na vonkajší svet. pretože si nepraje čeliť na pozadí ležiacemu strachu z odmietnutia a samote. Neustále hľadáte vonkajšie schválenie. že použijete svoje vedomie ako Svetlo. použije určitý „trik“: premení potrebu Lásky na potrebu schválenia a uznania od druhých ľudí. Avšak ego postupuje presne opačným spôsobom. ale snaží sa odpovedať na túto potrebu bez postavenia sa vnútornej Temnote a strachu. ako skutočný motív pre mnohé vaše činy. ale nechcete do nej vojsť. Spoliehate sa na posudzovanie druhých ľudí a ste veľmi podráždení tým. Takýmto spôsobom ego zdanlivo vytvára odpoveď na hlbokú túžbu duše po Jednote. Preto ono nepotrebuje bojovať s Temnotou. že sa obrátite dovnútra. Ľudia sa hrozia čeliť vnútornej prázdnote s plným vedomím. Hrozia sa priamo stretnúť a preskúmať svoju vnútornú Temnotu. Keď sa nachádzate vo fáze ega. aby ste si toho boli vedomí. Základom vašich myšlienok. Ale často môže s ním spolu prísť významná udalosť ako rozbitie vzťahu. a preto splynutí s vašim vlastným BOŽSKÝM JA. že prejdete cez strach a Temnotu. a toto dosiahnete tým. To vás volá vaša vlastná podstata. keďže odovzdávate svoju silu vonkajším silám. odchod milovaného alebo strata zamestnania. čo si o vás ľudia myslia. ktorú nie je nikdy možné úplne naplniť. moc. už viac nepotrebujete ísť do svojho vnútra: stačí jednoducho usilovnejšie pracovať! Takýmto spôsobom sa ego snaží udržať pokrievku na panvici strachu. samotná jeho prítomnosť ju rozpustí. Zdá sa že veci akosi stratili svoj zvyčajný význam a účel. ktoré ju obklopujú.časť priťahovať vašu plnú pozornosť alebo situácie. ktoré vás súdia za vaše 59/104 . ktorej ste si nejasne vedomí. prázdnota. Urobíte to tak. Môžete ju nájsť len tak. Vaša vlastná božskosť je vašim vstupom do nepodmienenej Lásky. pocitov a činov je čierna diera. V tieňoch je prítomná prázdnota.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . aby to dosiahlo. a budete si musieť vyvinúť „krycie stratégie“ aby ste život urobili znesiteľným. Akonáhle si myslíte. je tam stále. ako zažijete túto prázdnotu je vedomie v zovretí strachu a z toho vyplývajúcej potreby neustáleho seba-potvrdzovania. Máte pocit akoby ste boli rozbitým bezvýznamným úlomkom bez účelu.1. zažívate neustále nedostatok. keďže od neho odvraciate svoje vedomie. Bezpečnosti a Láske. Vaša pôvodná túžba po Láske a blaženej Jednote sa teraz zdeformovala na túžbu po uznaní.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . ktoré odoženie tiene preč. Snaží sa zmierniť vnútornú bolesť tým. Avšak ak sa jej nepostavíte. miesto pokryté tieňmi. Premení potrebu Jednoty a Harmónie na potrebu vyniknúť a byť lepším ako druhí. Ego hľadá riešenie problému obrátením vášho vedomia von. tak je vaše vedomie a citový život v stave kŕča. Stratégiou ega je vždy vysporiadať sa s ťažkosťou na okraji. Tento hlboký strach a potreba vonkajšieho potvrdenia. ktoré vám poskytne nejakú dočasnú útechu. Táto túžba sama o sebe je úplne správna a pôvodná. môžu dlho byť skryté.

je vždy v honbe za mocou a ovládaním a bude predkladať všetky fakty ako pozitívne alebo negatívne v tomto svetle. zažíva duša veľký strach a pocity opustenosti a pochybností. V tejto fáze podniknete tento prvý krok smerom k individualizovanému božskému vedomiu. Je to porovnateľné k traume z narodenia vo vašom fyzickom svete. Avšak keď ego začne vládnuť vedomiu duše namiesto toho. Osvietenie neznamená. posilnené odmietnutím ísť dovnútra. „tu a teraz“ namiesto „všade“. Pre dušu ako nefyzickú duchovnú bytosť je pomerne neprirodzené byť fixovaná v čase a priestore. je dočasný. Keďže toto je nemožné. Je to ego. Ego podporuje vo vedomí duše výhliadky na moc a ovládanie. ktorá sa cíti bezmocná a stratená sa vzdáva a prepúšťa velenie egu. ako časte 61/104 . ale že ste ochotní čeliť každému aspektu vedome. musela sa rozísť zo všetkým. ten pocit opustenia v hĺbkach vašej duše. Je to tá vaša časť. zrodenie vás ako „samostatnej duše“.1. Keď máte sny o lietaní. ktorá prebýva na Zemi vo fyzickom tele. Ako také. nepovolí kontrolu len tak. Ego. aby sa ego mohlo chopiť moci. Keď pôsobí v rovnovážnej situácii. 60/104 z ktorého prišla a ktorý považuje za svoj Domov. neutrálnym a nenahraditeľným nástrojom. Ego je tá časť duše. To na čo sa nechcete pozerať sa stane vašou „tienistou stránkou“. Je to odmietnutie vzdať sa kontroly a prijať vnútorný strach a Temnotu. Osvietenie sa rovná Láske. Duša sa musí vysporiadať so strachom a bolesťou a ego sľubuje. spájate sa s touto nezávislou a slobodnou časťou vás. že vpustíte všetky svoje stránky do Svetla vášho vedomia. že ste si plne vedomí všetkého vo vás. na druhej strane. aby pracovalo ako jej nástroj. Osvietenie znamená. Je veľmi poučné odhaliť vaše vlastné motívy založené na moci a ovládaní vo vašom každodennom správaní. ide ruka v ruke so skúsenosťou opustenia. Keď sa narodí. Novonarodená duša túži po návrate do polo-vedomého stavu Jednoty. Láska znamená.1.časť vonkajšie výkony a nie za vašu pravú bytosť. Vnútorná Temnota. keď príde na potláčanie určitých pochybností. tušení a pocitov. ktorého sa všetci tak obávate. vtedy ego nebude jednoducho prekladať vnútorné podnety do materiálnej podoby. Táto vnútorná bolesť a dezorientácia bude postupne tvoriť živnú pôdu na to. ktorá je zameraná smerom na hmotný. Ego môže byť veľmi tvrdohlavé. Robí vedomie konkrétnym miesto oceánického. V skutočnosti sa zhoršuje. Keď ego velí duši (to je základným znakom vedomia založeného na egu). vonkajší svet.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . bytia oddeleným od vašej MATKY/OTCA. keďže sa naň odmietate pozrieť. Snažte sa zistiť. je ego pre dušu. stáva sa samostatnou jednotkou. že sa prijmete takí akí ste. ktorá nemá nič dočinenia s „dobrým“ alebo „zlým“. Ego prekladá vnútorné impulzy do konkrétnej hmotnej podoby. ktorá premosťuje nefyzickú duchovnú časť a fyzickú časť. Vo svojej podstate je ego nástroj duše na to. hnev a negativita sa tam môžu usadiť a ovplyvňovať vás. duša sa dostáva mimo rovnováhy. čo považovala za samozrejmosť. viaže a upevňuje. aby sa mohla prejaviť ako fyzická bytosť v čase a priestore. Duša je v podstate nezávislá na akejkoľvek hmotnej podobe.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . V maternici dieťa prežíva oceánický pocit Jednoty s matkou. zohráva ego veľmi hodnotnú úlohu. Kvôli tejto traume z pôrodu – hovoríme teraz o narodení duše – si nesie duša so sebou pocit odlúčenosti. že jej poskytne riešenie. Strach. ktoré vám ponúka narušený obraz skutočnosti. Nevyvážené ego. Duša. Medzitým hlboko usadený pocit opustenia a samoty neslabne. Táto fáza ega je len jeden krok vo väčšom vývoji a odhaľovaní vedomia. Umožňuje vám fungovať vo fyzickej realite. To čo vnímate ako „zlo“ vo vašom svete je vždy výsledkom upnutia sa na osobnú moc. ale bude tieto podnety ovládať a výberovo potláčať. Ego poskytuje vedomiu sústredenie. Zrodenie individuálneho vedomia. Prvý krok k Osvieteniu je vzdanie sa tomu „čo je“.

sa budete . Za týmto správaním je potreba ovládania. Príkladom je. Ego vám nemôže poskytnúť skutočnú lásku a seba-ocenenie. Nie je to skutočné riešenie problému. toto znamená: pochopte. čo vám život prinesie. obdivovaným a uznávaným. Toto je uvedomenie. bez potreby formovať prúd života. že štruktúra pozemského života. Tak dlho ako ego vládne vašej duši. krajší a užitočnejší.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe .Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Ako často ste otrávení tým. aby sa určití ľudia správali konkrétnym spôsobom.na to aby ste sa cítili dobre . ktoré vás privedie do srdca toho čím ste. od nejakej autority mimo vás. nech je to čokoľvek na čo sa spoliehate. Prosím uvedomte si. Takže na to. Je v ňom strohý pocit byť milovaným. čo je dávané zdanlivo nesebecky. vládnuci aj ovládaní.“ Táto línia myslenia je založená na strachu. ktoré vás privedie domov. Ale má to krátku životnosť a vy sa znova musíte usilovať. ktorého stratila. je podvedomé volanie po pozornosti. Ego ponúka cestu von z ťažkostí strachu a opustenia. môžete byť sladkí aj škaredí. aby ste nikdy neranili niekoho city. ktorú teraz platíte za to že držíte veci „pod kontrolou“ je. jednoducho sa pred sebou skrývate. opustenia potreby predvídateľnosti? Čo je môj najhlbší strach? Cena.1. Láskou a božskou mocou. Avšak svet okolo vás nie je pevný alebo stabilný. vás často vyzýva. Prosím uvedomte si. že pod vlajkou ega. „Pretože chcem aby si ma miloval. aby ste sa stali sebestačným dospelým. Ak si trúfnete žiť z vnútornej inšpirácie a robiť len to čo vám prináša radosť. v ktorom je neustále každý. vytvorí to prirodzený a skutočný poriadok vo vašom živote. či už to je manžel. Pravým poslaním vedomia mladej duše je stať sa rodičom. že vy ste Boh. ktoré vám od ostatných chýbali a chýbajú.potrebovať kŕmiť energiou druhých. Toto je žitie bez strachu: žitie s plnou dôverou v to. Toto zmierni na nejakú dobu vašu bolesť. kto sa zasekol vo fáze ega. Je to strach s toho. Prítomnosť vlády ega je možné rozoznať v potrebe ovládať veci. že si zaslúžite uznanie od druhých ľudí. 62/104 vykazujete určité vzorce správania. aj keby to bolo z ušľachtilého dôvodu. šéf alebo rodičia. byť neustále v strehu na „porcie schválenia“ prichádzajúce vašim smerom. že zostanete osamote. Dokážete to urobiť? Pre mladú dušu je pasca na egu založeného vedomia takmer neodvratná. Je dôležité si uvedomiť. Nikdy sa nemôžete spoľahnúť na neustálu podporu. v ktorom začínate ako bezmocné dieťa a vyrastáte. Aby sa to stalo. že za potrebou ovládania je vždy strach zo straty kontroly. že veci sa nedejú spôsobom akým vy chcete. Na vyššej metafyzickej úrovni. Riešenie traumy z opustenia. že to prinesie na chvíľu úľavu. že váš prístup k životu je napätý a obmedzený. Udržujte veci jednoduché: pozorujte seba vo vašom dennom živote. ono presunie vašu pozornosť z „toho čo je vo vnútri“ na to. láske a uznaní od príjemcu daru.1. Toto vysvetľuje napätie a nervózny stav mysle. To čo sa javí byť sladké a milé je v skutočnosti formou seba-popierania. Budete sa cítiť uvoľnení a šťastní. nemusíte nutne myslieť na krutých tyranov ako Hitler alebo Saddam Hussein. Šírenie moci a kontroly nad vašim okolím vám môže dať dočasné uspokojenie alebo vás „nakopnúť“. Takže sa sami seba opýtajte: aké je riziko uvoľnenia kontroly. aby ste urobili presne toto. Mnoho toho. aby ste pochopili čo znamená vláda ega. ktoré ponúka je v skutočnosti bezodná priepasť. čím máme na mysli proces. Keď ste vždy starostliví a dávajúci ostatným. Ego stráca svoju 63/104 . ale zdá sa. dávajúci aj prijímajúci. Ako často leží kľúč k naozajstnému šťastiu vo vašich životoch v tom: aby ste sa stali svojim vlastným otcom a matkou a dali si sebe lásku a pochopenie. Koniec fázy ega prichádza na dohľad. To je dôvod prečo musíte po celý čas „pracovať“. o ktorej sme hovorili. Toto je ego pri práci. že znova a znova opakuje ten istý cyklus činov a myšlienok. aby ste boli ešte lepší. že chcete. keď si duša uvedomí.časť chcete ohýbať veci a ľudí podľa vašej vôle. nie jedna z jeho malých stratených ovečiek. Vyzerá to. strach z odmietnutia a opustenia. Napríklad ste ochotní a sladkí a snažíte sa. „čo môžete dostať od vonkajšieho sveta“. Toto je uvedomenie. nepôjdem proti tebe.

že budete cítiť. Prechod k vedomiu založenému sa srdci môže začať. Žijú ďalej a získavajú tým viac intenzity.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Tým. 2. Tiež sa môže vynoriť hnev v súvislosti so situáciami vo vašom zamestnaní alebo manželstve. Toto nové vedomie rozruší všetko. rozpoznanie a uvoľnenie pocitov a myšlienok. túžba po „niečom inom“: začiatok konca.1. Spojenie sa s vašimi pravdivými pocitmi a emóciami vás uvedie na cestu oslobodenia. keďže pocity a emócie sú nekontrolovateľné a nepredvídateľné a to je pre ego nebezpečné. Keď začnete spochybňovať vzorce myslenia a konania založené na egu. Všetko čo sa zdalo byť samozrejmé je teraz spochybnené. Váš spontánny prúd pocitov a intuície je obmedzovaný týmto diktátorom. Keď sa duša unaví zo snaženia a bytia na vrchole po celú dobu. Vtedy duša začne mať podozrenie. Postupne sa pokrievka zdvíha z panvice. obnovíte svoju spontánnosť a celistvosť. ktorý túži po moci a ovládaní. ktoré prichádza na konci fázy ega je preto často prežívané ako lúpežná hra. Ego vôbec nemá rado spontánnosť. ktorý jej stále uniká. čo vám môže ponúknuť vedomie založené na egu. Akonáhle duša zažije prázdnotu a pochybnosti. Skúmaním toho. ktorá miluje Pravdu namiesto Moci. čo sa predtým zdalo byť zrejmé a prebudí emócie vo vnútri vás. Avšak. ktorá sa tiež nazýva „vnútorné dieťa“. Tieto uzavreté emócie a city sú vstupnou bránou k vášmu väčšiemu JA. trocha povolí kontrolu. Drží vás späť od slobodného vyjadrovania vašich pocitov. vynoria sa okamžite tieto potlačované emócie znova. sú falošné a že v nej nie je skutočne nič čo by mohla vyhrať. Toto dodalo vášmu vedomiu jednotu a stabilitu. ktoré sú tak charakteristické pre končiacu fázu ega. ktoré ste predtým považovali za dôležité sa môžu teraz zdať úplne nepodstatné. nechali ste ich prejsť bez otázky. a všetky druhy nekontrolovateľných emócií a strachov vyskakujú a vstupujú do vášho vedomia. Môžu to byť nejasné strachy zo smrti alebo zo straty vašich milovaných. je možné stretnúť a čeliť všetkým pocitom a emóciám. s ktorými sa neviete vysporiadať. ktoré s ním prichádzajú: stred konca. namiesto toho čo sa očakáva. Mnoho myšlienkových a pocitových vzorcov vo vás sa odohrávalo automaticky. Ak vám ego velí „buď sladký a svedomitý. Byť nespokojným s tým. že tomu je nutné predísť.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . druhá vaša časť spytuje tieto spôsoby a konfrontuje vás s nepríjemnými pocitmi. ako hnev. Je to časť vás. aby si získal sympatie ľudí“. ktorú hrá. Tiež môžu vyplávať strachy. že dáva menej energie na ovládanie myšlienok a správania sa. ktorý umožní nové a odlišné skúsenosti. nielen nad vašim prostredím ale hlavne nad vami.časť vládu. vstúpi do vášho vedomia úplne nová strana vás. ktoré boli predtým ukryté v temnote. Ak začnete pochybovať o životaschopnosti tohto diktovania. Veci. že sľuby v hre. ktoré nemajú jasnú alebo bezprostrednú príčinu. sa môžete cítiť veľmi unavení a prázdni. strach a pochybnosti. čo ustanovilo vedomie založené na egu. Pocity nie sú potlačením eliminované. II. tú časť vás. 64/104 Žitie podľa príkazov ega je veľmi potlačované. keď sa duša stáva unavenou a utrápenou z neustáleho boja o poklad.1. Na začiatku. Jedna vaša časť vás chce udržať pri starých spôsoboch. otvorí energetický priestor. čím dlhšie ich potláčate. keď vstúpite do tejto fázy. Až do tejto chvíle ste fungovali väčšinou na autopilota. Skúmanie vašich vnútorných zranení V transformácii od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci sme rozlíšili štyri kroky: 1. rozsievajúc pochybnosti a zmätok vo vašom živote. keď vaše vedomie rastie a rozširuje sa. ktorý vykráda hru. Rozšírenie vedomia. 65/104 . nevítaný votrelec. Slúžite malému ustráchanému diktátorovi. čo naozaj cítite. Uvedomenie si svojich väzieb na vedomie založené na egu. Prinajmenšom to. Ego pracuje s maskami. budete vo vás systematicky potláčať pocity nepríjemnosti a hnevu. vaša osobnosť sa rozdelí na dve časti.

Tým ste popierali svoju vlastnú prirodzenosť. Ale skôr ako sa tam dostanete. problémom v komunikácii. Hľadajú viac milujúcu skutočnosť. vašich vzťahoch. V tejto kapitole pohovoríme o kroku dva Keď sa prestanete stotožňovať s egom. či byť nadradený. pochybnosti a dezorientáciu. pochopenia a liečenia vašich vnútorných rán.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . neovládateľným zmenám nálad. Začnete sa pýtať otázky o zmysle života. keďže nič už nie je samozrejmé. ktoré je neodmysliteľne vo 67/104 .1. aby ste boli ochotní pochopiť vašu vnútornú bolesť: prijať ju. Duša opúšťa potrebu moci a ovládania. ťažkostiam v intímnych vzťahoch. krok dovnútra.časť 3. ktoré sú menej podmienené vašou výchovou a spoločnosťou. keďže ste stále v stave zmätku a dezorientácie. pomáhanie ostatným uskutočniť transformáciu. 4. vy všetci ste mutlidimenzionálne bytosti. V skutočnosti. kto ste. Budeme teraz hovoriť o tejto fáze. 66/104 Žitie podľa vlády a požiadaviek ega vytvorilo vo vás psychologické rany. vašich rodičoch. Je vám odhalená. ktorou ste. zbavená masiek. motivovaného láskou a slobodou. Tiež ste neboli schopní niekoho iného skutočne milovať. pretože sa zdá. stáva sa citlivejšou. o tom čo skutočne cítite a myslíte v protiklade s tým. Keď sa vymotáte zo zovretia a držania ega. uznaní a ovládaní. že vaše súčasné vyjadrenie ako fyzickej ľudskej bytosti je jednoducho jeden váš aspekt. ale stále sú v dosahu biča ega. stane sa táto vnútorná bolesť pre vás viac viditeľnou. Mnoho ľudí blúdi v tejto krajine nikoho medzi egom a srdcom. a potom sa lapí v súdení seba samej. vo vašom vnútri. musíte vyliečiť zranené časti vo vašom vnútri. keďže láska je úplným protikladom potreby ovládať. Toto sa deje. odhodenie kukly. ktorým ste. Najdôležitejším krokom v druhej fáze prechodu od ega k srdcu je. o dobre a zle.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . nahá a surová. vašej individualite. Nie ste viazaní na lineárny časový rámec. ktorá je úplne neviazaná a večná. dostanete sa najprv do stavu zmätku ohľadom toho. Získavate letmé vhľady o tom. Pozeráte sa na seba myslíte si: som toto ja? Je toto čo ja chcem? Je ťažké teraz robiť voľby. krok do hlbiny. Po tomto prvom kroku vstupujete do novej fázy: je to fáza pozorovania. čo si iní mysleli. Vaše správanie bolo založené na vonkajších normách namiesto vašich vlastných skutočných potrieb. ktorá sa práve začala otáčať smerom k Svetlu. že existuje vo vás časť. kto naozaj ste: vašej jedinečnosti. Avšak. Celý tento stav vedomia vytvoril útok na celistvosť vašej duše. že vás vedú k negatívnym vzorcom správania: závislosti. pochopiť jej pôvod a umožniť jej byť. časť vás. môžete sa prejaviť a prejavujete sa v niekoľkých rôznych realitách v rovnakom čase. keď – nejasne – vnímate svoju božskosť. stávanie sa svojim novým JA: koniec konca. dostávate sa zaň ďalej a môžete sa dotknúť väčšieho JA. Začínate si uvedomovať vaše hlbšie časti. Tieto otázky sú náhle pre vás veľmi skutočné a majú priamy vplyv na životné voľby. depresiám. časti. Opustenie vedomia založeného na egu spočiatku vytvára zmätok. Nechať umrieť staré energie založené na egu vo svojom vnútri. ktorá nie je závislá na ničom z vášho okolia. Akonáhle si uvedomíte.1. Duša trpela pod vládou ega. Tento zmätok môže byť hlboký a veľmi filozofickej povahy. Spomeniete si. Veľmi často prechádzate cez fázu súdenia vašich vnútorných rán. V skutočnosti teraz podnikáte krok vzad. Toto seba-odsudzovanie spôsobuje ešte viac bolesti vo vašej duši. Vaša súčasná osobnosť je len jeden aspekt multidimezionálnej bytosti. Pod vládou ega boli vaše činy a myšlienky po dlhý čas založené na strachu. že máte cítiť a myslieť. Prebudenie vedomia založeného na srdci. vy ešte neviete ako sa s touto bolesťou vysporiadať. Ak dokážete vnímať jadro strachu. vašej práci. V istom zmysle ste nemilosrdne sledovali vašu túžbu po moci. dokonca ani na vašom tele. ktoré robíte.

dostanete sa do kontaktu s dušou prejavujúcou negatívne správanie. Tam kde nie je Láska. o čom si myslíte. ktorí. že toto môže znieť neuveriteľne. ale preto. Čím je správanie ničivejšie a krutejšie. ale snáď dokážete intuitívne uchopiť čo sa tu snažím povedať. Strach je hodnotná časť stvorenia. že keď súdite rastie vo vás trpkosť? Niečo sa sťahuje. závislosť. Tento spôsob pohľadu môže byť najlepšie popísaný ako neutrálny. niečo čo vás naozaj otravuje. dokonca aj tých.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . môže byť Láska nájdená novými nepredvídateľnými spôsobmi. to znamená. vo svojej podstate. Príčiny a následky správania založeného na egu sú pozorované. Pri opúšťaní vedomia založeného na strachu budete chcieť vyvinúť úplne nový spôsob nahliadania na veci. môžete opustiť súdenie. tým ťažšie je vnímať strach a zúfalstvo za ním. takpovediac. Spôsobmi. A ak to urobíte na základe vašej vlastnej intímnej skúsenosti s Temnotou. Strach nie je dobrý ani zlý. keď za ním rozpoznáte bolesť. Teraz sa snažte pochopiť skutočný motív za touto vlastnosťou alebo sklonom. viac „plnosti“ ako svet založený iba na Láske. zmäknete vo vnútri. vstúpili ste do reality vedomia založeného na srdci. Z hlbín vlastných skúseností strachu a zúfalstva sa môžete dotknúť hlbokého strachu duší vrahov.časť všetkých prejavoch vedomia založeného na egu. Bože.1. Môže to byť neistota alebo lenivosť alebo netrpezlivosť alebo nejaká závislosť: čokoľvek o čom máte pocit že by tam nemalo byť. aby ste tvorili. dovolili strachu aby hral základnú úlohu vo vašej realite. márnivosť. Prítomnosť Lásky môže byť pociťovaná len na pozadí strachu. 68/104 Každá ľudská bytosť pozná strach. môžete to opustiť. že je tam strach. aby ste sa mučili. Zoberte niečo z vás.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Akokoľvek hanebné je niekoho správanie. čo je. a tak sa ego stane pre vás skutočne priehľadným. Môžete to nechať byť bez potreby súdiť čokoľvek z toho. väčšina ľudí okamžite reaguje natiahnutím rúk. Akonáhle vnímate ustráchanú dušu. ako „zlé“ . je strach požehnaním rovnako ako mučením. Neprítomnosť Lásky môže byť pociťovaná rôznymi spôsobmi. násilníkov a zločincov. tvorili realitu. pery sa tisnú jedna k druhej. Ale samotné súdenie je činnosť založená na strachu. jadro zo strachu je rozpoznané. podriadenosť. že akonáhle si uvedomíte. Môže byť preskúmaný celý rozsah emócií. aby ste pochopili ich činy. Pokiaľ hodnotíte správanie založené na strachu ako je agresivita. že ste sa toho mali už dávno zbaviť. Ak sa strach otvorene ukáže na tvári dieťaťa. Ale ak sa strach ukáže nepriamo. nie je Láska. „hriešne“ alebo „hlúpe“. Toto platí v prvom rade a predovšetkým pre vás samotných. ste schopní odpustiť. ktorá má v sebe viac hmoty. s ktorou ste sa dôkladne zoznámili prostredníctvom vašich živých skúseností. Každý jeden z vás pozná Temnotu a osamelosť bytia polapeného v strachu. Je pre vás možné. voľba vpustiť strach do vašej reality nebola urobená pre vás niekým iným. aké by veci „mali byť“. osamotenie a potrebu sebaobrany. Vy ste boli Bohovia. V opačnom prípade by bola všeprestupujúca a nemohli by ste si ju ako 69/104 . že len jednoducho berie na vedomie to. Tam kde je strach. Je to.1. Prečo musíme veci súdiť? Aký strach sa skrýva za pozadím našej potreby súdiť? Je to strach z toho. zdá sa že je neodpustiteľný. že by sme museli čeliť našej vlastnej vnútornej temnote. Neurobili ste to preto. Strach JE a má zohrávať určitú úlohu. Čokoľvek je pre vás priehľadné môžete opustiť ak chcete. Uvedomujem si. Ak naozaj chápete strach ako existujúcu silu. strach zo žitia. cítiac niečo ako: „Och. čo skutočne nenávidíte. atď. Je tu láska a odpustenie. nemá záujem na tom. dovtedy súdite. cez masky násilia a brutality. Čo vás núti cítiť alebo robiť túto vec znova a znova? Dokážete vnímať prvok strachu vo vašej motivácii? Všimnite si. nevedel som že sa tak bojíš! Pomôžem ti. oči chladnú. Všimli ste si. ktoré je veľmi ťažké vysvetliť pomocou ľudských konceptov.“ Teraz je vo vašom postoji zhovievavosť. A predsa ste toho schopní. V každom prípade. ktoré sú vytvorené neprítomnosťou Lásky.

možno spomienky z minulých životov. Keď vstúpite do druhej fázy procesu premeny od ega k srdcu. Teraz ste schopní sami seba vyliečiť. takže uviaznete v sebapochybovaní a seba-posudzovaní. krásy a normálnosti vám všetky poskytujú štandardy toho. opustíte súdenie.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Ona sa nezaujíma o idey. a potom sa znova skúšate dotlačiť do modelu. niečo iné ako Láska. V druhej fáze prechodu od ega k srdcu sa dostanete do bližšieho kontaktu so sebou. ktoré teraz idete bádať a skúmať.časť takú všimnúť. Sú to idey vo vašej hlave. v krajine nikoho medzi egom a srdcom. obklopujúca vás svojou prítomnosťou. Láska neporovnáva. že sa chcete zbaviť starého. ste si sebe umožnili zažiť Lásku po prvýkrát. ako v ich pozadí ležiaca potreba ovládania a ustálenia. aby ste to mohli urobiť a použili ste strach ako nástroj. ktorá spôsobuje agresiu a konflikt. Politické. ona tam jednoducho je. a čo je ešte dôležitejšie. pretože ste znova ochutnali sladkú vôňu Domova. Viete. ktorý ste si pre seba vytvorili vo vašej hlave. aby ste ho našli znova. to vám hovorím. v ktorom môžete prejavovať deštruktívne správanie. Ale Láska sa nezaujíma o definovanie Dobra. len keď ste pripravení pozrieť sa na seba so záujmom a otvorenosťou.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Ak sa otvoríte do reality Lásky. Potrebovali ste protiklad. Láska sa obracia k tomu čo je skutočné. Keď nastane tento okamih. Celá kategória „malo by“ sa vo vedomí srdca nenachádza. Samotná potreba ustanoviť pravidlá a definovať dobro je predchodcom ľudského konfliktu a vojny. tým že ste sa katapultovali mimo oceán Lásky. Takže vytvorením strachu. Všetky sa snažia ustáliť a určiť čo je Dobré. Preto sme vás prosili znova a znova. štandardy zdravia. osobné alebo duchovné ideály. My na druhej strane opony môžeme jasne vidieť duchovnú úlohu. Ona jednoducho berie na vedomie. Prosím nesúďte strach a Temnotu. ale o realitu. Vstúpiť do reality vedomia založeného na srdci môžete. čo si prinášate z minulosti.1. Psychologická batožina. V tejto chvíli prijmete kto ste. v deštruktívnych aj konštruktívnych. Potom ako si uvedomíte svoju vnútornú bolesť a strach. ale teraz už máte vedomú spomienku na to. Zlomový bod nastane. spomienky z tohto života. Z času načas spadnete späť do sebaodsudzovania. sa môžu podstatne líšiť od hlavy k hlave. je vražedná zbraň. vašim strachom a ste vyzvaní aby ste sa naň pozreli s pochopením a prijatím. Láska nehľadí na to čo by malo byť. ako sa máte správať. Bližšie sa pozeráte na to. ani v sebe ani v žiadnej inej bytosti. Z pohľadu srdca sú morálne kategórie jednoducho spôsoby výkladu alebo „rozdeľovania“ reality. vrátite sa. Nie sú to ani tak tieto idey. Srdce sa zaujíma o všetko čo je v každom vašom skutočnom prejave. nikdy 70/104 vás nechce do ničoho nútiť alebo vás akokoľvek meniť. A akonáhle ho máte.1. že ste tým kým ste z mnohých dôvodov. Tento druh perfekcionizmu. ak jej to dovolíte. Môže sa zdať že idete dozadu namiesto dopredu. ale nemôžete zatiaľ naozaj prijať to nové. Predtým len sami seba porovnávate s umelým štandardom alebo ideálom. je to pre dušu veľké požehnanie. a preto ako viete. aby ste nesúdili. keď sa prestanete súdiť – aspoň na chvíľu. Bijete sa za to. na ktorý ste po väčšinu času krátki. ale vytvorili ste zážitok Lásky. Všetci ste vytvorení z Lásky a k Láske sa vrátite. Znova prežívate bolestivé spomienky. ktorú strach zohráva vo vašej realite. do reality srdca. Je to úplný opak Lásky. Chápete to? Vy ste nevytvorili Lásku. ktorú prináša. môžete najprv prejsť cez obdobie seba-odsudzovania. Uvedomíte si. ste konfrontovaní s vnútornou bolesťou. ktorú si so sebou nesiete po všetky svoje životy až do 71/104 . aký pocit je Láska. aké by veci mali byť. V tomto bode sa nachádzate v nebezpečnej oblasti.

Duša pociťuje rozkoš vo všetkých skúsenostiach. kusy. presne ako kusov odevu. uvedomenia si. Keď sa vrátite do pôvodnej traumatickej udalosti prostredníctvom predstavivosti a obklopíte ju vedomím srdca. Keď prijmete vašu vlastnú zodpovednosť. kožou a nie iba odevom. Dôvodom toho je. uchopili ste zmysel života na Zemi. že všetko je jedno: v stručnosti. čo sa naozaj stalo v tejto udalosti. že získate k svojim vlastným minulým identitám taký vzťah. ako predpokladáte. meníte svoju pôvodnú reakciu na túto udalosť. môžete slobodne ísť ďalej. Kvôli tomuto máte pocit. ktoré je viac milujúce a múdrejšie ako kedykoľvek predtým. čoskoro si všimnete. liečite príbehy z minulosti tak. Len v prípade. atď. keď zažijete veľkú stratu alebo bolesť alebo zlo a nedokážete pochopiť prečo sa to stalo. Vykonáte ho tak. že ich obklopíte svojim súčasným vedomím. V regresii jednoducho beriete na vedomie čo sa stalo a tento samotný dej vytvorí priestor pre pochopenie toho. Z tohto hľadiska sú všetky skúsenosti užitočné a cenné. ktorú si pamätá a nechápe. ktoré sa vás stále snažia „držať“. Budete zažívať veľkú radosť a istý druh Návratu Domov. prevzali mnoho identít. a preto rastiete smerom k prijatiu vlastnej zodpovednosti za túto udalosť. ale z vedomím. že vo všetkom čo sa objaví jestvuje prvok slobodnej voľby. Dotýkate sa znova vášho vlastného božského vedomia. že ste obeť a vyvodzujete z toho negatívne závery o živote. budete môcť slobodne ísť kdekoľvek budete chcieť. Vy ste užívali tieto úlohy. kedykoľvek vám to prinesie radosť a tvorivosť. tým prúdom božského vedomia. že ste nimi. To sú ťažké prvky vo vašej minulosti. Keď sa podrobnejšie pozriete na vaše vlastné úlohy a identity. dokonca aj traumatické skúsenosti. 72/104 73/104 . Stali sa akoby vašou „druhou kožou“.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Uzavrieme túto kapitolu tým. že vo vašej minulosti boli bolestivé. Potom budete môcť vstúpiť do vedomia založeného na srdci. Natoľko ste sa stotožnili s týmito časťami. vedomie duše je vo fáze ega traumatizované od samého počiatku: je tam strata Jednoty alebo Domova.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Môžete cítiť zo srdca. ktoré vám pomôžu dostať sa do dotyku s prúdom Jednoty. Sú to tieto časti.1. Ich znova-prežívaním v súčasnosti. Už sa viac nedržíte žiadneho aspektu toho čím ste boli v minulosti: obeťou alebo agresorom. „Toto som ja“. ako majú herci k svojim roliam. keďže chápete zo srdca.1. Keď dokážete byť hraví v aspektoch duality a jednoducho ich používať. Všetci ste prežili traumu v mnohých vašich životoch. že vstúpite znova do minulosti. kvôli dušou pociťovanej túžbe po skúsenostiach. myslíte si o takých úlohách alebo „šatoch“. ktoré teraz potrebujú liečenie. Tak silno ste verili niektorým úlohám. ktoré je v pozadí všetkých vašich skúseností. vytvára vašu súčasnú identitu. reality Lásky. necháte odísť traumatické časti vašej minulosti. mužom alebo ženou. V skutočnosti. zameraní do stredu srdca. Nie ste vašim oblečením. ktoré vás teraz zadržujú od pravého žitia a užívania života. zistíte. pretože tie sú časťou výukového procesu. že vy nie ste nimi. Keď je tento priestor vytvorený. týkajú sa len traumatizovaných častí vo vedomí vašej duše. čierny alebo biely. že všetko čo sa deje má význam a účel. bohatý alebo chudobný. že si myslíte. Ste teraz schopní dospieť k prijatiu celého príbehu. Avšak ak naozaj preskúmate čo majú tieto úlohy s vami spoločné. Meníte ju zo strachu a nedôvery na jednoduché uvedomenie si toho čo sa stalo. že ste začali na ne pozerať ako na časti svojej identity. ktorému sa duša oddala. Môžete sa na túto batožinu pozerať ako na kufor plný oblečenia. že vám odovzdáme dve meditácie. stávate sa znova pánom svojej reality. Ale tieto závery nemajú nič spoločné so životom ako takým. že sa dostávate do dotyku s vedomím ležiacim v pozadí vašich rozličných úloh a identít. V druhej fáze transformačného procesu od ega k srdcu. Nie ste psychologickými úlohami alebo identitami. že nie ste schopní ich opustiť. Hrali ste mnoho úloh vo svojej minulosti. Trauma vzniká. Zdá sa.časť súčasnosti.

túžba po „niečom inom“: začiatok konca. nechajte ich energiu prúdiť cez seba a preciťujte ako vás dostávajú do rovnováhy. Prebudenie vedomia založeného na srdci. Menujte tri príklady z vášho vlastného života v ktorých ste prejavili tieto vlastnosti. sa vaša energia posunie. Budeme teraz hovoriť o fáze tri. Teraz choďte do chvíle. vašou mentálnou časťou.časť Meditácia 1 Ktoré psychologické vlastnosti. Vezmite prvú vec. ktoré najviac považujete za svoju súčasť. motivovaného láskou a slobodou. III. Nechať umrieť staré energie založené na egu vo svojom vnútri. že prechod neprebieha priamou a lineárnou cestou. ktoré s ním prichádzajú: stred konca. kedy ste sa cítili veľmi nešťastní. Ale skôr ako začneme. vo vašom vnútri. večne prítomným „ja-stvom“ vo všetkých vašich skúsenostiach. Obe meditácie sú určené na to. zameriate sa na ich protiklady: „trpezlivosť“ a „sebadôveru“. Byť nespokojným s tým. 3. 4. odhodenie kukly. keď sa dotýkate týchto pozitívnych vlastností. Pociťujte čo je rovnaké v oboch momentoch. Uvedomenie si svojich väzieb na vedomie založené na egu. Takže obchádzky sa môžu zmeniť na skratky. čo sa deje energeticky.1. ako sme to popísali v predošlej kapitole. ktorú ste už nechali za sebou. stávanie sa svojim novým JA: koniec konca. vám spôsobujú najviac ťažkostí vo vašom živote? Menujte dve také vlastnosti. chceme zdôrazniť. by mala byť chápaná jednoducho ako spôsob zvýraznenia niektorých bodov obratu v procese. Teraz. keď ste sa cítili veľmi šťastní. ktorú nie je možné zachytiť mysľou. Ale takýto pád vás môže neskôr priviesť k veľkému kroku vpred. Preciťujte šťastie znova. Sú chvíle. Opustenie vášho starého Ja Prechod od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci prebieha v postupnosti niekoľkých fáz: 1. čo ste vtedy cítili. pomáhanie ostatným uskutočniť transformáciu.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . nositeľ vašich skúseností. rozpoznanie a uvoľnenie pocitov a myšlienok.1. Teda ak ste si vybrali „netrpezlivosť“ a „neistotu“. Takže táto schéma pozostávajúca zo štyroch rôznych fáz. ktorú vám poskytujeme. Nechávate odísť svoje staršie Ja. Vytvárate priestor pre úplne iný spôsob bytia a prežívania. Meditácia 2 Uvoľnite sa a nechajte vašu predstavivosť cestovať späť do chvíle. 2. Zachyťte čo je spoločné pre obe skúsenosti. čo vám môže ponúknuť vedomie založené na egu. Toto večne prítomné plavidlo vedomia. Potom ako ste prijali svoje vnútorné zranenia a vyliečili ste traumatizované časti svojho vedomia. keď uvoľníte 75/104 74/104 . V tejto kapitole by sme chceli vysvetliť. ktorá vstúpi do vašej mysle. je vaše BOŽSKÉ JA.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Schémy a kategórie sú len nástroje. Je to váš vstup do reality za dualitou: reality srdca. Zamerajte sa na protiklady týchto vlastností. aby vás oboznámili z vedomím na pozadí. Pociťujte podstatu toho. Preciťujte chvíľu energiu týchto vlastností. Choďte dovnútra a hľadajte tieto energie vo vašom vnútri. ktoré robia viditeľnou skutočnosť. Taktiež duchovná cesta každej duše je jedinečná a individuálna. v ktorých môžete spadnúť späť do fázy.

Je to sídlo vôle. Vždy sa snaží ísť za to. keďže cítite. Tvoria vstupný bod pre ducha (vaše duševné vedomie). Tiež musí súdiť všetko. Často niečo chcete. Keď žijete zo srdca. ktoré sú všetky založené na strachu. Tiež sa môžete naladiť na svoje srdce a spýtať sa prečo táto vec nefunguje alebo prečo musíte do nej vkladať tak veľa energie. Tieto energetické centrá sa všetky týkajú určitých životných tém. aby ste naozaj išli dovnútra a overili vo vašom srdci. Niet priestoru pre jednoduché všímanie si vecí. ktoré sú prítomné v mnohých vašich túžbach. Ego sa vyjadruje predovšetkým cez solar plexus. je práve sídlom energie Lásky a Jednoty. Prostredníctvom schopnosti vôle ego doslova vyvíja tlak na realitu. to robíte. Ego a vôľa navzájom úzko súvisia. umiestnená v strede vašej hrude. čo sa zdá byť jednoznačné a definované. pripravené odpustiť. Nedržíte sa už ďalej silného presvedčenia o ničom. Dokonca aj keď vaše ciele predstavujú vaše najhlbšie srdcom pociťované túžby. Podáva vám vysoko selektívny obraz skutočnosti. jednoducho to nechajte tak a skúste to trebárs niekedy inokedy. čo si všimne. teda môžete povedať. že sa nachádzajú medzi duchom a hmotou. 77/104 . označené ako správne alebo nesprávne. snažíte sa modelovať realitu podľa vášho želania. môžete cítiť ako niečo ťahá vašu čakru solárneho plexu. Súdy majú v sebe vždy niečo definitívne.1. Srdce je otvorené. napríklad „duchovnosť“ (korunná čakra). z akého energetického centra. je silne ovplyvnené tým. je solar plexus často riadený energiou ega. Ale nie sú viditeľné fyzickým okom. Stali ste sa viac pozorovateľom. ktorú môžete vedome vnímať. Srdce nesie energie. keďže sa vzťahujú ku konkrétnym miestam na vašom tele.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . v ktorom sa veci udejú. že to potrebujete.1. Všetko musí byť rozdelené do kategórií. prosím spýtajte sa seba z akej čakry. Čakry sú do istej miery súčasťou hmotnej skutočnosti. Čakra pod srdcom sa nazýva „slnečný pletenec“ (solar plexus) a je umiestnená blízko vášho žalúdka. Keď konáte zo srdca. 76/104 Ego pracuje nad množinou základných predpokladov o tom ako realita funguje. Kedykoľvek cítite toto ťahanie. čo chcete. Preto je to čakra. Snažíte sa realite vnútiť vaše presvedčenie. Ak sa veľmi snažíte niečo dosiahnuť a opakovane sa vám nedarí dosiahnuť váš cieľ. umožňujúc mu nadobudnúť fyzickú podobu a vytvoriť veci. Schopnosť vôle vám umožňuje zamerať sa na niečo. Srdcová čakra. čo sa dá na situácii pochopiť. ktoré sa dejú vo vašom živote. pretože máte pocit.časť egocentrické vedomie. že ste nemuseli pochopiť všetko. premosťujú túto medzeru. Keď používate egocentrickú silu vôle. Používanie vašej vôle týmto spôsobom je energetická udalosť. alebo „pocity“ (pupočná čakra). vitality. môžete cítiť teplo niečoho. čo sa otvára. netlačíte ani nenútite. či vám to naozaj slúži na vašej vnútornej ceste k múdrosti a tvorivosti. keďže jeho spôsob pohľadu je zaujatý jeho vlastnými potrebami a strachmi. je za tým pocit nedostatku alebo núdze. Vaše vnímanie skutočnosti. keď sa presuniete spod vlády ega k vedomiu založenému na srdci je. Odložíte morálne súdy na čokoľvek. ale srdce sa nezaujíma o definície. sprevádzané silnou túžbou. Často sa snažíte uskutočniť určité ciele bez toho. ktoré zameriava vašu energiu do fyzickej reality.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . že srdcová čakra prevezme riadenie nad vôľou alebo treťou čakrou. vašimi túžbami. Čo sa deje energeticky. skúmajúce a pripravené znova preskúšať. „komunikácia“ (krčná čakra). Vaše túžby sú často zmiešané so strachom. Ak nič necítite. Kvôli strachom. Čakry sú rotujúce kolá energie umiestnené pozdĺž vašej chrbtice. ktorá je spojená s otázkami tvorivosti. podľa ktorej vykladáte alebo hodnotíte fakty. Realita musí byť vlisovaná do toho čo chce ego. aby sme tomu uverili. Je to centrum. môžete mať nerealistické očakávania o časovom rámci. Keď na chvíľu upriamite vašu pozornosť na toto centrum. postupujete v súlade s prúdom vecí ako sa prejavujú. ak chcete. ktoré zjednocujú a harmonizujú. ambícií a osobnej moci. rovnako vás ako aj druhých. buď navonok alebo dovnútra. aby sa veci uskutočnili vašim spôsobom. neexistuje pevná množina presvedčení.

že musíte plne prijať vašu súčasnú skutočnosť skôr. Vaše vedomie je tvorivé. Často dokonca musíte opustiť váš cieľ. viac lásky a viac vnútornej sily. nebude zničená. ktorá nepochádza zo srdca ale z osobnej vôle.). prekl. Jeden kľúč k pravej tvorivosti. aby ste boli otvorení na prijímanie. znamená „dať tomu slobodu“. Takže. Stanete sa rozšírenou verziou vášho súčasného seba.) je charakteristickou črtou tvorenia zo srdca. aby to vstúpilo do vašej reality. V skutočnosti posuny energie nie sú ničím iným ako zmenou vás samotných. Pokiaľ naozaj neobjímete vašu súčasnú skutočnosť a neprijmete ju ako váš výtvor. Keď pôsobíte na realitu zo srdca. či už ste si toho vedomí alebo nie.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . aby ste boli skutočným tvorcom. tvorí a prúdi energia vôle bez námahy. že si vytvárate svoju realitu po celú dobu. ako vás učí mnoho kníh a terapií. Toto sa stane keď sa objaví synchronicita: pozoruhodný súlad dejov. Posuny energie často vyžadujú viac času ako očakávate alebo si prajete. Je to schopnosť umiestniť svoje vedomie do čisto vnímavého ale bdelého režimu. Chceli by ste odseknúť túto nežiadanú časť seba a ísť vpred. ktorý je potrebný na splnenie vašich cieľov. Ego. „by not knowing“ .časť Môžete byť na časovej línii. nepohybujete sa vpred. „efortlessness“ . Nedochádza k nátlaku ani núteniu. „tým že neviete“. Čas. kým to nebudete milovať. Milovať to. pozn. keď uchovávate veci otvorené. môžete vytvoriť priestor pre niečo nové. Existuje prirodzený rytmus všetkých vecí a ten nemusí mať nevyhnutne také tempo. je podstatné pochopiť. Len keď neviete (z angl. Ale nemôžete vytvoriť viac milujúcu skutočnosť zo seba-nenávisti. aké si vy myslíte. zameriavania. schopnosť vôle. budete mať v sebe viac múdrosti. bude centrum vôle (solar plexus) postupovať podľa neho. Ak neprijmete vašu súčasnú skutočnosť a napäto lipnete na svojich cieľoch. Keď sa srdce stane správcom vašej bytosti. ale na otvorenom srdci. 79/104 . ak chcete veci urýchliť. Zdá sa vám zázračné. Ale v skutočnosti hovoríme len. jednoducho a starostlivo beriete na vedomie to čo je. ako môžete vykročiť vpred do novej.j. Ale keď chcete tvoriť svoju realitu vedome. Je pravda. Nemôžete sa vôľou dostať do novej skutočnosti odtlačením nežiadaných častí nabok. určovania. Hovoríte „nie“ časti vás.„nevedením“. keď veci spolupracujú takým spôsobom. Toto znie paradoxne. Nič neopustí vašu skutočnosť.1. ktorá pre vás túto realitu vytvorila.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Ale v skutočnosti sa toto deje po celý čas keď tvoríte zo srdca. je teda schopnosť nič nerobiť: zdržať sa konania.1. Uskutočnenie vašich cieľov vyžaduje posun energie. pozn. Energie pochopenia a prijatia sú skutočné stavebné kamene novej a viac napĺňajúcej 78/104 skutočnosti. Vytváranie vašej skutočnosti zo srdca Pravá tvorivosť nie je založená na odhodlaní a silnej vôli. prekl. ktorý značne podporí uskutočnenie vašich cieľov. pretože popierate časť seba samých. Sila vôle vám tu neposlúži. Keď je tento prenos alebo prejav riadený srdcom. aby vaša vytúžená realita mohla vstúpiť do vašej súčasnej reality. „beznamáhavosť“. Keď dosiahnete vaše ciele nebude už viac vami. necháte realitu byť.t. zamerajte sa na seba a nie tak veľmi na realitu. že je žiadúce. je čas potrebný na zmenu vášho vedomia takým spôsobom. Nenútenosť (z angl. To čo potrebujete je dotknúť sa svojho srdca. Nesnažíte sa ju zmeniť. Byť otvorený a vnímavý k novému a neznámemu je životne dôležité na to. že najmocnejšia forma tvorenia nie je založená na vôli (byť aktívnym) ale na seba-uvedomení (byť vnímavým). keďže prirodzene slúži účelu prenosu energie z úrovne vedomia na úroveň fyzickej reality. nemôže vás opustiť.

Netvoríte z hlbín duše. ale 80/104 nemusíte to zužovať tým. aby prežívala túto novú lákavú realitu. ktorí zrkadlia vašu seba-lásku. ktoré máte o tom. ktorá je skutočným predpokladom zmeny. vtedy vám hmotná realita môže odpovedať ich spätným zrkadlením cez zmenu okolností vo vašom živote. Často si myslíte. („Pracujem tak tvrdo. Viete. ktoré sú vám neznáme. keď sa vzdáte a zúfate je. Objímte to. Duša často hovorí veľmi jasno v časoch. Naozaj. aby ste boli najprv sklamaní. ktorú hľadáte. čo stojí za preskúmanie. Pokiaľ „viete presne čo chcete“. čo by sa malo udiať vo vašom živote. čím nie ste. pozrite sa trebárs na „svoje mnohé nedostatky“ zo zmyslom pre humor. na ktorom záleží. To čo naozaj robíte pri vytváraní novej reality je. Jednoducho bola sama sebou a v nejakom bode si všimla. Táto nová skutočnosť. čo je. vzťahov alebo vášho hmotného okolia. Ste nádherní so všetkými vašimi „nedokonalosťami“ a „chybami“. TU a TERAZ. napríklad v oblasti práce. stávate sa v nejakom bode sklamaní a dokonca zúfalí. či už zamestnanie alebo vzťah alebo lepšie zdravie. aby ste si vytvorili najvytúženejšiu realitu je sebaprijatie omnoho dôležitejšie ako zameriavanie vašich myšlienok alebo vôle.časť Všetky zmeny v hmotnom svete. napríklad zameraním sa na alebo vizualizovaním vašich cieľov po celý čas. ktoré sú vám energeticky dostupné. ale nič sa nedeje. Nemôžete vytvoriť niečo.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . nevyvíjala vôľu. nepokoj). že je tam niečo veľmi žiadúce. ale vyvolalo to v nej pocit podobný zamilovaniu. Bola tiež trochu zamilovaná do seba! 81/104 . že „tam vonku“ je niečo. Nevedela presne čo to bolo. že dokonalosť nie je možná. čo naozaj cítite (napríklad hnev. Môžete sa stať tichí. sú odrazom zmien na vnútornej úrovni. Láska je najväčší magnet pozitívnych zmien vo vašom živote. ignorujete vnútornú premenu. Môžete vnímať veľmi jasno. Ale tak to nie je. všetky vaše pocity. vnímaví a otvorení tomu čo vám povie. často obmedzujete možnosti. Pociťujte akí ste nádherní a úprimní práve teraz.1. A nemôžete teraz vedieť. že to po čom túžite je niečo čo poznáte (pekné zamestnanie. ale pokiaľ neodrážajú to. Môžete to jednoducho očakávať s pocitom otvorenosti a zvedavosti.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . na to. že je hodná toho. Tvoríte umelým spôsobom a nutne budete sklamaní. Pociťujte svoju vlastnú energiu. Avšak. že si ho uvedomíte. keď sa nesnažíte vedieť. buďte k sebe uvoľnení. To čo sa stane. ako sa znova dotknete svojej duše. A to je jediné poznanie. pritiahnete si okolnosti a ľudí.1. A predpokladala bez povyku. Zúfalstvo je spôsobené silnými presvedčeniami. že idete mimo vaše vlastné psychologické hranice. Ak sa milujete a prijímate za to kým ste. čo leží za týmito hranicami. Opustíte všetky svoje očakávania a ste skutočne vnímaví na to. Až keď sú vnútorné transformačné procesy ukončené. Môžete recitovať mantry tisíckrát a vytvoriť množstvo pozitívnych obrazov vo svojej mysli. Keď sa pokúšate tvoriť prostredníctvom vôle. Je to len ilúzia. nemusíte dospieť do tohto bodu zúfalstva predtým. keď sa vzdáte a hodíte flintu do žita. že ho rozpoznáte. že sa otvoríte pre nové. ak sa vzdáte silných očakávaní a budete sa snažiť byť otvorení novému. Je to také jednoduché. Duša k vám prehovára vo chvíľach ticha. Vytváranie vašej reality zo srdca je rozpoznanie vášho Svetla. zasievate semienko. bez toho. nevytvoria nič len zmätok a pochybnosti. depresiu. Tým. čím ste. vo všetkých vašich zápasoch a smútkoch. že sa na to zameriavate alebo to vizualizujete. ktoré bude rásť a nadobúdať tvar na fyzickej úrovni. milujúci partner) premietnuté do budúcnosti. Keď realita nedokáže odpovedať na tieto presvedčenia. Naozaj načúvate jej hlasu.“) Seba-prijatie je forma Lásky. obsahuje mnoho prvkov. Keď vás Bohyňa vytvorila ako individuálne duše.

že sa stanete nečinní a nehybní. musíte len byť otvorení všetkému čo je. Žitie zo srdca neznamená. tak aj vôľa pracujú so všeobecnými pravidlami. aby ste si vytvorili vašu vlastnú dokonalú skutočnosť: seba-láska a ochota vydať sa v ústrety novému.1. čo vám hovorí vaše srdce. vyžaduje mnoho sily. Ale toto sú všetko všeobecné tézy. Takže žitie a konanie v súlade s vašou intuíciou vyžaduje vysokú 83/104 Prispôsobenie sa žitiu zo srdca Tvorenie zo srdca je oveľa mocnejšie a vyžaduje menej námahy ako tvorenie z ega. Toto ťahanie je vlastne tiché šeptanie vášho srdca. Preto nemôže byť predmetom rozumovej analýzy alebo všeobecných pravidiel. aby vaše myslenie určilo ciele a použijete vôľu na ich uskutočnenie. Na to. Všeobecné pokyny a pravidlá obsahujú vždy mechanickú časť. Tento posun vyžaduje obrovské „spomalenie“. Jednoducho sa len milovala a bola otvorená zmene. Keď žijete zo srdca. na používanie vašej vôle na vytváranie vecí. Môžete sa cítiť priťahovaní k určitým veciam. A to je naozaj to jediné. ktorá je pre vás práve teraz tá 82/104 . nadradenosťou myslenia a konania. Srdce hovorí cez vaše pocity. musíte vedome vynakladať úsilie na „nič nerobenie“. Dovolíte. je to vaša intuícia. aby ste sa skutočne dostali do dotyku so svojou intuíciou. Hlas vášho srdca môžete rozoznať podľa jeho ľahkosti a príchuti radosti v ňom. že ich obklopíte svojim vedomím. t. je energetický posun od ega k srdcu pre vás pomerne náročný. načúvate svojmu srdcu.1. vnútri aj vonku. ste ťahaní namiesto toho. Všetko čo robíte je. Nechápete skutočnú silu vášho vedomia. načúvate s bdelosťou a otvoreným vedomím tomu. že je správne konať. čo ste naučení a zvyknutí. Ste veľmi zvyknutí zakladať svoje činy na myslení a sile vôle. Ponechanie vecí bez ich označenia za správne alebo nesprávne. Nemyslíte. Toto pôsobí v rozpore s vašou intuíciou na mnohé z toho. Nemusíte sa trápiť podrobnosťami. Môžete sa cítiť prázdni. Toto je úplný opak tvorenia zo stredu srdca. inak by mali len malé využitie. aby ste tlačili. Srdce vám ukáže cestu ku skutočnosti. nie cez myseľ. najviac milujúca a radostná. Je vysoko individualistická. Sú použiteľné pre všetky alebo pre väčšinu jednotlivých prípadov. ako to je. Jeho šepot a návrhy nie si založené na rozumovom myslení. bez ich tlačenia jedným smerom radšej ako iným. Vaše „srdečné ja“ nelipne na vašich rozhodnutiach a miluje vás nech robíte čokoľvek. ak ho nezväzujete svojim myslením a vašou závislosťou na „konaní“. alebo v depresii alebo nervózni. Existujú všeobecné stratégie pre uvedenie myšlienok do hmoty. čeliť všetkému čo je a len sa na to pozerať. Tým ako sa to všetko stalo – podrobnosťami procesu stvorenia – sa Bohyňa naozaj moc netrápila. čo je od vás požadované na to. Keď jednáte na základe intuície.j. na nechanie všetkého tak. Ľahkosť je tam preto. zmení sa to kvôli tomu. sú to pravidlá logiky. keď sa cítite pokojne. uvoľnene a uzemnene. Z tejto otvorenosti môžete z času-načas pocítiť určité ťahanie. Ale intuícia pracuje veľmi rozdielne. Keď držíte niečo vo vašom vedomí. sú to pravidlá „projektového manažmentu“. Nekonáte pokiaľ necítite na vnútornej úrovni. Hlas srdca je možné najlepšie počuť. Všimnite si. k jeho návrhom nie sú pripojené žiadne reťaze.časť A tak ste získali tvar ako individuálne duše a Bohyňa začala zakúšať život vašim prostredníctvom.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . a potom podľa toho konáte. Keďže ste veľmi zvyknutí na tlačenie. Vaše vedomie je liečivá sila. Intuícia je vždy prispôsobená jednej osobe v jednom určitom okamihu. že srdce nevnucuje. že ako myseľ. ale nesnažíte sa tieto veci odohnať.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Existujú všeobecné pravidlá logického myslenia. Vaše životy sú naplnené diktatúrou mysle a vôle. Je to sila byť úplne prítomný. Vaše vedomie je vyrobené zo Svetla.

Keď pokračujete touto cestou a vstupujete do tretej fázy prechodu od ega k srdcu. nájdete vnútorný mier. pomáhanie ostatným uskutočniť transformáciu. 3. realita vám poskytne všetky informácie potrebné na to. Ale vy ste Majster. bude vaše volanie vypočuté a zodpovedané. Keď vstupujete do fázy štyri. Keď uvoľníte kontrolu. ako viete. realita bude reagovať zodpovedajúcim spôsobom. budete ohromení tým. čo prežívate. IV. aby ste sa snažili niečo pre ňu robiť. odhodenie kukly. dostanete všetko po 84/104 čom túžite a ešte viac. tiež vás to vyzýva. Ak ju vytvoríte zo strachu.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . aby ste mohli konať správne. stvoriteľ vašej energetickej reality. ktoré. Všetko. Často sa spájate s tichom vo vašom srdci. môžete si byť vedomí vo vašom srdci túžby po láskyplnom vzťahu. 2. pretože existujú energetické posuny. že nebudete robiť žiadne závery. Prebudenie vedomia založeného na srdci. Uvedomíte si. v ktorom naozaj navzájom komunikujete. aby sa čaro života rozvinulo. Vo vašich ezoterických tradíciách sa rozlišuje medzi duchom. ako môžu byť vaše túžby naplnené. nachádzate v sebe miesto Mieru a Pokoja. čo pokladajú za správne pravidlá iných ľudí. Ak ju vytvoríte z dôvery a odovzdania. dušou a telom. Napríklad. 85/104 . pretože vaše voľby sú potom založené čisto na tom. je z Večnosti. čo sa deje vo vašom vnútri. že to čo vás robí nekľudnými a znepokojenými je nutkanie ovládať realitu prostredníctvom myslenia a vôle. ktorou je štvrtá fáza: otvorenie sa Duchu. je relatívne v porovnaní s týmto bezhraničným vše-objímajúcim Bytím. čo vám môže ponúknuť vedomie založené na egu. Dávajte pozor na to. Keď dávate pozor na to. Ak si len všimnete a prijmete túto túžbu bez toho. Všetko čo musíte robiť je načúvanie. Zaberie to čas naučiť sa počúvať svoje srdce. aby ste si naozaj dôverovali. Miesto Mieru a Ticha vo vás sa tiež nazýva Duch.1. Uvedomenie si svojich väzieb na vedomie založené na egu. stávanie sa svojim novým JA: koniec konca. Budeme teraz hovoriť o poslednej fáze. ktoré sa musia uskutočniť skôr. Môže to trvať dlhšie ako vaše očakávania. namiesto toho. na to aké sú vaše sny a túžby. 4. Otvorenie sa Duchu Rozlíšili sme štyri fázy v prechode od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci: 1. Ale čím viac to budete robiť.časť úroveň dôvery. na to aké sú vaše pocity k iným ľuďom. Byť nespokojným s tým.1. dôverovať jeho správam a konať podľa nich. Nechať umrieť staré energie založené na egu vo svojom vnútri. Žiť zo srdca teda od vás nevyžaduje len opustenie zvykov nadmerného používania vašej mysle a vašej sily vôle. tým viac budete chápať. ale len držať túžbu vo Svetle svojho vedomia. ako na ňu bude Vesmír odpovedať. Telo je fyzické obydlie duše po obmedzenú dobu. motivovaného láskou a slobodou. čo sa deje vo vašom živote. vo vašom vnútri. umožníte. nájdete vnútorný mier po prvýkrát. túžba po „niečom inom“: začiatok konca. Tým. ktoré s ním prichádzajú: stred konca. že odovzdáte svoje starosti a pochybnosti múdrosti vášho vlastného srdca.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . že len tým. čo cítite ako správne. rozpoznanie a uvoľnenie pocitov a myšlienok.

Duša sa podieľa na dualite.časť Duša je nefyzická. Duch vo vás je vaša večná. je to niečo. On je v Temnote rovnako ako vo Svetle. Duch je mimo duality.. Preorientuje sa. ktorý vás núti báť sa smrti. spojíte. na ktorom sa všetko vyvíja a rozvíja. je ticho. je to psychické ukotvenie skúseností. hladovanie atď. Ste naozaj vo svete ale nie ste z neho. vonkajšie. ktoré je základom vášho vyjadrenia v priestore a čase. aby sa to stalo. v stave neposudzujúceho vedomia. v ktorom sa spojíte. bezčasová časť vás. Ste slobodní. že nie ste závislí na ničom mimo vás. je najlepším vstupom pre zažívanie tejto večne prítomnej energie. Tichom máme na mysli bytie plne sústredené do prítomnosti. čomu umožníte. Duša nesie spomienky z mnohých inkarnácií. zisťujúc. Bytia. Smrť ako ju definujete je ilúzia. čisté Vedomie. Nesie skúsenosti mnohých životov. ale naozaj pochopiť – pochopiť. v ktorom ste mŕtvy podľa vašej definície. Zrodili ste sa z ríše čistého Vedomia a niesli ste časť toho Vedomia v sebe počas všetkých vašich prejavov v hmotnej podobe. Kľúčom pre spojenie sa so svojim duchom nie je sledovať niektorú disciplínu (ako meditácia. Duša je napojená na mimozmyslové zdroje poznania. Duša sa neustále vyvíja a získava pochopenie duality prítomnej v živote na Zemi. Spojenie sa s duchom vo vašom vnútri nie je niečo. Smrť je vždy opustením starého a otvorením sa novému. 87/104 . Postupne sa zameranie vášho vedomia presúva z duality do Jednoty. že je viac priťahované k tichu ako k myšlienkam a citom. Nejestvujú žiadne pevné metódy ani prostriedky ako sa tam dostať. Vy sa počas svojho života obávate nie len toho. Keď vstúpite do štvrtej fázy premeny 86/104 od ega k srdcu. Zdroja. Napriek tomu môže byť duša v stave zmätku. Boha. Duša sa vyvíja časom a pomaly sa rozvíja na prekrásny drahokam s mnohými plôškami.1. Duša môže byť traumatizovaná určitými skúsenosťami a zotrvávať kvôli tomu po určitú dobu v stave Temnoty. Je to Alfa a Omega. zostávajúc pri tom plne prítomný a uzemnený. Vedomie založené na egu vo vás vädne a pomaly umiera. Umieranie nie je niečo čo robíte.). Je to božské vedomie. Vždy je to tak. Opustíte staré zvyky a otvoríte sa novej skutočnosti vedomia založeného na srdci. že zomriete fyzicky. čo sa stane raz a navždy. Duch je čisté Bytie. Vzdáte sa procesu umierania. a nie vaše myšlienky alebo city. V tomto procese nie je jediný okamih v ktorom „nie ste“. ktorý vás vytvoril. Je to pozadie. Ona je ovplyvnená a transformovaná svojimi skúsenosťami v dualite. Duša môže byť v stave Temnoty alebo Osvietenia. že to čo vás privedie Domov.1. ako si stále viac uvedomujete mechanizmus vašich myšlienok a citov. t.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Smrť je ďalšie slovo pre zmenu. transformáciu. môžete ho jednoducho nazvať Bytie Zdroja.j. Je to pomalý a postupný proces. ktorou ste Vy vo vašom najhlbšom jadre. Spojíte sa so svojou Božskosťou. Uvedomíte si.. každá plôška odráža iný druh skúseností a vedomosti na nich založené. ako sú vaše osobnosti z minulých životov a sprievodcovia alebo známosti na astrálnych rovinách. V tomto stave je vaše vedomie naplnené hlbokou ale ticho extázou: zmesou Mieru a Radosti. Ticho. nevedomá si svojej pravej podstaty. Toto pochopenie rastie pomaly. Spojenie sa s Bohom vo vašom vnútri je ako byť vybraný z duality. ale hlavne vnútorné. ktorá je Jedno s Bohom. Duch sa nemení ani nerozvíja v čase.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Ona vie a chápe omnoho viac ako vaša pozemská osobnosť. Duša je nepohyblivý bod v rámci tohto vývoja. Je to len váš strach zo zmeny. Duch je mimo čas a priestor. spojíte sa s Duchom. V tichu sa môžete dotknúť najzázračnejšej a najsamozrejmejšej veci aká existuje: Ducha. odpojíte. On je Jednota ležiaca na pozadí každej duality. Nie však duch.

ktorá prelomí vaše staré. Pritiahnete si ju k sebe. v ktorom môžu vidieť ako sa zložitý problém alebo podmienka uvoľňuje a premieňa na energiu riešenia. zastaralých myšlienkových vzorcov. namiesto prchavých myšlienok a citov. začne všetko pomaly zapadať na svoje miesto. V tomto stave bytia niet potreby alebo túžby po pomáhaní druhým. pravým JA. o ktoré ste sa zvykli obávať alebo na ktoré ste zvykli vynakladať veľa energie. že si dovolíte byť jednoducho tým kým ste. existuje iba zmena. Energeticky teraz vyžarujete určité vibrácie. musíte naozaj len udržiavať dotyk s božským vnútorným prúdom. Smrť je kaskáda čerstvej vody. tým viac opúšťate veci.časť ale tiež toho.1. že by ste odovzdávali vedomosti alebo používali určité metódy. okrem bytia. Vo vašej energii je dostupná vibrácia. Duch je tichý a stály a predsa tvorivý. ako sa veci spájajú spôsobom. ale táto túžba príde prirodzene k vám. Nie je to niečo čo robíte.1. Môžu cítiť energiu riešenia. Zdieľaním sa seba s ostatnými im dávate k dispozícii priestor pre liečenie. Prechod od vedomia založeného na egu k žitiu v strede srdca je v mnohých ohľadoch skúsenosťou smrti. s tichým uvedomením. že učíte a liečite. Je možné ju len cítiť. okamžite sa zmení váš život. čo priťahuje pozornosť ľudí. že zomriete emocionálne a mentálne. zmysluplným spôsobom. Vo vašom poli je prítomné niečo. že ste sami sebou. ale niečo čím ste. To je už na nich. Stali by ste sa zajatcami starých foriem: obnoseného tela. tiché uvedomenie. sa nedeje tým. ktorú v nejakej fáze vyjadrujú všetci Pracovníci Svetla. a že sa vyjadrujete tak. prestanete realite vtláčať alebo vnucovať svoju vôľu. Toto všetko sa udeje harmonickým. Byť v dotyku s týmto najčistejším zdrojom nakoniec zmení všetko vo vašom živote. obmedzujúcich citových reakcií. aby zapadli späť do ich prirodzeného stavu bytia. ktoré vami prechádzajú. Taká túžba. Keď sa stotožníte so svojim bytím. s Bohom vo vašom vnútri. Ste pre nich zrkadlom. Uvedomujete si na hlbších a hlbších úrovniach. čo by bolo treba robiť. že niet naozaj ničoho. že zostanete naladení na tento božský rytmus a necháte odísť strachy a nedorozumenia. Tým. nevyplýva zo skutočného pochopenia vnútornej cesty. ale spôsobmi. nastane to v rytme a s prúdom. Skutočnosť božského nie je možné naozaj uchopiť mysľou. Ak ju vpustíte do svojho života a rozpoznáte. ak sa pre to rozhodnú. ktorá im pomáha dotknúť sa ich vlastného BOŽSKÉHO JA. ktorým je Duch. ktoré spôsobujú že chcete zasahovať. Ak áno. že je to šepot vášho srdca. Pomáhanie druhým z úrovne Ducha Keď dokončíte prechod z vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci. Boh alebo Zdroj alebo Duch je zo svojej podstaty tvorivý. zhrdzavené brány a vženie vás do nových oblastí skúseností. sa vaša prítomnosť stáva naozaj pomocou. Keď ste naladení na skutočnosť Ducha. Všetko čo máte robiť je. Je to skutočnosť. Stanete sa svojim prirodzeným. slobodnejšieho stavu Vedomia. ktorý je ich vlastný. Naozaj je to toto spojenie. ktoré sú vám takmer nepochopiteľné. Nebojte sa smrti. Väčšina ľudí sa potrebuje ponoriť až 89/104 88/104 . ktorá je vždy založená na kontakte s BOŽSKÝM JA vo vašej bytosti. Byť tu pre druhých takýmto spôsobom má v sebe veľmi neutrálne pociťovaný tón. Ako liečiteľ alebo terapeut. ste viac-menej neustále v dotyku s božským prúdom bytia vo vnútri. ktorý má prirodzený rytmus. Ale bez smrti by sa veci stali pevnými a nepružnými. Nie je to dusivé? Smrť je osloboditeľ. svoj prirodzený prúd. po ktorej chcú ľudia putovať. Umožníte veciam. Predstavuje to úroveň odstupu. ako to považujete za najradostnejšie. ktoré posúva ľudí a pozdvihuje ich do vyššieho. Zažijete. ale nie prostredníctvom vôle. ktoré je za všetkými vašimi skúsenosťami. Čím viac sa stotožňujete s Duchom. Duch nie je niečo neurčité. do ktorého sa môžu rozhodnúť vstúpiť alebo nevstúpiť. To. na ktorej opustíte svoju osobnú túžbu zmeniť alebo „liečiť“ druhých. Ste schopní ich niečo naučiť a učenie sa uskutočňuje tým. Smrť neexistuje.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . aby našli svoju vlastnú pravdu.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . ktorú naozaj môžete priniesť do vášho života.

Dôvodom. ktorá vás vyzdvihne mimo času. Môže vám to pomôcť preraziť oponu ilúzie a dostať sa do priameho dotyku s vašim vlastným Svetelným JA: energiou Anjela. Stotožnením sa s Duchom vo vás. multidimenzionálneho hľadiska. Ono povoľuje túto skúsenosť svojou vlastnou slobodnou voľbou. Vaše skutočné JA sa nepotrebuje vyvíjať. s vašim BOŽSKÝM JA. potom naozaj „vlastnia“ riešenie k danej záležitosti a to im poskytuje hlboké uspokojenie. Môžete si myslieť že ich pozorujete a čítate. Prosím buďte si tohto vedomí a nesnažte sa ľudí zadržiavať pred „pádom na dno“. sa vaše skutočné JA nevyvíja v čase. nie je našim úmyslom povedať. ktorým pomáhate. Napriek tomu v tejto záverečnej kapitole si prajeme upriamiť vašu pozornosť na odlišnú perspektívu. Ak sú odhodlaní tam ísť. v skutočnosti môže vytvárať prekážky v ich liečebnom procese. ktorá je úplne nezávislá na priestore a čase. Táto osobná túžba nepomáha druhým. inými slovami vašou multidimenzionalitou. nie ste v priestore Lásky a prijatia. keď sa nebudete stotožňovať so žiadnou z nich. pohybujete sa cez štyri fázy vnútorného vývoja. ktorým ste čelili. ono je tým. Na to aby ste toto uchopili ako reálnu perspektívu. Napríklad. musíme trocha vysvetliť pojem času. ako sú naozaj pripravení ich opustiť. MULTIDIMENZIONALITA A VAŠE SVETELNÉ JA V predchádzajúcich kapitolách série o Pracovníkoch Svetla. z ktorej na seba vzhliadate. Toto má na dušu liečivý efekt. Môžete si pre seba kedykoľvek aktivovať ľubovoľnú realitu vedomia.1. zapadnú na miesto všetky veci. pôjdu tam napriek všetkému čo urobíte alebo poviete. * * * A v určitom zmysle je to pravda. aby liečila alebo transformovala ostatných.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . ale oni sú tiež vášnivými čitateľmi vás! Vo fáze štyri prechodu od ega k srdcu sa jedná o prekonanie úrovne duše a vystúpenie na úroveň Ducha. od Temnoty ku Svetlu. kto sleduje vývoj. Z vašej pozemskej perspektívy cestujete z bodu A do bodu B lineárne. Môže si slobodne kedykoľvek zvoliť Svetlo alebo Temnotu. prečo chceme upriamiť vašu pozornosť na túto perspektívu je. Je lepšie nebyť emocionálne zainteresovaní s ľuďmi. Keď to tak urobia. Táto časť môže slobodne v každej chvíli vstúpiť do akejkoľvek dimenzie alebo priestoru skúseností ako si praje. Možno toto rozoznávate vo vašom vlastnom živote a záležitostiach. preto myšlienka. 90/104 91/104 . krok za krokom. Pointa je: ste veľkolepejší a zahŕňate viac ako svoju dušu.1. že sa vyvíjate v čase od bodu A do bodu B. Kedykoľvek chcete. že duša je akýmkoľvek spôsobom „menšia“ ako Duch. Táto voľba je motivovaná hlbokým poznaním veľkej hodnoty zažívania duality. že vám to môže pomôcť prelomiť vnútorné bariéry. ČAS. Duša je vozidlom pre skúsenosti.časť na dno určitých záležitostí predtým. na iný spôsob ako na seba nahliadať. že ste zaseknutý v určitej fáze vnútorného rozvoja je nakoniec len ilúzia. aby sa ľudia zmenili. Avšak z bezčasového. ktorým naozaj ste. o ktorých sme hovorili. od nevedomosti k múdrosti. Oni to vnímajú.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . môžete kedykoľvek slobodne zakúšať ľubovoľný bod na línii z bodu A do bodu B do bodu Z a mimo nej. Zapájanie emócií vyzýva osobnú vôľu. na perspektívu. ktoré ste zažili v mnohých a mnohých životoch. duchovného JA. Samozrejme. sme povedali viac-menej chronologickú rozpravu o minulosti a vnútornom vývoji duší Pracovníkov Svetla. Je to vaša časť. Z pohľadu vášho bezčasového. Pozdvihnete sa nad skúsenosti. mimo určitej minulosti a oboznámi vás s vašou bezčasovou existenciou. Tento príbeh vo vás môže vytvoriť dojem.

Mesiac a vlny. Boha. Pod „klamlivým“ mám na mysli vedecký. keď sú okolnosti a skúsenosti negatívne.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . v tom roku som ukončil tamtú školu. lineárny pojem času. stojace nad vami. Naozaj pod tým rozumiete počet rokov alebo životov. potom si študujete. Čas je spôsob vyčlenenia skúseností takým spôsobom. Kladiete dôraz na viditeľnú. keď ste v čakárni 92/104 u zubára alebo v rade v supermarkete. Čas je niečo. Hodinový čas je vrcholný pokus oddeliť čas od subjektivity. Je to ilúzia. nech už mi zažívame veci akokoľvek. tiká stále rovnakým pevným spôsobom. Práve k tomuto vášmu aspektu. je čas realita. kde cestujete počas svojho spánku a tiež potom ako zomriete. Skeptik vo vás teraz hovorí: čas vnímame akoby sa vliekol pomaly. subjektivita – je vynechaná. ktorá na mení s vašimi skúsenosťami. Ale čas samotný je stále rovnaký. neexistuje. od vás a od vašich skúseností. Môže to byť užitočný koncept. Napríklad „životopis“. Vravíte.j. Vy nie ste lineárna bytosť. je to produkt ľudskej mysle. Čas v plnom zmysle tohto slova je „dynamika stávania sa“ na vnútornej úrovni. má tendenciu obmedzovať a rozptyľovať vás. Čas je podľa tohto vnímania objektívna štruktúra mimo vás. Toto je úroveň Ducha. Ale „čas samotný“. Ale keď je koncipovaný ako niečo objektívne. abstraktný pojem času. Čas je vo svojej podstate subjektívny. multidimenzionalite. si teraz prajeme 93/104 . keď sú okolnosti pozitívne. žiadne „stávanie sa“ ale len „bytie“. Tento prirodzený zmysel pre čas alebo rytmus môže byť tiež súčasťou pozemského života. Na najnižšej úrovni Jednoty. keď odkazujete na tento starý vek? Alebo máte pod „starou“ na mysli skôr to. t.1. význam. aby ste z nich mohli získať zmysel. Pramení z racionalistického. ale zdá že čas sa zastavil. žiadne prírodné vplyvy ako je Slnko. Čas je skúsenostný pojem: spôsob vytvárania skúseností. Vnútorná stránka vecí – motivácia. čisté bytie. na ktorej je oddelenosť zakúšaná najsilnejšie. že čas môže byť zakúšaný rôzne za rôznych okolností. nezávislý na ľudskom faktore. čo prekrýva vaše skúsenosti ako nejaký vonkajší rámec. ktorými sa meria čas.j. V tomto roku som urobil tamto. ktorá si praje rozdeľovať a klasifikovať. Subjektivita času. Ale predstavte si. Toto je „objektívny rámec“ pojmu času. Na astrálnych rovinách je čas rytmom vašich skúseností. nie je čas. sa využíva klamlivý. Na týchto úrovniach existuje čas. potom niekoho stretnete. Napríklad na astrálnych rovinách. vedeckého prístupu k času. Je to veľká ilúzia. že vyjadruje určité kvality. Existujú úrovne vašej bytosti. t. ktorý v súčasnosti zakúšate. Napríklad o niekom poviete: „on je stará duša“. Potom by ste sa museli spoľahnúť len na svoj vlastný subjektívny zmysel času. Vaše objektívne meranie času – hodiny – v skutočnosti nie je založené na niečom vonkajšom. Niekedy oddychujete. noc ani deň. Na energetických úrovniach medzi jednotou a oddelenosťou. v ktorom jedna fáza končí a druhá začína nie je určený hodinovým časom – niečim vonkajším – ale vašim vnútorným prúdom pocitov. tým čo sa zdá byť pre vás prirodzené. je vám všetkým známy. ak vám to pomôže formulovať prirodzený rytmus alebo tok vecí. ktoré sú mimo rámca času. zatiaľ čo zdanlivo beží rýchlejšie.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . tiež nazývaný lineárny pojem času. ako určitý počet rokov? Odkaz na čas vo fráze „stará duša“ je naozaj odkazom na skúsenosti. ktorý je úplne zbavený subjektivity a pociťovaného obsahu. ktorá je výtvorom druhu vedomia. ktorý zasielate keď sa uchádzate o zamestnanie často pozostáva z takejto objektívnej časovej línie faktov. atď. že „čas letí“ keď sa bavíte. ale nie je to niečo nezávislé na vás alebo mimo vás.j. Ľudská myseľ vyňala určitý rád vecí z prírodných javov na Zemi. neexistuje „hodinový čas“.časť Čas Na najvyššej úrovni Jednoty. vonkajšiu stranu vecí. ktoré je chytené vo viere v oddelenosť. Na tejto úrovni neexistuje žiadny vývoj.1. fakt. t. Bod. že by neboli hodiny.

Poľahky si vybavíte ten rozhovor a živo si spomínate. a hlavne to. ale zastáva – vo všeobecnosti – názor. Zmenou pociťovaného obsahu určitej minulej udalosti. Môžete vnímať „v pozadí svojej mysle“. šoku a nepochopenia boli premenené na pochopenie a odpustenie. Zmenou minulosti nemienime. s ktorou ste sa rozprávali začala nadávať. lineárne poňatie odkazuje na vaše telo.“ V tej chvíli znova vytvárate minulosť. nahnevaný a šokovaný 94/104 súčasne. Napríklad: ste na stanici a čakáte na príchod vášho vlaku. ste prítomní kdekoľvek prebýva vaše vedomie. Znova prežívate určité aspekty toho rozhovoru. Teraz ste sa pre zmenu vy cítili dotknutý. priťahujete si ho do svojho Prítomného okamihu z minulosti. kto bol skutočne dotknutý vašou poznámkou. toto neznamená. je určené zameraním vášho vedomia. ktoré stále potrebujú riešenie. teda vedomie môže prebývať v rôznych energetických realitách súčasne.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . nemôžete byť prítomní na viac ako jednom mieste v rovnakom čase. že vedomie nemôže existovať bez fyzického tela). že meníte nejaké fyzické fakty. kto spôsobil ublíženie. Spomenuli ste si na nejaké fakty s jeho minulosti. ste museli čakať na váš vlak a naraz ste si privolali túto podivnú spomienku. ktorá nemala žiadny kritický zámer. v čase a priestore. na ktoré ste jednoducho predtým počas toho rozhovoru zabudli. ale že energie hnevu. Je to pociťovaný obsah situácie. že cestujete do minulosti a znova navštívite energie tej chvíle. prečo sa človek cítil taký dotknutý vašou poznámkou. ktoré je nejako viazané na telo/mozog (veda zatiaľ nedokáže vysvetliť ako presne sú telo a vedomie „zviazané“. že nemá nič spoločné s vami. Chvíľu to ešte potrvá. Prekrývate ju inou interpretáciou faktov. aký to malo na vás účinok. Podľa „plného“ subjektívneho konceptu času.1. Nasledujúce ráno na železničnej stanici. Ale „vás“. Multidimenzionalita V súlade s lineárnym pojmom času. prípadne vytvára zmeny vo vašej skúsenosti tej chvíle a teda mení minulosť.. Aby bolo jasné. Spolupôsobením minulosti a súčasnosti sa uskutočnila „duchovná alchýmia“. ale potom ste to nechali odísť a mali ste dobrý nočný spánok. Preto môžeme naozaj povedať. Môže byť na rôznych miestach v rovnakom čase. Len pomyslite na tento príklad: Zhovárali ste sa s niekým. To čo tu v skutočnosti konáte je. teraz rozumiem … chudák priateľ. „Ach. Neboli ste to vy. Potom ako ste sa vrátili domov ste sa cítili nepríjemne po dobu niekoľkých hodín. nie podľa miesta vášho tela. v ktorej sa veci tak prekvapivo pokazili.časť upriamiť vašu pozornosť.1. nepochopený. Táto perspektíva vo vás rozhýbe odlišnú emocionálnu reakciu. že môžete zmeniť minulosť cestovaním časom k minulým energiám. vy ste len spustili v jeho vnútri starú bolesť. že pôvodná reakcia nenastala. ktoré nahradzujú vašu pôvodnú reakciu. Teraz ste sa na ňu pozreli z inej perspektívy a náhle ste si uvedomili. Druhá osoba. Vaša energia Prítomnosti interaguje s energiou minulosti. čo skutočne tvaruje váš život a vašu realitu. existuje určitá vrstva vášho vedomia. ale že ich prekrývate rozdielnym vysvetlením alebo pohľadom. už vidím. Kým sedíte na stanici a podnikáte svoju cestu časom. váš mozog a vaše vedomie. Máte pocit úľavy. Teraz môžete vidieť jeho emocionálnu reakciu v úplne inom svetle. ktorá je stále prítomná vo vašom tele. vhľadu a áno … odpustenia. Naozaj fyzické fakty nie sú také dôležité. Kde sa nachádzate. vaša energetická reakcia na ňu.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . že vaše ruky chladnú alebo že nejakí mladíci za vami nahlas rozprávajú. Teraz myslíte na niekoho s kým ste sa včera rozprávali. a potom odišla. Vedomie je schopné sa rozdeliť. 95/104 . tak chvíľu len sedíte a čumíte a nepozorovane sa dostanete do mierne zmeneného stavu vedomia. však v istom zmysle meníte udalosť pre seba.

ale ste multidimenzionálni vedomým spôsobom? Dovolíte dimenziám prúdiť do vás a z vás. Toto sa deje TERAZ. Táto osoba „nie je tu“. že opustíte vieru. Vaše vedomie je multidimenzionálne dokonca aj keď si myslíte. ako v príklade vyššie. budúcnosti. zatiaľ čo hodiny tikajú a merajú plynúce týždne a mesiace. minulé životy. pozn. ktoré sa pretínajú a stretávajú vo vašom vnútri práve tu a práve teraz. z angl. anjela vo vašom vnútri a dokonca ďalšie. ktoré sú udržiavané určitými energetickými zákonmi. nejedná sa takpovediac o „kúsky hmoty“. pretože tie nie sú pevné. Vaše vedomie sa môže v jednom čas nachádzať v rôznych dimenziách. “she does not move experiantally“. 97/104 . Toto je príklad multidimenzionality.časť Toto je zmysel multidimenzionality. Objatím zaseknutých alebo uzavretých energií z tých dimenzií a ich vyzdvihnutím do svetla vášho vedomia. nezískava nové skúsenosti.) Ona neplynie s prirodzeným procesom života a skúseností. astrálne roviny. Je to váš osud stať sa plne vedomými multidimenzionálnymi tvorcami.1. je to niečo čím ste. Ona. Existujú reality minulosti. že nejaká časť vášho vedomia je stále spojená s vašim pozemským telom. je to prirodzený stav vašej bytosti. Môžete slobodne cestovať cez každú z nich. že si predstavujete „bytie na dvoch rôznych miestach súčasne“ fyzickým spôsobom. Jej telo je prítomné tu a teraz. ale ak to robíte vedomým a prijímajúcim spôsobom. čo tiež znamená. oslobodzujete a integrujete čiastočky vášho JA a meníte svoju prítomnosť. Dimenzie sú ríše vedomia. že ste uväznený vo svojom fyzickom tele. Byť vedome multidimenzionálnym znamená. potom skutočne premieňate tie dimenzionálne reality. Vaše fyzické telo nemôže byť na dvoch miestach súčasne. Dôvodom prečo bojujete z konceptom multidimenzionality je. Nie ste obmedzený minulosťou ani budúcnosťou. rýchlo alebo pomaly. ktorých ste súčasťou po celý čas. blízko alebo ďaleko. Čas sa pre ňu zastavil. ale nie oslobodzujúcim. alchymickým spôsobom. ktorý si vyberá zakúšanie ľubovoľnej z nich.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . ktorý môže úplne slobodne vstúpiť do každej ríše skúseností. výčitky svedomia alebo len žiaľ. Dokonca aj keď sa obmedzíte na také úzke zameranie vedomia. Tým som chcel povedať. že ona sa nepohybuje skúsenostne (tzn. Vaše vedomie nie je ohraničené časom a priestorom. že nie ste viac ako vaše telo. Mnoho ríš vedomia sa stretáva vo vašom vnútri a vy ste svojou podstatou Majster. Ste multidimenzionálni teraz. ale ona je zaseknutá v minulosti. To preto. Avšak dimenzie nie sú fyzické miesta. Byť vedome multidimenzionálnym znamená stotožniť sa s duchom (Bohom) vo vás. nie je vaše vedomie obmedzené na určitý bod v čase. prijímate energie ktoré vám prinášajú a dokážete ich rozoznať ako svoje vlastné? Vy interagujete s inými dimenziami. Je možné ich meniť a vy s nimi môžete interagovať z Prítomného okamihu. Pokiaľ sa stotožníte s Duchom vo vašom vnútri. Ona je doslova v minulosti. Aj keď počas svojho života na Zemi máte základnú dohodu. Sú to tekuté polia skúseností. prekl. interaguje z minulosťou z Prítomného okamihu. t.1.j. Skutočnou otázkou je: ako môžete byť multidimenzionálnymi oslobodzujúcim a transformujúcim spôsobom? Ako môžete využiť svoju multidimenzionalitu takým spôsobom aby ste sa mohli slobodne pohybovať naprieč dimenziami a nestratili pri tom dotyk so svojim božským duchom? Byť multidimenzionálny z pozície múdrosti a uvedomenia: to je váš duchovný osud. že opustíte ilúziu 96/104 lineárneho času. Je to vaša prirodzenosť. Byť vedome multidimenzionálnym je neoddeliteľnou súčasťou reality na Novej Zemi. Poznáte výraz: „Je zaseknutá v minulosti“ ? Niekto nedokáže nechať odísť minulosť a jej vedomie je naplnené minulými skúsenosťami a emóciami ako ľútosť. ste multidimenzionálny.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . dimenzie. ktorú si zvolí. že multidimenzionalita nie je niečo čím sa stanete.

Z tohto pohľadu. ktorá presahuje fyzický svet. A vy ste skutočne Majster. ilúzii. 99/104 Vaše Svetelné JA Mnoho dimenzií. Archanjeli sú bytosti.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . že ste oddelený od Boha. čo v našom vyjadrení je základná alebo „archetypálna“ energetická realita. Ste hviezdou s mnohými lúčmi. že to urobil. ktorú si zvolíte. Božskosti. svoju božskosť a svoju slobodu. Duša zabudne na svoj skutočný pôvod.časť udržíte si uvedomenie. a teraz na chvíľu. povolíte sami sebe uveriť. Archanjeli nie sú mimo Boha. ktoré všetky vyžarujú z jedného božského. každá z nich stelesňuje určitý aspekt Boha. Získanie „neviazanosti“ alebo uvoľnenie sa často prebieha v rade niekoľkých krokov. Vyberte si najjasnejší. ktorá vám prináša najviac Svetla. Toto je vaše Svetelné JA. „toto sa zle skončí“ atď. Archanjeli sú v tom zmysle platonickými Ideami. ilúzii že ste telo. alebo štádií toho čo nazývate „vnútorný rast“. ktoré sú najbližšie k Bohu nazývajú Archanjeli. Ste polapení v ilúzii lineárneho času. najmilovanejší lúč v poli. atď. Týmto spôsobom sa duša dočasne stáva „viazanou“ na určité ríše skúseností. Tradične sa bytosti. Naozaj ste Archanjeli. teda čistého Bytia bez rozlišovania. o ktorých sme hovorili v sérii o Pracovníkoch Svetla. choďte do jeho vnútra a pociťujte aké to je BYŤ lúčom. Ale ak sa zaseknete v myšlienkach obmedzenosti. Sú jeden krok vzdialení od absolútneho vedomia. Archanjeli majú určitý druh individuality. avšak len mierne. Pravdy. vedomie duše s mnohými prejavmi.1.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . ktoré sú veľmi blízko k Duchu alebo Bohu. ríše „Ja“ verzus „ostatní“. ako konkrétna Forma. stávania sa alebo individuality. Z ľudského lineárneho hľadiska „uvoľňujete karmu“ a pomaly sa premieňate v postupnosti štyroch fáz vnútorného rozvoja. Môžete potom seba cítiť ako stred vibračného poľa dimenzií.. Grécky filozof Platón to nazval Ideou. Existuje Archanjel (Idea) Lásky. Boh je vo všetkom. Nič nie je mimo Boha. Toto bytie lapeným alebo „zviazaným“ sa tiež nazýva karma. Boh je prítomný vo všetkých stvorených energiách ako „aspekt ducha“. sa však jednoducho potácate späť do vášho prirodzeného stavu božského uvedomenia. ktorá sa najviac podobá na Boha. ktorý robí všetky tieto energie jedným. To nie je možné povedať o Bohovi alebo Duchovi. bezčasového zdroja: z vás. v tejto dimenzii. Môžete slobodne aktivovať akúkoľvek realitu. stvoriteľ celého poľa dimenzií.1. uvoľňovanie karmy nie je nič iné ako spomínanie si na vašu vlastnú božskosť. Toto je aspekt. „to nie je povolené“. Prečo Duch alebo Boh stelesňuje aspekty seba týmto spôsobom? Bolo to z radosti z tvorenia. udržiavaní presvedčení. že minulosť ani budúcnosť vás neurčujú. A to je to čím ste. ale nie sú s ním úplne jedno. Sú súčasťou duality. Toto je vaša časť. ktorý sa prejavil ako konkrétna Bytosť. a potom si zvoľte tú. Predstavte si sami seba ako stred všetkých skutočností. Archanjeli nie sú až tak osobami ako energetickými poľami s individuálnou príchuťou. Archanjel je aspektom Boha. Boh je Všetko a Nič. Ak odhodíte pojem lineárneho času alebo chronológie. 98/104 . Je možné povedať. všetkých možností. že Archanjel má určité charakteristiky. práve teraz. že ste slobodní. mnoho ríš vedomia sa stretáva vo vašom vnútri. Z hľadiska Ducha. Archanjelske energie sú výrazom Božskej nekonečnej kreatívnej radosti. ako „toto nie je možné“. Každý z nich je jedinečný. Kvôli tomu Archanjeli vstúpili do ríše oddelenosti. ponárate sa do ilúzie oddelenosti.

ríš skúseností.) Svetla a Temnoty. prekl. priestoru nekonečných možností.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Boh tiež vytvoril Temnotu. čisté bytie a vedomie. Boh. ktorú obývate ako vedomá bytosť zahŕňa určitý uhol alebo perspektívu. Keď opisujeme proces vyžarovania Archanjelov zo Zdroja a prípadne stávanie sa ľudskou bytosťou. nie je to o tom. Ľudia vnímajú Archanjelov ako jasné a čisté Svetlo. ale Temnota.1. Vytvorením Svetla. pozn. že mohli zabudnúť na svoj pôvod.1. tým. Ale nie je to tak. Tieto kvapky je možné prirovnať k individuálnym jednotkám vedomia. prekl. prúdiacej každým smerom. Boh jednoducho je. Vyžarovanie vodopádu energie z Boha sa deje práve TERAZ. Čo budú Archanjeli skúšať potom ako vstúpia do ríše duality. Temnota tu znamená: oddialené od Jednoty/Ducha. Majú zmysel pre individualitu. Ale ako cestovali ďalej a ďalej. Existujú rôzny Archanjeli. zdá sa. zabudnúť na svoju božskosť a stratiť sa v temnote a ilúzii. čo je od nej odlišné. Boh alebo Duch nie je Temnotou ani Svetlom. Stvorenie je tanec Ducha a Duše Archanjeli sú takpovediac prvorodené deti Boha. že ide o lineárne. až kým boli maličkými kvapkami tekutého Svetla. Boh nevedel. byť 101/104 . z ktorého vyplynuli. Všetky stvorené bytosti. prišli na skúsenosť. túžil po skúsenostiach. a tieto skúsenosti získava prostredníctvom stvoreného Univerza. Aspekt duše sa týka individuality bytosti. pozn. V tomto obrovskom prúde vody sa vydelili malé potôčiky. Nie „prvé“ v lineárnom zmysle. každá so svojou vlastnou sadou skúseností. chronologické rozprávanie. ktoré nazývame duše. ktoré sú pre neho nové. ďalej sa rozdeľujúc do ešte menších potôčikov. Práve v tejto chvíli je vo vás vrstva čistej Archanjelskej energie. Ale vy si v každej chvíli môžete vybrať. Sú vo vás tiež vrstvy zmätku a strachu. jasnej vody. sa vydali na svoju cestu. vonku z Jednoty. Nesú hlboké vedomie vo svojej božskosti. Archanjeli sú bytosti Svetla. Hlboko v sebe niesli energiu Ducha alebo Zdroja. ale v zmysle. ktoré sú vám dostupné TERAZ. Vystúpením z Jednoty Archanjeli vstúpili do prázdneho priestoru.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . vrstva čistého Svetla. kým ste boli v nejakej dávnej minulosti. kde Svetlo nie je prítomné. vedomia (ducha) a skúseností (duše).časť To čo oddeľuje jednu bytosť od druhej. odtiahnuté ďalej do ríše individuality.) v jeho aspektoch (Univerza. Vytvorenie Svetelného JA (Anjela) so sebou prinieslo vytvorenie Temného JA. Energia Archanjelov sa vyliala z Boha/Zdroja ako mohutný tok perlivej. Túto polaritu Svetla a Temnoty je možné najlepšie zakúšať ako ľudská bytosť. V tejto polarite je krása. „aspekt ducha“. Celý proces cestovania Archanjelov za skúsenosťami môže byť charakterizovaný ako obrovský vodopád trblietavého Svetla. že sú veľmi blízko k Bohu. je „aspekt duše“. Archanjeli zistili. že môžu tvoriť mnoho foriem a žiť v nich. pretože ustanovuje dynamiku tvorenia. To je jednoducho spôsobené tým. Každý Archanjel vyžaruje energiu ako lúče svetla zo Slnka. rovnako ako energiu Archanjela. žijúca na Zemi. To je to čo potreboval: nie všetko vedieť ale skúsiť niečo 100/104 Tanec Ducha a Duše sa teraz naozaj začal! Individuálne jednotky vedomia. to čo ju robí odlišnou a jedinečnou. ktoré majú individualitu sú v skutočnosti stretnutím Ducha a Duše. Toto rozprávanie vám hovorí o identitách. cez svoju prítomnosť (vedomia. Archanjelská energia sa naťahuje smerom von a v tomto spontánnom kreatívnom pohybe preniká tým. časti JA. Vyžarovaním týchto lúčov ďalej a ďalej sa Archanjel dotýka neznámych miest. čo nie je Svetlo. ktorá umožňuje „beztvarému vedomiu“ zakúšať veci špecifickými spôsobmi. nové. že Archanjeli sú v dimenziách duality. priestoru schopností. Každá forma.

ktoré potom zakúsite je naozaj stále vo vás prítomné. Tí medzi vami. čo by ste mali rozvíjať. musíte sa vyčleniť z absolútnej Jednoty. pretože ony vás privedú Domov. len si to musíte uvedomiť. Z tejto perspektívy ste vy všetci na ceste hľadania správnej rovnováhy medzi absolútnou Jednotou a bytím individuálnou bytosťou. kým ste. Skúsenosti a pohyb sa objavia len keď existuje vzťah medzi niečím vonkajším a vami/Duchom. vaša skutočnosť je statická. na cítenie.j. multidimenzionálnych ľudí. druhou nohou v ríši Relativity (t. mimo Boha/Ducha. že stratíte kontakt s prvkom Ducha vo vašom vnútri. keď zoberiete časť ríše Skúseností zatiaľ 102/104 čo zostanete spojení s Duchom. ale do dynamickej. Vo vás všetkých. že nemusíte vzhliadať k duchovným Majstrom. s dimenziou večnosti vo vás. sú pripravení prísť Domov. aby ste zakúsili niečo iné ako ste vy. ktorých skúsenosti budú naplnené Radosťou a Svetlom. ktorí sú Pracovníkmi Svetla v súčasnosti pracujú na väčšom uvedomení svojej Jednoty s Duchom. súhry medzi božskosťou a ľudskosťou. je to výzva na skúmanie. Keď vnímate niečo iné ako ste vy sami. a oni. Keď to urobíte stanete sa individuálnou dušou. kto ste.1. Najľahší spôsob ako sa dotknúť vášho Svetelného JA je prostredníctvom spojenia s vrstvou čistého vedomia. Nič sa nemení. To je tajomstvo Univerza.Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . Vyvážená súhra medzi Duchom a Dušou je zdrojom najväčšej Kreativity a Lásky. Keď ste čistým Duchom. Neexistuje ani jedna autorita nad vami. Udržujte svoju túžbu a odhodlanie živé a dôverujte im. Vo svojom skúmaní relativity (duality) môžete zájsť tak ďaleko od Domova.časť Svetelným JA. Vy sami ste medzi „prvorodenými“ sediaci vedľa trónu Boha. t. Najväčšia možná radosť je. ktorým ste. duality). Duša zažíva najväčšiu radosť zo súhry medzi Duchom a skúsenosťami.časť Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe . je to jednoducho časťou toho. Je dôležité si uvedomiť. Keď sa spojíte s tichom. s Domovom. existuje intenzívna túžba po Domove a hlboké odhodlanie skutočne vedieť. Anjelom. Toto dosiahnete stíšením sa na vnútornej a vonkajšej úrovni. na zisťovanie. môj drahý čitateľ. Vaša duša sa potom stratí v ilúzii strachu a oddelenosti. čistého Ducha vo vás. Vy ste jedinečnou dušou: jednou nohou v ríši Absolútna. Ale na to. kreatívnej reality božských. ktorí toto čítate.1. ty.j. Z tejto túžby sa zrodilo vaše Svetelné JA. * * * 103/104 . Avšak nie do statického Domova Čistej Jednoty. Ticho. Vy sami ste Boh a Anjel. Cestovali do duality dlho a ďaleko. Neexistuje nič. Sprievodcom alebo Anjelom. môžete cítiť túžbu Ducha po skúsenostiach.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful