Podaci iz arhive CIA i FBI-ja pokazuju kako je Hitler pobjegao iz Njemačke

Juba / 1 sat prije Autor: Ljubica Šaran Matrix World Povijesni udžbenici nas uče da je Adolf itler napravio sa!oubojstvo u svo! bun"eru u centru #erlina i to sa!o ne"oli"o sati prije ne$o li je %rvena ar!ija &au&ela posljednje obitavali'te nacistič"o$ vo(e) no u javnost su i&a'li podaci i& ar*iva tajni* službi +A,-a u "oji!a se po"a&uje "a"o &vanična povijest) u ovo! slučaju) ne!a ve&e s činjenica!a. Hitler je pobjegao u Argentinu zar je tako ne!to mogu"e# Jero!e /. %orsi je $odina!a istraživao podat"e u ar*iva!a %0A-e i 1#0-ja tra$aju2i &a do"u!enti!a "oji su se odnosili na s!rt Adolfa itlera. 3 %orsijevoj "nji&i "oja se na&iva 4 untin$ itler: 5e6 +cientific 7vidence 8*at itler 7scaped 9er!an:; se u& brojne vojne i obavje'tajne &apise donose i infor!acije "oje u naj!anju ru"u 'o"iraju.

<nji$e ; untin$ itler= ili ;Lov na itlera= je donijela pre$r't novi* povijesni* podata"a o "oji!a javnost ja"o !alo ili ni!alo &na. 5ai!e) %orsi je ot"rio da su a!erič"i vojni obavje'tajci od navodne itlerove s!rti otvoreno su!njali u ta"av scenarij) no nisu sa!o tajne službe bile &abavljene ovi! pitanje!) po&nato je "a"o je +taljin $odina!a tvrdio da je itler živ i &drav te da je pobje$ao i& #erlina &a*valjuju2i po!o2i save&ni"a.

5a foto$rafiji vidite 1>? osobe od "oje su ve2ina nacistič"i ra"etni &nanstvenici "oji su prebačeni u +A, u& po!o2 operacije ;+pajalica.= 5ajve2i broj ovi* nacista je spasio Allen ,ulles. Pored sve$a to$a) %orsi je ot"rio i do"u!ente "oji ne sa!o da po"a&uju "a"o je itler s 7vo! #raun pobje$ao u Ar$entinu) ve2 i "a"o je +taljin &aista bio u pravu "ada je su!njao u duplu i$ru dijela save&ni"a) jer su !u u bije$u po!o$li ljudi i& vojne obavje'tajne službe +A,-a) na sličan

Javnost je do sada i!ala prili"u čuti brojne insinuacije $lede itlerova bije$a) ali s!o ta"o(er i!ali prili"u čuti i ne"a sasvi! o&biljna istraživanja "oja su potvrdila priču o bije$u nacistič"o$ di"tatora) jedan od ta"vi* dijela je "nji$a i fil! dvojca 9errard Willia!s i +i!on . ili 4+pajalica.unstan) pod na&ivo! 49re: Wolf @ 7scape of Adolf itler. . Jedan od itlerovi* dvojni"a upucani* u $lavu) &a ovu se foto$rafiju du$o vre!ena vjerovalo "a"o po"a&uje !rtvo$ itlera u bun"eru u #erlinu.način "a"o se to uradilo u operaciji 4Paperclip. "ada su najvažniji nacistič"i &nanstvenici prebje$li pre"o Švicars"e u +A. u "ojoj se na !inucio&an način opisuje bije$ itlera i #raunove u Ar$entinu pre"o ..ans"e i Španjols"e.

io "osti lubanje s rupo! od !et"a i& rus"o$ 5acionalno$ ar*iva) &a "oje$ se tvrdilo da je pripadala Adolfu itleru. . Jedan od ta"vi* tipova je bio i Allen . 8i* ne"oli"o fra$!enata ljuds"e lubanje s rupo! od !et"a) $lasili su "ao najvjerodostojniji do"a&i da je itler počinio suicid.5< anali&e) utvrdilo se da je ista pripadala ženi staroj ?> $odina. Po &vaničnoj povijesti) tijela itlera i #raunove su neposredno na"on sa!oubojstva spaljena do neprepo&natljivosti u plit"oj ra"i ispred . 3 "nji&i 4Lova na itlera. $o! jedan !ok Hitlerova lubanja je pripadala nepoznatoj %eni B>>C. 5a"on . Jo' jedan od itlerovi* dvojni"a upucani* u $lavu) "oje$ su prona'li pripadnici %rvene ar!ije na dan ulas"a u nacistič"i #erlin. $odine 5icolas #ellatoni) ar*eolo$ s .1u*rerovo$= bun"era.ržavno$ +veučili'ta u %onnecticutu ispitao je ostat"e itlerove lubanje i& državne ar*ive u Mos"vi. 5a"on br&e identifi"acije dio navodne itlerove lubanje &ajedno s ne"i! nje$ovi! osobni! stvari!a i unifor!a!a) poslalo se 5<A. . Dvi podat"e su prenijeli sa!o ne"i !ediji) a #ellatoni je test ponovio "a"o bi i&bje$ao eventualne po$re'"e laboratorijs"i! nala&i!a.5< unutar "o'tani* fra$!enata ni"a"o ne nije !o$la pripadati itleru ve2 ?>-to $odi'njoj ženi "oja nije bila u ni"a"voj rodbins"oj ve&i niti s itlero! niti s 7vo! #raun.Plit"a ra"a u "ojoj su i&$orena do neprepo&natljivosti dva tijela &a "oje se s!atralo "a"o pripadaju Adolfu i 7vi. 5a sveop2e ču(enje javnosti #ellatoni je ot"rio "a"o .-u i +taljinu.ulles) tada'nji a$ent 3reda &a strate'"e poslove ili D++.-a "oji su svoj posao &a obje strane obavljali uspje'no do 1C?E. %orsi prati na&na"e o itlerovo! putu do Ar$entine) nje$ovi po!a$ači su bili dupli a$enti u tajni! služba!a +A.

<oli"o je o&biljan i tajan posao bio i&!e(u ove službe i nacista s!o vidjeli u slučaju Paperclipa) a $lavni stožer &a djelovanje D++-a na tlu 7urope &a vrije!e .ulles @ "oji je "asnije postao 'ef %0A-e pod predsjedni"o! 7isen*o6ero! @ . %orsi je u svojoj "nji&i i&nio brojna pitanja "oja i te "a"o pove2avaju su!nju u itlerovo sa!oubojstvo E>.ulles) jedan od naj!o2niji* ljudi %0A-e "oji se pove&uje s $otovo sva"i! prebje$o! nacista i& oslobo(ene 7urope.8ijelo i&$oreno do neprepo&natljivosti) &a "oje$ se vjerovalo da pripada Adolfu itleru. Allen .1C?F.) evo ne"i* od nji*: Ga'to a!eri"anci nisu !o$li dobiti ne"e dijelove itlerovi* ostata"a prije ne$o li su /usi ras"o!adali i uni'tili nje$ovo tijeloH Ga'to su +taljin i 7isen*o6er otvoreno su!njali u itlerovu s!rtH Ga'to nit"o od itlerovi* službeni"a i vojni"a u bun"eru nije čuo "obni *itac i& itlerove radne sobeH Je li Allen . bili si$urni u pad 8re2e$ /eic*a. Po&nato je da je D++ "asnije postao %0A te da je ista služba usvojila brojne !etode) or$ani&acijs"u pira!idu i operacijs"o djelovanje "oje je i&ni!no ličilo na nacistič"i 9estapo.ru$o$ svjets"o$ rata bio je #ern u Švicars"oj) sve) "a"o tvrdi %orsi) &bo$ "o!uni"acije s !o$u2i! prebje&i!a s nacistič"e strane "oji su ve2 1C?E.>?.

Po ne"i!a itler je ova"o !o$ao i&$ledati na"on bije$a i& 5je!ač"e.-a "oji se nala&i u Was*in$tonu te ar*ive u %olle$e Par"u i ra&ličiti! !inistarstvi!a +A. re"ao sljede2e: 4Priča da su itler i 7va #raun na "raju rata počinili sa!oubojstvo je ni'ta dru$o ve2 po"ri2e &a nji*ov bije$.. Autor je u svojoj "nji&i pre&entirao i do"u!ent u "oje!u se ra&ot"riva . 8a"o(er je proče'ljao i do"u!ente u 5acionalno! ar*ivu vlade +A. Priču su os!islili a!erič"i tajni a$enti na "raju .-u o to!e nije pisalo niti riječiH %orsi je "o!pletnu "nji$u ba&irao na i&vje'2i!a o autopsiji) trans"ripti!a ispitivanja itlerovi* suradni"a i tajni"a. vije"a ot"rili u Ar$entini.-a i Ar$entine "a"o bi se stvorio si$uran doto" novca preživjeloj nacistič"oj vr*u'"i i nji*ovi! a$enti!a unutar tajni* službi. .. <a"o $od bilo s!atra!o da se povijesne nepravde trebaju ispravljati i ot"rivati) te da je bolje &nati istinu) "a"va $od ona bila. +vi do"u!enti se i dan danas nala&e u %0A-ini! i državno! ar*ivu /us"e federacije. +a! %orsi je &a 6eb portal W5.ru$o$ svjets"o$ rata ne sa!o da bi po!o$li u bije$u itlera i #raunove) ve2 i da bi po!o$li bije$ nacistič"i! "ri!inalci!a poput Adolfa 7ic*!anna "oje$ su I>-ti* $odina JJ.ullesova ratna !isija u Švicars"oj) u"ljučuju2i i nje$ova ulo$a u or$ani&aciji bije$a Martina #or!ana) osobno$ itlerovo$ tajni"a i voditelja ureda "ancelara nacistič"e stran"e) u& čiju po!o2 su se i&vu"le !ilijarde dolara nacistič"o$ novca i& op"oljene 5je!ač"e) te se ovaj novac investirao u bur&e dilje! +A. +vi %orsijevi do"a&i anuliraju teoriju o navodno! itlerovo! sa!oubojstvu) no &a ne"e čitatelje ovo !ože biti podata" "oji se 4te'"o probavlja.o"a&i "oje je predstavio u "nji&i su nevjerojatno obi!ni i detaljni te va! "nji$u od srca preporuča!o jer do sada nis!o i!ali prili"e vidjeti ta"o !inucio&no djelo "oje se bavi itlerovi! &a$onetni! "raje!.dire"tno po!o$ao u itlerovo! bije$u "ao 'to je po!o$ao i brojni! dru$i! nacisti!aH A"o su !ediji u Ar$entini i&vje'2ivali o to!e "a"o je itler sti$ao u Ar$entinu) te su nastavili $odina!a pisati o nje$ovo! životu u Ar$entini) u"ljučuju2i i !jesto na "oje! je i!ao planins"u vilu) "a"o je !o$u2e da se u +A.-a. .

. 7isen*o6era @ načelni"a vr*ovno$ stožera vojs"e +A.>L. 3 ar*ivi!a !ornarič"e obavje'tajne službe +A. %orsi se s pravo! pita &a'to su 7isen*o6erove riječi u potpunosti i$norirane ia"o se radilo o čovje"u s najvi'i! čino! u tada'njoj a!erič"oj vojsci) no s dru$e strane ča" su i povijesne "nji$e i&bje$le pisati o ovoj te!atici) ia"o se 7isen*o6er na dale"o i na 'iro"o citirao) nit"o nije *tio prenijeti ove nje$ove su!nje. $odine) ar*ite"t Alejandro #ustillo na na$ovor nje!ač"i* nacistič"i* si!pati&era di&ajnira i $radi velebnu re&idenciju &a itlera i 7vu #raun. 3 i&vat"u i& %orsijeve "nji$e stoji sljede2e: 41C?E.-a %orsi je prona'ao do"u!ent nadnev"a 1K.. 5ije!ci su "onstruirali lu"su&nu planins"u vilu &a itlera "a"o bi .G$rada 5acionalne ar*ive %olle$e Par"a u Mar:landu čuva brojne tajne do"u!ente "oji jo' uvije" nisu u$ledali svijetlo dana.1C?F. 1oto"opija ar$entins"i* novina "oje pi'u o itlerovo! dolas"u u Ar$entinu.-a: 4Postoje ra&lo&i "oji !e uvjeravaju da je itler !ožda jo' uvije" živ) ia"o sa! prije vjerovao da je on !rtav. 0&vje'2e vojno$ ata'ea i& #uenos Airesa o itlerovoj na&očnosti na spornoj pod!ornici. Autor "nji$e 4Lov na itlera. i&danoj >K.1u*reru= osi$urali "o!for i si$urnost u "rajobra&u "oji uveli"e podsje2a na Alpe.6i$*ta . Dva vila je dobila i!e residencia 0nalco) a nala&i se u slabo naseljeno! i &abačeno! dijelu Ar$entine) u predjelu i&!e(u +an %arlosa de #ariloce Aila La An$ostura i $rada #ariloc*ea u provinsciji #ariloc*e. 3 nji!a je %orsi prona'ao do"u!ente 1#0-ja i D++-a "oji u"a&uju na itlerov bije$ u Ar$entinu. "oje$ je napisao !ornarič"i ata'e a!erič"o$ veleposlanstva u #uenos Airesu s "oji! se obavje'tava Was*in$ton "a"o postoje o&biljne indicije da je 3-FE> is"rcao Adolfa itlera i 7vu #raun na ju$u Ar$entine) na"on če$a se posada ove pod!ornice predala u Mar del Plati. Prate2i itlerovu rutu bije$a i& 5je!ač"e) %orsi je prona'ao podat"e u 5acionalnoj ar*ivi +A.-a s do"u!enti!a "oji evidentiraju itlerovu na&očnost na nje!ač"oj pod!ornici 3-FE> "oja se na $otovo na čudesan način pojavila pred lu"o! Mar del Plata pod &apovjedni'tvo! "apetana Dtta Wer!ut*a i to na"on 'to je tjedni!a ostavljala svoje !isterio&ne putni"e po s"roviti! uvala!a južne Ar$entine. . prenosi i prijevod i& te"sta ar$entins"i* novina u "oji!a se opisuje "a"o su itler i #raunova doče"ani s dobrodo'lico! od strane nacistič"i* si!pati&era i veli"e nje!ač"e &ajednice u Ar$entini. u "ojoj stoji 'o"antna i&java a!erič"o$ $enerala .1>. 3 5acionalnoj ar*ivi %olle$e Par"a u Mar:landu) %orsi je ot"rio isječa" i i& vojne tis"ovine a!erič"e vojs"e "oja se na&iva 48*e +tars and +tripes.1C?F. $e li Hitler pre!ao Atlantik u podmornici &-'()# Dtto Wer!ut* se predao ar$entins"i! vlasti!a na"on 'to je itlera i #raunovu is"rcao na obalu južne Ar$entine u području Pata$onije.

8aj isti 8ro&&o je bio vlasni" i i!anja "oji je prije to$a pripadao osobi pod lažni! i!eno! Juan Ma*ler) točnije /ein*ardu <oppsu viso"o! časni"u ++ i traženo! ratno! &ločincu.+ivi Au"= ta"o(er navodi do"a&e o itlerovo! bije$u u Ar$entinu. 1oto$rafija Ant*on: Jo*n West/%D/#0+. +a! Antonio je bio predstavni" Mercedes #en&a &a cijelu Južnu A!eri"u) a $lasio je ta"o(er "ao si!pati&er nacista. Arati!o li se na podat"e i& "nji$e 49re: Wolf. . 9i&!odo je donio jo' ne"e interesantne infor!acije o ovoj re&idenciji na"on 'to je ona !ijenjala ne"oli"o vlasni"a. 0sti portal i&vje'tava da je #ustillo $radio vile i &a dru$e nacistič"e prebje$e) te da se sve nala&e u isto! &abito! području) dale"o od rado&nali* očiju. 5a prodaju ju je ponudio i nacistič"i odvjetni" i si!pati&er 7nriNue 9arcia Merou) te je istu "upio Jor$e Antonio "oji je i!ao blis"e ve&e s predsjedni"o! ar$entine Perono!. Ar$entins"e . Po isti! i&vori!a) itler se u ovu re&idenciju s!jestio u lipnju 1C?L. vila je na"on itlerove s!rti ne"o vrije!e &japila pra&na i !ijenjala vlasni"e) a 1CL>.. Je li ne'to ta"o &aista !o$u2eH 3 bli&ini vile se nala&i je&ero 5a*uel aupi i $ranica s Mileo!) a Ande u ovo! dijelu najvi'e podsje2aju na Dbersalt&ber$ u $ornjoj #avars"oj) o!iljeno itlerovo ljetovali'te./e&idencija 0nalco je du$i ni& $odina služila itleru "ao &a!jena &a Dbersalt&ber$. je "onačno prodana Joseu /afaelu 8ro&&ou.9re: Wolf= ili .Alpe=) !jesto na "oje! je i&$ra(ena itlerova vila) &aista nali"uje na dio #avars"e "oji je itler obožavao. <nji$a i fil! .

Posljednji dio nje$ova bije$a do$odio se u& po!o2 pod!ornice "oja $a je i& Ai$a dovela do Pata$onije.id itler escape to Ar$entinaH 8*e bi&arre ne6 t*eor: t*at *as *istorians at 6ar . 0&vori: + D%<059 7A0. na "raju &avr'ila neslavno) do" je sa! #asti od svoje "nji$e napravio bestseller. Dvo i!anje je pripadalo nje!ač"oj fir!i +c*a!bur$-lippe od počet"a JJ. 5a!a je jo' uvije" ja"o te'"o povjerovati da se ta"va stvar !o$la s"rivati pre"o pola vije"a) no a"o u&!e!o u ob&ir sve i$re i !anipulacije pato"racije @ vladavine psi*opata i nji*ovi* najbolji* la"eja @ tajni* službi) tada bi ova"ve radove trebali u&eti u ob&ir. 5is!o si$urni da 2e se povijesne "nji$e u do$ledno vrije!e !ijenjati) ča" 'to vi'e s!atra!o da 2e !no$i s!atrati "a"o se radi o jo' jednoj teoriji &avjere) no !ožda istina jedno$ dana &aista bude dostupna svi!a "oji je žele &nati. +ve to o"ruženo je s viso"i! &idovi!a) bodlji"avo! žico! i na jedino! prila&u s je&era stoji stražars"a "u2a i ra!pa. 97/MA5Q itler and 7va #raun fled #erlin and died RdivorcedS of old a$e in Ar$entina .75%7 08L7/ 7+%AP7. 5a"on to$a itler i 7va #raun u pratnji &a'titara dove&eni su do s"rovite vile pored #ariloc*ea. $odine i!anje je !ijenjalo vlasni"e "oji su svi od reda bili nacistič"i si!pati&eri. autor Abel #asti je donio jo' ne"e dodatne infor!acije o itlerovo! bije$u u Ar$entinu navode2i sljede2e: 3 "nji&i itlerov e$&il je s puno detalja opisan itlerov život u Ar$entini. Adolf itler je bio osoba "oja je dire"tno i indire"tno s"rivila živote o"o I> !ilijuna ljudi) 'to je bilo B)FP onda'nje populacije) s ob&iro! na $ro&ote .>?.sutan i Willia!s sporili su se o"o intele"tualno$ vlasni'tva ta"o da je 49re: Wolf.1CF?. +voje $odine u e$&ilu itler je u$odno proveo u "o!foru vile "oja se nala&i na i!anju od BF>. Dbitelj 8ro&&o danas prodaje vilu) a objavila je i ori$inalne nacrte u "oji!a se vidi "a"o je unutra'njost vile $otovo istovjetna itlerovo! ljetni"ovcu u #avars"i! Alpa!a. vije"a) a na"on 'to je itler u!ro u LE-oj $odini 1E. Adolf itler i 7va #raun) je li !o$u2e da su oni sasvi! !irno proveli ostata" života u Ar$entini) be& &nanja javnostiH 5a žalost #asti) .ru$o$ svjets"o$ rata) s!atra!o da i!a!o pravo &nati istinu) "a"va $od ona bila. *odatne in+ormacije 3 "nji&i pod naslovo! 4 itlerOs 7xile. Aili se jedi!o !ože pristupiti s je&era) a ljudi "oji u njoj borave !o$u živjeti $otovo be& po!o2i i&vana jer je o"ružena plodni! pa'njaci!a) nasadi!a ra&ličiti* žitarica) vo2a"a i povrtnja"a s prate2i! 'tala!a.>>> *e"tara.8ajne službe su s!atrale da je itler !o$ao ova"o i&$ledati) neposredno na"on bije$a i& 5je!ač"e.veljače 1CIB. 45ajve2e ot"ri2e je pronala&a" autentično$ nje!ač"o$ do"u!enta u "oje!u stoji "a"o je itler jedan od putni"a eva"uirani* sa &ra"oplovo! "oji je i& 5je!ač"e na "oncu sletio u #arcelonu BI.= #efore 0tOs 5e6s je pored ove "nji$e naveo i ne"a dru$a djela u "oji!a se opisuje itlerov bije$ u Ar$entinu) a prenio je i člana" i& 8*e %*ica$o 8i!esa "oji je jedini pisao o sen&acionalno! itlerovo! bije$u u ovu južnoa!erič"u &e!lju.

id itler flee bun"er 6it* 7va to Ar$entina) *ave t6o dau$*ters and live to LEH 8*e bi&arre t*eor: t*atOs landed t6o #ritis* aut*ors in a bitter 6ar 5a&i 7xpert: T0 ave Proof itler .au$*ters of 5a&i #oss Adolf itler W*o 7scaped 1ro! #erlin Dn April BLt* 1C?F 8*an"s to 1ranco in +pain Dperation Paperclip About these ads Object 1 .ied 0n 1CI>sO itlerOs +ecret Ar$entine +anctuar: 0s for +ale) +a: %onspirac: 8*eorists 8*e 9irls 1ro! Ar$entina: .itler lived until 1CIBH 8*atOs !: stor:) clai!s Ar$entinian 6riter .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful