A CASA COLORIDA O espazo... A Casa Colorida sitúase na localidade de Nigrán, concretamente na rúa Rosalía de Castro nº 16.

É un edificio cedido que pon a disposici n do pú!lico espa"os c#eos de posi!ilidades$ duas salas de usos múltiples, dúas coci%as, un patio e&terior, salas específicas de tra!allo organi"adas en funci n das necesidades, e #a!itaci ns reser'adas a aquelas persoas que de maneira colo!orati'a se integren no pro&ecto da casa, o!tendo un troco de 'i'encia e formaci n li!re. A historia... A Casa Colorida a!re as súas portas en agosto de ()1*. É un pro&ecto con tan s tres meses de idade, máis tres meses !en apro'eitados, onde cada conflicto sup n un#a oportunidade de crecemento e as interrelaci ns persoais que 'an sucedendo fan que nos definamos cada día de forma máis segura e cun maior compromiso. A #ora de emprender esta 'ia&e nos ser'e de inspiraci n e punto de partida as prácticas organi"ati'as e de &esti n de espa"os propias de +ora do ,i&o #ttp$--foradoei&o.org.!r-, un#a crecente rede cola!orati'a en torno a cultura li!re que naceu #ai 1) anos no .rasil e que #o&e en día ten un importante impacto social. A Casa Colorida centra a súa acti'idade na cultura libre e colaborativa, a tra'/s da #ori"ontalidade, do respeto, e pensando no pro0común, nun marco de transformaci n e e'oluci n constante. ,sta acti'idade esta repartida nos seguintes frentes de acci n$ Nós Ambiente: ,ste frente parte do coidado da relaci n entre n s e o am!iente, que son un !en común, segundo as ideas da ecolo&ía, da permacultura e da sosteni!ilidade e saúde das persoas, dos po!os, e do noso am!iente. Aplicando o concepto de cultura li!re e a cola!oraci n, tratamos de tomar consciencia do &eito en que a nosa cultura galega modula esta relaci n, para conser'ar e po%er en 'alor o positi'o que a caracteri"a, e tra!allar por mellorala e desenrolala entre todos dende a sa!edoría e o facer popular. 1emos polo momento pro&ectos en funcionamento como$ 2orta Comunitaria, 3rupo de Alimentaci n 45es6ensa7 8#ttp$--ga'm.arredemo.org-9 Rede de 2ortas 8#ttp$--casacolorida.arredemo.org-:i;i-inde&.p#p-Rede<de<2ortas<do<=al<>i?C*?.1or9, Comedor 6opular todos os martes, e 'arios outros en proceso. Palco: A Casa Colorida da soporte s artistas segundo as nosas posi!ilidades ofrecendo un espa"o de producci n e mostra, materiais específicos, un#a rede de espa"os polos que rular, difusi n , alo&amento e manutencion durante a súa estancia. A cam!io pedimos que a entrada aos espectaculos se&a preferentemente a pre"o li!re @recaudaci n integra para o artistaA, e a cola!oraci n no funcionamento da casa durante o seu uso. e!ia e comunicación: 6retendemos dar a co%ecer o pro&ecto da casa e as acti'idades que nela se reali"an, así como potenciar o uso e participar na creaci n de medios de comunicaci n li!res, a!ertos e auto&estionados. Actualmente estams a tra!allar nun#a ferramenta de comunicaci n di&ital &unto con Borea #ttps$--n01.cc-g-lorea, nun ser'i"o de mapeo e a&enda local, e na creaci n dun programa de tele'isi n en atlantida.t' #ttp$--:::.atlantida.t'-.

a tra'/s do !anco do tempo.&plosionarte @espa"o creati'o de e&perimentaci n artísticaA. colecti'os. 6olo de agora. =igola!s @la!oratorio de soft:are e #ard:ere li!reA. . cestería tradicional. e pro&ectos !aseasdos na pedago&ía non directi'a como / o 3rupo de Crian"a. do troco. de!ates. ir 'irando cara un no'o mundo posi!le. Re!e: . optimi"ando recursos e unindo for"as. . encontros. entidades. que queran sunmarse para. #!ucación Libre: A!arcamos 'arios pro&ectos !aseados na li!re circulaci n e li!re acceso a sa!eres e e&periencias.ste frente ocúpase de tra"ar relaci ns de cola!oraci n e apoio mutuo con outros espa"os. e de outras formas de intercam!io non cuantifica!les que posi!ilitan a todos o acceso a cultura e as relaci n econ micas dun &eito máis #umano."anco: A Casa promo'e un#a economía social como alternati'a ao di%eiro. A Casa ofrece o seu espa"o para desenrolar o!radoiros a pre"o li!re.. e como lugar de con'i'encia.oo.stamos dese&ando que máis &ente 'e%a a co%ecernos e se anime a participar con n s deste proceso de contrucci n común DAgardamoste cos !ra"os a!ertosE casacoloridaFfueradeleGe. temos o!radoiros consolidados como ..net telefono$ HI6 *6 I) J) N01 0 Calendario +ace. 6or todo isto decimos que a casa / un#a Cni'ersidade Bi!re.. A propia 'i'encia na casa / un#a e&periencia formati'a na 'ida en colecti'o e nos diferentes frentes de acci n común..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful