TUTORIJAL BR.

5 IZ DSU-a
Z1. Impulsna prenosna funkcija (IPF) digitalnog sistema je: z F  z =  z −1 z −0.6  Odrediti vrijednost i la a sistema a k ∞ ! ako je na njegov ula dovedena: a) jedini"ni impuls! #) jedini"na sekvenca. Z2. Odrediti IPF sistema predstavljeni$ na slici:

G  s =

& G  s = &

1 s a

H  s = &
H  s = 1 s b

1 s b

1 s a

Z3. %at je sistem na slici. Odrediti IPF sistema! kao i njegov impulsni od iv. & G h0= 1−e−Ts s 1 s  s 1 

& Z4. Odrediti i la e i sistema sa slike! kada se na nji$ove ula e dovede signal period u orkovanja je &'1. & G  s = ( s ( &

x  t =e−t u  t  ! a

&

1−e−Ts G h0= s

G  s =

1 s 1

&

%ata je struktura na slici. Primjenom konvolucione sumacije odrediti i la sistema sa slike kada se na njegov ula dovede jedini"na step sekvenca. ) & & *+(s) . Potre#no je: 1−e−Ts s ) & G h0= G p  s = Kp s 1 a) odrediti i ra a IPF! #) odrediti sekvencu na i la u a jedini"ni step na ula u sistema ako je c) nacrtati signale e(k&)! m$(k&) i c(k&) d) odrediti od iv sistema a k ∞ . *1(s) K p=( i &'1.(s) Z8. Odrediti IPF sistema sa slike. Z7. (&'1) & G  s = 1 s 1 & .G  s = 1 s 1 & Z5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful