You are on page 1of 5

18.01.

2014 21:50

Zapytanie o rejestr umw dzi


naczelnik@jawnosc.tk <naczelnik@jawnosc.tk> Do: starosta@powiat.jaslo.pl W zaczeniu przesyam skarg na bezczynno. Licz na pozytywne rozpatrzenie sprawy i uwzgldnienie skargi w trybie autokontroli. 13 stycznia 2014 21:43

W dniu 21 grudnia 2013 15:22 uytkownik <naczelnik@jawnosc.tk> napisa:


[Ukryto cytowany tekst]

skarga.pdf 145K

1z1

2. W przypadk' odpowiedzi twierdzcej na pytanie z p'nkt' 1 2 akie in7ormacje odno nie 'mw "romadzi Rejestr :mw; ,. W przypadk' odpowiedzi twierdzcej na pytanie z p'nkt' 1 2 akie przepisy <'stawy, rozporzdzenia, zarzdzenia, re"'!aminy itp.= re"'!'j je"o 7'nkcjonowanie; Wnosz4 o przes(anie ic8 kopii. 4. W przypadk' odpowiedzi twierdzcej na pytanie z p'nkt' 1 2 9zy zap!anowana jest p'5!ikacja te"o rejestr'; .. W przypadk' odpowiedzi ne"atywnej na pytanie z p'nkt' 1 2 ?a jakim etapie jest wdro#enie takowe"o rejestr' 'mw; 2. akie rejestry zawierajce in7ormacje dotyczce 'mw zawieranyc8 z Starostwem + Staro stwom 7'nkcjon'j; akie s zasady dost4p' do nic8; ednoczenie wnosz4 o$ 1. zo5owizanie strony przeciwnej do dokonania czynnoci w zakresie 'dost4pnienia in7ormacji p'5!icznyc8 z"odnie z moim wnioskiem z dnia 21 "r'dnia 201, rok', 2. zasdzenie kosztw post4powania wed('" norm przepisanyc8.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 21 "r'dnia 201, rok' wnios(em do Starosty asie!skie"o o 'dost4pnienie in7or macji p'5!icznej w zakresie$ 1. 9zy Starostwo 3owiatowe as(o prowadzi Rejestr :mw; 1. W przypadk' odpowiedzi twierdzcej na pytanie z p'nkt' 1 2 9zy Rejestr :mw pro wadzony jest w 7ormie e!ektronicznej; 1. W przypadk' odpowiedzi twierdzcej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 2 akie opro "ramowanie s('#y do je"o prowadzenia; akie opro"ramowanie 5azodanowe wspiera je"o 7'nkcjonowanie; Wnosz4 o przes(anie stosownyc8 'mw <wraz z za(cznikami i specy7ikacj=, 7akt'r i protoko(w zdawczo-od5iorczyc8. 2. W przypadk' odpowiedzi twierdzcej na pytanie z pkt. 1 ppkt 12 akie s mo# !iwe kryteria przesz'kiwania Rejestr' :mw; ,. W przypadk' odpowiedzi twierdzcej na pytanie z pkt. 1 ppkt.1 2 9zy opro"ra mowanie wykorzystywane do prowadzenia Rejestr' :mw 'mo#!iwia wydr'k zestawienia + eksport in7ormacji w zakresie 'mw spe(niajcyc8 okre!one kry teria; 1. W przypadk' odpowiedzi twierdzcej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 pppkt , 2 akie s mo#!iwe kryteria przesz'kiwania i jakie dane mo#e zawie ra6 zestawienie + eksport, o ktrym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 pppkt ,; 4. W przypadk' odpowiedzi ne"atywnej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 2 > jakim wy przedzeniem nie d('#szym ni# 14 dni na!e#y 'przedzi6 'rzd o wo!i w"!d' do wymienione"o rejestr'; 2. W przypadk' odpowiedzi twierdzcej na pytanie z p'nkt' 1 2 akie in7ormacje odno nie 'mw "romadzi Rejestr :mw; ,. W przypadk' odpowiedzi twierdzcej na pytanie z p'nkt' 1 2 akie przepisy <'stawy, rozporzdzenia, zarzdzenia, re"'!aminy itp.= re"'!'j je"o 7'nkcjonowanie; Wnosz4 o przes(anie ic8 kopii. 2+,

You might also like