You are on page 1of 23

Havss grubu by almas

Mustafa A.-f i re h a rm oni e

BAB - 1 Bahsetti im alma her ismin konulara gre uygulanmasndan ibarettir.Burada verilen bilgiler denenmek zere verilmitir.Ama isimlerin hangi durumlar ve ameller zerinde daha iyi altnn tespit edilmesidir.Buradaki isimlerin ebced plan yoktur.nk isimlerin ait olduu lisan tam olarak belli deildir.Ebced plan olsa bile Berhetiyye isimleri iin geerli olacan pek sanmyorum nk ,Bu isimler ok yksek frekanslarla alyorlar. Hakiki bir itenlikle bir kere okunsa bile alrlndan hibir phe yoktur.simlerin hangi alanlarda denenecei Praxis kelimesinin yannda belirtilmitir.simlerin ebcedi ile ilgili birey daha sylemek gerekirse ,Esmalarn ebced deerlerine gre okunmas daha ok hadimleri harekete geirmek iindir.nk esmalara tabii olan hadimler saysal de ere gre alrlar.Birde esmalara tabii olan hadimler Esmalar adedleri kadar okunduu zaman daha st mekanizmann melekleri tarafndan yerlerinden uyandrlrlar ve majisyene hizmet etmesi iin getirilirler.

Okuma usul .Berhetiyye esmalar n okuma ncesi i s l m i a bde s t , na m a z v e dua l a r a r t deildir.nemli olan bilincin saf ve duru olmas ve artlanmann salam bir irade ile yaplmasdr. Okuma periyodu . er iler iin 600 / 6000 Davetlerde Ve ulvi sufli iler 200 / 2000 /20.000 ,110 ,1100 ,11.000 Ulvi iler iin 100 / 1000 /10.000 , 7000 Sistematik olarak bir alma iin daha mkemmel bir uygulama ngrlyorsa kiinin setii zel say lar kullanlabilir.Mesela operasyon yaplan kiinin isminin ebced adedi kadar esmalar okunabilir.

BERHETYYE isimleriyle etd plan / Berheth Praxis:Hafza gc ,Ervah ile grmek ,srlara vakf olmak.Cinsellik duygusundan kurtulmak .((Dnyann gizli krallar)) . Kerr Praxis : Birlik salamak ,Bar trma ,ldrme .Devlet meselelerine mdahale. Tetlh P ra xis: B erheti yh es m s yl a ayn . sti hare . M el ekl erin yard m n almak .Eti ksel g .Hayvanlarn,bitkilerin , doann lisnn anlamak. Trn Praxis: Beden ve yz gzellii ,salk ,Bitki /iek ve baelerde bereket salamak ,Fiziksel g . Mezcel / Bezcel Praxis: Celb-i Muhabbet ,Celbiyye ,Kalpleri tesir etmek ,Ryaya girmek .Antiteleri kendimize ak
4

etmek ve ilikiye gemek .Cinsel ve Duygusal ehvet uyandrmak .Skandal yaratmak maksadyla Bir mekan yada toplantdaki adamlar yada kad nl ar n b i r b i rl eri ne ehvet duymas n sa l amak( Rabbi n d rc s f at harekete geirilicektir bu yzden ok dikkat etmek lazm )Berhe ismi ile kullanlabilir. Terkb Praxis: Bir olay gizlemek ,Bir e yay korumak ,Kii yada kiileri koruma altna almak iin ,Kalplerde olan biteni gizlemek ,By bozmak .Hayvanlarn lisanlarn anlamak . Berhe Praxis : Zor ilerin kolaylatrlmas ,Birisini bir ie te vik etmek.Birisini zorlamak .Sanat ve ilim konularnda hzl gelimeler ,R zk ,stadlk.Bir mekan yada alan hkmetmek,sahip olmak. alme Praxis : Bireye sahip olmak ,Arkada evresi zerinde hakim olma ,Kontrol salama.Hikmet.

alme / Htr Praxis:Birisine etki etmek ,Etki alt na almak ,Obsese edici Antite varlk yollamak ,rsali-i hatif/hddam. Htr Praxis:Hkm gc .Hafza gc .Etki altna alma .Sz dinlettirmek ,Szn hkm .Sz dinlenir olmak ve heybet . Kalenhd Praxis: Kalp ferahl ,Mutlu olmak ,Birisini telepatik etki yoluyla mutlu etme ,Hayattan zevk a l m a , g i zl i y a z l a r a e r i m e k . A s t r a l ileti im.Ki ilerin gizlediklerini a a karma ,Kalplerde gizlenenin a a karma okuma .Korunma.Vekfleri n s rl ar . Ka zmez ismiyle okunabilir. Ber n Praxis: Etki altna almak

Kazhr Pra xis:Merhametin gc .Hedef kiide vicdan azab uyandrmak.Amatr apl falc ,medyum gibi kiilerin cinlerini yakmak suretiyle emellerinden vazgeirmek. Nem elah Praxis:Gizli yazlar okumak ,Astral grntleri netletirmek ve sabitlemek.zellikle akgzle duyumsanan astral grntleri netletirmek iin denenicek.Srlar lemi. Berheyl P ra xis: Hat rl ayamad m z eyi hat rl amak .Zihnimizde belirleyemediimiz eyleri belirlemek .Ryalarn hatrlanmas.Kiilerin zihinlerini amak. Be klah ,Berheyla P ra xis: V arl ktan ve varl m zdan zevk alma.Mutsuz kiileri etki yoluyla mutlu etmek.ifa. Ahlakszlk ve cinsel sap kl k yznden evreye rahatszlk veren kiileri adam etmek.

Kazmez Praxis:Maddi ve manevi a dan korunmak .Cnn , c i n , eytan , frit,Marud gibi varl kl ardan korunmak ve Bu varl klar n duruml ar n izlemek.Telepatik yolla birisini mutlu etmek.Kulak m e d y um l a r nda n k o r unm a k . K a l p l erd e k i ni gizlemek.Terkb ismiyle birlikte okunabilir. Enallyt Praxis: Manevi stadlk ,Astral dersler ,Ryalarn derinliine vakf olmak ,Cinler alemini tanmak. Kabrt Pra xis: Hkm gc .Hedef kiide dnmesini istediimiz dnceyi uyandrmak.Fikirleri kabul ettirmek .Anlattklarmz idrak edemeyen kiilerin idrak etmesini salamak . Kabrt/ ayh Praxis:Etki altna almak .Telepatik tesir. Kiileri ldrtmak .Ortamlarda kaos yaratmak .rsali ha t i f / hd d a m . U y k u b a l a mak. K i i l e r d e unutkanlk yaratmak .Cinler sayesinde sezgileri iyi

alan kiileri bu yetenekten yoksun etmek.Helak zalim.Kahriyye. Keydehl Praxis:Gemi ve gelecekteki negatif hadiselere seyr eyl emek , E tki al t na a l mak , Fi ki r a l a m a k . B y b o zm a k . S i h r i y a p a n n a yollama.eytanlar obsese etmek.Astral alemde antitetelere reti dersi vermek. emhhir /emhhr/emhhiyr Ruhsatl kiiler vird edinebilir.Aksi halde bu ismin hadimi hayvan suretinde gelip kiiyi ldrr yada hasta eder yahut delirtir. Bikehtahniyye /Be ri Praxis : stihare .Maddi ve Manevi al klardan kurtulmak .Hibireye ve hibir insana muhta o l m a m a k. Duygusal a l kl ar n def ed i l m e s i .Alkanlklardan kurtulmak . Tne Praxis :Vicdan meseleleri .
9

emhbrh Praxis : eytanlar sapt rmak (eytana papucunu ters gi ydi rmek) . Hemen hemen manevi meselelerin tm.

Berhetiyye isimlerinde olas yan etkiler yada ters tepmeler : V c utta si ni rl eri n geri lmesi , Ci ddi si ni r patlamalar .Grleme sesleri .Yataktan dayak ile uyand r lma .Bu yan genelde Berheti yye i si ml eri ni ze nl e c i ddi bi r di kkatl i l i kl e o k uma m a k t a n kaynaklanr.Tatbik edilmi tir.Belirtilen artlara uymak herzaman baar ve sayg uyandracaktr. Komut cmleleri Muhabbet : Ey bu ismin hadimi falan kiinin kalbinde benim iin sempati ve muhabbet uyandr. By bozmak :
10

Ey bu ismin hadimi ,Falan kiinin zerinde byy kaldr. Hafza : Ey bu ismin hadimleri .Aklma getiremediim eyi bana gsterin Rylar hatrlamak : Sabah uyannca 27 okunduktan sonra : defa Berheyl ismi

Ey bu ismin hadimi .Ryalarm bana hatrlatn . Etki altna almak : Ey bu ismin erefli hadimleri .Falan kiiyi bana tabi tutunuz. Uyku ba lamak: Ey bu ismin hadimleri ,Falan ki inin devaml y a r a s a l a r gstermek sureti yl e uy k us unu balaynz. rsali hddam :

11

Ey bu ismin hadimi .eytan suretinde falan kiiye git ,onu yapt zulm yznden yargla. Sihri tersine evirme Ey bu ismin hadimi .Bize sihir yapann sihrini misliyle ona iade et. Celbiyye Ey bu ismin hadimi falan kiiyi buraya getir hemen imdi acele olarak Teskn-i ehvet Ey bu ismin hadimi falan kiinin zerinden cinsel ehveti kaldr.

12

BAB - 2 ada vermi olduum majik komutlar havass uygulamalar srasnda esmalar ile kombineli olarak okunacak.Bunlar takviye amal veri l mi eyl erdi r , Tek ba l ar na kullanlmazlar .Amaca uygun bir esma seilip o esma okunduktan sonra yada okunan esmann aralarnda okunmas gerekiyor.

Hasta etmek D D D D D + - Kiinin ismi Kiiyi duygusal karmaaya srklemek L(31 kere) + - kiinin ismi Hddam irsal etme ,Kiinin arkadalar arasnda kargaaya sebep olmak ZaZaa(155 defa) + - kiinin ismi rsl-I hatif/hddam Eblise(104 defa) + - kiinin ismi -

13

Bir ie ,yetenee hakim olmak Z (8 def) + -iin ad- Z(ebced deeri : 701) Sanatta ve ite baar salamak /tekinin da yanstl/Enstrumanlar zerinde hakimiyet Cal (103 def)+ - hakim olunacak maddenin/iin ad Hedef kiinin mekannda sis yaratmak Zabab (12 defa) + -kiinin ismiEvlenilecek kiiyi rya yoluyla plak grmek Lac(34 defa) + - kiinin ismi Celbiyye /Celb-I muhabbet 1.forml Dac(11defa) + -kiinin ismi 2.forml Lac(103 defa) + - kiinin ismi Kalpleri tesir etmek ,Celp Y elif(10 defa) + - kiinin ismi -

14

Cesaretli bir kimseyi korkak bir hale getirmek /korku uyandrmak 1.forml Radid(288 defa) + - kiinin ismi 2.forml La(101defa) + - kiinin ismi 3.forml Zaar(970) + - kiinin ismi rsali hddam -Kiiye ate atrtlar yollamak Maami(221 defa) + - kiinin ismi Helk- zlim ,helk- mekan Dadaa(2140 defa) + - kiinin ismi Hzl Helk(lm) Zaf (157) + - kiinin ismi Hedef kiiyi ahlaksz ve aptallatrmak gizledii ahlakszlklar ortaya karmak Dabs (862 defa ) + - kiinin ismi 15

yada

Hedef kiinin haksz oluunu ortaya karmak iin onun lisann kfre sokmak,hedef kiide kfrl konumalar uyandrmak Cal(103) + - kiinin ismi Kiiler arasnda dmanlk salamak 1.Forml - kii - + Taadi (485)+ - dier kii 2.Forml - kii - + ahna (359)+ - dier kii 3.Forml -kii- + Dad (805)+ - dier kii 4.Forml -kii -+ Udvan (131)+ - dier kii 5.Forml - kii - +Zagain(Zagine 1865) + - dier kii 6.Forml - kii - + Uhne(64) + - dier kii -

16

FDE RAD (Re-Ayn-Dal) Bulutlarn gzetim ve sevkiyle grevli olan melek. EF HUSA Yamurla ilgili bir melek. MEYTATARUN 4. Gn hakimi olan melektir.Ve birok havss uygulamas bu melein yetkisiyle gerekleir. TTR N Azrlin dier bir ad. ROMN Latf ismine grevli bir melek.

17

BAB - 3 TAHASSUN (KORUNMA DUASI) Tehassant bi zil mlki vel melekt.Ve aksemt zil izzeti vel cebert.Ve tevekkelt alel hayyil kayymil hlmillez l yenm ve l yemt .Dehalt f hfzllh.Dehalt f emnillh .Dehalt f hrzillh .Bi hakk kf h y ayn sd kft h mm ayn sn kf humt bil havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm.nn tevekkelt alellhi rabb ve rabbikm m min dbbetin ill hve h zn bi nsyetih .nne rabb al srtn mstek m .Allhmme salli al seyyi di n muhammedin zil hulkl azm.Ve al lih ve sahbih bi adedi lmillhil azm .Vel hamdlillhil rabbil lemin . Tahassun duas okuma usul kf h y ayn sd derken sere parmaktan itibaren avuca doru parmaklar kapanr. h mm ayn sn kf derken ba parmaktan itibaren parmaklar a lr.

18

NA ME- MUHAMMED YYE Bismillhirrahmnirrah ym.Elhamd lillhillez halekas semvat vel arda ve cealez zulmti ven nr a s m m e l l e z ne k e f e r bi rabbi hi m yadiln.Hvellez halekakm min tynin smme kad ecelen ve eceln msemmen ndeh smme entm temtern.Ve hvellh fis semvti ve fil erd yalem sirrakm ve cehrakm ve yalem m te k s i b n. Hz ki tbn mi n muhammedi n raslillhi rabbil lemne il men tarakad dra minel ummri vez zvvri ill trikan yatruku bi hayrin emm badu fe inne len ve lekm fil cevvi siaten fe in tek ikan mlian ev fciran muktehmen ev ryen mubtlen fe hz kitbllhi yentku aleyn ve aleykm bil husn inn knn nestensihu m kntm talemne ve rusln ledeyhim yektbne m temkrn .Fetrk shbe kitb hza ventalik il abedetil asnmi ve il men yezum enne meallhi ilhen hara l ilhe ill hve kll seyin hlikn ill yecheh lehl
19

hukm ve ileyhi trcen .H mm l ynsarn .H mm ayn sn kf tulebn .H mm vel kitbil mb n . Tef erreka adl l hi v e b e l e a t huccetllhi ve l havle ve l kuvvete ill billhi fe se yekfkehmllh ve hves semiyul alm .Bismillhi ve billhi ve minellhi ve ilellhi ve l alibe illellh .Ve l ehadn sivellhi ve l ehade mislllh .Bismillhi esteftihu billhi ve etevekkel alellhi yz shbe kitb hz f hrzillhi hays kne ve hays m teveccehe l takrabh ve l tefzeh ve l tdrrh kden kne ev kimen l f eklin ve l rbin ve l ftislin ve l f klli hlin minel ahvli ve l bil leyli ve l bin nehri ve kllem semtm zikra kitb hz fedbir anh l ilhe illellh alib klli eyin ve hve al klli eyin kadr . Ve yzh billhi ve bimestendet bihi ems ve ede bihil kameru ve hve mektbn taht e l ar i l i l he i l l el l h muhammedn raslllhi fe se yekfkehmllh ve hves semyul alm .

20

Hassal ar : Ci nl eri , peri l eri , hayal etl eri ,karabasanlar def edici etkisiyle bilinen bir havasstr..zellikle cinleri yakma etkisiyle bilinen bir azimettir.Bu yzden bu azimeti okuyacak kiinin kendinden emin ,okuduu duann bal oldu u dinden ve peygamberlerinden tereddt olmayan phe tamayan ,korkusuz cesaretli kimse olmas gereklidir.Aksi taktirde intikam amacyla byk zarar ve facialara uratrlar. ok gerekmedike kullanlmamas gerekir.Bu dua zellikle deli ,fel ,iddetli hastalk halinde olan kiilere destur alnarak okunur. Okuma usul:abdestli /temizlenmi olarak azimeti okumaya balamadan evvel L havle vel kuvvete illh billahil aliyyil azm oka okunmal (en az 10 defa),salavat getirilmelidir. Azimetin ierisinde yer alan .H mm l ynsarn .H mm ayn sn kf tulebn .H mm vel kitbil mbn ksm yava ve sesi titretirerek ve sesli olarak okunacak.

21

Okuma hastann kafasn yada ellerini tutarak sa kulana doru yaplabilir.Okuma sonlarnda 7 yada 3 kere hastaya frlr.Bu frme tuzlu suya yaplp hastaya bir yudum iirmek suretiyle suyu hastann bandan aa dkme usulylede yaplabilir.flemenin izahas yaplacak olursa, frme olaynda kii dua ile davet ettii manevi tesiri kendi iinde ve nefesinde toplamtr ve bu younluu ynlendirir.Nefes ise hayatn en nemli unsurudur.Ve dnyadaki hemen hemen tm mistik ekoller /bilgelik okullar nefes zerinde yo unla m ,tefekkr etmi , N efesi nemini belirtmilerdir.Nefes zellikle dua ,kutsal esmalar takviyesiyle nurani bir akm kendi dengesine uyarlar .Manevi amellerle uyanan bu akmlarn nefes ve Havada yaratt durumlar,tezahrleri zakir yada dua okuyan kii grebilir.Bazende bu akmlar renk elaleleri halini al r.Bunlar modern yntemlemlerle a klamaya kalkanlar aura yada chakralarn grnmesi olarak a klayabilir.Ancak durum tam olarak yle deildir.nk insana ait baz psenbipler yada llerde Minor ve Major olmak zere baz ana hatlar(chakra)varsada ,Hava

22

,Su ,Toprak ,Ate gibi elementlerde bu yada bunun gibi prensiplere sahiptir.

23