Credit: http://forum.o2dual.

com  

ึ ษา2551) สอบเดือน ก.พ. 2552
เฉลย ONET 52 (ปี การศก

เฉลยข ้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 05 Onet 52
1. 3 2. 1 3. 1 4. 4 5. 4 6. 4 7. 4 8. 4 9. 2 10. 3
11. 4 12. 1 13. 1 14. 3 15. 4 16. 3 17. 4 18. 4 19. 3 20. 2
21. 3 22. 1 23. 4 24. 2 25. 3 26. 4 27. 2 28. 1 29. 1,2 30. 1,2
31. 1 32. 3 33. 2 34. 3 35. 2 36. 2 37. 1 38. 3 39. 1 40. 3
41. 1 42. 3 43. 2 44. 3 45. 4 46. 2 47. 3 48. 2 49. 4 50. 3
51. 1 52. 3 53. 2 54. 2 55. 1 56. 3 57. 2 58. 1 59. 4 60. 4
61. 1 62. 2 63. 4 64. 3 65. 3 66. 1 67. 1 68. 3 69. 4 70. 2
71. 3,4 72. 1 73. 3 74. 4 75. 2 76. 4 77. 1 78. 3 79. 1 80. 2

เฉลยจาก คูม
่ อ
ื เฉลยข ้อสอบจริง onet 52
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนีก
้ บ
ั ของทาง สทศ. มีข ้อทีไ่ ม่เหมือนกันดังนี้
คูม
่ อ
ื เฉลย

สทศ.

ข ้อ 29. 1,2 เป็ น

29. 2

ข ้อ 30. 1,2 เป็ น

30. 1

ข ้อ 71. 3,4 เป็ น

71. 4