Noiembrie 2012

D.T.A.C.
Volum 1.2
Revizia 0
PARCUL EOLIAN CASIMCEA 99 MW
STAŢIA ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE 20/110 kV CASIMCEA

Casimcea/Judeţul Tulcea/România

SC ENERGIA MILENIULUI III SRLBENEFICIAR: SC ENERGIA MILENIULUI III SRL
OBIECTIV: PARCUL EOLIAN CASIMCEA 99 MW

OBIECT: STAŢIA ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE 20/110 kV CASIMCEA


VOLUM: 1.2 - STAŢIA ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE 20/110 kV
CASIMCEA
CONTRACT: 811/30.10.2012
COD PROIECT: C997RoSE
COD BORDEROU: DL1–02/C997RoSE
FAZA: DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII (DTAC)

Nume Semnătură
DIRECTOR GENERAL: dr. ing. Daniela SCRIPCARIU ................................
DIRECTOR EXECUTIV: ing. Adrian CÎLCIC ................................
DIRECTOR DEP. STAŢII ELECTRICE: ing. Aurora MARINEL ................................
DIRECTOR CENTRU DE COMPETENŢĂ
STRUCTURI ŞI AMENAJĂRI: ing. Doru STAN-CIUCU ................................
ŞEF PROIECT: ing. Alin PAPUC ................................
ELABORATORI: arh. Alexandra TURCU ................................
ing. Iustin CAPOTĂ ................................
ing. Emilia STEJARU ................................
ing. Oana TENGHER ................................
ing. George ANDREI ................................
ing. Gabriel PRAVĂŢ ................................
tehn. Niculae VASILESCU ................................
tehn. Marilena DIȚU ................................
tehn. Mariana ANGHEL ................................
tehn. Carmen GIUCLEA ................................
tehn. Mirela ŞTEFĂNESCU ................................
tehn. Tanța DOGARU ................................Tractebel Engineering S.A.BORDEROUL LUCRĂRII

OBIECTIV: PARCUL EOLIAN CASIMCEA 99 MW
OBIECT: STAŢIA ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE 20/110kV
CASIMCEA
FAZA: DTAC
BENEFICIAR: SC ENERGIA MILENIULUI III SRL CONTRACT: 811/30.10.2012
COD PROIECT: C997RoSE COD BORD: DL1 - 02/C893RoSE FILE: 1
ÎNTOCMIT: C. ILIE VERIFICAT: I. CAPOTĂ APROBAT: D. STAN-CIUCU
REVIZIA: 0 DATA: 04.2012

Nr.
crt.
Denumire Cod document Nr. File Format Revizia Obs.
0 1 2 3 4 5 6
Părţi scrise
1. 1 Memoriu tehnic C997RoSE/W1R-001 28 A4
Părţi desenate
ARHITECTURĂ
2.
Clădire tehnologică - Plan
cota ±0.00
C997RoSE/D1A-001 1 A3
3.
Clădire tehnologică – Plan
terasă
C997RoSE/D1A-002 1 A3
4.
Clădire tehnologică - Secțiuni
transversale
C997RoSE/D1A-003 1 A3
5.
Clădire tehnologică - Secțiune
longitudinală
C997RoSE/D1A-004 1 A3
6. Clădire tehnologică - Fațade C997RoSE/D1A-005 1 A4x3
CONSTRUCŢII
7. Plan de dispoziție generală C997RoSE/D1R-001 1 A3
8.
Fundații pentru suporți
echipamente
C997RoSE/D1R-002 1 A3
9. Fundaţie Fp C997RoSE/D1R-003 1 A2
10. Fundație grup Diesel C997RoSE/D1R-004 1 A3
11. Fundaţie transformator C997RoSE/D1R-005 1 A2
12. Cămine tragere CT1&CT2 C997RoSE/D1R-006 1 A3
13.
Canal cabluri tip C1
Secțiune curenrtă
C997RoSE/D1R-007 1 A3
14.
Gard din elemente
prefabricate din beton armat
C997RoSE/D1R-008 1 A2
15.
Clădire tehnologică – Plan
fundații
C997RoSE/D1R-009 1 A4x5
16.
Clădire tehnologică –
Fundație TSI
C997RoSE/D1R-010 1 A3
INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCȚIILOR
17.
Instalaţii de canalizare
pluvială
C997RoSE/D1Ia-001 1 A2
18.
Cladire tehnologică-Instalaţii
încălzire
C997RoSE/D1It-001 1 A3x3
19.
Cladire tehnologică-Instalaţii
ventilare şi climatizare
C997RoSE/D1Ic-001 1 A3x3
20. Instalații de iluminat și prize C997RoSE/D1E-011 1 A3
21. Scheme monofilare TL și TLs C997RoSE/D1E-012 4 A3
Verificat, Întocmit,
Oana TENGHER Mariana ANGHELBENEFICIAR: SC ENERGIA MILENIULUI III SRL
OBIECTIV: PARCUL EOLIAN CASIMCEA 99 MW

OBIECT: STAŢIA ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE 20/110 kV CASIMCEA


VOLUM: 1.2 - STAŢIA ELECTRICĂ 20/110 kV CASIMCEA
CONTRACT: 811/30.10.2012
COD PROIECT: C997RoSE
COD BORDEROU: DL1–02/C997RoSE
FAZA: DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

CUPRINS:
1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii ..................................................................................... 1-1
1.2. Amplasamentul .................................................................................................................. 1-1
1.3. Titularul investiţiei .............................................................................................................. 1-1
1.4. Beneficiarul investiţiei ......................................................................................................... 1-1
1.5. Elaboratorul proiectului ...................................................................................................... 1-1
1.6. Documente care stau la baza proiectării .............................................................................. 1-1
1.7. Condiţii specifice de mediu – climă şi fenomene naturale ...................................................... 1-1
1.8. Geologie şi seismicitate ...................................................................................................... 1-2
1.9. Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei conform “Metodologiei MLPAT”
aprobată cu ord. 31/N/02.10.95.......................................................................................... 1-2
2. MEMORIU
2.1. Lucrări de construcţii .......................................................................................................... 2-1
2.2. Drumuri şi amenajare teren ................................................................................................ 2-3
2.3. Lucrări de instalaţii aferente construcţiilor ............................................................................ 2-3
2.4. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată ........................................................... 2-4
3. STANDARDE, NORMATIVE ŞI REGLEMENTĂRI APLICABILE
4. MANAGEMENTUL MEDIULUI
4.1. Generalităţi ........................................................................................................................ 4-1
4.2. Aranjamente instituţionale .................................................................................................. 4-1
4.3. Măsuri de protecţie asociate proiectului ............................................................................... 4-1
4.4. Impactul mediului asupra instalaţiilor .................................................................................. 4-3
4.5. Cerinţe de protecţia mediului pentru contractant şi personalul acestuia ................................. 4-3
5. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
5.1. Reglementările legale, aplicabile ......................................................................................... 5-1
5.2. Cerinţe de securitate a muncii pentru contractant şi personalul acestuia ................................ 5-2
6. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR (PSI)
6.1. Reglementările legale de PSI .............................................................................................. 6-1
6.2. Cerinţe PSI ........................................................................................................................ 6-1
7. PROGRAM PE FAZE DETERMINANTE


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 1 - 1

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.

1. DATE GENERALE

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
Parcul eolian Casimcea 99 MW – Staţia electrică de transformare 20/110 kV Casimcea.

1.2. AMPLASAMENTUL
Noua staţie electrică 20/110 kV Casimcea va fi amplasată în extravilanul localității Casimcea, județul
Constanța.

1.3. TITULARUL INVESTIŢIEI
SC ENERGIA MILENIULUI III SRL

1.4. BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
SC ENERGIA MILENIULUI III SRL

1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI
TRACTEBEL ENGINEERING S.A – Centrul de competenţă Structuri şi Amenajări

1.6. DOCUMENTE CARE STAU LA BAZA PROIECTĂRII
 Contractul de proiectare nr. 811 din 30.10.2012 încheiat între S.C. ELCOMEX IEA S.R.L. şi TRACTEBEL
ENGINEERING S.A.;
 Certificat de urbanism nr 34/28.02.2012;
 Normativele şi legislaţia în vigoare.

1.7. CONDIŢII SPECIFICE DE MEDIU – CLIMĂ ŞI FENOMENE
NATURALE
În conformitate cu prevederile Codului de proiectare – Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor (CR 1-
1-3-2005) amplasamentul este caracterizat de valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol
s
0,k
= 2.0 kN/m
2
.
Valorile presiunii de referinţă, conform normativului NP 082/04, mediată pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani
interval mediu de recurenţă, este de 0,4 Kpa. Vânturile sunt determinate de circulaţia general atmosferică şi
condiţiile geografice locale.
Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-83 este de 0,70m – 0,80m.Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 1 - 2

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.

1.8. GEOLOGIE ŞI SEISMICITATE
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul în discuție face parte din podișul Casimcei. Fundamentul
acestui podiș este compus din șisturi verzi, acestea fiind acoperite de depozite mai noi de loess si pământuri
loessoide.
Ținând cont de categoria geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat, elementele de construcții din stație se vor
funda pe teren consolidat.
Din punct de vedere seismic, conform Normativului P100-2006, amplasamentul este caracterizat de valoarea
de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare a
g
=0.16g şi perioda de colţ T
c
=0.7 sec. Adâncimea de îngheț
conf. STAS 6054-77 este 0.70-0.80m.
Datele prezentate mai sus au fost selectate din Studiul Geotehnic nr.382-SG/ august 2012 întocmit de SC
TERRASOND SRL.

1.9. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIEI
CONFORM “METODOLOGIEI MLPAT” APROBATĂ CU ORD.
31/N/02.10.95
conform “METODOLOGIEI MLPAT” aprobată cu ORD. 31/N/02.10.95
Factorul determinant Criterii asociate
Importanţa K(n) P(n) P(I) P(ii) P(iii)
Importanţa vitală 1 2 1 1 2
Importanţa social-economică şi culturală 1 2 2 2 2
Implicare ecologică 1 2 2 1 2
Durata de utilizare (existenţă) 1 2 2 1 2
Adaptare la condiţiile de teren şi mediu 1 2 2 1 2
Volum de muncă şi materiale necesare 1 1 1 1 1
 P(n) = 11; 6 < P(n) < 17 - Categoria de importanţă “C” a construcţiilor


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 2 - 1

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.

2. MEMORIU
Prezenta documentaţie este informativă, servind la obţinerea autorizaţiei de construire şi nu poate fi folosită
pentru execuţie.
Racordarea parcului eolian Casimcea, 99 MW la RET presupune, printre altele, şi construirea unei staţii de
20/110 kV (ce face obiectul prezentei lucrări).
Staţia electrică 20/110 kV Casimcea va fi compusă din stația exterioară și stația interioară, respectiv clădirea
tehnologică, astfel:
 Staţia exterioară 110 kV:
 1 circuit transformator;
 1 transformator de forţă 110/20 kV;
 Clădire tehnologică:
 Cameră conexiuni 20 kV;
 Cameră comandă;
 Cameră TSI.

2.1. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
Pentru montarea echipamentelor din staţia electrică 20/110 kV Casimcea, se vor executa elemente de
construcţii noi (fundaţii şi structuri).
Se vor realiza structuri metalice noi pentru susţinerea echipamentelor, respectiv suporţi pentru
transformatoare de tensiune, transformatoare de curent și descărcătoare, separator trifazat, cutii terminale și
descărcătoare, descărcător de nul, separator de nul și pentru susținere racord de 20 kV. Structurile pentru
susținerea întreruptorului și separatorului vor fi livrate împreună cu echipamentele respective.
Aceste structuri metalice se vor realiza din europrofile din oţel OL37. Suporţii se vor fixa pe fundaţiile noi prin
intermediul unor carcase de buloane înglobate în beton.
Pentru instalaţia de protecţie la descărcări atmosferice se vor executa doi stâlpi cu înălțimea de 11 m pe care
se vor monta tije de paratrăsnet de 8 m. Acestea vor fi confecţionate din ţevi solidarizate cu flanşe. Stâlpii
vor fi structuri metalice spațiale, zăbrelite, confecționate din corniere OL52.
Toate structurile metalice vor fi zincate termic.
Suporţii pentru echipamente și stâlpii pentru paratrăsnete se vor fixa pe fundaţii din beton armat, prin
carcase de buloane înglobate în fundaţii. Fundaţiile noi sunt de tip fundaţii izolate din beton armat, cu talpă
şi cuzinet, aşezate pe un strat de beton de egalizare (C8/10), care va depăși dimensiunile în plan ale
fundațiilor. Fundaţiile se vor executa din beton C16/20.
Buloanele pentru fixarea suporţilor metalici si cadre se vor îngloba în cuzinetul care este cu cca 15 cm mai
sus decât cota terenului amenajat. Buloanele de ancoraj înglobate în fundaţii vor fi zincate electrochimic
(stratul de zinc având grosimea conform SR EN ISO 2081:2009) la partea superioară pe zona filetată plus
încă aproximativ 100 mm şi se vor realiza din oţel OL52. Pentru a asigura ancorare mai bună, se vor executa
buloane tip “cârje”. Pentru a se evita deformarea/deplasare în timpul turnării betonului, buloanele se vor
monta sub formă de carcasă, fiind solidarizate cu etrieri sudaţi.
Pentru montarea corectă a buloanelor de ancoraj se va utiliza un şablon, care se va fixa de cofraj.
Şabloanele se va demonta şi se vor utiliza pentru toţi suporţii de acelaşi tip.
După calarea structurilor metalice pe fundaţii, spaţiul dintre faţa superioară a fundaţiilor şi intradosul plăcilor
de bază ale structurilor se va umple cu beton de subturnare C20/25.
Pentru montarea grupului Diesel în container prefabricat se va executa o fundație din beton armat. Pentru
cablurile de circuite secundare se vor executa două cămine de tragere din beton armat, acoperite cu capace
din tablă striată. În grosimea pereților se vor îngloba țevi din PVC pentru tragerea cablurilor.
Pentru montarea transformatorului de forță se va realiza o cuvă din beton armat, clasa C16/20, racordată la


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 2 - 2

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.

un canal colector. Căile de rulare vor fi susţinute de o fundaţie din beton armat (clasa C16/20), cu două
longrine legate la partea inferioară cu o talpă armată atât la partea inferioară, cât şi la cea superioară cu
bare din PC52, dispuse pe ambele direcţii. În longrine se vor poza plăcuţe metalice pentru sudarea şinelor.
Zona dintre longrine, precum canalul colector se vor acoperi cu grătare metalice. Peste aceste grătare și în
interiorul cuvei de suprafață se va aşterne un strat de piatră spartă neporoasă (sort 3-8 cm). Suprafeţele
interioare ale cuvei ce pot veni în contact cu uleiul se vor proteja anticoroziv, cu materiale rezistente la
uleiuri minerale. Canalul colector comunică cu un cămin de liniștire, care va fi racordat la un separator de
ulei.
Împrejmuirea staţiei se va realiza din elemente prefabricate din beton armat (stâlpi și plăci). Stâlpii se vor
monta în fundații de beton, legate între ele la partea superioară cu o grindă din beton armat. Împrejmuirea va
fi prevăzută cu confecţii metalice pentru fixarea de sârmă ghimpată. Pentru acces auto, se va realiza o poartă
metalică glisantă cu acţionare automatizată, achiziționată de la firme de specialitate.

CLĂDIRE TEHNOLOGICĂ
Clădirea tehnologică este o construcție cu regim de înălţime parter, cu deschiderea de 6,50m (inter-ax) şi
lungimea 29.80m, cu 2 travei de 4.50m, 4 travei de 4.30m şi o travee de 3,30m. Suprafaţa construită este
egală cu suprafaţa desfăşurată: 211,60 mp. Înălţimea la cornişă este de 4,40 m. Categoria de importanţă a
clădirii este „C”; Clasa de importanţă este II (conf. P100-1-2006); Categoria de pericol de incendiu a clădirii
este „D”; Gradul de rezistenţă la foc este II.
Clădirea adăposteşte următoarele încăperi tehnologice:
 cameră de comandă 54,25 mp;
 camera de conexiuni 20 kV 105,10 mp
 TSI 20/0,4 kV 18,60 mp;
Structura de rezistenţă a clădirii este realizată din cadre, alcătuite din stâlpi şi grinzi din beton armat.
Acoperişul este tip terasă. Placa peste parter este prevăzută pe contur cu rebord pentru facilitarea fixării
straturilor terasei. Închiderile exterioare și pereții de compartimentare se vor realiza din blocuri GVP, format
290x240x138mm.
Pentru reducerea panourilor de zidărie, în pereţii ce separă încăperile se prevăd stâlpi din beton armat. În
pereţii de inchidere perimetrali care nu au goluri pentru tâmplarie, sunt prevăzuţi stâlpi şi centuri din beton
armat.
Fundaţiile sunt continuu sub ziduri, realizate din beton armat C20/25.
Introducerea echipamentelor în camera Conexiuni 20 kV, TSI şi Comandă se face prin uşi pline, în două
canaturi inegale(C-dă) și două canaturi egale din profile de aluminiu.
În dreptul celulelor, cota plăcii de beton armat este cu 1m mai jos decât ±0,00, în vederea trecerii cablurilor.
Pentru fixarea celulelor, se vor executa suporţi din zidărie, cu centuri de beton armat la partea superioară,
iar pe placa de la cota ±0,00 se vor fixa profile U10. De asemenea, la cota ±0,00, în faţa celulelor, se va
executa un canal pentru cabluri cu secţiunea la interior de 30x40 cm, acoperit cu capace din tablă striată. În
faţa celulelor electrice se prevăd covoare PVC electroizolante.
În camera de comandă este prevăzută pardoseală tehnologică cu înălţime de 40cm. Astfel, placa de beton
armat se va executa cu 40 cm mai jos faţă de cota ±0,00. Pardoseala este din panouri pătrate realizate din
materiale incombustibile cu strat de uzură din PVC antistatic şi rezistent la trafic, montate pe schelet metalic
ajustabil pe verticală. Sub placa de beton se pune termoizolaţie din polistiren extrudat pentru a se evita
pierderile de căldură.
Pentru montarea TSI, se va executa un bloc din beton armat clasa C16/20, cu faţa superioară la cota ±0,00.
Pe acest bloc se vor fixa două profile U10, sudate pe plăcuţele pozate la faţa fundaţiei.
Pentru susţinerea aparaturii de la cota ±0,00, în camera de Conexiuni şi TSI este prevăzută pardoseală din
beton armat elicopterizat cu parte finită – vopsitorie cu răşini epoxidice.
În camera de comandă se execută tavan suspendat pe structură metalică proprie, din panouri de fibre
minerale de 60 cm latura, la cota +3.20 m.


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 2 - 3

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.

Acoperişul tip terasa se termoizolează cu polistiren extrudat şi se hidroizolează cu membrane termofuzibile,
stratul superior fiind cu protectie din ardezie granulată.
Este prevăzută tâmplărie(uşi) din profile de aluminiu cu barieră termică. Ferestrele sunt din profile aluminiu,
cu rupere termică şi geam termopan. Ferestrele au ochiuri fixe şi cercevele mobile şi plase de protectie
împotriva insectelor. Glafurile exterioare se execută din tablă de aluminiu, vopsită în culoarea tâmplăriei.
Clădirea tehnologică este termoizolată pe exterior cu polistiren expandat-5cm gros. şi finisat în sistem
BAUMIT.
La exterior se vor executa tencuieli acrilice decorative, pe întreaga faţadă. La soclu se va executa tencuială
acrilică decorativă, cu aspect mozaicat, rezistentă la apă, permeabilă la vapori.
Evacuarea apelor din precipitaţii de pe acoperiş este prevăzută la teren prin jgheaburi şi burlane exterioare.
Perimetral este prevăzut trotuar din beton.

2.2. DRUMURI ŞI AMENAJARE TEREN
Pentru asigurarea condiţiilor de circulaţie a utilajelor de întreţinere şi exploatare în incinta staţiei s-a prevăzut
un drum interior cu îmbrăcăminte din piatră spartă şi în profil transversal fiind executat la cota terenului
amenajat.
Sistemul rutier al drumului din staţie este constituit din: strat de formă din nisip pilonat, fundaţie din balast
natural, îmbrăcăminte din piatră spartă. Sistemul rutier va fi încadrat cu borduri prefabricate din beton,
aşezate pe fundaţie din beton simplu.
Drumul se va executa la nivelul terenului amenajat, având aceleaşi pante cu acesta. Soluţia de realizare a
fost adoptată pentru a nu fi împiedicată curgerea apelor din precipitaţii de pe platforma staţiei către
exteriorul incintei.
Pentru sistematizarea verticală a platformei pe care se va executa staţia de transformare, se vor executa
lucrări de săpături si umpluturi de nivelare pe întreaga suprafaţă astfel încât să fie evitate stagnările de ape
pluviale în vecinătatea obiectelor de construcţii, precum si inundarea amplasamentului. Prin lucrările de
amenajare teren, se urmăreşte panta generala a terenului.

2.3. LUCRĂRI DE INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR
INSTALAŢII DE CANALIZARE EXTERIOARĂ
Reţeaua de canalizare pluvială este formată dintr-un separator de ulei prefabricat din beton armat şi un
rezervor de acumulare şi stocare dotat cu grup de pompare. Conductele de legătura se vor monta ingropat,
sub adâncimea de îngheţ, pe un pat de nisip de 20 cm grosime.
Apa rezultată din precipitaţii colectată de pe suprafaţa cuvei trafo este epurată prin intermediul
separatorului de ulei amplasat în apropiere. După epurare, apa rezultată va fi deversată în rezervorul
cilindric orizontal îngropat, de unde va putea fi folosită pentru necesităţile staţiei (stropit, spălat, etc.). La
atingerea capacitatii maxime de stocare, apa va fi evacuată în exteriorul stației.

INSTALAŢII DE VENTILARE ŞI AER CONDIŢIONAT
În vederea realizării microclimatului necesar bunei funcţionări a echipamentului tehnologic şi pentru
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii personalului s-au prevăzut instalaţii de aer condiţionat în Camera de
Comandă aferenta clădirii din Staţia 20/110 kV Casimcea.
În urma calculului de dimensionare folosind programe specifice de calcul s-a determinat sarcina necesară
pentru răcirea încăperii specificate în tema de proiectare.
Pentru menţinerea unei temperaturi constante în Camera Comanda, pe timp de vară, se va utiliza un aparat
de aer condiţionat mono-split cu inverter, având puterea nominală de 24000 BTU/h. Unitatea exterioară va fi
conectată la o unitate interioară cu puterea nominală de 24000BTU/h. Totodată se va putea realiza şi
încălzirea în perioadele de trecere spre şi după anotimpul friguros.


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 2 - 4

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.

Unitatea exterioară a aparatului de aer condiţionat va fi montată pe suport metalic la înălţimea de 0,5m.
Unitatea interioară va fi montată la o înălţime de 2.8 m.
Acestea sunt dotate cu senzori şi sisteme de asigurare a temperaturii setate din telecomandă.
Unitatea de interior se va racorda la unitatea de exterior cu conducte din cupru, izolate.
În Camera de conexiuni 20 kV a fost prevăzut un sistem de ventilaţie forţată compus din 2 ventilatoare având
un debit Q=1760 mc/h.

INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE
Pentru încălzire au fost prevăzute convectoare electrice cu termostat astfel:
1 - Camera Comanda: 3 convectoare cu puterea de 2500 W
2 - Camera de Conexiuni: 5 convectoare cu puterea de 1500 W
S-a urmărit realizarea unei temperaturi de 20º C pentru Camera de comanda si menținerea unei temperaturi
de garda de 10º C pentru şi Camera de conexiuni.
Pentru alimentarea convectoarelor se prevăd circuite monofazate

INSTALAŢII ELECTRICE DE ILUMINAT
În clădire se va realiza o instalaţie de iluminat normal, iluminat de siguranţă și instalaţie de forţă.
Pentru iluminatul normal din interiorul clădirii tehnologice se vor folosi corpuri de iluminat cu surse
fluorescente complet echipate.
Instalaţia de forţă va asigura alimentarea utilităţilor din clădire.
Instalaţia de iluminat normal şi instalaţia de forţă din clădirea tehnologică se vor alimenta din tabloul electric
(TL) amplasat în camera de comandă.
Se va realiza în clădire iluminat de siguranţă de continuarea lucrului.
Alimentarea iluminatului de siguranţă se va asigura dintr-un tabloul de iluminat de siguranţă.


2.4. DATE ŞI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIŢIA
PROIECTATĂ
Coeficienţii de ocupare teren şi de utilizare teren sunt calculaţi pentru întreaga suprafaţă a staţiei, respectiv
2150 mp, şi au următoarele valori:
- POT=13,82%,
- CUT= 0,14Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 3 - 1

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.
3. STANDARDE, NORMATIVE ŞI REGLEMENTĂRI
APLICABILE
a) pentru lucrări de săpătură
STAS 9824/0-74 Trasarea pe teren a construcţiilor. Prescripţii generale;
STAS 9824/1-87 Trasarea pe teren a construcţiilor civile industriale şi agrozootehnice;
STAS 6054-77 Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României;
STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Prescripţii de proiectare;
C 169-88 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea
fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale;
NP 112-2004 Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la
construcţii;
Np125-2008 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire
colapsabile;
NP 001-1996 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea construcţiilor fundate pe
pământuri cu umflături şi contracţii mari.

b) pentru lucrări de betoane monolite şi elemente prefabricate de beton armat
SR EN 1992-1-1:2004 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru
clădiri;
SR EN 1504-1:2006 Construcţii din beton. Tipul şi frecvenţa încercărilor pentru verificarea calităţii
materialelor şi betoanelor;
SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton;
SR EN 1008:2003 Apa de preparare pentru beton. Specificaţii pentru prelevare, încercare şi
evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din
procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton;
STAS 438/1-89 Produse din oţel pentru armarea betonului, oţel beton laminat la cald; Măsuri şi
condiţii tehnice de calitate;
SR EN 12350-2:2009 Încercare pe beton proaspăt. Partea 2: Încercare de tasare;
SR EN 12390-6:2010 Încercare pe beton întărit. Partea 6: rezistenţa la întindere prin despicare a
epruvetelor;
NE 012-99 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton
precomprimat;
CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;
C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente;
P 59-86 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armăturii cu plase sudate a
elementelor de beton;
C 28-83 Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel beton;
C 11-74 Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din
placaj pentru cofraje;
SR EN 13369:2004 Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton;
STAS 6657/2-89 Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Reguli şi
metode de verificare a calităţii;
STAS 7721-90 Tipare metalice pentru elemente prefabricate din beton, beton armat şi beton


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 3 - 2

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.
precomprimat. Condiţii tehnice de calitate;
P100-1/2006 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-
culturale, agrozootehnice şi industriale;
NP 112-2004
NSPM 65/2000
Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă
Norme specifice de protecţia muncii pentru transportul şi distribuţia energiei
electrice
c) pentru construcţii metalice
STAS 767/0-88 Construcţii civile, industriale şi agricole. Construcţii din oţel. Condiţii tehnice
de calitate;
STAS 10108/0-78 Construcţii civile, industriale şi agricole. Calculul elementelor de oţel;
STAS 1336-80 Construcţii. Încercare in situ a construcţiilor prin încercări statice;
STAS 5555/1-81 Sudarea metalelor. Terminologia generală;
SR EN 10025-1:2005 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Condiţii tehnice
generale de livrare;
SR EN 10058:2004 Oţeluri lat laminat la cald pentru utilizări generale. Dimensiuni şi toleranţe
la dimensiuni şi la formă;
SR EN 10056-1/2000 Cornier cu aripi egale şi inegale pentru construcţii. Partea 1: Dimensiuni;
STAS 564-86 Oţel laminat la cald. Oţel U;
SR EN 10024/1998 Profil I cu aripi înclinate laminate la cald. Toleranţe la formă şi la
dimensiuni;
STAS 505-86 Oţel laminat la cald. Table groase. Condiţii tehnice de calitate;
STAS 6967-88 Încercări mecanice ale metalelor. Clasificare;
SR EN ISO 9692-1:2004 Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinării. Partea
1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric cu
electrod fuzibil în mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG şi
sudare cu radiaţii a oţelurilor;
SR EN ISO 15614-1:2004 Verificarea tehnologiilor de sudare prin topire a oţelurilor;
SR EN 1435:2001 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a îmbinărilor
sudate;
SR EN 12681:2003 Turnătorie. Examinare radiografică;
STAS 8299-78 Clasificarea şi simbolizarea defectelor îmbinărilor sudate prin topire pe baza
radiografiilor;
SR EN ISO 17640:2011 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor
sudate;
SR EN ISO 9013/2003 Taiere termică. Clasificarea tăierilor termice. Specificaţii geometrice ale
produselor şi toleranţe referitor la calitate;
C-150-99 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate;
SR EN ISO 1461:2009 Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fontă şi oţel. Specificaţii şi
metode de încercare;
SR EN ISO 2819/1996 Acoperiri metalice pe suport metalic. Acoperiri electrochimice şi chimice. Lista
metodelor de verificare a aderenţei;
SR EN ISO 2178/1998 Acoperiri metalice nemagnetice pe metal de baza magnetic. Determinarea
grosimii stratului prin metoda magnetică;
P 100-1/2006 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-
culturale, agrozootehnice şi industriale;


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 3 - 3

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.
C56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente;
P 118-99 Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la
acţiunea focului;
Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii montaj (aprobate cu
Ordinul MC Ind. Nr. 1233/D din 1980).

d) pentru lucrări de amenajare de teren şi drumuri
Ordin comun MT/MI nr.
411/1112/2000 publicat în MO
397/24.08.2000
Norme metodologice privind conditiile de închidere a circulatiei si de
instruire a restrictiilor de circulatie în vederea executarii de lucrari în
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
NGPM/1996 Norme generale de protectia muncii
NSPM nr. 79/1998 Norme privind exploatarea si întretinerea drumurilor si podurilor
Ordin MI nr. 775/1998
Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace
tehnice de stingere
Ordin AND nr.116/1999
Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de întretinere,
reparare si exploatarea drumurilor si podurilor
CD 31
Normativ pentru determinarea prin deflectografie si eflectometrie a
capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide
SR 662/2002
Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de
calitate
SR 667/2000
Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii
tehnice de calitate
STAS 1913/1/1982 Teren de fundare. Determinarea umiditatii
STAS 1913/13/1983
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
Incercarea Proctor
STAS 1913/15/1975 Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren
STAS 4606/1980
Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali.
Metode de încercare.
STAS 6400/1984
Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice
generale de calitate
STAS 12288/1985
Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu
dispozitivul cu con si nisip
Ordinul MT nr. 43/1998 Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes national
Ordinul MT nr. 45/1998
Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor
Ordinul MT nr. 46/1998 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
SR 662: 2002
Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de
calitate
SR 667: 2000
Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii
tehnice de calitate
SR EN 12591:2009 Bitum neparafinos pentru drumuri
SR EN 933-2:1998
Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control,
dimensiuni nominale ale ochiurilor


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 3 - 4

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.
SR EN 1097-1
Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura (micro-
Deval).
STAS 3789-1986 Hârtii superioare de ambalaj. Hârtie rezistenta

e) pentru lucrări de arhitectură
P 100-1/2006
Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe,
social-culturale, agrozootehnice şi industriale
C17 - 82
Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de
zidărie şi tencuială.
STAS 5939-8 Plăci din gresie ceramică
STAS 1500-78 Ciment M30, ciment Pa 35
STAS 7055-87 Cimenturi portland, albe şi colorate
STAS 1667-76 Agregate naturale (nisip, pietriş, piatră spartă)
C 107 - 82 Normative pentru proiectarea şi executarea termoizolaţiilor
C 56 - 2002 Normativ pentru verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de construcţii
C 16 - 84
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi
izolaţii.
C 112 - 86
Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaților din materiale
bituminoase la lucrările de construcţii
HGR nr. 273/1994 Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
C 17 – 82, NE 001-96
Instrucţiuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea
mortarelor de zidărie şi tencuieli
C 18
Normativ pentru executarea şi recepţionarea lucrărilor de tencuieli la
construcţii civile şi industriale
STAS 1030 – 85 Mortar obişnuite pentru zidărie şi tencuieli;
STAS 790 – 84 Apă pentru betoane şi mortare;
C35-82(BC3/1984 şi 1/1988) Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor.
GP 037/0 – 1987
Normativ privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii
pardoselilor la clădiri civile;
C 3-76 Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii
STAS 7361 Covor si dale din policlorura de vinil
C 47-86
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor
produse din construcţii;
Legea nr. 10/1995 Calitatea în construcţii
PE 732-89
Norme tehnice pentru întocmirea instrucţiunilor proiectelor de urmărire
a comportării în timp a construcţiilor din cadrul obiectivelor
termoenergetice;
I.M.006 – 96, aprobate cu
Ordinul M.L.P.A.T.
nr.73/N/15.10.1996
Norme specifice de protecţia muncii pentru lucrări de zidărie, montaj
prefabricate şi finisaje în construcţii
Ordinul M.I. Nr.
791/02.09.1998
Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi
stingerea incendiilor;
Ordinul M.I. nr. 775 / 1998 Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 3 - 5

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.
H.G.R. nr. 571 / 1998
Aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte
amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea şi
stingerea incendiilor;
P 118 - 99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor
PE - 009 / 93 Norme de prevenire şi dotare împotriva incendiilor
Normativ C 300/1994 -
aprobat cu Ordinul MLPAT
Nr.20 / N / 11.06.1994
Normativ pentru prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata execuţiei
lucrărilor de construcţii şi instalaţii .
Legea 137/96 Legea mediului
Ind. NE 005-97 aprobat de
MLPAT cu ord. nr. 81/N din
20 mai 97
Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi
elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la învelitori şi
acoperişuri
Ind. NE 006 - 97 aprobat de
MLPAT cu ord. nr. 80/N din
20 mai 97
Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi
elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la
compartimentele spaţiilor interioare
Ind. NE 007 - 97 aprobat de
MLPAT cu ord. nr. 79/N din
20 mai 97
Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi
elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la închideri
exterioare
Nr. 90/1996, aprobate de
MMPS şi MS cu Ord.
578/DB/5840
Norme generale de protecţie a muncii
MLPAT (Ordinul
Nr.9/N/15.03.1993)
Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii
HGR Nr.273/1994 Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii

f. pentru lucrări de instalaţii de canalizare
STAS 9470-73 Hidrotehnică. Ploi maxime, intensităţi, durate, frecvenţe;
STAS 1846-83 Determinarea cantităţilor de apă de evacuare;
STAS 3051-91 Reţele exterioare de canalizare. Prescripţiile fundamentale de proiectare;
I 1-1978 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi
tehnologice cu ţevi din PVC;
GP 074-2002 Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de
canalizare;

g. pentru lucrări de instalaţii termice
SR 1907-1
I 5- 2010
Necesarul de căldură de calcul
Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi
climatizare
SC 04 - 2000 Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de climatizare la clădiri publice


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 4 - 1

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


4. MANAGEMENTUL MEDIULUI
4.1 GENERALITĂŢI
În acest proiect se vor utiliza materiale moderne, având un impact redus asupra mediului înconjurător.
Evaluarea impactului aspra mediului înconjurător trebuie analizată în acord cu regulile şi normele impuse în
România şi cu normele şi recomandările europene referitoare la protecţia mediului.
Este de aşteptat ca proiectul să aibă un impact favorabil asupra mediului, atât la scară locală cât şi la scară
globală.
La execuţia lucrărilor, care nu afectează mediul înconjurător, se vor respecta prevederile legii protecţiei
mediului nr.265/2006.
Evaluarea impactului aspra mediului înconjurător trebuie analizată în acord cu regulile şi normele impuse în
România şi cu normele şi recomandările europene referitoare la protecţia mediului, atât pentru perioada
implementării proiectului, cât şi pentru perioada funcţionării staţiilor (după implementarea prezentului
proiect).
Este de aşteptat ca proiectul să aibă un impact favorabil asupra mediului prin creşterea siguranţei în
alimentarea consumatorilor conectaţi la această staţie.
Pe baza consideraţiilor de mai sus, scopul prezentului capitol este:
 să prezinte pe scurt cadrul legal specific problemelor de mediu din România,
 să arate pe scurt aranjamentele instituţionale pentru monitorizarea impactului asupra mediului,
 să identifice şi să recomande căi pentru reducerea eventualului impact nociv asupra mediului cauzat de
proiect (Planul de acţiune pentru mediu).

4.2 ARANJAMENTE INSTITUŢIONALE
Controlul şi monitorizarea mediului este realizată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (A.N.P.M.),
instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Mediului
şi Gospodăririi Apelor.
A.N.P.M, ca organ de specialitate al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, coordonează la nivel
regional şi local, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului din punct de vedere tehnic, asigurând
şi procesul de instruire necesar.

4.3 MĂSURI DE PROTECŢIE ASOCIATE PROIECTULUI
Măsurile de protecţie a mediului necesar a fi aplicate pe perioada implementării proiectului şi pe perioada
exploatării instalaţiilor proiectate, se referă la:
 protecţia calităţii aerului şi climei (cod 100),
 managementul apelor uzate (cod 200),
 managementul deşeurilor (cod 300),
 protecţia solului şi a apelor subterane (cod 400),
 protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor (cod 500),
 protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii – reconstrucţie ecologică (cod 600),
 protecţia împotriva radiaţiilor ionizate (cod 700),
 cercetare şi dezvoltare (cod 800),
 alte activităţi de protecţia mediului (cod 900).Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 4 - 2

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


4.3.1 PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI (COD 100)
Protecţia aerului trebuie asigurată în conformitate cu OUG nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată
cu modificări şi completări din Legea nr. 655/2001.
Pe perioada execuţiei, sunt de aşteptat emisii poluante ale aerului cauzate de transportul noilor echipamente
şi a sudurilor. Beneficiarul va impune executantului să ia măsuri speciale pentru limitarea poluării aerului.

4.3.2 MANAGEMENTUL APELOR UZATE (COD 200)
Protecţia calităţii apelor trebuie asigurată în conformitate cu Normele NTPA 001/2002

4.3.3 MANAGEMENTUL DEŞEURILOR (COD 300)
Agenţii economici care generează deşeuri au obligaţia să ţină o evidenţă a gestiunii acestora pentru fiecare tip
de deşeu.

4.3.4 PROTECŢIA SOLULUI ŞI APELOR SUBTERANE (COD 400)
Pentru protecţia solului şi a apelor subterane sunt recomandate o serie de măsuri pentru asigurarea unei
protecţii corespunzătoare pe perioada funcţionării noilor instalaţii.

4.3.5 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI A VIBRAŢIILOR (COD 500)
Pe perioada construcţiei staţiei nu se întrevăd situaţii în care să apără niveluri de zgomot în afara normelor.
Se va avea grijă ca majoritatea activităţilor să se desfăşoare în timpul zilei şi ele trebuie să fie în acord cu
normele şi regulamentele specifice. Muncitorii vor fi dotaţi cu echipament de protecţie pentru auz ori de câte
ori este necesar.

4.3.6 LUCRĂRI DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ (COD 600)
În cadrul lucrărilor de construcţii s-au prevăzut lucrări de amenajare a terenului, astfel încât apele pluviale
căzute pe amplasament să nu stagneze în vecinătatea elementelor de construcţie.
Amenajarea terenului se va face la terminarea lucrărilor de construcţii montaj în incinta staţiei, pentru a se
evita circulaţia utilajelor grele pe platformă, lucru ce ar conduce la degradarea acesteia.

4.3.7 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR (COD 700)
La execuţia lucrărilor Contractorul general, pe baza documentaţiei tehnice a furnizorului şi prin instrucţiunile
specifice proprii, privind executarea lucrărilor, va indica măsurile concrete de activitate în câmpul
electromagnetic creat de instalaţiile proiectate pentru a fi respectate normele de lucru specifice.

4.3.8 ALTE ACTIVITĂŢI DE PROTECŢIA MEDIULUI (COD 900)
Instruirea practică a personalului pentru reducerea impactului şi monitorizarea mediului.
Pe toată perioada de funcţionare se vor realiza audituri periodice de mediu prin care se va urmări:
 nivelul de zgomot în staţie nu trebuie să depaşească valoarea de 80 dB,
 intensitatea câmpului electric în zonele de lucru (mentenanţă) nu trebuie să depăşească valoare de
10 kV/m,
 poluarea apelor uzate şi a celor freatice,
 poluarea aerului.


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 4 - 3

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


4.4 IMPACTUL MEDIULUI ASUPRA INSTALAŢIILOR
Obiectivul se află în zona II de poluare. Toate echipamentele de înaltă tensiune montate în exterior vor fi
alese din categoria celor cu linie de fugă corespunzătoare zonei II de poluare.

4.5 CERINŢE DE PROTECŢIA MEDIULUI PENTRU CONTRACTANT ŞI
PERSONALUL ACESTUIA
Contractantul general şi subcontractanţii trebuie să facă dovada unui sistem de management de mediu
certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan internaţional, din care
să reiasă că operatorul economic desfăşoară activităţile specifice lucrării în condiţiile standardului SR EN ISO
14001, conform Ordin ANRE nr. 24/2007;
 Contractantul trebuie să dispună de dotarea tehnică corespunzătoare prevenirii sau reducerii poluării
generată de aspectele de mediu specifice lucrărilor pe care le va efectua;
 Personalul trebuie să fie instruit pentru a putea preveni sau reduce poluarea mediului în timpul execuţiei
lucrărilor;
 În timpul lucrărilor, personalul participant la lucrări va fi dotat şi va utiliza mijloace de prevenire şi de
reducere a poluării ori de câte ori există un pericol potenţial de poluare sau s-a produs o poluare (situaţii
anormale, incidente, accidente cu impact asupra mediului);
 Proiectele vor conţine obligatoriu un capitol de mediu, cheltuielile de mediu şi „Planul de management de
mediu” (compus din: A. Plan de reducere a impactului asupra mediului şi B. Planul de monitorizare)
pentru toate fazele proiectului: construcţie-montaj, funcţionare, mentenanţa şi dezafectare, care va
preciza înregistrările obligatorii pentru fazele determinante din punct de vedere al protecţiei mediului
(refacere teren, predare amplasament, etc.) şi pentru monitorizarea factorilor de mediu.
 Contractantul lucrării va elabora un „Planul de management de mediu” propriu pentru organizare de
şantier şi execuţie lucrări pe baza planului executat de Proiectant.
 Anterior începerii lucrărilor la instalaţii, Contractantul va încheia cu subcontractanţii săi ”Convenţii de
lucrări” prin care se vor stabili atribuţiile şi responsabilităţile părţilor contractante, din punct de vedere al
protecţiei mediului.
Conform HGR nr. 597/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin HG nr. 92/2003, Contractantul va
cere Furnizorilor de echipamente din import sau din ţară, fişele tehnice de securitate pentru componentele
chimice din echipamente, cât şi cantitatea de substanţe chimice conţinută în echipamente.
Fişele tehnice de securitate vor fi traduse în limba română, conform cerinţelor OPC privind drepturile
consumatorilor din România.


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 5 - 1

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


5. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
La execuţia lucrărilor de construcţii aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate măsurile necesare
pentru respectarea normelor actuale de protecţie şi securitate a muncii. Normele specifice de securitate a
muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, cuprinzând prevederi minimal obligatorii pentru
desfăşurarea diferitelor activităţi în condiţii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolvă
persoanele juridice sau fizice de răspunderea ce le revine pentru asigurarea şi a altor măsuri, corespunzătoare
condiţiilor concrete în care se desfăşoară activităţile respective, prin instrucţiuni proprii.

5.1 REGLEMENTĂRILE LEGALE, APLICABILE
 Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea legii nr. 53/2003 Codul Muncii;
 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 319/2006, împreună cu Normele Metodologice de aplicare,
anexe la lege;
 HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
 Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de
protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă;
 HG nr. 1029/2008 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale
(înlocuieşte HG Nr. 119/2004);
 HG nr. 300/02.03.2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru şantierele
temporare sau mobile;
 HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea,
securitatea muncii şi protecţia mediului;
 HG nr. 1093/16.08.2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni şi HG Nr. 1136/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de
câmpuri electromagnetice;
 HG nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţi
biologici în muncă;
 HG nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la
azbest;
 HG nr. 1876/22.12.2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii;
 HG nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a
maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;
 HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
 Norme metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi
instalaţii tehnologice industriale, aprobat cu Ordinul MIC nr. 293/8.11.1999;
 Planul propriu de securitate şi sănătate în muncă elaborate de contractant;
 Instrucţiuni proprii de securitate, elaborate de contractant.
Faţă de Beneficiar, Contractantul răspunde de îndeplinirea prevederilor din prezentele Legi şi Instrucţiuni
proprii de securitate şi sănătate în muncă.
În contextul Legilor şi Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă, Contractantul
reprezintă persoana juridică care desfăşoară activitatea ca personal delegat.
Toate responsabilităţile Contractantului ce rezultă din prevederile prezentelor Legi şi Norme privind


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 5 - 2

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


securitatea şi sănătatea în muncă se vor transfera şi tuturor subcontractanţilor, dacă aceştia sunt menţionaţi
nominal de Contractul economic încheiat în vederea executării lucrărilor.

5.2 CERINŢE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU CONTRACTANT ŞI
PERSONALUL ACESTUIA
Contractantul trebuie să facă dovada autorizării sale din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
potrivit Legii nr.319/2006, de toate Instrucţiunile interne de securitate a muncii, pentru toate categoriile de
lucrări care fac obiectul modernizării.
Conform prevederilor HG 300/2006 (art.4.i), Contractantul va desemna un coordonator în materie de securitate
şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi pe durata executării lucrărilor, acesta va respecta atribuţiile ce-i
revin conform prevederilor art.54 din această hotărâre.
Contractantul trebuie să aibă personal autorizat potrivit reglementarilor în vigoare (electricieni, macaragii,
sudori, legători de sarcină etc.) şi dotat corespunzător factorilor de risc cumulaţi, pe care îi prezintă fiecare
gen de lucrări.
Contractantul să dispună de dotare tehnică adecvată complexităţii şi specificului lucrărilor pe care le va
efectua, probând capacitatea de încadrare în graficele de lucrări.
Anterior începerii lucrărilor în instalaţiile staţiei, Beneficiarul va încheia cu Contractantul "Convenţii de
lucrări" potrivit prevederilor contractuale prevăzute de Beneficiar, prin care se vor stabili atribuţiile şi
responsabilităţile părţilor, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 6 - 1

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


6. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA
INCENDIILOR (PSI)

6.1 REGLEMENTĂRILE LEGALE DE PSI
Măsurile PSI trebuiesc asigurate în conformitate cu următoarele:
- PE 009/1993- Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea,
transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice;
- Ordin 712/iunie 2005 cu modificările din Ordin 786/2005 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale
privind instruirea salariaţilor în domeniuil situaţiilor de urgenţă ;
- Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării de construcţii şi instalaţii aferente,
indicativ C300/94, aprobat cu ordin MLPAT nr. 20/N/11.06.1994;
- Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99;
- Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor;
- Ordin nr. 1435/2007 - pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi autorizare privind
securitatea la incendiu şi protecţia civilă;
- Legea nr. 319/2006 - privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- Ordinul MI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la
incendiu.
- Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- Ordin MI nr. 210/2007 pentru aprobarea metodologiei privind identificarea evaluarea şi controlul riscurilor
la incendiu.
Pe toată durata de implementare a proiectului Contractantul şi Beneficiarul au obligaţia să respecte cu
stricteţe, toate prevederile cuprinse în normele de prevenire şi stingere a incendiilor sus menţionate care
vizează activitatea pe şantier.

6.2 CERINŢE PSI
Pentru reducerea pericolului de incendiu, se vor utiliza, în general, două tipuri de măsuri tehnice de protecţie
împotriva incendiului:
- Măsuri tehnice pasive de apărare împotriva incendiilor, măsuri necesar a fi adoptate pentru evitarea
apariţiei şi propagării focului sau limitarea pagubelor;
- Măsuri tehnice active de apărare împotriva incendiilor, măsuri ce constau într-un ansamblu de metode
directe de atac a unui incendiu declarat.
În fiecare unitate de exploatare se vor întocmi instrucţiuni interne pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la
diferite părţi de instalaţie, care vor conţine în principal următoarele:
- Adaptarea şi concretizarea tuturor normelor cu caracter P.S.I. la specificul locului de muncă;
- Identificarea echipamentului de luptă contra focului;
- Prevederile referitoare la funcţionarea, utilizarea şi verificarea instalaţiilor de prevenire şi stingere, de
avertizare şi semnalizare a celorlalte mijloace tehnice din dotare;
- Prevederile referitoare la efectuarea manevrelor în caz de incendiu la echipamente şi instalaţii, în vederea
limitării (sau oprirea) extinderii incendiilor, a protejării instalaţiilor;
- Prevederi referitoare la anunţarea incendiilor.
Pentru apărarea împotriva incendiilor în prezentul proiect s-au prevăzut toate măsurile necesare, în
conformitate cu legislaţia în vigoare. Dintre măsurile pasive enumerăm:


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 6 - 2

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


- Prevederea pe lângă iluminatul normal de lucru şi a unui iluminat de siguranţă pentru evacuare care va
asigura iluminatul punctelor de acces şi de evacuare în cazul stingerii iluminatului normal;
- Orice parte a instalaţiei poate fi scurtcircuitată şi legată la pământ.
- Drumurile din interiorul staţiei au fost dimensionate astfel încât să asigure circulaţia liberă şi
intervenţia maşinilor de stingere a incendiilor.
Se vor asigura condiţiile pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi obligaţiilor ce revin proprietarului şi
utilizatorilor potrivit Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi pentru punerea în
aplicare a dispoziţiilor generale de PSI referitoare la ordinea interioară, instruirea personalului, echiparea şi
dotarea cu mijloace tehnice de PSI şi organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor (Ordinul
163/2007).
Pe toată durata de implementare a proiectului Contractantul şi Beneficiarul au obligaţia să respecte cu
stricteţe, toate prevederile cuprinse îin normele de prevenire şi stingere a incendiilor sus menţionate care
vizează activitatea pe şantier.
Măsurile de PSI necesar a fi aplicate de către Contractant, pe perioada implementării proiectului şi de către
Beneficiar, pe perioada exploatării instalaţiilor rezultate în urma implementării proiectului, urmăresc evitarea
apariţiei de:
- scurtcircuite;
- incendiilor ca urmare a lucrărilor de sudură;
- incendiilor ca urmare a utilizării necorespunzătoare a materialelor combustibile.
Orice modificare justificată a implementării proiectului, care schimbă condiţiile de lucru în timpul execuţiei sau
care afectează execuţia din punct de vedere PSI, se va face numai cu acordul proiectantului.
Recepţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor implicate de implementarea prezentului proiect, se va face numai
dacă s-au realizat măsurile PSI indicate în normele menţionate mai sus.
Lucrătorii vor fi instruiţi pentru lucrul la înălţime, luându-se măsuri de protecţie pentru lucrul pe schelă,
conform normelor în vigoare. Se interzic improvizaţiile de schelă.
Pe timp nefavorabil – ploi, ceaţă, vânt puternic (mai mare de 6 m/s), temperaturi scăzute (sub + 5C) –
lucrările se vor întrerupe.
În eventualitatea unui incendiu se va anunţa telefonic:
- Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă la numărul 112;
- Poliţia.
Personalul va fi instruit pentru a cunoaşte normele ce se impun în caz de necesitate. Activitatea de prevenire
şi stingere a eventualelor incendii constituie sarcini de serviciu care se înscriu în fişele posturilor. Persoanele
cu atribuţii de conducere trebuie să asigure salariaţilor din subordine care au stabilite prin fişele posturilor
sarcini şi responsabilităţi de apărare împotriva incendiilor, timpul şi condiţiile necesare desfăşurării activităţilor
aferente îndeplinirii în bune condiţii a respectivei sarcini.
Sunt obligatorii următoarele activităţi:
- Instruirea la angajare şi instruirea periodică a salariaţilor privind normele, regulile şi măsurile
specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi asupra sarcinilor ce le revin din planurile de
intervenţie;
- Participarea salariaţilor la instruirile şi exerciţiile privind prevenirea şi stingerea incendiilor, stabilite
potrivit legii.
În ceea ce priveşte documentele principale de organizare a apărării împotriva incendiilor pe durata exploatării
construcţiei se stabilesc următoarele:
- Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, schemele de prevenire şi stingere, planurile de
evacuare în caz de incendiu se actualizează, se utilizează şi se afişează conform reglementărilor
specifice;
- Planurile de intervenţie se întocmesc ori se actualizează, după caz, în situaţiile reglementate sau
impuse de condiţiile concrete privind apărarea împotriva incendiilor;


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 6 - 3

A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


- Punerea în aplicare a planurilor de evacuare şi a planurilor de intervenţie este obligatorie în situaţiile
de urgenţă de incendiu, precum şi la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie.
Se vor întocmi şi afişa Planurile de evacuare.
Se va nominaliza o persoană care să coordoneze activitatea de PSI şi care să întocmească planul de apărare
împotriva incendiilor.
Planul de auto apărare va cuprinde:
- dispoziţia de constituire a comisiei,
- obligaţiile generale şi specifice ale membrilor comisiei,
- măsurile de auto apărare cu termene şi responsabilităţi, completate trimestrial, precum şi cele
rezultate din documentele de control ale organelor de specialitate,
- stabilirea locurilor unde este interzis lucrul cu focul deschis şi fumatul,
- evidenţa exerciţiilor şi aplicaţiilor,
- evidenţa instalaţiilor şi mijloacelor P.S.I. din dotare, tematica de instruire a personalului angajat.
Mijloacele din dotare vor fi păstrate în condiţii corespunzătoare, la loc vizibil şi în siguranţă, asigurându-se
acces liber la ele.
Se vor asigura condiţiile pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi obligaţiilor ce revin proprietarului şi
utilizatorilor potrivit Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi pentru punerea în
aplicare a dispoziţiilor generale de PSI referitoare la ordinea interioară, instruirea personalului, echiparea şi
dotarea cu mijloace tehnice de PSI şi organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor (Ordinul
163/2007).Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 7 - 1


A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


ISC CONSTANŢA

7. PROGRAM PE FAZE DETERMINANTE
pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
“ PARCUL EOLIAN CASIMCEA 99 MW”
BENEFICIAR: SC ENERGIA MILENIULUI III SRL.
PROIECTANT, reprezentat prin: Tractebel Engineering
stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor la obiectul “ STAŢIA ELECTRICĂ
DE TRANSFORMARE 20/110kV CASIMCEA”

Nr.
crt.
Denumire fază
determinantă
Lucrări ce se controlează
şi verifică sau se
recepţionează şi pentru
care trebuie
întocmite documente
scrise
Metoda de control sau
documentaţia conform căreia
se efectuează controlul
Documentul scris care se
întocmeşte:
PVLA – Proces verbal de
lucrări ascunse
PVRC – Proces verbal de
recepţie a calităţii
materialelor
PVRP – Proces verbal de
recepţie preliminară
PV – Proces verbal
PVVF– Proces verbal de
verificare pe faze
Cine întocmeşte
şi semnează:
I - Inspecţia de
Stat în
Construcţii
B –Beneficiar
C - Contractant
P –Proiectant
G- Geolog
Numărul
şi data
actului
încheiat
0 1 2 3 4
1 Lucrări de terasamente
 trasare lucrări aferente
proiectului
 verificare natura
terenului de fundaţie
Conform Normativ C56/1985-
caiet II - terasamente


B+C+P


I+B+C+G

PVLA


PVRC
PVVF
2 Fundaţie trafo
 verificare beton de
egalizare, cotă beton
de egalizare şi grosime
strat
 verificare armare,
cofraj
 verificare aspect beton
după decofrare
Conform Normativ C56/1985-
caiet IV - fundaţii

B+CI+B+C+P

B+C


PVLA
PVRC


PVVF

3 Primul grup fundaţii suporți
echipamente
 verificare beton de
egalizare, cotă beton
de egalizare şi grosime
strat
 verificare armare,
cofraj
 verificare aspect beton
după decofrare
Conform Normativ C56/1985-
caiet IV - fundaţii

B+C


I+B+C+P

B+CPVLA
PVRC

PVVFCod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 7 - 2


A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


Nr.
crt.
Denumire fază
determinantă
Lucrări ce se controlează
şi verifică sau se
recepţionează şi pentru
care trebuie
întocmite documente
scrise
Metoda de control sau
documentaţia conform căreia
se efectuează controlul
Documentul scris care se
întocmeşte:
PVLA – Proces verbal de
lucrări ascunse
PVRC – Proces verbal de
recepţie a calităţii
materialelor
PVRP – Proces verbal de
recepţie preliminară
PV – Proces verbal
PVVF– Proces verbal de
verificare pe faze
Cine întocmeşte
şi semnează:
I - Inspecţia de
Stat în
Construcţii
B –Beneficiar
C - Contractant
P –Proiectant
G- Geolog
Numărul
şi data
actului
încheiat
0 1 2 3 4
4 Fundaţie clădire
tehnologică
 verificare beton de
egalizare, cotă beton
de egalizare şi grosime
strat
 verificare armare,
cofraj
 verificare aspect beton
după decofrare
Conform Normativ C56/1985-
caiet IV - fundaţii
B+C
I+B+C+P

B+C


PVLA
PVRCPVVF

5 Suprastructură clădire
tehnologică
- verificare armare,
cofraj, placă peste
parter
Conform Normativ C56/1985
I+B+C+P PVVF
6 Recepţia pe şantier
subansamble elemente din
oţel livrate de uzină

Conform Normativ C 56/1985 -
Caietul XIX - metal
Verificarea existenţei şi
examinarea atât a conţinutului
documentaţiei de atestare a
calităţii elementelor din oţel,
care trebuie sa fie transmisă de
uzină la şantier odată cu
livrarea subansamblelor cât şi a
corespondenţei calităţii oţelului
pieselor şi a clasei de calitate a
sudurilor cap la cap, cu
prevederile proiectului de
execuţie şi ale prescripţiilor
tehnice.
B+C
PVRC
PVRP
7Verificarea calităţii
protecţiei anticorosive

- verificarea aspectului
suprafeţei după pregătirea
mecanică (conf. Procedurii
de control al calităţii
acoperirilor protectoare prin
vopsire);
- verificarea degresării
suprafeţei pregătite
mecanic (conf. STAS 12796-
1990);
B+C
PVLA

PVRC


Cod document: C997RoSE/W1R-001 Revizia: 7 - 3


A
c
e
s
t

d
o
c
u
m
e
n
t

e
s
t
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A

ş
i

p
o
a
t
e

f
i

f
o
l
o
s
i
t

e
x
c
l
u
s
i
v

î
n

s
c
o
p
u
l

p
e
n
t
r
u

c
a
r
e

a

f
o
s
t

e
l
a
b
o
r
a
t
,

n
e
p
u
t
â
n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n

a
l
t
e

s
c
o
p
u
r
i
,

r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u

t
r
a
n
s
m
i
s

c
ă
t
r
e

o

t
e
r
ţ
ă

p
a
r
t
e

f
ă
r
ă

a
c
o
r
d
u
l

s
c
r
i
s

p
r
e
a
l
a
b
i
l

a
l

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


T
o
a
t
e

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

a
u
t
o
r

î
n

l
e
g
ă
t
u
r
ă

c
u

a
c
e
s
t
a

a
p
a
r
ţ
i
n

T
r
a
c
t
e
b
e
l

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

S
A
.


Nr.
crt.
Denumire fază
determinantă
Lucrări ce se controlează
şi verifică sau se
recepţionează şi pentru
care trebuie
întocmite documente
scrise
Metoda de control sau
documentaţia conform căreia
se efectuează controlul
Documentul scris care se
întocmeşte:
PVLA – Proces verbal de
lucrări ascunse
PVRC – Proces verbal de
recepţie a calităţii
materialelor
PVRP – Proces verbal de
recepţie preliminară
PV – Proces verbal
PVVF– Proces verbal de
verificare pe faze
Cine întocmeşte
şi semnează:
I - Inspecţia de
Stat în
Construcţii
B –Beneficiar
C - Contractant
P –Proiectant
G- Geolog
Numărul
şi data
actului
încheiat
0 1 2 3 4

- verificarea fiecărui produs
de acoperire protectoare cu
privire la:
 certificatul de calitate
 certificatul de garanţie
 aspectul produsului crud în
ambalaj
- verificarea, prin metode
nedistructive a aspectului şi
a grosimii fiecărui strat
uscat aplicat (conf. SR ISO
2808 – 1993);
- verificarea aderenţei
straturilor la suportul
metalic (conf. SR ISO 2409-
1994).
BENEFICIAR, PROIECTANT, CONTRACTANT,
ing. Oana TENGHER


LEGENDĂ:
PVRC - Proces verbal de recepţie a calităţii materialelor
PVRP - Proces verbal de recepţie preliminară
PVLA - Proces verbal de recepţie lucrări ascunse
PVVF – Proces verbal de verificare pe faze
NC - Notă de constatare
NOTĂ:
Coloana nr. 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2.
Contractantul va anunţa în scris ceilalţi factori, pentru participare, cu minimum 10 zile înaintea datei la care
urmează a se efectua verificarea.
La recepţia obiectivului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la cartea construcţiei.
Înaintea începerii lucrărilor Beneficiarul va convoca Inspecţia în Construcţii Publice, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului Roman, Contractorul şi Proiectantul pentru analiza programului de control.
CAMERA DE CONEXIUNI DE 20 kV TSI 20/0,4kV
CAMERA DE COMANDA
G1
S
R
T
T
S
R
N
±0.00
±0.00
cat.D
cat.D
S=54.25mp
S=18.60mp
S=105.10mp
±0.00
V
V
-Unitate exterioara AC-montata pe suport metalic
Hmontaj=0.5m
-Unitate interioara AC-montata pe perete
Hmontaj min=+2.8m
-Ventilator:Tip axial de joasa presiune
Hmontaj=+3.64m
V
Alimentare: monofazat
Debit max: 1760 mc/h
Pmax: 34 Pa
G1
-Grila de ventilatie cu jaluzele reglabile
LEGENDA:
A
c
e
s
t d
o
c
u
m
e
n
t e
s
te
p
r
o
p
r
ie
ta
te
a
T
r
a
c
te
b
e
l E
n
g
in
e
e
r
in
g
S
.A
.
ç
i p
o
a
te
fi fo
lo
s
it e
x
c
lu
s
iv

în
s
c
o
p
u
l p
e
n
tr
u
c
a
r
e
a
fo
s
t
e
la
b
o
r
a
t, n
e
p
u
t
a
n
d
fi u
tiliz
a
t
în
a
lte
s
c
o
p
u
r
i, r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u
tr
a
n
s
m
is
c
a
tr
e
o
te
r
[a
p
a
r
te
f
a
r
a
a
c
o
r
d
u
l s
c
r
is
p
r
e
a
la
b
il a
l
T
r
a
c
te
b
e
l E
n
g
in
e
e
r
in
g
S
.A
. T
o
a
te
d
r
e
p
tu
r
ile
d
e
a
u
to
r

în
le
g
a
tu
r
a
c
u
a
c
e
s
ta

a
p
a
r
[in
T
r
a
c
te
b
e
l E
n
g
in
e
e
r
in
g
S
.A
.
ATEN]IE!!!
Prezentul plan este informativ, servind la ob[inerea autoriza[iei de
construire, çi nu poate fi folosit pentru execu[ie.
PROIECTAT VERIFICAT APROBAT
COD,
NR. DESEN
COD
BORD.
Fila
1/1
Beneficiar:
OBIECTIV:
OBIECT:
Scara:
1/50
A3x3
(420x891)
Data: 11.2012
Faza: DTAC
Rev.
-
VERIFICAT APROBAT DESCRIEREA MODIFICÁRII REV. DATA
ing.
D.Stan-Ciucu
CLADIRE TEHNOLOGICÁ - INSTALA]II DE
vENT!LARE $! CL!NAT!ZARE
tehn.
R. Craciun
ing.
R.G. Pravat
DL1-02/C997RoSE
PARCUL EOLIAN CASIMCEA 99 MW
C997RoSE/D1Ic-001
STA|!A ELECTR!CÁ DE TRANSFORMARE
20/110 kV CASIMCEA
SC ENERGIA MILENIULUI III SRL
-Convector electric termostatat-2,5 kW,
950x105x400
LEGENDA:
2500 W
1500W -Convector electric termostatat-1,5kW,
620x105x400
CAMERA DE CONEXIUNI DE 20 kV TSI 20/0,4kV
CAMERA DE COMANDA
V
V
G1
S
R
T
T
S
R
N
±0.00
±0.00
cat.D
cat.D
S=54.25mp
S=18.60mp
S=105.10mp
±0.00
1
20ºC
Qnec=7034W
2500 W 2500 W
2500 W
2
10ºC
Qnec=6890W
1500W 1500W 1500W
1500W 1500W
PROIECTAT VERIFICAT APROBAT
COD,
NR. DESEN
COD
BORD.
Fila
1/1
Beneficiar:
OBIECTIV:
OBIECT:
Scara:
1/50
A3x3
(420x891)
Data: 04.2012
Faza: DTAC
Rev.
-
A
c
e
s
t d
o
c
u
m
e
n
t e
s
te
p
r
o
p
r
ie
ta
te
a
T
r
a
c
te
b
e
l E
n
g
in
e
e
r
in
g
S
.A
.
ç
i p
o
a
te
fi fo
lo
s
it e
x
c
lu
s
iv

în
s
c
o
p
u
l p
e
n
tr
u
c
a
r
e
a
fo
s
t
e
la
b
o
r
a
t, n
e
p
u
t
a
n
d
fi u
tiliz
a
t
în
a
lte
s
c
o
p
u
r
i, r
e
p
r
o
d
u
s

s
a
u
tr
a
n
s
m
is
c
a
tr
e
o
te
r
[a
p
a
r
te
f
a
r
a
a
c
o
r
d
u
l s
c
r
is
p
r
e
a
la
b
il a
l
T
r
a
c
te
b
e
l E
n
g
in
e
e
r
in
g
S
.A
. T
o
a
te
d
r
e
p
tu
r
ile
d
e
a
u
to
r

în
le
g
a
tu
r
a
c
u
a
c
e
s
ta

a
p
a
r
[in
T
r
a
c
te
b
e
l E
n
g
in
e
e
r
in
g
S
.A
.
VERIFICAT APROBAT DESCRIEREA MODIFICÁRII REV. DATA
ing.
D.Stan-Ciucu
CLADIRE TEHNOLOGICÁ - INSTALA]II ÎNCÁLZIRE
tehn.
R. Craciun
ing.
R.G. Pravat
ATEN]IE!!!
Prezentul plan este informativ, servind la ob[inerea autoriza[iei de
construire, çi nu poate fi folosit pentru execu[ie.
DL1-02/C997RoSE
PARCUL EOLIAN CASIMCEA 99 MW
C997RoSE/D1It-001
STA|!A ELECTR!CÁ DE TRANSFORMARE
20/110 kV CASIMCEA
SC ENERGIA MILENIULUI III SRL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful