Pascal

TIPURI DE STRUCTURI DE DATE SI APLICATII

STRUCTURI DINAMICE DE DATE

O mare importanta în programarea si utilizarea calculatoarelor o are modul în care se face organizarea datelor. De cele mai multe ori , în aplicatii , datele se prezinta sub forma unor multimi sau colectii , iar prelucrarea lor nu poate fi conceputa fara o organizare corespunzatoare. Organizarea datelor este un proces complex în care stabilirea structurilor logice si fizice reprezinta elemente fundamentale de care depinde, în mare masura, însasi eficienta prelucrarii. O data care apare ca o entitate indivizibila, atât în raport cu informatia pe care o reprezinta, cât si în raport cu procesorul care o prelucreaza, se numeste data elementara sau scalara. O colectie de date pe care s-a definit o structura si pentru care s-au stabilit procedee de înregistrare si identificare a componentelor se numeste structura de date. Componentele unei structuri de date pot fi date elementare sau alte structuri de date care sunt identificate si selectate prin nume (identificatori), sau prin pozitia pe care o ocupa în structura. Un tip de date defineste atât o multime de valori cât si o multime de operatii ce se pot efectua cu aceste valori. Fiecarei date i se asociaza un tip unic. Astfel, datele ce pot fi prelucrate în programele scrise în limbajul Turbo Pascal pot fi clasificate astfel: 1. Tipuri de date simple ( elementare, scalare) : 1.1. Tipuri de date predefinite: 1.1.1. Întregi 1.1.2. Reale 1.1.3. Booleene 1.1.4. Caracter 1.2. Tipul de date enumerare 1.3. Tipul de date subdomeniu (interval) 2. Tipuri de date compuse (structurate) : 2.1. Tipul de date tablou (array) 2.2. Tipul de date sir de caractere (string) 2.3. Tipul de date multime (set) 2.4. Tipul de date înregistrare (record) 2.5. Tipul de date fisier (file) 3. Tipul de date pointer 4. Tipul procedural
1

Tipurile de date structurate sunt agregari ale unor tipuri deja definite, simple sau structurate, standard sau definite de utilizator. Deci, din punct de vedere al complexitatii lor, datele se pot clasifica în date elementare si date structurate. O alta clasificare a datelor poate fi facuta d.p.d.v. al alocarii memoriei. Acestea pot fi grupate în date alocate static si date alocate dinamic. Procesul de alocare dinamica a memoriei permite ca în timpul executiei programului sa poata fi create, utilizate si distruse anumite variabile numite variabile dinamice. Structurile dinamice de date sunt structuri de date al caror numar de componente se modifica în timpul executarii programului (dimensiunea programului creste si/sau descreste). Structurile dinamice sunt mult mai flexibile decât cele statice si extrem de avantajoase acolo unde este necesara aceasta flexibilitate. O structura dinamica poate avea toate elementele structurate pe un singur nivel, caz în care se numeste lista liniara, poate avea elementele structurate pe mai multe niveluri, caz în care se numeste arbore, sau poate cuprinde elemente care nu pot fi grupate pe niveluri, putând exista legaturi între oricare elemente, structura numinduse în acest caz retea sau graf.
LISTA ARBORE

GRAFURI NEORIENTATE

GRAFURI ORIENTATE

2

Am ales ca tema pentru aceasta lucrare structurile dinamice de date deoarece ele îsi gasesc utilitatea într-un mare numar de domenii. Atât listele cât si grafurile ( acestea incluzând si arborii ) sunt folosite în foarte multe aplicatii. Grigore Moisil spunea : ”Azi teoria grafurilor a devenit o disciplina majora, desi nu-si gaseste locul într-o clasificare dogmatica a capitolelor matematicii. Folosirea teoriei grafurilor în domenii variate, de la chimie la economie, de la studiul retelelor electrice la critica textelor si la politica, îi dau azi un prestigiu de care cel ce clasifica stiintele trebuie sa tina seama.” Listele sunt utilizate în mai multe domenii de activitate, folosirea lor fiind indispensabila: liste cu personalul unei întreprinderi, liste cu materiale cumparate sau produse vândute, cererile catre o anumita informatie ,într-o retea computerizata de baze de date, sunt memorate într-o lista, scanarea memoriei pentru cautarea unor virusi poate fi tratata ca si cautarea unei secvente într-o lista etc. Arborii sunt utilizati si ei în multe domenii: chimie organica, fizica etc . Astfel, ei pot fi utilizati în diverse clasificari , în sortari etc. Structurile dinamice de date ofera elevilor posibilitatea de a rezolva un mare numar de probleme cu aplicatii practice. În aceasta lucrare vor fi prezentate listele, arborii si grafurile orientate si neorientate. La Liste – vor fi date , pentru toate tipurile de liste, definitiile, reprezentarile grafice, operatiile cu liste (crearea, stergerea, parcurgerea, adaugarea), procedurile respective (pentru un exemplu dat) si aplicatii cu fiecare tip de lista. La Grafurile neorientate - se vor defini notiunile necesare în rezolvarea problemelor ce utilizeaza grafurile , se vor trata reprezentarea grafurilor neorientate, parcurgerea lor si se vor prezenta câteva aplicatii . La Arbori – se vor defini notiunile ce vor fi utilizate si se vor trata în special arborii binari si problema arborelui partial minim. La Grafurile orientate - se vor defini noile notiuni, se va trata reprezentarea grafurilor orientate si probleme de drumuri în grafuri. Se vor trate algoritmii de baza: Dijkstra, Roy-Floyd, Roy-Warshall si metoda drumului citic într-un graf de activitati. În capitolul cu aplicatii va fi prezentat si un program de desenare a arborilor binari cu un numar fixat de vârfuri.

3

Aceste probleme apar din mai multe motive. Probleme apar si la însusirea metodelor de rezolvare a problemelor care necesita în modelare grafuri. Acest lucru se realizeaza prin proiectarea didactica prin care vor fi stabilite obiectivele generale.CONSIDERATII METODICE Structurile dinamice de date ridica de multe ori probleme elevilor. O alta greseala pe care o fac frecvent elevii este confundarea operatiilor specifice fiecarui tip de lista. Unul dintre aceste motive se datoreaza neîntelegerii corecte a relatiei dintre variabila dinamica si variabila de tip reper (referinta) atasata variabilei dinamice. tinând cont de principiile de mai sus . dezvoltarea motivatiei învatarii si sa realizeze prelucrarea calitativa a cunostintelor predate. Astfel de situatii pot fi însa evitate prin aplicarea de catre profesor a unor principii ale procesului de învatamânt. Pentru aceasta el va trebui ca. care vor fi conforme cu continutul programei scolare si a obiectivelor specifice. sa aplice tratarea diferentiata. continutului cunostintelor precum si pregatirea stiintifica si metodica a profesorilor. a afirmarii personalitatii fiecaruia. constientizarea si ierarhizarea unor obiective generale si specifice adaptate particularitatilor de vârsta ale elevilor. In învatamântul informatic se aplica mai multe principii ale procesului de învatamânt. posibilitatea acesteia de a structura gândirea. printre care: Ø Principiul participarii active si constiente a elevilor la procesul de învatamânt Ø Principiul sistematizarii si continuitatii Ø Principiul accesibilitatii cunostintelor si deprinderilor Ø Principiul intuitiei Ø Principiul pasilor mici Ø Principiul progresului gradat al performantelor în pregatire Ø Principiul conexiunii inverse(feed back-ului). Pentru o proiectare metodologica eficienta. de a forma deprinderi si atitudini conform continutului de idei. sa realizeze o proiectare corecta a tuturor actiunilor si sa realizeze aplicarea lor eficienta în activitatea de predare-învatare propriu-zisa. Una dintre cele mai importante conditii pentru reusita predarii în scoala a unei discipline o constituie structurarea. Profesorului de informatica îi revine misiunea de a realiza ore cu un grad mare de eficienta. precum si utilizarea unor metode si mijloace de învatamânt adecvate. odata cu stabilirea obiectivelor generale si specifice. 4 . profesorul trebuie sa aleaga si sa utilizeze metode de activizare a elevilor. de a dezvolta flexibilitatea ei. Procesul de învatamânt este un proces formativ-educativ care influenteaza dezvoltarea personalitatii si este o cerinta actuala de pregatire a elevului în vederea integrarii sociale. Profesorul de informatica trebuie sa valorifice potentialul formativ-creativ al disciplinei.

pregateste materialele necesare.moment al lectiei care are ca obiectiv operational crearea starii psihologice favorabile desfasurarii lectiei. fiind suficient ca aceste obiective sa fie clare pentru profesor. -urmatoarele etape sunt. în timp ce elevii noteaza si analizeaza.Din ansamblul mijloacelor si metodelor de învatamânt. 5 . Sunt reactualizate notiunile necesare si se comunica noile cunostinte. care sa duca la descoperirea de catre ei însisi a noilor continuturi. care va face pentru sine. dupa lectie. • explicatia Ø conversative: • conversatia • problematizarea • discutia colectiva § de actiune ♦ ~ prin aplicatii specifice temei ~ instruire prin activitati independente Mijloace ( resurse materiale): Ø Planse didactice Ø Seturi de aplicatii Ø Fise de lucru pentru elevi Ø Culegeri de probleme Ø Proiect didactic Forma de participare este cea colectiva. în timp ce elevii îsi pregatesc materialele si desfasoara o actiune de autoorganizare si control propriu. -un alt moment al lectiei este. Comunicarea obiectivelor lectiei nu este importanta. Se urmareste captarea atentiei elevilor. Se urmareste obtinerea performantei si sa se asigure feed-back-ul.anuntarea subiectului lectiei -moment în care profesorul scrie pe tabla titlul lectiei. o analiza a atingerii lor.fixarea si consolidarea cunostintelor si indicarea temei. prin rezolvarea unor sarcini de lucru concrete. pentru cazul lectiei de dobândire de cunostinte se pot utiliza urmatoarele: v Metode § –de comunicare Ø orale: • expunerea. asigura disciplina. Prezentarea continutului nou este bine sa se faca prin activizarea elevilor. Astfel o lectie poate avea urmatorul mod de desfasurare în conformitate cu obiectivele propuse: -un moment important al lectiei este organizarea clasei . -urmeaza. În aceasta etapa profesorul desfasoara o activitate de natura organizatorica: noteaza absente.procesul de predare-învatare -ce presupune comunicarea cunostintelor si dirijarea învatarii.

sunt instrumente de lucru absolut necesare. Ø Problemele mai importante 6 . Activitatea profesorului si a elevilor. II. ♦ Scopul lectiei. Etapele lectiei. ♦ Clasa. ♦ Tipul de lectie. aprecieri ale profesorului sau autoaprecieri. ci factori variabili care intervin. Exercitiile de rezolvat.Evaluarea rezultatelor este un moment important al lectiei si consta în notare. rezultate la teste. cuprinzând: Ø Etapele lectiei. ♦ Obiective perfomative( operationale. schematice sau detaliate. imaginatia. material didactic. La sfârsitul orei se poate face o evaluare sumativa pe baza unor teste orale cu întrebari . cognitive si afective) ♦ Metode si procedee didactice. ♦ Subiectul lectiei. Timpul acordat fiecarei secvente din lectie. Materialul didactic folosit. Schemele care vor fi prezentate. talentul pedagogic al profesorului. În elaborarea unui plan de lectie se evidentiaza creativitatea. Planurile de lectie . I. ♦ Mijloace de învatamânt. Modalitatea de evaluare a activitatii. ♦ Bibliografie. Date generale: ♦ Obiectul. ♦ Data. Scenariul didactic: Aceasta parte a planului de lectie poate fi: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Volumul de cunostinte. Întrebarile profesorului. Pregatirea riguroasa a activitatii didactice este foarte importanta pentru asigurarea eficientei orei de curs. stabilind: * Schematica. neexistând scheme prestabilite. impunând variante diferite. Prezentam un model orientativ al planului de lectie: I. * Detaliata . Metodele si procedeele utilizate.

De asemenea ea trebuie sa orienteze elevii în alegerea celei mai bune cai de afirmare. prin utilizarea unor metode si mijloace adecvate . sa ajute profesorii sa-si evalueze propria activitate si sa furnizeze feed-back-ul catre parinti. profesorul putând alege ceea ce crede ca este mai indicat.Obiectivele generale pentru structurile dinamice de date ( conforme cu continutul programei scolare ) sunt urmatoarele: ♦ Fixarea notiunilor de structuri de date ♦ Fixarea notiunilor de alocare statica si alocare dinamica ♦ Formarea deprinderilor de identificare si rezolvare algoritmica a problemelor care necesita în modelare liste liniare înlantuite ♦ Formarea deprinderilor de identificare si rezolvare algoritmica a problemelor care necesita în modelare grafuri neorientate. ♦ Insusirea de catre elevi a modului de lucru cu structuri arborescente Vor fi stabilite atât obiectivele specifice fiecarui capitol în parte. Astfel sunt instrumente: 7 . psihomotorii si afective). metode de investigare si comunicare a rezultatelor scolare pentru fiecare elev. respectiv grafuri orientate ♦ Cunoasterea de catre elevi a avantajelor/dezavantajelor diverselor reprezentari ale grafurilor ♦ Formarea capacitatii de a alege din mai multe metode de rezolvare a unei anumite probleme pe cea optima. Evaluarea rezultatelor scolare este o activitate centrala a unui proces de instruire si învatare. în functie de specificul problemei si de resursele calculatorului. în cele mai bune conditii. Evaluarea poate fi: Ø Predictiva (initiala) Ø Formativa (continua) Ø Sumativa (finala) Exista mai multe instrumente de evaluare . O evaluare eficienta trebuie sa arate profesorilor daca au fost atinse obiectivele curriculare. Evaluarea trebuie sa aiba obiective clar definite. sa-i ajute pe acestia sa faca o diagnoza a progresului elevilor si sa adapteze actiunile elevilor cu posibilitatile acestora. Ea nu poate fi saparata de instruire si de învatare. cât si obiectivele educationale (cognitive. metode si tehnici eficiente si moderne. Se va urmarii realizarea tuturor obiectivelor propuse.

” 8 .” “Învatamântul are ca finalitate formarea personalitatii umane. integrala si armonioasa a individualitatii umane.v Traditionale : • probe scrise • probe orale • probe practice v Alternative: • • • • • • • • • Probe scrise Probe orale Probe practice Observarea directa a elevului în timpul activitatii Investigatia Proiectul de cercetare Portofoliul Tema pentru acasa Autoevaluare În Legea Învatamântului se precizeaza urmatoarele : “Idealul eductional al scolii românesti consta în dezvoltarea libera. în formarea personalitatii autonome si creative.

Referitor la construirea si exploatarea listelor. avantaje .numarul componentelor variaza. astfel încât sa depaseasca numarul maxim de elemente ale tabloului. tablouri. una dintre cele doua implementari ale listelor. fiecare în parte. din acest motiv. Pentru aceasta li se poate propune o aplicatie pe care sa o rezolve cu ajutorul tablourilor. 9 . prezentând.CAP. trebuie explicat elevilor ca acestea pot fi implementate folosind doua modalitati relativ distincte. liste cu personalul dintr-o întreprindere etc. Elevii trebuie sa înteleaga. elevilor trebuie sa li se reaminteasca notiuni legate de : tipul record. Crearea unei liste folosind alocarea dinamica a memoriei presupune o structura mult mai flexibila. Abordarea listelor prin prisma structurilor dinamice de date este o tema noua pentru elevi si . Tema face parte din capitolul “Structuri de date înlantuite” si urmeaza dupa capitolul “Alocare dinamica”. dezavantaje si mijloace proprii de tratare a operatiilor specifice. Elevii trebuie sa înteleaga motivatia utilizarii structurii dinamice si avantajele pe care le ofera folosirea acestora. trebuie tratata în mod gradat. limitata de memoria calculatorului sau spatiul pe disc(discheta). a memoriei calculatorului sau a spatiului de pe disc(discheta). în primul rând. dar relativ mai greu de exploatat. pentru rezolvarea unei probleme. Tratarea listelor se poate face folosind tablouri statice sau structuri dinamice de date înlantuite. I LISTELE CONSIDERATII METODICE Listele se studiaza în clasa a X-a la obiectele: “Programarea calculatoarelor” si la “Aplicatii practice de laborator”. Elevii vor descoperi astfel ideea de baza a structurilor dinamice. Se va preciza ca tablourile statice permit crearea unei liste cu un numar de componente limitat de dimensiunea tabloului. Se poate începe cu o expunere despre organizarea memoriei calculatorului. alocare dinamica. pe când structurile dinamice de date se folosesc acolo unde nu se cunoaste de la început numarul componentelor. de la notiuni mai simple spre un conglomerat de notiuni. se va reaminti tipul referinta( reper) si modul cum poate fi alocata memoria pentru o variabila. marind numarul componentelor . modalitatea de a alege . lista candidatilor la un examen de admitere. Deci tablourile se vor folosi pentru acele liste în care se cunoaste numarul maxim de componente. Dupa rezolvare le complicam putin problema. Pentru studierea acestei teme . Pentru a expune elevilor utilitatea acestei structuri de date este nevoie de a enumera unele domenii de activitate în care folosirea listelor este indispensabila: liste cu materiale .

Neavând nume (nefiind declarate într-o sectiune VAR) . DINAMICA IDENTIF. O variabila dinamica se apeleaza prin intermediul tipului reper corespunzator: VAR. din acest motiv. inserarea / stergerea unui element dintr-o anumita pozitie. în faza de compilare si se pastreaza pe durata întrgii executii a programului. a noi componente care trebuie legate în structura dinamica de celelalte componente. Pentru deducerea algoritmilor se va folosi reprezentarea grafica a datelor. în timp. fiecare componenta mai contine si o informatie suplimentara. cautarea unui element cu anumite caracteristici etc. Pentru a usura întelegerea modului de memorare a listei se poate folosi o reprezentare grafica a acesteia. datele alocate dinamic pot fi generate sau distruse în timpul executiei programului. Aspectul dinamic al structurii determina aparitia . notata p^. Spre deosebire de datele alocate static. URM . Informatia de legatura cuprinde adresa componentei urmatoare din structura. Deci variabilele reper sunt alocate static si au ca valori adrese ale unor variabile dinamice de un anumit tip. numite . profesorul trebuie sa determine elevii sa înteleaga notiunea de lista si sa deduca modalitatea de implementare a listelor cu ajutorul structurilor de tip referinta. Grafic acest lucru se reprezinta astfel: p p^ 10 INF ADR. mentionând ca fiecare element este caracterizat de informatia utila si de adresa urmatorului element. DE VAR DE TIP REPER ^ Daca variabila reper p are ca valoare adresa unei variabile dinamice. Folosind principiile programarii structurate vom crea functii si proceduri pentru adaugarea unui element. numita informatie de legatura. parcurgerea unei liste. Tipul reper (referinta) se defineste astfel: TIP REPER ^ IDENTIFICATOR DE TIP -unde prin identificator de tip s-a precizat tipul variabilelor dinamice pe care le refera variabila de tipul reper respectiv.Facând apel la intuitie si prin analogii cu alte exemple din viata cotidiana. spunem ca p refera variabila dinamica p^. O variabila dinamica se aloca dinamic într-o zona speciala numita HEAP (gramada) care este eliberata la “distrugerea “ variabilei dinamice. Variabilelor dinamice li se pune în corespondenta un tip referinta în mod biunivoc: variabila reper contine referiri numai la variabila dinamica careia i-a fost pusa în corespondenta (contine adresa acesteia). variabilele dinamice vor fi referite prin intermediul altor variabile. a caror alocare se realizeaza la început. Pentru realizarea înlantuirii datelor. variabile reper sau referinta. pe lânga informatia propriu-zisa.

e2.parcurgerea acestei liste se realizeaza începând cu ultimul element introdus. respectiv dublu înlantuita. alocata prin procedura NEW se realizeaza cu procedura DISPOSE . v lista liniara dublu înlantuita.en} care satisface proprietatile: 1) exista o relatie de ordine între elementele lui E astfel încât oricare e k are un predecesor si un succesor. Apelul procedurii: NEW ( p ) -unde p este o variabila de tip reper. pe lânga zona de informatie . 11 .parcurgerea se realizeaza începând cu primul element. 3) exista un element în lista – elementul en care nu are succesor si care se numeste element terminal( ultim). v stiva. v lista circulara-care poate fi simplu sau dublu înlantuita. Se numeste lista înlantuita o multime dinamica de structuri succesive de acelasi tip si care satisfac una sau mai multe relatii de ordine introduse prin pointeri. iar elementele pot fi inserate oriunde în lista.parcurgerea ei se face într-un singur sens de la primul spre ultimul element. iar fiecare element contine. adaugarea unui element se poate face numai la sfârsitul listei . E={e1. Apelarea procedurii : DISPOSE ( p ) O lista liniara se poate defini ca o multime finita E de elemente .Crearea unei variabile dinamice presupune: 1) alocarea unei zone de memorie în HEAP pentru variabila dinamica 2) initializarea zonei de memorie corespunzatoare ei. sau pot fi sterse indiferent de pozitia lor în lista. numit vârful stivei. doua zone de adresa: una pentru elementul anterior si una pentru elementul urmator.…. aceasta cazând în sarcina programatorului. Alocarea memoriei pentru o variabila dinamica nu presupune si initializarea ei. din unit-ul System. iar operatiile de adaugare si de stergere se realizeaza la un singur capat al listei . Listele liniare pot fi de mai multe feluri: v lista liniara simplu înlantuita.elementul e1 care nu are predecesor si care se numeste capul listei (prim). Eliberarea zonei de memorie ocupata de o variabila dinamica . ea obtinându-se inchizând o lista simplu. prin legarea primului element al listei dupa ultimul element al ei. iar stergerea unui element se poate realiza numai la începutul listei.parcurgerea ei se poate realiza în ambele sensuri. 2) exista un element în lista . v coada. Alocarea memoriei se realizeaza prin apelul procedurii NEW definita în unitul System.

se utilizeaza o variabila de lucru de tip reper ale carei valori reprezinta adresa elementului curent al structurii. ♦ accesul la elementele structurii este asigurat prin intermediul adreselor de legatura. Se va avea grija sa nu se distruga structura si sa nu se piarda adresa primului element al structurii.este posibila numai daca structura este nevida si presupune: ü eliminarea elementului din structura prin modificarea adreselor de legatura ( stergere logica) ü eliberarea memoriei ocupate de elementul respectiv( stergerea fizica) 12 .Trasaturile comune tuturor structurilor dinamice de date sunt: ♦ ele se dezvolta dinamic pornind de la o structura initial vida.este necesar sa se cunoasca adresa primului element al structurii (aceasta adresa va fi pastrata într-o variabila de tip reper asociata structurii).Prelucrarea acestor structuri dinamice se realizeaza cu ajutorul variabilelor reper si a variabilelor dinamice. Ø stergerea unui element al structurii. Operatiile specifice tuturor structurilor dinamice sunt: Ø adaugarea unui element în structura –care presupune: ü alocarea dinamica a memoriei pentru noul element ü initializarea noului element alocat ü legarea elementului în structura Ø parcurgerea (traversarea) elementelor structurii. toate programele de prelucrare vor trebui sa cuprinda secvente de început prin care sa se exprime faptul ca structura dinamica este vida. deoarece fiecare element cuprinde adresa elementului urmator.

Dupa ce elevii vor întelege modul de lucru cu acest tip de lista se poate trece la tratarea listelor de tip coada. numit vârful stivei. Operatiile nu sunt dificil de realizat. este mai bine sa se înceapa tratarea lor cu stiva . Lista liniara simplu înlantuita poate ridica unele probleme. sa se rezolve probleme cu un grad din ce în ce mai mare de dificultate. Lista liniara dublu înlantuita nu ridica probleme daca elevii înteleg modul în care se leaga elementele atunci când se cunosc adresele elementului precedent si urmator ale fiecarui element din lista. pentru ca. deoarece adaugarea si stergerea elementelor acestui tip special de lista se realizeaza la acelasi capat al listei . însa deranjeaza faptul ca trebuie tratate atâtea cazuri particulare. deoarece apar mai multe situatii atât la adaugarea unui element în lista cât si la stergerea unui element din lista. Parcurgerea listei se poate realiza în ambele sensuri . fiind o lista simetrica. fapt care simplifica mult lucrurile.Pentru o mai usoara întelegere a listelor . În capitolul cu aplicatii se vor da exemple de probleme care folosesc în rezolvarea lor tipurile de liste studiate. treptat. daca acestia au înteles modul de lucru cu listele simplu si dublu înlantuite. acestea reprezentând o alta categorie speciala de liste liniare. 13 . Lista circulara va fi usor înteleasa de catre elevi . Se poate prezenta apoi modul de tratare a listelor de tip coada cu ajutorul unei santinele. iar stergerea lor nu se poate face decât la începutul listei. Acest dezavantaj poate fi eliminat daca lista este creata cu doua santinele. pentru început. Existenta celor doua adrese de legatura simplifica atât operatiile de adaugare cât si pe cele de stergere. Pentru fiecare tip de lista se vor oferi exemple cât mai simple. în care elementele se pot adauga numai la sfârsitul listei.

carte) decât în vârful stivei si nu vor putea sa scoata din stiva un element decât daca acesta se afla în vârful stivei. a carei informatie de legatura este NIL. exceptie facând baza .este posibila numai în vârful stivei si presupune urmatoarele etape: alocarea memoriei pentru noul element NEW (p) initializarea zonei de informatie din variabila dinamica p^ : p^. în care adaugarea sau scoaterea unui element se face la un singur capat al listei. farfurie.info := vârf 4.info:=…. o stiva de farfurii . mutarea vârfului stivei: vârf := p 14 . Primul element introdus se numeste baza stivei. Pot fi oferite elevilor exemple de stive din viata cotidiana : o stiva de lemne . sau Readln (p^. stive de carti etc. Reprezentarea grafica a unei stive: vârf NIL INFO INFO INFO BAZA STIVEI VARFUL STIVEI Conditia de stiva vida este: vârf=NIL Operatii cu stive : Ø Adaugarea unui element .info ) 3. Ei vor întelege astfel ca nu pot adauga un nou element (lemn.STIVA ( L I F O ) Stiva este o lista liniara de un tip special. legarea elementului în vârful stivei : p^. Informatia de legatura a fiecarui element din stiva reprezinta adresa elementului pus anterior în stiva. numit vârful stivei..

Parcurgerea se realizeaza cu o variabila de tip reper p care contine adresa elementului curent : se porneste din vârful stivei : p := vârf cât timp stiva nu este vida ( vârf <> NIL) se parcurge elementul curent si se trece la urmatorul element din lista : p := p^. Text : string[10]. putem sa scriem urmatoarele subprograme: 15 . Var p. next:reper end. vârf : reper. next Ø Stergerea unui element din stiva se poate sterge numai elementul din vârful stivei (daca aceasta este nevida) : 1. element=record info:string[10]. se muta vârful stivei pe elementul urmator celui ce se va sterge : vârf := vârf ^. se salveaza adresa vârfului stivei într-o variabila reper p în vederea eliberarii memoriei: p:=vârf 2. se elibereaza memoria ocupata de fostul vârf : Dispose (p) Considerând urmatoarele declaratii: Type reper=^ element.Ø Parcurgerea unei stive.se vor parcurge elementele listei în ordinea inversa introducerii lor. dupa principiul : Last In – First Out.next 3.

Readln ( text). Vârf:=p. End. P^. End. begin new(p). Adaugarea unui element in stiva: Procedure adaug. begin p:=vârf. Readln(text).Crearea stivei: Procedure creare.info). Begin Vârf:=nil. Parcurgerea stivei: Procedure parcurg. p^. vârf:=p. Write (‘ introduceti informatia :’). write(‘ introduceti informatia :’). p^. end. p:=p^. while p<>nil do begin writeln( p^. P^.next:=vârf. Write(‘ introduceti informatia :’). While text<> ‘’ do Begin New(p).next:=vârf.info:=text.info:=text. readln( text ). 16 .next end.

writeln(p^. vârf:=p end. Begin vârf:=nil. writeln end end. Type reper=^element.next until p=nil. p:=p^. End. p^. read (p^. end. {stiva vida} write(‘ cuvântul: ‘). Element=record litera:char.Stergerea unui element din stiva: Procedure sterg.litera). while not eoln do begin new(p). p : reper.litera). 17 . Begin p:=vârf. O problema simpla care ilustreaza modul de lucru cu stiva este cea care inverseaza caracterele unui cuvânt citit de la tastatura dintr-o linie de intrare. dispose(p). p:=vârf.next:=vârf. Var vârf.info). vârf:=p^.next. next:reper. if vârf = nil then writeln (‘s-a tastat enter ‘) else begin write (‘cuvântul inversat este : ’). repeat write(p^. Program inversare_cuvânt.

2. în timp ce variabila reper ultim.primul servit”. spre deosebire de stiva. Deci conditia de coada vida este : prim=nil . Reprezentarea grafica a unei cozi : INF INF INF NIL prim ultim Când coada este vida . se realizeaza numai la începutul cozii . la care operatiile se executa doar la un capat al stivei (vârf). COADA( F I F O ) COADA reprezinta o categorie speciala de lista liniara. adaugarile se fac numai la sfârsitul cozii (ca si asezarea unei persoane la rând). în care elementele se adauga la un capat (sfârsit) si se suprima la celalalt (început). Si denumirea este semnificativa : F I F O = First In – First Out – adica “primul venit. iar iesirile sau stergerile . Operatiile specifice acestei structuri sunt: Ø Ø Ø Ø crearea listei liniare de tip coada adaugarea unui element în structura stergerea unui element din structura parcurgerea (traversarea ) elementelor structurii 18 . Variabila reper prim are ca valoare adresa primului element din lista. Elementul curent a carui adresa este retinuta în variebila reper p. Spre deosebire de stiva . Deci. la coada . Asemanarea cu o coada care se formeaza la un magazin va usura întelegerea acestui tip de lista. contine cele doua zone : -zona de informatie si -zona de legatura. pointerul prim va indica valoarea NIL. coada va avea doi pointeri (variabile de tip reper) : prim si ultim. are ca valoare adresa ultimului element din lista.

2. 19 . 1. d) variabila ultim primeste ca valoare adresa elementului adaugat. fiind singurul element din lista. va fi si ultimul ) : ultim:=prim. Adaugarea primului element presupune parcurgerea urmatoarelor etape : a) Alocarea memoriei pentru primul element: New(prim). care devine ultimul element din lista: ultim:=p.info:=….next:=p. Adaugarea unui element în coada se poate face numai la sfârsitul cozii.next:=nil.info) Adresa de legatura a elementului adaugat este NIL deoarece acesta este ultimul element din lista .1.adaugarea elementelor la sfârsitul cozii. c) legarea elementului în structura: ultim^.info) prim^. b) Initializarea elementului alocat prin precizarea continutului zonei de informatie si al zonei de legatura : prim^. dupa el nemaifiind nici un element. dupa ultimul element si presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) Alocarea memoriei pentru noul element : New(p) b) initializarea elementului alocat: p^. Readln(p^.adaugarea primului element într-o coada vida . Crearea listei de tip coada –presupune : .next:=nil. c) variabila ultim va primi ca valoare adresa primului element (acesta.info:= …..1. 1. sau p^. sau Readln( prim^.

Legarea noului element în structura presupune existenta variabilei dinamice ultim^. 2.Trebuie sa se tina seama de ordinea în care se executa operatiile. se salveaza adresa elementului ce va fi sters : p:=prim. se elibereaza memoria ocupata de fostul prim element al cozii : Dispose(p) În cazul în care se sterge unicul element al listei. pentru a nu se pierde informatiile.Se parcurg urmatoarele etape: 1. ultim.next) pâna se ajunge la sfârsitul listei . text:string[10]. Var prim.p :reper. Stergerea unui element al cozii: presupune stergerea primului element al listei . Parcurgerea elementelor unei cozi: se realizeaza pornind de la primul element al listei (p:= prim) si trecând pe rând prin fiecare element (p:=p^.next sfârsit_cât_timp 3. se elimina din structura primul element prin memorarea în variabila reper prim a adresei elementului care urmeaza lui prim. acesta devenind noul prim element: prim:=prim^. În pseudocod parcurgerea se realizeaza astfel: p:= prim cât_timp p<>nil executa *se parcurge elementul p^ p:=p^. In cazul în care lista este vida. de aceea nu este necesara legarea elementului în structura. next:reper end.Procedurile corespunzatoare acestor operatii. 2. element=record info:string[10]. vor fi urmatoarele: 20 . variabila ultim nu exista. coada devine vida. iar variabila prim va avea valoarea nil. considerând o lista de tip coada declarata astfel: Type reper=^element.next 3.

begin if prim=nil {coada vida} then writeln (‘coada este vida’) else begin p:=prim. end else {adaugare element la sfârsitul cozii} begin new(p).info:=text. p^. prim^. readln(text).next:=nil. ultim:=prim. repeat writeln(p^. prim^. p^. Parcurgerea cozii: Procedure listare.info). Begin Write(‘ dati informatia : ‘). If prim=nil {coada este vida} then begin {adaugarea primului element} new(prim). p:=p^.Crearea cozii Procedure creare. ultim^. 21 .next:=p ultim:=p end end.next:=nil.next until p=nil end end.info:=text.

intrarea unei locomotive. 22 . ultim^.Stergerea unui element din coada Procedure stergere. L-listarea locomotivelor din depou si S-pentru oprirea programului (si listarea locomotivelor existente în depou).iesirea unei locomotive. pentru bunul mers al lucrurilor . dispose(p) end end. E. Un exemplu clasic pentru probleme ce se rezolva utilizând liste de tip coada este problema urmatoare (a carei rezolvare se gaseste în capitolul cu aplicatii): Dispecerizare locomotive Se considera un depou de locomotive cu o singura linie de cale ferata cu o intrare si o iesire.next. prim:=prim^. fara a fi considerat consumator (fara a face parte din lista). Sa se scrie programul care realizeaza dispecerizarea locomotivelor din depou. O coada vida va cuprinde numai santinela: New(sant). begin if prim=nil then writeln(‘ lista este vida’ ) else begin p:=prim. Locomotivele se identifica printr-un cod. se apeleaza la un om de ordine care supravegheaza modul de servire a consumatorilor.next:=nil. se va da ca exemplu o coada formata la un magazin la care . NIL sant ultim Pentru a se întelege mai bine rolul santinelei. Santinela este o variabila dinamica a carei zona de informatie este neinitializata si care a fost introdusa ca prim element al cozii în vederea optimizarii operatiilor asupra cozii. ultim:=sant. prelucrând comenzi de forma: I. COADA CU SANTINELA Pentru eliminarea testului de coada vida la adaugarea unui element . coada poate fi creata cu o santinela ca prim element al cozii.

4 initializarea variabilei ultim cu adresa ultimului element adaugat: ultim:=p 2.next:=nil. Adaugarea presupune: 1.2.1 se salveaza adresa santinelei: p:=sant.info).Reprezentarea grafica a unei cozi cu santinela : INFO INFO NIL sant primul element ultim Operatiile corespunzatoare unei cozi cu santinela sunt: 1. Adaugarea unui element în coada-nu mai are importanta daca lista de tip coada este sau nu vida. 1.next:=p. 3.next. initializarea elementului alocat p^.next sfârsit_cât_timp 3.1 alocarea memoriei pentru noul element: New(p) 1.3 se elibereaza memoria ocupata de fosta santinela Dispose(p).Stergerea primului element al unei cozi cu santinela: 3. 3.3 legarea elementului în structura ultim^. nu si santinela: p:= sant^.presupune parcurgerea elementelor cozii. Parcurgerea elementelor unei cozi cu santinela.2 se muta santinela pe elementul care ar trebui sters sant:=sant^. sau readln(p^.info:=…. 23 . 1. p^. next cât_timp p<>nil executa * se parcurge elementul p^ p:= p^.

a carui adresa este memorata în variabila reper ultim. Deci parcurgerea listei se va realiza doar într-un sens si anume de la primul element. Se va nota cu p adresa elementului curent al listei. fiecare copil stiind numele (adresa de legatura) copilului care îi urmeaza în lista.LISTA LINIARA SIMPLU ÎNLANTUITA Lista linira simplu înlantuita este o lista ale carei elemente pot fi adaugate oriunde în cadrul listei si pot fi sterse . caz în care pot sa apara doua situatii: ♦ p=ultim ♦ p<>ultim 24 . Crearea listei presupune doua etape: 1. Ca exemplu de lista liniara se poate da lista copiilor care vor merge într-o excursie. adaugarea primului element 2. caz în care pot sa apara doua situatii: ♦ p=prim ♦ p<>prim Ø dupa elementul p^. a carui adresa se gaseste în variabila reper prim spre ultimil element. Reprezentarea grafica a unei liste liniare simplu înlantuita : INFO INFO INFO NIL prim ultim Lista vida presupune îndeplinirea conditiei prim=nil Lista cu un singur element poate fi reprezentata astfel: INFO NIL prim ultim Operatii cu liste liniare simplu înlantuite: 1. indiferent unde s-ar afla ele. adaugarea celorlalte elemente Un element se poate adauga : Ø înaintea elementului p^ . Fiecare element al listei contine o parte cu informatia propriu-zisa si o parte cu adresa urmatorului element din lista.

q^.info:=… sau readln(p^.2. .next:=nil. • initializarea noului element: prim^. 1.info).2.info:=… sau readln(q^.1.next:=nil.2. • variabila ultim primeste ca valoare adresa elementului : ultim:=prim. p^.info) prim^. c) se leaga elementul în structura: ultim^. 25 1. b) se initializeaza noul element: q^.next:=q. b) se initializeaza elementul p^. 1.next:=prim.info:= … sau readln(prim^.info). adaugarea primului element presupune parcurgerea urmatoarelor etape: • alocarea memoriei pentru noul element: new(prim). adaugarea unui element : înaintea primului element: a) se aloca memorie pentru noul element : new(p).next.next:=p^. dupa elementul p^: a) se aloca memorie pentru noul element: new(q). c) legarea noului element în structura: p^.2. c) se leaga în structura elementul adaugat: p^.next:=p. dupa ultimul element: a) se aloca memorie pentru noul element: new(p).info). d) elementul introdus devine ultimul element din lista ultim:=p.2. d) variabila prim va primi ca valoare adresa elementului adaugat: prim:=p. 1.1. b) se initializeaza elementul: p^.3.1.info:=… sau readln(p^.

b) elementul q^ trebuie sa apara în lista înaintea elementului p^ . notând acest element cu q^ si folosim relatia : p:=q^. prin urmare.next ultim În acest fel. daca am ajuns la elementul p^.2. adresa de care avem nevoie pentru a adauga un element înaintea elementului p^. NIL prim p q ultim 26 .info cu valoarea care trebuie adaugata se leaga elementul p^ de q^ : p^.next:=q. daca p este ultimul element : ultim :=q. se copiaza p^ în noul element notat cu q^: q^:=p^. NIL prim q p=q^.Ordinea celor doua operatii de legare în structura este esentiala.next:=q . problema adaugarii înaintea elementului p^ este echivalenta cu problema adaugarii dupa q^ . nu mai stim adresa elementului precedent în lista.4. înaintea elementului p^: Fiecare element al listei contine adresa elementului urmator în lista. se initializeaza p^.next. daca se executa întâi p^. 1. Avem doua solutii: a) se pastreaza adresa elementului precedent lui p^. Acest lucru se poate realiza procedând astfel: ü ü ü ü ü se aloca memorie pentru noul element : new(q). se pierde adresa elementului care urma dupa p^ înainte de adaugarea lui q^.

Stergerea unui element din lista –pot sa apara urmatoarele situatii: Ø se sterge primul element din lista Ø se sterge ultimul element al listei Ø se sterge un element oarecare al listei p^ Stergerea logica a elementului p^ presupune eliminarea lui din structura prin legarea elementului precedent lui p^ cu urmatorul sau element. NIL prim p q ultim 27 .) si eliberam memoria ocupata anterior de acesta.2.next ü se elibereaza memoria ocupata de elementul sters : dispose(p) b) mutam în locul elementului care trebuie sters (p^).next^: q^. Stergerea fizica se realizeaza cu procedura Dispose.next ultim Se parcurg urmatoarele etape: ü se pastreaza adresa elementului precedent q^.next .next^.next. Avem doua solutii: a) pastram adresa elementului precedent (q^) si transformam problema stergerii elementului p^ în stergerea elementului q^. ü se salveaza adresa elementului care trebuie sters p:=q^. legând q^ de p^.next^.next:=q^. Apare necesitatea cunoasterii adresei elementului precedent. ü se elimina din structura q^. NIL prim q p =q^. elementul urmator (p^.next^.

next sfârsit_cât_timp Considerându-se data urmatoarea declarare a unei liste simplu înlantuite: Type reper=^element. 28 .readln(text). next:reper end. prim^.next:=nil. end.next:=nil. în cazul în care se doreste afisarea elementelor listei. În pseudocod vom avea: p:= prim cât_timp p<>nil executa * se parcurge elementul p^ p:=p^. begin prim:=nil. ultim:=prim end else begin new(p). ultim^.p: reper. end. se vor putea scrie urmatoarele proceduri pentru : Crearea listei : procedure creare.info:=text. write('introduceti textul :'). var prim. Parcurgerea listei (afisarea elementelor listei)-se realizeaza de la primul spre ultimul element al listei . while text<>'' do begin if prim=nil then begin new(prim). prim^.3.next:=nil. ultim. ultim:=p. ultim^. p^. element=record info:string[10]. text:string[10]. p^. afisând informatia continuta de fiecare element.info:=text.next:=p. end. write('introduceti textul :').readln(text).

ultim^. write('introduceti informatia ce se va adauga la inceput: ').next.info. Adaugarea unui element dupa ultimul element: procedure adaugare_sf. end. 29 . Parcurgerea elementelor unei liste: procedure afisare. write('introduceti informatia ce se adauga la sfarsit: ').next:=nil. {adaugare la sfarsitul listei} begin new(p). writeln. p:=p^. end. prim:=p. readln(text).' ').info:=text.next:=prim. p^. { adaugare la inceputul listei} begin new(p). readln(text). ultim:=p.info:=text.Adaugarea unui element înaintea primului element: procedure adaugare_in. p^. while p<>nil do begin write(p^. p^. end . begin p:=prim.next:=p. p^. end.

end. while q^.next:=q^.info<>text then begin q:=p^.info<>text do begin p:=q.Stergerea unui element din lista: procedure sterge. 30 . if p^.next. write('introduceti informatia ce se va sterge: '). end. dispose(q). begin p:=prim.next.next. var q:reper. if q=ultim then ultim:=p.readln(text). de adaugare în fata primului element sau dupa ultimul. end else begin prim:=p^. end. q:=q^. dispose(p). p^. Pentru a înlatura dezavantajul creat de numarul mare de cazuri care pot sa apara la tratarea listelor liniare simplu înlantuite se poate crea lista liniara cu santinele. Existenta santinelelor elimina cazurile de lista vida.next.

Lista oarecare cu santinele . în care erau retinute adresele primului. O particularitate apare la parcurgerea listei . iar în locul variabilei ultim vom avea variabila sant2. folosind o lista liniara creata cu doua santinele: sant1 si sant2. iar adaugarea dupa ultimul element se reduce la adaugarea înaintea lui sant2.next end. p:=p^. 31 . respectiv a ultimului element din lista.next:=sant2 sant1 sant2 Procedurile sunt asemanatoare celor de la lista liniara simplu înlantuita cu deosebirea ca. în locul variabilei prim avem variabila sant1. locul lor fiind luat de doua variabile de tip reper : sant1 si sant2.info).este o lista liniara oarecare în care nu mai avem variabilele prim si ultim . Pentru exemplificare se poate rezolva problema stergerii elementului minim dintr-o lista de numere întregi distincte. nu si santinelele: p:=sant1. sant1^. while p<>sant2 do begin write(p^. elemente care nu sunt considerate ca facând parte dintre elementele listei. Conditia de lista vida devine inutila. când se vor parcurge numai elementele listei. Adaugarea înaintea primului element se transforma în adaugarea dupa sant1. new(sant2). Rolul santinelei a fost explicat la tratarea cozii cu santinela. Reprezentarea grafica a unei liste cu santinele: sant1 p sant2 Lista vida se reprezinta ca având doar cele doua santinele: new(sant1).

Variabilele prim si ultim vor memora adresa primului. Ca si în cazul listelor simplu înlantuite . în locul variabilelor prim si ultim vom folosi variabilele sant1. Reprezentarea grafica a unei liste dublu înlantuite: prim INF NIL INF ultim INF NIL O componenta a listei va contine trei locatii. Reprezentarea grafica a unei astfel de liste poate arata astfel: sant1 INF sant2 În cazul listelor dublu înlantuite cu santinele. sau câmpuri: locatia info contine informatia. respectiv a ultimului element din lista. locatia pred contine adresa componentei anterioare. respectiv sant2. Semnificatia notiunii de santinela se cunoaste de la listele anterioare. LISTA DUBLU ÎNLANTUITA Lista dublu înlantuita este un tip special de lista în care informatia de legatura a fiecarui element cuprinde atât adresa elementului precedent în lista.4. 32 . iar variabila p retine adresa elementului curent. cât si adresa elementului urmator. si listele dublu înlantuite se pot crea cu doua santinele. locatia next contine adresa componentei urmatoare.

existenta celor doua adrese de legatura în fiecare element al listei dublu înlantuite simplifica mult atât operatiile de adaugare cât si pe cele de stergere . putem scrie urmatoarele proceduri: 1. v parcurgerea elementelor listei. Daca lista este creata cu doua santinele . next:reper end.p:reper. text:string[10]. Ø adaugare înaintea unui element oarecare p^. Ø stergerea ultimului element al listei. De asemenea . cât si la stergerea unui element din lista . var prim. nemaifiind o problema cunoasterea adresei anterioare elementului curent p^.ultim. element=record info:string[10]. Presupunând declarata urmatoarea lista: Type reper=^element. Ø adaugare dupa ultimul element.Operatiile cu listele dublu înlantuite sunt: v crearea listei. se reduce. v stergerea unui element din lista: Ø stergere la stânga lui p^. ü memorarea informatiei utile si a informatiei de legatura pentru noul element ü variabilele prim si ultim vor primi ca valoare adresa elementului introdus în lista 33 . atât la adaugarea unui element . v adaugarea unui element în lista: Ø adaugare înaintea primului element. Ø stergerea primului element al listei. deci numarul de cazuri . pred:reper. Adaugarea primului element presupune: ü alocarea de spatiu pentru noul element. atunci toate elementele listei vor avea un element precedent si un succesor. Ø adaugare dupa un element oarecare p^. Crearea listei dublu înlantuita presupune scrierea în lista a primului element si adaugarea celorlalte elemente ale listei. Ø stergere la dreapta lui p^.

p^.procedure creare. Prin preocedura de mai sus s-a memorat în lista primul element .readln(nr). var nr. for i:=1 to nr do {nr reprezinta nr informatiilor introduse} begin write('adaug informatia: ').readln(text).pred:=ultim. 34 . prim^.i:integer.next:=p. new(p). new(prim). 2. end.next:=nil.next:=nil. begin write('nr. inf:'). se completeaza câmpurile de informatie si de adrese se leaga în structura noul element: ultim^next:=p elementul nou introdus devine ultimul element din lista ultim:=p procedure adaugare_dr ( p:reper ). ultim:=p end. element a carui înscriere se realizeaza într-un mod diferit de a celorlalte elemente. prim^.info:=text. p^. p^. Se parcurg urmatorii pasi: ü ü ü ü se aloca memorie pentru noul element: new(p). begin write(‘ informatia: ‘). ultim:=prim end.readln(text). Adaugarea unui element în lista dublu înlantuita – pot sa apara urmatoarele situatii: Ø adaugarea unui element la dreapta lui p^ . unde p^ poate fi initial chiar primul element . prim^.pred:=nil.info:=text. ultim^.

pred^. p^. procedure adaug_in.next:=q.caz asemanator cu adaugarea la dreapta lui p^.next:=p. p^. q^.pred:=p. Faptul ca avem adresa elementului anterior face ca adaugarea la stânga sa fie asemanatoare adaugarii la dreapta lui p^.readln(text). begin new(q).info:=text.pred:=p^.info:=text. q^.se parcurg aceleasi etape ca la adaugarea la dreapta .pred. q^.next:=prim. prim^.readln(text). p^. atunci când p=ultim 35 . end. write(‘introduceti informatia : ‘). prim:=p. var q:reper. p^.Ø adaugarea unui element la stânga lui p^.pred:=nil. procedure adaug_st(p:reper). end. Ø adaugarea unui element la începutul listei – presupune legarea noului element înaintea lui prim.pred:=q. begin new(p). p^. write('adaug informatia :'). Ø adaugarea la sfârsitul listei –presupune adaugarea dupa ultimul element.

Stergerea unui element : ♦ stergerea elementului oarecare p^ -presupune: . Procedura corespunzatoare va fi urmatoarea: 36 .Stergerea logica a elementului se realizeaza prin redirectionarea legaturilor astfel încât elementul precedent lui p^ . iar elementul urmator lui p^. 4. p:=p^.va avea ca urmator element elementul urmator lui p^. begin p:=ultim.(p^.3. a) Parcurgerea de la stânga la dreapta: procedure parcurg_st.Stergerea fizica a elementului se realizeaza cu dispose(p). while p<>nil do begin writeln(p^. begin p:=prim.next end.pred. Lista dublu înlantuita este o lista simetrica.info). b) Parcurgerea de la dreapta la stânga: procedure parcurg_dr.next).va avea ca element precedent elementul anterior lui p^. end. . while p<>nil do begin writeln(p^.Parcurgerea unei liste dublu înlantuita-se poate realiza în ambele sensuri.pred) . end end.info). p:=p^.( p^. având adresele de legatura atât spre stânga cât si spre dreapta.

§ noul prim element va avea adresa elementului precedent = NIL. dispose(p) end. p:=prim.pred.next. § se sterge fizic primul element a carui adresa a fost retinuta în p : dispose(p). dispose(p).când p=prim (stergerea primului element) presupune parcurgerea urmatorilor pasi: § se salveaza adresa elementului ce va fi sters : p:=prim. procedure sterg_prim. prim^. while p^. stergerea elementului anterior lui p^ se face prin stergerea lui q^. begin p:=prim. ultim:=ultim^.next.next.notând cu q^ elementul anterior lui p^. begin write('inf ce va fi stearsa: ').pred:=nil. a carui adresa se cunoaste. ♦ -stergerea elementului p^ .readln(text).next:=p^.când p=ultim (stergerea ultimului element). procedure sterg_ultim. si pastrând adresa acestuia în q .pred. 37 . end.next.pred:=p^. p^. ♦ stergerea elementului p^ . prim:=prim^.info<>text do p:=p^.procedure sterg. begin p:= ultim. p^.pred^. ♦ stergerea elementului anterior lui p^ . § variabila prim va lua ca valoare adresa urmatorului element deoarece prin stergerea primului element cel de-al doilea va deveni prim element: prim:=prim^.next^.next:=nil. end. ultim^. dispose(p).

LISTA CIRCULARA Lista circulara este o lista cu proprietatea ca elementul urmator ultimului element este primul element al listei. Lista poate fi simplu sau dublu înlantuita.având nevoie de un singur pointer pentru accesarea unui element al listei . adica lista la care se leaga dupa ultimul element chiar primul element al listei. Un astfel de exemplu este asezarea unor copii în cerc si numararea lor prin eliminare pâna la ramânerea unui singur copil . dupa cum este lista initiala. putând fi parcursa în ambele sensuri. Astfel o lista circulara dublu înlantuita va fi si ea simetrica. Un astfel de exemplu este “ Jocul lui Joseph” . 38 . Algoritmul care rezolva aceasta problema este prezentat în partea de aplicatii. Dupa legarea elementelor listei nu mai stim care este primul si ultimul element al listei . acesta fiind câstigatorul jocului. tinând cont de faptul ca ultimului element al listei îi urmeaza primul ei element. Se pot da exemple de astfel de liste pentru o mai buna întelegere a acestei structuri. Reprezentarea grafica a unei liste circulare simplu înlantuite : prim INF INF ultim … INF La listele circulare procedurile vor fi asemanatoare cu cele de la listele din care sunt create aceste liste.

în final revenindu-se în punctul initial. e. Problema consta în a determina daca este posibil ca . c. care trece prin acest oras. Euler a rezolvat aceasta problema introducând un obiect matematic pe care l-a numit graf si care are urmatoarea forma: C c d A g e b a C D f Teoria grafurilor are numeroase aplicatii în fizica. Prima lucrare care abordeaza notiunea de graf dateaza din 1736 si se datoreaza matematicianului elvetian Leonard Euler care a folosit un graf pentru a solutiona problema podurilor din Koenigsberg. D sunt unite între ele prin sapte poduri: a. d. C. B.CAP . Râul Pregat. economie. Aplicatii specifice grafurilor neorientate sunt cele în care se cere : -sa se determine lungimea minima a lanturilor dintre x si y -sa se determine un lant de lungime minima de la x la y -sa se afiseze(daca exista) un ciclu eulerian al unui graf neorientat G cu n vârfuri si m muchii 39 . inginerie.GENERALITATI Grafurile se studiaza în clasa a X-a la obiectele: “ Bazele informaticii” si la “Aplicatii practice de laborator”. g. II GRAFURI NEORIENTATE 1. plecând dintr-un punct de pe uscat sa se poata trece pe toate podurile. chimie. b. îl împarte astfel C c a d A b e D f g B Portiunile de uscat A. f. sociologie etc.

iar V contine toate muchiile din U care au ambele extremitati în Y. Propozitie Un graf complet Kn are Primele 5 grafuri complete sunt: n ( n − 1) muchii.U) se numeste graf bipartit daca exista doua multimi nevide A si B a.4} B={2.5. Definitie Se numeste graf complet cu n vârfuri un graf care are proprietatea ca orice doua noduri diferite sunt adiacente. Graful se noteaza cu G= ( X . iar vârfurile x si y sunt adiacente în G. 1 3 4 2 5 6 7 40 A={1. Definitie Un subgraf al unui graf G= (X. Definitie Se numeste graf neorientat o pereche ordonata de multimi ( X. VU. la fel ca si u si y .-problema existentei într-un graf oarecare a unui ciclu hamiltonian etc.U) este un graf H=(Y. U ) Daca x si y sunt extremitatile muchiei u. Un graf partial al unui graf dat se obtine pastrând aceleasi vârfuri si eliminând o parte din muchii.3.î. U ) este un graf G1= ( X . Y_X. Se spune ca un graf partial este indus de multimea V de muchii. Vom spune ca subgraful H este indus sau generat de multimea de vârfuri Y. U ). adicaG1 are aceeasi multime de vârfuri ca G. spunem ca u si x sunt incidente. X=A 4 B . iar U o multime de perechi neordonate din X.V) a. iar multimea de muchii V este . fie o submultime a acesteia.î.î. Deci doua muchii care au o extremitate comuna sunt incidente. Multimile A si B formeaza o partitie a lui X.7} . Definitie Un graf partial al grafului G= ( X . U ) a. A 3 B=Ô si orice muchie u a lui G are o extremitate în A si cealalalta în B. Un subgraf se obtine eliminând o parte din vârfuri si toate muchiile incidente cu acestea. numite muchii. 2 o K1 K2 K3 K4 K5 Definitie Un graf G=(X. X fiind o multime finita si nevida de elemente numite noduri sau vârfuri.6. fie chiar U.

Definitie Un graf bipartit se numeste complet daca pentru orice x din A si orice y din B exista în G muchia [x,y]. 1 4 5 2 6 3 7 A={1,2,3} B={4,5,6,7}

Daca A are p elemente , iar B are q elemente, numarul total de muchii ale unui graf bipartit complet este p*q , iar graful se noteaza Kp,q . Definitie Se numeste graf regulat graful în care toate vârfurile au grade egale. Definitie Un graf K-regulat este un graf regulat în care gradul comun al vârfurilor este K. Exemple: tetraedrul, cubul,octoedrul etc.

Definitie Se numeste lant în graful G, succesiunea de vârfuri L=[x1,x2, …xk] cu proprietatea ca orice doua vârfuri consecutive din L sunt adiacente, adica [x 1,x2 ], [x2,x3],….,[ x k-1,xk] ∈ U. V â r fur il e x 1 si xk se numesc extremitatile lantului , iar numarul de muchii ce apar în L se numeste lungimea lantului. Definitie Daca vârfurile x1,x2, …xk sunt diferite doua câte doua, atunci lantul L se numeste lant elementar. În caz contrar lantul este neelementar. Un lant L poate fi interpretat ca traseul unei deplasari de la x 1 la xk pe muchiile lantului. Definitie Se numeste ciclu în G un lant L pentru care x1=xk , si toate muchiile sunt diferite doua câte doua. Definitie Se numeste ciclu elementar un ciclu care are proprietatea ca oricare doua vârfuri ale sale , cu exceptia primului si a ultimului, sunt diferite doua câte doua.
41

2. REPREZENTAREA GRAFURILOR NEORIENTATE

Exista mai multe modalitati de a reprezenta graful G=(X,U). Aceste reprezentari vor fi utilizate în prelucrarea grafurilor cu ajutorul programelor care implementeaza pe calculator algoritmii respectivi. v Se precizeaza numarul de vârfuri (n) si matricea de adiacenta A a grafului, care este o matrice patratica de ordinul n , cu elementele: 1, daca [i,j] ∈ U A[i,j ]= 0, î n caz contr ar Aceas ta m atr ice es te o m atr ice s im etr ica. D e exem pl u, pentr u gr aful ur m ator v om av ea:
1

A=
2

0 1 0 1 0 1 0 1 0

3

v Se precizeaza nr n de vârfuri si, pentru fiecare vârf i, lista Li a vecinilor sai, adica lista vârfurilor j pentru care [ i,j] ∈ U. Vâ r fi 1 2 3 Lis ta Li a v ecinil or s ai 2 1,3 2

Acest mod de reprezentare poate utiliza si alocarea dinamica a memoriei, precum si un tablou bidimensional T cu doua linii si n+2*m coloane, unde m este nr. de muchii, iar n numarul de vârfuri ale lui G.

42

T [1, i ]=i,

i=1,n

T [2, i ] reprezinta indicele coloanei din T în care este dat primul element din lista Li a vecinilor lui i ; daca I este vârf izolat, atunci T[2, i]=0; daca T[2, i ]=j, atunci T[1,j] este primul dintre vecinii lui i, iar T[2, j] este coloana în T în care apare urmatorul element din lista Li. Daca u este indicele lui T în care apare ultimul element w din Li, atunci T[1,u]=w si T[2,u]=0. Pentru graful de mai sus vom avea: i T[1,i] T[2,i] 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 2 1 3 2 4 5 7 0 6 0 0

v Se dau numarul n de vârfuri, numarul m de muchii, precum si doua tablouri unidimensionale e1 si e2 cu câte m componente fiecare, continând extremitatile muchiilor grafului, adica U={ [e1[1], e2[1] ] , [e1[2], e2[2]],….,[e1[m],e2[m]]}. v O varianta de implementare mai naturala ar fi aceea de a defini un tip de data ‘muchie’ utilizând tipul înregistrare, care sa contina cele doua extremitati ale unei muchii, si apoi de a defini un tablou cu n componente de acest tip: Type muchie=record x,y:byte; end; …………………………… var u:array[1..n] of muchie;

Referirea la extremitatile muchiei se face prin : u[i] .x, respectiv u[i] .y. Acest mod de reprezentare permite înglobarea natulara în tipul de date muchie si a altor informatii asociate muchiilor( cost, lungime ) si este utilizata în problemele în care muchiile se prelucreaza succesiv, eventual dupa o modificare a ordinii lor în tabloul u.

43

3. Ne intereseaza algoritmul cu ajutorul caruia putem construi un ciclu eulerian într-un graf despre care stim ca este eulerian. Repetam pasul 2 atâta timp cât mai exista muchii care nu au fost înca incluse în ciclul C. Definitie Se numeste graf eulerian un graf care contine un ciclu eulerian. fie acesta vârful 1. Alegem pentru continuare( daca aceasta mai este posibila) . un ciclu care contine toate muchiile grafului. Pas 2. Definitie Se numeste lant eulerian un lant care contine toate muchiile grafului. Plecam dintr-un vârf oarecare. GRAFURI EULERIENE Definitie Se numeste ciclu eulerian într-un graf G.: 3 8 2 6 1 7 4 5 Graf eulerian Teorema de mai sus da o conditie necesara si suficienta ca un graf care nu contine vârfuri izolate sa fie eulerian. Teorema : Un graf G fara vârfuri izolate este eulerian daca si numai daca este conex si gradele tuturor vârfurilor sunt numere pare. fiecare muchie fiind prezenta o singura data. pentru aceasta se vor parcurge urmatorii pasi: Pas 1. Ex. micsorând corespunzator gradele vârfurilor parcurse. Nu ne propunem sa demonstram aceasta teorema. un vârf al ciclului C pentru care mai exista muchii incidente cu el. neluate înca. Construim un prim ciclu C parcurgând vârfuri accesibile din aproape în aproape pe muchii din graf. Construim astfel un nou ciclu C1 pe care îl concatenam cu ciclul C. 9 44 . obtinând un ciclu mai lung.

foloseste metoda backtracking.j)χ{1. [x[2]. Definitie hamiltonian.. i!j [x[1]. În partea de aplicatii se va prezenta algoritmul care determina toate ciclurile hamiltoniene existente într-un graf (care se dovedeste a fi hamiltonian). astfel încât gradul fiecarui vârf x χX satisface conditia: d(x)ƒ atunci G este hamiltonian.[x[n-1].…. 1 5 2 3 4 Graf hamiltonian 4 Ciclu hamiltonian 5 3 1 2 Teorema : Graful complet Kn este hamiltonian Teorema: Daca G=(X. x[1]] χ U n 2 45 . Conditiile interne ce trebuiesc satisfacute sunt urmatoarele: x[i] ! x[j] … (i.…. x[3]] .n}. Ciclurile se genereaza utilizând un vector x cu n componente. x[2]] .U) este un graf cu n>=3 vârfuri. GRAFURI HAMILTONIENE Definitie Se numeste ciclu hamiltonian un ciclu elementar care contine toate vârfurile grafului G. Se numeste graf hamiltonian un graf care contine un ciclu Definitie Se numeste lant hamiltonian un lant elementar care contine toate vârfurile grafului. x[n]] χ U si [x[n].4. Acest algoritm .2.

Pentru a nu produce de mai multe ori acelasi ciclu. din care se va deduce prima valoare posibila} O problema înrudita cu cea a gasirii într-un graf a unui ciclu hamiltonian este problema voiajorului comercial: Un voiajor comercial trebuie sprezinte în n orase produsele fabricii pe care o reprezinta. {se merge la urmatoarea componenta.Putem evita acest lucru memorând ciclurile generate si . problema cere sa se determine un ciclu hamiltonian de cost minim în graful Kn ale carui vârfuri sunt cele n orase. daca a[x[k-1]. Pas 1 : sol:=9. atâta timp cât ( x[k]+1 [n ) and ( v=0 ) executa x[k]:=x[k]+1. {variabila sol numara ciclurile hamiltoniene} x[1]:=1. x[2]:=1. Rezolvarea acestei probleme va fi prezentata în partea de aplicatii. x[k]:=1. care se initializeaza cu valoarea 1. {se testeaza existenta muchiei între x[k-1] si x[k]} daca v=0 atunci k:=k-1 {se face un pas înapoi } altfel daca (k=n) and (a[x[n]. {se porneste de la ideea ca pozitionarea facuta este buna si se modifica v în caz contrar} pentru i:=1. de fiecare data când terminam generarea unuia. x[k]]=0 atunci v:=0. Cu alte cuvinte. {se pune în x[2] valoarea 1 din care se va deduce prima valoare posibila a acestei componente} Pas 2 : atâta timp cât k>1 executa v:=0.1]=1) atunci sol:=sol+1 scrie ciclul ham. diferind ordinea de parcurgere a nodurilor. v:=1. vom fixa x[1]=1. iar costul unui ciclu reprezinta suma costurilor muchiilor sale. se cere sa se determine un traseu care sa viziteze o singura data cele n orase si care sa aiba costul total minim. sa verificam daca el a mai fost generat o data.k-1 executa {vârfurile trebuie sa fie diferite} daca x[i]=x[k] atunci v:=0. 46 . Oricum fiecare ciclu hamiltonian este generat de doua ori. . obtinut altfel daca k<n atunci k:=k+1. {se fixeaza primul vârf al ciclului} k:=2. Cunoscându-se costul deplasarii între oricare doua dintre cele n orase. dupa care se întoarce în orasul din care a plecat.

Daca el este gasit. fie acesta j . trecânduse la primul dintre vecinii sai. poate fi aplicata atât în cazul grafurilor neorientate cât si în cel al grafurilor orientate. nevizitati înca. De exemplu. În continuare se procedeaza similar cu vârful j. fiecare nod accesibil din i pe muchii adiacente doua câte doua. pentru graful de mai jos.4. plecând dintr-un vârf dat i a. Notam cu ps pointerul de stiva. în cazul în care se începe cu nodul 1 si alegerea nodurilor se face în ordine crescatoare. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pentru implementarea algoritmului se utilizeaza vectorul viz si o stiva S care ne permite sa plecam în fiecare moment de la vârful curent spre primul dintre vecinii sai nevizitati. pâna este gasit un vecin al lui j nevizitat înca. Se parcurge linia j din A începând cu urmatorul element. parcurgerea DF este :1. ps se micsoreaza cu 1.5.7. 47 . este plasat în vârful stivei .6. În vectorul urm vom determina în fiecare moment urmatorul nod ce va fi vizitat dupa nodul j (atunci când acesta exista).î. Parcurgerea începe cu un vârf initial dat i si continua cu primul dintre vecinii sai nevizitati .8 .3. încercând sa continuam cu urmatorul element din stiva.5. sa fie atins o singura data.2. Metode de parcurgere a grafurilor neorientate : v metoda de parcurgere DF ( Dept First ) sau parcurgerea în adâncime. marind si ps . daca nu. PARCURGEREA GRAFURILOR NEORIENTATE Prin parcurgerea unui graf neorientat se întelege examinarea în mod sistematic a nodurilor sale. acesta din urma fiind plasat în vârful stivei.

Pentru constructia practica a algoritmului. apoi a vecinilor nevizitati ai acestora s.2. 1.3.n executa viz[j]:=0.2. apoi a vecinilor acestuia.6. {pune k în urm[j]} daca nu exista un astfel de k atunci ps:=ps-1 {se coboara în stiva} altfel scrie k. S[1]:=i. Atâta timp cât ps=1 executa {stiva este nevida} j:=S[ps].…. vom determina prima valoare posibila pentru primul nod spre care se poate pleca din vârful j} sfârsit pentru Pas 2. 8. astfel: …jχ {1. {toate vârfurile sunt nevizitate} urm[j]:=0. v metoda de parcurgere BF ( Breath-First) – sau parcurgerea în latime.m. { vârful k este vizitat} viz[k]:=1. în caz contrar 48 . Pentru graful de mai sus . nevizitati înca urm[j]:=k. ps:=1. memora pe k în S} Pas 4 . stop Programul Pascal care implementeaza algoritmul va fi prezentat în partea de aplicatii. vom folosi un vector viz cu n componente. { scoate nodul din stiva} determina primul dintre vecinii k ai lui j.5.4.7. dintre toti vecinii unui vârf . în vederea alegerii la un moment dat. Parcurgerea în latime presupune vizitarea întâi a vârfului initial i.Algoritmul în pseudocod este urmatorul: Pas 1.a. {plasam în vârful stivei S vârful i } {pointerul de stiva ps pointeaza spre vârful stivei } Pas 3. {pornind din 0.{se mareste ps pentru a-l S[ps]:=k. pe acela nevizitat înca si care îndeplineste conditia impusa. Pentru j:=1. daca vârful j a fost vizitat viz[j]= 0.n}. parcurgerea BF corespunzatoare va fi: 1.d.

{cu p pointam la primul element al cozii iar cu u la ultimul} viz[i]:=1.=i.7. 3. Initial v este egal cu i. Pentru toti vecinii j ai lui v. La fel ca si cazul algoritmului DF. nevizitate înca. nevizitati înca. Evident. algoritmii BF si D pot fi folositi pentru parcurgerea unui graf neorientat care nu este conex sau pentru grafuri orientate. V:=C[p]. 1. C[1].8. Algoritmul în pseudocod este urmatorul: Pas 1. Atâta timp cât p[ u executa {coada este nevida} Pas 3.5.În vectorul C vom gestiona o coada în care prelucrarea unui vârf v aflat la un capat al cozii consta în introducerea în celalalt capat al ei a tuturor vârfurilor j vecine cu v. {In coada C memoram initial doar vârful i. Cele mai utilizate metode de parcurgere sunt DF si BF. {se viziteaza vârful I} Pas 3.4.6. Pentru j:=1. 2.3. vârful dat.2. p:=p+1.{se trece la urmatorul element ce va fi scos din coada C} Pas 4. Stop.u:=1. {scoate vârful urmator din coada} Pas 3. Pas 2. C[u]:=j. {adauga vârful j în coada C} Viziteaza vârful j. Programul Pascal de parcurgere a grafurilor neorientate prin metoda BF va fi prezentat în partea de aplicatii. Pentru exemplul considerat. parcurgerea D se va face în ordinea : 1.} p:=1. executa u:=u+1. v Metoda de parcurgere D (depth) –în cazul în care lista folosita este o stiva se obtine parcurgerea depth.5. 49 .n executa viz[j]:=0. {vârful a fost vizitat} Pas 3. Aceasta se deosebeste de parcurgerea BF prin faptul ca prelucreaza mereuultimul nod la care s-a ajuns. viz[j]:=1.

CAP . luând x ca vârf de plecare. CONEXITATE Definitie Se numeste graf conex un graf cu proprietatea ca pentru oricare doua vârfuri x si y diferite ale sale exista un lant care le leaga. Daca toate vârfurile au fost vizitate. se precizeaza numarul total de componente conexe. se alege un vârf x înca nevizitat si se reia pasul 2. III 50 .U). utilizând parcurgerea BF . de fapt. se concluzioneaza ca graful este conex. Daca nu. Se determina si se afiseaza multimea vârfurilor legate de x prin lanturi. Daca nc este 1.6. U1) conex al lui G care sa lege un vârf din X1 cu un vârf din X-X1. Aceasta reprezinta multimea de vârfuri ale componentei conexe nc . Se initializeaza numarul nc de componente conexe cu 0 (nc:=0_. 2 1 3 4 4 6 7 Graf conex 3 5 Graf neconex 8 5 8 1 2 6 7 Definitie Se numeste componenta conexa a grafului G=(X. Pas 2: Se mareste nc cu 1 (nc:=nc+1 ). În cazul în care graful nu este conex vom cere sa se determine numarul componentelor conexe ale grafului dat. o lista a vârfurilor care. Daca nu. Algoritmul este urmatorul: Pas 1: Se alege un vârf x (ex> x=1 ). un subgraf C=(X1. se trece la pasul 3. Prezentam algoritmul care verifica daca un graf este conex. reprezinta multimea tuturor vârfurilor care sunt legate prin lanturi de un vârf dat. Pas 3: Se testeaza nc. Se stie ca în urma parcurgerii BF a unui graf obtinem . Acest algoritm se bazeaza pe parcurgerea BF.

Termenul de arbore a fost introdus de Cayley în 1857. Doua hidrocarburi saturate : butanul si izobutanul . De studiul lor s-au ocupat matematicieni si fizicieni de seama: Cayley a studiat arborii pentru aplicatiile lor în chimia organica. care au aceeasi formula chimica C4 H 10 pot fi reprezentate astfel: H H H H H H C C C C H H H H H H H H C C C H H C H H H H Ex.ARBORI 1. Într-o stuctura de tip arbore.2. plecând de la o analogie botanica. GENERALITATI: În clasa grafurilor conexe. Arborele genealogic al unei persoane este un alt exemplu de structura arborescenta. 1. Directoarele sistemului de operare sunt structurate sub forma unui arbore Hard Disc Software Comm Draw Write Programs Docs General Teaching Research Utils 3. Ex. elementele sunt structurate pe niveluri astfel: 51 . iar Kirchhoff a studiat aceasta categorie de grafuri pornind de la studiul retelelor electrice. exemplu care îi va ajuta pe elevi sa înteleaga mai usor acest tip de structura de date. arborii reprezinta grafurile cele mai simple ca structura si cele mai frecvent utilizate în practica.

Corolar: Un graf G=(X. acestea numindu-se fiii elementului considerat. nivelul 1 ………. radacina arborelui ……………………………. .. 52 . Definitie Se numeste arbore partial un graf partial H al grafului G care în plus este si arbore. . nivelul 0 ……………….. Nodurile care nu au descendenti se numesc frunze . la rândul lor pot avea fii.pe urmatorul nivel se gasesc elementele legate de radacina. Nodurile care au acelasi tata se numesc frati. Facându-se analogia cu arborele genealogic se vor defini notiunile cu care se vehiculeaza în prelucrarea arborilor : Fiecare element se numeste tata pentru elementele de pe nivelul urmator care sunt legate de el.Un ciclu în G este un lant pentru care ultimul element al lantului este chiar primul element al lui si toate muchiile sunt diferite doua câte doua. Se vor reaminti elevilor notiunile de graf conex si de ciclu: . nivelul 3 Definitie : Se defineste un arbore ca fiind un graf conex si fara cicluri.Un graf conex este un graf în care pentru oricare doua vârfuri exista un lant care le leaga. de care sunt legate elementele de pe nivelul urmator (nivelul 1 ). se numeste element terminal sau frunza. cu exceptia radacinii care nu are tata. În cazul în care un element nu mai are nici un fiu. nivelul 2 ……………………. Fiecare nod are un singur tata . elemente care se vor numi fii si care formeaza nivelul 1..pe celelalte niveluri se gasesc elemente legate de elementele de pe nivelurile anterioare si care .pe primul nivel (nivel 0 ) exista un element unic numit radacina .U) contine un arbore partial daca si numai daca G este conex. .

V) cu n ƒ 2 vârfuri contine cel putin doua vârfuri terminale. de alimentarii cu apa.Propozitia 1.Reprezentarea arborelui genealogic (arbore oarecare) cu ajutorul unui arbore binar. Propozitia 2. Orice arbore H=(X.Notatia poloneza a expresiilor aritmetice. în plus. sunt cunoscute mai multe metode. Orice arbore cu n vârfuri are n-1 muchii. Se poate cere astfel : sa se determine un arbore partial de cost minim.Reprezentarea functiilor compuse cu ajutorul arborilor binari. Vor fi prezentati cei doi algoritmi de determinare a unui APM cunoscuti ca: Ø Algoritmul lui Kruskal Ø Algoritmul lui Prim Un mare numar de aplicatii utilizeaza în rezolvarea lor arborii binari . . . O problema concreta în care intervine problema determinarii arborelui partial de cost minim este cea a conectarii oraselor cu cost minim. . Definitie Un graf G=(X. Definitie Un graf G care nu contine cicluri se numeste padure.) apare frecvent problema determinarii arborilor partiali de cost minim care sa satisfaca restrictii de conexitate si sa minimizeze (maximizeze) anumite lungimi.Sortarea elementelor unui sir prin selectie arborescenta (arbori de sortare). 53 . iar. preturi . de energie electrica etc.Memorarea si regasirea rapida a unor informatii (arborele binar de cautare) . suma muchiilor este minima. Astfel ei sunt utilizati pentru: . Pentru determinarea unui APM al unui graf conex .Arborii binari perfect echilibrati etc.U) care nu contine cicluri se numeste graf aciclic. Arborele partial de cost minim este arborele partial la care între oricare doua noduri exista un drum. APLICATII : În diverse aplicatii (proiectarea unor retele de transport. de comunicatii. sa se determine toti arborii partiali minimi sau sa se determine numai aceia care satisfac diverse restrictii de optimizare. . costuri.

un numar real pozitiv c(u). V) al lui G. Urmatoarele conditii sunt echivalente: 1) G este un arbore. Problema : Sa se determine un graf partial H al lui G care sa fie conex si sa aiba costul minim. costul sau reprezinta suma costurilor muchiilor sale. respectiv un arbore: Teorema (caracterizarea unei paduri). Definitie pentru un graf partial H = (X. j ] ca reprezentând costul conectarii directe a oraselor i si j.U ) conex. 54 . ARBORE PARTIAL DE COST MINIM Fie un graf G = ( X. în final orice doua orase sa fie conectate (direct sau prin intermediul altora). în plus . deoarece putem sa interpretam cele n vârfuri ale grafului ca fiind orase. 5) G este maximal în raport cu proprietatea de aciclitate. care. care asociaza fiecarei muchii u. 2) Pentru oricare doua noduri distincte. 4) G este conex si are n-1 muchii. exista un unic lant care le uneste.3. Un arbore partial conex reprezinta modalitatea ortima din punct de vedere financiar de a lega direct unele perechi de orase a. adica: c(H) = u∈V ∑ c (u ) Pentru un arbore partial de cost minim folosim notatia prescurtata APM. X = {1.…. si o functie c : UτR. 6) G este minimal în raport cu proprietatea de conexitate. cu functia de cost c. este arbore. Presupunem cunoscute teoremele care caracterizeaza o padure. egalitatea având loc când graful este un arbore. exista un graf partial H conex si de cost minim. Graful G este o padure daca si numai daca pentru oricare doua noduri ale lui G exista cel mult un lant care le uneste. Aceasta problema este cunoscuta si sub numele de “problema conectarii cu cost minim a oraselor”. Teorema Orice graf conex contine cel putin un arbore partial. iar costul muchiei [i . Teorema (caracterizarea unui arbore). Propozitie: Pentru graful G conex.î.2. Fie graful G cu n noduri.n}. 3) G este aciclic si are n-1 muchii. Propozitie Pentru orice graf conex de tip (n.m) exista relatia mƒ n-1. numit costul sau.2.

m ) * se ordoneaza muchiile xi . Programul Pascal va fi prezentat în partea de aplicatii.m executa daca L xj !Ly j {extremitatile muchiei j sunt în componente conexe diferite} atunci iρi+1 Si ρj { se adauga muchia j în arbore } cost ρ cost + cj marcaj1 ρ L xj { se unifica componentele conexe} marcaj2 ρ Ly j pentru k=1. . i:=1.n { se initializeaza marcajele vârfurilor} i ρ 0.( xi . costρ0.1. .construirea arborelui partial optim al unui graf conex cu n noduri se sfârseste atunci când arborele construit are n-1 muchii. algoritmul construieste un arbore partial optim astfel: . y i . 55 .initial se pleaca de la graful partial vid. y i crescator dupa costurile c i Li ρ i . i:= 1. c i .2.la fiecare pas se alege acea muchie de cost minim din cele neselectate anterior si care nu formeaza ciclu cu cele selectate deja. Algoritmul lui Kruskal prezentat în pseudocod: citeste n.m .n executa daca Lk=marcaj2 atunci Lkρmarcaj1 daca i=n-1 atunci scrie solutia S si costul c *oprire fortata scrie ‘ Graful initial este neconex ‘ stop. ALGORITMUL LUI KRUSKAL Având la baza metoda Greedy pentru rezolvarea unei probleme de optimizare. pentru j:=1.

i2 sunt extremitatile muchiei } nod ρ nod 4 { i1 . na ρ na +1. arb ( na )ρj { alegerea celorlalte n-2 muchii} for k=2. C. 2 ) until ( i1 = i ) or ( i2 = i ) { i1. vida. j ρ 0 { se determina muchia de cost minim ce pleaca din i } repeat j ρ j+1 i1 ρ E( j . E. ARBORI BINARI 56 .n-1 jρ0 repeat j ρj+1 i1 ρ E ( j.m. i2 } arb(na)ρ arb(na) 4 { j } { se testeaza daca s-a obtinut un arbore nou} j ρ0 repeat jρj+1 until arb(j) = arb(na) if j < na then na ρ na-1 stop . 3.2.Si acest algoritm se încadreaza în metoda Greedy.2. ALGORITMUL LUI PRIM În timp ce algoritmul lui Kruskal consruieste un APM prin construirea multimii muchiilor arborelui minimal . i2 ρ E ( j. Arborele se construieste treptat prin adaugarea la fiecare pas a muchiei cu cel mai mic cost care formeaza cu precedentele muchii alese un arbore.n {se genereaza arborele pornind de la nodul i} nod ρ Ô .vectorul costurilor} naρ0 {contorizeaza nr APM obtinuti} for i:= 1. algoritmul lui Prim construieste un arbore partial optim minim pornind cu o multime formata dintr-un singur nod si o multime de muchii. i2 ρ E{ j . 1 ). 1 ). {nod-vector ce memoreaza nodurile } cost ρ 0.matricea muchiilor. adaugându-i la fiecare pas muchia cu cel mai mic cost care nu formeaza cicluri cu muchiile aflate în matricea muchiilor arborelui minimal . 2 ) until ( i1 χ nod ) xor ( i2 χ nod ) nod ρ nod 4 { i1.C {E. Algoritmul lui Prim în pseudocod este: Program Prim Citeste n. i2 } cost ρ cost + C( j ).

fie cuprinde radacina si cel mult doi subarbori binari. Un arbore binar nevid fie se reduce la radacina . 57 . Deci arborele binar este o structura recursiva de date. Daca se elimina radacina si legaturile ei se obtin doi arbori binari care se numesc subarborii stâng si drept ai arborelui initial. Ex. care nu este terminal.Definitie: Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are cel mult doi fii: fiul stâng si fiul drept.: Se va face distinctie între fiul stâng si fiul drept al arborelui Definitie Un arbore binar complet este un arbore în care fiecare nod . are doi fii.

Ø O alta reprezentare se realizeaza cu ajutorul vectorilor. st. pe lânga informatia propriu-zisa asociata nodului.1. var radacina : reper. INF [i] reprezinta informatia asociata nodului.dr: reper end. acestea exprimând legaturile existente între arbori. Se specifica radacina si pentru fiecare vârf se specifica descendentul stâng si cel drept. adresa fiului stâng si adresa fiului drept. arbore= record inf : byte. iar D[i] descendentul drept. pentru fiecare vârf i. Se folosesc doi vectori S si D. unde . 58 .3. respectiv a unui descendent drept. REPREZENTAREA ARBORILOR BINARI Ø Un arbore binar se poate implementa foarte usor cu ajutorul adreselor de înlantuire. fiecare element cuprinzând . S[i] specifica descendentul stâng. Acest lucru se poate reprezenta grafic astfel: 1 2 NIL NIL 3 NIL 4 5 NIL 6 NIL NIL 7 NIL NIL 8 NIL Declararea unei structuri de tip arbore se face astfel: Type reper=^arbore. S[i]=0 sau D[i]=0 semnifica lipsa unui descendent stâng.

-1. -1. 5. 3.4 . 0 . 0 ) 7 4 6 Ø O alta reprezentare a arborilor binari se realizeaza dându-se vectorii TATA care precizeaza. pentru fiecare vârf i nodul TATA [ i ] si Desc care indica prin valoarea –1 sau 1 daca vârful i este descendentul stâng sau drept al parintelui sau TATA[i]. 1. 1 ) Elevii trebuie sa stie sa aleaga acel mod de reprezentare care îi avantajeaza în rezolvarea fiecarei probleme în parte. 1. 3. 0. -1. 5. Pentru arborele de mai sus vom avea: TATA = ( 0.6 .0 .Ex. 0.0 ) D=( 3.: Fie arborele: 1 n=7 2 3 5 RAD = 1 S=( 2. 1. 7. 5 ) DESC = ( 0. 59 .0 . 0. 1. Ei trebuie sa stie ca alocarea statica a arborilor este posibila atunci când în problema se cunoaste numarul maxim de noduri ale arborelui.

Descompunerea continua pâna se ajunge la problema crearii unui subarbore vid (dim=0) . p^.dr:reper end. {adresa radacinii arborelui} function arbore:reper. {returneaza adresa radacinii} var p:reper. type reper=^nod.2. val:byte.st:=arbore. presupune alocarea memoriei si initializarea zonei de informatii asociate nodului. Programul care creaza un arbore binar . var rad:reper. În acest fel s-a construit un subarbore mai mare care reprezinta solutia unei subprobleme din descompunere. subarb.{generarea radacinii p^ a subarborelui} write('nodul din stg. crearea subarborelui drept.val. begin read(val). crearea subarborelui stâng. nodului '. Rezolvarea unei probleme de dimensiune 1 (crearea unui nod radacina). utilizeaza o functie de creare numita arbore care returneaza adresa radacinii arborelui creat: Program creare_parcurgere_arbore_binar . CREAREA SI TRAVERSAREA UNUI ARBORE BINAR Crearea unui arbore binar se rezolva prin metoda divide et impera .inf:=val. 2. if val>0 then {subarborele este nevid} begin new(p). Daca cele trei probleme de dimensiuni mici sunt rezolvate.p^.{gen. si-l leaga de rad} write('nodul din dr. Problema crearii unui subarbore vid se rezolva prin initializarea variabilei reper asociata radacinii arborelui cu constanta NIL .':'). p^. prezentat în continuare. 3. nodului '.{gen. subarb. st. end. în faza de combinare a solutiilor se leaga nodul radacina de cei doi subarbori. Prin combinarea solutiilor se continua constructia arborelui.val. crearea nodului radacina (dim=1). descompunând problema în trei subprobleme: 1. si-l leaga de rad} end else p:=nil. arbore:=p. dr. st.3.dr:=arbore. nod=record inf:byte. 60 .':').

si apoi . {S} preordine(p^. 7. 7.dr). Fie arborele: 1 2 3 Parcurgerea acestuia furnizeaza vârfurile în ordinea urmatoare: 4 5 preordine: 1. 5. tot în preordine. apoi acelea ale subarborelui drept. tot în inordine . se viziteaza nodurile subarborelui stâng . b) Traversarea în inordine : se viziteaza în inordine nodurile subarborelui stâng. begin if p=nil then begin write(p^. 1 6 7 Considerând declaratiile arborelui creat mai sus . 6. fiecare nod sa fie atins o singura data. 5. apoi .st). putem scrie urmatoarele proceduri: procedure preordine(p:reper). 5. {R} preordine(p^. Traversarea arborelui presupune vizitarea fiecarui nod o singura data. 4 postordine: 2. c) Parcurgerea subarborelui drept. Parcurgerea arborilor este o problema care se poate descompune în trei subprobleme identice. c) Traversarea în postordine : se viziteaza în postordine nodurile subarborelui stâng. tot în postordine . 6. 3. nodurile subarborelui drept . 3. 3. 61 . pentru parcurgerea în preordine . Exista trei modalitati importante de traversare a arborelui: a) Traversarea în preordine : se viziteaza radacina. si apoi radacina. nodurile subarborelui drept. 4. apoi radacina.Astfel.inf:2). {D} end end. Descompunerea subproblemelor b) si c) continua pâna când se ajunge la subarbori vizi. problema se descompune în urmatoarele subprobleme de dimensiuni mai mici: a) Parcurgerea radacinii ( un singur nod => dimensiunea=1) b) Parcurgerea subarborelui stâng. operatie echivalenta cu o liniarizare a arborelui. 7. 4 inordine: 2. 6.Parcurgerea arborilor binari consta în examinarea în mod sistematic a nodurilor sale a. apoi . 2. 1.î.

procedure inordine(p:reper). {S} {D} {R} Programul principal care apeleaza procedurile respective va fi: begin writeln('nodul radacina:'). inordine(rad). 62 . postordine(p^. rad:=arbore.st).dr). writeln.inf:2). procedure postordine(p:reper). write(p^. writeln.inf:2). {S} write(p^. {R} inordine(p^. {D} end end. postordine(rad). writeln. preordine(rad).dr). end end. begin if p=nil then begin postordine(p^.writeln('arborele parcurs in inordine: '). begin if p=nil then begin inordine(p^.st). writeln.writeln('arborele parcurs in preordine: ').readln end.writeln('arborele parcurs in postordine: ').

nd:=n-ns-1. {gen.inf).st:=arbore(ns) else p^.dr:=arbore(nd) else p^.rad.nd:byte. Ex 1 1 2 5 2 6 3 4 6 7 3 4 7 8 n=7 5 n=8 Conditia din definitia arborelui este respectata pentru un arbore cu n vârfuri daca subarborele stâng are [n / 2] vârfuri . v ARBORI DE SORTARE 63 . new(p). APLICATII ALE ARBORILOR BINARI v ARBORE PERFECT ECHILIBRAT Definitie Se numaste arbore perfect echilibrat acel arbore care are diferenta dintre numarul vârfurilor subarborilor oricarui vârf din arbore egala cu cel mult 1.st:=nil. {gen subarb st cu ns noduri} if ns>0 then p^. begin write('nodul: ').{returneaza radacina subarborelui creat } var p:reper.3.read(p^.3. ns. Subprogramul de generare al unui astfel de arbore este urmatorul: function arbore (n:byte) :reper .dr:=nil. iar subarborele drept are n – [n / 2 ] – 1 vârfuri.} ns:=n div 2. arbore:=p end. subarb. {gen subarb dr cu nd noduri} if nd>0 then p^.

pornind de la arborele de sortare. avem urmatoarea relatie: x+y=n Pe de alta parte. dupa a carui rezolvare obtinem: x = 2* n . Notând cu x numarul de vârfuri terminale de pe nivelul r+1 si cu y numarul de vârfuri terminale de pe nivelul r. evident.2r+1 y=n–x De exemplu . sa avem: 2r <n< 2r+1 În acest caz arborele de sortare corespunzator are vârfurile pe nivelele consecutive r si r+1. am avea urmatoarea relatie: x + 2* y=2 r+1 Grupând relatiile de mai sus obtinem un sistem de doua ecuatii cu doua necunoscute. altfel exista doua puteri consecutive ale lui 2. daca .î. fie ele 2r si 2r+1 a. si.Definitie Se numeste arbore de sortare un arbore binar complet care are toate vârfurile terminale pe un singur nivel sau pe doua nivele consecutive. Vârfurile terminale sunt asociate celor n elemente ale unui sir care se doreste a fi ordonat crescator. fiecarui vârf de pe nivelul r îi asociem doi descendenti (pe nivelul r+1) am obtine un arbore binar complet cu toate vârfurile terminale pe acelasi nivel (r+1). pentru n=6 putem sa construim urmatorul arbore de sortare: 5 1 2 3 4 4 6 64 . Arborii de sortare sunt folositi în sortarea elementelor unui sir printr-o metoda numita selectie arborescenta Daca n este o putere a lui 2 . atunci arborele de sortare corespunzator are toate vârfurile terminale pe acelasi nivel.

Pentru a implementa în Pascal acest algoritm va trebui sa construim întâi arborele de sortare. Va trebui sa calculam întâi valorile lui r . iar a nodurilor neterminale ( în numar de x/2 ) de pe nivelul r cu variabila u. în functie de nivelul pe care ne situam.Completam de jos în sus vârfurile interioare ale arborelui cu minimul valorilor asociate descendentilor. Metoda de selectie arborescenta este inspirata din organizarea unui turneu prin eliminare . punând-o pe locul sau definitiv. Programul Pascal de sortare folosind selectia arborescenta va fi prezentat în capitolul de aplicatii. care merge în adâncime pâna când se identifica vârful în care urca valoarea asociata descendentului pentru care valoarea fratelui sau este eliminata din arbore în etapa curenta. pentru a cunoaste locul în care se va introduce valoarea maxint si de unde va pleca în sus pentru completarea corecta a valorilor nodurilor interioare cu minimul valorilor celor doi descendenti.Elementele ce se vor sorta sunt plasate pe varfurile terminale de la stânga la dreapta. În radacina va ajunge astfel elementul minim din elementele ramase în sir. adica în a[1]. Extragem din radacina valoarea minima. calculându-se valoarea minima dintre valorile asociate descendentilor sai. iar daca suntem pe nivelul r. 65 . În vârful radacina al arborelui se va gasi cel mai mic element din sir. el determinându-se în urma a n-1 comparatii între elementele sirului. Se memoreaza aceasta valoare în a[2] si se continua astfel pâna la extragerea din arbore a tuturor valorilor sale provenite din sirul initial. În nodul parinte asociat lui z urca valoarea asociata vârfului frate al lui. Pentru elementele ramase vom executa urmatorul pas: Fie lantul care uneste radacina cu vârful terminal din care a provenit valoarea minima. trebuie sa facem distinctie între cazul în care construim un nod interior. Evidenta construirii nodurilor terminale o tinem cu variabila z. Se parcurge apoi lantul spre radacina si se corecteaza valoarea asociata fiecarui vârf. x si y . Scoaterea valorilor din arborele de sortare se face cu procedura recursiva cauta. Acest lucru îl realizam folosind o procedura recursiva care va construi un nod interior sau un nod terminal. parinte al unuia dintre cele x noduri terminale de pe nivelul r+1 sau un nod terminal. Este important sa stim de unde vine valoarea în radacina.

. 66 . în afara de cuvântul care reprezinta cheia de identificare a nodului si frecventa de aparitie si cele doua adrese de înlantuire.v ARBORELE BINAR DE CAUTARE Definitie Se numeste arbore binar de cautare un arbore ale carui noduri cuprind o singura cheie de identificare. Dispunerea nodurilor arborelui pe niveluri face ca numarul testelor la cautare sa fie . Afisarea cuvintelor se obtine în ordine alfabetica daca se traverseaza arborele de cautare în inordine. pâna la CTRL / Z. Daca cheile asociate unui arbore binar de cautare sunt numerice. Fiecare nod din arbore cuprinde. daca cuvântul este diferit de cele existente deja. iar nodurile ale caror chei au valori mai mari decât v se gasesc în subarborele sau drept.a. In capitolul cu aplicatii se exemplifica utilizarea arborilor de cautare în rezolvarea unei probleme care se numeste “ Construirea concordantelor “ . nodurile cu chei mai mici decât valoarea cheii asociate unui anumit nod se gasesc în subarborele stâng al acestuia.m. mai mic decât în cazul listelor ordonate. traversarea acestuia în inordine parcurge nodurile în ordinea crescatoare a valorilor cheilor asociate. în general. Aceasta problema cere sa se afiseze cuvintele distincte si frecventa lor de aparitie stiind ca se citesc mai multe cuvinte.în stânga ei se pune cuvântul urmator care-l precede alfabetic pe primul . cautarea presupunând testarea a cel mult atâtea noduri câte niveluri are arborele binar de cautare.d. Adaugarea unui cuvânt în arbore presupune cautarea lui în structura arborescenta si legarea lui de nodul terminal corespunzator.în radacina se pune primul cuvânt . Cuvintele citite vor fi puse într-un arbore binar de cautare astfel: . câte unul de pe o linie.în dreapta se pune cuvântul urmator care-i urmeaza alfabetic s. Cautarea unei informatii identificate printr-o valoare v a cheii începe de la radacina si se termina în cel mai rau caz la unul din nodurile terminale.

67 . fratii primului. nodurile neterminale ale arborelui putând avea unul sau mai multi fii.v ARBORELE GENEALOGIC Arborele genealogic al unei persoane este un arbore oarecare .: 1 tata 4 1 2 3 frati ===> 2 5 3 6 4 7 ===> 5 6 7 frati 1 2 frati 5 3 frati 6 4 7 Problema a carei rezolvare este prezentata în capitolul cu aplicatii are urmatorul enunt: Se considera un arbore genealogic care cuprinde descendentii unei persoane. sa se afiseze cel mai apropiat stramos comun al celor doua persoane. Un arbore oarecare poate fi reprezentat ca un arbore binar daca se pastreza legatura spre tata numai pentru primul fiu ( legatura stânga ). Datele se considera corecte. Ex. iar ceilalti fii . se leaga între ei ( pe legatura dreapta ). Fiind date numele a doua persoane din familie .

Ex.Daca expresia aritmetica E este de forma E1 op E2 . pentru orice expresii aritmetice E1 si E2 Ø ( E )= E . arborele binar asociat expresiei E2. iar E1 si E2 sunt expresii aritmetice. Se poate asocia unei expresii aritmetice E un arbore binar complet astfel: . Definitie Fie o expresie aritmetica . Forma poloneza prefixata Ç a lui E se obtine astfel: Ø â =a. pentru orice operand a care este o constanta sau o variabila Ø E1 op E2 =op E1 E2. Lukasiewicz. unde op este unul dintre operatorii admisi . .Daca E = (E1). a*b .: Pentru expresiile aritmetice simple : a+b . iar ca subarbore drept. arborele binar complet asociat are în radacina operatorul op . pentru orice expresie aritmetica 68 . ca subarbore stâng arborele asociat expresiei E1. a^b arborii binari asociati sunt: + * / ^ a b a b a b a b a b Teorema Parcurgerea în preordine a unui arbore binar asociat unei expresii aritmetice E da forma prefixata a expresiei E. a-b . atunci arborele binar asociat lui E coincide cu arborele binar asociat lui E1.Unei expresii aritmetice formate dintr-un singur operand îi asociem un arbore binar format doar din nodul radacina în care punem operandul respectiv . a/b .v FORMA POLONEZA A EXPRESIILOR ARITMETICE Este una dintre cele mai importante aplicatii ale arborilor binari si a fost introdusa de matematicianul polonez J. unde E1 este o expresie aritmetica.

forma poloneza prefixata asociata este: -+*ab/cde Într-adevar .Programul care construieste un arbore binar asociat unei expresii si obt.:Forma poloneza asociata unei expresii aritmetice nu este unica. Pentru a întelega acest lucru sa luam urmatorul exemplu: Fie f si g doua functii de doua variabile si h si j doua functii de o variabila.g(y.h(z))) se poate reprezenta prin urmatorul arbore binar: f f j x y y z g h Parcurgerea în preordine a arborelui corespunde scrierii f f j x y g y h z care se realizeaza deci fara paranteze 69 . v REPREZENTAREA FUNCTIILOR COMPUSE Parcurgerea în preordine a arborilor binari permite scrierea functiilor compuse fara paranteze. Atunci functia compusa f(f(j(x). formei prefixate va fi prezentat în capitolul care contine aplicatii.Pentru expresia E= a*b+c/d-e. a*b+c/d-e=-a*b+c/de=-+a*bc/de=-+*ab/cde Obs.y).

CAP IV GRAFURI ORIENTATE 1.6) Definitie Un graf partial al grafului G= ( X .3). iar V contine toate arcele din U care au ambele extremitati în Y. U ).2) u5=(4. spunem ca x este extremitatea initiala.4).î.4). U ) este un graf G1= ( X . u6=(6. Y_X. Un subgraf se obtine eliminând o parte din vârfuri si toate arcele incidente cu acestea.U) este un graf H=(Y.1).y) . u4=(4. fie chiar U. Ex: 1 2 4 5 6 3 u1=(1. VU. U ) Daca x si y sunt extremitatile arcului u. Vom spune ca subgraful H este indus sau generat de multimea de vârfuri Y. U ) a. iar vârfurile x si y sunt adiacente în G. Graful se noteaza cu G= ( X . Daca exista arcul u=(x. Vom desena un graf partial al lui si un subgraf al lui: 1 1 2 3 2 3 4 5 6 4 graf partial subgraf Definitie Un subgraf al unui graf G= (X. 70 . GENERALITATI: Definitie Se numeste graf orientat o pereche ordonata de multimi ( X. numite arce. iar y este extremitatea finala a arcului. u7=(5. X fiind o multime finita si nevida de elemente numite noduri sau vârfuri. Fie graful de mai sus. u3=(3. iar multimea de arce V este . u2=(2.V) a. iar U o multime de perechi ordonate de elemente distincte din X.5).î. fie o submultime a acesteia. adica G1 are aceeasi multime de vârfuri ca G. la fel ca si u si y . Un graf partial al unui graf dat se obtine pastrând aceleasi vârfuri si eliminând o parte din arce. spunem ca u si x sunt incidente.

y) / u χ U } (multimea arcelor ce ies din x) ù . deci C2n posibilitati de a alege 2 noduri distincte.: pentru n=3 avem 27 de grafuri orientate complete cu 3 vârfuri 1 3 2 1 3 2 Pentru grafurile orientate sunt doua tipuri de arce incidente cu un vârf: arce care”intra” si arce care “ies” din acel vârf. iar pentru acestea exista 3 situatii ca ele sa fie adiacente. pentru un n dat. Obs.numim grad exterior al unui vârf x . u4) 4 u4 3 71 . notat cu d+ (x).exista arcul de la y la x si exista ambele arce. rezulta ca .(x)={y χ X / (y.x)χ U} (multimea predecesorilor lui x) Si cu ù +(x)={u=(x. la grafurile orientate .(x)={u=(y.(x).y)χU (numarul arcelor care ies din x ). unde x= C2n Ex. u4) L2=(u1. Exista .Definitie Se numeste graf complet cu n vârfuri un graf care are proprietatea ca orice doua vârfuri distincte sunt adiacente. . y sunt adiacente în mai multe situatii: exista arcul de la x la y.: Fie graful 1 u1 u2 2 u3 L1=(u1. Ex. Spre deosebire de grafurile neorientate la care exista un graf complet unic cu n vârfuri . Acest lucru decurge din faptul ca doua vârfuri x. numarul arcelor de forma (y. Se vor defini doua concepte diferite care sa corespunda numarului arcelor din fiecare din cele doua categorii: . Vom nota cu: Ã+ (x)={y χ X / (x. u2. pentru un n dat sunt 3 x grafuri orientate complete cu n vârfuri.x) / u χ U } (multimea arcelor ce intra în x) Definitie Se numeste lant într-un graf orientat un sir de arce cu proprietatea ca oricare doua arce vecine au o extremitate comuna.x)χU (numarul arcelor care intra în x ).y)χ U} (multimea succesorilor lui x) Ã. putem construimai multe grafuri orientate având n vârfuri. u3.:În definirea unui lant nu se tine cont de orientarea arcelor. numarul arcelor de forma (x.numim grad interior al unui vârf x si-l notam cu d.

(2. ( 3. 3} subgraful generat de multimea X2={4.2). Definitie Se numeste circuit un drum care are x1=xn si arcele sunt distincte.cu exceptia primului si ultimului nod .y Definitie Se numeste componenta conexa a unui graf orientat .cu X= {x1. 3.U).Y1) al lui G care este tare conex si care este maximal în raport cu aceasta proprietate ( oricare ar fi x χ X \ X1.G=(X. 5)} 1 3 4 6 sau pentru oricare doua Definitie Un graf se numeste tare conex daca x =1 vârfuri x. (1. U). (4. 2). 3.: Fie grafurile: G=(X. 6} si U1={(1. 5. 72 unde X={1. Definitie O componenta tare conexa a unui graf G =(X. 4} si U={ (1. unde X1={1. 2. x2.Daca toate vârfurile circuitului. ….2). 1 3 4 G1=(X1.Definitie se numeste drum într-un graf orientat G=(X. 3). Ex. 2. (6.y χ X exista un lant de extremitati x. drumul se numeste drum elementar. un lant în care toate arcele au aceeasi orientare . U1) . 5).3). 2.U) este un subgraf G1=(X1. 4. Definitie Un graf orientat se numeste graf conex daca pentru oricare doua vârfuri distincte x. xn} si se noteaza cu D. 6} . un subgraf conex al sau maximal în raport cu aceasta proprietate(oricare ar fi un nod din subfraf nu exista lant între acel nod si vârfurile care nu fac parte din subgraf ).4)} 2 Graful G este conex El are o singura componenta conexa – graful însusi 2 5 Graful G1 nu este conex.sunt distincte doua câte doua.U). subgraful lui G generat de X14 {x} nu mai este conex). el are doua componente conexe: subgraful generat de multimea X1={1. (3. circuitul se numeste circuit elementar. 5. y χ X exista un drum de la x la y si un drum de la y la x. Daca vârfurile drumului sunt distincte .

Matricea vârfuri-arce.j]:=min(a[i. unde: 1 daca xi este extremitate initiala a arcului uj bij = -1 daca xi este extremitate finala a arcului uj 0 daca xi nu este extremitate a arcului uj 1. 1. Matricea de adiacenta este matricea cea mai utilizata în reprezentarea unui graf orientat.2. Acest algoritm construieste matricea drumurilor pornind de la matricea de adiacenta a grafului si consta în urmatoarele: for k=1 to n for I=1 to n (i!k) for j=1 to n (j!k) if a[I. daca exista drum de la xi la xj în G mij= 0 .k]. a[k.j]=0 then a[I. în caz contrar Un algoritm simplu de determinare a matricii drumurilor unui graf este algoritmul Roy-Warshall. xj )χ U daca( xi . xj ) χ U Matricea de adiacenta nu mai este obligatoriu simetrica.este o matrice B=(bij )nxm .sau matricea de incidenta a grafului G . Matrici asociate grafului: 1. Matricea drumurilor.1. ca în cazul grafurilor neorientate. REPREZENTAREA GRAFURILOR ORIENTATE Pentru reprezentarea unui graf orientat se folosesc: 1.se numeste matricea drumurilor asociata grafului G matricea M= (mij)nxm data prin: 1 .j]) endif endfor endfor endfor 73 .3. Aceasta este un tablou bidimensional cu n linii si n coloane având elemente 0 sau 1 : 1 aij = 0 daca ( xi .2.

k]*a[k. readln(n).j]:=a[i.j]=1 deci când exista drum de la xi la xk si drum de la xk la xj.y]:=1.y). Var a:array[1.. writeln(‘dati nr. a[x.j ]=0 al matricii A devine 1 daca exista un nod k astfel încât a[i..’:’). de arce:’). readln(x. m:word.1.Asadar un element al matricii a[i..nmax.readln(m). begin init..x.j. end. procedure init.nmax] of 0.de noduri:’). begin writeln(‘dati nr.. 74 . writeln(‘matricea drumurilor este:’) for i:=1 to n do begin writeln. for j:=1 to n do write(a[i..n} este urmatorul: Program rw.j].nmax.j]:3). Const nmax=100. for i:=1 to m do begin write(‘arcul ‘. for k:=1 to n do for i:=1 to n do for j:=1 to n do if a[i..y:1. end.1.i. n.U) cu X={1.. i. Programul Pascal de determinare a matricii drumurilor unui graf G=(X.k]=1 si a[k.j]=0 then a[i. {initializeaza matricea de adiacenta} var i.nmax. end end.k: 1.

n] of integer cu urmatoarea semnificatie: § C[i]. Reprezentarea listelor de adiacenta folosind tablouri: Se considera un tablou T:array{1..2. Reprezentarea listelor folosind structuri dinamice de date: Se considera un vector C cu n componente de tip referinta. C[i] pointeaza la începutul listei de adiacenta a lui i.next:=C[i].i]=0 2.. § T[2.. p^.n] of reper.. T[2.i].pentru orice vârf xχ X se construieste o lista L(x) a succesorilor sai.. daca T[1. 75 .n] of integer si un vector C:array[1. Initial for i:=1 to n do C[i]:=nil.n.nod:=j.i] este ultimul element din lista. p^.j) presupune actualizarea new(p). p: reper.i] -reprezinta un vârf.reprezinta adresa (coloana pe care se afla) urmatorul element din lista în care se afla T[1. Sunt deci necesare urmatoarele declaratii: Type reper=^element. Element=record nod:1.indica coloana din T din care începe lista vecinilor lui i.i]. var C:array[1.Liste de adiacenta.1. § T[1. next:reper end.2. C[i]:=p. Listele de adiacenta pot fi reprezentate folosind tablouri sau structuri dinamice de date : 2.1. Existenta unui arc (i.2.

Parcurgerea grafurilor orientate se realizeaza prin aceleasi metode care au fost prezentate la grafurile neorientate : DF si BF. daca l(u) reprezinta costul transportului de la xi la xj problema revine la determinarea drumurilor având costul de transport minim. Daca vom considera drept noduri diferite puncte dintr-un oras. xj. Se vor prezenta în continuare urmatorii algoritmi: § Algoritmul lui Dijkstra § Algoritmul lui Roy-Floyd § Metoda drumului critic În capitolul cu aplicatii vor fi prezentati algoritmi în limbajul Pascal care ilustreaza utilizarea acestor algoritmi.xj) reprezinta durata de trecere de la xi la xj. unde u=(xi. care asociaza fiecarui arc uχ U lungimea ( costul sau ponderea) sa cu l(u). Pentru tratarea problemelor de minim vom asocia grafului G o matrice a costurilor C=(cij )nxn definita astfel: cij = 0 + . § Determinarea drumurilor de lungime minima ( maxima) pornind dintr-un vârf dat la toate celelalte noduri. Pentru graful considerat se pot pune urmatoarele probleme: § Determinarea drumurilor de lungime minima ( maxima) între doua vârfuri xi.xj)∀U l(xi. DRUMURI MINIME SI MAXIME ÎN GRAFURI ORIENTATE Fie un graf orientat G=(X.3. problema revine la determinarea drumurilor de durata minima.xj)χU Semnificatia acestei alegeri este urmatoarea: drumul cel mai scurt de la xi la el însusi este de lungime 0. Rezolvarea problemei determinarii unor drumuri de lungime minima într-un graf are multiple aplicatii practice. În continuare se vor prezenta algoritmi de obtinere a unor astfel de drumuri fara a determina toate drumurile dintre vârfurile grafului. iar inexistenta arcului (xi. etc. Lungimea unui drum în acest graf este egala prin definitie cu suma lungimilor asociate arcelor sale. 76 . notând ponderea cu l(u) . xj) este echivalenta cu existenta unui arc de lungime infinita care nu va interveni niciodata într-un eventual drum minim de la xi la xj. U) si o functie l: U τR+ .xj). § Determinarea drumurilor de lungime minima ( maxima) între oricare doua vârfuri. daca i=j daca (xi. daca (xi.

: 2 1 3 1 2 10 3 1 1 1 5 3 4 6 Pentru graful considerat . Algoritmul utilizeaza metoda Greedy generând drumurile minime în ordinea crescatoare a lungimilor. ( drumul de la 1 la 5 are lungimea 2 ). La fiecare pas adaugam în S acel nod xk χ X \ S cu proprietatea ca drumul minim de la x0 la xk are cel mai mic cost dintre drumurile de la x0 la xp . di = lungimea drumului minim de la x0 la xi. De la 1 la 6 nu exista drum. În final vectorul d va contine costurile (lungimile) drumurilor minime de la x0 la celelalte noduri. 5. 5. D4=(1. dj= .4. 4) de lungime 5 ( drumul de la 1 la 4 are lungimea 5 ). 2. 2. Initial S={ x0 }. cu xpχ X \ S. Dupa adaugarea lui xk în S trebuie actualizate valorile lui d. ce foloseste numai vârfuri din S. daca pentru un nod x j nu exista un astfel de drum . vom obtine în ordine: D1=( 1. ( drumul de la 1 la 2 are lungimea 1 ). lungimea celui mai scurt drum . Algoritmul în Pascal este prezentat în capitolul cu aplicatii. D3=(1.precum si unul dintre drumurile minime de la x 0 la xi. Pentru a alege nodul xk ce urmeaza a fi adaugat în S vom folosi un vector d=(d1. Ex. 3. 3 ) de lungime 4.1.î. plecând din nodul 1. Algoritmul se încheie când S contine toate nodurile pentru care exista drum de la nodul de plecare . 2 ) de lungime 1.d2. ALGORITMUL LUI DIJKSTRA Problema: Fiind dat un graf orientat G=(X.…. 5 ) de lungime 2. Pentru a retine si drumurile minime ( nu numai lungimile lor ) vom considera un vector PREC care retine indicele precedentului fiecarui nod în drumul minim de la x0 la acel nod si care se actualizeaza la fiecare modificare dj:=dk+C(k.dn) a. 2. sa se determine toate vârfurile xi pentru care exista drum de la x0 la xi . daca xi ∀ S Initial di = C(i0. Se considera S multimea vârfurilor xiχ X pentru care am gasit drum minim de la x0 la xj .U). i) … i= 1. D2=(1. o functie l: U τ R+ si un nod x0 . n unde C este matricea costurilor. daca xj χS lungimea drumului minim de la x 0 la xi. 77 .j) PREC:=k. ( drumul de la 1 la 3 are lungimea 4 ).

xj (i!j) lungimea minima a drumurilor de la xi la xj precum si aceste drumuri (în caz ca exista drum de la x i la xj ). x2 . daca (xi. Se porneste de la matricea costurilor C : for k=1 to n for i=1 to n (i!k) for j=1 to n (j!k) cij :=min ( cjj . Algoritmul Roy-Floyd determina lungimile minime ale drumurilor între oricare doua noduri ale grafului într-o matrice C= ( cij )nxn unde cij = 0.U) cu X={x1. sa se determine pentru fiecare pereche de noduri x i .. Se va folosi o matrice D ( patratica .xj) ∀U si (i!j) 0 . xn } si o functie l: UτR. cik + ckj ) endfor endfor endfor Acest algoritm poate fi privit ca o succesiune de n transformari aplicate matricii C. Acest algoritm de determinare a tuturor drumurilor minime între oricare doua vârfuri ale unui graf G va fi prezentat în capitolul cu aplicatii. Pentru determinarea drumurilor de lungime maxima se ataseaza grafului o matrice M=(mij)nxn definita astfel: l( xi. daca i=j lungimea drumului minim de la xi la xj .4. Simultan cu determinarea lungimilor minime ale drumurilor pot fi retinute si acestea.…. daca exista drum de la xi la xj daca nu exista drum de la xi la xj Determinarea matricii C este asemanatoare algoritmului Roy-Warshall pentru obtinerea matricii drumurilor. având nxn elemente) ale carei elemente d ij sunt multimi de noduri (d ij va reprezenta în final multimea nodurilor ce pot precede pe xj în drumul minim de la xi la xj). daca (xi.xj) χ U . ALGORITMUL LUI ROY-FLOYD Problema: Fiind dat un graf G=(X. daca i=j 78 mij = .2. xj) .

Algoritmii de determinare a drumurilor minime pot fi adaptati cu mici modificari pentru determinarea drumurilor maxime. Fie matricea M asociata grafului . cu diferenta ca .n} vom avea multimea nodurilor ce pot precede pe xj într-un drum maxim de la xi la xj.xj) . marcam în matrice . În capitolul cu aplicatii va fi prezentat algoritmul de determinare a tuturor drumurilor maxime între oricare doua noduri folosind acest algoritm 79 . xj (i !j) pentru care nu exista arcul (xi.j χ {1.Aceasta matrice este asemanatoare matricii costurilor atasata grafului pentru determinarea drumurilor minime. …. iar în d ij … I.. iar D=(dij ) nxn cu {xi} dij = Ô daca m ij > daca m ij = si (i!j) sau i=j for k=1 to n for i=1 to n (k!I) for j=1 to n (k!j) if m ij < m ik + m kj then m ij := m ik + m kj d ij := d kj else if m ij = m ik + m kj then d ij := d ij 4 d kj endif endif endfor endfor endfor În matricea M vom avea în final lungimile drumurilor maxime între oricare doua noduri. pentru perechi de noduri xi.

Definitie : se numeste drum critic într-un graf de activitati un drum de lungime maxima care leaga nodul initial de nodul final.C) si începerea activitatii reprezentate de arcul (C. nodul C este evenimentul ce marcheaza terminarea activitatii reprezentate de arcul (B.4.D) etc. Pentru a nu avea mai multe arce paralele si de acelasi sens între doua vârfuri ale grafului se introduc evenimente si activitati fictive. arcele reprezinta etapele sau activitatile elementare ale lucrarii. iar lungimea asociata unui arc –timpul de desfasurare a activitatii asociate acelui arc. iar terminarea ei prin vârful E. iar momentul terminarii ei de extremitatea finala a arcului respectiv.D). Pentru un graf dat drumul critic nu este unic Drumul critic reuneste activitati a caror întârziere duce la întârzierea întregii lucrari.: C 4 2 7 1 2 A B D E Pentru graful de mai sus începerea lucrarii este reprezentata prin vârful A. Atunci când construim un astfel de graf trebuie sa respectam urmatoarea regula: toate arcele care pleaca dintr-un vârf X reprezinta activitati ce nu pot începe decât dupa terminarea tuturor activitatilor reprezentate de arcele care sosesc în vârful X. Activitatile reprezentate de arcele (B.D). 80 . activitati). activitati ce se numesc activitati critice. momentul începerii ei este reprezentat de extremitatea initiala.D) se desfasoara în acelasi timp cu activitatea reprezentata de arcul (B. Metoda este cunoscuta sub denumirile: PERT.C) si (C.B) si începerea activitatii reprezentate de arcele (B. Pentru un astfel de graf nodurile reprezinta evenimente care pot fi interpretate ca indicând realizarea unor obiective partiale ale lucrarii . Nodul B reprezinta evenimentul ce marcheaza terminarea activitatii reprezentate de arcul (A.C) si (B. DRUM CRITIC ÎNTR-UN GRAF DE ACTIVITATI Definitie : Un graf de activitati este un graf asociat unei lucrari complexe a carei realizare presupune desfasurarea mai multor actiuni( procese. Ex. Pentru o activitate. Calculul timpului de realizare a evenimentului final revine la cautarea în graf a drumului cel mai lung sau a drumului critic.Critical Path Method.Programme Evaluation and Research Task si CPM.

autor[n]:=autorul. autorul.exit end. begin writeln(’cartile ’. type reper=^carte. while p<>nil do if p^. write(’cartea:’). while p<>nil do begin writeln(p^. p:=p^.100] of string. begin p:=top[i]. p^. top:array[1. var i. new(p). var i:byte. CAP V APLICATII LISTE: 1.write(’autorul: ’). inc(n).n_ex). p^. procedure listare(top:reper.i:=indice(autorul).’ ’.exit end else p:=p^. begin for i:=1 to n do if autor[i]=autorul then begin indice:=i.Pentru fiecare eveniment putem vorbi de o data asteptata si de o data limita de realizare a sa. n:=0.n_ex). adauga(i. Teancuri de carti ( STIVA ): Biblioteca unui liceu primeste un numar de carti si vrea sa-i separe pe autori.cartea).. next:reper end. begin for i:=1 to 100 do top[i]:=nil.cartea:string).p^.n_ex:=1.next:=top[i].titlu.write(’autorul:’) 81 . top[i]:=p end. carte=record titlu:string.100] of reper. var p:reper.readln(cartea). autor:array[1. n_ex:byte.cartea:string..n:byte. while not eof do begin readln(autorul).titlu:=cartea. var p:reper.next end end.next. procedure adauga(i:byte. program carti. Pentru fiecare autor se vor afisa titlurile cartilor si numarul de exemplare primit. function indice(autorul:string):byte. p^. p:=top. Scrieti un program care sa simuleze acesta activitate stiind ca autorii si titlurile cartilor se introduc de la tastatura pâna la CTRL\Z.indice:=n end.titlu=cartea then begin inc(p^.autor:string).autor).

end else {se adauga in coada un nou element} begin new(p). afisând locomotivele existente. program depozit. element=record cod:word. p:=prim. repeat writeln(p^. begin write(’codul locomotivei: ’).cod). ultim:=p end end. p^.next:=p.next until p=nil end end.prim^. Llistarea si S. prim^. p:=prim. 82 . p^. procedure iesire.cod:=codul. 2. procedure listare. procedure intrare.end. var prim.cod). ultim. {adaugarea unui element} var codul:word. {stergerea primului element} begin if prim=nil then writeln(’depoul este gol’) else begin writeln(’iese locomotiva cu codul ’. prim:=prim^. {traversarea cozii} begin if prim=nil then writeln(’depoul este gol’) else begin writeln(’locomotivele din depou sunt: ’).next:=nil. ultim^. p:reper. p:=p^. if prim=nil then {coada este vida} begin new(prim).next. type reper =^element.next:=nil.cod:=codul. comanda:char. Dispecerizare locomotive ( COADA ): Se considera un depou de locomotive cu o singura linie de cale ferata cu o intrare si o iesire. ultim:=prim. E-iesirea unei loc.readln(codul).oprirea programului . dispose(p) end end. prim^. for i:=1 to n do listare(top[i]. uses crt.autor[i]) end. next:reper end.Sa se scrie programul care realizeaza dispecerizarea locomotivelor prelucrând comenzi de forma: I-intrarea unei locomotive.

prim:=nil.i:byte. writeln(’ Castiga ’.m s numele copiilor. end until comanda=’S’ .nume).nume).next^. Begin new(sant).next.Sa se simuleze jocul stiind n.m. case comanda of ’I’:intrare.Begin clrscr.Fiecare al m-lea copil iese din cerc. {numaram m copiii} writeln(’Iese copilul ’. next:adresa end. write(’m=’). 3 Jocul lui Joseph ( LISTA CIRCULARA ): Un numar dat n de copii stau în cerc si numara . ultim^. {coada se transforma in lista liniara} {simulam jocul} p:=sant. copil=record nume:string. repeat for i:=1 to m-1 do p:=p^. readln(comanda). p^. readln end. p:adresa.next {stergem logic elementul p^. for i:=1 to n do begin new(p). începând cu primul copil asezat în cerc si continuând în ordinea initiala în care au fost asezati . type adresa=^copil. 83 . ultim^. ’E’:iesire. Câstiga jocul ultimul copil ramas în cerc.p^.next:=sant^. program Joseph.next^} until p=p^. ’S’.next.ultim:=sant. comanda:=UpCase(comanda).readln(n). writeln(’Copiii:’).’L’:listare.next:=p. readln end. repeat write(’comanda: ’). ultim:=p end.next^. readln(p^. {lista vida} write(’n=’).readln(m).next:=p^.p^.next. n.nume). var sant. ultim.

readln(n). p:=p^.p. writeln(’a)’).’ ’). p:=sant2^. while sw=1 do begin sw:=0.pred:=p. until p=sant2. while n<>0 do begin p:=sant2. mai putin ultimul element care este 0. 84 .pred.readln(n). b) sa se afiseze nr în ordinea inversa citirii. sw:=1. sant2^. sant2^. writeln end. type reper=^element.’ ’). Folosind o lista alocata dinamic : a) sa se afiseze numerele în ordinea citirii.4. program numere. c) sa se afiseze nr în ordine crescatoare.sw:word.pred. ( LISTA DUBLU ÎNLANTUITA – cu santinele): Se citesc de la tastatura mai multe nr naturale nenule <=35000. end. p^. begin new(sant1).sant2. var sant1. p:=sant1^.pred:=sant1.new(sant2). writeln end. p:=p^. element=record info:word.next.next. writeln(’b)’). p^. write(’numar: ’).next:=sant2. write(’numar: ’).new(sant2). p:=sant1^.next.q:reper. if p=sant1 then writeln (’lista vida’) else begin repeat write(p^. if p=sant2 then writeln(’lista vida’) else begin repeat write(p^.info.info:=n. sant1^. until p=sant1. next:reper end.next:=sant2.info. pred. n.

5.’ ’).next:=q.pred.info>p^. ultim:=q end. element=record n:integer.next^. while p^.next. p^. var prim. 85 . procedure adauga(nr:integer). q^. next:reper end. Stergerea elementului minim dintr-o lista ( LISTA SIMPLU ÎNLANTUITA ): Sa se creeze o lista de numere întregi distincte.info. readln end. Lista se va afisa înainte si dupa stergere. p:=sant1^.n:=nr. p:=p^. citite de la tastatura( pâna la CTRL\Z). until p=sant2.n<>nr do p:=p^.next^. p:=p^. ultim^. if p=sant2 then writeln(’lista vida’) else begin repeat write(p^.next.p:reper. program min_lista.next^.info:=n end. begin p:=prim. nr:integer.next. Sa se determine valoarea minima din lista si sa se stearga elementul corespunzator. type reper=^element.if p<>sant2 then begin repeat if p^. write(’c)’).info.info. writeln end. {cautam nr in lista} if p=nil then begin new(q).ultim.Numerele se pun în lista în ordinea citirii. end end.info:=p^.n:=p^.next until p=sant2^. p^.info then begin sw:=1. var q:reper.

adr_ant_min:=pmin end.next end.n. listare.next:=nil.n. {salvam adresa elementului care se sterge} p^:=q^. var p.n). begin min:=Maxint.pmin^. ultim:=prim. p:=p^. p:=prim.next.next^.function adr_ant_min:reper.n<min then begin min:=p^. min:integer.’ ’). p:=prim.next^. p:=p^. procedure listare. adauga(nr) end.next^. listare. LISTA SIMPLU ÎNLANTUITA –cu santinela: 86 .next end. var q:reper. writeln(’adauga numerele:’). while p<>nil do begin if p^. Begin new(prim). writeln end. pmin:=p end.n:=nr.pmin:reper. 5. begin writeln(’lista:’). readln end. p:=adr_ant_min. write(’primul nr este:’). Dispose (q) {elibereaza memoria} end.{adresa elem anterior celui minim} stergere(p). begin q:=p^. while not eof do begin read(nr). prim^. procedure stergere(p:reper). writeln(’minimul este ’. while p<>nil do begin write(p^.readln(nr). prim^.

’ ’).er).next:=nil.cifra. p:=p^. if val>0 then {subarborele este nevid} begin new(p). writeln(’suma este: ’. var nr:string.p^. Programul va afisa elementele listei si suma elementelor sale.info:=cifra.suma). ultim:=sant. element=record info:integer. nod=record inf:byte. var rad:reper. p:=sant. suma. {returneaza adresa radacinii} var p:reper. begin read(val). st. uses crt. if cifra mod 2=0 then begin suma:=suma+cifra. write(’numarul este:’). new(p).info.Se citeste un numar natural ce contine maxim 200 cifre.next end. type lista=^element.inf:=val.readln(nr). sant.er:integer. ARBORI: 1. suma:=0.next:=p.ultim. val:byte. {adresa radacinii arborelui} function arbore:reper.next:=nil. new(sant). for i:=1 to length(nr) do begin val(nr[i].dr:reper end. readln end. ultim^. next:lista end.{generarea radacinii p^ a subarborelui} 87 . ultim^. Crearea si traversarea unui arbore binar: program parcurg_arbore. while p<>nil do begin write(p^. p^. begin clrscr. end end.p:lista. Sa se alcatuiasca un program care creeaza o lista simplu înlantuita ce contine ca elemente cifrele pare ale numarului dat. type reper=^nod. program lista_sant. p^.cifra.i.

cuv:string[20]. dr.dr). postordine(rad).’:’). 88 . p^. begin if p=nil then begin write(p^. write(p^.val. type reper=^nod. preordine(p^. si-l leaga de rad} write(’nodul din dr.dr).write(’nodul din stg. begin if p=nil then begin postordine(p^. procedure inordine(p:reper). nodului ’. procedure inordine(p:reper).’:’). inordine(rad).st). subarb. write(p^. rad:=arbore. var rad:reper. preordine(rad). end end. end. st. procedure postordine(p:reper).st).readln end. subarb. preordine(p^. writeln.st:=arbore. nod=record cuvant:string[20].writeln(’arborele parcurs in postordine: ’). writeln.st). postordine(p^. end end. p^.inf:2). begin if p=nil then begin inordine(p^.dr:=arbore. end end.dr).inf:2).val. st. {R} {S} {D} {S} {R} {D} {S} {D} {R} 2. arbore:=p. writeln.dr:reper end. frecv:byte.writeln(’arborele parcurs in preordine: ’). begin if p<>nil then begin inordine(p^. writeln. inordine(p^. procedure preordine(p:reper). nodului ’. Arbore binar de cautare: program concordante. si-l leaga de rad} end else p:=nil. begin writeln(’nodul radacina:’).st).{gen.{gen.writeln(’arborele parcurs in inordine: ’).inf:2).

cuvant then caut_adaug(p^. inordine(rad) end. if rad =nil then writeln(’Arbore vid’) else begin writeln(’Cuvintele cu frecventele lor: ’). ns.cuvant then inc(p^. 89 . begin write(’nodul: ’). caut_adaug(rad).frecv). procedure caut_adaug(var p:reper).cuvant. readln end.dr) end end. end.dr:reper end.writeln(p^.st) else caut_adaug(p^. var rad:reper. while not eof do begin readln(cuv). Crearea unui arbore perfect echilibrat: program creare. with p^ do begin cuvant:=cuv. writeln(’Cuvintele :’).frecv) else if cuv<p^.nd:byte. nod=record inf:byte. dr:= nil end end else if cuv=p^. function arbore(n:byte):reper. begin rad:=nil.p^. st. frecv:=1. begin if p=nil then begin new(p). 3. st:=nil. type reper=^nod.’ ’. inordine(p^. n:byte.dr) end. var p:reper.

inf).dr). arbore:=p end. {gen subarb dr cu nd noduri} if nd>0 then p^. nume:string. end.readln(n). if n>0 then begin rad:=arbore(n). 4. begin if p<>nil then begin write(p^.’:2). Fiind date numele a doua persoane din familie . Arbore genealogic Se considera un arbore genealogic care cuprinde descendentii unei persoane. procedure preordine(p:reper). preordine(p^. end else write(’.dr. begin write(’n= ’).dr:=arbore(nd) else p^.q. nd:=n-ns-1.st).tata:reper end.st:=nil. uses crt.} ns:=n div 2.rad. {gen subarb st cu ns noduri} if ns>0 then p^. writeln(’Arborele perfect echilibrat: ’). preordine(rad) end else writeln(’Arbore vid’).inf:3). Program arbore_genealogic.g2:byte. sa se afiseze cel mai apropiat stramos comun al celor doua persoane. end. nod=record nume:string. subarb.p. var rad.st:=arbore(ns) else p^.dr:=nil. preordine(p^. g1.{gen. type reper=^nod.read(p^.pp:reper. st.new(p). gen:byte. 90 .

write(’Fratele lui ’. Begin clrscr. 1} g1:=q^.g:byte). repeat write(’Persoana 1: ’). creare(rad.’:’) .pp:=p end else begin g:=gasit(p^. begin if p<>nil then if p^. dec(g2) until g1=g2 else if g1>g2 then repeat p:=p^.exit end. {g2=generatia pers. var g:boolean. creare(p^. function gasit(p:reper):boolean.0).tata. creare(p^. 2} if g1<g2 then repeat q:=q^. readln(nume).p^.nume. repeat write(’Persoana 2: ’). 91 .tata:reper.tata:=tata.p^. dec(g1) until g1=g2.dr. if nume=’’ then p:=nil else begin new(p). p^. if g then begin gasit:=g.gen.tata.p. begin readln(nume).nume.g) end end. gasit:=gasit(p^.tata. var nume:string.st. write(’Stramosul: ’). {g1=generatia pers. until gasit(rad).g+1).procedure creare(var p:reper. q:=pp.gen:=g.nil. write(’Primul fiu al lui ’.’:’).nume:=nume. g1:=p^. readln(nume) until gasit(rad). p:=pp.dr) end else gasit:=false end.nume=nume then begin gasit:=true.st).gen.

dr^. var r.dr:reper end.q^.x. procedure creare(var q:reper.inf:=min(q^.v. if u<=x div 2 then begin new(q). a:array[1. creare(q^.p^.y. end.u. 5.inf.st^.nume).20] of integer. creare(q^. writeln(’Stramosul comun cel mai apropiat este: ’.inf:=min(q^. q^.niv+1). readln end.st^. st. creare(q^.i:integer.tata end. q^.dr^.inf).while p<>q do begin p:=p^.q^. program arb_sortare.y:integer):integer.st. function min(x.niv+1)..dk.dr. end else if y<>0 then begin 92 . q:=q^.dk:integer).r. creare(q^.inf.st. r:=-1. begin dk:=1. begin if x<y then min:=x else min:=y.inf) end else if niv=r then begin u:=u+1. nod=record inf:integer. procedure calcul(n:integer.dr. n. while dk<n do begin dk:=dk*2.tata.niv+1). var p:reper. Arbore de sortare: Sortarea unui sir de numere prin selectie arborescenta.niv+1). r:=r+1 end end. begin if niv<r then begin new(q).niv:integer). type reper=^nod.

30] of char. u:=0.dr:=nil end end else begin v:=v+1. q^.dr:=nil. writeln(’Dati sirul’).dr^.q^. writeln(’Sir ordonat’). procedure cautare(q:reper). q^. begin write(’n=’).inf then cautare(q^. Forma poloneza a expresiilor aritmetice: program forma_pol. creare(p. calcul(n. begin if q^. a[1]:=p^.v:=0. 6. for i:=2 to n do begin cautare(p).st) else cautare(q^. i:=i+1.dr:reper end. new(q).st=nil then q^.st^. q^. for i:=1 to n do write(a[i].’ ’). rad:reper. st. sir:array[1. 93 . end. var n. for i:=1 to n do read(a[i]). q^. c:char.v:=v+1.inf<>maxint then begin if q^.st^.st:=nil.inf) end end. q^. nod=record v:char.. procedure getchar.0). x:=n-y.inf:=a[v].readln(n).r. a[i]:=p^.inf:=maxint else if q^. q^.inf=q^. q^. end. type reper=^nod.inf:=a[v]. new(q). begin c:=sir[i].inf:=min(q^.inf.dr).inf end.inf.st:=nil.i:byte. y:=dk-n. end end.dk).

p:=r. begin factor(r).dr).’/’] do begin new(r). factor(r^. end end.forward. procedure termen(var r:reper). end end. r^. var p:reper. p:=r. r^.’-’] do begin new(r). var p:reper.procedure factor(var r:reper). termen(r^. putere(r^. if i<=n then getchar. r^.dr). var p:reper.st:=p. var p:reper. p:=r. r^.st:=p. procedure putere(var r:reper).v:=c. begin termen(r). begin putere(r). procedure exp(var r:reper). p:=r. end end. procedure termen(var r:reper). if i<=n then getchar. while c=’^’ do begin new(r).st:=p. procedure factor(var r:reper). r^.dr). p:=r.forward. while c in [’*’.v:=c. begin 94 . p:=r.forward.v:=c. procedure putere(var r:reper). while c in [’+’. r^.

exp(rad). i:=1.20..1.m=’). writeln(’Dati expresia: ’). r^. afisare(rad).u. begin write(’n.getchar. for i:=1 to n do for j:=1 to n do A[i. end end. r^. for i:=1 to n do read(sir[i]). writeln(’Forma poloneza prefixata: ’).. for i:=1 to m do begin 95 . n. readln(n).dr). end.v).i.dr:=nil end.j]:=0.st:=nil.p. begin write(’Lungimea expresiei=’). C:array[1. afisare(r^.m)..y..v:integer. begin if r<>nil then begin write(r^. afisare(r^.st).20] of integer. A:array[1. readln end. r^. if c=’(’ then exp(r) else begin new(r). GRAFURI NEORIENTATE 1.readln(n.1. Parcurgerea BF: program parcurgere_BF..20] of 0.20] of integer.j. procedure afisare(r:reper).v:=c.x. var viz:array[1.m.

write(’muchia ’,i,’=’); readln(x,y); A[x,y]:=1;A[y,x]:=1; end; write(’varful de plecare : ’);readln(i); for j:=1 to n do viz[j]:=0; C[1]:=i; p:=1;u:=1; viz[i]:=1; while p<=u do {coada nu este vida} begin v:=C[p]; for j:=1 to n do if (A[v,j]=1) and (viz[j]=0) then begin u:=u+1; C[u]:=j; viz[j]:=1 end; p:=p+1 end; write(’lista varfurilor in parcurgere BF , plecand din ’,i,’ este: ’); for j:=2 to n do write(C[j],’ ’); writeln; readln end.

2. Parcurgerea DF:

program parcurger_DF; var viz:array[1..20] of 0..1; A:array[1..20,1..20] of integer; n,m,k,ps,i,j,x,y:integer; S,urm:array[1..20] of integer; begin write(’n,m=’);readln(n,m); for i:=1 to n do for j:=1 to n do A[i,j]:=0; for i:=1 to m do begin write(’muchia ’,i,’=’);readln(x,y); A[x,y]:=1;A[y,x]:=1; end; write(’varful de plecare: ’);readln(i); for j:=1 to n do begin 96

viz[j]:=0; urm[j]:=0 end; S[1]:=i;ps:=1; viz[i]:=1; write(’lista varfurilor in parcurgere DF plecand din ’,i,’ este:’); while ps>=1 do begin j:=S[ps]; k:=urm[j]+1; while(k<=n) and ((A[j,k]=0) or (A[j,k]=1) and(viz[k]=1)) do k:=k+1; urm[j]:=k; if k=n+1 then ps:=ps-1 else begin write(k,’ ’); viz[k]:=1; ps:=ps+1; S[ps]:=k; end end; readln end.

3. Grafuri euleriene ( verificarea faptului ca un graf este eulerian):

program verif; var eulerian:boolean; e,gr,c,c1:array[1..20] of integer; a:array[1..20,1..20] of integer; n,m,i,j,k,k1,x,y,l:integer; viz:array[1..20] of byte; function vf_iz :boolean; {val este true daca graful are vf izolate} var i,j,s:byte; begin vf_iz:=false; for i:=1 to n do begin s:=0; for j:=1 to n do s:=s+a[i,j]; 97

gr[i]:=s; if s=0 then begin vf_iz:=true; break; end; end; end; function grade_pare:boolean; {are val true daca gradele tuturor} var i:byte; { varfurilor sunt numere pare} begin grade_pare:=true; for i:=1 to n do if odd(gr[i]) then begin grade_pare:=false; break end; end; function conex:boolean; {are val true daca graful este conex} var b,viz:array[1..20] of byte; i,j,p,u,v:byte; begin for j:=1 to n do viz[j]:=0; b[1]:=1; p:=1;u:=1;viz[1]:=1; while p<=u do begin v:=b[p]; for j:=1 to n do if (a[v,j]=1) and (viz[j]=0) then begin u:=u+1; b[u]:=j; viz[j]:=1 end; p:=p+1; end; conex:=true; for i:=1 to n do if viz[i]=0 then begin conex:=false; break; end; end; Begin write(’n,m=’);readln(n,m); for i:=1 to n do for j:=1 to n do a[i,j]:=0; writeln(’dati muchiile grafului: ’); for i:=1 to m do begin write(’mucjia ’,i,’=’);readln(x,y); a[x,y]:=1;a[y,x]:=1; end; eulerian:=not vf_iz and grade_pare and conex; if not eulerian then writeln(’graful nu este eulerian’) else begin {se construieste in C primul ciclu} writeln(’graful este eulerian’); c[1]:=1; 98

x[2]:=1.1.k.c[i]).k:=1..v. begin write(’m.j]:=0 .j. until c1[k1]=c1[1]. a[p. sol:=0.q:integer.k.readln(p. end. k:=2. 3. for j:=k downto l do c[j+k1-1]:=c[j].q]:=0.c[k-1]]:=0..j]=1 then begin k:=k+1. m. c[k]:=j.i. a[j.. k:=k+k1-1. for i:=1 to m+1 do write(’ ’. writeln(’ciclu eulerian: ’).sol. readln end. for p:=1 to n do for q:=1 to n do a[p. a[c[k-1].’= ’).q]:=1.readln(m.q). gr[j]:=gr[j]-1. for k:=1 to m do begin write(’muchia ’. while k>1 do 99 .n=’).n).a[q.n. break. x[1]:=1. end.p.10] of integer. a:array[1. gr[c1[k1-1]]:=gr[c1[k1-1]]-1.{se depl elem in C} for j:=1 to k1-1 do c[j+l]:=c1[j+1].10] of integer. Grafuri hamiltoniene(se determina toate ciclurile hamiltoniene dintr-un graf ): program hamiltonian.p]:=1 end. repeat for j:=1 to n do if a[c[k].10. var x:array[1.

i0). for j:=1 to n do write (x[j]). end else if k<n then begin k:=k+1. readln. 100 . var i. if a[x[k-1].j.. end.k:byte.20] of boolean. if v=0 then k:=k-1 else if (k=n) and (a[x[n].j. end.20.m. 4. begin write(’n.n.1..i0.m. Algoritmul lui Dijkstra. for i:=1 to k-1 do if x[k]=x[i] then begin v:=0. dd:word. {ALGORITMUL LUI DIJKSTRA} const inf=65535. writeln. end. x[k]:=1. procedure citire. end.i0:’).readln(n. if sol=1 then writeln(’ cicluri hamiltoniene :’). while (x[k]+1<=n) and (v=0) do begin x[k]:=x[k]+1.lanturi minime într-un graf neorientat : program lanturi_minime. break end.m:byte. if sol=0 then write(’graful nu este hamiltonian’).begin v:=0.... { d[i]= lungimea minima a lanturilor de la i0 la i} C:array[1.20] of word. {L-lungimile muchiilor} d:array[1.x[1]]=1) then begin sol:=sol+1.20] of word. {C= multimea varfurilor candidate la solutia la solutia S} vf_ant:array[1. {vf_ant[i]=anteriorul lui i pe lantul minim} i. var L:array[1. v:=1. LL:word.x[k]]=0 then v:=0.20] of byte.

end.i0. begin for i:=1 to n do if i<>i0 then if C[i] then writeln(’Nu exista lant de la ’. vf_ant[j]:=i0. end. var i. for j:=1 to n do if L[i0. initializari.j]>0) then begin 101 . L[i. var i:byte. var j:byte. while d_min(i)<inf do begin C[i]:=false.j]>0 {vf_ant j este adiacent cu i0 } then begin d[j]:=L[i0. procedure scriere. L[j.j]. d[i0]:=0.j.j]:=LL.j:byte.’la ’.d[i]:2. begin for i:=1 to n do d[i]:=inf. end. {d_min =min(d[j]) } min:word.’ este:’). function d_min(var i:byte):word. begin citire. begin if i<>i0 then lant_minim(vf_ant[i]).LL). for i:=1 to n do C[i]:=true. for j:=1 to n do if C[j] then if d[j]<min then begin min:=d[j]. ’la ’.write(’muchiile si lungimile lor:’). for k:=1 to m do begin readln(i. {i0 apartine lui S} end. write(i:3). procedure lant_minim(i:byte). i:=j end.i]:=LL. begin min:=inf. for j:=1 to n do if C[j] and (L[i.i) else begin write(’lantul minim de la ’. end end.i). C[i0]:=false. d_min:=min. procedure initializari.writeln end end. lant_minim(i). write(’de lungime =’.i0.

min:word. var D:array[1.j]:=dd. if dd<d[j] then begin d[j]:=dd. jmin:=j end.oras:byte. for i:=2 to n do begin oras_prec:=c[i-1].k:byte.’si ’.’=’). end end. Problema comis –voiajorului: program comisv.j. dmin. dist:=0. end. scriere end. dd:word.. vf_ant[j]:=i end end end.maxlongint. begin min:=65535.1..readln(n). for i:=1 to n-1 do for j:=i+1 to n do begin write (’distanta dintre orasele ’.jmin:byte.j]<min) then begin min:=D[i. 102 . {D-matricea distantelor dintre orase} c.n.j.i]:=dd..20] of boolean. k.oras_prec. 5. D[i. begin write(’n=’). var i. type natural=0.cmin:array[1.D[j.20.dist:natural. c[1]:=k. function dist_ciclu(k:byte):natural. function oras_dist_min(i:byte):byte.j].{det euristic ciclul minim care pleaca din k} begin for i:=1 to n do neales[i]:=true. neales[k]:=false.. neales:array[1.dd:=d[i]+L[i. procedure citire. var j..20] of word.i.20] of byte.j]. for j:=1 to n do if neales[j] and (D[i. var i:byte. readln(dd). oras_dist_min:=jmin.

arc.nmax. inf=maxint div 2. for k:=1 to n do write(cmin[k]:3).k]. s.. end. const nmax=15.x. c[i]:=oras. Algoritmul lui Dijkstra: Sa se determine pentru toate vârfurile xi ale unui graf orientat pentru care exista drum de la x0 la xi .prec:array[1. lungimea celui mai scurt drum precum si unul dintre drumurile minime de la x0 la xi program dijkstra.i.j.y.d.dmin). k. dist:=dist+D[oras.i:integer. var c:array[1. writeln(cmin[1]:3). begin citire. var m. write(’traseul minim are lungimea= ’. 4.1..z. for k:=1 to n do begin dist:=dist_ciclu(k). GRAFURI ORIENTATE 1. 103 . dmin:=maxlongint.readln end. writeln(’si trece prin orasele :’).n. dmin:=dist end. procedure min( var k: integer).m.nmax] of integer.oras] end. if dist< dmin then begin cmin:=c.neales[oras]:=false. g:boolean. end.oras:=oras_dist_min(oras_prec).nmax] of integer..xp:integer. dist_ciclu:=dist. dist:=dist+D[oras_prec.

read(xp). end else writeln end. if (d[k]=inf) or (x=n) then g:=false else begin s[k]:=1.i. xp.y.readln(arc). for i:=1 to n do if (s[i]=0) and (d[i]<m) then begin m:=d[i]. prec[xp]:=0.i]. k:=i end end.i]:=0.y]:=z. for i:=1 to n do c[i.’ si lungimea: ’). repeat min(k). end. begin if i<>0 then begin drum(prec[i]). g:=true. for i:=1 to n do if i<>xp then if d[i]=inf then begin write(’nu exista drum de la ’. c[x. for i:=1 to n do for j:=1 to n do c[i.j]:=inf. for j:=1 to n do if(s[j]=0) and(d[j]>d[k]+c[k. if c[xp.readln(n). for i:=1 to arc do begin write(’dati arcul ’.z). begin writeln(’dati nr de noduri:’). s[i]:=0. x:=x+1. s[xp]:=1. readln(x. procedure drum(i:integer). writeln. until (not g).begin m:=inf*2. for i:=1 to n do begin d[i]:=c[xp. prec[j]:=k. ’la’. end else begin 104 .i]< inf then prec[i]:=xp else prec[i]:=0.i). write(i).j]. x:=0. writeln( ’dati nr de arce: ’).j]) then begin d[j]:=d[k]+c[k. end. end. end.

nmax.j. type multime=set of 1.nmax..xp.j] then begin lg:=lg+1.y]:=z.readln(n).i.j]:=inf.j. 105 .k.j]:=[]. for i:=1 to m do begin write(’extremitatile si lungimea arcului ’. write(’ dati nr de arce: ’). {genereaza in vectorul dr un drum minim de la i la j pornind din nodul j} var k:word.1. procedure drum(i.j]:=[i] else d[i.nmax] of multime.y..i. readln(x. {c-initial matricea drumurilor} d:array[1. begin write(’dati nr de noduri :’). const nmax=20.nmax] of word.readln(m).x. c[i.1.j]<inf)and (i<>j) then d[i..z:word.i]:=0 end. procedure initd. var c:array[1. end.nmax] of 1.m.. for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do c[i. Algoritmul lui Roy-Floyd .z). procedure initc. begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do if (c[i.y.. 2.i).c[x..’:’). drum(i).j: integer.determinarea tuturor drumurilor minime între oricare doua vârfuri ale unui graf : program roymin. end end. {initializeaza matricea costurilor C} var i.lg:word.j:integer)..writeln(’drum minim de la’. dr:array[1.nmax. inf=maxint div 2. {initializeaza matricea D} var i. writeln end end. begin if i<>j then begin for k:=1 to n do if k in d[i.’ la ’. n.nmax.

lg:=lg-1 end.j]:=d[i.k).j) else begin writeln(’lungimea drumurilor minime de la ’.’si’. procedure afisare.j]. drum(i.j]:=c[i. var i. {afisarea rezultatelor} begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do begin writeln.j.i.j]. afisare. end else begin writeln.j]).i. if c[i.dr[lg]:=k.k]+c[k.j) end end end end. for k:=lg downto 1 do write(dr[k]:4) end end.j]:=d[k.k]+c[k.j]+d[k. 106 . dr[1]:=j.j]>c[i.j] then d[i.j]. d[i. end.j:word. initd.j]=inf then writeln(’nu exista drum intre’. begin initc. drum(i.’este’. for k:=1 to n do for i:=1 to n do for j:=1 to n do if c[i.c[i.k]+c[k.’la’. end else if c[i.j] then begin c[i. if i<>j then begin lg:=1.j]=c[i.

.readln(m).c[x.j]:=inf.z:word. const nmax=20.m. procedure initd.nmax.lg:word.1.nmax] of multime. {genereaza in vectorul dr un drum minim de la i la j pornind din nodul j} var k:word.. Determinarea tuturor drumurilor maxime între oricare doua noduri ale unui graf orientat: program roymax. for i:=1 to m do begin write(’extremitatile si lungimea arcului ’.y]:=z.nmax. dr:array[1.3. {initializeaza matricea D} var i. n..y.nmax. inf=maxint div 2.z). lg:=lg-1 end.j] then begin lg:=lg+1.nmax] of 1.readln(n). drum(i.i. for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do c[i. c[i. type multime=set of 1. end.nmax. dr[lg]:=k.nmax] of word... {c-initial matricea drumurilor} d:array[1.j: integer.j]>inf)and (i<>j) then d[i. begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do if (c[i. end end. {initializeaza matricea costurilor C} var i.j]:=[]. begin if i<>j then begin for k:=1 to n do if k in d[i.x. begin write(’dati nr de noduri :’).j:integer).j.1. var c:array[1.k).k. procedure drum(i. procedure initc... readln(x. write(’ dati nr de arce: ’).y. for k:=lg downto 1 do 107 .’:’).j.i]:=0 end.i. end else begin writeln.j]:=[i] else d[i.

end else if c[i.j]<>inf)then if c[i. var i.y:word.c:real. inf=maxint. initd.’si’.j]<c[i. begin writeln(’dati nr. de activitati:’).j] then d[i.nmax] of real. procedure afisare.’la’.tb:array[1. if c[i.j]=c[i..j]:=c[i.m. const nmax=20. drum(i. dr[1]:=j.j]+d[k. 4.j:word.k]+c[k. 108 .j]:=d[k.x. afisare.k]+c[k.i.j) else begin writeln(’lungimea drumurilor minime de la ’.j].i.j]=inf then writeln(’nu exista drum intre’.c[i.nmax] of real._Metoda drumului critic într-un graf de activitati: program drcritic.write(dr[k]:4) end end. t. begin initc.k]<>inf) and (c[k. procedure citire. {citeste arcele si duratele asociate acestora} var i.j:word.j. {afisarea rezultatelor} begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do begin writeln.j].j) end end end end. end.i.j]).j]. if i<>j then begin lg:=1.nmax.’este’. d[i.. {in t se retin datele asteptate iar in tb datele limita de realizare a evenimentelor} n.j] then begin c[i..j]:=d[i. for k:=1 to n do for i:=1 to n do for j:=1 to n do if(c[i.1. var l:array[1.k]+c[k.

l[x. writeln(’EVENIMENTELE CRITICE SUNT:’). calct(n). {calculeaza recursiv elementul t[i]} var max: real.’.readln(n). for i:=1 to m do begin writeln(’dati arcul asociat activitatii nr. for j:=1 to n do if l[j.i).i. t[i]:=max end end. calctb(1).’. for i:=1 to n do for j:=1 to n do if (t[i]=tb[i])and(t[j]=tb[j])and(t[j]=t[j]+l[i. for i:=1 to n do begin t[i]:=-1.i]+t[j] end. for j:=1 to n do if l[i.j]. for j:=1 to n do l[i. begin if i=n then tb[i]:=t[i] else begin min:=inf.readln(m). tb[i]:=-1. 109 . tb[i]:=min end end. if min>tb[j]-l[i.i]+t[j] then max:=l[j.j]) then writeln(’activitatea reprezentata de arcul :(’. end.j:word.i]>=0 then begin if t[j]<0 then calct(j).c).y. procedure calctb(i:word).j]:=-1 end.’)’).y]:=c end.citire. begin writeln(’dati nr de evenimente ale lucrarii:’). end. readln(x.j:word.j.j] then min:=tb[j]-l[i.{calculeaza recursiv elementul tb[i]} var min:real.’. writeln(’ACTIVITATILE CRITICE SUNT:’).j]>=0 then begin if tb[j]<0 then calctb(j).’ si durata acesteia:’). begin if i<2 then t[1]:=0 else begin max:=0. for i:=1 to n do if t[i]=tb[i] then writeln(’evenimentul ’.i. procedure calct(i:word). end. if max<l[j.

dr:arbore end.n2-1) then earb:=true else if(s[n1]=1) and (s[n1+1]=2) and earb(n1+2.n2) then begin earb:=true.n:integer.x-30.i.st<>nil then begin line(x.5. exit end end. var i:integer.y:integer).x+30.x. var k. procedure afisare(a:arbore..y. a:arbore.st. uses crt. a:arbore. type arbore=^varf. begin earb:=false.n2:integer):boolean.dr<>nil then begin line(x.y+30).x-30. afisare(a^. begin if a<>nil then begin if a^. function earb(n1.i) and earb(i+1.graph.n2) then earb:=true else for i:=n1+3 to n2-3 do if (s[n1]=1) and earb(n1+1.y+30) end. s:array[ 0.n2:integer):arbore.x+30. if(n2=n1+2) and (s[n1]=1) and (s[n1+1]=2) and (s[n2]=2) then earb:=true else if (n2>n1+2) then if (s[n1]=1) and (s[n2]=2) and earb(n1+1.y+30). afisare(a^. Desenarea arborilor binari cu un numar fixat de vârfuri: program arb_bin.gm. function constr(n1. c:char.gd.dr. begin if (n2=n1+2) and (s[n1]=1) and (s[n1+1]=2) and(s[n2]=2) 110 . varf=record st.20] of integer. var i:integer.y+30) end end end. if a^.y.

c:=readkey. begin clrscr. stergere(a) end.then begin new(a).n2) then begin new(a).i) and earb(i+1. detectgraph(gd.st). begin if a<>nil then if (a^.k:=0. a^.2*n+1) then begin a:=constr(1. a^.n2) then begin new(a).st=nil) and (a^. constr:=a. dec(k) end 111 .n2).i). afisare(a.2*n+1). stergere(a) end end. s[2*n+1]:=2.exit end end.a:=nil end else begin stergere(a^. cleardevice.a^. for i:=0 to 2*n do s[i]:=0. initgraph(gd.st:=nil.n2). a^.n2-1) then begin new(a). procedure stergere(var a:arbore).gm).constr:=a end else if (n2>n1+2) then if (s[n1]=1) and (s[n2]=2) and earb(n1+1. a^.dr:=constr(n1+2.st:=constr(n1+1.dr=nil) then begin dispose(a).dr:=constr(i+1.st:=constr(n1+1.readln(n). constr:=a end else if (s[n1]=1) and (s[n1+1]=2) and earb(n1+2.dr). constr:=a end else for i:=n1+3 to n2-3 do if (s[n1]=1) and earb(n1+1.n2-1). writeln(’numarul de varfuri :’).a^. while k>=0 do if k=2*n then begin if earb(1.dr:=nil.0).st:=nil.gm.300.dr:=nil. stergere(a^. repeat until keypressed. a^.’c:\bp\bgi’). a^.

Mona Pruna 112 . inc(k) end else begin s[k+1]:=0. BIBLIOGRAFIE 1. Doina Rancea Limbajul Pascal. Cornelia Ivasc .else if s[k+1]<2 then begin inc(s[k+1]). readln end. dec(k) end. closegraph.Algoritmi fundamentali Computer Libris Agora 1999 2.

Ghe. Bucuresti. Metode. Nicolae Mitroi Elemente de grafuri si combinatorica. Ion Vaduva Bazele Informaticii Editura Tehnica-Bucuresti. algoritmi si programe Editura ALL Bucuresti. Irina Athanasiu.1997 7. Ioan Tomescu Data Structures Editura Univ.Grafuri si Elemente de Combinatorica Editura Petrion . Octavian Patrascoiu. Valentin Cristea.1997 8. Valeriu Iorga Tehnici de programare Editura Teora.Bucuresti 1995 3. Barbu.E.1994 4. Algoritmi fundamentali Editura Tehnica.Bazele informaticii.Bucuresti-1974 6. Tudor Sorin Tehnici de programare-1996 113 . Tratat de programarea calculatoarelor.Bucuresti-1997 5. Gheorghe Marian. Eugenia Kalisz. Knut D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful