H BI$<3RIC 3 MHICII bOMHVlsVI

(21 noiembrie) După obişnuitul început se zic: Condacele si Icoasele Condacul 1:

P e cea mai aleasă din toate neamurile, pe Sfânta Pruncă care se aduce astăzi de Sfinţii săi Părinţi în Biserica Domnului si se aşează în Sfânta Sfintelor, spre sălăşluirea împăratului tuturor, cu cântări de laudă şi cu

în ziua Intrării tale în Sfânta Sfintelor.58 ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI 59 tuire. că> ruia închinându-ne.. cântând: Aliluia! In Biserică te-au adus pe tine. că ne-ai adus pe Soarele cel Mare. te sălăsluiesti întru cele neumblate. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pururea Fecioară. cea mai cinstită şi mai sfântă decât toţi sfinţii.. pe care o prăznuim astăzi cinstindu-te. cuvioşii te-au slăvit. îngerii şi pământenii slavoslovesc înaintea lui Dumnezeu pentru tine. dumnezeiască Fiică. strigăm ţie: Bucură-te. că ai deschis raiul cel închis. T > î Icosul al 12-lea: Bucură-te. mântuirea credincioşilor. Condacul al 13-lea: . ca mai înainte să găteşti locaş>lui Dumnezeu-Cuvântul. primeşte acest dar al nostru şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile. cei ce te-au născut. Mucenicii te-au mărturisit. Bucură-te. Bucură-te. ca în totdeauna cu mulţumire să cântăm: Aliluia!(Acest condac se zice de 3 ori. vasul mirului celui dumnezeiesc. ca pe o jertfă curată si străin lucru. că ai născut pe Cel Milostiv. O. necazurile şi primejdiile şi ne învredniceşte împărăţiei celei Cereşti. podoaba drepţilor. munte înţelegător. dumnezeiască Pruncă. cununa Mucenicilor. Fecioară şi Maica Dumnezeului celui de sus. folositoarea lumii. si Condacul 1: Pe cea mai aleasă. Apostolii te-au propovăduit.. Bucură-te. Sfântă Pruncă. Bucură-te. lauda Cuvioşilor.. pe care proorocii te-au vestit de demult.) Apoi se zice iarăşi Icosul 1: îngerii lui Dumue/eu. Bucură-te. bătrânii tăi părinţi. scară însufleţită. bucuria noastră.

că Sfântul Zaharia apărând cinstea ta. \?eniţi cetele creştineşti să ne adunăm la Sfânta Pruncă. bucuria noastră. jertfă bineprimită de Dumnezeu. pururea Fecioară. că el te-a aşezat în Sfânta Sfintelor. Bucură-te. că în Sfânta Sfintelor se pregăteşte azi sălăşluirea ta. Iar tu care ai milostivire nemărginită. Bucură-te. Bucură-te. Icosul 1: îngerii lui Dumnezeu o înconjoară cu credinţă. Sfântă Pruncă. că Sfinţii tăi Părinţi astăzi iau roadă făgăduinţei. pentru mântuirea noastră şi ca o mulţumire să o cinstim cu cântări prăznuind duhovniceşte.42 ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI 43 mulţime de făclii să o întâmpinăm. Sfântă Pruncă. Bucură-te. de evrei a fost omorât. se duce ca o jertfă în Biserica Domnului de către Sfinţii săi Părinţi. iar credincioşii o fericesc pururea şi cu bucurie cântă laudele acestea: Bucură-te. care astăzi eşti adusă în Sfânta Sfintelor. care lăsând toate bucuriile din lume. iar lui Dumnezeu să-i cântăm: Aliluia! In vârstă de trei ani fiind Sfânta Pruncă. că ai fost binecuvântată de marele arhiereau Zaharia. iar mai târziu Născătoare de Icosul. Bucură-te. că de fecioare de vârsta ta ai fost petrecută. Bucură-te. Bucură-te. pururea Fecioară. al 2-lea: Condacul al 2-lea: . Bucură-te. Sfântă Pruncă. că tu începi mântuirea noastră. bucuria noastră. slobozeşte-ne din toate nevoile pe noi care îţi cântăm: Bucură-te. Bucură-te.

Bucură-te. vasul cel sfinţit. ca dar de mare preţ. că David mai înainte a proorocit despre Intrarea ta în Sfânta Sfintelor. David Proorocul te-a lăudat de demult. bucuria noastră. singura binecuvântată între femei. pâine cuvântătoare. ca o Maică Sfântă a Lui. că ai fost aleasă de Dumnezeu pentru a fi Maică a Sa. şi loachim prăznuieşte luminat. Sfântă Pruncă. Icosul al 3-lea: Condacul al 3-lea: . Sfântă Pruncă. Bucură-te. Bucură-te. născând Prunc pe Hristos Domnul nostru. Bucură-te. unde neîncetat ai cântat: Aliluia! Mna cea neprihănită s-a bucurat că împlinind făgăduinţa sa. pentru aceasta să-i cântăm: Bucură-te. turor. Fiică a lui Dumnezeu numindu-te. iar tu. pentru a noastră mântuire. cu această jertfă de cântare: Bucură-te. Bucură-te. pururea Fecioară. s-a adus Domnului. Bucură-te. iar noi te fericim. Bucură-te. biserica împăratului tu-. Pentru această mare taină eşti adusă în Biserica Domnului şi aşezată în Sfânta Sfintelor. că de fecioare cu făclii ai fost adusă. aduce pe Ceea ce s-a născut din făgăduinţa lui Dumnezeu.44 A CA TISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI 45 Dumnezeu. cămara Cuvântului lui Dumnezeu. 1-ai hrănit cu lapte. Fecioară de Dumnezeu aleasă. că ai fost hrănită de îngeri. cortul lui Dumnezeu. Bucură-te. împlinind făgăduinţa Părinţilor săi şi marele arhiereu Zaharia o primeşte şi o aşează în Sfânta Sfintelor. Bucură-te. Bucură-te.

şi cu îngerii împreună :ântând: Aliluia! Saltă astăzi toate oştirile îngereşti i mulţimea creştinilor. Bucură-te. Sfântă Pruncă. bucuria noastră. Sfântă Pruncă. pururea Fecioară. care. Bucură-te. Bucură-te. cu făclii aprinse. Sfântă Pruncă. frumoasa cămară. Bucură-te. împăcarea lui Dumnezeu. slava Apostolilor. pe cea curată şi fără de >riliană si mai luminată decât toată 'ăptura. înaintea feţei Icosul al 4-lea: tale. Bucură-te. Bucură-te. Mieluşeaua lui Dumnezeu. porumbiţă neîntinată. ^ Condacul al 4-lea: împodobită de nuntă se arată astăzi Biserica. primită în Biserică cu mare cinste. sălăşluirea luminată a Mântuitorului. uşa Domnului. primind pe cămara cea însufleţită a lui dumnezeu. petrecând copilăria sa în Sfâna Sfintelor. vistierie preacurată a înţelepciunii. izvorul darului. Preacurată Pruncă. astăzi ne veselim cu fecioarele. scaunul Stăpânului. uşă dinspre răsărituri. Bucură-te. bucuria noastră. mieluşea curată. te-au petrecut Condacul al 5-lea: . întru cele ce nimenea nu inIră. propovăduirea proorocilor. Bucură-te. înnoirea lumii. Bucură-te. porumbiţă neîntinată. pururea Fecioară. purtătorii de făclii aleargă împreună cântând şi grăind acestea: Bucură-te. Sfântă Pruncă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. sfinţenia slavei.46 A CA TISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI 47 Bucură-te. lauda mucenicilor. Bucură-te. Bucură-te. curată. cortul lui Dumnezeu cel neîncăpător. prăznuind petrecerea ta.

Bucură-te. Bucură-te. Bncură-te. noastre. sfărâmarea morţii. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pentru care îi cânlăm: Bucură-te. cămară neîntinată. Maica luminii. cea cinstită de oamenii credincioşi. muntele cel umbrit pe care mai înainte 1-a văzut Avacum şi a vestit pe (leea ce a intrat înăuntrul celor neumblate ale Bisericii. mângâierea noastră în necaz. desăvârşită cu sufletul. căci s-a arăta darul şi adevărul. Bucură-te. . Bucură-te. solitoarea mântuirii. cea înconjurată de îngeri. pururea Fecioară. pe cea *mai ' desfătată decât cerurile şi mai înaltă decât puterile cele de sus. mieluşea curată. Bucură-te. bucuria noastră. liman cu bună linişte. Pruncă cu trupul. cântând strigăm: Aliluia! Icosul al 6-lea: Pe uşa cea neumblată. Bucură-te. Bucură-te.48 ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI Condacul al 6-lea: 49 în Sfânta Sfintelor unde cu bucurie cântai: Aliluia! Icosul al 5-lea: Pe cea de trei ani cu trupul si de mulţi ani proorocită. zid nesurpat. Bucură-te. scară şi turn. mai înainte rânduită a fi Maica lui Dumnezeu. Pe tine te-au propovăduit proorocii mai înainte. ca pe nu cort de Dumnezeu încăpător. casa lui Dumnezeu primind-o. sfeşnic. care ne-a mântuit pe noi. masă. cu cântări să o lăudăm pe Dumnezeiasca Pruncă: Bucură-te. cea plină de lumină. iar noi. astăzi a încetat umbra legii. numindu-te sicriu sfinţit. doctorul tuturor bolilor. Sfântă Pruncă. cădelniţă de aur.

cum Pruncă fiind.50 ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI 51 Bucură-te. Condacul al 8-lea: astăzi ai strălucit în casa Domnului ca un sfeşnic luminos. Bucură-te. împăratul tuturor. stră- . bucuria noastră. râu de viaţă nedeşertat. Sfântă Pruncă. Sfântă Pruncă. sfinţită dăruire. Bucură-te. chemarea noastră. Tot pământul vede astăzi lucruri străine şi preamărite. pentru fruIcosul al 7-lea: Condacul al 7-lea: museţea sufletului ei curat. Bucură-te. Bucură-te. şi ne luminezi cu cinstitele tale daruri ale milelor şi minunilor tale. Bucură-te. pururea Fecioară. purtând chipul rânduielii împreună cântă totdeauna: Aliluia! Preaslăvită sfinţenie. iar noi cântăm acestea: Bucură-te. tămâie cu bună mireasmă. că întorci întristările noastre în bucurie. se păzeşte a fi locaş luminat celui ce a ales-o. Bucură-te. aşezată în Sfânta Sfintelor. Ceea ce ai născut pe împăratul tuturor. Sfântă Pruncă. mirul cel de mult preţ. că ai stricat blestemul Evei. Bucură-te. bucuria robilor tăi. Bucură-te. Bucură-te. bucuria noastră. Bucură-te. punându-se în Biserica lui Hristos. mântuirea noastră. Bucură-te. că ele sunt mai presus de minte. crin cu dulce miros. astăzi Preasfânta Pruncă. pururea Fecioară. cămara cea însufleţită a lui Hristos Domnul. locul bucuriei. Bucură-te. cămara curăţiei. primeşte hrană de la îngeri. carte pecetluită cu Duhul. Bucură-te. Bucură-te.

Bucură-te. Bucură-te. cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea: Astăzi ne-a strălucit primăvara veselă. pregătindu-se a ('l sălaş împăratului Celui Ceresc. pentru care şi noi cu mulţumită îi cântăm: ? Bucură-te. cu darul prăznuirii l n l rării în Biserică a Sfintei Prunce. Icosul al 8-lea: Bucură-te. locaşul luminii. unde te-ai împărtăşit dulceţii celei nesfârşite şi la cele mai bune ai trecut. întru care sunt puse vistieriile tainelor. te-a primit Biserica lui Dumnezeu. că ai strica întunericul. penIru aceasta primeşte de la noi aceste lltude: . străine şi preaslăvite sunt toate ale tale. curăţitoarea cea caldă. pentru acesta noi. steaua cea împărătească.. Bucură-te. Bucură-te.nulul şi mintea. Bucură-te. spic Dumnezeiesc. pururea Fecioară. i •. Bucură-te. |M-iitru un trai sfânt. Sfântă Pruncă. cânlând acest mare praznic. mieluşeaua care ai născut pe Mieluşelul lui Dumnezeu.52 ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI 53 ină este naşterea ta. locuinţa Harului. luminând sufletele noastre. ca un îndurat. holdă nearată. pentru care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Cela ce poartă toate cu cuvântul a auzit rugăciunea drepţilor şi sterpiciunea a dezlegat-o. luceafărul dimineţii. că ai purtat pe Soarele Hristos. văzând în Fiul împlinirea celor mai înainte zise. Condacul al 9-lea: Pe tine. bucuria noastră. Bucură-te. şi le-a dăruit pricina bucuriei. izvor nedeşertat al apei celei vii. Bucură-te. străin este chipul naşterii tale.

mulţimea creştinilor şi toată suflarea. Bucură-te. pod care treci de la moarte la viaţă.54 A CA TISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI 55 Bucură-te. sfinţită scăpare a păcălosilor. că ai născut pe dătătorul legii. Bucură-te. minunarea oamenilor. uşa prin care a trecut Cuvântul. păzitoarea robilor tăi. Bucură-te. cea cu totul lăudată. Bucură-te. Bucură-te. bucuria îngerilor. primeşte-o. Bucurate.mtăm aşa: Bucură-te. bucuria noastră. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Zaharia şi o aşează unde o va primi Dumnezeu şi să fie spre sălăşluirea Mântuitorului". Bucură-te. scara care înalţi pe cei de pe pământ la cer. Bucură-te. Bucură-te. grăia: „Prunca cea dată mie de la Dumnezeu o aduc în Biserica Zidilorului. că ai sfărâmat uşile iadului. Condacul al 10-lea: baruri aduc azi cerul şi pământul Preasfintei Prunce. cetele îngereşti. strigând. Bucură-te. Sfântă Pruncă. că ai alungat pe diavolii cei întunecaţi. grabnic ajutătoare a celor ce se roagă ţie. pe Cel ce poartă toate. că fără de osteneală ai purtat în pântecele tău. . pururea Fecioară. pentru a slăvi pe Dumnezeu cu viaţă sfântă şi cu cântare îngerească: Aliluia! ^ Icosul al 10-lea: In Biserică aducând Ana pe Ceea ce avea să fie casă a Domnului. curăţirea lumii. Noi minunându-ne de acestea < . Intrând în Biserică Sfânta Pruncă. căci legea a trecut ca umbra şi razele Darului au strălucit.

a spus Sfânta Ana. din care s-a născut Icosul al 11-lea: Mântuitorul nostru. Bucură-te. Sfântă Pruncă. Bucură-te. chemându-L pe Dumnezeu cu credinţă în post şi în rugăciune ca să iau rodul durerii mele şi după naştere să o aduc Celui ce mi-a dat-o. cea pururea binecuvân1:ilă de robii tăi. întărirea Mucenicilor. căci a fost dată vouă din făgăduinţă. că prin tine am văzut lumina. Bucură-te. cântând lui Dumnezeu: Aliluia! A)eseliti-vă astăzi luminat. chemarea proorocilor. că ne ridici de la întuneric la lumină. care şi-a ales-o cort însufleţit. Sfântă Pruncă. Bucură-te. adâncul cel nemăsurat. Bucură-te. Condacul al 11-lea: „Roaba Domnului am fost eu". Prin Harul dat ţie de la Dumnezeu. că ne îmbraci cu haina nestricăciunii. Bucură-te. căruia îi cântăm: Bucură-te. împlinind făgăduinţa mea. Sfinţilor ) > Părinţi ai Preacuratei Prunce. Pentru aceasta mă veselesc astăzi. Bucură-te. pururea Fecioară. cea pli^ na de fapte bune. Bucură-te. pe care o aduceţi jertfă sfântă. bucuria noastră. Bucură-te.A MAICII DOMNULUI 56 AGA TISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ 57 Bucură-te. podoaba Apostolilor. că ne ajuţi a nu iubi desl:ilările pămâteşti. Bucură-te. Bucură-te. te-ai făcut uşă de mânCondacul al 12-lea: . stea neapusă. Bucură-te. bucuria noastră. Sfântă Pruncă. pentru curăţia vieţii voastre pe pământ. că prin tine moştenim viaţa cea veşnică. Sfântului Zaharia. scăpare şi liniştea robilor tăi. pururea Fecioară.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful