ACATISTUL NAŞTERII MAICII DOMNULUI

Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. precum în cer aşa şi pe pământ Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. ci să ne izbăvim prin tine din nevoi. ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri. Şi iarăşi va să vină cu slavă. născut. Doamne. că nepricepându-ne de nici un răspuns. Bunule. curăţeşte păcatele noastre. Doamne. pentru numele Tău. prin Care toate s-au făcut. iartă fărădelegile noastre. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. Făcătorul cerului şi al pământului. ci ne izbăveşte de cel viclean. Fiul lui Dumnezeu. Doamne miluieşte (de trei ori). Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti. Sfinte tare. Amin. miluieşte-ne pe noi. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos. Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă. vie împărăţia Ta. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos. se zice: „Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri. lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. Fecioară. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Amin. Şi întru unul Domn Iisus Hristos. Domnul de viaţă făcătorul. Uşa milostivirii deschide-o nouă. această rugăciune aducem Ţie. Cel de o fiinţă cu Tatăl. monah sau mirean. Doamne miluieşte (de 12 ori). a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Întru una. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. noi. Apoi. Atotţiitorul. vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte. Aştept învierea morţilor. se zice: „Binecuvântat este Dumnezeul nostru. iar nu făcut. Unul-Născut. şi a pătimit şi S-a îngropat. acum şi pururea şi în vecii vecilor. miluieşte-ne pe noi (se zice de trei ort). Amin. Care din Tatăl purcede. căci tu eşti mântuirea neamului creştinesc.". Sobornicească şi Apostolească Biserică. că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău. Şi viaţa veacului ce va să fie. şi ne iartă nouă greşelile noastre.De este preot. precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. să judece viii şi morţii. miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit. Şi S-a înălţat la ceruri şi sade de-a dreapta Tatălui. Amin. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. facă-se voia Ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.. Care eşti în ceruri. Duhul adevărului. Doamne. binecuvântată Născătoare de Dumnezeu.. Veniţi să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Sfinte. Şi a înviat a treia zi după Scripturi. Sfinte Dumnezeule. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Şi întru Duhul Sfânt. nu Te mânia pe noi foarte. Tatăl. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava. toţi. Crezul: Cred întru unul Dumnezeu. Preasfântă Treime. iar de este diacon. Stăpâne. Tatăl nostru. Doamne Iisuse Hristoase. al tuturor celor văzute şi nevăzute. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. sufletele noastre. Apoi se zice: Împărate ceresc. ca unui Stăpân. Mângâietorule. Şi nu ne duce pe noi în ispită. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Împăratul nostru Dumnezeu. 2 . sfântă. miluieşte-ne pe noi. sfinţească-se numele Tău. Care a grăit prin prooroci. a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Fiul lui Dumnezeu. Împăratul şi Dumnezeul nostru (şi trei închinăciuni). Apoi: Miluieşte-ne pe noi. cercetează şi vindecă neputinţele noastre. ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat. Amin. păcătoşii robii Tăi. Amin. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. nici nu pomeni fărădelegile noastre. Lumină din Lumină. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Sfinte fără de moarte. miluieşte-ne pe noi. Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit. miluieşte-ne pe noi".

şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei. astăzi Maica bucuriei se naşte spre mântuirea a toată lumea. Să nu intri la judecată cu robul Tău! Auzi-mă. întru adevărul Tău. Psalmul 50: Miluieşte-mă Dumnezeule. Jertfa bine-plăcută lui Dumnezeu este duhul umilit. după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare. Doamne. auzi rugăciunea mea. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi. Că fărădelegea mea eu o cunosc. Şi dezlegând blestemul a dat binecuvântare şi stricând moartea. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea s-a tulburat înlăuntrul meu. Hristos. întru bunăvoirea Ta. şterge fărădelegea mea. Amin. dumnezeiască Pruncă Maria. Adusu-mi-am aminte de zilele cele din început. adevărul ai iubit. auzi-mă. că Tu eşti Dumnezeul meu. Auzului meu vei da bucurie şi veselie. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule. cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Doamne. Pentru numele Tău. şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Doamne. apoi troparul: Naşterea ta. că eu sunt robul Tău. ne-a dăruit nouă viaţă veşnică. de Dumnezeu Născătoare Fecioară. că la Tine alerg. la faptele mâinilor Tale m-am gândit Tins-am către Tine mâinile mele. Dumnezeul mântuirii mele. mă vei via. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. cu credinţă. şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Sionului. şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Că de ai fi voit jertfa. Fă bine. Să nu intri la judecată cu robul Tău. Degrabă auzi-mă. ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. ca un pământ fără de apă. însetat-a de Tine sufletul meu. buzele mele vei deschide. Stropi-mă-vei cu isop. şi iarăşi: Auzi-mă. că din tine a răsărit Soarele dreptăţii. făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. aşa că drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Doamne. bucurie a vestit la toată lumea. Fă să aud dimineaţa mila Ta. învaţă-mă să fac voia Ta. Doamne. întru dreptatea Ta. Dumnezeul nostru. Doamne. din inimă lăudaţi-o aşa: Bucură-te. arderile de tot nu le vei binevoi. cugetat-am la toate lucrurile Tale. Ţi-aş fi dat. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele. Să nu intri la judecată cu robul Tău! Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu. şi gura mea va vesti lauda Ta. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. spăla-mă-vei. Aliluia (de trei ori). Arată-mi calea pe care voi merge. Că iată. şi toate fărădelegile mele şterge-le. bucura-se-vor oasele cele smerite. Şi întru mila Ta vei sfârşi pe vrăjmaşii mei. întru dreptatea Ta. Inimă curată zideşte întru mine. întru dreptatea Ta. prinosul şi arderile de tot.şi Psalmul 142: Doamne. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. că la Tine am ridicat sufletul meu. Amin. că a slăbit duhul meu. şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dumnezeule. Că iată. că spre Tine am nădăjduit. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. ascultă cererea mea. atunci vor pune pe altarul Tău jertfe. CONDACELE ŞI ICOASELE Condacul 1: Astăzi uşa vieţii se deschide. şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Doamne. Nu mă lepăda de la faţa Ta. întru dreptatea Ta. astăzi raza Soarelui Celui înţelegător răsare. întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Doamne miluieşte (de trei ori). că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii. care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! 3 . şi mă voi curăţi. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut. inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Să nu întorci faţa Ta de la mine. vei scoate din necaz sufletul meu. învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale.

Sfânta Sfintelor şi scară cerească. Bucură-te. că numele de Maria ca taină de la Dumnezeu ţi s-a dat 4 . Bucură-te. Bucură-te. Sfânta Sfintelor cea preaaleasă. ca un soare preafrumos ai răsărit şi noaptea întristărilor ai risipit-o prin naşterea ta. care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 2-lea: Adam şi Eva să se veselească împreună cu tot neamul omenesc. floarea milei şi a îndurării Părintelui ceresc. prin Eva cea tainică şi duhovnicească. Bucură-te. cu taină. Bucură-te. că numele tău de înger s-a proorocit. prin care arşiţa păcatului se răcoreşte. rouă milostivirii lui Dumnezeu. Bucură-te. sălaşul cel cuvântător şi cămara cea sfântă a bucuriei. steaua darului care vesteşti venirea în lume a veşnicului Soare. Bucură-te. dimineaţă şi zori care aduci lumii veşnică nemurire. fântâna darurilor şi izvor al mângâierii. Bucură-te. lăudând-o. răsăritul cel gândit al Soarelui Celui neînserat. floare duhovnicească din sămânţă arhierească. Bucură-te. pentru naşterea lui Samu-el. Pentru care cu smerenie şi cu umilinţă te lăudăm aşa: Bucură-te. steaua dimineţii cea înţelegătoare. pe care. că naşterea ta îngerul Domnului o a vestit Bucură-te. Bucură-te. Preasfântă Fecioară. cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc. raiule cu totul înflorit. Bucură-te. Bucură-te. cu credinţă. lăcaş preasfânt şi raiul cel gândit al desfătării. că la naşterea ta cerul şi pământul s-au bucurat. Bucură-te. aşa să-i zicem: Bucură-te. şi bucurie la toată lumea ai vestit. odor ales de Dumnezeu şi slava fecioriei. Pe care toţi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. viaţa lumii s-a înnoit şi bucuria în locul întristării a răsărit. rouă cea de viaţă aducătoare. prin care roua morţii se tămăduieşte.Icosul 1: Soborul îngeresc şi neamul omenesc astăzi după cuviinţă să se veselească. pentru că Eva cea tainică în lume vine şi nădejdea aşteptării lui Adam se împlineşte. dar şi mai mare a fost bucuria dumnezeieştilor Părinţi pentru naşterea ta. stâlparea cea înţelegătoare din rădăcină împărătească. Pentru care. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Ana. revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea. chemarea înapoi a celor pe care şarpele i-a înşelat. căci împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat şi Maica milei la noi a sosit. Bucură-te. slavă şi mulţumită din toată inima au adus lui Dumnezeu. Bucură-te. dumnezeiască Pruncă Maria. că viaţa şi bucuria prin tine lumii se va trimite. chemarea înapoi a celor ce de rai s-au înstrăinat Bucură-te. Bucură-te. care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 3-lea: Bucurie a luat de la Dumnezeu. raiule cuvântător şi preaîmpodobit. din inimă o lăudăm aşa: Bucură-te. că la plinirea vremii. slavă dăm lui Dumnezeu. cântând: Aliluia! Icosul al 3-lea: După îndelungată vreme de nerodire şi de mâhnire a dumnezeieştilor tăi părinţi. Bucură-te. pentru care. la început pe femeie cu numele vieţii a numit-o. aşa: Aliluia! Icosul al 2-lea: Adam. dumnezeiască Pruncă Maria.

ce te-ai născut spre mântuirea lumii. floare care din tulpină uscată ai răsărit. semnul bucuriei în lume a strălucit şi Fecioara Maria. cu duhul. Maica lui Emanuel. Bucură-te. că ne aduci iarăşi desfătarea raiului. prin care soseşte împăcarea lumii cu Dumnezeu. care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 4-lea: Să se bucure Isaia Proorocul cu bucurie mare. floare care ai covârşit toate florile raiului cu frumuseţea ta. dumnezeiască Pruncă. proorocii te-au văzut. Bucură-te. floare duhovnicească. Bucură-te. 5 . Bucură-te.Bucură-te. Fecioară. pe care mai înainte. că prin naşterea ta ne izbăveşti de osândă. că frumuseţea Rahilei s-a deosebit de a ta. Bucură-te. Preasfântă. care la noi ai sosit. floarea darurilor cea înflorită şi frumuseţea cea fără asemănare. căci cu slavă şi cu cinste s-a îmbrăcat prin naşterea ta. steaua dimineţii celei duhovniceşti a răsărit şi raza zilei celei de taină nouă ne-a strălucit Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi pe dumnezeiasca Pruncă. că pe Ana. dumnezeiască Pruncă. Bucură-te. Pruncă a lui Dumnezeu. Fecioară peste care Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit Bucură-te. că pe Iudita cea înţeleaptă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. dumnezeiască Pruncă. Bucură-te. dumnezeiască Pruncă. Bucură-te. Fecioară. dumnezeiască Pruncă. şi odor preacinstit Bucură-te. cerul şi pământul se bucură şi împreună cu noi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea: Înaintea Soarelui dreptăţii. Bucură-te. de a cărei venire. care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 5-lea: Nazaretul cel mic şi nebăgat în seamă să se veselească şi să se bucure. Bucură-te. preasfântă şi preafrumoasă. dumnezeiască Pruncă. că frumuseţea Rahilei ai întrecut-o fără de asemănare. iată. De a ta gândită şi simţită frumuseţe foarte minunându-ne. ce înlături de la uşa Edenului sabia cea de foc păzitoare. la noi a sosit. că. Bucură-te. Bucură-te. dumnezeiască Pruncă. pe care toate neamurile te laudă şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea: Înflorit şi sfinţit tâlcuindu-se Nazaretul. ca a lunii de soare. Bucură-te. cu bucurie mare să o lăudăm aşa: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. care ai împodobit pământul. cu nevrednicie îndrăznim a te lăuda aşa: Bucură-te. Maria. ce s-a născut. cea împodobită cu sfinţenie nemuritoare. mama lui Samuel. dumnezeiască Pruncă Maria. că din pântece neroditor ai răsărit Bucură-te. Bucură-te. că ai izgonit întristarea cea veche din lume. Bucură-te. dumnezeiască Pruncă. ceea ce cu darurile Preasfântului Duh ai înflorit. prin moartea cea gânditoare ai covârşit-o. că tu cu fecioria şi cu proorocia ai covârşit-o pe Maria. dumnezeiască Pruncă. cu taină pe tine te-a arătat Fecioară. cu înţelepciunea ai întrecut-o. de a cărei naştere se veseleşte toată lumea. dumnezeiască Pruncă. că cele cinci slove ale numelui tău pe unele din darurile tale le-a arătat. dumnezeiască Pruncă Maria. floarea darurilor cea preaaleasă. Bucură-te. că prin a ta naştere a venit în lume mila lui Dumnezeu. cea înflorită cu frumuseţea fără de asemănare şi împodobită cu felurimea darurilor Preasfântului Duh. dumnezeiască Pruncă. dumnezeiască Pruncă. Bucură-te. căci cu milostenia şi cu smerenia ai strălucit mai mult ca Abigail.

pe care Dumnezeu până la noi S-a pogorât Bucură-te. prin care noi ne suim la Dumnezeu şi luăm iertarea. Ziditorul îngerilor până la noi S-a pogorât şi firea noastră prin tine s-a suit de-a dreapta Tatălui. Pentru aceasta toţi ne bucurăm şi pe Dumnezeu îl lăudăm. Bucură-te. iar prin tine. scara cea înţelegătoare. scară înţelegătoare. Bucură-te. văzându-te sosind la noi. scară. căci pe aceea îngerii s-au văzut suindu-se şi pogorându-se. scara lui Dumnezeu. Dar. prin care firea oamenilor până la cer s-a suit. Bucură-te. porumbiţă cuvântătoare. fiica potopului păcatelor ne părăseşte. se cuvine a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 7-lea: Scara lui Iacob. oarecând. Bucură-te. Bucură-te. dumnezeiască Pruncă Maria. dumnezeiască Pruncă Maria. prin care lumea s-a izbăvit de întristare. Bucură-te. Bucură-te. pentru care te lăudăm aşa: Bucură-te. cea preaminunată. Bucură-te. care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! 6 . Bucură-te. care ai fost aleasă de Mirele-Cuvântul. scară de taină. scară. cea preaînfricoşată. prin care s-a pogorât la noi mila lui Dumnezeu şi îndurarea. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. căci toată lumea prin naşterea ta se izbăveşte de osândă. porumbiţa darului. Bucură-te. prin care ne-am izbăvit de rana morţii. iar tu. pe care puterea Celui Preaînalt te-a umbrit. Bucură-te. pe tine. scară duhovnicească. peste care Duhul Sfânt a venit. porumbiţă de aur cu totul preastrălucită. porumbiţă. pentru care cu bucurie te lăudăm: Bucură-te. semnul milei şi al milostivirii lui Dumnezeu îl aduci în lume. a tainelor mântuirii. Bucură-te. cu cât este slava ta mai înaltă decât a lui Isaac. semn spre încetarea potopului a adus în corabie. Preacurată Fecioară. Bucură-te. porumbiţă preasfântă şi preaaleasă. scara cerului. porumbiţa lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. porumbiţă. scară gândită. scara Duhului. Bucură-te. dumnezeiască Pruncă Maria. născându-te astăzi. porumbiţă duhovnicească şi preasfinţită. te-a închipuit. Preasfântă Fecioară. Bucură-te. scară vie. porumbiţă. porumbiţă cuvântătoare şi preafrumoasă. care pe cer te-ai rezemat.Bucură-te. Bucură-te. porumbiţă a lui Dumnezeu. care la noi astăzi ai sosit. cu cât slava dumnezeieştilor tăi părinţi a covârşit pe cea a lui Avraam? Pentru care. care covârşeşti cu frumuseţea cea duhovnicească cerurile. care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 6-lea: Porumbiţa lui Noe. scară gândită. care toate treptele duhovniceşti ţi le-ai agonisit. spre desăvârşire. porumbiţă. floare care cu slavă nemuritoare pururea înfloreşti. Bucură-te. cântând: Aliluia! Icosul al 6-lea: Pe tine. care ai vestit încetarea morţii păcatului. care de la pământ ne-ai ridicat. scara cea tainică. Fecioară. care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 7-lea: Avraam Patriarhul şi Sara s-au slăvit de demult pentru naşterea lui Isaac. prin care cerul şi pământul s-au unit. Bucură-te. Fecioară. Bucură-te.

chivot prealuminat şi preasfinţit Bucură-te. că din gura ta cea de gând pe Duhul Sfânt pururea Îl trăgeai. cort al Legii Darului preafrumos lucrat. Bucură-te. care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 10-lea: Împăratul Solomon. după a lor făgăduinţă. Bucură-te. oarecând. cort cu frumuseţe duhovnicească împodobit. Bucură-te. chivot al lui Dumnezeu preaînfrumuseţat Bucură-te. smeriţii. Preasfântă Fecioară. căci cu smerenia cea preaînaltă te-ai îmbrăcat. cântând: Aliluia! Icosul al 8-lea: Vieţuirea ta în Sfânta Sfintelor. cort care ai purtat întru tine pe Dătătorul Legii. că prin tăcerea ta cea de gând de Duhul Sfânt te-a luminat. Bucură-te. Drept aceea. iar Cuvântul Cel întrupat din tine aude cântarea: Aliluia! Icosul al 9-lea: Cortul lui Moise cu meşteşug. cort viu şi înţelegător întru care Cuvântul a locuit. Arhanghelul Gavriil trimis a fost spre a-ţi vesti. cu înălţime de slavă şi de dar te-ai încununat Bucură-te. cort pe care Arhiereul arhiereilor l-a sfinţit Bucură-te. căci cu ochii minţii de-a pururea înaintea ta pe Dumnezeu ai văzut. că gura ta cea de gând spre Domnul pururea o deschideai. Preasfântă Fecioară. căci prin adâncimea smereniei tale. Bucură-te. te-au adus pe tine lui Dumnezeu şi tuturor oamenilor. cu totul fără prihană. chivot viu şi de mână neîmpletit. cort pe care slava lui Dumnezeu l-a acoperit Bucură-te. Bucură-te. dar sfânt. în Sfânta Sfintelor. pentru care şi noi. dumnezeiască Pruncă Maria. căci tu pururea spre Dumnezeu cu privirile minţii erai şi în slavoslovia Lui pururea zăboveai. Bucură-te. iar împăratul cerului şi al pământului pe tine. iar tu. a fost asemenea îngerilor lui Dumnezeu. Bucură-te. adusă ai fost Lui în Biserică şi ca un serafim ai iubit pe Dumnezeu şi ca un înger îl lăudai pe El. Bucură-te. toate popoarele prin tine Îl lăudăm şi-I cântăm laudă: Aliluia! 7 . că prin smerenia ta spre tine Domnul a căutat. Bucură-te. cort care spre sfinţirea şi mântuirea lumii te-ai făcut Bucură-te. cort întru care Arhiereul Cel Mare a intrat Bucură-te. care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 9-lea: Prin cuvânt ai zămislit pe Cuvântul şi L-ai născut mai presus de firea naşterii. toate neamurile te fericesc. cort sfânt şi înţelegător spre încăperea lui Dumnezeu Cel necuprins te-ai făcut şi întru tine L-ai încăput. că prin tăcerea ta cea de gând ai stăruit în luarea aminte. Bucură-te. pentru care te lăudăm: Bucură-te. căci cu vederea slavei Lui pe Moise l-ai întrecut. Copilă a darurilor. Bucură-te. te lăudăm aşa: Bucură-te. biserică preafrumoasă lui Dumnezeu a zidit. biserică vie şi înţelegătoare spre a Sa sălăşluire te-a pregătit.Condacul al 8-lea: Preafericiţii tăi părinţi. Preasfântă Fecioară. Pentru care. dumnezeiască Pruncă Maria. că de la dumnezeiescul Arhanghel ai primit veste de bucurie. Bucură-te. cort care pe Dumnezeu în tine L-ai încăput. Bucură-te. s-a împodobit. că. Ioachim şi Ana. Bucură-te. Bucură-te.

Bucură-te. Bucură-te. iar cetele îngerilor mult minunându-se. Bucură-te. pe care noi. smeriţii robii tăi. Bucură-te. a cărei frumuseţe gândită pe ceruri le-a întrecut. Bucură-te. ca pe o uşă încuiată şi pecetluită cu Duhul. pe Care Îl lăudăm şi Îi cântăm: Aliluia! Icosul al 11-lea: Prin tine. Bucură-te. care Rodul vieţii. biserică înţelegătoare în care Dumnezeu se odihneşte. cea prealuminată. uşa mântuirii cea preaaleasă. biserică preasfântă şi înfrumuseţată. care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 12-lea: David. care pe biserica lui Solomon ai înfrumuseţat-o. pentru care te lăudăm aşa: Bucură-te. care pe toţi îi adăposteşti. uşa împărăţiei cerurilor cea preafrumoasă. dumnezeiască Pruncă Maria. Îl va aduce în lume. uşa luminii şi a bucuriei. şi ca o biserică vie şi înţelegătoare. biserică a cărei slavă dinlăuntru străluceşte. biserica milei şi a milostivirii. uşa prin care mila şi iertarea pentru noi a venit Bucură-te. dumnezeiască Pruncă Maria. Bucură-te. uşa lui Dumnezeu prin care Viaţa a intrat. biserică mai înaltă decât cerurile. pe Care îngerii şi oamenii Îl laudă şi Îi cântă: Aliluia! Icosul al 12-lea: Dumnezeiescul Părinte David. Bucură-te. care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 11-lea: Mai înainte te-a văzut pe tine. Bucură-te. Sfântă Fecioară. Bucură-te. biserică însufleţită şi cuvântătoare. cu credinţă din inimă te lăudăm: 8 . Bucură-te. stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Bucură-te. prin care a venit în lume Mântuitorul Soare. Bucură-te. uşa vieţii celei de taină. îmbrăcată în haină aurită şi împodobită. că din neamul lui pe pământ vlăstar preasfânt a răsărit. a venit în lume Mântuitorul şi uşile cerului s-au deschis pentru toţi cei ce vor crede în El şi pe tine te vor avea mijlocitoare preabună. ca pe o Împărăteasă a cerului şi a pământului. uşa cea înţelegătoare a cerescului Împărat. uşa milei şi a mângâierii. căci cu darurile Sfântului Duh străluceşti foarte. uşa vieţii şi a îndurării. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. uşa gândită a slavei celei nemuritoare. biserică mai desfătată decât cerurile. uşa cea pecetluită a fecioriei. Bucură-te. nestricând peceţile fecioriei tale. biserică în care a încăput Dumnezeu. cu toată podoaba faptelor bune împodobită. biserică preaîmpodobită. uşa darului. prin Duhul Cel Sfânt. prin Duhul Sfânt. după cuviinţă să se bucure. biserică întru care pururea luminează neînseratul Soare.Icosul al 10-lea: Adusu-te-ai pe tine lui Dumnezeu ca o haină de aur. prin care a intrat şi a ieşit Hristos-Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. dumnezeiescul Prooroc Iezechiel. Proorocul şi împăratul. uşa raiului celui preasfinţit. pe tine mai înainte te-a văzut. biserică a Preasfântului Duh. pe tine te laudă aşa: Bucură-te.

care te-ai născut din părinţi drepţi şi fără prihană. din inimă lăudăm naşterea ta cea preacinstită şi cerem prin tine. ajută-ne nouă şi ne învaţă a ne ruga lui Dumnezeu din inimă. Mireasa cea Preasfântă şi cu totul fără de prihană a lui Dumnezeu. iertare păcatelor noastre. ajută-ne nouă să vedem palatul Noului Sion. asculţi rugăciunile nevrednicilor robilor tăi. palatul cel însufleţit al Cuvântului. te rugăm să mijloceşti pentru noi către Dumnezeu. Bucură-te. noian al darurilor celor duhovniceşti.. dumnezeiască Pruncă Maria care te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea. Împărăteasă preabună şi preaaleasă. cu darul preasfintelor tale rugăciuni. umbreşte-ne pe noi de acea fierbinţeală a poftelor trupeşti şi de aprinderea mâniei şi a iuţimii. darul lui Dumnezeu în veacul de acum şi în cel viitor. care la vremea judecăţii celei de apoi mare îndrăzneală către Judecătorul vei avea. Bucură-te. floarea firii omeneşti. roadă preasfinţită a rugăciunii şi a înfrânării. Apoi se zice iarăşi Icosul întâi: Soborul îngeresc şi neamul omenesc. Bucură-te. Tu. Bucură-te. şi Condacul întâi: Astăzi uşa vieţii se deschide. Bucură-te. Bucură-te. norul cel în chipul porfirei cu raze de aur.. Tu. fără de răspândire şi fără de formă.Bucură-te. Pe tine. căruţa Luminii. Tu. O. Bucură-te. mai slăvită decât Serafimii. ca să ne cheme cu darul Său la adevărata pocăinţă. pe Mireasa Mielului şi Maica celor întâi-născuţi. Împărăteasa cea împodobită cu haină de aur ceresc. ca să ajungem la dumnezeiescul rai. O. ca inimă curată să zidească în noi şi cu duh drept să înnoiască cele dinlăuntru ale noastre. luminează-ne cu darul tău. nădejdea preaticălosu-lui meu suflet la judecata cea viitoare. Maica Luminii. cei neputincioşi. ascultă rugăciunea neputincioşilor robilor tăi şi. prin a ta naştere. Preasfântă. Împărăteasa cerului cea preaslăvită. care. te rugăm. preafrumoasă şi preaînţe-leaptă. ajută-ne cu darul rugăciunilor tale să ne curăţim de întinăciunea păcatelor noastre. Bucură-te. veseleşte cu darul tău sufletele noastre cele mâhnite şi cuprinse de întristare. mijloceşte la Preabunul Dumnezeu pentru luminarea minţilor şi a inimilor noastre. ceea ce eşti starea fulgerului dumnezeirii şi raza cea strălucită a Soarelui celui de gând. Împărăteasa cea cu frumuseţe duhovnicească împodobită. Tu. Tu. Împărăteasa cea fără de asemănare. care de-a pururea este strălucitoare celor drepţi şi sfinţi. Împărăteasă preaîndurată. 9 . de la Dumnezeu. păcătoşii şi nevrednicii. Împărăteasa cerului şi a pământului. Tu. Împărăteasă preasfântă şi preafrumoasă. Bucură-te. nu ne lăsa pe noi. Care locuieşte în noi. care astăzi te-ai năs cut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea! Condacul al 13-lea: O. Bucură-te. sălaş al Duhului Sfânt. ajută-ne ca să vedem şi noi. du-ne pe noi la lumina bucuriei. Împărăteasă preamilostivă.. Tu. Maica bucuriei. Bucură-te. Bucură-te. spre bucuria şi mântuirea a toată lumea.. te rugăm. RUGĂCIUNE O. pace şi mare milă. Preacurată şi Preasfântă. nevrednicii. Pe tine. întristarea preafericiţilor tăi părinţi şi a toată lumea ai risipit-o. Pe tine. Împărăteasă preamilostivă şi preafolositoare. Împărăteasa îngerilor şi a tuturor cetelor celor înţelegătoare. ca să nu uităm că şi noi suntem biserici ale lui Dumnezeu şi să nu întristăm cu păcatele noastre Duhul lui Dumnezeu. care în ziua judecăţii celei de apoi vei sta lângă divanul cel de fulger. mijloceşte cu darul tău la Dumnezeu. dumnezeiască Pruncă Maria. raiule cuvântător. cel din ceruri. ajută-ne să dobândim şi noi. chemarea lui Adam celui căzut. cântându-I: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori). Tu. care întru întristări şi scârbe ne aflăm din pricina păcatelor noastre. Preasfântă Fecioară. care din tulpină uscată şi neroditoare ai răsărit şi care. Ierusalimul cel ceresc. Împărăteasa zilei. Preacurată şi Preanevinovată dumnezeiască Pruncă şi Fecioară Maria. cu credinţă şi cu evla vie.

cu adâncă u-milinţă a inimii. Pe tine. Pe tine. cu darul preasfintelor şi preaputemicelor tale rugăciuni. Maica îndurării şi a mângâierii.Pe tine. a luminii şi a bucuriei. te rugăm.rom-art. Amin. care pururea stai de-a dreapta Sfintei Treimi şi care ai născut pe Ziditorul Serafimilor şi i-ai întrecut întru cinstire pe Heruvimi. porumbiţă înţelegătoare cu aripi de aur şi cu străluciri de fulger. să stai aproape de sufletele noastre în ziua cea mare şi înfricoşătoare a Judecăţii de apoi şi să îmblânzeşti mânia cea sfântă şi dreaptă a Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos. să stai lângă noi în ceasul cel mai de pe urmă al vieţii noastre. ca să ne ajuţi şi să ne mângâi sufletele în vremea despărţirii de acest trup stricăcios şi de veacul acesta trecător. care a donat scanner-ul. care a ostenit la trecerea in format digital a acestui acatist si pentru Alexandru. Fie-va de folos! 10 . păcătoşii şi nevrednicii robii tăi. ca să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre. Acatist luat de pe www.com — Articole Romanesti de Misiune Ortodoxa — Rugati-va pentru Marius. te rugăm să ne ajuţi să intrăm pe porţile cele sfinte ale împărăţiei cerurilor şi să ajungem. Împărăteasa cerului şi a pământului. te rugăm din toată inima să călătoreşti cu noi până ce vom trece toate vămile cele înfricoşătoare ale văzduhului şi toată puterea întunericului celui de sub cer. uşa vieţii. te rugăm. noi. Pe tine. la lumina veseliei celei neasemănate şi neapropiate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful