ČOVEČJE SRCE ili DUHOVNO OGLEDALO SRCA

Sadržaj
PREDGOVOR...................................................................... ..................1 1. SRCE GRESNIKA........................................................................... ..2 2. GRESNO SRCE TRAZI SPASENJE...............................................12 3. SRCE POKAJNICKO...................................................................... 14 4. RAZAPET SA HRISTO ................................................................1! ". #OZIJI HRA .................................................................................. 1$ !. KUSANO I PODELJENO

SRCE.....................................................22 %. OTVRDNULO SRCE KOJE JE OTPALO OD #OGA.....................2" &. GRESNIKOV KRAJ.........................................................................2& $. PO#EDNICKO SRCE......................................................................3' 1'. (UDI U SLAVU SVOGA SPASITELJA(.......................................33

i

PREDGOVOR
A)*+,r-./a 0r*d12a3a 4 1' 1)-5a

Ovo nije jedna nova knjiga. Ima više od 200 godina kako se pojavila u francuskoj i poslužila je na blagoslov hiljadama duša. To je duhovno ogledalo, u kome su ljudi mogli videti njihovo stanje onako kako ga og sam vidi. Oni koji su na ovim stranicama svoje vlastito srce su mnogobrojni, i svojim pokajanjem dobili su od !ospoda novo srce i novi duh. "itaju#i ovu knjigu, ne $aboravite da je to ogledalo u kome se možete videti % li&no. e$ ob$ira, da li ste ateista, hriš#anin, nevernik, ili otpadnik 'ruga&(, na#i #e te vaš portret takav % kakav og vidi, kad na vas gleda. og ne gleda ko je ko, kod )jega nema protekcije. On gleda u srce &oveka i po njemu mu sudi ili daje milost. *+vako, ko &ini greh, &ini be$akonje, i greh je be$akonje. I $nate da se on javio da ukloni grehe, a u njemu nema greha. +vako, ko

* '3. 1o ovom se po$naju deca ožija i deca /avolja2 svako. 4ovanova 526%30( 3 . )iko. nije ga video niti po$nao.ostaje u njemu. jer /avo greši odpo&etka. jer je od oga ro/en. nije od oga. i ne može da greši. 0ato se javio +in ožiji % da ra$ori dela /avolova.o tvori pravednost pravedan je % kao što je on pravedan. svako. -e&ice. jer njegovo seme ostaje u njemu. ko je od oga ro/en. ne greši. ko greši. ne &ini greha. ko ne &ini pravednost i ko ne voli svoga brata.o tvori greh od /avola je. . . niko da vas ne dovodi u $abludu.

ome2 4aoh9 . 28%552 *.ome crven u o&ima9 . )e gledaj na vino kad se rumeni. tj. koga iblija na$iva grešnikom.1. O&i #e tvoje gledati na tu/e žene. i želja i strasti svoga tela.ome vika9 . 7rvene i $amu#ene o&i govore o pijanstvu kao što je re&eno u pri&ama +olomonovim 25. Ovo je verna slika kakvu je og vidi. nekog ko se nala$i pod vlaš#u duha ovoga sveta. i . SRCE GRE6NIKA Ova slika poka$uje srce jedne žene ili &oveka koji nije preporo/en.uku9 . )a posledak #e kao $mija ujesti i kao aspida upe#i. koji idu te traže rastvoreno vino.oji sede kod vina.ome rane ni$ašta9 . kad u &aši poka$uje lice svoje i upravo iska&e.ome2 .ome sva/a9 .

* Ispod glave na ovoj slici. $lo#e. be$umlje. koji se u njemu nala$e. u &ove&ijem srcu. og nam kaže da2 *srce je prijevarno više svega i opako.ro$ usta proroka 4eremije. vi vidite srce &ovekovo nastanjeno ra$li&itim životinjama. raspojasanost. +va ova $la i$la$e i$nutra i &ine &oveka ne&istim. ubijstva. % -ok se svaki &ovek divi lepoti pauna. preljube. $avist. lakomstva. blud.srce #e tvoje govoriti opa&ine. ovde. hula.* '. pošto je srce stanište i sedište naših grehova. 2 . koje predstavljaju mnogobrojne grehove. kra/e. 3:28( Isus li&no potvr/uje ovo govore#i2 *4er i$nutra i$ ljudskog srca i$la$e $le misli. ko #e ga po$nati9* '4er. oholost.arko :223%25( 1<=). prevare. .

i$vesni ljudi su ponosni $bog njihovog bogatstva. a poni$nima daje blagodat. 4e$ekilj 2A232%3:( !ordost dola$i i$ dubina pakla i poka$uje se u ra$nim vidovima.* '3. narukvica. prstenja. kulturom. *Oholost dola$i pred pogibao. ožiji an/eo. og mr$i oholost i ponos. $bog visokog obra$ovanja. koja su poslednja . >ucifer. i ponosit duh pred propast. puna žudnji. kro$ koje oni poka$uju svoje telo be$ ikakvog stida. nacionalnoš#u. neverstvo. Ovi gresi su se umnožili u modernim vremenima. On ovde predstavlja telesne žudnje. 'Isaija 3628%3:. '1ri&e +olomunove A25(.* '1ri&e +olomunove 3C23A( 4<D<7. nemoral. heruvim $ašitnik. 1etrova B2B(.on predstavlja greh gordosti 'oholosti. -rugi se još ponose slavom svojih predaka. $aboravljaju#i da se * og suprotstavlja oholima. -rugi se di&e nošenjem ra$nog nakita sa lažnim sjajem. sve kako je re&eno u Isaiji 523:%26. paoje $bog gordosti i postao ožiji neprijatelj2 ?<@O. preljubu. ili obla&enja po modi. ponosa(. nekadašnji nosilac ožije svetlosti. % To je jedna smrdljiva životinja.

koje je prorekao evo dve hiljade godina uskoro. u ustanove. !lumci i glumice koji žive nemoralnim životom. nego je prodro i u domove religio$nih ljudi. preko filmova koje gledaju i $avršavaju tako u sramu i kajanju. neosetno. u studentske domove. '4osif2 3. . ne u$imaju se više $a primer. i preko mnogobrojnih drugih puteva i na&ina. postaju heroji mlade generacije. Tako/e. u tolikoj meri da se moramo podsetiti Eristovih re&i istine. i neprimetno u ljudska srca. . ra$vratnim. "ak jedan stari i surovi mnogobožac ne okleva da pogubi onoga ili onu .ojsijeva(. u škole. pornografske literature. Taj moderan duh vremena ne samo da je $avladao ljudima i ženama. preko bioskopa. Eeroji &isto#e. suptilno. je jednostavno na$vano *moderan moral*.vremena. da #e $adnja vremena biti kao vremena +odoma i !omora.ilioni mladih se inspirišu $a njihov život preko romana koje &itaju. pa to pokvareno seme se seje na besraman na&in. takve koje nam og poka$uje. po$orišta. ono što og na$iva grehom.

5 .

To je prljava životinja.* '3.koji &ine preljubu. I$begavajte blud. i sve pornografske slike. )avika pušenja duvana je toliko osvojila ljude i žene kao nikada ranije. koje apsorbuje svaku sugestiju svaki i$ra$. 4edino . ružnim navikama.* '3. og nam ne kaže da se igramo sa bludom. Tako isto &ini srce grešnika. Ili $ar ne $nate da je vaše telo hram -uha +vetoga koji je u vama.orin#anima 523:( +@I)4<. . jer je Eram ožji svet. svaku literaturu. *< ko se !ospoda drži jedan je duh s )jim. van tela je. i da nas osudi na dan strašnoga suda. a to ste vi. kao pušiti ili žvakati duvan. a bludnik greši protiv svog sopstvenog tela. koja uništava sve što na/e na svom putu. te ne pripadate samo sebi. og #e njega uništiti. i$gleda bi on mogao da ne&emu nau&i našu tako$vanu visoku civili$aciju. bilo da je &isto ili prljavo.orin#anima C23:%38( *ako neko uništava Eram ožiji. ve# da ga se klonimo. koji &ovek &ini. ra$vrat. koga imate od oga. drogirati se opijumom ili drugim opasnim stvarima. . "ove&je telo koje je bilo predodre/eno da bude hram oga živoga je uprljano lošom hranom. % Ona predstavlja grehove pijanstva i proždrljivosti. +vaki greh.

nikad $asi#ena. a ne živimo da bi jeli.orin#anima 523C%3:( 1roždrljiva osoba je gnusna 'gro$na.* '3. dajte* ili *još. odvratna( ogu. i spava& hodi#e u ritama.* *. jer bi to bilo skrnavljenje. . da je . .ožija mo# može osloboditi žrtve duvana i robove /avolu. proždrljivac i pijanica trebali su biti kamenovani da umru 'smrt kamenovanjem(. . *0ar ne $nate da ste hram ožiji i da -uh ožiji obitava u vama9 i ako neko uništava hram ožiji. 'B. 1rema +tarome 0avetu. !ladan se može $asititi jedu#i ukusnu hranu ali preterana želja #e uvek vikati2 *daj. 2A2:( +eti se. još*F 1ohlepa nije nikad $adovoljna. sramoti oca svojega. og #e njega uništiti. koje je $aista hram ožiji. osiromaši#e.ojsijeva 2323A%23( *4er pijanica i i$jelica.* '1ri&e +olomonove 25223.i jedemo da bi živeli.o se druži s i$jelicama. -ok se religio$ni ljudi ne bi nikada usudili da puše u crkvi. dotle be$ ikakvih skrupula prljaju svoje sopstveno telo.

6 .

To je toliko stvarno da bi se površno govorilo.orin#anima C230( !rehovi naše $emaljske prirode se manifestuju prema !alatima B238%232 *< plotska dela su po$nata. Oni koji fabrikuju pi#a su isto tako * odgovorni kao i oni što ih prodaju. ni opada&i. da ni jedan pijanica ne#e u#i u carstvo nebesko. .i$vestan bogat &ovek. jer og kaže2 *Teško onima koji su jaki piti vino i junaci u miješanju silovita pi#a* 'Isaija B222( *Teško onome koji poji bližnjega svoga. ni pederasti.* 'Isaija B232( *)e $avaravajte se2 ni bludnici. dodaje mijeh svoj. ni mekušci. ni ra$bojnici. ni preljubo&nici.* '<vakum 223B(. &aranje. raspojasanost. ni idolopoklonici. da bi ga opio i gledao mu golotinju. jedan proždrljivac. ne&istota.* '3. ne#e naslediti carstva ožijeg. . ni pijanice. to su2 blud. a ne gledaju na djela !ospodnja i ne vide rada ruku njegovijeh. *I na go$bama su im gusle i psaltiri i bubnji i svirale i vino. ni kradljivci. ni gramžljivi. idolopoklonstvo. og nam jasno kaže u +vojoj De&i. rob svoje proždrljivosti umro i podigavši o&i i$ dna pakla bio strašno mu&enF )ije &ak ni potrebno da se napominje $lo koje ra/a pijanstvo.

srdnja.arakteriše lenjost. sva/a.* *I neopijajte se vinom. )everovanje je greh vra&anja. % . kupujte i jedite. vra&anje 'ma/ija(. *>enjivca ubija želja. $avisti.neprijateljstva. hodite na vodu. pirovanja i ovima sli&na. kao što ranije rekoh. $a koja vam unapred govorim. ne#e ožedneti doveka.* 'Gfescima B23A( Gvo po$iva kojim Isus $ove one koji su žedni2 *<ko je ko žedan. i gatanje. i koji nemate novaca. pakost. nego #e voda koju #u mu ja dati postati u njemu i$vor vode koja uvire u ve&ni život. stranke. ne#e naslediti carstva ožijeg. jer ruke njegove . neka do/e k meni i neka pije.* '4ovan :25:%5A( *Oj žedni koji ste god. u &emu je raskalašnost. *< ko pije od vode koju #u mu ja dati. nego se punite punite -uhom. hodite kupujte be$ novaca i be$ plate vina i mlijekaF* 'Isaija BB23(. &injenicu da treba ostaviti $a sutra ono što se može uraditi danas.OD)4<"<.* '4ovan 6236( . da oni koji tako šta &ine. spletke. pijanke. ra$dori. hodite.

B .

oliko je ljudi propalo odlažu#i njihovu odluku $a jedan povoljniji dan. be$ Erista. ili neki drugi dan. a pravednik daje i ne štedi. I ti umireš be$ spasenja. u ve$i našeg spasenja i našeg duhovnog dobra. vodi pravo u propast.* "ovekova priroda je nemarna 'lenja( $a dobijanje ožijih stvari.u daš tvoje srce danas. Eristos je rekao2 * orite se da u/ete na uska vrata. +utra. svaki dan želi.* '>uka 35226( % *Onaj koji traži. . To nam onemogu#uje da se molimo. /avo ti kaže da to ostaviš $a sutra.* '1ri&e +olomunove 2322B%2C( Isus )avin je rekao deci I$railjevoj2 *)e budite lenji da bi ušli i postali vlasnici $emlje. -omorodci 4užne <frike upotrebljavaju &esto oklop kornja&e $a . neka vam ne otvrdnu vaša srca. da tražimo najbogatija ožija obe#anja2 lenjost vodi u uništenje.* *7arstvo nebesko trpi nasilje i siledžije ga grabe.* '4evrejima 52:%A(. na#i #e.* '. koji sigurno ne#e nikada do#i. ne pripada tebi.atej 33232( >enjost.ad ti je og govorno po$ivaju#i te da . koji nikada nije došao. povoljniji.ne#e da rade. . og kaže2 *-anas ako &ujete )jegov glas.

. gatanja.* '1slam 5:225( og utvr/uje korake &oveka i raduje se njegovom putu. ni od pustinje. ni koji pita mrtve. a drugoga u$višuje. beda. jer *!ospod utvr/uje korake svakoga &ovjeka i mio .. ni vra&ar. iskušenja. ni uro&nik. ni koji gata. ako padne ništa mu se ne#e dogoditi. vra&anje.u je put njegov. i $a take . nevolja. ili da se bavimo njome. 4er je gad pred !ospodom ko god tako &ini.gatanje. bilo da verujemo u ma/iju. ožija De& nam kaže da se obratimo živome ogu.* '1salam :B2C%:( og je dao preci$na nare/enja sinovima I$railjevim ovim re&ima2 *)eka se ne na/e u tebe koji bi vodio sina svojega ili k#er svoju kro$ oganj. jednoga ponižuje. = našoj slici kornja&a predstavlja greh vra&anja. *4er u$višivanje ne dola$i od istoka ni od $apada. a ne da se poverimo v dobru ili lošu sre#u. ni koji gata po pticama. )aro&ito u vreme bolesti. ma/iju. umesto da se poverimo ogu živome. ili da &itamo šta #e nam se desiti u horoskopu. koji je spreman da nam pomogne. po $vije$dama. nego je og sudija. ni baja&. ni opsjenar. usamljenosti. ni koji se dogovara sa $lijem duhovima.

C .

0akon i svjedo&anstvo tražite. <ko li ko ne govori tako. niti ih pitajte da se ne skvrnite o njih. mjesto živijeh. *Hta #e re#i moji prijatelji. svet. . )jegova nei$reciva radost. 4a sam !ospod og vaš. ispunjen blaženstvom. njemu nema $ore 'svetlosti(F* 'Isaija A238%20( -ok &itaš ovu malu knjižicu.ojsijeva 3A230%32( *)a polju su psi i vra&ari i bludnici i ubice i idolopoklonici i svi koji vole i &ine laž. og ti govori i po$iva te na pokajanje i napuštanje tvoga takvog života. recite2 ne treba li narod da pita oga svojega9 ili #e pitati mrtve. )jegova slava. .* '5. ali duh kornja&e koji je u tvome srcu ti savetuje ra$ne na&ine kako da odložiš a tvoju odluku i uspeva da napuni tvoje srce strahom. divan mir.* 'B. ako se obratim 'ako poverujem u oga( 9 Hta #e se desiti ako ne mogu više i#i na $abave i igranke. ti vidiš stvari koje treba da .gadove tjera te narode !ospod og tvoj ispred tebe. koji šap#u i mrmljaju.ojsijeva 38253( *<ko vam reku2 pitajte vra&e i gatare. )jegov &udesan. ve&ni život. i na ra$ne terevenke i mondenska $abavljanja9* =mesto da vidiš neiscrpna bogatstva koja su u Isusu Eristu.* 'Otkrivenje 2223B( *)e obra#ajte se k vra&arima i gatarima.

ostaviš i kojih treba da se odrekneš. olje je $a tebe da prihvatiš da je to tako i da tražiš od Isusa Erista da te oslobodi od tvoga lošeg srca. to jest /avola. . gnjev. i$ dana u dan otvrdnjava tvoje srce. i da i$bavi one koji su strahuju#i od smrti celog života bili u ropstvu.* '2. i ljutnja gospodare &esto &ove&ijim srcem i &esto dola$i da ti grehovi dovedu do ubistva. da bi do$volio Eristu da do/e u tvoje srce..ojsijeva 6B2B( *=tišaj gnjev. dok ne postane tvrdo kao kornja&in oklop..% To je jedna krvolo&na i svirepa životinja. *Tako i on u$e u&eš#e u tome. lošem karakteru. >GO1<D-. . kao i strah od smrti te &ine robom +otoninim. . i ostavi jarost. da smr#u obesnaži onoga što ima vlast nad smr#u. *< sada nemojte žaliti. onda kada strah od ljudi. i možeš &ak i uspeti do i$vesnog dana kada #e tvoj bes da eksplodira kao bomba.ržnja.* '4evrejima 2236%3B( -uh koji te gura da odložiš tvoju odluku. Ti možeš probati da gospodariš tvome r/avom.

: .

ali ko #e odoleti $avisti9* '1ri&e +olomunove 2:26( *)e budi nagao u duhu svom na gnjev. huljenje.ološanima 52A( Ima ih mnogo koji probaju da ublaže svoj bes odaju#i se pi#u ili osvetom.* *>jubite 'volite( vaše neprijatelje. Ona je uništila . ali og je rekao da )jemu pripada da se $a nas sveti.* '1ropovednik :28( *< sada odbacite i vi sve ovo2 gnjev jarost. ako mi želimo da taj mir traje. 0.nemoj se dražiti da $lo &inišF* '1salam 5:2A( *4arost je nemilostiva i gnjev je plah. i ljuti jed aspidin. ali *vino je njihovo otrov $majevski.* '.* 'B. jer gnjev po&iva u njedrima be$umnijeh. $lo#u. % Ona je prevarila Gvu u Daju. nala$e se u &ove&ijem srcu.I4<.ojsijeva 52255(. Eristos je rekao2 *>jubi bližnjega svoga kao samoga sebe. . ružne re&i i$ svojih usta. Osveta je slatka srcu grešnikovom. 0bog toga #e og staviti pravi mir u naša srca.* og nam je obe#ao da nam oprosti naše grehove ako mi oprostimo onima koji su nas uvredili. 4edan mr$ovoljan i gun/aju#i duh je mr$ak oguF >oše i ružne želje koje dovode do rata i prolivalja krvi.

. kao i u drugim društvenim sredinama. >jubomora stavlja ružne misli u srce i uništava sre#u drugih. je bio obu$et ljubomorom protiv <dama i Gve kad ih je video da su postali gospodari $emlje i da žive u divnoj $ajednici sa ogom. propovedninci. "ak ožije sluge.* '1esma nad pesmama A2C(. >jubomora je u$rok mnogim bedama i mržnjama u poslovnom svetu. 0bog ljubomore +otona je odlu&io da uništi divnu harmoniju i njihov život sa ogom. nisu $ašti#eni od napada. i bilo bi dobro da budu budni neprestano.najtananiju ve$u i harmoniju sa ogom. *4er je ljubavna sumnja tvrda kao grob. odba&eni an/eo. To je naro&ito slu&aj u i$vesnim brakovima. Ista ta /avoljska ljubomora i ista želja stanuje u mnogim ljudima. &ak može dovesti do smrti. u njihovim srcima &im vide da drugi žive sre#no i $adovoljno. sveštenici. da bi bili ispunjeni pame#u i$ straha da njihov po$iv % rad % ne bi bio poreme#en /avolskim duhom ljubomore. +otona. na mesto >ucifera. ako bi se desilo da og upotrebljava nekog drugog od +vojih slugu više nego njih. popovi. što je i uspeo.

A .

i ako #e to sve da propadne od r/e i moljaca. gde ne uništava ni moljac ni r/a i gde lopovi ne potkopavaju niti kradu. nego sabirajte sebi blago na nebu. Eristos je rekao2 *)e sabirajte sebi blaga na $emlji. 4uda Iskariot. Eiljade ljudi svih klasa i rasa uništavaju vlastite živote i unesre#uju svoje familije $bog pohlepe da $arade velike sume . jer gde je blago tvoje. i da pomogne siromašnima i bednima. )i $lato ni srebro nisu nikakvo $lo. proždljivost. drago kamenje i lepo odelo. Timotiju C230( = . % Ona predstavlja lakomost.* '3. jer su voleli $lato i srebro.I< <. 'Isus )avin :(.* '. onde #e biti i srce tvoje.ongu ima jedna vrsta žaba.atej C238%23(. nego pokušava da sebi prigrabi sva bogatstva ovoga sveta na sve mogu#e na&ine. i crknu. nego ljubav prema novcu koja se krije u &ove&ijem srcu. koje tamane na stotine mrava dok ne puknu. gde moljac i r/a uništavaju i gde lopovi potkopavaju i kradu. u&enik Eristov se obesio. <han i svi njegovi su propali. 4edna proždrljiva osoba nije spremna da otvori svoju ruku. požudu i ljubav prema novcu *jer srebroljublje je koren svih $ala. &asne i ne&asne. jer ga je ljubav prema novcu u&inila i$dajnikom svoga !ospodara i =&itelja.

i onda #u sabrati sve svoje žito i sva svoja dobra. da bi dominirao drugima. I re#i #u svojoj duši2 dušo. pa #u sagraditi ve#e.novca odjednom na ra$nim lutrijama.* '>uka 3223B(.arko 825(. jer u i$obilju ni&iji život ne po&iva na njegovom imanju. ilo da je to politi&ka mo# 'položaj(. To &ine#i oni osu/uju svete koji smelo slede Erista ne pripadaju#i ni jednoj posebnoj crkvi. pij. I ra$mišljao je u sebi ovako2 šta da uradim jer nemam gde da saberem letinu9 Tada re&e2 ovo #u u&initi2 poruši#u svoje žitnice. ove no#i traži#e od tebe . tombolama i konjskim trkama. jedi. <li og mu re&e2 be$umni&e. ili &ak religio$na mo# koja &ini nekolicinu više vatrenim $a crkvenu organi$aciju nego $a O!<. Gvo i pri&e o ludom bogatašu2 *)jiva jednog bogatog &oveka je dobro ponela. ili finansijska mo# $a i$rabljivanje siromašnih. '. >jubav i pohlepa $a novcem idu uporedo sa ljubavlju $a slavom i položajem. po&ivaj. Ielja $a boga#enjem be$ mnogo muke dovodi &esto do smrti i samoubistva. imaš mnoga imanja smeštena $a mnogo godina. uživaj. Eristos je rekao2 *1a$ite i &uvajte se svakog lakomstva.

8

tvoju dušu, &ije #e biti ono što si pripremio9 Tako prola$i ko sebi sti&e blago, a nije bogat pred ogom.* '>uka 3223C%23(. *4er šta koristi &oveku da $adobije sav svet, a život svoj i$gubi9* ';arko A25C(. I Eristos im re&e2 *)e brinite se $a život % šta #ete jesti, niti $a telo % u šta #ete se obu#i, jer je život pretežniji od jela i telo od odela... nego tražite )jegovo 7arstvo i ovo #e vam se dodati... jer gde je vaše blago, onde #e biti i vaše srce.* '>uka 32222%25, 53, 56(. +OTO)<. % ?avo, otac svih lažova i svih laži je ovde podstreka& svih grehova. On gospodari srcem. Eristos je rekao2 *@i poti&ete od oca /avola i ho#ete da &inite želje svoga oca. On je bio ubica ljudski od po&etka i u istini se nije u&vrstio, jer u njemu nema istine. .ad govore laž, od svoga govori, pošto je laža n otac laži.* '4ovan A266(.4edna nevina laž je isto toliko opasna kao i velika laž. Ima laži koje &ovek kaže, koje piše, i koje &ini. 4edan licemer, varalica, je lažov, jer se predstavlja kao jedan bog koji ne laže. 4edan Eriš#anin ne može lagati. *<ko kažemo da imamo $ajednicu sa njim, a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine.* '3. 4ovanova 32C(. *)apolje psi, vra&ari i

bludnici, i ubice i idolopoklonici, i svi koji vole i &ine laž.* 'Otkrivenje 2223B( ;e/u sedam stvari koje og mr$i nala$e se2 *lažni svedok i onaj koji laže...* '1ri&e +olomunove. C23C%38(. 0@G0-<. % Ona predstavlja svest u srcu svakog ljudskog bi#a. = ovoj slici, ona je crna, $la, pokvarena i verovatno uspavana neprestanim grehovima, svesnim, slepim i ra$vratnim, do te mere, da ne može više da sudi o svojim li&nim postupcima. Ta loša 'ružna( savest je nekad mirna, a nekad u$nemirena. Ona osu/uje, kad treba da oprosti, i oprašta kad treba da osudi. *< -uh i$ri&ito kaže da #e u poslednja vremena neki odstupiti od % vere, obrati#e pažnju na varljive duhove i demonske nauke, u licemerju lažljivaca koji su žigosani u svojoj savesti.* '3. Timotiju 623%2(. *O&iš#eni u srcima od $le savesti.* '4evrejima 30222(. Onda je.ona kao spržena sa usijanim gvož/em.
30

OII4G O.O. % Ono vidi sve šta se u srcu doga/a. )išta ne može proma#i )jegovom plamenom Oku, $ato On vidi sve tajne misli i sve skrivene namere srca. '= ovim slikama oko odgovara tako/e i i$ra$u &ove&ijeg lica.( ;<>I 1><;G)I 4G0I7I % Oko srca predstavljaju ožiju ljubav, koja okružuje srca grešnika. Istina je da og mr$i greh, ali nas On voli i ne želi smrt grešnika, nego da se on pokaje i da živi ve&ito. Isus je došao da spasi grešnike. >uka 3B230. @elika je radost na nebu $a jednog jedinog grešnika koji se pokaje. ;ali vatreni je$ici nam govore tako/e o Eristovoj .rvi2 *4agnje ožije koje uklanja greh sveta.* '4ovan 3228(. <)?GO % 1redstavlja ožiju De&. og želi govoriti &oveku i ženi koji su pritisnuti teretom greha da bi mogli u#i u )4G!< % O!< % li&no i da bi $a u$vrat +vetlost i ljubav ožija ušli u &ove&ije srce. !O>= % 4e $nak +vetoga -uha, -uha Istine, koji uverava, ube/uje &oveka da je kriv $bog greha, pravde i suda. +veti -uh je ovde i$van

On ne može stanovati tamo gde greh gospodari i vlada. *@eruj u !ospoda Isusa Erista i bi#eš spašen.* To !ospod želi da ostvari.Otvori . ispunjeno sa novim duhom. ne ostaje ti ništa drugo nego da vi&eš !ospodu u pomo#.&ove&ijeg srca. 33 . -ruga slika to poka$uje. On je obe#ao da promeni tvoje srce i da ti da novo. <ko slika ovoga srca poka$uje stanje tvoga srca.u tvoje srce i pusti svetlost )jegove De&i da u/e unutra.

. posle &ega dola$i su/enje. ožija De& koja je *živa i delotvorna. GRE6NO SRCE TRA7I SPASENJE Ova slika predstavlja pokajni&ko srce koje po&inje da traži oga. te doseže do rastavljanja duše i duha. u vatru i sumpor. <n/eo drži jednu lobanju u drugoj ruci.* Tako ožija De& podse#a &oveka da *je plata $a greh smrt. pa sudi mislima i smeranjima srca. i oštrija od svakog ma&a sa dve oštrice. $glavka i moždine.* '4evrejima 6232( *De$ervisano je ljudima da umru jedanput.* !rešnik i nevernik bi#e ba&eni u pakao.2. <n/eo drži ma&.

)aše telo koje mi toliko volimo. Eristos je rekao2 *4a sam svetlost sveta. )ikada ti ne možeš 32 . hranimo i ulepšavamo. pojedeno crvima. Ovde vidimo grešnika koji po&inje da sluša ožiju poruku i da otvara svoje srce ožijoj ljubavi. ožija +vetlost ula$i u +voj Eram i rasteruje tamu. umre#e i raspasti se. onda kada naše duše i duhovi koji ve&ito žive se budu predstavljali jednoga dana pred ožijim sudom. da u/e u tvoje srce.* '4ovan A232(. nego #e imati životnu svetlost. i koje le&imo da bi $adovoljili njegove požude. Da$li&ite životinje koje predstavljaju grehove. beže. 0ato dragi &itao&e do$voli Isusu Eristu koji je +vetlost sveta. +veti -uh po&inje da osvetljava ovo srce $amra&eno gresima. ko ide $a mnom ne#e hoditi po tami.To podse#a grešnika da svi moramo umreti. koje obla&imo. kako poka$uje ova slika. da bi se ono oslobodilo od tame i dela tame.

da ga napuni sa +vojom +vetloš#u. bi#ete stvarno slobodni. a vi od njega &inite ra$bojni&ku pe#inu. )ajjednostavniji na&in. tvojom pame#u. jer tama su naši gresi. +in oslobodi. )jegova ku#a.* '. .* '4ovan A25C(.atej 23235(. Isus Eristos je *+unce 1ravde*. isterao je sve one koji su prodavali volove. sa +vojom >jubavlju. da ga ulepša.ad je !ospod ušao u hram u 4erusalimu. . je da se pusti svetlost da u/e. . golubove. On želi da u njemu stanuje. ali &im se sunce ra/a. sa +vojom Dadoš#u.isterati i$ tvoga srca tamu tvojim naporima. tama i sve druge svetlosti slabije nestaju.esec i $ve$de nas osvetljavaju malo $a vreme tamne no#i. niti pame#u drugih. i poobarao je stolove menja&a govore#i2 *. *<ko vas dakle. ovnove. Eristos nije došao samo da nam oprosti naše grehove. i najsigurniji % $aista je jedini na&in da se istera tama. Tvoje srce je predodre/eno da bude hram ožiji. ve# da nas oslobodi od ropstva i vladavine greha nad nama.oj dom $va#e se dom molitve.

35 .

rstu. teških. opasnih.ad on vidi . na . i njegovo srce je tužno. i on po&inje ra$umevati da je Isus Eristos ožiji +in. ožija De& otkriva.3. +ada se on osveš#uje 'biva mu jasno( koliko je napravio grehova. ružnih. . . to dovršava ra$bijanje njegovog pokajni&kog srca.ad on reali$uje ožiju ljubav.rst. . ta ljubav prodire u njegovo srce. koja se poka$ala u Isusu Eristu. SRCE POKAJNIČKO Ova slika nam poka$uje srce grešnika koji se $aista kaje. mnogobrojnih. koji mu an/eo. i on se duboko kaje $bog svih mnogobrojnih grehova. $a koje je Isus umro na !olgoti.

krunisan trnjem. Isus mu se približava.rv +ina )jegova Isusa Erista &isti nas od svakoga greha.došao da u$me njegove grehove. i dok on otvara svoje srce pred ogom. u su$ama. jer je pristao da umre umesto njega na *prokletom drvetu* 'na . "injenica da je Isus bio bi&evan. gorko pla&u#i. može da se vidi kao u ogledalu i biva mu sve jasnije koliko je bio daleko od oga i koliko puta se ogrešio o ožije $apovesti. On je duboko i božanstveno dirnut. i da su .u ruke n noge bile probodene klinovima. i pomaže 36 . "itaju#i ožiju De&. da je umro na .rstu(. 4ovanova 32:( *!ospod je bli$u onijeh koji su skrušena srca.rstu $a naše grehove. preobražavaju#i njegovo srce i njegov život. >jubav i ožiji mir ispunjavaju njegovo srce kad on po&inje da shvata da *.* '3. se otkriva jasno i duboko odjednom. pokajanom grešniku.

* 'Isaija CC22(. jer težinu njegovih grehova Isus Eristos li&no je u$eo i odneo sve naše bolove i muke.* =vek gledaju#i na . *i !ospod pusti na nj be$akonja svijeh nas. tvoji grehovi su ti oprošteni. +vetlost +vetoga -uha ispunjava sada njegovo srce. oproštaj prestupa % po bogatstvu . )a drugom mestu ožija De& kaže2 *<li na koga #u pogledati9 na nevoljnoga i na onoga koje skrušena duha i ko drk#e od moje re&i. 'Isaija 323A(.* 'Isaija B5(. koje je ranije bilo prljavo i puno tame. *+am -uh svedo&i našem duhu da smo deca ožija. +veti -uh mu ponavlja tiho re&i Eristove2 *+ine moj '#erko moja( idi u miru 'ne boj se(. ona ga &isti i srce postaje belo kao sneg o&iš#eno . *4er *u Eristu imamo otkup % )jegovom krvlju.rst i videvši Eristovu .* '1salam 562 3A(. 4ednom $a uvekF !rešnik shvata da je Eristos bio ranjen $a naše grehove i kažnjen $bog naših be$akonja.onima koji su smjerna duha. po&inje se ose#ati sve smireniji.rvlju Isusovom.rv svuda prosutu i veruju#i da je to $a njega li&no ostvareno.* 'Dimljanima A23C( +ad je on siguran da *onaj koji veruje ne#e propasti ve# da ima ve&ni život.

Gto $ašto !ospod Isus Eristos nas po$iva da budemo budni. i$van &ove&ijeg srca. da bi se on udaljio. koji se nala$e napolju. da bi se mogli odupreti /avolu. da stražimo. = ovoj slici životinje predstavljaju grehove. on sada voli oga i ožije stvari. +otona ne želi da napusti svoje staro stanište i gleda una$ad.)jegove blagodati 'milosti(. i da !a stuži. su sad ustupile mesto vatrenoj želji da živi $a !ospoda. me/utim. nadaju#i se da #e ponovo u#i. da se molimo. *)jega koji nas je prvi voleo.* 'Gfescima 32:(. 3B . !rešne telesne žudnje.* I umesto da voli svet i svetske stvari.

rstu.* '3. Eristos je umro na . 1etrova 2226(.IDG)4G kro$ žrtvu našega !ospoda i +pasitelja Isusa Erista. = !alatima B23C ožija De& nam nare/uje da idemo i živimo vo/eni -uhom.rstom !ospoda našega Isusa Erista kojim je svet $a mene raspet. RAZAPET SA HRISTO Ova slika nam poka$uje hriš#anina koji je našao savršen .4.ID i I0. a ne više našim telesnim željama.* '!alatima C236(. to je hriš#anin ra$apet $a svet. &itamo2 *ako -uhom . i u !alatima B22B. da bi mi kro$ )jega mogli biti *mrtvi $a grehove i da živimo $a pravednost. koji se ne hvali više *ni&im drugim sem . i ja $a svet.

u na glavu umesto $latne krune. obukli su !a u skerlet. 3C .* 1ljuvali su na )jega. jer *ka$na koja nam daje mir je pala na )jega. tukli su !a po glavi.ralju. metnuli su . . da !a ra$apnu. -uhom i da hodimo.u se rugali.živimo.u skinuli haljine. i u$evši trsku i$ )jegovih ruku. +a )jegove desne strane stavili su trsku umesto kraljevskog že$la i klanjaju#i se pred )jim ismevali !a govore#i2 *0dravo jevrejski .* *On je umro $a naša be$akonja. pošto su !a tukli batinama i &im su ispleli krunu od trnja. pošto su .* Irod i njegovi ljudi su .ožemo videti i bi&eve sa kojima su !a krvni&ki bi&evali.* )a ovoj slici vidimo gredu na kojoj je Isus bio $ave$an. 1ošto su !a tako be$o&no ismejali odveli su !a.

Ima toliko *hriš#ana*. koji pevaju himne i duhovne pesme. koji je i$dao i prodao Erista $a trideset srebrnjaka. sunce. koji se mole po crkvama. kišu. !ospode.. ispunjavaju#i tako ožije proro&anstvo2 *-ijele haljine moje me/u sobom. me/utim oni ra$apinju stalno i$nova njihovog +pasitelja. ali ne žele da pri$naju jedini i pravi ožiji autoritet.. koji se pri&eš#uju hlebom i vinom. *)e#e u#i u carstvo nebesko svaki koji mi govori2 !ospode. = ovoj istoj slici nala$imo 4udinu kesu.* +vi ljudi žele da dobiju ožiji blagoslov. acali su kocku ko #e dobiti )jegovu tuniku.* '. koji su to samo po imenu. +ve su skinuli sa )jega i odbacili !a govore#i2 *. su bili upotrebljeni od strane vojnika koji su uhvatili Isusa no#u.atej :223(. i $a dolamu moju bacaju ždrijeb* '1salam 2223A(. svojim $lim delima koje &ine kad i$a/u i$ crkve.i ne#emo da ovaj &ovek vlada nad nama. Jenjer i lanac. jer je ljubav $a novcem bila ovladala njegovim srcem i $amra&ila mu um. Ima ih $a koje og postoji samo . nego ko &ini volju Oca moga koji je na nebesima.

odre#i #u se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima* '. 3: .kad se nala$e u nevoljama i teško#ama. ali kasnije se pokajao i gorko plakao.* '. pri$na#u i ja njega pred Ocem svojim. 4edan vojnik !a je probo ma&em i$me/u rebara. Isus je tako/e rekao2 *Onaj koji ne u$ima krsta svoga i ne ide $a mnom.atej 3025A( laženi su koji se nala$e na +teni.atej 30252%55(. nije mene dostojan. koji mene pri$na pred ljudima. 1etar !a se tri puta odrekao ispred mlade služavke. I pre nego što je pevac $apevao. i odmah je i$ašla krv *pomešana sa vodom*. Ispovedate li vi Erista vašim re&ima9 Ili vas je sramota od )jega pred ljudima9 *+vaki. dakle. < ko god se odrekne mene pred ljudima. koja je Isus EristosF On je stena vekovna. koji je na nebesima.

Moja sigurnost u nesreći. moj zaštitnik. Moj zaklon. .Koju je Bog srcu mome umornom. o je !sus !SK"#$%&'!K. moja tvrđava. Kao zaklon. Stavio u životu valovnom. odbrana. Moja stena.

3A .

pa #e ga ljubiti moj Otac. mi vidimo +vetoga -uha. +ina i +vetoga -uha. !reh je proteran. =mesto životinja kojima je vladao +otona.* '4ovan 36225(. stanište oga. #O7IJI HRA Ova slika poka$uje o&iš#eno i posve#eno srce grešnika spašenog neiscrpnom ožijom miloš#u i milosr/em. . Ovo srce je $aista postalo ožiji hram. -uha .ro$ Isusa Erista og poštuje. Ovo srce je sada ožiji hram. drža#e moju re&. i do#i #emo k njemu i nastani#emo se kod njega. ceni blagoslovi i popravlja &oveka. prema obe#anju !ospoda Isusa Erista2 *<ko me ko ljubi.". otac laži. Oca.

u$držljivost i druge još prijatne ogu n ljudima. vera. ve# u veri. oja&an slavnom nadom skorog povratka našega !ospoda Isusa Erista. +ad je on lo$a od pravog &okota. on ima mo# da pobedi telo i njegove požude. da ra$apne starog &oveka. jedno divno drvo koje donosi plodove -uha kao2 *ljubav. mir. dugotrpljenje. On živi u sigurnoj i živoj nadi. On ne živi više da gleda. naš !ospod Isus Eristos i ova lo$a donosi plodove. On živi 38 . sada je srce postalo. '4ovan 3B23%30( 1ošto je bio ispunjen +vetim -uhom i bio kršten +vetim -uhom. Tajna ovoga bogatstva plodova je što on živi u Eristu i Isus Eristos i )jegove $apovesti žive u njemu.Istine. krotost. dobrota. jer vera u Isusa Erista je pobeda koja pobe/uje svet. &estitost. radost. 1ošto je bilo sedište telesnih želja. &uje i ose#a samo.

pra$nim. i pored svih bogatstava i svih pobeda nad spoljnim neprijateljima2 on je ipak reali$ovao svoje unutrašnje nedostatke. kao što je u&inio -avid traže#i od !ospoda da mu da jedno novo srce. ve# želi da vam pomogne. * laženi su &isti srcem. og želi da u vama stvori novo srce. jer On je dao jedno divno obe#anje govore#i2 *I pokropi#u vas vodom &istom i bi#ete &isti. 7ar -avid je $nao da se najve#a bitka odigravala u njegovom vlastitom srcu. i duh vladala&ki &eka me potkrijepi* '1salam B3232(. lažnim. koja traje ve&ito. ja #u vas o&istiti od svijeh ne&istota vaših. jer #e oni oga gledati. I da#u vam )O@O .atej B2A(.u ljubavi ožijoj i kro$ ljubav ožiju. samo tada je to mogu#e. )iko od nas ne može o&istiti svoje vlastito srce. mole#i se !ospodu2 *@rati mi radost spasenja svojega. koji ne traži sve to.* '. obe#anjima. To se ne može posti#i krpljenjem pocepanih haljina sa $akrpama vaše li&ne pravde. Tek kad se pokajemo iskreno pred ogom. da bi vaše srce postalo odgovaraju#i stan $a oga. niko ne može stvoriti jedno &isto srce u svojim grudima.

I /avo se vidi na ovoj slici. Gto.+D7G. I duh svoj metnu#u u vas i u&ini#u da hodite po mojim uredbama i $akone moje da držite i i$vršujete. 322:%30(.* '4e$ekilj 5C22B%2:(. on se pretvara u an/ela svetlosti. '1salam 562A.atej 2235. -ela B238. ide okolo kao lav koji ri&e. @aš protivnik /avo. On se nala$i u li$ini srca i vreba pogodan momenat da bi ušao u svoju bivšu ku#u. 83233%32. što je og $ape&atio . obmanjuju#i vernike koji 20 . i nov #u duh metnuti u vas i i$vadi#u kameno srce i$ tijela vašega. bdijte. i da#u vam srce mesno. 0ato nas apostol opominje da stražimo i da se molimo2 * udite tre$veni. = ovoj slici se ponovo pojavljuje an/eo.* '3. $na&enja )ovoga 0aveta. traže#i koga da proždere. 1etrova B2A(. -anilo C222. @rlo &esto. . -akle an/eli su namenjeni da služe one koji #e naslediti ve&ni život i oni imaju naredbu da se nastane oko onih koji se oga plaše.rvlju +voga +ina Isusa Erista.

. ako se mi odupremo /avolu.nemaju dovoljno budnosti. '4akvljeva 62:(. i on je toliko sposoban da &ak uspeva da prevari i najvernije me/u i$abranima. on #e pobe#i daleko od nas.e/utim. jer su $aslepljeni požudama ovoga sveta. .

23 .

umesto da im se odupre. dok drugo oko gleda drsko i be$obra$no oko sebe udvaraju#i se celom svetu. =mesto da sluša glas !ospoda oga. jer on po&inje da se uspavljuje u svom hriš#anskom životu. i u njegovom srcu $naci njegove spremnosti da trpi $ajedno sa Eristom. =nutrašnje svetlo je $amra&eno. Okružen je iskušenjima u koja sve više pada. .ogu#e je .!. KU6ANO I PODELJENO SRCE Gvo tužnog portreta jednog otpadnika. 4edno od njegovih o&iju se $atvara. on po&inje sada da sluša sladostrasne predloge i lažna obe#anja kuša&a '/avola(. nisu više vidljivi.

On ne nosi više svoj krst veselo. on ustupa postepeno mesto kuša&u. ali ljubav prema ogu se ohladila u njegovom srcu. dok sa druge strane tvrdi da još uvek voli oga u svome srcu.da on još ide u crkvu. )jegova vera postaje nesigurna. Ovaj hriš#anin je svakako $aboravio da je 22 . nemaran u svome srcu. 1o&inje da flertuje sa svetom. $ve$da savesti se ugasila. postaje indiferentan. on prestaje da ula$i u $ajednicu sa ogom preko molitve. koji je u $asedi vrlo bli$u srca. +ve više se nala$i u društvu poro&nih ljudi nego u bratstvu pravih vernika. -uh pauna koji predstavlja oholost. gordost i uobraženost nastoji po svaku cenu da u/e u +rce. kriju#i svoju ljubav prema svetskim &arolijama pod mantilom religije. )jegov duh je podeljen i$me/u ra$li&itih mišljenja. krst je $a njega postao jedan težak i nepoželjan teret.

ro/endanu(. gde ga je sramota da mu se rugaju. To po&inje &esto *vrlo naivno* na i$gled. 1ijanstvo 'alkohol(.ože se desiti da se ra$veseli i$nenadno. . <ko mi damo mali prst /avolu. da pravi sumnjive šale. slabi#em. da bi i$legli njihova ružna dela. i ne&istih misli lete i$nad naših glava. 'pra$niku. kuca sada na njegova vrata. odvla&e#i tako/e dušu i duh u ve&iti pakao. da ga na$ivaju pravim hriš#aninom. svadbi. ali smo mi $a osudu. *popom*. i traži da u/e. ako ih pustimo da u/u u nas. on #e nam u$eti celu ruku. 0ato nas . Tada mu /avo na uvo šapu#e da samo ovom prilikom 'samo jedanput(. i ako im do$volimo da naprave gne$da u našim srcima. da pose#uje balske dvorane. mesta ra$nih $adovoljstava koja nisu preporu&ljiva. i sad postaje ohol. Istina je da mi ne možemo ništa u&initi ako divlje ptice $la. na primer kad se nala$i u društvu prijatelja. njegov duhovni život ne#e biti ugrožen. religio$nim fanatikom ili maminom ma$om. na nekoj slavi.bio spašen jedino &istom ožijom miloš#u. i tako pada pod uticaj neprijatelja 'protivnika( ube/en da je to priroda &oveka i da *pogrešiti jedanput nije greh*.

"oveka koga vidite da $abada nož u srce na ovoj slici predstavlja podsmeva&e. otvaraju#i tako vrata mržnji i oholosti. 1obedniku. >oše raspoloženje. &ini ga robom ljudi. Treba da bežimo Isusu Eristu. !ro$na $mija ljubomore se pojavljuje uvek kada drugi ljudi imaju više uspeha. i on se udaljava od oga.+a njihovih podrugljivih i klevetni&kih usana. ruga&e n protivnike hriš#anstva. srdžba i ljutnja se manifestuju kad je $abrinut i ra$o&aran. i šta #e u&initi ljudi.og hrabri sve&ano da bežimo od mladala&kih žudnji. ili bogatstva nego mi. <ko joj mi damo i najmanju šansu. oni bodu i ranjavaju srca hriš#ana. +trah *šta #e mi re#i9*. i da se ne igramo sa grehovima. Takav hriš#anin po&inje strahovati više od ljudi nego od oga. i lagano i vešto se uvla&i u nas. bilo na koji na&in da nam se oni predstavljaju. i nastoje na silu da u/u u to srce. i jedno srce koje je podeljeno ne može i$držati takve napade. 25 . Oslobodiocu.

. 3. .* '. kad je rekao2 *+tražite i molite se ogu da ne padnete u napast. jer je duh sr&an.Tako je lako da do$volimo srebroljublju da u/e u naša srca ako ne vodimo ra&una o opomeni koju nam je !ospod Isus Eristos dao.atej 26263. ali je tijelo slabo.* 'Gfescima C233%3A(. neka pa$i da ne padne.* *Obucite se u sve oružje ožije. da biste mogli odoleti /avolskom lukavstvu.orin#anima 30232 nam kaže2 *+toga ko misli da sigurno stoji.

26 .

OTVRDNULO SRCE KOJE JE OTPALO OD #OGA Ova slika poka$uje stanje otpalog srca. Isus Eristos li&no je opisao situaciju vra#anja una$ad u .%. koji je probao ožiji dar. ide i$ lošeg u gore. koje se vratilo una$ad. i jasno objašnjenaK 4edan &ovek &ije srce otvrdnjava kad og interveniše $a njega. i ako Istina 4evan/elja. *Dadosna vest* joj je bila najavljena. koji je postao u&esnik +vetoga -uha. Ovaj &ovek je bio osvetljen. a $atim je skrenuo sa pravoga puta. i ako &ini sve mogu#e napore da se popravi. Ona poka$uje tako/e jednu osobu koja se nikad nije pokajala ili koja se nije predala ogu.

gorih od sebe. pa u/u i borave onde. "ak i$ra$ lica 2B . nala$i ga po&iš#ena i ukrašena. !reh sa svom svojom mo#i i prevarom je došao i uselio se da bi vladao srcem. I kad do/e. 1etrovoj poslanici 2222 stoji2 *)jima se dogodilo ono što kaže istinita poslovica2 *vratio se pas na svoju bljuvotinu* i *Okupana svinja vra#a se da se valja u kalju$i*.ad ne&isti duh i$i/e i$ &oveka. kaže2 vrati#u se u svoj dom odakle sam i$išao. i poslednje stanje &oveka toga biva gore od prvoga. ide kro$ be$vodna mesta traže#i pokoja. Tada odla$i i u$ima sedam drugih duhova. I kada ga ne na/e. koji ne#e da se pokaje.* = 2.>uki 33226%5C2 *. otkrivaju jasno stanje srca jednog otpalog hriš#anina ili grešnika. Ovi biblijski stihovi.

<li u našoj slici nema pravog pokajanja. moglo bi se re#i. je prinu/en da napusti srce. )jegova svest. =sta#u i oti#i #u svom ocu i re#i mu2 o&e. +rce ne može biti istovremeno hram ožiji i /avolja pe#ina. ona spava. +veti -uh.* Otac videvši svoga sina koji se kaje. oprašta mu i prima ga u svoju ku#u. = >uki 3B23C%38. stanje njegovog srca. primi me kao jednog od tvojih najamnika. <n/eo koji predstavlja ožiju De&. ovaj &ovek nije se $aista okrenuo ogu. i ne traži oproštaj ispred nogu Isusa Erista. Ima o&i ali ne vidi rupu od pakla be$ dna koja se otvara pod njegovim nogama. ali ne &uje glas Eristov. $grešio sam nebu i tebi. a ja ovde propadam od gladi. On ima uši. < kada je došao k sebi re&e2 koliko najamnika kod moga oca imaju hleba u i$obilju. pošto greh i +veti -uh ne mogu $ajedno da stanuju. spržena je usijanim gvož/em.toga &oveka poka$uje u i$vesnoj meri. nisam više dostojan da se $ovem tvoj sin. ali mu niko nije davao. taj tihi golub. stoji2 *I želeo je da napuni svoj stomak roš&i#ima koje su svinje jele. On . gledaju#i po$adi u nadi da #e se ta osoba pokajati kao odbegli sin. u tišini. odla$i tako/e tužno.

1etrovu 223%36(. kao jedan okre&eni grob. . i ogreši se o -uha blagodati. jednog ne&istog duha.ojsijev $akon. <ko ova slika odgovara stanju tvoga srca. svaki greh u pratnji jednog specijalnog demona. oni ga drže ve$anog. be$ milosti umire u prisustvu dva ili tri svedoka.ogu#e je da taj &ovek ima još i$gled poštovanja.oliko goru ka$nu mislite da #e $aslužiti onaj koji.* '4evrejima 3022A%28 % vidi tako/e i 2. kojom je osve#en.ad neko prestupi . a unutra je pun kostiju mrtva&kih i svake ne&isto#e. poga$i +ina ožijeg i krv save$a.nema više srama nastavljaju#i da greši. sada okupiraju srce. Iako bi želeo da se oslobodi od svojih ugnjeta&a. dragi prijatelju. smatra ne&istom. Otac laži sada $au$ima mesto -uha istine. da li&i na religio$no bi#e. *.* '. $avapi 2C . On sedi sad u njemu kao kralj u svojoj prestonici. . +otona vlada njegovim srcem.atej 2522:(. ali *koji se spolja vidi lep. +vaka životinja.

možeš me o&istiti. <li ako nastaviš da otvrdnjavaš tvoje srce. be$ odlaganja i od sveg srca. pošto si i$abrao smrt umesto života.* '.!ospodu. ako više voliš tamu od svetlosti $a tebe onda nema nade. ni pomo#i. < On može. ako do/eš iskreno i pokajni&ki k )jemu. . -o/i k )jemu kao što je došao gubavac Eristu govore#i2 *<ko ho#eš.* 'Dimljanima C225(. i On želi da ti oprosti sve grehove. *jer je plata $a greh smrt.arko 3260%63(.

2: .

>ažna $adovoljstva greha su nestala i on mora da se suo&i sa strašnom realnoš#u plate $a greh. koji uvek odlažu pokajanje $a sutra. i njihove .&. GRE6NIKOV KRAJ Ovde vidimo smrt koja se približava otpadniku i grešniku. +mrt 'kostur( je sada došla i$nenadno. 1aklene strahote ga obu$imaju. njihova duša je ispunjena strahom od smrti koja dola$i. koga je on dugo odbacivao. i podrugivao .u se. <ko je telo njihovo puno bolova. i on otkriva da više ne može imati $ajednicu sa ogom. )jegovi stari *prijatelji* strahuju da budu pored njegove postelje. tim ogom.

ne može mu sada više pomo#i.pra$ne re&i ohrabrenja ne mogu mu više doneti nikakvu pomo#. i &ak njegov *pastir* neverni. *strašno pasti u ruke oga živoga*. možda na samrtnom &asu. jer mu /avo to ne do$voljava više. I$gleda mu nemogu#e da svoje misli skoncetriše na oga. Eiljade osoba 2A . )jegova bogatstva. ne mogu mu život produžiti ni spasiti njegovu dušu. svakako pribavljena nepošteno. 1o&inje da reali$uje da je. ali sada otkriva da je suviše kasno. '4evrejima 30253( )adao je se da #e jednoga dana sve staviti u red sa ogom. +ve što je ranije voleo. sve $ašto je živeo i$gleda da mu se sada ruga. niti olakšati njegovu agoniju.

ovaj grešnik. a $atim sud* dola$i. u ve&ni oganj pripremljen /avolu i njegovim an/elima.umiru od i$nenadne smrti. govore#i mu2 *Idite od mene. 0na&i. ne &uje ohrabruju#e i spasavaju#e De&i ožije. nemogu#i da na/u oga na samrtnom &asu. pošto je celog života odbacivao milost i ljubav ožiju. koji umire.* '. prokleti. )a našoj slici. ve# glas svog +udije umesto glasa svoga +pasitelja.atej 3B263( *I kao što je ljudima odre/eno da jednom umru. '4evrejima 822:( . potrebno je tražiti oga dok !a je još mogu#e na#i.

28 .

srebroljublje. !ordost. PO#EDNIČKO SRCE Ova slika predstavlja hriš#anina. $a&etnika i usavršitelja vere. koja mu je otvorena.ušan sa svih strana. +otona i njegova cela pratnja okružuju srce vernika. demoni . i tr&i istrajno prema karijeri 've&nom životu(. . bore#i se hrabro i pobedni&ki u vatri teško#a i iskušenja. ostaje &vrst i podnosi sve do kraja.$. On *je uperio svoj pogled na Isusa. bivaju#i više nego pobednik kro$ !ospoda Isusa Erista. '4evrejima 3222( odbacuju#i svaki teret i greh koji ga okružuje tako lako. oholost. probaju#i u$alud da skrenu ožije dete sa pravoga puta.

budan i opre$an hriš#anin *otkriva* greh &ak i ako do/e da se ovaj krije pod plaštom religije ili ako u$ima i$gled an/ela svetlosti. 4edan drugi &ovek 50 . to nema nikakav uticaj na hriš#anina posve#enog. tako/e. jednog &oveka koji igraju#i drži u svojoj ruci &ašu vina da bi naveo hriš#anina u iskušenje. kriju#i se ispod jednog mantila ili drugog imena. poka$uju#i ispred njega požude ovoga sveta. jer greh vrlo &esto menja forme ra$li&ite. koji je $aista mrtav % sa Eristom % $a grehove i $a svet.nemorala. . i drugi gresi su tu predstavljeni.e/utim.agarac je $au$eo mesto leoparda. jer ožija De& i +veti -uh ga vode u celoj Istini. .e/utim. @i vidite. .

jer su tako progonili proroke koji su bili pre vas. &ine neprestano sve što mogu da bi iš&upali hriš#anina i$ ožije ljubavi. . 'veselite se( jer je nagrada vaša velika na nebesima. ili golotinja. jednom re&ju naše *4<*.* 'Dimljanima A25B%5:(. . ili ma&9. Tako isto i klevetanja. ili pritešnjenost. telo.* '. podrugivanja. mi možemo biti pobednici kro$ EDI+T< koji nam daje snagu. radosni i u totalnom poverenju2 *. neverstva i pretnje što dola$e od ožijih neprijatelja. i vrlo &esto od tako$vanih vernika bodu neprestano srce pravog vernika..atej B233%32( !reh..o #e nas rastaviti od Eristove ljubavi9 nevolja. mi možemo re#i $ajedno sa apostolom 1avlom. ogovaranja.e/utim. Imaju#i na sebi ceo oklop i oružje ožije. vernik može ostati uspravno u strašnim danima i podneti sva iskušenja. Dadujte se i kli&ite.bode verno srce. On 'pravi vernik( se se#a Eristovih re&i2 * laženi ste kad vas nagrde i usprogone i nabede svakim $lom lažu#i mene radi. ili pogibao. ili glad. +a naše strane. ili gonjenje. <li u svemu tome mi nadmo#no pobe/ujemo pomo#u onoga koji nas je $avoleo.

* *Onome koji pobedi i koji &uva moja dela do kraja da#u mu vlast nad nacijama. poka$uje da je hriš#anin dao svoj novac . napravi#u od njega jedan stub u hramu ožijem i ne#e odatle više i$a#i. ožiji an/eo koji je i$nad njega.* *Onaj koji pobedi. 52B.* *Onaj koji pobedi. je ožija De&. 3:.* *Onaj koji pobedi ne#e trpeti od druge smrti. +rce ovoga vernika je prepuno vere i +veti -uh u njemu stanuje. 33.* *Onome koji pobedi da#u da jede od mane sakrivene i da#u mu beli kamen na kome je napisano jedno novo ime. 2C.* *Onaj koji pobedi bi#e obu&en u bele haljine. *Onome koji pobedi da#u da jede sa drveta života.njige Iivota i ispoveda#u njegovo ime pred mojim Ocem i pred )jegovim an/elima.. data onima koji pobe/uju.* 'Otkivenje 22:. koja ga podse#a na divna obe#anja. 23( Otvorena kesa sa novcem.* *Onaj koji pobedi do kraja i &uva moje re&i da#u mu mo#. podnose#i sve do kraja.0ve$da ove savesti je svetla i sjajna. 32. ne#u i$brisati njegovo ime i$ .. stavi#u ga da sedi sa mnom na mome prestolu.

53 .

On pose#uje. On voli molitvu. Ono ' iblija( . nala$e#i u njemu. on ih upotrebljava da pomaže siromašne.ogu. nego jede hranu prirodnu i $dravu. =mesto da ra$bacuje svoja $emaljska dobra. $na&e da živi jedan &ist život i da ne &ini ništa preko mere. i sve to $a ožiju slavu. redovno ožije službe u njegovoj 7rkvi. Otvorena knjiga je +veto pismo. jer on $na da hriš#anin ne može živeti be$ molitvene $ajednice sa ogom. pomaže misije. niti bilo kakvo ne&isto jelo. ili u samo#i. i ne prlja svoje telo koje je ožiji hram. )jegovo srce je postalo ku#a molitve. u ku#i i krugu familije. Eleb i riba. ne u$ima ni drogu. koje on &ita i studira svaki dan. snagu. niti štetne lekove. život. mudrost. daje dobrovoljne priloge. svetlost. jedu#i životinjsku krv. žva#u#i ili puše#i duvan. )e rasipa svoj novac. Ono ' iblija( je postala lampa ispred njegovih nogu i ma& sa kojim se on bori protiv neprijatelja /avola(. On se ne prlja piju#i alkoholna pi#a. be$ ob$ira na vreme i doga/aje. i neprocenjiva duhovna bogatstva. i sva ogougodna dela.

kupatilo u kome se može oprati. ve&ne stvari. pošto puno#om +vetoga -uha. 1ošto $na da je vaskrsnuo sa Eristom u novom životu. 52 . najsavršenija ožija ljubav je ispunila njegovo srce. ogledalo u kome se vidi. živa voda koja gasi že/. on traži stvari odo$go. On je spreman da sretne oga i li&i na drvo posa/eno na obali reke. nevidljive stvari. jer je to njegov svakodnevni duhovni hleb.mu je od neprocenjive vrednosti. Ovaj &ovek ne po$naje strah od smrti. jer $na da nema krune be$ krsta. On voli da nosi krst. koje donosi mnogo plodova.

ne#e umreti doveka.1'.* +mrt ne predstavlja više hriš#aninu. gde ti je pobeda9 +mrti gde ti je žalac9* Ialac smrti je greh. ko veruje u mene žive#e % ako i umre. koji živi i veruje u mene. I svaki. ni strah. ima ve&ni život i ne#e biti su/en. ni užas2 *< kad se ovo raspadljivo obu&e u neraspadljivost i ovo smrtno obu&e u besmrtnost. nego je prešao i$ smrti u život. tada #e se $biti re& koja je napisana2 *1obeda proždre smrt. . +mrti. *Onaj koji sluša moju re& i koji veruje u Onoga koji me je poslao. (U8I U SLAVU SVOGA SPASITELJA( Eristos je rekao2 *4a sam vaskrsenje i život.* '4ovan 3322B%2C(.

ko je živeo sa )jim.rstu da bi ga spasao. <li hvala ogu koji nam daje pobedu kro$ !ospoda našega Isusa Erista. nepokolebljivi. Onaj ko je išao sa ogom. nema straha od smrti. $naju#i da vaš trud nije be$ ploda u !ospodu* '3. "im njegov sat kucne on odla$i radosno kako kaže apostol 1avle2 *imam želju da umrem i da budem sa Eristom. što je kud i kamo bolje. +toga bra#o moja draga. 55 . on želi vatreno da vidi Onoga koji je umro $a njega na .a sila greha je $akon.orin#anima 3B2B6%B:(. budite &vrsti. uvek bogati u delu !ospodnjem. . licem u lice.* 'Jilipljanima 3225( Eriš#anin ima nostalgiju da vidi Isusa Erista.

. do#i #u opet i u$e#u vas k sebi. sada vidimo na ovoj $adnjoj slici an/ela. re&ima dobrodošlice njegovog !ospoda i =&itelja2 *-obro slugo dobri i verni. ožijeg glasnika. )a mestu strašnog skeleta 'smrt(. i u ljudsko srce ne do/e.* '4ovan 3623%5( To su stvari2 *Hto oko ne vide. da i vi budete gde sam ja. = domu moga Oca ima mnogo stanova. da nije tako. verujte u oga.orin#anima 228( )ema toga je$ika. I kad odem i pripremim vam mesto. koji bi mogao da i$ra$i slavu koja je spremljena $a one koji hode stopama našega !ospoda Isusa Erista. i verujte u mene. On &eka da bi mogao da dovede ogu spašenog grešnika.* '3. što ugotovi og onima koji !a ljube. -uša i duh su oslobo/eni od ve$a smrtnoga tela i u$imaju polet. u . $ar bih vam rekao2 idem da vam pripremim mesto. na ovoj $emlji. og mu priprema sve&ani do&ek. $a koga je živeo i $a koga je mrtav.+veti -uh ga podse#a na Eristove re&i2 *)eka se ne u$nemirava vaše srce. prema Onome &ija ga je duša volela. i uho ne &u.

smrt je. da po&inu od svojih trudova. -aj Eristu tvoje umorno srce. )apusti tvoje grehove i prihvati pravdu2 *4er. jer u ovom trenutku On se nala$i pored tebe i govori ti2 *+ine moj '#erko moja( daj mi srce svoje. tvoje ra$o&arano srce.atej 2B223(. )emoj da te tvoje varljivo srce namami na njegove požude. u/i u radost svoga gospodara. naime plata $a greh. -a.* '.o se u$da u svoje srce.* 'Otkrivenje 36235( Ti koji &itaš ovo O!>G-<>O +D7<. neka ti og pomogne da daš tvoje srce Onome koji te voli. govori -uh. i jedan )O@I -=E.* '1ri&e +olomunove 2522C(. +otona '/avo(.malom si bio veran.* '1ri&e +olomunove 2A22C(. jer dela njihova idu $a njima. i On #e ti dati jedno )O@O +D7G. nema više vlast nad njim jer2 *+kupa je pred !ospodom smrt svetaca njegovijeh. be$uman je. jer2 *.* '1salam 33C23B( *I &uh glas kako mi govori sa neba2 napiši2 blaženi su mrtvi koji odsad umiru u !ospodu. !ospodu 56 . a blagodatni dar ožiji je ve&ni život u Eristu Isusu. nad mnogim #u te postaviti. a ko hodi mudro i$bavi#e se.

drži se u ožijoj ljubavi.*'Dimljanima C225( < tebi koji si dao tvoj život ogu. koji #e do#i uskoro da traži svoje % *.* I$gra/uj se kro$ svetu veru. 1=T. veli&anstvo. Timotiju 3232. moli se kro$ +vetoga -uha. sila i vlast pre svakog vremena i sad i u sve vekove. i uveren sam da je on kadar sa&uvati do onoga dana dobro koje je meni povereno. )jega našega !ospoda. gledaju#i Isusa Erista.* '4uda 26%2B( .* *< onome koji može da vas sa&uva od spoticanja i da vas postavi neporo&ive u klicanju pred svoju slavu. jedinom ogu +pasitelju našem posredstvom Isusa Erista !ospoda našega. I+TI)= i II@OT.našem. $bog onoga što apostol 1avle potvr/uje u 2. drži &vrsto to što si dobio kro$ veru i ljubav Isusa Erista. !ospodar gospodara.ralj kraljeva. slava. &itamo2 *4er $nam u koga sam se u$dao. <min.

5B .

'1oslovice 322%6( OVAJ 9AJL JE #ESPLATAN: I JEDINO TAKO O7E DA SE DALJE DISTRI#UI6E. *ravde i *oštenjaza davanje *rostima razbora. za s+vatanje izraza razuma i *rimanje nauke *ameti. da #e ova i druge knjige ispuniti našu vi$iju i želje $a vas2 ()a *oznanje mudrosti i vas*itanja. dela i puteve ožijeK )adamo se. . znanja i razmišljanja mladome . koji imaju interes $a De&. *ravi.Onima.nosti.oveku.

5C .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful