You are on page 1of 33

Anatomi dan Fisiologi Telinga

REFERAT THT

Disusun oleh : Ayu Azizah A.P 09310130

Telinga dibagi men adi 3 bagian

Telinga !ua"
Fungsi : me"u#a$an bagian telinga yang be"guna sebagai #enang$a# geta"an sua"a% dan mene"us$an $e memb"an tim#ani. Te"di"i atas : Daun telinga &Au"i'ula( !ing telinga &)eatus a'usti'us e*te"nus(

1. Daun Telinga &Au"i'ula(


Au"i'ula te"di"i da"i tulang "a+an elastin dan $ulit. ,agian-bagian au"i'ula

.. )eatus A'usti'us E$ste"nus


)eatus a'usti'us e$ste"nus me"u#a$an salu"an yang menu u $e a"ah telinga tengah dan be"a$hi" #ada memb"an tim#ani. ,entu$ se#e"ti hu"u/ 0 113 lua" .13 dalam 2 tulang "a+an% yg dihasil$an 2 tulang% yg dihasil$an

Telinga Tengah
Telinga tengah : "uang be"isi uda"a yang te"da#at di dalam #a"s #et"osa ossis tem#o"alis yang dila#isi oleh memb"ana mu$osa. Fungsi : mene"us$an geta"an memb"an tim#ani &gendang telinga( $e telinga dalam.

Telinga tengah
1. Telinga tengah be"bentu$ se#e"ti $ota$ sem#it. memili$i 1 ata#% 1 dasa"% 3 dinding. Ata# % dinding tegmental Dasa"% dinding ugula" !ate"al% &bag% be"u#a sela#ut( dibentu$ o1 memb"an tim#ani Ante"io"% dinding $a"otid Poste"io"% dinding mastoid

1. )emb"an Tim#ani
)emb"an tim#ani be"bentu$ bunda" dan 'e$ung bila dilihat da"i a"ah liang telinga. )emb"ana tym#ani'a be"diamete" 4 1 'm% adalah selemba" sela#ut yang ti#is% o"ong% dan setengah tembus #andang. )T 2 se$at

,agian-bagian memb"an tim#ani : Pa"s /la$sida Pa"s Tensa 5mbo &,ayangan #enon olan bag. ,+ah maleus #d )T( "e/le$s 'ahaya

.. Tuba Eusta'hius
Tuba Eusta'hius adalah bagian telinga tengah be"u#a salu"an yang menghubung$an anta"a 'a6um tim#ani dengan naso/a"ing. Pan ang TE o"ang de+asa : 37 mm Pan ang TE ana$-ana$ 8 9 bulan : 19%: mm Pada bayi tuba eusta'hius te"leta$ lebih ho"izontal.

Tuba Eusta'hius
Tuba eustha'ius te"di"i atas : 1. ,agian tulang 113 .. ,agian tulang "a+an .13 . Tuba eusta'hius be"hubungan dengan otot ;otot. m. tenso" 6eli #alatini m. ele6ato" 6eli #alatini m. tenso" tim#ani m. sal/ingo/a"ingeus . Fungsi tuba eusta'hius : sebagai 6entilasi telinga.

3. <a6um Tim#ani
tulang tem#o"al% bentu$nya bi$on$a/.

=a6um tim#ani te"leta$ didalam #a"s #et"osa da"i

=a6um tim#ani be"bentu$ 'elah sem#it yang mi"ing% dengan sumbu #an ang te"leta$ lebih $u"ang se a a" dengan bidang memb"ane tim#ani. =a6um tim#ani te"di"i da"i : 1. Tulang-tulang #endenga"an & maleus% in$us% sta#es(. .. Dua otot. 3. 0a"a/ $o"da tim#ani. 3. 0a"a/ #le$sus tim#ani$us.

1.Tulang-tulang Pendengaran (Ossicula Auditoria)


Ossicula Auditoria Te"di"i da"i : malleus% in'us% sta#es membentu$ sebuah "ang$aian tulang yang te"atu" melintang di dalam 'a6itas tym#ani'a% da"i memb"an tym#ani'a $e /enest"a 6estibuli.

)alleus% >'ua% 0ta#es


)alleus adalah tulang #endenga"an te"besa" dan te"di"i atas 'a#ut% 'ollum% #"o'essus longum atau manub"ium. >n'us mem#unyai 'o"#us yang besa" dan dua '"us. 0ta#es mem#unyai 'a#ut% 'ollum% dua lengan dan sebuah basis.

.. Dua otot
Otot-otot pada kavum timpani. Te"di"i da"i : otot tenso" tim#ani & mus$ulus tenso" tim#ani( dan otot sta#edius & mus$ulus sta#edius(

3. 0a"a/ <o"da Tim#ani


)e"u#a$an 'abang da"i ne"6us /asialis

3. 0a"a/ #le*us tim#ani$us

3. Ant"um )astoid

Ant"um mastoid te"leta$ di bela$ang 'a6um tim#ani di dalam #a"s #et"osa ossis tem#o"alis. ,atas-batas ant"um mastoid : ante"io" : telinga tengah% auditus ad ant"um #oste"io" : memisah$an sinus sigmoideus dan 'e"ebellum

Telinga Dalam
Telinga dalam &Au"is >nte"na( atau be"/ungsi untu$ : #ene"imaan bunyi dan #emeli"ahaan $eseimbangan. Au"is inte"na te"leta$ di dalam #a"s #et"osa ossis tem#o"alis. Telinga dalam te"di"i da"i :
1. telinga dalam osseus. .. telinga dalam memb"ana'eus

Telinga Dalam
telinga dalam osseus te"susun da"i : se umlah "ongga di dalam tulang . telinga dalam memb"ana'eus te"susun da"i : se umlah sa''us dan du'tus memb"anosa di dalam telinga dalam osseus.

Telinga dalam osseus &Labyrinthus Osseus)

!aby"inthus ?sseus au"is inte"na

da"i 3 bagian :
Cochlea estibulum canalis semicirculares !aby"inthus osseus menem#ati ham#i" selu"uh bagian late"al #a"s #et"osa #ada os tem#o"al.

1. <o'hlea
<o'hlea
be"bentu$ se#e"ti $eong &"umah si#ut( yang be"u#a dua setengah ling$a"an dan te"di"i da"i 3 buah $analis semisi"$ula"is. Pada <o'hlea te"da#at 3 s$ala :
1( 0$ala 6estibule .( 0$ala tim#ani 3( 0$ala media

.. @estibulum

Ruang yang $e'il dan o"ong &#an angnya $i"a$i"a :mm( be"isi ut"i$ulus dan sa''ulus% bagian-bagian #e"anti $eseimbangan. @estibulum leta$nya dianta"a $o$lea dan $analis semisi"$ula"is yang uga be"isi #e"ilim/a.

3. <anales 0emisi"'ula"is
<analis semi'i"'ula"es te"di"i da"i : <analis semi'i"'ula"es ante"io"% <analis semi'i"'ula"es #oste"io"% <analis semi'i"'ula"es late"alis be"hubungan dengan 6estibulum laby"inthi ossei.

Telinga dalam memb"ana'eus (Labyrinthus !embranaceus)

Telinga dalam memb"ana'eus te"leta$ di dalam telinga dalam osseus% dan be"isi endolym#a dan di$elilingi oleh #e"ilym#a. Telinga dalam memb"ana'eus te"di"i atas ut"i'ulus dan sa''ulus.

Perdarahan Telinga
Telinga !ua" Telinga Tengah Telinga Dalam

Pe"da"ahan Telinga !ua"


Ante"io" telinga A bagian lua" liang telinga
<abang a. au'i'ula" ante"io" a. Tem#o"alis su#e"/isial

Poste"io" Telinga
a. Au"i'ula" #oste"io"

!iang telinga dalam A #e"mu$aan lua" memb"an tim#ani a. )a*illa"is inte"na

Pe"da"ahan Telinga Tengah


)emb"an Tim#ani
a. )a*ila"is e$ste"na
a. )eningea )edia

a. <a"otis e$ste"na

Pe"da"ahan Telinga Dalam


a. <e"ebe"allis ante"io"

a. Audito"i inte"na

a. <a"ebe"allis in/e"io" a. ,asilla"is

a. @estibula"is ante"io"

a. =o$lea"is $omunis

a. $o$lea"is 0u. s <ss. 0 H =

a. @estibulo $o$lea"is a. @estibula"is #oste"io" <ss. P

0u.i

Pe"sya"a/an Telinga

Telinga !ua" : B. )andibula"is


B. Closo/a"ingeus

B. @agus

B. A"nold

Telinga Tengah : B. Fa'ialis


B . >D

Telinga Dalam : 0e"abut sya"a/ B.$o$lea"is

0e"abut sya"a/ B. 6estibula"is B. @estibulo$o$lea"is B. Fa'ialis

Fisiologi Pendenga"an
=analis a'usti'us e$ste"nus

Au"i'ula mengum#ul$an gelombang bunyi

)enggeta"$an memb"an tim#ani Tulang-tulang #endenga"an =a"ena luas #e"mu$aan memb"an tym#ani .. * lebih besa" da"i luas ting$a# o6al% ma$a te" adi #enguatan 1:-.. * #ada ting$a# o6al Tulang sta#es yang be"geta" masu$ $e ting$a# o6al menimbul$an geta"an #ada #e"ilym#h di s'ala 6estibuli geta"an disam#ai$an melalui memb"an "eisne" yang mendo"ong 'ai"an endolim/ati$ i$ut be"ge"a$

geta"an yang disam#ai$an da"i sta#es $e ting$a# o6al menyebab$an 'ai"an endolim/ati$ di se#an ang du$tus $o$lea"is be"geta". Ceta"an itu menimbul$an geta"an #ada memb"an basila". )emb"an basila" mengandung basilar fiber yang $elua" da"i modiolus dan bebas #ada u ungnya% sehinga memb"an ini da#at ,e"geta" Di de$at ting$a# bunda"% #an ang basilar fiber adalah 0%0: mm dan sema$in mende$ati a#e* #an angnya be"tambah hingga 0%3 mm. 0ebali$nya% diamete" basilar fiber menge'il da"i basis $e a#e*. memb"an basila" #ada basis be"geta" #ada /"e$uensi tinggi dan #ada a#e* 'ende"ung be"geta" #ada /"e$uensi "endah.

Ceta"an ini $emudian a$an tu"un $e #e"ilym# s'ala tym#ani% $emudian $elua" melalui ting$a# bulat $etelinga tengah untu$ di"edam. 0e+a$tu memb"ana basila"is be"geta"% "ambut-"ambut #ada sel-sel "ambut be"geta" te"hada# memb"ana te'to"ia suatu #otensial a$si yang a$an be"ubah men adi im#uls. >m#uls di ala"$an melalui sa"a/ ota$ statoa'usti$us &sa"a/ #endenga"an( $e medulla oblongata

=esim#ulan
telinga adalah o"gan yang $om#le$s dan sangan #enting bagi manusia. Telinga selain sebagai ind"a #endenga"an uga sebagai alat $eseimbanagan tubuh. Teling memili$i tiga bagian: telinga lua" &bagian yang $ita lihat di se#an ang sisi $e#ala $ita di bela$ang #eli#is(% telinga tengah% dan telinga bagian dalam. Telinga lua" &au"is e*te"na( me"u#a$an bagian telinga yang be"guna sebagai #enang$a# geta"an sua"a. Telinga tengah &au"is media( be"/ungsi untu$ mene"us$an geta"an da"i sua"a telinga bagian lua" $e telinga bagian dalam. 0edang$an telinga dalam &au"is inte"na( be"/ungsi menganta"$an geta"an sua"a $e #usat #endenga"an oleh u"at sa"a/% telinga dalam te"di"i da"i $o$lea dan 6estibule".