You are on page 1of 3

www.quora.com/...

http://www.pinterest.com/pin/452752568761203403/

pä is

Ýem czêsto dumaù nad mogiù¹ ludzi, Ýem prawie nie znaù rodzinnego domu, Ýem byù jak pielgrzym, co siê w drodze trudzi Przy blaskach gromu...

ch

Smutno mi, Bo¿e! Hymn

es

Smutno mi, Bo¿e! Kiedy byùy poseù, co za Giertycha robiù w szkoùach Polski za wiceministra, a daù siê potem zupeùnie jak dziecko wrobiã ¿ydowskim bandom ukrytym w strukturach Policji z nazwy Polskiej, we wkùadanie klucza do swojego samochodu na parkingu osiedlowym, do czego ma prawo przecie¿ nawet zombi zalany w trupa jak prezydent jeden z drugim. Bo czy¿ czùowiek skazany pomaga zaci¹gaã pêtlê katowi na wùasnej krtani - usùu¿nie okreœlaj¹c rodzajowo alkohol wypity w restauracji jako: wino? Jezus più z uczniami i nie wstydziù siê tego, lecz nie pomagaù nigdy faryzeuszom w oskar¿aniu siebie samego, nie pomniejszaù naiwnie liczby wypitych butelek w nadziei, ¿e mo¿e mu to w czymœ pomóc. Smutno mi, Bo¿e! Nie z tego¿ jednak powodu, dobrze wiesz, ¿e adwokat Giertych nie stan¹ù w obronie kolegi partyjnego a po stronie prawa, po Bo¿emu, lecz kasuje za krycie premiera Tuska zamoczonego w protekcjê syna Michaùa i w geszefty

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

M ag

Benedykt w ostatnich 2 latach swojego pontyfikatu zwolniù 400 ksiê¿y bezwzglêdnych kryminalistów, zboczonych seksualnie pedofili, których wczeœniej kryù na polecenie jp2, Karola Wojtyùy. W Genewie Komisja ONZ bada, czy mo¿na uznaã Koœcióù Katolicki za organizacjê przestêpcz¹ tak¹ sam¹ jak MAFIA. W konsekwencji: likwidacja pañstwa Watykanu i delegalizacja Koœcioùa Katolickiego. Dziwisz ma gwiazdê ¿ydowsk¹ w herbie kardynaùa i piekùo na Wawelu.

https://shoudio.com/user/sowa/status/10835

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

Written by sowa (») today at 13:15 in category Church - religion, read: 5×

A

Smutno mi, Boze! Hymn FO285 Stefan Kosiewski 20140120 Zniweczona rzeczywistosc ZECh

Giertych miaù czuwaã we Watykanie nad tym, a¿eby Benedykt nie popeùniù bùêdu w ogùaszanych tekstach i nie ujawniù za du¿o z tego, co wyprawiali ubowcy umieszczeni przy jp2 przez Dziwisza. Wojciech G., brat Macieja, który schadzaù siê z ubowcami w hotelach, ¿eby odbieraã od nich teksty napisane dla ojca Jêdrzeja, faùszywego narodowca. Ojciec Giertych taki sam jak ojciec Hejmo, nie posiadaj¹cy oficjalnie dzieci jak arcybiskup Wesoùowski ukryty przez Bergolio we Watykanie obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, któremu przypomniaùo siê obywatelstwo watykañskie i poszedù na azyl, jak ¿ydy w Izraelu, G¹siorowski, Baksik i inne, kiedy diabeù zacz¹ù na caùego paliã ogieñ pod sutann¹ pedofila, goù¹ dup¹ jurnego wieprza. Dlatego litero, mój maleñki kolego, krzywdy Jezus nie pozwoliù robiã maluczkim. A zatem, czy ktoœ robi coœ niewùaœciwego informuj¹c (za Radiem Watykañskim), ¿e pojutrze, we œrodê jest przesùuchanie w Genewie przedstawiciela Watykanu przez Komisjê ONZ, z oskar¿enia o dziaùalnoœã kryminaln¹, pedofiliê udowodnion¹ Stolicy œw. na masow¹ skalê, co przyznaù Benedykt zwalniaj¹c (za wkùadanie penisa czùowieka konsekrowanego w krocze maùego dziecka, czy w odbyt a tak¿e do buzi, w ucho) ponad 400 skurwysynów w sutannie tylko przez dwa ostatnie lata swojego pontyfikatu. Wiêc jeœli jeszcze komisja kardynaùów siedmiu - po ¿ydowsku powoùana przez Franciszka znajdzie kwity w banku watykañskim, dowody na opùacanie tych ob¿ydliwych zbrodni z naszych skùadek a w innych krajach

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

kryminalne ¿ydowskiej bandy Amber Gold, zapisane na sùupa Ofiarnego; obecnie u¿ywane przez kozùa nazwisko: Plichta.

ro

pä is

ch

es

M ag

http://www.spreaker.com/user/sowa2/smutno-mi-boze-hymn-fo285

Bibliografia do hymnu: Szanowny Panie, proszê natychmiast wykresliã mój adres internetowy ze swojej listy. Ordynarne i bluêniercze kùamstwa wobec Koœcioùa i duchowieñstwa, jakie zamieszczacie w swoich publikacjach caùkowicie i bez reszty odbieraj¹ Pañstwu wiarygodnoœã i zdolnoœã honorow¹. Nie warto traciã czasu na edukacjê osób przenikniêtych zù¹ wol¹ i wrogoœci¹ wobec Koœcioùa, ale polecam siêgniêcie po ùatwo dostêpn¹ wiedzê, np. o Grupie Operacyjnej do Zadañ Dezintegracyjnych MSW.Mój list proszê potraktowaã jako ostateczny. Mirosùaw Orzechowski Download MP3
!

Eu

Smutno mi, Boze! Hymn FO285 Stefan Kosiewski 20140120 Zniweczona rzeczywistosc ZECh.mp3 QR code for this recording:

MAFIA

W Genewie Komisja ONZ bada, czy mo¿na uznaã Koœcióù Katolicki za organizacjê przestêpcz¹ tak¹ sam¹ jak

http://sowa.quicksnake.net/Church-religion/Smutno-mi-Boze-Hymn-FO285-Stefan-Kosiewski20140120-Zniweczona-rzeczywistosc-ZECh
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az i

Stefan Kosiewski 234 osoby ma Ciê w krêgach Krêgi rozszerzone - 15:37

Smutno mi, Boze! Hymn FO285

n
Buy RoboPDF

SO

z podatków odci¹ganych przez pañstwo na Koœciól Katolicki, z ofiar rzucanych na tacê, ze wdowiego grosza, a¿eby ¿ydowski neokatechumenat, pedaùy w sutannach i w habitach miaùy raj na ziemi. To ty zamilcz, durniu, a nie pomawiaj Kasandry o bluêniercze kùamstwa, jeœli nie znasz protokoùów napisanych z góry przez mêdrców z wùosami, których nie obcinaj¹ przy uszach, którzy znaj¹ nazwê i wartoœã liczbow¹ litery a znaj¹ treœã sùowa: Armagedon.

W

A