PENGENALAN PENGAJIAN SOSIAL (NOTA 1) Pengajian Kajian Sosial merupakan salah satu daripada bidang pengajian yang terdapat

dalam sukatan mata pelajaran di sekolah rendah.Bidang pengajian ini memainkan peranan dalam membentuk sahsiah dan keperibadian mulia para pelajar di mana bidang ini banyak menekankan aspek-aspek tingkah laku manusia dan aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam sesuatu kelompok masyarakat.Bidang ini adalah salah satu daripada bidang pengetahuan yang penting pada masa sekarang. Selain itu, Pengajian Kajian Sosial juga menyatukan sains sosial dan kemanusian sebagai bidang pengajaran dalam pembentukkan sivik.Bahkan melalui bidang pengajian ini, ianya dapat membantu anak-anak muda dalam menggunakan kebolehan yang ada untuk membuat sesuatu keputusan dengan rasionalnya agar keputusan yang di buat dan di ambil itu tidak mendatangkan sebarang kesan buruk pada diri mereka. Secara asasnya, bidang Pengajian Kajian sosial ini banyak mendedahkan kepada para pelajar betapa pentingnya bidang ini pada kehidupan mereka seharian.Ianya membantu dalam mempertingkatkan kemahiran, ilmu pengetahuan dan nilai-nalai murni pada diri seseorang individu.Bahkan bidang Pengajian Kajian Sosial ini menerapkan konsep integrasi dalam kurikulum dan pengajaran ke arah pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani justeru ianya membawa kepada penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, bahasa dan pemupukan nilai-nailai murni yang dilakukan secara bersepadu dan menyeluruh. Antara matlamat penting yang ditekankan dalam Bidang Pengajian Kajian Sosial ini adalah menerap dan memupuk sivik melaui pengetahuan, kemahiran dan sikap yang harus terdapat pada seseorang pelajar selaras dengan negara kita yang berdemokratik.Jelaslah bahawa nilai amalan sivik perlu diserapkan bagi melahirkan seseorang individu yang berpengetahuan, berkemahiran serta mempunyai nilai-nilai murni yang mampu membimbing ke arah kecemerlangan diri.Matlamat seterusnya adalah menyatakan tiga elemen utama dalam bidang pengajian ini iaitu antara pengetahuan, kemahiran dan sikap. Oleh kerana pengetahuan sains sosial mempunyai maksud yang terlalu luas, ia terpaksa dibahagikan kepada beberapa bidang yang berlainan dengan memberikan pengkhususan yang tertentu iaitu sains politik, ekonomi, sejarah, geografi, komunikasi, sosiologi, psikologi, antropologi, agama dan undang – undang. Sosiologi merupakan kajian berkenaan dengan interaksi dan perhubungan manusia dan organisasi sosialnya. Ia menumpukan perhatian kepada kehidupan sosial, sebab – sebab sosial sesuatu perkara itu berlaku dan kesan – kesan daripada kelakuan tingkahlaku manusia. Daripada kajian – kajian tersebut, ramalan boleh dibuat atas tingkah laku manusia dalam beberapa situasi sosial. Psikologi bermaksud mengkaji minda dan personaliti seseorang individu. Ia juga mengkaji tingkah laku seseorang dan bagaimana tingkah laku ini dipengaruhi oleh tingkah laku orang lain. Ia juga dibahagikan kepada beberapa bidang yang khusus seperti psikologi sosial, kaunseling, psikologi industri dan organisasi psikologi kanak – kanak. Antara contoh kajiannya ialah terhadap emosi, ingatan, persepsi, perkembangan dan kematangan seseorang dan motivasi kerja yang telah dilakukan kepada seseorang individu. Antropologi ialah kajian berkenaan dengan perhubungan di antara ciri – ciri biologi dan ciri – ciri sosial yang diperoleh oleh manusia. Ia boleh dibahagikan kepada antropologi fizikal dan budaya. Antropologi fizikal

mengkaji pengaruh evolusi alam sekitar terhadap ciri – ciri fizikal manusia. Manakala antropologi budaya pula mengkaji cara – cara masyarakat dan kebudayaannya berkembang.

Sains politik merujuk kepada sistem kerajaan, polisi dan ideologi yang diamalkan untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan dalam masyarakat. Ia juga mengkaji pengaruh dan kepentingan politik di dalam kehidupan dan kegiatan masyarakat umum. Antara bidangnya ialah seperti organisasi kerajaan dan sistem politik, politik antarabangsa, dasar awam, hubungan antarabangsa dan falsafah dan teori politik.

Ekonomi merujuk kepada penggunaan dan pengagihan sumber – sumber dalam masyarakat dan dunia. Ia juga merujuk kepada pengeluaran barang – barang untuk memenuhi kehendak dan permintaan masyarakat. Di antara bidang dalam ekonomi ialah ekonomi gunaan, ekonomi buruh, ekonomi kewangan, institusi dan kewangan antarabangsa, pembiayaan antarabangsa dan ekonomi pengurusan.

Sejarah menumpukan perhatian kepada peristiwa lampau yang telah berlaku. Ia cuba memeriksa sama ada benar dan tidaknya sesuatu peristiwa – peristiwa lampau yang dikatakan telah berlaku dan mengaitkannya dengan masa kini supaya dapat memberi satu gambaran yang jelas berkenaan dengan perkembangan sesuatu masyarakat dan tempat dari masa lampau sehingga kini.

Geografi, Manusia sentiasa dipengaruhi oleh alam semulajadi tempat tinggalnya. Geografi bertujuan mengkaji aspek – aspek alam semulajadi dan bagaimana kehidupan manusia dibentuk olehnya. Ia juga mengkaji bagaimana alam semulajadi mempengaruhi perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat. Sebagai contoh tumpuannya ialah terhadap iklim, ekologi, demografi dan corak – corak migrafi penduduk.

Komunikasi ialah proses di mana mesej dihantar dari sesuatu punca kepada penerima. Ia merujuk kepada bagaimana sesuatu idea, maklumat, berita, nilai, sikap dan sebagainya disalur dan dikongsi dengan orang lain. Komunikasi telah dibahagikan kepada beberapa bidang seperti komunikasi organisasi, komunikasi antarabangsa, perfileman, pengiklanan, telekomunikasi dan kewartawanan.

Agama merujuk kepada sistem kepercayaan yang diamalkan oleh sesuatu kaum atau masyarakat. Ia juga adalah satu perhubungan di antara manusia dan kuasa yang tertinggi yang menjadi kepercayaan oleh sesuatu masyarakat tersebut. Perhubungan ini dapat dijalin melalui ajaran – ajaran yang dipercayainya dan upacara yang dilakukannya. Terdapat beberapa agama utama dalam dunia ini antaranya ialah Islam, Hindu, Buddha, Kristian, Animese dan lain – lain kepercayaan lagi

Dewan Nasional untuk Pengajian Sosial (NCSS) Standard Kurikulum Pengajian Sosial Standard Budaya Program Pengajian Sosial harus merangkumi pengalaman yang memberikan anda kajian budaya dan kepelbagaian budaya, sehingga pembelajar dapat a. menjelajah dan mendeskripsikan persamaan dan perbezaan dalam kumpulan cara, masyarakat, dan budaya memenuhi keperluan manusia yang sama dan kebimbangan; b. memberikan contoh bagaimana pengalaman boleh diinterpretasikan secara berbeza oleh orang dari berbagai budaya pada-spectives dan kerangka acuan; c. menjelaskan cara-cara di mana bahasa, cerita, cerita rakyat, muzik, dan kreasi artistik sebagai ekspresi budaya dan perilaku pengaruh orang yang tinggal di suatu budaya tertentu; d. membandingkan cara-cara di mana orang dari berbagai budaya memikirkan dan berurusan dengan fizikal kerajaan mereka keadaan persekitaran dan sosial; e. memberikan contoh dan menerangkan pentingnya persatuan budaya dan kepelbagaian di dalam dan di kelompok.

II, Waktu, Kontinuitas, & Rubah Program Pengajian Sosial harus merangkumi pengalaman yang memberikan anda kajian satu cara manusia melihat diri mereka dan dari masa ke masa, sehingga pembelajar dapat: a. menunjukkan pemahaman bahawa orang yang berbeza dapat menggambarkan kejadian yang sama atau situasi dengan pelbagai cara, mengutip alasan perbezaan dalam pandangan; b. menunjukkan kemampuan untuk menggunakan secara benar kosa kata yang berkaitan dengan waktu seperti masa lalu, sekarang, masa depan, dan jangka panjang yang lalu; membaca dan membina jadual sederhana, mengenalpasti contoh-contoh perubahan; dan mengenali contoh hubungan sebab dan akibat; c. membandingkan dan kontras cerita yang berbeza atau akaun tentang peristiwa masa lalu, orang, tempat, atau situasi, iDEN-tifying bagaimana mereka menyumbang untuk pemahaman kita tentang masa lalu;

d. mengenal pasti dan menggunakan pelbagai sumber untuk membina semula masa lalu, seperti dokumen, surat, buku harian, peta, buku teks, imej, dan lain-lain; e. menunjukkan pemahaman bahawa orang-orang di pelbagai masa dan tempat melihat dunia yang berbeza; f. menggunakan pengetahuan tentang fakta-fakta dan konsep yang diambil dari sejarah, bersama dengan unsur-unsur penyelidikan sejarah, padaNCSS Standard 2 bentuk keputusan-keputusan tentang dan tindakan-mengambil isu-isu awam.

III, Masyarakat, Tempat, & Persekitaran Program Pengajian Sosial harus merangkumi pengalaman yang memberikan anda kajian orang, tempat, dan persekitaran, sehingga pembelajar dapat: a. membina dan menggunakan peta mental dari tempatan, daerah, dan dunia yang menunjukkan pemahaman lokasi relatif, arah, saiz, dan bentuk; b. menafsirkan, penggunaan, dan membezakan pelbagai perwakilan bumi, seperti peta, bola dunia, dan-foto grafik; c. menggunakan sumber kuasa yang tepat, sumber data, dan alat geografi seperti atlas, pangkalan data, sistem grid-sistem, diagram, grafik, dan peta untuk menghasilkan, memanipulasi, dan menginterpretasikan maklumat; d. anggaran jarak dan menghitung skala; e. mencari dan membezakan antara bentang alam yang berbeza-beza dan ciri geografi, seperti pergunungan, dataran tinggi, pulau, dan lautan; f. menggambarkan dan spekulasi perubahan sistem tentang fizikal, seperti musim, iklim dan cuaca, dan kitaran air; g. menggambarkan bagaimana orang mencipta tempat-tempat yang mencerminkan idea, keperibadian, budaya, dan keinginan dan keperluan semasa mereka desain rumah, taman bermain, ruang kelas, dan sejenisnya; h. menyemak interaksi manusia dan persekitaran fizikal mereka, penggunaan tanah, bangunan cit-ies, dan perubahan ekosistem di locales yang dipilih dan daerah; i. menjelajah cara-cara yang ciri-ciri fizikal bumi telah berubah dari masa ke masa di kawasan-kawasan tempatan dan luar dan bagaimana perubahan ini boleh dihubungkan ke satu sama lain; j. mengamati dan kesan spekulasi tentang sosial dan ekonomi perubahan

persekitaran dan krisis akibat fenomena seperti banjir, badai, dan kekeringan; k. mempertimbangkan menggunakan yang ada dan mencadangkan dan menilai penggunaan alternatif sumber daya dan lahan di rumah, sekolah, masyarakat, daerah, dan seterusnya ..

IV. Pembangunan Individu & Identiti Program Pengajian Sosial harus merangkumi pengalaman yang telah menyediakan bagi kajian perkembangan individu dan identiti, sehingga pembelajar dapat: a. menjelaskan perubahan-perubahan peribadi dari masa ke masa, seperti yang berkaitan dengan pembangunan fizikal dan kepentingan pada-personal; b. menggambarkan Sambungan peribadi ke tempat-terutama tempat sebagai berkaitan dengan pembundaran sur akan-; c. menggambarkan ciri-ciri unik keluarga seseorang nuklear dan dilanjutkan; d. menunjukkan bagaimana belajar dan perkembangan fizikal mempengaruhi perilaku; e. mengenalpasti dan menjelaskan cara-cara keluarga, kelompok, dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat individu dan peribadi pilihan; f. menjelajah faktor-faktor yang menyumbang terhadap identiti peribadi seseorang seperti minat, kemampuan, dan pada-ceptions; g. menganalisis peristiwa tertentu untuk mengenalpasti alasan individu mungkin menanggapi dengan cara yang berbeza; h. bekerja secara independen dan kooperatif untuk mencapai matlamat.

V. Individu, Kumpulan, & Lembaga Program Pengajian Sosial harus merangkumi pengalaman yang memberikan anda kajian interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga, sehingga pembelajar dapat: a. mengenalpasti peranan-peranan sebagai pola perilaku yang dipelajari dalam situasi kelompok seperti pelajar, ahli keluarga, rakan bermain ahli kumpulan, atau ahli kelab; b. memberikan contoh dan menjelaskan kumpulan dan pengaruh institusi seperti keyakinan agama, undang-undang, dan tekanan sebaya, pada orang, kejadian, dan unsur-unsur budaya; c. mengenalpasti contoh institusi dan menggambarkan interaksi orang dengan

institusi; d. mengenalpasti dan menjelaskan contoh ketegangan antara dan antara individu, kelompok, atau lembaga-tions, dan bagaimana milik lebih daripada satu kumpulan boleh menyebabkan konflik dalaman; e. mengenalpasti dan menjelaskan contoh ketegangan antara dan keyakinan individu dan dasar kerajaan dan undang-undang; f. memberikan contoh peranan lembaga-lembaga dalam memajukan keberlanjutan dan perubahan;

g. menunjukkan bagaimana kumpulan dan institusi bekerja untuk memenuhi keperluan individu dan mempromosikan kebaikan bersama, dan mengenalpasti contoh-contoh di mana mereka gagal untuk melakukannya.

VI. Power, Authority, & Pemerintahan Program Pengajian Sosial harus merangkumi pengalaman yang memberikan anda kajian bagaimana orang membuat dan mengubah struktur kuasa, kuasa, dan pemerintahan, sehingga pembelajar dapat: a. menyemak hak dan tanggung jawab individu dalam hubungannya dengan kumpulan nya sosial, seperti keluarga, kumpulan sebaya, dan kelas sekolah; b. menjelaskan tujuan kerajaan; c. memberikan contoh bagaimana kerajaan atau tidak menyediakan keperluan dan keinginan masyarakat, membina ketenteraman awam dan keselamatan, dan menguruskan konflik; d. menyedari betapa kumpulan dan organisasi mendorong kesatuan dan menangani dengan kepelbagaian untuk menjaga ketenteraman awam dan keselamatan; e. membezakan antara tempatan, negara bahagian, dan kerajaan kebangsaan dan mengenalpasti pemimpin perwakilan di peringkat ini seperti walikota, gubernur, dan presiden; f. mengenalpasti dan menjelaskan faktor-faktor yang menyumbang terhadap pertikaian kerjasama dan menyebabkan di dalam dan di antara kumpulan-kumpulan dan bangsa; g. menjelajah peranan teknologi dalam komunikasi, pengangkutan, maklumat pemprosesan, pembangunan weap-ons, atau daerah lain seperti menyumbang atau

membantu menyelesaikan konflik; h. mengakui dan memberikan contoh dari ketegangan antara keinginan dan keperluan individu dan kumpulan, dan konsep-konsep seperti keadilan, kesetaraan, dan keadilan.

VII. Produksi, Distribusi, & Konsumsi Program Pengajian Sosial harus merangkumi pengalaman yang memberikan anda kajian tentang bagaimana mengatur orang untuk pengeluaran, pengedaran, dan konsumsi barang dan perkhidmatan, sehingga pembelajar dapat: a. memberi contoh yang menunjukkan bagaimana kelangkaan dan menetapkan pilihan keputusan ekonomi kita; b. membezakan antara keperluan dan keinginan; c. mengenalpasti contoh barang peribadi dan awam dan perkhidmatan; d. memberikan contoh dari berbagai lembaga yang membentuk sistem ekonomi seperti keluarga, pekerja, bank, kesatuan pekerja, instansi pemerintah, usaha kecil, dan syarikat besar;

e. menjelaskan bagaimana kita bergantung pada pekerja dengan pekerjaan khusus dan cara-cara di mana mereka con-ufti kepada pengeluaran dan pertukaran barang dan perkhidmatan; f. menggambarkan pengaruh insentif, nilai, tradisi, dan kebiasaan pada keputusan ekonomi; g. menjelaskan dan menunjukkan peranan wang dalam kehidupan sehari-hari; h. menggambarkan hubungan harga terhadap tawaran dan permintaan; i. menggunakan konsep-konsep ekonomi seperti tawaran, permintaan, dan harga untuk membantu menjelaskan peristiwa dalam komuniti-com dan bangsa; j. menerapkan pengetahuan tentang konsep-konsep ekonomi dalam mengembangkan tanggapan terhadap masalah ekonomi saat ini tempatan, seperti bagaimana mengurangkan aliran sampah ke TPA dengan cepat mengisi.

VIII. Sains, Teknologi, & Masyarakat Program Pengajian Sosial harus merangkumi pengalaman yang memberikan anda kajian hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat, sehingga

pembelajar dapat: a. mengenalpasti dan menjelaskan contoh-contoh di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah kehidupan PEO-contoh, seperti kerja rumah tangga, penjagaan anak, pekerjaan, pengangkutan, dan komunikasi; b. mengenalpasti dan menjelaskan contoh-contoh di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan dalam persekitaran fizikal, seperti pembangunan empangan dan tanggul, pengeboran minyak lepas pantai, ubatubatan dari hutan hujan, dan hilangnya hutan hujan kerana ekstraksi sumber atau menggunakan alternatif; c. menggambarkan contoh di mana perubahan nilai, keyakinan, dan sikap telah dihasilkan dari pengetahuan sains dan teknologi baru, seperti pemuliharaan sumber daya dan kesedaran bahan kimia berbahaya untuk hidup dan persekitaran hidup; d. mengenalpasti contoh-contoh undang-undang dan dasar yang menguruskan aplikasi sains dan teknologi, seperti Endangered Species Act dan dasar perlindungan alam sekitar; e. menyarankan cara untuk memantau ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melindungi persekitaran fizikal, hak-hak individu, dan kepentingan umum.

IX. Global Connections Program Pengajian Sosial harus merangkumi pengalaman yang memberikan anda kajian Sambungan global dan kemandirian, sehingga pembelajar dapat: a. menjelajah cara-cara yang bahasa, seni, muzik, sistem kepercayaan, dan unsurunsur kebudayaan lain boleh memudahkan pemahaman global atau menimbulkan salah faham; b. memberikan contoh konflik, kerjasama, dan saling pergantungan antara individu, kelompok, dan bangsa;

c. meneliti kesan daripada perubahan teknologi pada komuniti global; d. menjelajah penyebab, akibat, dan kemungkinan penyelesaian untuk masalahmasalah global yang terus-menerus, kontemporari, dan emerg-ing, seperti pencemaran dan spesies yang terancam punah; e. meneliti hubungan dan ketegangan antara peribadi keinginan dan keperluan dan keprihatinan dunia pelbagai seperti penggunaan minyak import, penggunaan lahan,

dan perlindungan alam sekitar; f. menyiasat keprihatinan, isu, standard, dan konflik berkaitan dengan hak asasi manusia sejagat, seperti rawatan anak-anak, kumpulan agama, dan kesan perang.

X. Civic Cita-cita & Amalan Program Pengajian Sosial harus merangkumi pengalaman yang memberikan anda kajian cita-cita, prinsip, dan amalan kewarganegaraan dalam sebuah republik demokratik, sehingga pembelajar dapat: a. mengenalpasti cita-cita utama dari bentuk republik demokratik Amerika Syarikat 'dari kerajaan, seperti martabat manusia penunjuk-vidual, keadilan kebebasan, kesamaan, dan peraturan undang-undang, dan membincangkan aplikasi mereka dalam situasi tertentu; b. mengenalpasti contoh hak dan tanggung jawab warga negara; c. mencari, akses, mengatur, dan melaksanakan maklumat tentang sebuah isu yang menjadi perhatian awam dari banyak sudut pandang; d. mengenalpasti dan amalan bentuk perbincangan yang dipilih awam dan penyertaan konsisten dengan idea-als warga negara dalam sebuah republik demokratik; e. menjelaskan tindakan warga negara dapat dilakukan untuk mempengaruhi keputusan dasar awam; f. mengakui bahawa pelbagai faktor formal dan tidak formal mempengaruhi dan membentuk dasar-dasar awam; g. menguji pengaruh opini awam terhadap dasar peribadi membuat keputusan dan kerajaan tentang isu-isu awam; h. menjelaskan bagaimana dasar awam dan perilaku warga negara mungkin atau mungkin tidak mencerminkan cita-cita lain dari bentuk republik pemerintahan yang demokratik; i. menggambarkan bagaimana dasar awam digunakan untuk menangani masalahmasalah yang menjadi perhatian awam; j. mengenali dan menafsirkan bagaimana "kepentingan umum" boleh diperkuatkan melalui pelbagai bentuk tindakan warga negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful