Vasile Baş, directorul Liceului Teoretic „C.

Stere”, Soroca, profesor de informatică, grad didactic superior -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAMILIE – ŞCOALĂ - COMUNITATE ÎN RELAȚIE DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

"Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii" (N. Iorga) Idealul educaţional constă în formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii din perspectiva exigenţelor culturale, axiologice, social-economice, ştiinţifice şi politice ale societăţii democratice pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizării personale şi integrării sociale şi profesionale într-o societate a cunoaşterii, în contextul valorilor europene şi general-umane. Realizarea acestui ideal nu poate fi concepută fără o legătură strînsă între cei trei piloni, care stau la baza educaţiei permanente, de calitate. Aceşti piloni sunt: şcoala, familia, comunitatea - trei surse principale pentru dezvoltarea şi educarea personalităţii umane. Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care asigură o implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de comunicare, relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional şcoală-familie-comunitate. La naşterea copilului, fiecare părinte visează la fericirea copilului său, speră sa -i asigure o educaţie, tinde să-i ofere ceea ce e mai frumos şi mai bun. Este un fapt cert că sunt din ce în ce mai mulţi părinţi care plasează problemele legate de buna educaţie a copiilor printre cele mai importante preocupări ale lor. Sunt părinţi care ştiu că visurile lor frumoase privitoare la viitorul copiilor nu se înfăptuiesc de la sine. Printre ei sunt părinţi care ţin o strînsă şi permanentă legătură cu şcoala. Ei se străduiesc, îndrumaţi de cadrele didactice, să creeze în mediul familial o ambianţă prielnică unei dezvoltări sănătoase a copilului. În felul acesta, influenţa favorabilă exercitată de şcoală asupra elevului continuă şi acasă. Şcoala oferă acestor părinţi prin intermediul diriginţilor, psihologului, administraţiei, sfaturi preţioase privitor la modul în care trebuie să rezolve probleme educative specifice vîrstei. Cu părere de rău, există şi alt tip de părinţi, care consideră că nu în toate cazurile este necesară menţinerea unei legături permanente cu şcoala. Este o abordare incorectă. Ajutorul calificat al cadrelor didactice este de neînlocuit, fiindcă ei sunt acei a căror profesie este tocmai de educator. De aceea menirea şcolii este de a găsi cît mai multe şi eficiente forme de colaborare, de atragere a părinţilor într-un dialog eficace spre formarea unui cetăţean activ. În acest context de idei distingem următoarele forme de colaborare: - Prin intermediul comitetelor de părinţi, format din 3-5 membri, care are menirea  să asigure o influenţă educativă asupra părinţilor, să sprijine informarea şi pregătirea pedagogică a părinţilor pentru participarea eficientă a acestora la activitatea de educaţie;  să implice restul părinţilor la soluţionarea unor probleme ale clasei, cum ar fi: probleme de tip gospodăresc; susţinerea morală şi materială a familiilor social-vulnerabile; organizarea şi desfăşurarea unor activităţi comune cu elevii; etc. - Adunările cu părinţii. Prin intermediul adunărilor cu părinţii dirigintele asigură o legătură continuă pe parcursul întregului an şcolar. Este foarte important ca adunările cu părinţii să aibă o tematică psiho -pedagogică orientată spre realizarea schimbului de experienţă, confruntarea opiniilor şi elaborarea soluţiilor pentru rezolvarea situaţiilor de conflict. În cadrul acestor adunări părinţii contribuie la elaborarea şi realizarea unor activităţi care favorizează relaţiile interpersonale armonioase. - Ore de conciliere a psihologului şcolar, oferite atît părinţilor, elevilor cît şi cadrelor didactice, care au ca scop să depisteze problemele, să elucideze motivele, să ajute la soluţionarea lor.

Mass media. printr-o relaţie de echivalenţă dintre şcoala în comunitate şi comunitatea în şcoală. 2004.Corespondenţa cu părinţii poate suplini uneori vizitele la domiciliu. . . familia şi şcoala pot pune în aplicare procesul de educare a copilului. 5. Soroca. În concluzie. pot afirma că numai printr-o colaborare strînsă.Pescaru. etc. copii fericiţi. spiritual şi geografic de dezvoltare a elevului.Consilierea şi educaţia părinţilor”..Vasile Baş. că numai aşa se pot forma copii calmi. Bibliografie: 1. M. care asigură contactul nemijlocit al şcolii cu condiţiile concrete de viaţă şi educaţie a copilului în familie. psihologului şcolar cît şi a directorului adjunct educaţie.Organele de drept. Colaborarea dintre şcoală şi familie într-un mediu favorizat de comunitatea locală va atinge scopul educaţional propus. . . 3. E. . Dolean. să-i invite la şcoală pentru diverse situaţii. Bucureşti. Cojocaru. Bucureşti. grad didactic superior ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Stere”. într-o societate în permanentă schimbare.. Colaborarea cu familia reprezintă o verigă esenţială în faptul acţiunilor întreprinse în educarea tînărului cetăţean.Sporeşte conştientizarea din partea tuturor actorilor implicaţi în educaţie.. directorul Liceului Teoretic „C.Agenţi economici. grad didactic superior ..Administraţia Publică Locală. Stere”. Prin această formă atît dirigintele cît şi directorul instituţiei poate comunica părinţilor despre reuşita şcolară. Aramis.Oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii elevului. Soroca. rolul conducător îi revine totuşi şcolii.. . Bucureşti Vasile Baş directorul Liceului Teoretic „C.Parteneriat în educaţie”. Aramis. Dacian. să-i felicite pentru rezultatele deosebite obţinute de elev.. ”Calitatea în educaţie”.. Vrăşmaş. . 4.Meseria de părinte”. Vasile Gh. Corint.Pedagogizarea părinţilor în cadrul adunărilor generale monitorizate de administraţia instituţiei.Implicarea comunităţii în procesul de educaţie”. Editura Aramis 2002. Bucureşti.. care ţin de realităţile şi specificul fiecărei şcoli. 2000.. Nu mai puţin importantă este şi colaborarea cu comunitatea şi anume: ... I. Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje: . D. A.Vizitele la domiciliul elevilor atît a dirigintelui.Crează relaţii de colaborare.. E. Bucureşti 6. . . profesor de informatică. Vrăşmaş. . 2001. într -o viaţă zbuciumată. Băran. A. Editura Aramis Print. . Popescu. 2002.Alte instituţii care oferă servicii educaţionale. susţinută. Centrul Educaţia 2000+. Chişinău 2007 2.Clarifică diverse probleme educative. . profesor de informatică.. În acest context comunitatea reprezintă cadrul cultural. .ONG-uri.Consilierea şi educaţia părinţilor”. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful