Există încă din antichitate dovezi privind practicarea prostituției(în temple din Orientul mijlociu și bazinul Mării Mediterane

).În Grecia și în oma antică bordelurile puteau !uncționa și cu aprobare o!icială" prima atestare este înre#istrată în $tena în anul %&' î en. $u apărut și școli speciale unde !emeile erau învățate cum să practice această meserie.În Grecia $ntică (hetaira) indica o cate#orie specială" comparabilă cu o curtezană din ena*tere sau din +ran,a secolului al -.///0lea. În Evul mediu curtezana era amantă sau dansatoare pro!esionistă aparțin1nd unui barbat din clasele superioare potent !inanciar iar în timpul enașterii avea un rol decisiv in viata sociala a elitei" adesea lu1nd locul soției" ca !uncție socială. În secolul al -/- lea prostituția era vazută ca !iind un mare rău social de către contemporani în timp ce majoritatea lucrărilor care abordau acest subiect "veneau din partea unor reprezentanți ai clasei de mijloc care scriau despre cei aparțin1nd claselor sociale in!erioare. $utorii epocii victoriene de cele mai multe ori nu aveau in vedere !actorii socio0economici "pre!er1nd ar#umente care țineau de morală. 2easemena "mediul urban era considerat un spațiu al viciului "decadenței în timp ce dezvoltarea orașelor și a#lomerațiile urbane au adus laolaltă barbați instăriți "!ară ocupație si pătura săracă" cre1nd condții propice pentru dezvoltarea prostituției.(cerere și o!ertă) 3ărăcia era percepută ca !iind o cauză importantă a prostituției dar nu neapărat din punct de vedere economic"unii autori consider1nd ca aceasta aduce cu sine plictiseala "sexul constituind o evadare pentru cei săraci care nu erau a!ectați de principiile morale. În realitate" salariile !oarte mici pe care le primeau !emeile constituie cea mai importantă le#ătură dntre sarăcie și prostituție deși oamenii obișnuiți erau deseori văzuți ca !iind vul#ari"lipsiți de educație și vicioși. 4entru că era deseori vazută în spațiul public"ima#inea prostituatei era asociată și cu alte vicii devenind un simbol al decadenței și al păcatului în lumea urbană "ea contest1nd rolul și ima#inea de mamă și stăp1nă a casei alocate de barbați0ale#1nd ast!el sa lucreze în public. 4entru 5ord $cton cauzele in!anticidului și nașterii de

bastarzi erau în str1nsă le#atură cu practicarea prostituției .$st!el"prostituata era nepotrivită ca mamă constituind o in!luență ne!astă ce nu putea decăt să își ruineze !amilia !iind responsabilă de coruperea copiilor si a soțului căruia nu îî putea !ii !idelă. 6ărbații aplicau un dublu standard atunci c1nd iubeau o anumită cate#orie de !emei (soțiile lor) dar !oloseau prostituatele doar pentru sex în timp ce propăvăduiau puritatea în cazul soțiilor. Într0o epocă a ima#inilor romanțate despre !emei " ima#inea prostituatei contrasta puternic cu idealul clasei de mijloc de !emeie ca mamă" soție obedientă "dependentă social și !inanciar de soțul ei. În spațiul mioritic "!enomenul prostituției este menționat prima dată în 7'89"în Moldova din timpul domniei lui Ște!an cel Mare și se re!eră la tentativa domnitorului de a pune capăt rețelelor de racoalare a !etelor din Moldova care erau duse să se prostitueze la turci.4rima încercare de re#lementare a prostitu,iei s0a realizat în 7:;&" după ce cu *ase ani mai devreme !usese introdusă obli#ativitatea (conduitei). În a doua jumătate a secolului 7& au apărut *i le#i care obli#au prostituatele să î*i !acă controale medicale" deoarece si!ilisul devenise o problemă răsp1ndită. e#ulamentul din 7:;& împăr,ea prostituatele în trei cato#orii" după !elul în care se a!i*au< !emeile ce întrebuin,ează această pro!esie pe !a,ă *i !ără pericol" acelea care !ac această pro!esie în taină" cu oarecare în#rijire *i cu pericol *i acelea care întrebuin,ează această meserie cu ajutorul altor !emei. 2in 7:&;" intră în vi#oare un re#ulament" după modelul !rancez" în care se interzicea" printre altele" plimbarea prostituatelor pe di!erite artere bucure*tene la orele promenadei. 2e pe la 7:%9 a !unc,ionat în om1nia sistemul prostitu,iei colective *i al prostitu,iei practicate individual cu o condicu,ă de sănătate. 4rostitu,ia individuală sau (sin#uratică) era practicată în locuin,e particulare închiriate *i racolarea se !ăcea cu precădere în stradă" în timp ce la bordel persoanele erau a*teptate în incintă sau la intrare. 2ezvoltarea acestei industrii a impus elaborarea unui „Regulament pentru privegherea prostituţiei” in anul 7:&& potrivit caruia prostituatele trebuiau înscrise în re#istre speciale" în urma unei cereri !ormale" *i primeau un libret de sănătate. $st!el "casele de toleranță !uncționau le#al încă de la s!arșitul secolului al -/- lea 5a început de secol -- "dar mai ales în perioada interbelică .prostituția era un lucru des înt1lnit" În 7&98 erau în țară aproximativ 79 === de prostituate "tari!ele și impozitele

9

!iind di!erite în !uncție de cate#oria bordelului. 4e baza condicii se stabilea ulterior și impozitul a!erent .În 7&97 se aplica le#ea contribuțiilor directe potrivit căreia "!emeile care practicau această meserie trebuiau să platească 7=> din venitul obținut. În 7&?= casele de toleranță erau des!iințate prin le#e iar prostituția scoasă în a!ara le#ii"însă ea a continuat să !ie practicată bene!iciind și de indul#ența autorităților. În timpul re#imului antonescian "în 7&'? este rede!init statutul prostituatei și al patronului de bordel și este interzisă !recventarea și stațioanarea practicantelor în spațiul public. $ !ost introdus și carnetul medical în care se re#aseau rezultatele consultațiilor medicale "locația autorizată pentru practică și instrucțiuni privind re#ulamentul interior.În timpul re#imului comunist practicarea prostituției era incriminată prin articolul '?? din noul @od 4enal apărut în 7&;8" !iind considerată in!racțiune. 2e la 7 !ebruarie 9=7' noul @od 4enal va dezincrimina prostituția deci practicarea ei nu va mai !ii considerată in!racțiune ci doar contravenție .@u această ocazie "este binevenită o reală dezbatere privind le#alizarea prostituției în om1nia" care este p1nă la urmă cea mai veche meserie din lume. În Germania "$ustria"2anemarca "Grecia "Olanda"Aoua Beelandă prostituția este deja le#alizată. 5e#alizarea ar însemna în primul r1nd recunoașterea unei realități "a unei meserii care nu va disparea niciodată iar existența bordelurilor le#ale poate aduce o si#uranța mai mare celor care practică această meserie bene!iciind de protecția le#ii (precum și de carte de muncă"asi#urare medicală) .În aceasta situație "lucrătoarele din industria sexului nu ar avea dec1t de căști#at "o!erindu0și serviciile într0un cadru si#ur"unde să !acă periodice controale medicale" bine re#lementat "conștiente de drepturile care li se cuvin și apărate de le#e în cazul abuzurilor. 4rin le#alizarea prostituției "statul poate sa c1ști#e semni!icativ prin impozitare iar bolile cu transmitere sexuală pot !ii tinute ast!el sub control în bordelurie le#ale în timp ce prostituția ile#ală "datorită riscurilor și dezavantajelor practicării ei Cva dispărea în mare parte. /#norarea acestei stări de !apt "a existenței acestui !enomen în prezent" contribuie la multiplicarea pericolelor și riscurilor la care se expun persoanele care lucrează în acest domeniu iar morala publică retro#radă și !elul în care sunt percepute în societate

?

practicantele acestei meserii arată nivelul scăzut de deschidere și toleranță pentru cineva care dorește doar să !ie stăp1n pe corpul său și să dispună de el așa cum dorește.

6iblio#ra!ie

http<DDadevarul.roDneEsDsocietateDcea0mai0veche0pro!esie0lume0 7F;9a7e?7;c8b:;;!!;%:=9%''Dindex.html http<DDEEE.historia.roDexclusivFEebD#eneralDarticolDscurta0istorie0prostitutiei0romania0 !oto http<DDadevarul.roDinternationalDeuropaDsituatia0prostitutiei0dezbatuta0nou0#ermania0 7F;9:ba9!dc8b:;;!!;%7''9ebDindex.htmlG http<DDEEE.romanialibera.roDtimpul0liberD!apt0diversDun0volum0despre0raul0necesar0in0 romania0inceputului0de0secol0xx07='?8%.html

6or*a"4r./on 2umitrescu0-,,Cea mai mare jertfă legionară)"Editura Hotul pentru Iară"3ibiu"7&?8 2obre"6ănică-,,Crucificaţii)"@olec,ia Europa JMunchen "9==? Keinen"$rmin0"" 5e#iunea $rhan#helului Mihail)" Editura Kumanitas"6ucure*ti" 9==% Marin".asile--,,Crez de generaţie)"@olec,ia Europa"Munchen"7&88 ""Neamul Românesc ,!" ianuarie !"#$ 4apanace"@onstantin0L3tilul de luptă le#ionar)"Editura 5ucman"6ucure*ti"9==' .3avu" $l.Gh -,,%ictatura regală)" Editura politică"6ucure*ti"7&8= M &aina jertfei-dosar istoric 'oţa('arin "Editura 4uncte @ardinale"3ibiu"9==9

'

„&estamentul lui )oan 'oţa” "" Editura L/on Mării)" @olec,ia LEuropa)" Munchen" 9==? Hotu"Aeculai-,,*nsemnări de pe front”,Colecţia ""Omul Aou)"3alzbur#"7&;9 "+remea ,an ),,nr(-.#,!/ noim0rie !"#. ""+remea ,anul,,numărul -$1,ianuarie !"#$

;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful