You are on page 1of 10

A Szentrs s a hagyomny viszonynak modelljei s egy j paradigma jelentkezse

In, Utolrnek tged a szavak. A hetvenves Sulyok Elemr kszntse. Szerk. Simon T. Lszl, Pannonhalma, Pannonhalmi Faptsg, 2011, 81 !".ol#.

Fabiny Tibor

$ kereszt%n&s%g a zsi#sghoz %s az iszlmhoz hasonlan a kin&ilatkoztats 'allsa. $ katolik(s teolgia szerint a kin&ilatkoztatsnak k%t )orrsa 'an* a Szent+rs %s a hag&omn&, st a hag&omn&nak logikai els,,s%ge 'an a Szent+rshoz k%pest, hiszen a kereszt%n&s%g is -%z(s .riszt(s tan+ts,l %s az rla szl igehir#et%s,l in#(lt ki. /g& +r errl a 0ahner1 2orgrimler )%le Teolgiai kissztr* $z ere#eti hag&omn& m%g az 3g&hz els nemze#%k%,en le4sap#ott %s l%tre56tt a Szent+rs, #e a Szent+rs ter5e#elm%n 7knon8 %s %rtelm%n ez(tn is az 3g&hz hitt(#ata rk6#6tt, amel&et a hag&omn& 9t5n a#tak to',,, %s amel&et a tan+thi'atal tekint%ll&el r(hzott )el. 3,,en az %rtelem,en a hag&omn& m%g min#ig )ormlis norm5a a Szent+rsnak. 70ahner12orglimler, 2:"8 Tan(lmn&(nk rem%lhetleg r'ilg+t, hog& akr a ;Szent+rs el'< 7protestns8, akr a ;hag&omn& el'< 7katolik(s8 a,szol(tizlsa, az eg&ik kizrlagos %r'%n&es+t%se a msik ro'sra komol& teolgiai 'esz%l&eket hor#ozhat mag,an. $ kereszt%n&s%g eg&etemes hit'allsainak %rtelm%,en a h+' em,er nem a Szent+rs,an, nem is a hag&omn&,an, hanem az $t&a, Fi9, Szenthromsg Isten,en hisz, %s 'all5a, hog& a Szent+rs %s a hag&omn& is errl a Szenthromsg eg& Istenrl tanskodik. $ k6'etkezk,en elsz6r =erhar# 3,eling 71!12120018, >eiko ?,ermann 71!@01 20018 %s $nthon& A. S. Lane tan(lmn&aihoz )or#(l(nk. $z (t,,i hat klasszik(s mo#ellt 'zol )el a Szent+rs, a hag&omn& %s az eg&hz 'iszon&rl. 3lsz6r r6'i#en interpretl5(k a hat klasszik(s mo#ellt, ma5# eg& 95szerB hete#iket k+'n(nk r%szletese,,en is ,em(tatni eg& 6nmagt e'angelikl1katolik(s1ortho#oCnak ne'ez 72anhoozer Cii8 amerikai pres,iterin(s teolg(s, .e'in -. 2anhoozer 71!"D18 m(nkssga kap4sn. I A klasszik!s modellek
1. "gybeess#elmlet $%Trad&i' I()

$z els mo#ellt ;eg&,ees%s elm%letnek< ne'ezhet5Ek. 3szerint alap'et harmnia 'an a Szent+rs, az apostoli hag&omn& %s az eg&hz tan+tsa k6z6tt. Irenae(s %s Tert(llian(s a gnosztik(sokkal szem,en )ogalmaztk meg a hitEket, akik azt ll+tottk, hog& titkos, sz,eli kin&ilatkoztatst kaptak 'alamel&ik apostoltl. Irenae(s %s Tert(llian(s szerint azon,an az
1

Jelen rsomat a 70 ves Sulyok Elemr bencs szerzetesnek, a communio kumenikusan nyitott teolgusnak, risztusban tisztelt s szeretett testvremnek a!nlom" #lval emlkezem a Szentrssal val tallkozsainkra, az E$%E&n, a 'agyarorszgi $ut(er Szvetsg ren)ezvnyein tartott el*a)saira vagy az ++en kt vtize)e, 1,,1&ben -annon(almn ren)ezett .$iterary /riticism an) 0iblical #ermeneutics1 2.3ro)alomkritika s bibliai (ermeneutika14 cm5 nemzetkzi kon6erencira, amelyen (zigaz)aknt 6oga)ott benn7nket" "8 tanulmny az 9% 8 :;00<" szm= kutatsi +rogram keretben ksz7lt"

apostoli tan+tst a Szent+rs rzi. $z F %s G5sz6'ets%g eg&s%get k%pez, s ez Isten E#'ter'%,en 5(t ki)e5ez%sre 7oikonomia8. $z apostoli hag&omn& nem a Szent+rshoz 'al hozza#st, kieg%sz+t%st 5elent, hanem azt m(tat5a meg a hit reg(l5a alap5n, hog& mik%ppen kell az +rsokat %rtelmezni. Irenae(s szerint az apostoli eg&hz hBs%gesen megrizte a regula fideit. >eiko ?,erman ;koinheren4ink< ne'ezi azt a szeml%letet, ami szerint a Szentl%lek ltal %letre h+'ott 3g&hz, a Szent+rs %s a >ag&omn& eg&msra m(tat, s szerinte ann&ira szer'es ez a hag&omn&, hog& a Trad !it akr kin&ilatkoztatsnak is lehetne )or#+tani 7?,erman, 2H!12!H8. 3,,en a mo#ell,en sz,a sem 56het a Szent+rson k+'Eli hag&omn& gon#olata. * A kiegszit+ nzet s a kt ,orrs#elmlet $%Tradi&' II() 2iszon&lag korn, a lit(rgia kap4sn 5elentkezett az a n%zet, hog& a hag&omn& ;kieg%sz+ti< a Szent+rst. .eleten Aag& Szent Iaszileosz kappa#kiai at&nl 7@001@D08, a Szentl%lekrl +rt mB'%,en 5elentik meg a gon#olat, hog& a lit(rgia szempont5,l az +rott %s a sz,eli hag&omn& eg&)ormn 5elents* ;Az egyhz"an #rztt rendelkezsek s igehirdetsek kz$l nmelyik rott hagyomny"l% msok a misztrium"an hagyomnyozdtak rnk az a&ostoli igehirdets"#l% ezek mind egyforma rvny'ek az istentisztelet szem&ont("l. < 72an&, 1:"8 $ ;leC oran#i leC 4re#en#i< el' %r'%n&esElt, 'ag&is az istentiszteleti lit(rgia hatrozza meg a tan+tst. $ k6z%pkor,an azon,an m%g meg'olt a ;Tra#i4i I<, s 4sak $ 1". szza#,an, )leg a knon5ogszok kez#em%n&ez%s%re 7pl. =a,riel Iiel, 1:!"8 mr az +ratlan hag&omn&ra kez#enek 9g& hi'atkozni, mint a Szent+rssal eg&en%rt%kB tekint%l&re. $ knon5ogszok ennek alap5n )ogalmazzk meg a k%t )orrs elm%letet* 7Szent+rs %s hag&omn&8. ?,ermann szerint 4sak ekkor 5elentkezett az a hag&omn&)ogalom, amit 9g& kez#etek emlegetni, mint a kin&ilatkoztatsnak a Szent+rson k v$li% ;kEl6n< )orrsa. 3zt a msik )orrst 5elent hag&omn&t, amit ma5# a Trenti Jsinat )og megers+teni, ne'ezi ?,ermann ;Tra#+4i II< nek 7?,ermann, 2H!12!H8. .%s,, a re)ormtorok az%rt ,+rltk ezt a n%zetet, mert szerintEk az eg&hz mr nem 4s(pn ;t6,,et<, hanem l%n&egileg ;mst< tan+t mint a Szent+rs.
@. A re,orm&i' modellje- %a Trad&i' I( a Szentrs szolglatban

.6zismert, hog& a re)orm4i szmra a Szent+rs a m%rt%ka# norma 7;norma normans<8, a hit'allsok %s a hag&omn& 4sak a Szent+rs m%rleg%n megm%rt norma 7;norma normata<8. Km a re)orm4i k%p'iseli elssor,an nem a Szent+rst %s a hag&omn&t ll+t5k szem,e eg&mssal, hanem a Tra#+4i I et a Tra#+4i II 'elL $ knon5ogszok elleni har4 azon,an a re)orm4i (tni %'szza#,an ,i,li4izm(ss mere'e#ik. $ re)orm4i nag& 'it5a Isten ig%5e %s az eg&hz kap4solatrl szl. L(ther a katolik(s n%zettel szem,en 7eg&hz an&a* a Szent+rs a g&ermek8 azt k%p'iseli, hog& Isten ig%5e ;nemzi az eg&hzat< 7L(ther, 1!"!,10D8. Mg&anakkor az ana,aptistkkal 'al 'it5,an L(ther hatrozottan el'eti azt, hog& a Szentl%lek k6z'et+t%s n%lkEl szlna az em,erhez* ;N$O mi ra5ongink NPO Isten Ig%5%nek hir#et%s%t el+t%lik, %s k mag(k m%gsem hallgatnak, hanem elraszt5k sz'al %s +rssal az eg%sz 'ilgot, mintha ,izon& az Istennek lelke az apostolok +rsai,l %s %lsz,eli ig%5%,l nem szrmazhatn%k, hanem az +rs(k,l %s ,esz%#5Ek,l kellene annak ere#nie. Qi%rt nem #o,5k )%lre ht sa5t ,esz%#eiket %s +rsaikat is, hog& a L%lek +rsaik n%lkEl s eltt szllhatna ,e a n%pek sz+'%,e, 9g&, amik%nt k hir#etik nag& k%rke#'e, hog& a L%lek az +rs hir#et%se n%lkEl szllt 'ala lelkEk,e< 7I#%zi Ittz%s, "18. $ re)ormtorok nem a hag&omn&t ellenezt%k, hanem a rmai katolik(s eg&hz tekint%l&el'B tan+tst, mert az szerintEk a k6z%pkor,an )elEl kereke#ett a Szent+rs tiszta tan+tsn. $ skolasztik'al szem,en k a korai eg&hzra, s kEl6n6sen is Kgostonra

hi'atkoztak. Teht nem 'etett%k el sem a hag&omn&t, sem az eg&hz tan+tst, hanem azt alren#elt%k a Szent+rs tekint%l&%nek* a hag&omn& a Szent+rs szolgllen&a. Isten ,esz%#e, a Szent+rs llan#an korrigl5a az em,eri tan+tst. Q4=rath ?,ermann ;Tra#+4io II< 5%hez hozzteszi a ;Tra#+4i 0< t, amel& a ra#iklis re)orm4ira 'olt 4sak 5ellemz. Rk (g&anis min#en ol&an tan+tst 7g&ermekkereszts%g, Szenthromsg, .riszt(s istens%ge8 el'etettek, amel& szerintEk k6z'etlenEl nem tallhat meg a Szent+rs,an, s ez%rt az eg&hzat&kat is megtaga#tk. $ ra5ongk eg&ik 'ez%re Se,astian Frank 1"@0 ,an o#ig ment, hog& ezt ll+totta* ;$(g(stin(s, -eromos %s =ergel& nem az Isten kEl#6ttei, hanem az $ntikriszt(s apostolai< 7Q4=rath, 1088. L(ther szem%,en azon,an a sola s!ri&tura nem )ormlis el' 'olt, hanem azt tartalommal t6lt6tte meg, s ez a tartalom eg& #ogmatikai szBr, a solus )hristus el' 'olt 70e(ss @:8. =erhar# 3,eling m(tat r, hog& a re)orm4i Ii,lia alap5n ll+totta szem,e a ver"um deit a traditiones humanae 'al, hiszen -%z(s a )arize(sok hag&omn&t tartotta aka#l&nak Isten ig%5%nek meg%rt%s%,en %s el)oga#s,an. $z e'ang%li(m nem4sak a hag&omn&tl 'al sza,a#sgot, hanem a hag&omnn&al 'al hel&es %l%s sza,a#sgt is 5elenti 73,eling 1:H1 1:!8. L(ther mr az 1"22 es ;Qi az e'ang%li(mS< 7 Eyn kleyn unterri!ht% *as man ynn den Evangeli(s su!hen und ge*arten soll8 4+mB +rs,an el(tas+t5a azt a k6z%pkori, t6,,ek k6z6tt -eromosra 5ellemz )el)ogst, hog& az e'ang%li(mot t6r'%n&k6n&'nek, tekintsEk, amel& .riszt(s tetteit p%l#ak%ppen ll+t5a el%nk. $z e'ang%li(mot min#enek eltt ;%l hang< 7 viva vo+ evangelii8, amit hir#etni kell. 3zt a hangot nem 4sak ;n%g& e'ang%li(m< 5eg&zi )el, hanem Pl %s P%ter le'elei is. $z e'ang%li(m 'al5,an t6rt%n%s, mint +r5a* ; nem ms ez% mint egy krnika% trtnet% el"eszls ,risztusrl% hogy ki #% mit tett% mit mondott s mi trtnt vele- < 7L(ther 1!!", 88. L(ther szerint t(la5#onk%ppen el%g lenne az Fsz6'ets%get Szent+rsnak ne'ezni, s az 3'ang%li(m nem Szent+rs, hanem a sz,eli ige, amel& (g&an9g& mag&arzza az /rsokat amint .riszt(s %s az apostolok<7I#%zi 3,eling, 1118. $ tan9sgt%tel, az ige hir#et%se, a szents%gek min# a hit hag&omn&t 5elentik, s min#ezeket t)og5a a Szentl%lek Trad !i5a. $ protestantizm(s ezt az el'et ne'ezi analogia fidei nek 7hit analgi5a8 szem,en a skolasztika analogia entis.%'el 7a l%tez%s analgi5a8. $ kereszt%n& hag&omn& min#ig ki 'an t%'e annak a 'esz%l&nek, hog& megmere'e#5%k, legalizm(ss, em,eri hag&omnn& torz(l5on. $ s ola s!ri&tura el'e a hag&omn& hel&es hasznlatt szolgl5a. Talter Qostert L(ther hermene(tik5rl szl S!ri&tura sa!ra sui i&sius inter&res 4+mB tan(lmn&,an m(tat r, L(ther eset%,en az 6nmagt %rtelmez Szent+rs el'e azt 5elenti, hog& az /rsnak le kell rom,olnia az em,er ltal k%pzett a(toritst, a sensus &ro&rius t, amit az em,er 6nmaga %s az Isten k6z% ll+t. Il&en sensus &ro&rius lehet az eg&hzi str(kt9ra el'e 70ma8, a trg&ias+tott L%lek )ogalom 7QEnzer%k8, az o,5ekt+'k%nt ela#ott /rs prin4+pi(m is 7zsi#sg8 %s a h(manista ra4ionalizm(s. 3zzel szem,en a sensus &ro&rius t lerom,ol 6nmagt %rtelmez Szent+rs k6z'etlen kap4solat,an hoz Istennel, megteremti a rel4it !oram /eo. Qostert szerint min# a n%g& t%'es %rtelmez%s eg& trl )aka#, (g&anis min#eg&ik a ;sa5t lelk%t< 7 s&iritus &ro&rius t8 akar5a rerltetni a sz6'egre, az 6nmagt %rtelmez Szent+rs 'iszont lerom,ol min#en il&en kEls tekint%l&t, s azok hel&ett %l 'iszon&t hoz l%tre az em,er %s Isten k6z6tt 7Qostert, 1D1 2"8. $ teolgia, s azon ,elEl az +rsmag&arzat )ela#ata, hog& ;sza',a 'g5on az igazsg sza',a 'gknak< 70ma, zsi#sg, ra5ongk, h(manistk8, s ahhoz, hog& megszlal5on az e'ang%li(m, el kell hallgatnia min#en kEls#leges t6r'%n&nek, sa5t %rtelemnek 7Ittz%s, "@8. . %Solizm!s( a protestns ortodo/iban

$nthon& Lane m(tat r, hog& am+g a sola fide 7eg&e#El hit ltal8 gon#olata mr az 1"@0 as %'ek,en meg5elenik, #e a sola s!ri&tura 74sak a Szent+rs8 el'e igazn 4sak a re)orm4i (tni %'szza#,an, a protestns orto#oCia i#e5%n 'lt meghatroz szempontt. Ltt(k, hog& a re)orm4i i#e5%n 4sak a ra5ongk k%p'iselt%k a ;Tra#+4i 0< el'et. $ protestns orto#oCia 'iszont az a(toritst 4sak a Szent+rs szmra ,iztos+t5a. 3z a n%zet 'ezetett a 'er,linspir4i, illet'e a Ii,lia ;t%'e#hetetlens%g%nek< 7inerrantia8 tan+tshoz, a megmere'e#ett kon)esszionalizm(shoz. 3,eling hel&esen %szleli, hog& a protestns ortho#oCia nem aknzta ki a ver"um dei non s!ri&tum t6rt%nelmi els#legess%g%t a ver"um dei s!ri&tum meg%rt%se %r#ek%,en 73,eling, 11@8. $ l(thern(s ortho#oCia k%p'iseli -ohann =erhar# 71"8211H@D8, $,raham Ualo' 71H1211H8H8, -ohann V(enste#t 71H1D11H888, Wa'i# >ollaz 71H:811D1@8 sokszor arisztotel%szi kategrikat alkalmaztak a Szent+rs isteni ere#et%nek igazolsra. V(enste#t, a #iktls1elm%let k%p'isel5e +g& +r* ;$ Szentl%lek nem4sak a sza'ak 5elent%s%t inspirlta, hanem eg&enesen maga #iktlta a sza'akat a szent +rknakP $ Szent+rs ere#eti knona 4salatkozhatatlan(l igaz, mentes min#en t%'e#%stlP.a Szentl%lek (g&anis nem enge#hetett meg han&agsgot 'ag& )ele#%ken&s%get azok r%sz%rl, akik le5eg&ezt%k az sza'ait< 7I#%zi L(n#, 22"8 $ ;solizm(s< il&en ra#iklis %s mere' )el)ogs,an term%szetesen semmil&en szerep nem 5(that a hag&omn&nak. 0 1'mai katolik!s tants $Trento s a II 2atikni 3sinat) $m+g a re)orm4i a Szent+rs %s az eg&hz koinheren4i5t hangs9l&ozta a ;Tra#i4i I< szellem%,en, a##ig a Trenti Jsinat n&ol4a#ik El%sszaka a Szent+rs %s az eg&hz koinheren4i5t a ;Tra#i4io II< szellem%,en )ogalmazta meg. $ Szent+rson k+'Eli hag&omn&t (g&anol&an tisztelettel %s h+tattal kell )oga#ni mint a Szent+rst. $ Trenti Jsinat a protestantizm(ssal szem,en llst )oglalt a kin&ilatkoztats k%t )orrsa, ne'ezetesen a Szent+rs %s a Szent >ag&omn& mellett. Senki sem %rtelmezheti a Szent+rst az eg&hz tan+ts'al ellent%tesen. Qartin Uhemnitz 71"2211"8H8 l(thern(s teolg(s k6n&'et +rt a Trenti Jsinat tan+tsrl, s k6n&'%,en a zsinat n&ol4 hag&omn&1#e)in+4i5,l hetet k%sz 'olt el)oga#ni. $ hag&omn& n&ol4a#ik )el)ogsa azon,an szerinte ol&an tan+tsokra 'onatkozott, amel&eket nem lehet ,izon&+tani a Szent+rs tan9sgt%tel%'el 7a p(rgatri(m, a szentek tisztelete, a rmai ppa elss%ge8. Uhemnitz 9g& )ogalmazott* r%gi eretnek trEkk, amikor a ;hag&omn& r(h5,a 6lt6ztet5Ek a korr(p4it< 7i#%zi 2anhoozer, 1H28. $ Szent+rstl )Eggetlen hag&omn& )el)ogs 'ezetett el szepltelen )ogantats 718":8, a ppai 4salatkozhatatlansg 718D08 illet'e Qria men&,emenetelet%nek #ogm5hoz 71!"08. $ kon)esszionalizm(s szza#ai,an 71D120. szza# els )ele8 megmere'e#tek %s eg&mssal ki,%k+thetetlennek tBntek az eg&mstl elt%r llspontok* a protestns ortho#oCia sola s!ri&tura el'e %s a rmai katoli4izm(s ketts )orrs elm%lete. 2ltozst a 20. szza# hat'anas %'ei,en a II. 2atikni Jsinat hozott. Xr#emes k6zele,,rl szemEg&re 'enni a II. 2atikni Jsinat /ei ver"um 4+mB #ogmatik(s konstit94i5t. $ #ok(ment(m II. )e5ezete szl ;$z isteni kin&ilatkoztats to',,a#srl<. >a )ig&elmesen 6sszehasonl+t5(k a 2.!. pontot %s a 2.10. pontot, %r#ekes rn&alatn&i kEl6n,s%gre )ig&elhetEnk )el. ;$ Szent+rs %s a Szent hag&omn& 'iszon&a< 4+met 'iseli az elz, s ;$ Szent >ag&omn&, a Szent+rs %s a Tan+thi'atal< 4+met az (t,,i szakasz. Qin#kettt tel5es ter5e#elm%,en i#%zzEk. $z els,en ezt ol'ass(k* A Szent hagyomny s a Szent rs teht szorosan sszefondik s t(r(a egymst. Ugyana""l az isteni forrs"l fakadvn mindkett#% egyes$lnek s azonos !l fel tartanak. A Szent rs ugyanis 0stennek a Szentllek sugalmazsra rs"a foglalt szava1 a Szent 2agyomny &edig 0sten szavt% melyet ,risztus Urunk s a Szentllek

" zott az a&ostolokra% srtetlen$l szrmaztat(a t ezek utdaira% hogy igehirdets$kkel az igazsg 3elknek fnynek h'sgesen #rizzk% kife(tsk s ter(esszk1 ennek kvetkezt"en az Egyhz a kinyilatkoztatottakra vonatkoz "izonyossgt nem egyed$l a Szent rs"l mer ti. 4indkett#t egyforma h tattal s meg"e!s$lssel kell teht elfogadni s tisztelni. 7Wis, :@11:@28 $z (t,,i,an pe#ig ezt ol'ass(k* A Szent 2agyomny s a Szent rs 0sten szavnak az Egyhzra " zott egyetlen szent lettemnye. 2ozz ragaszkodik 0sten szent n&e% amikor &sztora kr sszegy'lve llhatatosan kitart az a&ostolok tan ts"an s kzssg"en% a kenyrtrs"en s az imdsg"an 5v. grg"en A&)sel 6%768. 0nnt van a &sztorok s a h vek &ratlan egyetrtse a hagyomnyos hit megtarts"an% gyakorls"an s megvalls"an. A feladat &edig% hogy hitelesen magyarzza 0sten rott vagy thagyomnyozott ig(t% kizrlag az Egyhz eleven Tan thivatalra van " zva% mely tekintlyt 9zus ,risztus nev"en gyakorol(a. Ez a Tan thivatal nem 0sten szava fltt% hanem annak szolglat"an ll% !sak az thagyomnyozottat tan t(a% amennyi"en azt a 2agyomnyt isteni &aran!s ala&(n% a Szentllek vezetsvel h tatosan hallgat(a% szent$l #rzi% h'sgesen kife(ti% s a hitnek e""#l az egyetlen lettemny"#l mer ti azt% amit 0sten kinyilatkoztatsknt% hogy higgy$nk% elnk ad. :ilgos teht% hogy 0sten "l!s rendelkezse szerint annyira sszetartozik s egymsra van utalva a Szent 2agyomny% a Szent rs s az Egyhzi Tan thivatal% hogy egyik$k sem lehet meg a msik kett# nlk$l. 4ind a hrom egy$ttesen% de mindegyik$k a sa(t md(n a Szentllek tevkenysgnek hatsra eredmnyesen szolgl(a a lelkek $dvssgt;7Wis, :@28. Qeg)ig&el%sEnk a k6'etkez* a !. pont ink,, Trentnak ig&ekszik meg)elelni 7; az Egyhz a kinyilatkoztatottakra vonatkoz "izonyossgt nem egyed$l a Szent rs"l mer ti. 4indkett#t egyforma h tattal s meg"e!s$lssel kell teht elfogadni s tisztelni. <8 $ 10. pont,an 'iszont )el,(kkan a re)orm4i ;alren#el< el'e* ;Ez a Tan thivatal nem 0sten szava fltt% hanem annak szolglat"an ll<. 3 sz)or#(lat protestns )Eleknek ismersnek hangzik 1 7;minister 'er,i #omini<8. $ meg)ogalmazs teht 6sszess%g%,en 4izelllt, s k6zel ll az els pont,an ,em(tatott ;Tra#i4i I< kon4ep4i5hoz, amel&et 1 mint ltt(k 1 az els szza#ok kereszt%n&s%ge k%p'iselt, s amel&re igent mon#ott a re)orm4i klasszik(s 'on(lata is, s amel&re )oga#k%szs%get m(tathat az eg& eg&hz apostolisgt %s katoli4itst 'all h(szoneg&e#ik szza#i protestantizm(s is. 4 A katolik!s5protestns konverge&ia modell =erhar# 3,eling ;Sola S4ript(ra %s a hag&omn&< 4+mB, mr i#%zett, ere#etileg 1!H: ,en meg5elent nag& +'B tan(lmn&,an m(tat5a ki, hog& a katolik(s %s a protestns llspontok k6z6tti kEl6n,s%gek t(la5#onk%ppen 4sak a Trenti Jsinat (tn mere'e#tek meg. 2%lem%n&e szerint a 20. szza# mso#ik )el%,en sa5tos k6zele#%st )ig&elhetEnk meg. .atolik(s k6r6k,en (g&anis eg&re t6,,et hallani az ;/rs prin4+pi(mrl< 70ahner8, a protestnsoknl pe#ig a t6rt%neti k(tats )e#ezte )el a sz6'egek thag&omn&ozsnak, a kanonizlsnak a t6rt%netis%g%t. 0a#s(l a protestantizm(s mr L(thern%l megteremtette a ;knon a knon,an< el'%t, ami a katoli4izm(s tra#+4i )ogalmhoz ren#k+'El hasonl #ogmatikai szerepet t6lt ,e. Qin#ehhez hozz5r(l a l(theri hermene(tika a 7viva vo+ evangelii8 )elismer%se 7amel&et %ppen az 3,eling ltal k%p'iselt G5 hermene(tika )e#ezett ism%t )el, miszerint a hir#etett ige, a ver"um

"

dei non s!ri&tum legal,, ann&ira )ontos, mint a ver"um dei s!ri&tum. >iszen az /rs ere#etileg ,esz%#, s a sz6'eg most is azt ig%n&li, hog& elhangozz%k, hir#ettess%k, proklamltass%k. 3,eling ;G5 hermene(tik5a< szerint a teCt(alits 4sak tmeneti llapot, a l%n&eg a ;szt6rt%n%s< 7<ortges!hehen8% 'ag&is az esem%n&, mi'el a hit is halls,l 'an 7 fides e+ auditu8. $z oralits, a sz,elis%g els#legess%g%nek k%r#%s%t mr Qor(s Tams 71:DD 1"@"8 is )el'etette a Tilliam T&n#ale lel 71:!:11"@H8 )ol&tatott 'it5,an az ;(nYritten 'erities< 7+ratlan igazsgok8 szerep%t, (tal'a arra, hog& a sz,elis%g az Fsz6'ets%g,en %s az G5sz6'ets%g,en is megelzte az +rs,elis%get 7Fa,in&, 1!12H8. 3 kon'ergen4ia elm%letet 5l tEkr6zik az amerikai l(thern(s teolg(snak, Uarl 3. Iraatennek, az ;3'ang%li(mi %s .atolik(s Teolgiai .6zpont< 7;Uenter )or 3'angeli4al an# Uatholi4 Theolog&<8, az 6k(menik(s =ro E!!lesia 4+mB )ol&irat eg&ik alap+t5nak sza'ai* $ Szent+rs prin4ipi(m 4sak az eg&hz htter%n %s az eg&hz %r#ek%,en l%tezik. $ re)orm4i teolgi5nak Szent+rs el'e %s annak hermene(tikai k6'etkezm%n&ei 4sak az eg&hzon ,elEl n&erik el %rtelmEket. $ Szent+rs tekint%l&e nem az eg&hztl )EggetlenEl, hanem 4sak a Szentl%lek ltal g&Em6l4s6ket term eg&hz %let%,en* az eg&hz hit%nek apostoli meg'alls,an %s annak %letet teremt szents%gei'el, a kereszts%ggel %s a )elol#ozst n&95t 9r'a4sor'al 6ssze)Egg%s%,en mBk6#ik 7Iraaten, H18. II 2anhoozer jszer6 megk7zeltse- a hagyomny mint %per,orman&ia( .e'in -. 2anhoozer amerikai protestns teolg(s 7kor,,an Pa(l 0i4oe(r rl +rt monogr)it, szerkesztett antolgit a posztmo#ern teolgirl %s ma a ;teolgiai %rtelmez%s< legmarknsa,, k%p'isel5e, )szerkeszt5e a Ii,lia teolgiai interpret4i5rl szl en4iklop%#inak8 a The /rama of /o!trine 7$ #oktrina #rm5a8 4+mB 200" ,en meg5elent k6n&'%,en 'laszol arra a kih+'sra, amel&et =eorge $. Lin#,e4k 1!8: es k6n&'e a The >ature of /o!trine 7$ #oktrina term%szete8 5elentett a teolgia szmra. $m+g Lin#,e4k k%t %'tize##el kor,,an eg& posztli,erlis k(lt(rlis1n&el'i teolgiai mo#ellt m(tatott )el, a##ig 2anhoozer eg& posztkonzer'at+' knoni1n&el'i teolgiai mo#ell ki#olgozs'al k+s%rletezik. 2anhoozer szerint 1 sokat mer+t'e >ans Mrs 'on Ialthasar Theo./rama 4+mB k6n&'%,l 1 a teolginak a theoria hel&ett a theatrum )el% kell k6zel+tenie, hiszen a kereszt%n& hit alap'eten #rmai term%szetB* a sz %s a 4seleke#et #rmai eg&s%ge nem4sak -%z(sra, hanem a kereszt%n&s%gre is 5ellemz. $ hit trg&a, a hit %s a meg%rt%s 'iszon&a, illet'e a ,i,lia %rtelmez%se is l%n&eg%,en eg& #rmai )ol&amat. 2anhoozernl a sz+nhzi meta)ork re'italizl5k a ren#szeres teolgia %lettelenn% 'lt n&el'ezet%t. /g& a teolgia ;#ramat(rgia<, a Szent+rs ;sz6'egk6n&'<, a meg%rt%s ;per)orman4ia<, az eg&hz ;sz+ntrs(lat<, a lelkipsztor ;ren#ez< lesz 72anhoozer, Cii8. A%g& r%szes k6n&'%nek ;4selekm%n&e< 7The Plot8 +g& alak(l* I. Wrma 7The Wrama8Z II. $ sz6'egk6n&' 7The S4ript8Z III. Wramat(rgia 7The Wramat(rge8Z I2. $z ela#s 7The Per)orman4e8. $ Szent+rs e,,en az eset,en ol&an kanonik(s sz6'egk6n&', ami llan#an ela#sra, ;per)orman4ira< 'r. ?,ermannt i#%z'e +g& )ogalmaz* ;az eg&hz hag&omn&a az enge#elmes interpret4i t6rt%nete.< 72anhoozer, 1"08. Qaga a knon is per)orman4ia* -%z(s .riszt(s m9lt,eli te'%ken&s%g%nek ela#sa. $ sola s!i&tura el'e llan# korrekt+'(m, a hitnek az eg&hz,an t6rt%n per)orman4i5t hi'atott llan#an ellenrzni. 2anhoozer rm(tat, hog& ,r igaz a re)rom4i )elismer%se, mel& szerint a Szent+rs 6nmagt %rtelmezi 7sa!ra s!ri&tura sui i&sius inter&res8, m arra nem k%pes, hog& 6nmagt

per)orml5a, 'ag&is ela#5a. $ Szent+rsnak k6z6ns%gre, p(,lik(mra, azaz eg&hzra 'an szEks%ge, aki '%greha5t5a a ;sz6'egk6n&'< 7;S4ript<8 ltal ig%n&elt per)orman4it. $ szerz ltal k%p'iselt knoni1n&el'i megk6zel+t%s eg&szerre 'all5a a sola s!i&tura el'%t %s igenli a hag&omn& szEks%gszerBs%g%t, st elkerElhetetlens%g%t, hiszen a knon maga is az a )ol&amat, amel&,en az eg&hz sa5t %pEl%se %r#ek%,en hasznl5a a Szent+rst. 72anhoozer, 1"@8. 2anhoozer szerint k%t sz%lss%ges llspont k6z6tt kell 4sapst 'gnia* az eg&ik a ,i,li4ista poziti'izm(s, amel&ik a ;solo 7si4L8 s4ipt(ra< el'et k%p'iseli, a msik az ekkl%ziolgiai poziti'izm(s, amel& szerint ;4sak a per)orman4ia<, 'ag&is az eg&hzi hag&omn& l%tezik. $ ;solo S4ript(ra< el'e taga#5a a katoli4itst, am+g e msik n%zet pe#ig mellzi a kanoni4itst azltal, hog& szerinte az 95a,, kin&ilatkoztats, 'ag& annak magasa,, szintB meg%rt%se )elEl+rhat5a, kieg%sz+theti a knont. Qi is a hag&omn&S 3g& k6z6ss%g ltal )ontosnak tartott tan+ts, hitigazsg, amel&et sz,an 'ag& +rs,an a#nak to',, a k%s,,i nemze#%keknek. Teht a hag&omn& eg&szerre i#,eli %s eg&szerre t%r,eli )ogalom* az ta#s nemze#%krl nemze#%kre illet'e[%s az eg&ik hel&rl a msikra t6rt%nik. $ hag&omn& ,i,lik(s )ogalom. $z Fsz6'ets%g,en ol'ass(k* ;$miket hallott(nk %s t(#(nk, mert seink el,esz%lt%k nekEnk, nem titkol5(k el )iaink ell, el,esz%lEnk a 56' nemze#%knek az Gr #i4s tetteit %s ere5%t< 7Jsolt D8,21:8. Ir az G5sz6'ets%g,en min# az e'ang%listk min# Pl kEl6n,s%get tesznek Isten t6r'%n&e %s a ;'%nek; illet'e az ;em,erek hag&omn&a< 7Qk D,@Z $pUsel 22,@Z .ol 2,88 k6z6tt, a &aradosis alap'eten 95sz6'ets%gi )ogalom* Pl 1.or 11,2@ ,an arrl szl, hog& az ;Grtl 'ett< 9r'a4sora hag&omn&t ;t is a#ta<. $ )eltma#srl pe#ig ezt +r5a. ;Qert %n elssor,an azt a#tam t nektek, amit %n magam is kaptamZ hog& t(#niillik .riszt(s meghalt a mi ,Bneink%rt az /rsok szerint< 71.or 1",@8. 2anhoozer szmos eg&hzt6rt%neti, )iloz)iai, k(lt9rhistriai %r'et sorakoztat )el a hag&omn& '%#elm%,en. Leg)ontosa,, azon,an ezek k6zEl a spirit(lis szempont* az eg&hz %lete %s g&akorlata (g&anis a Szentl%lek m(nk5a. 0einhar# >Etter szerint az eg&hz a Szentl%lek k6z6ns%ge 7p(,lik(ma8, a hag&omn& pe#ig a Szentl%lek hatst6rt%nete 7>Etter 12" 1288. Fel'et#ik a k%r#%s* ,iztos e, hog& 4sak a Szentl%lek m(nk5a a hag&omn&Z nem lehets%ges, hog& a hag&omn& %ppen a Szentl%lek m(nk5a ellen #olgozikS Lehet, hog& a hag&omn& el,,re 'iszi az Ige Eg&%t, #e e,,en nem lehetEnk min#ig ,iztosak, amint erre a Trenti Jsinatrl szl k6n&'%,en Qartin Uhemnitz is (talt. $ hag&omn& esen#, +r5a 2anhoozer. Leg5o,, eset,en a hag&omn& az ige elrehala#snak %s az eg&%n lelki )orml#snak eszk6ze. Legrossza,, eset,en a hag&omn& a ,Eszkes%g, az 6n#i4s+t%s, a ,Bn testEleti szentes+t%se is lehet. $mikor a hag&omn& 6nmagrl t9l sokat kez# gon#olni, a sz+nhz ,l'n&' 'lik. 2an ,Bn a hag&omn&,an, 'an ,Bn az eg&hz,an. 2anhoozer elgon#olko#tat szem%l&es hit'allst tesz a hag&omn&rl illet'e az eg&hzrl* >iszek az eg&hz,an. Isten mag%nak 'lasztott eg& n%pet, .riszt(s test%t, a Szentl%lek teremtm%n&%t %s templomt. $ k%r#%s, hog& 'a5on az eg&hz menn&i,en azonos az eg&hzi szer'ekkel %s azok t6rt%neti )ormi'al. >iszem, hog& az eg&hz eg&, ,r ezt nem ltom. >iszem, hog& az eg&hz szent, ,r a lthat eg&hz nem +g& 5elenik meg. 72anhoozer, 1H@11H:8 Aeh%z teht az igazi hag&omn& hel&%t %s %rtelm%t megtalln(nk. 2anhoozer szerint nem akkor 5r(nk hel&es 9ton, ha az eg&hzi hag&omn& irnti kon)ormits mozgat ,ennEnket, hanem akkor, ha arra a L%lekre )ig&elEnk, aki az /rsokon keresztEl -%z(s

.riszt(srl szl. $ korai eg&hznak m%g eg%szs%ges, ;realista hag&omn&)el)ogsa< 'olt* akkor az%rt lehetett az eg&hz interpret4i5t k6'etni, mert az 6sszhang,an 'olt a Szent+rssal 7Tra#i4i I8. $ posztmo#ern konteCt(s,an 'iszont a hag&omn&t 6sszeke'erik az ol'ask6zpont9 hermene(tik'al. $ ;sola Tra#+4i< eszm%5e azon,an tarthatatlan, hiszen ez a t6rt%nelmi )ol&amatot ,l'n&ozza, s min#azt, ami t6rt%nt %s t6rt%nik az eg&hz,an, a Szentl%lek m(nk5nak t(la5#on+t5a. $ tra#+4i lelkes h+'ei k6zEl ke'esen ,esz%lnek a gonoszok 6r6k ,Bnh#%s%rl. 3zzel szem,en 1 +r5a 2anhoozer 1 ,e kell ismernEnk, hog& a m9lt,an az eg&hz sokszor k(#ar4ot 'allott. Uhemnitz a )ent i#%zett m(nk5,an 5oggal m(tatott r, hog& a Trenti Jsinat nem 'ette )ig&elem,e, hog& az seg&hz menn&ire am,i'alens 'olt az apokri)ekkel szem,en %s ezt k%r#ezte* ;Qi%rt tisztelik ezek ann&ira a r%giek %rt%k+t%let%t, amikor ezltal az seg&hz knon)ogalmt %s alap5ainak #ogmit ssk alS< 7i#%zi 2anhoozer, 1H"8. $ hag&omn& teht k%tr%szes per)orman4ia. $z interpretl k6z6ss%gnek 'annak eg&r%szt szerzi %s ren#ezi, msr%szt 'annak ela#i. $ Szent+rs eg&szerre ,e)e5ezett %s ,e)e5ezetlen, hiszen Isten sz1tettei Izrael t6rt%net%,en %s -%z(s .riszt(s,an ,e)e5ez#tek. $ meg'lts #rm5nak 4s94spont5n 7kereszt %s )eltma#s8 t9l 'ag&(nk. Km ezt 'alakinek el kell a#nia, ,e kell )e5eznie. $ tra#+4i, az eg&hz )ela#ata az ela#s ,etel5es+t%se. >ans T. Frei %s =eorge $. Lin#,e4k a t6rt%net ltal )ormlt eg&hzrl 7;stor& shape# 4h(r4h<8 szlnak, s teg&Ek hozz* a L(ther k(tat 3ri4 T. =rits4h pe#ig a ;kereszt alak9 eg&hzrl< 7=rits4h, 2@112:88 +r. Frei szerint a sz6'eg literlis %rtelme az eg&hz ltali )oga#tats )(nk4i5,an n&il'n(l meg, s Lin#,e4k szerint a kereszt%n& hitet meghatroz n&el'tani sza,l&okat akkor sa5t+t5(k el, ha r%szt 'eszEnk az eg&hz %let%,en, a sz6'eg per)orman4i5,an. Frei szerint a kereszt%n& ol'ask szmra a ,i,liai narrat+'k megteremtik -%z(s .riszt(s i#entitst. 2anhoozer ;Per)orman4e II< nek ne'ezi azt, amint a k6z6ss%g 7az eg&hz 'ag& a t(#omn&os k6z6ss%g8 sa5t+t5a el a sz6'egk6n&' 5elent%s%t, ;Per)orman4e I< nek pe#ig az szerzi1knoni1isteni sz6'eghasznlatot. $ posztmo#ernits az ol'asi ,e)oga#sra, a ;Per)orman4e II< re hel&ezi a hangs9l&t. 3z a szeml%let k%ts%g,e 'on5a, hog& a sz6'egk6n&'nek 'an eg& megraga#hat 5elent%se. 3szerint az ol'as1,e)oga# nem rekrel5a, hanem krel5a a sz6'eget, teht maga az ela#s az alkots, ;a per)orman4ia az a hel&, ahol a szerz meg'als(l<. 2anhoozer mo#ell5%nek, a k(lt(rlis1n&el'i teolginak nag& k%r#%se, hog& vgs# soron mi 'ag& ki is konstr(l5a a kereszt%n& i#entitst* a ,e)oga# k6z6ss%g 7az eg&hz8 'ag& az apostoli hag&omn&, amel&et a Szent+rs k6z'et+t. 2anhoozer ,+rl5a Lin#,e4k k(lt(rlis1 n&el'i mo#ell5%t, mert Lin#,e4k mo#ell5e szerint a sz6'eg hasznlata konstr(l5a a 5elent%st. $ k%r#%s l%n&ege, hog& theo#rma normatik(s spe4ialitsa hitelesen ink,, a kanonik(s +rs,an 'ag& a hag&omn&,an mint eg&hzi ela#s,an tallhat e meg. 2anhoozer 'lasza* a Szent+rs nem ,rmil&en, hanem els ren#en isteni per)orman4it ig%n&el. Isten (g&anis a '%gs szerz, aki kEl6n)%le em,eri hangokat alkalmaz szerzk%nt theo#rm5a %r#ek%,en. $ knon isteni[em,eri per)orman4ia, amel& to',,i per)orman4it ere#m%n&ez. $ theo#rma 'lasz a szerz )orgatk6n&'%re. $ ;Per)orman4ia II< elhan&agolta a szerzi ,esz%#akt(st, mert a mag&arzk per)orman4i5t r%szes+tette eln&,en, s eg&re t6,,en ezt a per)orman4it kez#t%k ;sz6'eg %rtelm%nek< tekinteni. Pe#ig a knon az a sz6'egk6n&', amel& a meg'lts #rm5nak k(l4spillanatait )el5eg&zi, s eg&9ttal )el is szl+t ,ennEnket, hog& 'eg&Enk r%szt e,,en a #rm,an. $ teolgia knon1n&el'%szeti megk6zel+t%se a normati'itst az isteni szerz, s nem az %rtelmez k6z6ss%g +rshasznlat,an lt5a 72anhoozer, 18:8. $ knon1n&el'i mo#ell nem a ;Per)orman4ia II< t a5nl5a 7amel& 6sszeke'eri a szerzt az ol'as'al8, hanem a

;Per)orman4ia I< et, ahol az %rtelmezk enge#elmesen 'laszolnak a szerzi szn#%kra. Irmenn&ire is )ontos a kreati'its, enge#elmess%g n%lkEl nem n&erhet5Ek 'issza a 5elent%st. $ kreati'its %s az enge#elmess%g eg&Ett szEks%ges. 2anhoozer szerint a h+' per)orman4ia nem az em,eri tel5es+tm%n&ek hag&omn&a, hanem annak a hatsa, ahog&an a Szentl%lek az eg&hzat el'ezeti az igazsgra. $ ;Per)orman4e I< elismeri azt, amit a sz6'egk6n&' Szerz5e a Szent+rs kEl6n)%le hang5ain keresztEl 4selekszik, %s eg&9ttal 'laszol is erre a 4seleke#etre. $ ;Per)orman4e I< %s a ;Per)orman4e II< k6z6tt (g&anaz a kEl6n,s%g, amit U. S. LeYis a sz6'egek ;,e)oga#tatsa< %s ;hasznlata< k6z6tt lt* ;$mikor eg& mBalkots sz6'eg%t ,e)oga#5(k, akkor %rz%keinket, k%pzeletEnket %s min#en ms ernket azokra a mintkra )or#+t5(k, amel&eket a szerz tallt ki. $mikor hasznl5(k a sz6'eget, akkor 4s(pn sa5t akti'its(nk szolglat,a ll+t5(k azt<. 7LeYis, 888. $z igazi hag&omn& teht nem a sz6'eg ;hasznlata<, hanem a ;,e)oga#sa<. $mik%ppen a :. szza#,an Ler%ni 2in4e is mon#ta* ;>em szerz#nek kell lenned% hanem #rz#nek% nem kezd#nek% hanem kvet#nek% nem vezrnek% hanem oltalmaznak. Tartsd meg a hitlettemnyt< 7I#%zi L(k4s, 888.

Iro#alom
Ialthasar 'on, >. M., Theo./rama?Theologi!al /ramati! Theory, 2ols. 11", Ignati(s Press, San Fran4is4o,1!8811!!8. Iraaten, U. 3.* \The Pro,lem o) $(thorit& in the Uh(r4h<, in* Iraaten, Uarl 3. -enson, 0o,ert T. 7szerk.8* The )atholi!ity of the @eformation. T. I. 3er#mans, =ran# 0api#s, Qi4higan, 1!!H. Wis I. 7szerk.8 * ;Wei 2er,(m. Wogmatik(s konstit94i az isteni kin&ilatkoztatsrl<, in* A 00. :atikni Asinat dokumentumai, Szent Ist'n Trs(lat, I(#apest, 2000. 3,eling, =.* ;]Sola S4ript(ra] an# Tra#+4in<, in, The <ord of Bod and Trad !in. 2istori!al Studies 0nter&reting the /ivisions of )hristianity, Uollins, Lon#on, 1!H8. Fa,in&, T.* ^Uh(r4h Para#igm 'ers(s S4ript(re Para#igm in the We,ate o) Sir Thomas Qore an# Tilliam T&n#ale^ in* $n#reas >6)ele, Stephan La_(%, 3nno 0(ge, =a,riela S4hmi#t 7szerk.8* 0epresenting 0eligio(s Pl(ralization in 3arl& Qo#ern 3(rope, Lit12erlag, QEnster, 1"1:@. Frei, >.* The 0dentity of 9esus )hrist. The 2ermeneuti!al Casis of /ogmati! Theology , Tip) an# Sto4ks P(,lisher, 3(gene ?regon, 2000. =rits4h, 3.T.* 0sten udvari "olond(a. 3uther 4rton korunk &ers&ekt v("l. L(ther .ia#, I(#apest, 200H. >Etter, 0.* Suffering /ivine Things. Theology as )hur!h =ra!ti!e, Tilliam I. 3er#mans, =ran# 0api#s Qi4higan, 2000. Ittz%s, =.*)hristum trey"en. 3uther "i"liartelmezse a Szent rs knyveihez rt el#szi ala&(n , L(ther .ia# 1 Qag&arorszgi L(ther Sz6'ets%g 1 A&(gati 7W(nnt9li8 3'ang%lik(s 3g&hzkerElet, I(#apest1=&r 200!. "@.ol#., [Qag&ar L(ther FEzetek 10.Z 3g&hzkerEleti FEzetek ".[ Lane, $. A. S.* ;Tra#+4in<, in* /i!tionary for Theologi!al 0nter&retation of S!ri&ture , szerk.. .e'in -. 2anhoozer, %s Uraig =.IartholomeY, Waniel -.Trier, A.T.Tright, SPU., Iaker, =ran# 0api#s Qi4higan, Lon#on, 200", 80!112. LeYis, U. S.* An E+&eriment in )riti!ism. Uam,ri#ge Mni'ersit& Press, Uam,ri#ge, 1!H1. Lin#,e4k, =. $.* The >ature of /o!trine% @eligion and Theology in a =ostli"eral Age , Testmisnster, Phila#elphia, 1!8:. Qag&ar(l* A dogma termszete. :alls s teolgia a &osztli"erlis kor"an . For#. Ittz%s =,or, >ermene(tikai .(tatk6zpont, I(#apest, 1!!8, [>ermene(tikai FEzetek 1D.[ 7Szerk. Tzs%r 3n#re S4h.P.8, 2igilia .ia#, I(#apest, 200@, [Sapientia FEzetek 1.[ L(n#, 3. 7szerk.8* /o!uments from the 2istory of 3utheranism DEDFGDEFH. Fortress Pres, Qinneapolis, 2002. L(ther Q.* 4i az evangliumI A keresztnyek s 4zes% Qag&arorszgi L(ther Sz6'ets%g, I(#apest, 1!!", [Qag&ar L(ther FEzetek ".[ L(ther, Q.* The Ca"ylonian )a&tivity of the )hur!h% DE6H, in* 3utherJs <orks. 2ol. @H. 3#. ,& -arosla' Pelikan[>elm(t Lehmann. Fortress Press, Phila#elphia, P$, 1!"!. 11112H. Q4=rath, $.* @eformation Thought. An 0ntrodu!tion, Iasil Ila4kYell, ?C)or#, 1!8!. Qostert, T.* Az KLnmagt rtelmez# Szent rs. 3uther hermeneutik(rl% )or#. Se,en Ist'n, I(#apest, >ermene(tikai .(tatk6zpont, I(#apest, 1!!H, [>ermene(tikai FEzetek !.[ ?,ermann, >. $.* `V(o 'a#is PetreS Tra#+4in )rom Irenae(s to 2umani BenerisM% in* The /a*n of the @eformation? Essays in 3ate 4edieval and Early @eformation Thought% TaT Ulark, 3#in,(rgh, 1!8H, 2H!1 2!H.ol#. 0ahner ..12orgrimler, >.* Teolgiai kissztr, Szent Ist'n Trs(lat, I(#apest, 1!80. 0e(ss, $* ;$ Szent+rs k6zepe<, N(rakezds% Qag&arorszgi L(ther Sz6'ets%g, I(#apest, 1!!@, OQag&ar L(ther FEzetek 1.[ 2anhoozer, .. $.* The /rama of /o!trine. A )anoni!al 3inguisti! A&&roa!h to )hristian Theology , Testminster -ohn .noC Press, Lois'ille .ent(4k&, 200". 2an&, L. 7szerk.8, *Aag& Szent Iaszileosz, .6n&'e a Szentl%lekrl, in* A ka&&adkai atyk, Szent Ist'n Trs(lat. I(#apest, 1!8@. [Fkereszt%n& +rk 2I[1.[

10