APAKAH FUNGSI PENDAHULUAN DALAM KARANGAN?

• menarik perhatian dan minat pembaca • menun ukkan arah kepada pembaca tentan! per"#a$an %an! akan di"entuh da$am i"i karan!an • men e$a"kan tema karan!an "ecara rin!ka" bertepatan den!an kehendak "#a$an&

APAKAH 'IRI('IRI PENDAHULUAN )ANG *AIK? • +epat den!an kehendak "#a$an • e$a" dan "e"uai den!an kehendak "#a$an • • • • men!!unakan baha"a %an! tepat dan e$a" ada perkaitan den!an i"u %an! dibincan!kan da$am i"i karan!an ditu$i" da$am "atu peren!!an tidak mema"ukkan i"i karan!an da$am pendahu$uan

Umpama "ebuah pintu, pendahu$uan "an!at pentin! ba!i menarik minat pembaca untuk men!etahui i"i(i"i %an! akan dikemukan #$eh penu$i" da$am karan!an& -ENIS(-ENIS PENDAHULAUAN KARANGAN .i/ pendahu$uan eni" de0ini"i .ii/ pendahu$uan eni" pendapat .iii/ pendahu$uan eni" "ua"ana .i1/ pendahu$uan eni" per"#a$an .1/ pendahu$uan eni" peribaha"a .1i/ pendahu$uan pui"i .1ii/ pendahu$uan !abun!an PENDAHULUAN -ENIS DEFINISI 2 memberikan takri0 2 makna 2 de0ini"i .den!an meru uk kamu"/ Contoh : Jenayah ditakrifkan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang atau peraturan. Jenayah bukan sahaja membabitkan orang dewasa malahan golongan remaja juga. Menurut kajian polis, jumlah kes jenayah telah bertambah daripada 40 0 ! kes pada tahun !""# kepada 4$ !0 kes pada tahun !""% &i samping itu, kesalahan yang dilakukan juga semakin serius dari semasa ke semasa. 'saha-usaha pelbagai pihak amat diperlukan untuk membendung jenayah. PENDAHULUAN -ENIS PENDAPA+ ( men%atakan pendapat "e"e#ran! t#k#h '#nt#h 3 Menurut Mantan (erdana Menteri, ).*.+hg. ,un &r. Mahathir Mohamad, pen-emaran alam sekitar berpun-a daripada kegiatan pembangunan. .alau bagaimanapun pembangunan tidak boleh dihentikan sama sekali. *pa yang perlu adalah dengan mengurangkan pen-emaran tetapi pada masa yang sama meneruskan pembangunan. /langkah-langkah yang drastik harus diambil untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat diteruskan di negara kita dan dalam masa yang sama pen-emaran dapat dielakkan. PENDAHULUAN -ENIS SUASANA ( men!!ambarkan "e"uatu me$a$ui "ua"ana4"itua"i %an! "e"uai&

1

tetapi sudah menjadi tanggungjawab anak-anak untuk membalas segala jasa dan pengorbanan mereka. (un-apun-a permasalahan ini perlu dibin-angkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab.menderita hingga entah bila sungguh bersar pengorbanan ibunda berikan (engorbanan dan jasa seorang ibu tergambar jelas dalam lirik lagu ini. telefon awam. PENDAHULUAN GA*UNGAN ( Men!!abun!kan dua atau $ebih eni" pendahu$uan 'ontoh: Menurut kamus. apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ke-emerlangan 3 PENDAHULUAN -ENIS PERI*AHASA ( mema"ukkan "atu atau $ebih peribaha"a Me$a%u %an! "e"uai& Contoh: (eribahasa Melayu 4 ringan sama dijinjing. bangsa dan tanah air. 8asih sayang dan budi seorang ibu tanpa mengharap sebarang balasan. kegiatan 9andalisme boleh didefinasikan sebagai kegiatan laku musnah yang berkaitan dengan tidakan merosakkan atau memusnahkan harta benda termasuk kemudahan awam..Contoh : +as yang berhawa dingin terus berlalu menyusur jalan yang bengkang-bengkok dengan perlahan sekali. (ersoalannya mengapakah gejala 9andalisme ini sering berlaku dalam kalangan remaja3 *pakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk membendung gejala ini3 2 . *pakah yang dikatakan ke-emerlangan 3 *pakah dengan ke-emerlangan boleh membuatkan seseorang itu berjaya 3 *pakah dengan berdiam diri sahaja tanpa sebarang usaha seseorang itu boleh men-apai ke-emerlangan 3 2oalnya . ibunda berikan siang malam . 0asa mual dan mengantuk hilang apabila kami dihiburkan oleh abang-abang yang memandu kami . PENDAHULUAN SEDU+AN PUISI4LAGU ( men!emukakan "edutan $a!u4pantun4"a ak %an! berkaitan den!an tema karan!an &uhai apakah gerangan budi balasan +agi insan melahirkan. sepasang anak mataku sempat mengintai hutan rimba yang akan kami lalui nanti. :ejala memusnahkan kemudahan awam seperti pondok menunggu bas. berat sama dipikul4 dan 5seperti aur dengan tebing4 amat sesuai ke arah mewujudkan masyarakat penyayang yang anggota-anggotanya mengamalkan sifat-sifat yang mengambarkan wujudnya hubungan kasih sayang dalam sesebuah komuniti. 7bu telah melahirkan dan mendidik seseorang anak menjadi insan yang berjaya dan berguna kepada keluarga. 6amun semangat berkerjasama dalam masyarakat semakin hari semakin terhakis terutama di kawasan bandar. PENDAHULUAN -ENIS PERS5ALAN ( men!emukakan beberapa a%at tan%a %an! berkaitan den!an ta uk Contoh: 2etiap orang memerlukan ke-emerlangan untuk menjamin kejayaan bagi diri mereka. sepanjang perjalanan ke pun-ak +ukit 1raser . membesarkan +er-u-uran air mata bila mengenangkan betapakah bersar budi . kemudahan di sekolah dan sebagainya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful