P. 1
போதுமே கண்துடைப்பு!

போதுமே கண்துடைப்பு!

|Views: 385|Likes:
Published by shams

More info:

Published by: shams on Sep 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

தைையஙகம: ோோோ தோே க ணதைைப ப!

First Published : 16 Sep 2009 11:50:00 PM IST
Last Updated :
ோரவேைை தவறியதோல நோடடல நிைவம வறடசிைய எதிரொகோ! ே"திய #$%
சி&க' நைவட&ைககை! ோே(ொகோ! நிதியைே)சர ோ*$+ோப ,கர-ி வைி./"தி
0ர&கிறோர. ே"திய #ைே)சரக தஙக!த ோஙக!1போோக 2ைமோ$) ொசைவகை!&
3ைற"த& ொகோண4, தஙக!த தைறைய) சோர5த #6வைரக7ம சி&க'
நைவட&ைகைய ோே(ொகோ! வைி./"த ோவண4ம எ8/ ோகட4&
ொகோணடர&கிறோர.
சி&க' நைவட&ைகக7&3 ,8ேோதி9யோக நிதியைே)சர 0'1 த'த வ*ேோ'ப
ோய+ஙக!1ல ,தல வ3போ*ல ோய+*போைத" தவ*ர"த சோதோ$+ வ3போ*ல ேட4ோே
ோய+*&கப ோோோவதோக #றிவ*"தோர. ொசோ8'தை8 0லைோேல ொசயைி6ம 0றஙகி
ோகோலக"தோவ&3ம, ோந(/ ொச8ை'&3ம:ை சோதோ$+ வ3போ*ல ோய+*"த #$%&3
;ர சிை 2ய*$ம <ோோ=கை! ேி)சபோ4"தி 0ர&கிறோர. கோஙகி$> தைைவ* ோசோ'1யோ
கோ5தி.ம த'த ோங3&3 சோதோ$+ வ3போ*ல ோய+*"தோர எ8ோதை8, #வை$ப
ோ*8ோ(றி ?ை'ய ே"திய #ைே)சரக7ம, கோஙகி$> தைைவரக7ம சோதோ$+
வ3போ*ல ோய+*&க" ொதோைஙகி 0ர&கி8ற'ர.
சோதோ$+ வ3போ*ல ோய+*போதோல #$%&3 #போட எ8'தோ8 ேி)சம ?(ோட4வ*4ம
எ8/ ோகட4வ*ை& :ைோத. நேத ே"திய #ைே)ச$ைவய*ல #ைே)சரக7&3 #$%
ொசைவைி&3ம ொதோைகய*ல 75 சதவத@ ம #வரக!த %(/போய+) ொசைவ&கோக"தோ8
எ8ோத ொத9.ேோ வ*ேோ'& கடை+ம, #8'1ய) ொசைோவ+*, A5த நடச"தி$
ோBோடைலக!18 கடை+ம, ொவ!1நோ4 ொசல6மோோோத 0வரக #ைை"த) ொசல6ம
34மோ"தி'ர ே(/ம #திகோ9க7&கோ' ொசைவ எ8/ 2ண4ோதோ/ம
ோகோட&க+&கோ' வ9போ+ம நேத #ைே)சரக!18 CDர ே(/ம ொவ!1நோட4ப
ோய+"த&கோக) ொசைவோகிறத !வ+@ ோகிறத"# எ8ோததோ8 Cணைே.
2007 $ 200%$&கோ' ப!1வ*வ$போட, ே"திய #ைே)ச$ைவய*6! #ைே)சரக7&கோ'
ொேோ"த) ொசைவ <. 1%2 ோகோட. 0தில 0வரக!த Cநோட4 ொவ!1நோட4ப
ோய+ஙக7&கோக 2' ொசைவ எEவ!வ ொத9.ேோ <. 1&% ோகோட. ொேோ"த
#ைே)ச$ைவய*8 சமோ!ம ே(/ம ோடக ொவ/ம <. 1.75 ோகோடதோ8. 0வரக!த
வட@ 4வசதி, ேி8சோ$ம ே(/ம ொதோைைோோசி) ொசைவ, #6வைக" த'1
Cதவ*யோ!ரக, வட@ 4" ோதோடைப ோ$ோே9பப, வோக') ொசைவக எ8ோ' ேFதி.!
ொசைவக.
நேத ே"திய #ைே)சர ொோரே&க தஙக!த %(/போய+) ொசைவக!1ல, சோதோ$+
வ3போ*ல ோய+ம ொச=வத8 Gை,ம, A5த நடச"தி$ ோBோடைலகை!" தவ*ர"த,
#$சி8 #லைத #$% நி/வ'ஙக!18 வ*ர5தி'ர ேோ!1ைகக ே(/ம 27நர
ேோ!1ைகக!1ல தங3வத8 Gைம 10 சதவத@ ம ேி)சம ோ*ட"தோல, 2ணொைோ8/&3 <.
1% ோகோட ேி)சேோ3ோே எ8ோத நிதியைே)ச98 எதிரோோரபப.
2ணொைோ8/&3 05திய #$சி8 ொேோ"த) ொசைவ, 2009$10$&கோ' நிதிநிைை
#றி&ைகய*8ோட <. 10,20,%&% ோகோட. 0தில <. 1% ோகோட எ"தை' சதவத@ ம எ8ோைத&
க+&கிட4ப ோோர"த& ொகோ7ஙக.
#ைே)சரக!18 ொசைவக!ோல 23ம வ9போ+ 0ைபைோவ*ை, நேத Cயர
#திகோ9க!18 ோய+) ொசைவக!ோல 23ம 0ைபபக ோை H/ ேைங3 #திகம
எ8ோத நேத நிதியைே)சர&3" ொத9யோதோ எ8' ைே"த'1&3& 3ை5ைத
ோ*ற5தோல, திலைிய*ைிர5த ொோஙகDர&3ம, ைே"த'I&3 நி)சயதோர"தம எ8றோல
திலைிய*ைிர5த பவோ'>வ$"த&3ம ?தோவத #6வைக ோவைைைய Cரவோ&கி&
ொகோண4 #$% ொசைவ*ல ோறபோைத வை&கேோ&கி& ொகோணடர&3ம Cயர #$%
#திகோ9க7&3 யோர கடவோ!ம ோோோ4வத
ோதைவய*லைோத வ*Jயஙக7&ொகலைோம %(/போய+ம ொச=வைத நேத Cயர
#திகோ9க தவ*ர"தோோை 2ணொைோ8/&3 <. 100 ோகோட&3 ோேல ேி)சேோ3ோே"
#$சி8 ோ+*க திடைேிடைோட ,டயோேல ?(ோ4ம கோைதோேத"தோல 2ண4ோதோ/ம
வ+@ ோ3ம வ9போ+ம <. 1,000 ோகோடைய" தோண4ோே, #ைதப ோ(றி யோரம
கவைைபோ4வோத 0லைைோய, ?8
05தியோவ*ல K4ம ோேோடைோர வோக'ஙக!1ல 60 சதவத@ ம #$% வோக'ஙகதோ8.
0ைவ ,ைறயோகப ோ$ோே9&கபோைோததோல ?(ோ4ம நLைம ;ரபறம 0ர&க,
,ைறோகைோகப ோய8ோ4"தபோ4வதோல ?(ோ4ம நLைம எ"தை' 2ய*$ம ோகோட
#த'ோல வ+@ ோ&கபோ4ம ொோடோ$ோல ே(/ம Mசல ேி)சம ோ*ட&கபோடைோோை
க+*சேோ' #8'1ய) ொசைோவ+* ேி)சேோ3ோே, #த ?8 கவ'1&கபோ4வதிலைை
ொோோர!ோதோ$" ோத&க"தோல #4"த நிதியோணடல #$%&3 வ$ோவணடய வ9
வரவோ= 3ைற.ம வோ=பப நிைறயோவ Cண4. வறடசிய*8 கோ$+ேோக, ோதசிய N$க
ோவைைவோ=பப C/தி" திடைம ோோோ8ற 0'ஙக7&கோ' ொசைவக #திக9&3ம
எ8ோததோ8 Cணைே. ?(ொக'ோவ ோ(றோ&3ைற நிதிநிைை #றி&ைகைய" தோ&கல
ொச=த வரம ே"திய #$%, ோே6ம த!ோ4ம எ8ோத நி-ம.
05த நிைைய*ல, நிரவோக 0ய5தி$"தி8 திறை' #திக9போத8 Gை,ம,
திடைேலைோ) ொசைைவ, #தோவத வடட"ொதோைக, ோய+) ொசைவ, #$% வ*ைோ&க,
திMர 0ைவச #றிவ*பபக ோோோ8றவ(ைற& 3ைறபோத8 Gை,ம ேட4ோே
நிதிநிைைைேைய& கட4&3 ைவ&க ,ட.ம எ8கிற நிைைைே&3"
த!போடடர&கிோறோம.
#ைே)சரக சோதோ$+ வ3போ*ல ோறபோத ோோோ8ற கணதைைபப ோவைைக
0ர&கட4ம. கட4&கைஙகோேல ே&க வ9போ+"ைத வ*$யம ொச=.ம சரவ
வ*யோோ*யோகிய #திகோ$ வர&க"த&3& கடவோ!ம ோோோ4வத யோர எபோட எபோோோத
Email
Print
Delicious
Digg
Facebook
கர"த&க
'h( )*t +ut d*') *) ,reebies li-e T. 'hi+h is )*t /*i)/ t* ,eed a)( hu)/r(
pers*)..sa0i)/ +r*res *, rupees.. Mr Pra)ab a)d *ther 1i)isters 0isit 2TM *pe)i)/,
pri0ate 1arria/es, te1ples, +i)e1a ,u)+ti*)s 'ith a) ar1( *, pe*ple 'ith *ur
1*)e(..The( 'ill st*p all these *)+e 'e sa( (*u /et *)l( +*)s*lidated salar( as MP *r
ML2.. 3* per-s, et+.. 4h* paid ,*r Stali)5s 0isit t* L*)d*) ,*r rela6ati*) 2tr*+i*us..
7( Maazmai
981782009 5:97:00 2M
:a0e (*u see) (esterda(5s 1alai1alar )e's paper. 'e '*u)dered the ad0ertise1e)ts
ab*ut a p*liti+ia) that itse, re,le+ts the +*)/ress5s strai/ht ,*r'ard)ess.2)( *)e +*) se)d
a +*p( *, the sa1e t* Mr.Pra)ab t* -)*' ab*ut his part(1e) i) I)dia.
7( R.Ethiraju
981682009 11:29:00 PM
:a0e (*u see) (esterda(5s 1alai1alar )e's paper. 'e '*u)dered the ad0ertise1e)ts
ab*ut a p*liti+ia) that itse, re,le+ts the +*)/ress5s strai/ht ,*r'ard)ess.2)( *)e +*) se)d
a +*p( *, the sa1e t* Mr.Pra)ab t* -)*' ab*ut his part(1e) i) I)dia.
7( R.Ethiraju
981682009 11:2&:00 PM
N$ோ8 வ9போ+"தில <ோோ=&3 ;ரோட எ8ற Mr 2dith(a)" (*u
are /reat" st*p helpi)/ p**r pe*ple.st*p helpi)/ p**r stude)ts. st*p helpi)/ phisi+all(
ha)di+aped. st*p helpi)/ *ld a/ed p**rs. st*p helpi)/ s*+iall( depri0ed. st*p helpi)/
p**r *rpha)ed +hildre).a)d )*' st*p buildi)/ brid/es i) **raa) pa)a1. st*p +*)stru+ti)/
hi/h'a(s i) **raa) pa)a1 .st*p buildi)/ h*spitals i) s1all 0illa/es i) **raa) pa)a1 . Mr
2dith(a)" reall( (*u are /reat"" ப"தி C!வர
7( alfsrequal
981682009 9:29:00 PM
...;M< a)d -aru)a)idhi sa( that the +aste s(ste1 is 'r*)/ but the( +reate 1*re a)d
1*re +astes a)d sub$+astes t* /ar)er 0*tes . 2ll are 7a+-'ard i)+ludi)/ MPs a)d ML2s
but reall( ba+-'ard is le,t u)t*u+hed a)d u))*ti+ed. =0e) +*)/ress 'a)ts a) 2+t*r t*
stre)/the) it a)d +at+h 0*tes. Ta1il 3adu is reall( a) Isla)d as I)dira>*i t*ld."
7( R.Krishnamurthy
981682009 7:99:00 PM
ைவயோப9போ*ை! தேிO 2$ோ=)சிய*ல வ*PQோ' Rரவேோ'
ோோரைவ ொகோண4 2=வ ொச=தவர தி'ே+* :/வத தவ/......
ைவயோப9 #றிவ*யல ,ைறய*ல ொச=தோர எ8ோத தவ/......
#றிவ*யல ,ைறய*ல 2=வ ,ைறய*ல. தேிைை 2=வ ொச=த
,தல #றிQர ோோவோ+ர #வரக #ைத ொதோைர5த ே ோசோ
வ*&ைர #வரக ொச=திறோரக ே ோசோ வ*&ைர #வரக!18
ோைைபப Cைக #!வ*ல ொவ(றி ொோ(றிர&கிறத சி5த சேொவ!1
நகோSதம ,தல ொேசோோைோேியோ வை$ எலைோம தேிைர
0ர5த'ர எ8ோைத ொே=போ*"திர&கிறோர ே ோசோ ...தி'ே+*
:ை ோோ$ோடட ோட"திர5தத ைவயோப9 #வரக!18 தேிைர
ோ(றிய ோோரைவய*ல ோ*ைை 0ர&கிறத #வர ொச=த 2=வ*8
ோ*ைைகைை ே ோசோ திர"தி எTதி0ர&கிறோர. எ8ோத ொவ(றி
Cைக ொேோைிக!1ல ோை வோர"ைதக7&3 2+* ோவர !,தல
வோர"ைத# எத எ' ொத9யோத எண4 Cைக #க$ோதிக
:/கி8ற' கோ$+ம #ைவ தேிைி8 ோோரைவய*ல ோநோ&கப
ோைவ*லைை எ8ோததோ8 எ' :றி #த(கோ' ொவறி
வோர"ைதகை! ொவ!1ொகோ'ர5திர&3ம ே ோசோ #வரக!18
2=வ Cைக #!வ*ல நி<ோ*&கபோட4!த 0'1 Cைகி8
2=வ தேிைி8 ோோரைவய*ல ேட4ோே ொச=யபபப4ம எ'ோத
7( nandhan
981682009 &:19:00 PM
நை5த ,ட5த ே&க!ைவ ோதரதைில கோஙகி$> கடசி ொசைவ
ொச=த ொதோைக எEவ!வ ொத9.ேோ எ8Iைைய கைUர
ொதோ3தி திடை&3ட வடை"தில C! ;ர 500 34மோஙக
வோTம N$ோடசிய*ல திர #ைகி9 !,.க #ைகி9 #லை# Kட4&3
ொகோ4"த ொேோ"த ொதோைக < 2,00,000. க+&3 ொச=த ோோரஙக
ொதோ3தி ,Tவதம C! N$ோடசி எ"தை', ொகோ4"த ோ+ம,
ோ*ற ே(ற ொசைவக எEவ!வ #வர கை5த 10 2ண4க!ோக
எ5த ோதவ*ய*6ம 0லைை.எ5த ,ைறய*ல ோ+ம ோசர"தோர. நோ8
#ட"த ொசோலகிோற8 05தியோ ,T&க கோஙகி$> கடசி
ோகோடக+&கோ' ோ+ம ொகோ4&கோேல ொ-ய*"திர&க ,ட.ேோ
0Eவ!வ ோ+ம எஙகிர5த வ5தத யோை$ ?ேோ(ற 0Eவ!வ
நோைகம 24கிறோரக. 0"தோைிோை நோம ோோோ= எ5த
ோதவ*யோவத #Iோவ*&க,ட.ேோ 0லைை எ5த நோடடைோவத..
சிஙகR9ைிர5த ொசலவோ
7( Selva, Singapore
981682009 &:02:00 PM
I) I)dia ,irst 'e sh*uld put 200? ta6 *) the M3@ +*1pa)ies,Li-e
@*-e,Pepsi,@i/aratee a)d LiAu*r @*1pa)ies, The) aut* 1ati+all( the 7ud/et 'ill be i)
p*siti0e. I)dia sh*uld +*lle+t all the pe)di)/ Ta6es ,r*1 the M3@ B 7i/ +*1pa)ies. Urs
=s'ar.
7( eya Es!ar
981682009 2:55:00 PM
+hi--a)a1 +hi--a)a1 e)dru 1ai1ala 0arthai/al 0e)da1 +he(al paduthi -attu)/al.
u)/al 1a)thiri piratha)i/al *ru )all r**1 0ada/ai *ru la-sha rupees -*duthu ullar/ale
athai tha)/ali) +h*)tha pa)a1 e)dru +h*ll-irar/ale. athu u)1a(a appadi(a(i)
a0ar/alu--u arasu tharu1 sa1bala1 e00ala0u pathil the0ai.
7( ".mayalagu
981682009 2:9%:00 PM
'h( pa( the ;.2. arrears t* @e)tral C*0t. Sta,,s Dedu+i)/ the /*0t. *,,i+e e6pe)ses
that als* +*1e 1*re 100 +r*res.
7( S.Mohan, "hennai#$%
981682009 2:96:00 PM
ேஙைகதோச8 #வரக!18 கர"த வ$ோவ(&கோை ோவணடய
;8/. ோ"தி9&ைகக வோசகரக!18 சிற5த கர"த&கை!.ம,
ோயோசை'கை!.ம ொதோ3"த சமோ5தோடை தைறக7&3
#Iபோைோம. வோசகரக7ம தஙக!த ொசோ5த வ*/பப
ொவ/பபக,3ைற :/தல, வைச ோோ4தைை வ*ட4வ*ட4 ,
ோ*$)சை'கை! கை!வத(கோ' ோயோசை'கை!.ம , சோதக
ோோதகஙகை!.ம கர"த&க!ோக ோதிவ ொச=தல நைம.
7( egan.&
981682009 2:1&:00 PM
#ரைேயோ' தைையஙகம. 2சி9யர #வரகோ! எ'&3 ;ர
ச5ோதகம" 0த ோோோ8/ ோலோவ/ தைையஙகம எTதி
ே&க!1ைைோய வ*ைிபப+ர)சிைய ?(ோ4"தி வரகிறர@ க ேி&க
ச5ோதோJம ந8றி. 2'ோல, 0த ோோோ8ற ோ*$)சிை'கை! #ைசி
2$ோ=5த நம ே&க ே8றம ,8 ைவ"தோல ேட4ம
ோோோதேோ நேத #ரைேயோ' வோசகரக ோல ோவ/
ோ*$)சிை'க7&3ம #ரைேயோ' ோயோசை'கை! :/கிறோரக
0ைவயை'"ைத.ம ந@ ஙக !ேFடயோ B வோசகரக சோரோோகவம#
?8 ேோநிை, ே"திய #$%க!18 கவ'"தி(&3 ொகோண4
ொசலை&:ைோத #போட ொச=தோல தி'ே+*ய*8 ொசயல கண4
ே(ற ேFடயோ&க7ம !ே&க ேFத ோ(/&ொகோணை#0ைத
ொச=.ோே #போட ொச=தோல ேட4மதோ8 2020 ல ,8'ோ
-'ோதிோதி #பதல கைோம #வரக :றியத ோோோல 05தியோ
வலை$சோ3ம 0லைைோயல #ோத 2020 ல 08ொ'ோர
ோசோேோைியோவோக Cரொவ4&3ம எ8ோத ேட4ம நி)சயம.
நிை"தில யோர&3ம #Pசோேல த+*5த ொச=.ஙக நோஙக
0ர&கிோறோம Cஙக ோ*8'ோல. ொவ(றி நேோத ொ-= Bி5"...
7( ேஙைக தோச8
981682009 1:&1:00 PM
சி&க' நைவட&ைகக எ8ோ' ே&கை! ,டைோ!ோ&3ம
நைவட&ைக.0வரக 2டசி&3 வ5த A5தை$ வரைஙக
2கிறத.0"தை' கோை,ம தி',ம சமோ!ம < 20 &3ம கVO
வோங3ம 05திய ே&க 60 ோகோட&3ம ோே(ோடோைோர
ைடச&க+&கில சமோோதி"த&ொகோணடர5த'$ோ.#போோோத
சி&க'"ைத ோேறொகோ! ோவண4ம எ' ோதோ8றவ*லைைோய.
0லைை ;ர ோவை! 05த வரைம ேைை ொோோைிவ
0ர5திர5தோல 05த ?ேோ(/ நைவட&ைக 0லைோேல
ோோோய*ர&3ோேோ.0லைை எதிர வ$வ*ர&3ம & ேோநிை சடைே8ற
ோதரதைை சேோ!1&க 05த நைவட&ைகயோ.சி&க'"ைத
கைைோ*ட&3ம ோோரவைி எ8றோல ொச8ற வோ$ம
ோதைவய*லைோேல தேிைக %(/போய+ம ோே(ொகோணை $ோ3ல
Gைம சி&க' நைவட&ைகயோக எEவ!வ ோதறியத.0லைை
0வரக ோே(ொகோ7ம சி&க' நைவட&ைகயோல எ"தை'
?&கர நிைம வ*ை!5தத.எ"தை' ோோ98 ோசி 2றியத.0த
யோை$ ?ேோ(/ம ோவைை.எலைோம ொவ!1 ோவJம.
7( ramesh'a'u
981682009 1:2%:00 PM
This is )*t a) e+*)*1( 1easure. This is ,**li)/ publi+. 4hat is the )e+essar( t* /*
e0e) b( *rdi)ar( +lass i) ,li/hts ,*r Pra)ab a)d S*)ia. 4hat ,*r the( are tra0eli)/ 4h(
it +a))*t be a0*ided C*0t ,u)+ti*)s sh*uld be restri+ted *r i) a si1ple 'a( it sh*uld be
d*)e 'ithi) l*+al leaders le0els. 3* )eed ,*r S*)ia *r Pra)ab>i t* ,l( u))e+essaril(. The(
sh*uld restri+t t*tal 1*0e1e)t *, tra0eli)/ u)less a)d u)til it is u)a0*idable. Eust ,*r
releasi)/ ,i0e rupee +*i) 'h( Pra)ab>i t* +*1e F)l( ,*r pleasi)/ <aru)a)idhi he has
+*1e 2))adirai is 1a) *, si1pli+it(. :is /ra)ds*)s are )*t re+*/)iGed b( <rau)a)idhi
a)d the( are le,t u)+ared. 7ut M< is 1a-i)/ dra1a i) +elebrati)/ 100th 7irth 2))i0ersa(
,*r 2))adurai. 4h* is /*i)/ t* be)e,it *) this F)l( he a)d his part(1e). The pa)dal
1a) is bel*)/i)/ t* ;M<. @ateri)/ is arra)/ed b( ;M< +aterers. <a)+hipura1 has bee)
1ade )ast( pla+e i) *)e da( ,u)+ti*). =0er( 'here rubbish a)d /arba/e. This is the *)l(
a+hie0e1e)t
7( malathi
981682009 1:12:00 PM
There sh*uld be a +ut i) salar( a)d be)e,its ,r*1 all MP B ML2 salar( *, all *0er
I)dia 'hi+h 'ill result i) /**d sa0i)/ t* the /*0er)1e)t. This +ut 1a( be repaid t* the1
i, at all situati*) i1pr*0es *ther 'ise their te)ure *, parli1e)t +a) be e6te)ded ,*r
a)*ther 2 (ears 'ith spe+ial *rdi)a)+e , b( this 'a( /*0er)1e)t +a) a0*id spe)di)/ *)
ele+ti*).
7( R (handar
981682009 1:06:00 PM
Mr. Pra)ab Mu-har>ee is )*t atte)ded a)( C*0er)1e)t related '*r-s 'hile he +a1e t*
@he))ai. :e atte)ded a P*liti+al Fu)+ti*) *, 100th +e)te)ar( *, a past leader *, prese)t
ruli)/ part(, 'hi+h 'as h*sted at the +*st *, C*0er)1e)t e6+heAuer. 4he) the ,u)+ti*)
itsel, a +ri1i)al 'aste, 'hat t* tell ab*ut the 0isit *, Fi)a)+e 1i)ister. F)l( be)e,i+ier(
are ,e' +ri1i)als 'h* ha0e /*t their i1pris*)1e)t re1itted b( ab*ut a) (ear.
7( Ravi )uru'aran
981682009 12:10:00 PM
0வரக ?Oைேைய ;ைிபோதோக :9&ொகோண4 ?ைைகை!
;ைி"தொகோண4 0ர&கிறோரக... தோ+*யஙக வ*ைை Cயரம
#ோதோவை!ய*ல ;ர ோ&கம வ*வசோய*க!18 வ/ைே.ம
த(ொகோைைகDம #திக9"தொகோண4 0ர&கிறத வ*ைைவோசி
Cயரவோல கிைை&3ம ைோோம வ*வசோய*க!1ைம ொோோ=
ொசரவதிலைை எ8ோைத கோட4கிறத""" 05த வ*ைைவோசி
Cயரவ! ொகோை! #ட&கபோ4ம ோ+ம எங3"தோ5 ொசலகிறத
7( *&M+,-+.+&.
981682009 12:01:00 PM
கண ொகடை ோ*ற3 W9ய நே>கோ$ம, சோ3மொோோத சஙகக$ோ
சஙகக$ோ 0த ோோோ8ற ோைொேோைிகைை ோய5ோ4"தவத(&3
ச9யோ' தர+ம. 0வரக!18 கணகடட வ*"ைத ோோரோத(&3ம,
ோக(ோத(&3ம ந8றோகதோ5 0ர&கிறத... ,மைோ தோ&3தல,
வ*ைைவோசி Cயரவ, சர&கை$ எ5றோோை கச&கிறத, ோரபப
எ8றோோை ொவ/பப வரகிறத...ே"திய #$சோஙக"தி(&3
#ொே9&கோவ*(&3 ோசோபப ோோோ4வத(&3ம, ொவ(/ #றி&ைக
வ*4வத(&3மதோண ோந$ம 0ர&கிறத...
#"தியோவசியபொோோரக!15 வ*ைைவயரைவ கட4ோ4"தோேல
ே&க!18 கவ'"ைத திைசதிரபோ 0வரக நை"தம நோைகம ....
05த ொசைவ 3!ை$#பப.. ே&க!18 கT"தில %ர&ைக 0ட4
#த8 ே/ ,ை'ைய #மோோநிக!1ை,ம, ோ*ரைோக!1ை,ம
ொகோ4"தவ*ட4 நமைே ?ேோ(ற 0வரக நை"தம நோைகஙக
... சிலைைற வ*யோோோ$"தில எபோோோத #மோோநிக7ம, ோ*ரைோக7ம,
ொதோைஙகிநோரகோ!ோ #8/ ,தல வ*ைைவோசிகை!
கட4ோ4"தம திறை' #$சோஙகஙக 0ை5த வ*டை' எ8ோத
ச"தியம.. #$சோஙகஙகல ோ+ ,தைைக!1ைம வ*ைை
ோோோ=வ*டை' எ5ோததோண Cணைே. 0வரக ?Oைேைய
;ைிபோதோக :9&ொகோண4 ?ைைகை! ;ைி"தொகோண4
0ர&கிறோரக... தோ
7( *&M+,-+.+&.
981682009 11:51:00 2M
Peru)thali0ar -a1ara>ar P*l Ma--al <asai .e)adi--atha Thali0ar 3aatul-l-u The0ai.
Ea)a)/al adhai H*sithu .*te P*dattu1. Sri
7( Sri
981682009 10:59:00 2M
2s Lalu Prasad su//ested 'h( S*)ia Ca)dhi B their +at*rie sh*uld )*t tra0el b( trai)
F)+e up*) a ti1e, i) *ur *') Ta1il 3adu, i) =6press 7uses, ,r*)t t'* seats used t* be
-ept reser0e ,*r ML2s. 3*' it is s+rapped. 4h( Si)+e the auth*rities -)*' that )*
ML2 !e0e) his 5-**>a5# tra0els less tha) a air+*)diti*)ed 5Iualis5 @ar """"
7( /.S./asupathy
981682009 10:00:00 2M
2s Lalu Prasad su//ested 'h( S*)ia Ca)dhi B their +at*rie sh*uld )*t tra0el b( trai)
F)+e up*) a ti1e, i) *ur *') Ta1il 3adu, i) =6press 7uses, ,r*)t t'* seats used t* be
-ept reser0e ,*r ML2s. 3*' it is s+rapped. 4h( Si)+e the auth*rities -)*' that )*
ML2 !e0e) his 5-**>a5# tra0els less tha) a air+*)diti*)ed 5Iualis5 @ar """"
7( /.S./asupathy
981682009 10:00:00 2M
First st*p all /*0t ,u)+ti*)s (*u 'ill sa0e 1i)i1u1 20? a)d redu+e )* *, /*0t
0ehi+les, i, a)( 1i)ister *r hi/h *,,i+ial +*1es, *)l( t'* *r three 0ehi+les sh*uld be
all*'ed )*t li-e 1a)( 0ehi+les ,*ll*'i)/. H*u 'ill sa0e 1i)i1u1 10? . St*p all air
tra0els b( 1i)isters, /*0t hi/h *,,i+ials u)less i, it is 0er( ur/e)t. H*u 'ill sa0e a)*ther
20? . St*p all ,ree s+he1es 'ith i11ediate e,,e+t. H*u 'ill sa0e 20? Eust tra0elli)/
e+*)*1( +lass is )*t bi/ sa0i)/ . It is 1*re i)+*)0e)ie)t t* publi+ b( se+urit( pressure. It
is 1ere p*liti+al stu)t.
7( ramani
981682009 9:55:00 2M
The edit*r5s arti+le is +*)stru+ti0e. It is i),*r1ati0e als*. I +*)/ratulate the edit*r a)d I
reAuest t* bri)/ 1*re a)d 1*re arti+les t* +reate a'are)ess a1*)/ the publi+.
7( 0.Mani1antan
981682009 9:59:00 2M
2ll p*liti+ia)s 1a-i)/ ;ra1a t* +heat pe*ple. First all p*liti+i)s let the1 st*p l**ti)/
publi+ 1*)e(. 7ri)/ all bla+- 1*)e( ,r*1 s'iss ba)-.st*p ,ree s+he1e li-e that +*l*ur
tele0isi*), *,,er /*ld +*i),et+.St*p spe)di)/ +r*res *, rupees!Publi+ l**ted 1*)e(#
duri)/ ele+ti*) b( p*liti+al part(. P*liti+i)s let the1 a0*id 1a>*r e6pe)si0e ,*r their
pr*te+ti*),et+. Li-e this 1a>*r issue *)l( 'ill bri)/ s*luti*), si1pl( +heat publi+ e0er(
p*liti+ia)s d*i)/ e(e 'ash dra1a. 3e's paper 1ust st*p publishi)/ the arti+le li-e she
'as tra0elled i) e+*)*)1( +lass t* 1u1bai a)d he tra0elled i) Trai) et+.
7( Saran
981682009 9:&9:00 2M
+heati)/, de+ei0i)/, L*)/ ,ei, bi/ tal- is the )ati*)al li,e *, I)dia)s. The +*11*)
sheep ,l*+- is di0ided u)der +aste, reli/i*), la)/ua/e et+. This is a tri+- b( p*liti+ia)s t*
di0ide a)d rule as per the p*li+( tau/ht b( 7ritish. M*st *, 'e I)dia)s are sel,ish, sel,
+e)tred, d*)t b*ther ab*ut +*11*)5s i)terest.
7( ..iang 2en Ming
981682009 %:15:00 2M
MFT:2T:IL I3;I2 23; I3;I23S 2D= ;IS:F3=ST. 4e are +heati)/ *ursel0es.
The p*liti+ia)s, bureau+rats a)d th*se i) p*'er i)stituti*)alised the 'h*le s(ste1s a)d
+reated +*teries t* supp*rt the1. 2s l*)/ as the +*11*) publi+ d*)t 1i)d these a)d
0*i+e a/ai)st these l**ti)/, thi)/s 'ill be i) status Aue. The status Au* is 19505s li,e
'hi+h the +*11*)s *, i)dia is leadi)/ at prese)t 'here as the rulers a)d burea+rats e)>*(
hi/hest sta)dard *, li0i)/ 1*re tha) a1eri+a)s a)d >apa)ese. Sha1e I)dia.
7( ..iang 2en Ming
981682009 7:56:00 2M
The edit*r *, ;I32M23I has 'ritte) 0er( /**d edit*rial is i) ri/ht
ti1e,@*)/ratulati*).
7( S3)3.S&*-30&(-&R+.0E445RE6
981682009 7:92:00 2M
நோடட8 வறடசியோல ?(ோ4ம 0ைபைோ Y4கடை ோலைோய*$ம
ோகோட <ோோ= ோதைவப ோ4ம. #த(கோக சி&க' நைவட&ைக
எ8ற ொோய9ல ோேோட ே>தோ8 ோவைை ொச=த $ய*ைில
ோய+*போத, வ*ேோ'"தில 3ைற5த வ3போ*ல ோய+*போத #தவம
Cயர5த ோதவ*ய*ல 0ர&3ம ;ர சிை$ோல எ8றோல, ?தோவத
ோய8 ோை&:டயதோ சி5தி&க ோவண4ம. ,8ப ைோல ோகZர
சோ>தி9 கோை"தில C+வப ோPசம ?(ோடைத. #வர
Kடைலக!1ல ;ர ோவை!தோ8 C+வ த$ைோம எ8றோர.
ே(ொறோர ேகோIோோவ8 எைி&கறி நலைத எ8றோர. 0தோோோ8ற
#ோ"தஙகை! எலைோம ைகவ*ட4, Cரபோடயோக சி&க'
நைவட&ைக எ4&க ோவண4ம. N$ோ8 கோசில 0ைவச கைர
ொைைிவ*J8 . ொகோ4போைத நி/"தைோம. 0ைவச கோச
0ை+பைோ நி/"தைோம. 0ைவச ேி8சோ$ம வோஙகி
ொகோை!யடபோோோர&3 2பப ைவ&கைோம. #ைே)சரக
ோோ$ோட4 வ*ைோ&க நை"தி ோகோட ோகோடயோக ொசைவ ொச=வைத
நி/"தைோம. N$ோ8 வ9போ+"தில <ோோ=&3 ;ரோட எ8ற
ோமேோ"த ோவைைைய நி/"தைோம. 0ைதொயலைோம வ*ட4
கணகடட வ*"ைதயோல எ8' வ*ை!வ ோநரம. ப"தி
C!வரக சி5தி&க ோவண4ம.
7( &dithyan
981682009 7:91:00 2M
2 /**d arti+le i)deed /i0i)/ the ,a+ts. 4h* is /*i)/ t* tie the bell... 'he) all are
+ulprits a)d ta-i)/ a'a( their pie...
7( v.gopinath
981682009 7:&0:00 2M
Let 1e ,a+e the bla1e *, bei)/ )*stal/i+J but, there 'as ti1e 'he) austerit( 'as
a+tuall( ,*ll*'ed a)d it 'as th*se da(s *, /*lde) peri*d *, *ur <ar1a .eerar. That
peri*d 'as dri0e) b( ethi+al *utl**- t*'ards li,e 'ith pe*ple i) p*'er dedi+ated i) >*bs
'ith 1*tt* t* 5ser0e5. 4hat 'ill be the be)e,it t* pe*ple i, Dahul tra0els b( trai) :e
thre' the 'h*le s(ste1 i) >e*pard( *) a++*u)t *, sa,et( +*)siderati*)s. U)t*ld hardships
u)der/*)e b( aa1 aad1i +a) )e0er be +*1pe)sated. It see1s , he sa0ed Ds.995.00. Hes,
rules ha0e +ha)/ed due t* terr*ris1 5)*'5 a)d it is best i, *ur 3etas sti+- t* /*0er)a)+e
i)stead *, *ut'ard prete)se.
7( &S-2+.
981682009 7:19:00 2M
IT IS TDU= T:2T FFFI@=DS I3 ;=L:I FFT=3 .ISIT TF M23H PL2@=S FFD
T:=ID F43 PUDPFS=S 2T T:= @FST FF CF.T.7H M2<I3C T2 @L2IMS. T:=
7U;C=T 2LLFTM=3T FFD 2;MI3ISTD2TI.= FFFI@=S S:FUL= 7=
D=STDI@T=; TF 25? FF T:= L2ST H=2DS 2LLFTM=3T. IF IT IS ;F3=, T:=
=KP=3;ITUD= 4ILL 7= MI3IMIS=; 23; T:=D= 4ILL 7= 2 S2.I3CS FF
T:FUS23;S FF @DFD=S. SIMIL2DLH T:= :IC:=D FFFI@=DS US=
CF.T..=:I@L=S FFD T:=ID 23; T:=ID F2MILH US=. T:IS S:FUL; 2LSF
7= D=STDI@T=; 23; T:= P=TDFL @F3SUMPTIF3 7= LIMIT=; TF 20? FF
L2ST H=2DS @F3SUMPTIF3. T:IS S:FUL; 7= IMPL=M=3T=;
IMM=;I2T=LH.
7( R.R&E.7R&.
981682009 6:59:00 2M
IF 4= D=STDI@T T:= M.PS =KPD3@=S LI<= FD== FLIC:T FFD :IMB :IS
F2MILH M=M7=DS, FD== T=L=P:F3= @:2DC=S, FD== FIDST @L2SS TD2I3
@:2DC=S, FFD T:=ID =3TID=F2MILH M=M7=DS T:=3 FUD CF.T. MF3=H
@23 7= S2.=; TF SFM= =KT=3T. T:=T :2.= =L=@T=; FFD S=D.I3C TF
PU7LI@ ,T:=3 4:H@23#T T:=H T:=MS=L.=S 2.FI; T:IS . FUD
P2DLIM=3T S:FUL; 7DI3C D=SFLUTIF3 I3 FUD P2DLIM=3T
FFDT:@FMMI3C P2DLIM=3T S=SSIF3. 27;ULD2:IM23
7( &8734R&-+M&.
981682009 6:59:00 2M
ே"திய #$சி8 சி&க' நைவட&ைகைய ோோ$ோட4ோவோம. #ோத
சேயம, ோரவ ேைை ொோோ="தத(கோ' கோ$+ஙகை! 2$ோ=5த
ொசயலோைோவ*டைோல #4"த 2ண4 , 0ர ச&க$ வோக'ஙக!1ல
ொச8/ ொகோணடர&3ம சோதோ$+ ே&க ைச&கி!1லதோ8
ொசலை ோவணட 0ர&3ம... $ ொச5தில 2/,கம ே&க ச&தி
கடசி
7( ொச5த ில 2/,கம
981682009 6:90:00 2M
this is e(e'ash the p*i)t 1e)ti*)ed (*ur edit*rial is 'elld*)e 'he( the ta1il)adu /*0t
'ill )*t +*)sider the +e)tral /*0t steps *, the e(e'ash
7( avudaiappan
981682009 6:10:00 2M
2ll p*liti+al parties sh*uld be ba))ed ,r*1 /i0i)/ a)(thi)/ FD== t* the pe*ple at the
+*st *, Publi+ =6+heAure. I, this is d*)e a 0er( siGable 1*)e( '*uld be sa0ed b*th b(
@e)ter a)d State /*0er)1e)ts. 4ill the @e)tral /*0er)1e)t pass a)( *rders t* this
e,,e+t
7( santanam
981682009 &:96:00 2M
PF;:UM= <23;:U;2IPPU =3TDU SFLLI ,,22: =3TDU =3<2L
<2332IHUM .2H2IHUM .IDIH2.2IT:2 22SIDIH2DU<<U =33U;2I
M232M2D3T:2 .2L:T:U<2L.......7H T23E2I D.D2E=S:<23323
......;U72ILIDU3;U........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->