TK 3 : PPPS DG 44

KURIKULUM
KURSUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)
UNTUK PEGAWAI PERKHIDMATAN PELAJARAN
SISWAZAH (PPPS) GRED DG 44 (P&P)

DISEDIAKAN OLEH
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
2005
KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG

TK 3 : PPPS DG 44

1.0

PENDAHULUAN
1.1 Mulai 1 November 2002, Sistem Saraan Malaysia (SSM) telah dilaksanakan bagi menggantikan Sistem Saraan Baru
(SSB). Satu daripada elemen baru dalam SSM ialah pemberian anjakan gaji melalui Penilaian Tahap Kompetensi (PTK)
seperti dalam Perkara 2, Panduan Pelaksanaan Peperiksaan dan Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002).
1.2 Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Pelajaran Malaysia telah memberi tanggungjawab kepada Bahagian
Pendidikan Guru untuk melaksanakan kursus PTK bagi PPPS gred DG 48 KUP (P&P), PPPS DG 44 (P&P) dan PPPLD
DGA 34 (P&P).

2.0

Profil Pegawai PPPS Gred DG 44 KUP (P&P)
Bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi tugas dan/atau mengetahui unit/bidang dengan mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran untuk menyumbang kepada organisasi.

3.0

Matlamat
Menilai kebolehan pegawai dalam mengaplikasi pengetahuan dan kemahirannya untuk memberi sumbangan
yang berkesan terhadap tugas dan organisasinya.

4.0

Tujuan
4.1 Untuk memberi peningkatan pengetahuan dan kemahiran profesionalisme keguruan serta nilai-nilai peribadi supaya
dapat menyumbang secara berkesan kepada organisasi.
4.2 Menilai kompetensi pegawai bagi memenuhi salah satu daripada syarat untuk layak dipertimbangkan untuk anjakan gaji
atau kenaikan pangkat atau kedua-duanya.

5.0

Pegawai Yang Layak Mengikuti Kursus
Pegawai yang layak ialah pensyarah maktab perguruan, kolej matrikulasi serta guru-guru sekolah Gred DG44 (KUP) yang terlibat
secara langsung dalam pengajaran dan pembelajaran sahaja.

KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG

2

(b) Mempunyai kebolehan mengaplikasi nilai dan etika selaras dengan masalah yang berkaitan dalam tugas seharian di tempat kerja. (h) Menilai dan mengambil tindakan untuk menambahbaik keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (i) Berupaya mengurus pembangunan sahsiah murid secara holistik. (m) Berupaya mengurus aktiviti kokurikulum untuk pembangunan diri murid secara holistic (n) Boleh bekerja dalam pasukan semasa menjayakan aktiviti kokurikulum (o) Mempunyai kebolehan mengaplikasikan TMK dalam menyediakan kertas kerja/laporan aktiviti kokurikulum KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG 3 . Kebolehan membuat refleksi terhadap amalan p&p. Mengamalkan akauntabiliti diri yang unggul serta dapat mengaplikasikan ke arah peningkatan profesion keguruan. melaksana dan mengurus ke arah menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.1 Teras (a) Mempunyai daya keterampilan diri yang tinggi semasa menjalankan tugas. Kebolehan menghubungkaitkan akauntabiliti guru dengan amalan p&p.TK 3 : PPPS DG 44 6. 6. (j) Berkeupayaan menangani konflik dan menyelesaikan masalah dalam pengurusan hal ehwal murid.0 Kompetensi : 6.2 Profesional (c) (d) (e) (f) Kebolehan mengaplikasikan pengetahuan penyelidikan tindakan untuk penambahbaikan p&p. (k) Berkebolehan menggunakan TMK untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan. 6. (l) Berkeupayaan mengaplikasikan TMK dalam pelbagai situasi dalam pengajaran dan pembelajaran.3 Fungsi (g) Menunjukkan kebolehan merancang.

1 Etika Perkhidmatan Awam (2 jam) • Teras Perkhidmatan Awam • Tatatertib Penjawat Awam 1. KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG 4 .1. Pindaan 2002) iii. Etika Perkhidmatan Awam ii. 1. Nilai-nilai murni dalam pendidikan Cadangan strategi pelaksanaan  Perbincangan  Pembelajaran Kooperatif Contoh soalan perbincangan: Bincangkan implikasi Wawasan 2020 terhadap program-program pendidikan dalam Sistem Pendidikan Negara.TK 3 : PPPS DG 44 7.2 Nilai-nilai Murni Dalam Pendidikan (2 jam) • Penghayatan nilai dalam menghasilkan perkhidmatan pendidikan yang cemerlang.1. • Menjelas dan menghubungkaitkan perkara-perkara di bawah dalam tugasan seharian ke arah kewujudan perkhidmatan yang cemerlang i.1 Tatakelakuan dan Sahsiah Guru sebagai Penjawat Awam 1. Tatatertib Penjawat Awam (Kelakuan dan Tatatertib Pindaan 1993. Cadangan Strategi Pelaksanaan  Perbincangan  Pembelajaran Kooperatif Contoh soalan perbincangan: Jelaskan usaha-usaha kerajaan dalam menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan serantau.0 KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 Bil.0 Perkara Huraian Catatan TERAS (4 Jam) 1.

TK 3 : PPPS DG 44 Bil.2.1 Wawasan 2020 1. KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG Cadangan strategi pelaksanaan • Perbincangan • Pembelajaran Kooperatif • Menghubungkaitkan implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan.2 Rangka Rancangan Jangka Panjang III (2000 – 2010) 1. Dasar Pendidikan Kebangsaan ke arah Pendidikan Bertaraf Dunia (3 Jam) 1.3. Perkara Huraian Catatan PROFESIONAL (10 Jam) 1. Contoh soalan perbincangan: Bincangkan implikasi Wawasan 2020 terhadap program-program pendidikan dalam Sistem Pendidikan Negara.2. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam dan Surat Pekeliling Iktisas terhadap: i.3 • Membincangkan program-program pendidikan yang dilaksanakan dalam konteks Dasar Pembangunan Nasional. tugas guru ii.1 Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan terhadap tugas guru dalam Pengajaran & Pembelajaran 1. pelaksanaan dasar/program pendidikan terkini ke arah pendidikan bertaraf dunia 5 Cadangan Strategi Pelaksanaan • Perbincangan • Pembelajaran Kooperatif Contoh soalan perbincangan: Jelaskan usaha-usaha kerajaan dalam menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerangan pendidikan serantau.2 Dasar Pembangunan Nasional dan kaitannya dengan Perkembangan Pendidikan (3 Jam) 1. .2 Kaitan Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia dengan tugas dan tanggungjawab guru.3.

4. .3. Mengaplikasikan pengetahuan / kemahiran yang diperolehi daripada seminar / bengkel / kursus dalam tugas seharian guru.TK 3 : PPPS DG 44 Bil. Perkara Huraian Catatan 1.4 Perkembangan Profesional Keguruan (4 jam) 1. Contoh soalan perbincangan: Bagaimanakah Penyelidikan Tindakan dapat meningkatkan amalan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. • KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG 6 Cadangan Strategi Pelaksanaan Perbincangan menggunakan dapatan daripada Penyelidikan Tindakan.3 Pelaksanaan dasar/program pendidikan terkini • Pengajaran & Pembelajaran Sains & Matematik dalam Bahasa Inggeris (ETeMS) • Pendidikan Wajib • Pendidikan Prasekolah • Dasar 60 : 40 • Pensiswazahan guru 1.1Program peningkatan profesionalisme keguruan secara berterusan • • • Penyelidikan tindakan di bilik darjah Seminar / bengkel / kursus • • Menggunakan data penyelidikan tindakan bagi tujuan peningkatan amalan pengajaran dan pembelajaran guru.

rakan sejawat iv. sekolah v. diri ii. • Menjelaskan konsep akauntabiliti guru terhadap: i. . Contoh soalan perbincangan: Jelaskan tindakan-tindakan yang boleh diambil bagi meningkatkan akauntabiliti penjawat awam.TK 3 : PPPS DG 44 Bil. Schon (1982 ). murid iii. negara Cadangan Strategi Pelaksanaan  Kajian Kes • Bincang dan kaitkan akauntabiliti guru dengan tugasnya dalam pengajaran dan pembelajaran. 7 Rujukan: i. The Reflective Practitioner. Perkara • Amalan reflektif dan akauntabiliti guru KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG Huraian • Catatan Mencadangkan langkah-langkah guru meningkatkan prestasi diri dan sekolah sebagai amalan reflektif guru.

1 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran ( 6 jam ) 2. aktiviti dan sumber Pengajaran & Pembelajaran 2. • Mematuhi garis panduan/peraturan pengurusan makmal/bengkel/bilik darjah bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni. 2. kemahiran dan nilai • Merancang strategi. • Meneliti dan memilih isi kandungan.1.1 Memahami dan mentafsir sukatan • Menyediakan rancangan pengajaran berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran mata pelajaran masing-masing. • Mengaplikasikan pendekatan/strategi dan kaedah yang bersesuaian dengan model dan teori yang digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran.2 Melaksana pengajaran dan pembelajaran berkesan • Pendekatan/strategi/kaedah Pengajaran & Pembelajaran dan kaitannya dengan Model dan Teori Pengajaran & Pembelajaran 2.0 Perkara Huraian Catatan FUNGSI ( 16 Jam ) 2.3 Mengurus bilik darjah/ makmal bengkel secara berkesan • Panduan pengurusan bilik makmal /bengkel KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG darjah/ 8 Cadangan Strategi Pelaksanaan  Kajian Kes  Pengajaran & pembelajaran berbantukan media (video) .1.TK 3 : PPPS DG 44 Bil.1.

Bincangkan. Penggunaan pelbagai kaedah penilaian Pengajaran & Pembelajaran Membuat tindakan susulan .Menggunakan maklumat/data untuk penambahbaikan Menggunakan sumber terkini yang Contoh soalan perbincangan: ’Guru Berkualiti Pemangkin sesuai dalam pengajaran dan Kegemilangan’. • Menjalankan tindakan susulan berdasarkan maklumat yang didapati untuk penambahbaikan.Merancang semula program / aktiviti panitia/jabatan/ organisasi KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG 9 .1. pembelajaran.4 Mengurus Sumber Pengajaran & Pembelajaran • • Aplikasi Teknologi Maklumat & Komunikasi / Teknologi Pendidikan dalam Pengajaran & Pembelajaran 2.TK 3 : PPPS DG 44 Bil. Perkara • Huraian Kawalan kelas 2.1.5 Menilai dan membuat tindakan susulan dalam Pengajaran & Pembelajaran • • Catatan * Cadangan strategi pelaksanaan boleh diguna pakai untuk memenuhi kehendak dalam huraian • Menggunakan pelbagai kaedah penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran. .

1 Kawalan disiplin murid • • Akta 174 / Panduan Tatacara Disiplin Sekolah 2.2.3.3.2 Motivasi dan kepimpinan murid • Asas bimbingan dan kaunseling • Kompetensi Kecerdasan Emosi (EIC) 2.1 Pengurusan Teknologi Pendidikan 2.2 Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK/ICT) KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG Mengambil tindakan yang tepat dalam menangani dan menyelesaikan masalah disiplin murid secara profesional.TK 3 : PPPS DG 44 Bil.3 Pengurusan Sumber P&P (4 jam) 2.2. Menguasai serta mengurus Teknologi Pendidikan dan TMK yang berkesan dalam: • Pembelajaran berbantukan komputer • Aplikasi pelbagai perisian dalam P&P • E-learning 10 Cadangan Strategi Pelaksanaan Penyelesaian masalah disiplin berdasarkan kes-kes tertentu Contoh soalan perbincangan: Jelaskan tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh guru untuk memupuk sahsiah murid yang cemerlang * Cadangan strategi pelaksanaan boleh diguna pakai untuk memenuhi kehendak dalam huraian . Perkara Huraian Catatan 2.2 Pengurusan Hal Ehwal Murid (4 jam) 2. • Mengaplikasikan kemahiran bimbingan dan kaunseling dalam membangunkan sahsiah murid. • Mengamalkan kompetensi kecerdasan emosi dalam menangani masalah disiplin murid dan membentuk sahsiah murid.

4. Merentas Desa Contoh soalan perbincangan: Melaksanakan aktiviti kokurikulum Sebagai penasihat persatuan. 11 * Cadangan strategi pelaksanaan boleh diguna pakai untuk memenuhi kehendak dalam huraian. bagi mencapai sasaran yang telah sediakan satu rangka kertas kerja untuk menganjur sesuatu ditetapkan. Perkara Huraian • Kemahiran mencari maklumat 2.4 Tindakan susulan / perancangan semula.TK 3 : PPPS DG 44 Bil. Contoh Projek Sukaneka.4.4 Pengurusan Aktiviti Kokurikulum (2 jam) Cadangan Strategi Pelaksanaan Projek 2.1 Perancangan aktiviti kokurikulum 2. Menilai dan membuat analisis/laporan tahunan serta memberi cadangan penambahbaikan.2 Pelaksanaan aktiviti kokurikulum 2.3 Penilaian aktiviti kokurikulum 2.4. pertandingan. . • • • KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG Catatan Menyediakan rancangan aktiviti kokurikulum berdasarkan sukatan dan takwim sekolah.4.

Komponen Penilaian Penilaian Sepanjang Kursus (PSK) 2. Ujian Akhir Kursus (UAK) KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG Wajaran 60% 40% 12 . 1. Perkara 8.TK 3 : PPPS DG 44 Bil.0 Pendekatan Kursus a) b) c) d) e) f) g) h) i) 10.0 Huraian Catatan Projek Kajian kes Penyelesaian masalah Persembahan individu Ceramah / bengkel/ perbincangan Laporan tugasan individu Pengucapan Awam Ujian Akhir Kursus Pengajaran Berpasukan Penilaian Kursus 10.1 Komponen dan Wajaran Penilaian terdiri daripada Bil.0 Tempoh : Tujuh (7) hari 9.

1.3 Jenis Penilaian Pengucapan awam ( BI) Personaliti Tugasan individu i) Persembahan . 4. 10. 2.2 Penilaian Sepanjang Kursus (PSK) Bil.15 % ii) Laporan esei .TK 3 : PPPS DG 44 10.25 % Markah 10% 10% 40% Ujian Akhir Kursus (UAK) Soalan Esei KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG Masa Markah 2 jam 30 minit 40% 13 .

Peserta tidak dibenarkan meneruskan kursus termasuk menduduki UAK dan dikehendaki mengulang semula PTK. KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG 14 .TK 3 : PPPS DG 44 11. 12. 13.1 Peserta mesti berpakaian rasmi kerja sepanjang waktu kursus berjalan.0 Tahap Keputusan Aras Aras IV Aras III Aras II Aras 1 12.0 PAKAIAN 13.0 Tahap Lulus/ MTK pada aras kecemerlangan (80% dan ke atas) Lulus /MTK (60% hingga 79%) Lulus Bersyarat (50% hingga 59%) Tidak MTK (kurang daripada 50%) Huraian Layak dipertimbangkan untuk anjakan gaji dan boleh dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat Boleh dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat Menduduki semula Bahagian / komponen yang berkaitan Mengulangi PTK ( Peperiksaan dan Penilaian) Syarat Kehadiran dan Lulus Kursus Antara kriteria penilaian yang wajib dipenuhi oleh peserta semasa berkursus ialah mesti hadir kursus dengan hari kehadirannya mestilah tidak kurang 90% daripada jumlah hari berkursus. 12.2 Peserta yang tidak memenuhi jumlah kehadiran 90% dan ke atas adalah secara automatik tidak memenuhi syarat berkursus.1 Peserta hanya boleh meninggalkan kursus atas sebab-sebab tertentu yang mustahak dengan mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada ketua urusetia kursus dan tertakluk kepada syarat tidak melebihi 10% daripada jumlah hari berkursus.

suami. e) Keluarga terdekat meninggal dunia. KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG 15 . c) Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah.2 16. ayah dan ibu termasuk mertua. Peserta PTK dicadangkan membawa keperluan peribadi. anak. Peserta PTK tidak dibenarkan bertukar pusat kursus yang telah ditetapkan. Keluarga terdekat ialah isteri. buku-buku rujukan dan nota-nota berkaitan.1 14. b) Meninggalkan kursus untuk menjaga keluarga terdekat yang sakit.0 Hal-hal Lain 15. PERKARA-PERKARA MUSTAHAK YANG MEMBOLEHKAN PESERTA MENINGGALKAN KURSUS DENGAN KEBENARAN TETAPI TIDAK MELEBIHI 10% DARIPADA HARI-HARI BERKURSUS a) Peserta jatuh sakit atau cedera. d) Peserta wanita melahirkan anak semasa berkursus. Pengesahan oleh pegawai perubatan kerajaan sahaja diperlukan.1 15.0 Peserta boleh menuntut tuntutan perjalanan untuk datang dan pulang sahaja bagi satu tempat dalam teksi. f) Peristiwa luar jangkaan dan keadaan kecemasan berlaku.2 15. Semua borang tuntutan perjalanan hendaklah dikemukakan kepada ketua jabatan masing-masing.0 TUNTUTAN PERJALANAN 14.TK 3 : PPPS DG 44 14.

New York: Basic Books.: Prentice Hall. Gronlund. Sydney: Prentice Hall. Institut Tadbiran Awam Malaysia. Professional knowledge and professional practice. (2000). (2001). The reflective practitioner. (1983). Ed. Schon.S. Norma dan Etika Perkhidmatan. N. (1995). Hoyle.K. Kuala Lumpur: INTAN. (1995). D. P. and John. (1992). Arizona: Gorsuc Scarisbrick.TK 3 : PPPS DG 44 17.0 Bahan-bahan rujukan berbentuk buku. Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. Englewood Cliffs. Measurement and assessment in teaching (8th. P. P. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.J. Institut Tadbiran Awam Malaysia.R. Rujukan Tambahan Bahagian Perancangan dan Pembangunan Penyelidikan. N. Tonggak Dua Belas : Penerapan Nilai.). Cooper. Institut Tadbiran Awam Malaysia. Institut Tadbiran Awam Malaysia. jurnal dan lain-lain Senarai Rujukan Asas Cole. (1994). Pembangunan Pendidikan 2001–2010. Teaching principles and practice. Citra Karya : Falsafah. (1987). Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia. Kuala Lumpur: INTAN. and Chan. 16 KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG . Kuala Lumpur: INTAN. and Linn. Kuala Lumpur: INTAN. Communication for the classroom teacher. (1993). L. London: Cassel.E. L. (1991).G. E.

SPI. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri. lain-lain pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Pelajaran di Pejabat Pelajaran Daerah atau Bahagian. (2001). Kerajaan Malaysia. Politeknik. KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG 17 . SPI.F). Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Perlembagaan Persekutuan.Bil. Arahan Perkhidmatan.E. Bil. Arahan Perbendaharaan.Bil. Staf Sokongan dan Murid Sekolah dalam Kegiatan Politik AntiKerajaan.8/1990: Sukatan Pelajaran dan Peruntukan masa untuk Mata-mata pelajaran program KBSM bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992 SPI. Dadah dan Gangster.U. Peraturan-Peraturan Sekolah Untuk Murid-Murid. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002. SPI. Kerajaan Malaysia.9/1975: Disiplin Di Sekolah. SPI.C.Bil. Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002). Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga. P. (2003). (2002). Peraturan-peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993. Bil.Bil. (2002). Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia.5/1999: Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Bil. Kuala Lumpur: MDC Publisher Printers. (A) 246.3/1969: Pakaian Guru-guru Sekolah SPI. 6/2000: Menangani Masalah Keselamatan. Perintah-perintah Am (Bab C. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran. Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor. Akta Acara Kewangan dan Perlembagaan Persekutuan. 6/1985: Peraturan Pakaian Guru Di Sekolah atau Pensyarah di Maktab Perguruan.3/1987: Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran SPI.TK 3 : PPPS DG 44 Institut Tadbiran Awam Malaysia. _________ .

TK 3 : PPPS DG 44 SPI Bil.8/2001: Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah. KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG 18 . SPI.R.9/2001: Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif. T. Vasudevan. SPI. (1988). Petaling Jaya: Fajar Bakti. 7/2001: Garis Panduan Guru Ketika Di sekolah.Bil. Kegiatan kokurikulum: Penyeliaan dan pentadbiran.A.Bil.Bil. 5/2001: Batasan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru di Sekolah SPI.

30 – 12.30 02.TK 3 : PPPS DG 44 18.30 - - Pendaftaran Taklimat K1 (Teras Sahsiah Guru ) K2 (Profesional Ilmu Keguruan) K3 (Profesional Ilmu Keguruan ) Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat K4 ( Fungsi .30 10.Penglibatan Aktiviti Profesionalisme Guru) Persediaan UAK UAK Public Speaking Public Speaking Public Speaking Pembentangan Individu Pembentangan individu Pembentangan Individu KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG 19 Persediaan Public Speaking .00 – 10.30 – 04.0 Jadual Waktu Kursus KURSUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN DG44 KUP (P &P) BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Tahun 2005 Hari M asa 08.Kemahiran Profesionalisme Guru) R E H A T K5 (Fungsi Kemahiran Profesionalisme Guru) R E H A T K6 (Fungsi .00 10.30 8.

TK 3 : PPPS DG 44 Sabtu Pembentangan Individu KURIKULUM KURSUS PTK DG 44 /BPG Pembentangan individu 20 Pembentangan Individu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful