You are on page 1of 37

Skovvejens helhedsplan

2014-2015 Boligselskabet Kolding Afdeling 2, Skovvejen Journalnummer J 09.007 Kolding Kommune, Region Syddanmark

Indhold 1. 2. Forord .................................................................................................................................. 3 Brn, unge og familier ............................................................................................................ 4 Lommepengeprojekt .................................................................................................................. 4 Brobygning til foreningslivet ....................................................................................................... 5 Foreningsguide ......................................................................................................................... 7 Forldrenetvrk og kurser ........................................................................................................ 9 Sociale arrangementer og aktiviteter for familier ......................................................................... 11 Sociale arrangementer og aktiviteter i Ambassaden ..................................................................... 13 Natteravnene .......................................................................................................................... 14 3. Uddannelse, beskftigelse og erhverv .................................................................................... 15 Fritidsjob ................................................................................................................................ 15 Erhvervsnetvrk og mentorordninger ........................................................................................ 17 Opkvalificerende kurser og vejledning ........................................................................................ 18 Samarbejde med det lokale jobcenter ........................................................................................ 20 4. Udsatte grupper................................................................................................................... 21 ben rdgivning ...................................................................................................................... 21 Opsgende arbejde ................................................................................................................. 23 Uddannelse af de bl ressourcer ................................................................................................ 25 Sociale arrangementer og aktiviteter ......................................................................................... 26 Digitalisering .......................................................................................................................... 28 5. Beboernetvrk, inddragelse og demokrati .............................................................................. 30 Styrkelse af det frivillige liv ...................................................................................................... 30 Processttte til afdelingsbestyrelsen .......................................................................................... 32 Velkomst for nye beboere......................................................................................................... 33 Selvbestemmelse & Medindflydelse: information om milj; at bo alment og beboerdemokrati ........... 34 Kultur p Skovvejen ................................................................................................................ 35 6. Image ................................................................................................................................ 37

1. FORORD

Nrvrende helhedsplan er en beskrivelse af indsatserne p Skovvejen for perioden 2014-2015. Skovvejens helhedsplan supplerer den flles helhedsplan for ByLivKolding, hvor indsatserne er tilsvarende. Derudover har Skovvejen enkelte egne indsatser: Natteravnene, samarbejde med det lokale jobcenter, velkomst af nye beboere, selvbestemmelse og medindflydelse og en kulturindsats.

2. BRN, UNGE OG FAMILIER

Lommepengeprojekt
Problemkompleks Den kommunale ungdomsskole driver i kvarteret Skovparken/Skovvejen en juniorklub for unge i alderen 10-13 r. Det er primrt brn og unge fra kvarteret Skovparken/Skovvejen, som benytter klubben. I kvarteret Skovparken/Skovvejen er der en stor gruppe af beboere, som kun har en ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at en stor andel af brnene vokser op uden rollemodeller for, hvordan de skal beg sig p arbejdsmarkedet. Mlgruppe Primrt unge i Skovparken/Skovvejen i alderen 10-13 r Sekundrt alle unge i Juniorklubben Aktivitetsbeskrivelse Med Juniorklubben som koordinator udfrer de unge opgaver for afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen og ejendomsfunktionrerne, fx pakke og omdele materiale. Brnene aflnnes med flles oplevelser. De unge, som er gamle nok og vurderes klar, guides videre til andre tilbud, hvor der formidles fritidsjob. Blandt de unge, som vurderes at have behov for yderligere sttte, rekrutteres til fritidsjob ved ejendomsfunktionrerne. Ml At der opns get trivsel og tryghed blandt brn og familier i boligomrdet At styrke brnenes evner og mod p at indg i fllesskaber i og uden for boligomrdet. At forebygge kriminalitet Succeskriterier o At der rligt gennemfres et lommepengeprojekt o At min. 3 unge fra Skovvejen har deltaget i projektet pr. r Samarbejdsrelationer Juniorklubben, SSP, Hotspot/Ungekontakten, afdelingsbestyrelserne, ejendomsfunktionrerne Medarbejderressourcer 2014-2015 0,05 PE konomiske ressourcer 2014-2015 Der er en overordnet ramme til lommepenge- og fritidsjobprojekterne p 287.000 kr. Forankring Da indsatsen supplerer den tilsvarende indsats i den flles helhedsplan for ByLivKolding, vil den endelige forankring frst foreligge ultimo 2017. Der vil i den flles helhedsplan blive arbejdet p, at lommepengeprojektet bliver forankret i et samarbejde mellem boligafdelingerne og den kommunale juniorklub, sledes at projektet fortstter efter helhedsplanens ophr.

Brobygning til foreningslivet


Problemkompleks Brn og unge i boligomrdet har en svag tilknytning til det ordinre foreningsliv. Det kan tilskrives flere forskellige forhold, fx manglende tradition for deltagelse i foreningslivet, manglende forstelse for foreningslivet generelt set, manglende viden om de faktiske tilbud, usikkerhed i forhold til forventninger og vilkr for deltagelse i foreningslivet. Der er i omrdet en lokal idrtsforening, som er opstet i direkte tilknytning til boligomrdet. Brnene, der deltager i foreningens aktiviteter, er hovedsagligt bosiddende i de almene boligafdelinger. Foreningen adskiller sig fra vrige foreninger ved, at de fx ikke er tilmeldt JBUs fodboldturneringer. Dansk Idrtsforbund understtter aktiviteten med midler fra Get2sport. Der er ikke et formaliseret samarbejde mellem foreningslivet og klubberne i boligomrdet. Foreningslivet er baseret p frivillige, der har fokus p foreningernes kerneaktivitet og ikke socialt arbejde. Brnene og familierne beskriver, at det ofte kan fles vanskeligt at komme ind frste gang i en af de ordinre foreninger. De eksisterende lokale idrtsforeninger introducerer brnene til foreningslivet, men der er ikke i tilstrkkelig grad tale om brobygning til det eksterne foreningsliv. Der er sledes behov for at udbrede viden om muligheder og vilkr i foreningerne og behov for en fokuseret brobygning mellem boligomrdets tilbud og det etablerede foreningsliv i den vrige del af Kolding. Mlgruppe Brn og unge i alderen 10-17 r Aktivitetsbeskrivelse Med henblik p inklusion af brn og unge i det ordinre foreningsliv skabes der kontakt til foreninger i Kolding. Aktiviteten sker i forlngelse af Kolding Kommunes vrige tiltag i forhold til foreningslivet. Aktiviteten skal med udgangspunkt i de lokale foreninger, vresteder og klubber igangstte en dialog med brn og unge fra boligomrdet med henblik p at afdkke interesser, muligheder og forhindringer i forhold til deltagelse i byens foreningsliv. For de klubber og vresteder, der er en del af helhedsplanen er dialogen med brn og unge en del af klubaktiviteterne. Indsatsen har til opgave at sikre dialogen med brn og unge ogs omfatter klubber, der ikke er en del af helhedsplanen. Indsatsen skal ligeledes sikre dialog med de lokale idrtsforeninger, sledes at der ogs her er fokus p brobygning til foreningslivet uden for boligomrdet. P baggrund af dialog med brn og unge indgs samarbejdsaftaler med foreninger i forhold til prsentation af foreningernes tilbud. Der ivrksttes svel besg i foreningerne, som arrangementer i boligomrderne under overskriften Prv en forening. Et eksempel kan vre, at der fx indgs samarbejde med Kolding KFUM Atletik om, at de prsenterer deres aktiviteter i boligomrdet. F brn i omrdet har kendskab til atletikklubbens tilbud, og aktiviteten skal skabe interesse og give brnene ny viden om fritidsmulighederne. Prsentationen af den enkelte foreningsaktivitet skal ske i tt samarbejde med de lokale klubber og vresteder. I de tilflde, hvor foreningsaktiviteten prsenteres i boligomrdet vil der efterflgende blive fulgt op med besg i den enkelte forening. Der flges op p forlbet for de brn og unge, der gennem aktiviteten indmeldes i foreninger og klubber. Foreninger/klubber, brn og unge flges i den frste sson.

Ml At boligomrdets brn og unge i hjere grad er en integreret del af foreningslivet i Kolding Kommune Succeskriterier o At der er indget samarbejdsaftaler med min. 2 foreninger uden for boligomrderne om inklusion af boligomrdernes brn og unge o At min 10 brn og unge har deltaget i hvert arrangement Samarbejdsrelationer MFI (Munkevngets Fritids- og Idrtsforening), Ungdomsskolen, Brnekontakten, foreninger i Kolding Kommune, Kommunens fritidskonsulent Medarbejderressourcer 2014-2015 0 PE konomiske ressourcer 2014-2015 71.000 kr. Heri indgr ogs midlerne til indsatsen vedr. foreningsguide. Forankring Da indsatsen fortstter som del af den flles helhedsplan for BylivKolding vil forankringen endeligt gennemfres ved udlb af denne ved udgangen af 2017. Aktiviteten forankres ved at samarbejdet mellem de lokale foreninger, klubber og vresteder og foreningslivet i den vrige del af Kolding udvikles og formaliseres. Brobygning til det eksisterende foreningsliv forventes at betyde, at flere beboere fra boligomrderne bliver inkluderet i foreningslivet, og fremadrettet vil der dermed vre bygget bro mellem boligomrderne og foreningerne. Aktiviteten forventes sledes at etablere nye relationer og traditioner for samarbejdet og vil vre bredygtig efter endt projektperiode.

Foreningsguide
Problemkompleks Brn og unge i boligomrdet har en svag tilknytning til det ordinre foreningsliv. Dette kan tilskrives flere forskellige forhold fx manglende tradition for deltagelse i foreningslivet, manglende forstelse for foreningslivet generelt set, manglende viden om de faktiske tilbud og usikkerhed i forhold til forventninger og vilkr for deltagelse i foreningslivet. Der er sledes behov for at udbrede viden om muligheder og vilkr og behov for en fokuseret brobygning mellem boligomrdets tilbud og det etablerede foreningsliv i den vrige del af Kolding. Kolding Kommune udarbejder hvert r en trykt foreningsguide. Det er dog utilstrkkeligt som formidlingsform til en gruppe af brn og unge i helhedsplanens boligomrder. Mlgruppe Brn og unge fra Skovvejen Aktivitetsbeskrivelse Aktiviteten bestr af et projektforlb, der strkker sig over 8-10 mneder. Der gennemfrers 1 projektforlb pr. r. De lokale unge inddrages i forhold til formidling af foreningslivet i Kolding. Med udgangspunkt i de lokale klubber og vresteder nedsttes en gruppe unge, der fr som ansvarsomrde at formidle viden til jvnaldrene og yngre brn. Aktiviteten er todelt. Dels modtager de unge undervisning i vilkr for frivillige foreninger og foreningskultur, sledes at de kan fungere som ambassadrer for foreningslivet. Derudover skal de ogs gennemfre et konkret formidlingsprojekt, hvor de selv vlger, hvordan formidlingen skal ske via fx video, foldere eller oplg. Som en del af undervisningen besger de unge foreninger i Kolding, sledes at de fr indblik i det frivillige arbejde og kulturerne i foreningslivet. Der vil blive arbejdet p at indg aftaler om praktikforlb for de unge, hvor de enten vil kunne flge en trner eller deltage i foreningens aktiviteter i en kortere periode. De unge indgr som frivillige i forbindelse med brobygningsaktiviteter fx nr lokale foreninger prsenterer deres aktiviteter i boligomrderne, eller nr brn/unge besger foreninger uden for boligomrdet. De unge fra boligomrderne udarbejder en guide til foreningslivet. Projektet bestr dels i, at de unge opnr viden om det lokale foreningslivs tilbud, og at de videreformidler denne viden til andre. Ml At lokale unge oplever, at de selv kan gre en forskel At boligomrdernes brn og unge er i hjere grad en integreret del af foreningslivet i Kolding Kommune Succeskriterier o At 1 ung fra Skovvejen er engageret i projektet Samarbejdsrelationer Ungdomsskolen, klubber og vresteder, foreninger i Kolding Kommune, Kolding Kommunes fritidskonsulent

Medarbejderressourcer 2014-2015 0 PE konomiske ressourcer 2014-2015 Midlerne hentes fra indsatsen Brobygning til foreningslivet med et samlet budget p 71.000 kr. Forankring Indsatsen er en del af den flles helhedsplan for ByLivKolding. Indsatsen forankres derfor endeligt ved udlb af denne ultimo 2017. I forhold til forankring af aktiviteten vil der efter gennemfrsel af 2 procesforlb evalueres i forhold til effekten af aktiviteten, og p baggrund af evalueringen udarbejdes en forankringsstrategi. I forhold til de unge, der har gennemfrt projekt, vil de blive en del af det frivillige netvrk, der trkkes p i forbindelse med afholdelse af lokale arrangementer. De unge vil sledes blive en del af det etablerede frivillige liv, der findes lokalt.

Forldrenetvrk og kurser
Problemkompleks En relativ stor andel af brnefamilierne har en rkke sociale problemstillinger, fx enlige forsrgere, traumatiserede forldre, tung social arv og fattigdom. Det kommer til udtryk ved, at brn i en tidlig alder ofte frdes p egen hnd i boligomrdet. Der er behov for at styrke forldregruppers engagement i svel brnenes fritidsliv som skole- og institutionsliv. Det nskes, at forldrene i hjere grad involverer sig i brn og unges skole- og fritidsliv. Der er behov for at stte fokus p forldrenes viden, kompetencer og erfaringer. Der er blandt forldrene generelt en stor interesse for at deltage i temaarrangementer, hvor der tages udgangspunkt i de udfordringer, der aktuelt er knyttet til deres barns alder og hverdag. Forldrene eftersprger sledes en ramme, hvor de kan mdes ligevrdigt, hvor der ikke er dumme sprgsml og hvor der er plads til at drfte de udfordringer, som de mder i forldrerollen. For Skovparken/Skovvejen gr det srlige forhold sig gldende, at brnene ikke gr p n flles distriktsskole, men er spredt ud over skolerne i byen. Det betyder, at der ikke i srlig grad tages hjde for de udfordringer som familier med anden kultur, etnicitet og historie har, da de ikke udgr majoriteten. Forldrene er ofte usikre p normer, retningslinjer og hvilke forventninger samfundet har til dem. Mlgruppe Forldre til brn og unge Skovparken/Skovvejen Aktivitetsbeskrivelse Etablering, udvikling og understttelse af netvrk for forldre og brnefamilier i boligomrdet. Aktiviteten skal understtte netvrk, der gr p tvrs af etnicitet og som stter rammerne for nye fllesskaber og giver mulighed for erfaringsudveksling og erhvervelse af ny viden. Med henblik p at skabe kontakt til mlgruppen udbydes en rkke temamder, der tilbyder forldrene viden og information om aktuelle temaer. Det kunne eksempelvis vre med fokus p forldres understttelse af barnets lsefrdigheder, lektielsning og uddannelsesvalg. Temamderne vil ogs lgge vgt p at give forldrene frdigheder og viden i forhold til at gre deres indflydelse gldende igennem forldrevalgte bestyrelser, forldrerd etc. Der vil ligeledes blive afholdt lokale kurser, der har til forml at give forldrene praktiske vrktjer de kan anvende i hverdagen - fx lokale kurser i Forldrematematik for at understtte forldrenes muligheder for at hjlpe med lektielsningen eller Forldre-IT, der skal introducere forldrene til forldre-intra, men ogs give forldrene viden om brns frden p nettet mv. Kurserne og dialogmderne giver dels forldrene viden, men vil ogs blive brugt som afst for at danne netvrksgrupper for forldrene. Ml At styrke forldres involvering og deltagelse i brnenes liv Succeskriterier o At der er afholdt min. 2 dialogmder eller kurser for forldre o At 5 familier fra Skovvejen er reprsenteret rligt ved et dialogmde eller kursus o Juni 2015: Min. 5 forldre har det sidste r bidraget aktivt i en aktivitet for omrdets brn

Samarbejdsrelationer Alle lokale aktrer, der beskftiger sig med brn, unge og familier. De kommunale forldrekurser. Medarbejderressourcer 2014-2015 0,05 PE konomiske ressourcer 2014-2015 40.000 kr. Forankring Da indsatsen supplerer en tilsvarende indsats i den flles helhedsplan for ByLivKolding, vil den endelige forankring af indsatsen frst foreligge ultimo 2017. Afhngig af netvrksgruppernes karakter vil de sges forankret hos samarbejdspartner eller hos frivillige. Det er et ml, at netvrkene skal vre bredygtige ved egen kraft, eller at de kan kobles op p lokale aktrer efter en periode med sttte. Der laves lbende forankringsplaner for de enkelte netvrksgrupper.

10

Sociale arrangementer og aktiviteter for familier


Problemkompleks Der er i afdelingen et behov for at understtte de sociale netvrk med henblik p at styrke fllesskabet, idet en stor del af beboerne i omrdet har et lille socialt netvrk. Derfor er der behov for at styrke kendskabet til hinanden. Selvom der allerede nu har vret afholdt flere sociale arrangementer, og beboerne allerede nu har vret ansvarlige for planlgning og gennemfrelse af arrangementerne, er der fortsat et behov for at udvikle, understtte og fastholde det frivillige engagement. Samtidig er der stadig en manglende forstelse blandt flere beboere i forhold til, at der skal frivillige hnder til at gennemfre arrangementerne. Mlgruppe Beboerne p Skovvejen Aktivitetsbeskrivelse Udvikling og understttelse af beboerdrevne initiativer i forhold til sociale arrangementer. Udviklingen og understttelsen af de beboerdrevne aktiviteter tager udgangspunkt i, at aktiviteterne skal vre bredygtige ved frivilligt arbejde og primrt eksternt finansieret. Den boligsociale medarbejders rolle er sledes at vre stttende og rdgivende og ikke praktisk ansvarlig for udfrelse af de sociale arrangementer/aktiviteterne. De enkelte sociale arrangementer tager udgangspunkt i beboernes nsker fx sommerfest, julehygge eller fllesspisninger. Desuden ydes sttte til allerede etablerede aktiviteter/traditioner i de enkelte boligomrder i forhold til evt. behov for udvikling, rekruttering og samarbejde mellem de frivillige. Ml At naboskabet bliver styrket At inddrage og engagere Skovvejens beboere i helhedsplanen At trygheden i afdelingen ges Succeskriterier o At der i gennemsnit er engageret mindst 3 frivillige fra afdelingen pr. arrangement o At der rligt er afholdt min. 2 familiearrangementer i 2014-2015 o Juni 2015: Min. 5 forldre har det sidste r bidraget aktivt i en aktivitet for omrdets brn Samarbejdsrelationer Afdelingsbestyrelsen, frivillige beboere i afdelingen/omrdet Medarbejderressourcer 2014-2015 0,05 PE konomiske ressourcer 2014-2015 10.000 kr.

11

Forankring De enkelte igangsatte aktiviteter skal inden for perioden vre bredygtige i forhold til den daglige drift/praktiske gennemfrelse af aktiviteten. Da indsatsen supplerer den tilsvarende indsats i den flles helhedsplan for ByLivKolding, vil den endelige forankring frst foreligge ultimo 2017.

12

Sociale arrangementer og aktiviteter i Ambassaden


Problemkompleks Der er i boligomrdet et behov for at understtte de sociale netvrk med henblik p at styrke fllesskabet. For at sikre brnene en tryg opvkst er der behov for at styrke kendskabet til hinanden i afdelingerne. Mlgruppe Brn og unge i omrdet Aktivitetsbeskrivelse Udvikling og understttelse af initiativer i forhold til at sociale arrangementer for brn og unge i boligomrdet. Udviklingen og understttelsen af arrangementerne tager udgangspunkt i, at aktiviteterne skal vre bredygtige ved frivilligt arbejde eller ved at have udgangspunkt i en af de etablerede klubber i nromrdet. Den boligsociale medarbejders rolle er at vre stttende og rdgivende og ikke praktisk ansvarlig for udfrelse af de sociale arrangementer/aktiviteterne. De enkelte sociale arrangementer tager udgangspunkt i de unges egne nsker fx fastelavnsfest, blhygge i sommerferien, fllesspisninger, brneloppemarked. Desuden ydes sttte til allerede etablerede aktiviteter/traditioner i de enkelte boligomrder i forhold til evt. behov for udvikling, rekruttering og samarbejde mellem de frivillige. Der skal vre et srligt fokus p aktiviteter, der udvikler netvrk p tvrs af de forskellige etniske grupper og p tvrs af afdelingerne. Der er ogs et nske om at skabe synergi mellem sociale arrangementer for brn og unge og sociale arrangementer for seniorer og udsatte beboere. Ml At der skabes rammer og mulighed for at udvikle sociale netvrk for brn og unge i boligomrdet Succeskriterier o At der er afholdt min. 2 sociale arrangementer for mlgruppen o At der ved hvert arrangement er min 2 frivillige beboere fra Skovvejen Samarbejdsrelationer Frivillige netvrk i boligomrdet Klubber og vresteder for brn og unge Medarbejderressourcer 2014-2015 0 PE konomiske ressourcer 2014-2015 60.000 kr. Forankring Indsatsen supplerer indsatsen for sociale aktiviteter og arrangementer for familier i den flles helhedsplan for ByLivKolding. Derved vil den endelige forankring af indsatsen foreligge ultimo 2017.

13

Natteravnene
Problemkompleks Der er en stor gruppe af beboerne, der fler sig utrygge p Skovvejen. For at ge trivslen og trygheden i afdelingen vil der samarbejdes med de lokale Natteravne. Mlgruppe Alle beboere i boligomrdet Aktivitetsbeskrivelse Understttelse af Natteravnene som frivilliggruppe. Sttte til at rekruttere nye frivillige fx via opslag i opgangene, ved at informere nye beboere ved velkomstmderne og ved arrangementer i omrdet. Ml At skabe strre tryghed i boligomrdet Succeskriterier o Der er fundet 1 kontaktperson o At de frivillige gr mindst en dag om ugen i projektperioden o Min. 15 frivillige har deltaget i projektperioden o 2015: At beboernes flelse af utryghed er faldet med 10 % i forhold til 2008 Samarbejdsrelationer Natteravnene, HOTSPOT, SSP-medarbejdere, politi Medarbejderressourcer 2014-2015 0,05 PE konomiske ressourcer 2014-2015 50.000 kr. Forankring Forankringen foreligger allerede i og med, at Natteravnene er en del af det landsdkkende Natteravne netvrk. Samtidig skal indsatsen forankres lokalt sammen med de vrige frivillige i erfa netvrket, som etableres i den flles helhedsplan for ByLivKolding. Derved foreligger den endelige forankring af projektet frst ultimo 2017.

14

3. UDDANNELSE, BESKFTIGELSE OG ERHVERV

Fritidsjob
Problemkompleks I boligomrdet er der en stor gruppe af beboere, som kun har en ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at en stor andel af brnene vokser op uden rollemodeller for, hvordan de skal beg sig p arbejdsmarkedet. Forldrenes manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse, prger brn og unges opfattelse af egne muligheder og deres netvrk i forhold til erhvervslivet. Mlgruppe De unge i aldersgruppen 13-17 r, der har behov for yderligere sttte for at kunne f et fritidsjob p ordinre vilkr. Aktivitetsbeskrivelse Mlgruppen tilbydes fritidsjob primrt i tilknytning til ejendomsfunktionrerne og det arbejde de udfrer. Aktiviteten ligger i forlngelse af lommepengeprojekterne for de yngre brn i klubberne. De unge ansttes til at lse traditionelle opgaver i boligomrderne i samarbejde med ejendomsfunktionrerne. Erfaringerne fra projekt De aktive Unge i Charlottekvarteret i Hje-Taastrup vil desuden inddrages, sledes at de unge ogs er med til udpege, hvilke opgaver kvarteret har brug for at f lst. De unge trnes i at varetage et job fx mde til tiden, krav, regler samt rettigheder p arbejdspladsen. Efter 3-6 mneder, alt efter den unges behov, stttes de unge i at finde et ordinrt fritidsjob. Ml At styrke de unges tilknytning til arbejdsmarkedet At mngden af hrvrk og graffiti falder i afdelingen Succeskriterier o Der gennemfres rligt et fritidsjobprojekt o Hrvrk og graffiti er reduceret med 75 % i projektperioden o Ejendomsfunktionrerne har vret inddraget i projektet o 2012-2015: Der er skrevet mindst 2 positive pressemeddelelser pr. r o 2012-2015: Skovvejen har vret omtalt positivt i lokale medier mindst 1 gang om ret o Sept. 2014: Der har vret 6 positive omtaler fra Skovvejen de sidste 3 r o Sept. 2015: Ventelisten er steget med 5% i forhold til 2011 Samarbejdsrelationer Jobcentret, relevante virksomheder, ejendomsfunktionrer, klubberne, SSP Medarbejderressourcer 2014-2015 0,05 PE

15

konomiske ressourcer 2014-2015 Der er en overordnet ramme til lommepenge- og fritidsjobprojekterne p 287.000 kr. Forankring Da indsatsen supplerer den tilsvarende indsats i den flles helhedsplan for ByLivKolding, vil den endelige forankring frst foreligge ultimo 2017. Der vil i den flles helhedsplan arbejdes hen imod, at fritidsjobordningen ved helhedsplanens afslutning er forankret i driften, og at afdelingen stter midler af til aflnning af unge i deres budget.

16

Erhvervsnetvrk og mentorordninger
Problemkompleks I boligomrdet er der en stor gruppe af beboere, som kun har en ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at en stor andel af brnene vokser op uden rollemodeller for, hvordan de skal beg sig p arbejdsmarkedet. Forldrenes manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse er med til at prge brn og unges opfattelse af egne muligheder og deres netvrk i forhold til erhvervslivet. Mlgruppe Unge i aldersgruppen 15-25 r Aktivitetsbeskrivelse Etablering af erhvervsnetvrk med lokale virksomheder. Der indgs partnerskabsaftaler med virksomhederne i erhvervsnetvrket omhandlende mentorordninger, virksomhedsbesg, fritidsjob, trning i jobsgning mv. for de unge. Partnerskabsaftalerne tilpasses de enkelte virksomheders CSR-strategi. Etablering af mentorordninger. De unge tilknyttes en frivillig mentor, der kan sttte dem i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og job. Mentoren skal stille sine egne erfaringer og netvrk til rdighed. Den boligsociale medarbejders opgave er at rekruttere mentorer bde via erhvervsnetvrket og vrige samarbejdspartnere samt at matche mentorerne med de unge. Samtidig er en del af opgaven at sikre forventningsafstemning mellem den unge og mentoren, sledes af rammen for relationen er skabt. Ml At styrke beboernes netvrk i forhold til arbejdsmarkedet/erhvervslivet At fastholde de unge i uddannelse/karrierevalg Succeskriterier o At 2 unge fra Skovvejen rligt har fet tilknyttet en mentor Samarbejdsrelationer Virksomheder, netvrk og klubber fx Rotary og Ys Mens Club, de lokale klubber for brn og unge, Jobcenter, Dansk Flygtningehjlp Medarbejderressourcer 2014-2015 0 PE konomiske ressourcer 2014-2015 25.000 kr. pr. r Forankring Da indsatsen supplerer den tilsvarende indsats i den flles helhedsplan for ByLivKolding, vil den endelige forankring frst foreligge ultimo 2017. Her er forankringsperspektivet, at partnerskabsaftalerne med de lokale virksomheder lbende vil blive evalueret og p baggrund heraf vil der blive udarbejdet en forankringsstrategi.

17

Opkvalificerende kurser og vejledning


Problemkompleks Det er karakteristisk for boligomrdet, at der er et lavt uddannelsesniveau blandt beboerne. Mens uddannelsesniveauet for Kolding Kommune er steget over perioden 2007-2011, er det modsatte gldende for Skovparken/Skovvejen. I 2011 havde 36,5 % af alle borgere over 15 r i Kolding Kommune grundskolen som hjeste uddannelsesniveau, mens de tilsvarende tal for kvarteret Skovparken/Skovvejen var 62 %. Desuden har en hj andel af beboerne med anden etnisk baggrund et srligt behov for at f styrket deres danskkundskaber. Sproglige barrierer, praktiske forhold omkring brnepasning, drlige eller ingen erfaringer med uddannelsessystemet for voksne afholder en stor gruppe af beboere fra at tilmelde sig kurser p fx VUC. For at sikre at alle grupper af beboere fr mulighed for og mod p at opkvalificere deres skolekundskaber er der derfor et behov for at tilbyde lokale kurser i grundlggende frdigheder som matematik, dansk og edb. Kolding Kommune har etableret en fremskudt beskftigelsesindsats, der p nuvrende tidspunkt har bningstider i 11 timer om ugen. Mlgruppe Voksne med behov for opkvalificerende undervisning i grundlggende frdigheder svarende til FVUniveau Voksne med behov for at styrke dansk som andet sprog Aktivitetsbeskrivelse Udbydelse af lokale opkvalificerende kurser primrt indenfor dansk, matematik og edb. Undervisningen udbydes i samarbejde med sprogskolen, VUC, AOF og Netvrkslokomotivet. FVU-undervisning i dansk og matematik udbydes som gratis kurser, edb udbydes med brugerbetaling. I forbindelse med rekruttering til kurserne gres der en mlrettet indsats for at rekruttere blandt beboere under 30 r og forldrene i boligomrderne. Disse to grupper vurderes at have et srligt udbytte af at f forbedret skolekundskaberne. For den yngre gruppe af beboere vurderes det, at netop deltagelse i de lokale kurser kan give skubbet til at komme i gang med uddannelse og kurser i de ordinre tilbud. For gruppen af beboere, der er forldre, har den opkvalificerende undervisning en betydning for mulighederne for at kunne sttte brnene i forbindelse med lektielsning. Det er et grundlggende vilkr for den udbudte undervisning, at deltagelsen er frivillig. Der skal som en del af aktiviteten vre fokus p brobygning til byens ordinre kursustilbud, sledes at deltagerne fr mod p at indg i lringsmiljer uden for boligomrderne. I samarbejde med kursusudbyderne og den fremskudte beskftigelsesindsats tilbydes deltagerne ved afslutningen af kursusforlbet vejledning om uddannelses- og jobmuligheder.

18

Udover de opkvalificerende kurser vil der blive afholdt temaarrangementer med fokus p beskftigelse og uddannelse i samarbejde med den fremskudte beskftigelsesindsats. Ml At styrke uddannelsesgraden blandt beboerne At sikre koordinering mellem den fremskudte beskftigelsesindsats og indsatserne i helhedsplanen Succeskriterier o At der rligt har deltaget min 6 beboere i et udbudt kursus o At der rligt er udbudt min 1 opkvalificerende tilbud Samarbejdsrelationer VUC, Sprogskolen, Lr Dansk, AOF, Netvrkslokomotivet, Jobcentret Medarbejderressourcer 2014-2015 0,05 PE konomiske ressourcer 2014-2015 20.000 kr. Forankring Da indsatsen fortstter som del af den flles helhedsplan for ByLivKolding vil den endelige forankring frst foreligge ultimo 2017. Indsatsen kan i den flles helhedsplan ikke forankres medmindre, der stilles medarbejderressourcer til rdighed fra en af aktrerne. Dog vil de styrkede kompetencer fra deltagelse i temaarrangementer og opkvalificerende kurser forankres hos den enkelte og vil bidrage til at styrke tilknytningen til uddannelse og arbejdsmarkedet.

19

Samarbejde med det lokale jobcenter


Problemkompleks Mange af Skovvejens beboere str udenfor arbejdsmarkedet. Flere henvender sig til beboerrdgivningen med sprgsml vedrrende beskftigelse. For at vejlede beboerne bedst muligt og henvise til relevant person/tilbud er det ndvendigt med lbende samarbejdsmder med jobcenteret for at udvikle samarbejdet og koordinere rdgivningen af de ledige beboere. Mlgruppe Beboere udenfor arbejdsmarkedet Aktivitetsbeskrivelse Afholdelse af samarbejdsmder med henblik p gensidig information Koordineret rdgivning af ledige beboere Ml At styrke samarbejdet med det lokale jobcenter At beboerne fr bedst mulig vejledning i forhold til deres beskftigelsesmuligheder At ge trivslen i boligomrdet Succeskriterier o At der rligt afholdes min. 2 samarbejdsmder med det lokale jobcenter Samarbejdsrelationer Jobcenteret Medarbejderressourcer 2014-2015 0,05 PE konomiske ressourcer 2014-2015 45.000 kr. pr. r Forankring Da den fremskudte beskftigelsesindsats i omrdet er midlertidig, er indsatsen ogs midlertidig. Der foreligger derfor ikke nogen egentlig forankring.

20

4. UDSATTE GRUPPER

ben rdgivning
Problemkompleks I afdelingen er der en gruppe beboere, som ikke kender det offentlige system eller er usikre p, hvor de skal henvende sig for at f hjlp. Der er ogs en stor andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk, der har et srligt behov for adgang til rd og vejledning lokalt. rsagerne er dels sproglige udfordringer, men ogs et manglende kendskab til det offentlige system. Ofte har beboerne behov for hjlp til at skabe den frste kontakt, foretage et telefonopkald til offentlige myndigheder eller for grundlggende viden om hjlpemulighederne hos kommunen eller frivillige organisationer. Desuden er der en gruppe beboere, som har behov for sttte til skriftlige henvendelser til fx offentlige myndigheder, boligorganisationen, forsikringsselskaber. Behovet for rdgivning og vejledning knytter sig dog ikke udelukkende til socialfaglige sprgsml. Der eftersprges sledes ogs vejledning i forhold til opstart af frivillige aktiviteter fx hvad krver det at f lov til at lne et lokale i boligafdelingen/kommunen, hvordan ansger man afdelingsbestyrelsen om sttte, og hvordan etablerer man sin egen forening? Mlgruppe Alle beboerne i afdelingen med behov Aktivitetsbeskrivelse Der etableres ben rdgivning 1 gang om ugen. ben anonym rdgivning har til forml primrt at formidle viden og bygge bro til relevante aktrer og myndigheder. Der lgges vgt p, at tilbuddet ikke er et parallelsystem i forhold til de kommunale eller frivillige rdgivningstilbud. Det vurderes derfor ved hver henvendelse om den enkelte umiddelbart vil kunne anvende de ordinre vejlednings- og rdgivningstilbud, der findes andre steder i kommunen. Rdgivningstilbuddet kan sledes have forskelligt indhold: Socialfaglig rdgivning Rdgivning om at bo alment fx husleje, klager, husorden Rdgivning om frivillige aktiviteter Oplysning om rdgivnings- og vejledningstilbud i Kolding (fx Advokatvagten p biblioteket), mulighederne for konomisk rdgivning samt kommunale vejledningstilbud Etablering af kontakt til relevante samarbejdspartnere fx Jobcentret, UU-vejledningen, PPR, familieafdelingen, fritids- og idrtskonsulenten, boligforeningernes administrationer P det individuelle plan er mlet med rdgivning, at beboeren nste gang selv kan skabe kontakt til det ordinre vejlednings- og rdgivningssystem i Kolding. Den bne rdgivning anvendes desuden til at opfange behov og ressourcer i de enkelte omrder.

21

Ml At f bygget bro mellem beboere og relevante aktrer og myndigheder Succeskriterier o At der rligt har vret kontakt til 10 unikke beboere Samarbejdsrelationer Alle aktrer i Kolding Kommune, boligorganisationen Medarbejderressourcer 2014-2015 0,1 PE konomiske ressourcer 2014-2015 Der er en vre konomisk ramme p 130.000 kr. til flgende indsatser: ben rdgivning, opsgende arbejde og sociale arrangementer og aktiviteter. Forankring Projektet fortstter efter udlbet af denne helhedsplan i den flles helhedsplan for ByLivKolding. Heri foreligger den egentlige forankringsplan, der p baggrund af registrering af indholdet i henvendelserne udarbejder en forankringsplan. Forankringsplanen vil i forbindelse med den flles helhedsplan vre udarbejdet senest ultimo 2016.

22

Opsgende arbejde
Problemkompleks Der er i boligomrdet et behov for at understtte de sociale netvrk med henblik p at styrke fllesskabet og forebygge ensomhed. I boligomrdet er der en hj andel af frtidspensionister og folkepensionister. I forbindelse med tidligere beboerundersgelser ses der en tendens til svage sociale netvrk svel inden for boligomrdet som udenfor. Gruppen af frtidspensionister og folkepensionister er en srligt udsat gruppe i forhold til social isolation, og der er derfor et behov for at skabe rammer og muligheder for udvikling af sociale netvrk. Det opleves, at der i boligomrderne er en gruppe af beboere, der p trods af behov og lyst, har vanskeligt ved at tage det frste skridt i forhold til at etablere relationer og indg i fllesskaber bde i og uden for boligomrdet. Der er sledes et behov for en lokal opsgende funktion i forhold til ensomme beboere, s de kan inkluderes i de eksisterende tilbud. Den hje andel af frtidspensionister i boligomrdet betyder, at der er en hj forekomst af beboere med psykiske problemer, sociale problemer eller misbrug. Der er sledes et behov for opsgende arbejde og brobygning til de eksisterende tilbud til mlgruppen. Kommunen fr ofte frst besked, nr beboerens problemer har fet et stort omfang og der fx er en udsttelse p vej pga. huslejerestancer, klager eller mislighold. P det tidspunkt er det ofte vanskeligt og langsommeligt at give beboeren sttte og hjlp, sledes at forholdene kan bedres. Der er sledes behov for en lokal opsgende funktion, der opfanger problemerne tidligt og forebyggende kan stte ind i forhold til de kommunale hjlpeforanstaltninger og vrige tilbud til mlgruppen. Mlgruppe Alle beboere med et behov Aktivitetsbeskrivelse Lbende kontakt til ejendomsfunktionrerne og administrationen, s bekymringer og relevante oplysninger videregives til de kommunale samarbejdspartnere. Oprettelse af lokalkontakt, hvor beboerne kan henvende sig med bekymringer i forhold til udsatte naboer, som del af den bne rdgivning. Der er - udover muligheden for, at beboerne kan opsge medarbejdere- behov for en opsgende funktion i forhold til steder, hvor mlgruppen samles i de enkelte omrder. Det kan vre alt fra lokale frivilligt drevne cafer og aktiviteter til uformelle mdesteder i omrderne fx p omrdets bnke. Med afst i relationen til den enkelte brobygges der til de kommunale tilbud til mlgruppen. Etablering af samarbejdsrelationer mellem den boligsociale medarbejder og kommunens opsgende medarbejdere. Der ydes sttte til beboerne i forhold til at skabe kontakt til sociale aktiviteter i boligomrdet. Brobygning til de vrige tilbud for mlgruppen i Kolding vil vre et srligt fokusomrde. Ml At styrke trivslen blandt de udsatte beboere i boligomrderne At styrke trygheden for bde de udsatte beboere og beboerne generelt

23

Succeskriterier o At det lave antal af klager med socialt indhold fastholdes o At det lave antal af udsttelser fastholdes Samarbejdsrelationer Ejendomsfunktionrerne, Boligorganisationens administration, lokale opsgende medarbejdere/stttekontaktpersoner, lokale samarbejdspartnere Medarbejderressourcer 2014-2015 0,2 PE konomiske ressourcer 2014-2015 Der er en vre konomisk ramme p 130.000 kr. til flgende indsatser: ben rdgivning, opsgende arbejde og sociale arrangementer og aktiviteter. Forankring Indsatsen fortstter i den nye flles helhedsplan for ByLivKolding. Derved forankres indsatsen frst ultimo 2017. Indsatsen forankres ved, at samarbejdet med de ordinre tilbud til mlgruppen i og uden for boligomrdet styrkes.

24

Uddannelse af de bl ressourcer
Problemkompleks Der stilles strre og strre krav til ejendomsfunktionrernes kompetencer inden for kulturforstelse/formidling, konflikthndtering og kendskab til kommunale samarbejdspartnere og ressourcer, srligt i forbindelse med deres deltagelse i boligsociale helhedsplaner. I denne helhedsplan har der vret fokus p at ejendomsmesteren skulle tilegnes viden omkring helhedsplanen. Dette nskes udbredt til at omhandle alle ejendomsfunktionrerne i afdelingen. Mlgruppe Ejendomsfunktionrerne Aktivitetsbeskrivelse Kurser for ejendomsfunktionrer med fokus p viden og udvikling af kompetencer indenfor kulturforstelse/-formidling, konflikthndtering og indgelse i boligsociale helhedsplaner. Disse kurser vil gennemfres som del af den flles helhedsplan for ByLivKolding. Afholdelse af temadage for ejendomsfunktionrer p tvrs af afdelingerne. Indholdet i temadagene afhnger af behovene i afdelingerne og fremdriften i helhedsplanen fx samarbejde med SSP eller forankring af fritidsjobsindsatserne i driften. Ml At ejendomsfunktionrerne er kldt p til at indg i samarbejdet omkring helhedsplanen At der skabes samarbejdsrelationer til relevante kommunale aktrer At der skabes samarbejdsrelationer ejendomsfunktionrerne imellem p tvrs af boligorganisationer Succeskriterier o At min 3 (ud af 5) af ejendomsfunktionrerne i afdelingen har gennemfrt kurset o At der rligt afholdes en temadag for ejendomsfunktionrerne p tvrs af afdelingerne o Dec. 2015: Ejendomsmesteren har deltaget i mindst et kursus om helhedsplanen projektperioden

Samarbejdsrelationer Driften i de enkelte boligorganisationer, opsgende medarbejdere fra Kolding Kommune (i forhold til bde unge, psykisk syge, familier og ldre), Politiet Medarbejderressourcer 2014-2015 0,05 PE konomiske ressourcer 2014-2015 20.000 kr. Forankring Da indsatsen supplerer den tilsvarende indsats i den flles helhedsplan for ByLivKolding, vil den endelige forankring frst foreligge ultimo 2017. Viden vil vre forankret lokalt ved ejendomsfunktionrerne og de driftsansvarlige og vil kunne indg i introduktion af nye medarbejdere. De etablerede samarbejdsrelationer vil kunne forstte efter endt projektperiode.

25

Sociale arrangementer og aktiviteter


Problemkompleks Der er i boligomrdet behov for at understtte de sociale netvrk for at styrke fllesskabet og forebygge ensomhed. I boligomrdet er der bde en hj andel af frtidspensionister og folkepensionister. I forbindelse med tidligere beboerundersgelser ses der en tendens til svage sociale netvrk svel inden for boligomrdet som uden for. Gruppen af frtidspensionister og folkepensionister er en srligt udsat gruppe i forhold til social isolation, og der derfor et behov for at skabe rammer og muligheder for udvikling af sociale netvrk. Det er desuden ofte blandt denne gruppe af beboere behov for at styrke trygheden, hvilket bedst gres ved at styrke kendskabet til hinanden i afdelingen og p tvrs af afdelingerne i nromrdet. Der er allerede nu opstartet en tradition for sociale arrangementer og aktiviteter for mlgruppen, der drives af frivillige. Der er dog fortsat et behov for at udvikle, understtte og fastholde det lokale frivillige engagement, s aktiviteten fortsat kan eksistere. Der er kun i begrnset omfang tradition for at lave sociale arrangementer p tvrs af afdelingerne. Mange ldre har i dag et aktivt liv med mange frivillige aktiviteter. Det gr sig naturligvis ogs gldende for en del af de ldre, der bor i helhedsplanens boligomrde. Det opleves dog, at der i boligomrdet er en relativt stor gruppe af ldre, der ikke har mod p eller overskud til at indg i de ordinre tilbud. Mlgruppe Alle voksne beboere Aktivitetsbeskrivelse Udvikling og understttelse af beboerdrevne initiativer i forhold til sociale arrangementer for ldre og udsatte beboere. Udviklingen og understttelsen af de beboerdrevne aktiviteter tager udgangspunkt i, at aktiviteterne skal vre bredygtige ved frivilligt arbejde og primrt eksternt finansieret. Den boligsociale medarbejderes rolle er sledes at vre stttende og rdgivende og ikke praktisk ansvarlig for udfrelse af de sociale arrangementer/aktiviteterne. De enkelte sociale arrangementer tager udgangspunkt i beboernes nsker fx motionsaktiviteter, fllesspisninger, afholdelse af flles juleaften, foredrag og flles udflugter til sevrdigheder i Kolding og omegn. Desuden ydes processttte til allerede etablerede aktiviteter/traditioner i de enkelte boligomrder i forhold til evt. behov for udvikling, rekruttering og samarbejde blandt de frivillige. Inddragelse af beboere, der ikke umiddelbart kan indg det ordinre frivillige liv i foreninger og organisationer i Kolding skal vre et fokusomrde for aktiviteten. Denne gruppe beboere udgr et stort potentiale i forhold til udviklingen af det frivillige liv i boligomrderne, og inklusionen i det frivillige liv i lokalomrdet vil samtidig have en stor betydning for den enkeltes livskvalitet og selvforstelse. Der skal skabes rammer for det frivillige arbejde, sledes at der er plads og brug for alle, der har lyst til at f en rolle som frivillig i afdelingen.

26

Der skal vre et srligt fokus p aktiviteter, der udvikler netvrk p tvrs af aldersgrupper, de forskellige etniske grupper og p tvrs af afdelingerne. Brobygning til de vrige tilbud for mlgruppen i Kolding vil vre et srligt fokusomrde. Ml At der skabes rammer og mulighed for at udvikle sociale netvrk for voksne og ldre i boligomrdet Succeskriterier o At der rligt er afholdt min. 2 sociale arrangementer for mlgruppen o De ldre beboere har vret inddraget i processen og vret med til at vlge hvilke aktiviteter, der skal ssttes Samarbejdsrelationer Frivillige netvrk i boligomrderne Frivillige klubber, vresteder, foreninger og organisationer i Kolding Lokale samarbejdspartnere Medarbejderressourcer 2014-2015 0,1 PE konomiske ressourcer 2014-2015 Der er en vre konomisk ramme p 130.000 kr. til flgende indsatser: ben rdgivning, opsgende arbejde og sociale arrangementer og aktiviteter. Forankring Indsatsen fortstter efter endt projektperiode i den flles helhedsplan for ByLivKolding. Derved forankres indsatsen frst ultimo 2017. De enkelte igangsatte aktiviteter skal inden for perioden af den flles helhedsplan vre bredygtige i forhold til den daglige drift/praktiske gennemfrelse af aktiviteten. Alternativt forankres aktiviteten gennem etablering af samarbejde med klubber, vresteder, lokale foreninger eller andre lokale aktrer. Det m forventes, at der efter endt projektperiode fortsat i et mindre omfang vil vre brug for sttte til det frivillige arbejde.

27

Digitalisering
Problemkompleks I afdelingen er der en relativ stor gruppe beboere med ringe kendskab til IT. De er usikre p anvendelse af de digitale lsninger som det offentlige i stigende omfang forventer borgerne skal benytte. Isr blandt ldre og beboere med anden etnisk baggrund end dansk er der et srligt behov for adgang til uddannelse og vejledning i forhold til brug af IT og digital kommunikation. Sproglige barrierer, praktiske forhold omkring transport eller brnepasning, usikkerhed i forhold til krav om frdighedsniveau p de ordinre tilbud i kommunen afholder en stor gruppe af beboere fra at melde sig til kurser i fx aftenskoleregi. For at sikre at alle grupper af beboere fr mulighed for og mod p at opkvalificere deres IT kompetencer med henblik p selv at kunne varetage kontakten til offentlige myndigheder, er der et behov for at tilbyde lokale kurser i grundlggende IT-frdigheder. Mlgruppe Alle beboerne i afdelingen med behov Aktivitetsbeskrivelse Udbydelse af lokale kurser i grundlggende IT-frdigheder og digital kommunikation med offentlige myndigheder. Opgaver i forbindelse med kurser: Rekruttering Planlgning af kursusforlb Brobygning til vrige tilbud i kommunen Der skal som en del af aktiviteten vre fokus p brobygning til byens ordinre kursustilbud og vejledningsmuligheder, sledes at deltagerne efter deltagelse i kursusforlbet selv vil kunne opsge yderligere kurser og vejledning, hvis der er behov. Der vil desuden etableres et korps af frivillige der lokalt kan fungere som IT-formidlere. IT-formidlerne skal dels rekrutteres blandt deltagerne i de grundlggende IT-kurser, men skal ogs rekrutteres blandt vrige beboere i boligomrderne. Ml At styrke beboernes kompetencer i forhold til hndtering IT i hverdagen Succeskriterier o At min. 4 beboere fra Skovvejen har modtaget undervisning pr. r o At der er min. 1 frivillig IT formidler fra Skovvejen i projektperioden Samarbejdsrelationer AOF, Netvrkslokomotivet Medarbejderressourcer 2014-2015 0,05 PE konomiske ressourcer 2014-2015 40.000 kr. pr. r

28

Forankring Indsatsen fortstter som en del af den kommende flles helhedsplan for ByLivKolding. Et korps af frivillige IT-formidlere skal efter endt projektperiode sikre, at der lokalt er mulighed for grundlggende vejledning i forhold til digitalisering og IT.

29

5. BEBOERNETVRK, INDDRAGELSE OG DEMOKRATI

Styrkelse af det frivillige liv


Problemkompleks Der er et behov for at understtte og udvikle det lokale frivillige liv. Derudover er der behov for at skabe synergi og netvrk p tvrs af boligafdelingerne for at sikre fortsat udvikling af det frivillige liv. Der er mange grunde til, at man vlger at blive frivillig. Overordnet set er det et sprgsml om, at man bliver frivillig for at gre noget for andre og sig selv. En stor del af de frivillige eftersprger kurser, der kan styrke dem i rollen som frivillig fx temaer om konflikthndtering, fundraising, foreningsdannelse og rekruttering af frivillige. Der er behov for at arbejde med rummelighed blandt de frivillige og udvikle deres kompetencer i forhold til de lokale udfordringer. Mlgruppe Alle frivillige p Skovvejen Aktivitetsbeskrivelse Udvikling af det frivillige liv gennem styrkelse af de frivilliges kompetencer via: Kurser for frivillige. Kurserne tager udgangspunkt i konkrete behov og nsker blandt de frivillige fx i forhold til frste hjlp, kommunikation, fundraising, rekruttering af nye frivillige og inspiration til nye tiltag og udvikling af eksisterende aktiviteter. Inspirationstur. Der vil rligt gennemfres en inspirationstur, hvor fokus vil vre, hvordan andre frivillige har organiseret sig samt hvordan aktiviteterne evt. kan forankres efter endt projektperiode. Aktiviteten vil ske i samarbejde med den flles helhedsplan for ByLivKolding, hvor der er fokus p det tvrgende samarbejde mellem boligomrderne via etablering af et erfa-netvrk for frivillige p tvrs af boligomrderne. Ml At styrke og udvikle det frivillige liv til gavn for trivslen for bde frivillige og brugerne af de frivillige aktiviteter Succeskriterier o At der er afholdt min. 2 kurser med 3 deltagere fra Skovvejen o At der rligt er afholdt 1 inspirationstur o Sept. 2014: 10 frivillige har deltaget i en eller flere aktiviteter i det forgangne r o 2015: Fraflytningsprocenten er faldet med 5% i forhold til 2011 Samarbejdsrelationer Frivillige netvrk, foreningslivet og de frivillige organisationer i Kolding, Kolding Kommune Medarbejderressourcer 2014-2015 0,2 PE

30

konomiske ressourcer 2014-2015 19.000 kr. pr. r Hvis midlerne ikke rkker, kan der hentes ekstra via indsatsen sociale arrangementer og aktiviteter. Forankring Da indsatsen supplerer den tilsvarende indsats i den flles helhedsplan for ByLivKolding, vil den endelige forankring frst foreligge ultimo 2017. Erfa-netvrket forventes heri forankret hos de frivillige selv efter endt projektperiode.

31

Processttte til afdelingsbestyrelsen


Problemkompleks Deltagelse i en boligsocial helhedsplan stiller strre og strre krav til afdelingsbestyrelsernes kompetencer. Den nye organisering af det boligsociale arbejde, hvor Skovvejen bde har en selvstndig helhedsplan i rene 2014-2015 og samtidig er del af en flles helhedsplan i rene 2014-2017 betyder, at der stilles nye krav til afdelingsbestyrelsen. Der er sledes behov for at klde afdelingsbestyrelsen p i forhold til at varetage de nye og udvidede opgaver i forbindelse med den nye helhedsplan. En af forudstningerne for gennemfrelsen af helhedsplanen er et get samarbejde p tvrs af afdelingerne. Der er derfor et behov for at videreudvikle og styrke det lokale, tvrgende arbejde for at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne i lokalomrderne. Mlgruppe Beboerdemokraterne i boligomrdet Aktivitetsbeskrivelse Fllesmder for afdelingsbestyrelserne i boligomrdet med fokus p det lokale, tvrgende arbejde Relevant uddannelse af beboerdemokraterne Ml At skabe ejerskab og engagement i helhedsplanen At styrke beboerdemokraternes kompetencer indenfor boligsocialt arbejde At styrke samarbejdet p tvrs af afdelingerne i boligomrdet Succeskriterier o Beboerdemokraterne har i projektperioden deltaget i mindst 90 % af alle fllesmder med beboerdemokrater fra de vrige helhedsplaner i Kolding o At der rligt er afholdt et fllesmde for afdelingsbestyrelserne i boligomrdet o At der har vret afholdt min. 1 uddannelsesforlb/temamde, der har relevans for indsatserne i helhedsplan Samarbejdsrelationer Afdelingsbestyrelsen p Skovvejen og i de omkringliggende afdelinger Medarbejderressourcer 2014-2015 0,1 PE konomiske ressourcer 2014-2015 70.000 kr. Forankring Indsatsen forankres i det etablerede erfa-netvrk, der beskrives i den flles helhedsplan for ByLivKolding. Dvs. den endelige forankring af indsatsen foreligger ultimo 2017. Erfa-netvrket forventes her forankret hos bestyrelserne efter helhedsplanens ophr.

32

Velkomst for nye beboere


Problemkompleks Der er i afdelingen en manglende flelse af naboskab. Naboskabsundersgelsen fra 2013 viser, at kun 42 % oplever naboskabet som godt. Dvs. over halvdelen af beboerne mener, at der ikke er et godt naboskab p Skovvejen. For at skabe et bedre naboskab og derved ge trivslen og trygheden i afdelingen, vil der lgges strre vgt p modtagelsen af nye beboere. Mlgruppe Alle tilflytterne til Skovvejen Aktivitetsbeskrivelse Der udarbejdes et velkomstbrev, der udleveres ved indflytningssynet. Heri bydes beboerne velkomne og tilbydes at komme forbi beboerrdgiverkontoret og modtage en velkomstgave og hre om aktiviteterne i omrdet. Ved besget i beboerrdgivningen tilbydes de en rundvisning i omrdet. Samtidig tilbydes den nye beboer at kunne flges med en frivillig beboer til den aktivitet, nytilflytteren evt. kunne tnke sig at deltage i. Derved skaber den nyindflyttede hurtigt et netvrk i omrdet. Ml At nye beboere fler sig velkomne i afdelingen At ge trivslen i afdelingen At de nye beboere fr kendskab til de aktiviteter, der er i omrdet At mindske fraflytningsprocenten Succeskriterier o At der rligt er 20 nye beboere, der henvender sig i beboerrdgivningen o At 25 % af de beboere, der henvender sig i beboerrdgivningen gr brug af tilbuddet om en frivillig beboer til at flges med til en aktivitet o Fraflytningsprocenten er faldet med 5% i 2015 Samarbejdsrelationer Frivillige netvrk Medarbejderressourcer 2014-2015 0,1 PE konomiske ressourcer 2014-2015 10.000 kr. Forankring Indsatsen kan kun forankres, hvis der er nske om det i afdelingen og eventuelt afsat midler i afdelingens budget.

33

Selvbestemmelse & Medindflydelse: information om milj; at bo alment og beboerdemokrati


Problemkompleks Der er i afdelingen en manglende viden om, hvad det vil sige at bo alment. Mange kender ikke til beboerdemokratiet og den indflydelse, de som beboere har p deres afdeling. Derfor er der behov for at informere om dette, s de fr strre kendskab til hvad de har medindflydelse p i boligafdelingen og hvad de selv kan bestemme over. Mlgruppe Voksne beboere p Skovvejen Aktivitetsbeskrivelse Oplysningskampagne til beboerne vedrrende: Milj. Der udarbejdes en pjece, der kan vejlede beboerne i forhold til el, vand og varme. Denne pjece kan udleveres ved indflytningssynet. Derudover vil der rligt blive afholdt et informationsmde, hvor der vejledes i forhold til, hvordan man som enkeltperson kan spare p energien. Beboerdemokratiet og dt at bo alment. Der afholdes rligt et informationsmde, hvor dt at bo alment og beboerdemokratiet er p dagsordenen. Informationsmdet afholdes inden det rlige beboermde, s beboerne er bedre kldt p til disse og forstr betydningen af afholdelsen af beboermderne og deres medindflydelse. Ml At beboerne oplever at de har medindflydelse p deres boligomrde At skabe en miljbevidst adfrd blandt beboerne Succeskriterier o At der rligt er afholdt et informationsmde vedrrende milj o At der er udarbejdet en pjece om el, vand og varme o At der rligt er afholdt et informationsmde vedrrende at bo alment og beboerdemokratiet o At der har deltaget min. 10 beboere ved hvert informationsmde o At antallet af fremmdte ved det rlige beboermde er steget i 2015 i forhold til 2009 Samarbejdsrelationer Afdelingsbestyrelsen, kommunikationsmedarbejder fra ByLivKolding, ejendomsfunktionrerne Medarbejderressourcer 2014-2015 0,1 PE konomiske ressourcer 2014-2015 15.000 kr. Forankring Forankring af indsatsen ligger i den adfrdsmssige ndring hos den enkelte beboer. Derudover er der udarbejdet information, der vil kunne bruges fremadrettet.

34

Kultur p Skovvejen
Problemkompleks Under Skovvejens nuvrende helhedsplan, har der vret igangsat flere aktiviteter for at ge naboskabet og trivslen i afdelingen. Der er dog stadig en stor gruppe beboere, der har behov for et netvrk, men som ikke fler, at de nuvrende aktiviteter appellerer til dem eller som ikke har taget skridtet til at deltage endnu. Det er mlet at opn kontakt til denne gruppe af beboere via en kulturindsats. Hvor beboeraktiviteterne for det meste er baseret p socialt samvr, s er kulturindsatsen baseret p lring og formidling. Derved er der en get mulighed for at opn kontakt til de beboere, der fler sig usikre (fx usikkerhed vedrrende sprog, roller og forventninger) i det rene sociale samvr. Nr frst kontakten er skabt, nedbrydes barriererne og der er mulighed for at bygge bro mellem aktiviteterne. Ser man p den seneste naboskabsundersgelse fra 2013, vurderer kun 42% af afdelingens beboere naboskabet som vrende godt. Det er derfor vsentligt at styrke indsatser, der ger naboskabet, da det gode naboskab er centralt for at trivslen ges, s beboerne har lyst til at blive boende i afdelingen. Der skal via kulturindsatsen samtidig sttes et positivt eller mere realistisk fokus p Skovvejen. Alt for ofte er det de negative historier fra omrdet, der prger medierne og som smitter af p omrdets identitet og beboernes selvforstelse. Derfor skal beboerne selv formidle deres billede af deres boligomrde. Ved at beboerne i fllesskab formidler deres eget syn p omrdet, skabes der en bevgelse hen imod en mere positiv fortlling, der styrker den flles referenceramme og den flles identitet i omrdet. Der har allerede vret forsgt at inddrage kultur i boligomrdet. Dette i samarbejde med en kulturindsats under Initiativaftalen ved Kolding Kommune. Denne kulturindsats er dog mlrettet brn og unge. Derfor nskes der i nrvrende indsats at lave en indsats mlrettet srligt de voksne beboere i afdelingen. Mlgruppe Primrt voksne beboere fra boligomrdet Aktivitetsbeskrivelse Under arbejdstitlen Skovvejens facetter opstartes der en kulturindsats, hvor beboerne p Skovvejen skal beskrive eller illustrere deres boligomrde via forskellige kulturelle aktiviteter. Den kulturelle aktivitet kan vre et malekursus, et fotoprojekt eller lignende, hvor Skovvejen afbildes med beboernes jne. Ved at der er flere aktivitetsmuligheder ges muligheden for inddragelse af flere forskellige beboere. Hvilke kulturelle aktiviteter, der skal igangsttes, skal ske med udgangspunkt i beboernes egne nsker. Derfor skal beboerne tidligt inddrages og engageres i hvilke aktiviteter, der skal opstartes. Alt afhngig af antallet af forslag fra beboerne, vil der blive afholdt afstemning om, hvilke aktiviteter, der skal opstartes.

35

Herefter vil der indgs aftale med relevant underviser/e, der gennemfrer et undervisningsforlb med beboerne. Lngden p undervisningsforlbet tilrettelgges i samarbejde med underviseren ud fra en vurdering af, hvad der synes ndvendigt i forhold til svrhedsgraden ved den enkelte aktivitet. Indsatsen afsluttes med en fremvisning af det opnede resultat. Fremvisningen kan vre med til at ge dialogen med andre beboere om, hvad det vil sige at bo p Skovvejen og i omrdet generelt. Alt efter hvad slags materiale, der fremstilles, kan der derudover vre skabt noget blivende, der fremadrettet kan vre med til at tegne omrdets selvforstelse. Kulturindsatsen skal ydermere bidrage til udviklingen af det frivillige arbejde i boligomrdet. Gennem kulturaktiviteterne er det projektets ml at give grobund for nye frivillige initiativer og sledes skabe fornyelse og udvikling i det frivillige liv i lokalomrdet. Indsatsen skal ydermere bygge bro til de vrige aktiviteter i boligomrdet og til kulturelle tilbud i kommunen. Ml At skabe kontakt til og involvere beboere, der ikke fr har benyttet sig af tilbuddene i afdelingen At styrke naboskabet og omrdets identitet At give deltagerne et redskab til at fortlle deres historie om Skovvejen og omrdet generelt At bygge bro til vrige aktiviteter i boligomrdet og i kommunen generelt Succeskriterier o o o o o At der rligt er opstartet min. 1 aktivitet i kulturindsatsen At der ved hvert forlb deltager mindst 10 beboere, heraf 5, der ikke fr har deltaget i en aktivitet i omrdet At en tredjedel af de deltagere, der ikke fr deltog i en aktivitet efter endt forlb deltager i en anden aktivitet i omrdet eller i kommunen At der efter endt forlb er opstartet 1 kulturel/kreativ aktivitet enten i sammenhng med en anden aktivitet eller som srskilt aktivitet At fraflytningsprocenten i 2015 er faldet til sammenligning med fraflytningsprocenten fra 2011

Samarbejdspartnere Kolding Kommunes Kulturforvaltning, kulturelle tilbud i Kolding Kommune, ekstern underviser/e Medarbejderressourcer 2014-2015 0,1 PE konomiske ressourcer 2014-2015 127.386 kr. Forankring Alt afhngig af hvilke aktiviteter, der bliver opstartet inden for rammerne af indsatsen, vil der blive opsat mulige forankringsplaner. Udgangspunktet for forankringen vil dog vre baseret p frivillighed.

36

6. IMAGE
Problemkompleks Der er i boligomrdet en udfordring i forhold til den interne kommunikation. Det er en udfordring at n alle beboergrupper med kommunikationen. Der er derfor et behov for at styrke den interne kommunikation. Der er derudover en generel udfordring i forhold til image. En stor del af borgerne i Kolding Kommune vurderer Skovvejen som et negativt sted at bo. Omrdets image pvirker beboernes selvforstelse og dermed ogs deres trivsel. Aktivitetsbeskrivelse En intern imageindsats. Udvikling af beboerdrevet kommunikation. En ekstern imageindsats. En lbende kontakt til den lokale presse med henblik p at formidle de positive historier fra omrdet. Mlgruppe Alle beboere p Skovvejen Alle borgere i Kolding Kommune Ml At forbedre Skovvejens image At Koldings borgere ser Skovvejen som et attraktivt omrde At sikre et hjt informationsniveau om boligsociale indsatser og aktiviteter hos beboerne At beboerne bliver mere tilfredse med at bo i afdelingen Succeskriterier o At beboernes tilfredshed med at bo i afdelingen er steget i 2015 set i forhold til 2008 o 2012-2015: Der er skrevet mindst 2 positive pressemeddelelser pr. r o 2012-2015: Skovvejen har vret omtalt positivt i lokale medier mindst 1 gang om ret o Sept. 2014: Der har vret 6 positive omtaler fra Skovvejen de sidste 3 r o Sept. 2015: Ventelisten er steget med 5% i forhold til 2011 Samarbejdsrelationer Afdelingsbestyrelsen, kommunikationsmedarbejder ByLivKolding, beboerne p Skovvejen Medarbejderressourcer 2014-2015 0,1 PE konomiske ressourcer 2014-2015 90.000 kr. Forankring Da indsatsen supplerer den tilsvarende indsats i den flles helhedsplan for ByLivKolding, vil den endelige forankring frst foreligge ultimo 2017. Indsatsen kan i denne ikke forankres, medmindre der stilles konomiske ressourcer til rdighed i afdelingens budget.

37