You are on page 1of 3

Brez naslova STOPNJE V ZAKONU V zakonski zvezi vedno nastopijo tri stopnje, in sicer Na za!

etk" Po poroki On #ovori, ona #a posl"$a Ona #ovori, on jo posl"$a O&a #ovorita, sosedje posl"$ajo'

Po dolo!ene% !as" BO(JE )U JE

*Si sli$al da je Bo#dana zap"stila +ena,* *-es, .n kako je prenesel,* *Zdaj je +e precej &olje, prvi teden pa se %" je skoraj z%e$alo od veselja'* /.A0-A1)A )o$ki, !i#ar +ena je &ila na sl"+&ene% potovanj" se je z dr"+&o zapil in diskoteki' do%ov pripeljal 22si%pati!no22 %lado dekle, ki jo je spoznal v

*Ves,* %" je rekla, *nise% za$!itena'* *To splo3 ni pro&le%' )oja zena i%a dia4ra#%o'* Od$el je v kopalnico in se !ez 3ip jezen vrnil *Presneta &a&nica,

ta %i pa res ni! ne za"pa5 Si %ore$ %isliti, da je dia4ra#%o vzela s se&ojna sl"+&eno potovanje5* 6.VA(SK. V-T Sonja je rekla prijateljici )ateji *)oje#a %o+a se% spoznala v +ivalske% vrt"'* *.n kako si #a do&ila ven,* PO/KUPN.NA Policist se je vrnil do%ov in na$el +eno #olo v postelji' *Kje #a skriva$,* je jezno vpra$al' *Niko#ar ni t"kaj5* %" je vrnila zena' *7itro povej, ce ne &o% "&il o&a5* je spet zavpil %o+' Odprl je o%aro, po#ledal na &alkon, pod okno, ko pa je po#ledal pod posteljo %" je neznani *T"di %o$ki v roko po%olil sto %ark' Vzel ji3 je, se dvi#nil in rekel posteljo #a ni5*

pod

8.ST. Z-AK *Naslednji! pokli!ite %eteorolo#e5* zavpije /a%ijan v sl"$alko in jo tre$!i na vilice' Stran 9

Brez naslova *Kaj je pa &ilo,* vpra$a zena previdno'

*Nek norec je spet klical in vpra$al !e je zrak !ist5* TAKO KOT /-U1E *Javite direktorj", da pri3aja%5* je zenska rekla vratarj"' */irektor je odpotoval5* *Ne &oste %e5 Jaz se% nje#ova zena5* *Ta laz %i je znana' Tako pravijo vse5*

VSAK NEKAJ NOVE1A Na %odni reviji' Zena se o&rne k %o+" in %" re!e o&le!ene %anekenke si takoj za+eli% novo o&leko'* *Jaz pa novo +eno'* ZAVA-OVANJE *Zena5* sporo!i %o+, ko se vrne iz sl"+&e, *danes se% &il v zavarovalnici in sklenil +ivljenjsko zavarovanje za dvajset %ilijonov tolarjev5* *S"per5 Zdaj ti pa ne &o ve! tre&a za vsako %alenkost o&iskovati zdravnika5* /OVO(J P-OSTO-A Vdova je za %o+ev po#re& naro!ila venec z napiso% *Na svidenje'* Ko je pri$la do%ov je raz%i$ljala in pri$la do zaklj"!ka, da je napis le preve! reven in je poklicala v cvetli!arno trak" venca dodate se &esede *Prosi%, !e napis" na +alne% *Ko vidi% tako lepo

*v ne&esi3*, !e &o se kaj prostora'

Ko je prevzela venec je na trak" pisalo *Na svidenje v ne&esi3, !e &o se kaj prostora'* NE)O1O8 )OZ *Alenka, sli$ala se%, da si zap"stila %o+a' Kako to,* *Z %enoj je ravnal tako kot s pso%5* *Ni %o#o!e5 Kaj pa je delal s te&oj,* *Za3teval je, da se% %" zvesta* /O)A8. -EZ.) 1ospodar predava o do%a!e% re+i%" *Zj"traj o& sed%i3 je zajtrk, pa je !isto vseeno ali se% do%a ali %e ni5 *Jasno,* Stran :

Brez naslova *Jasno5* re!e zena' *O& dvanajsti3 je kosilo, !e se% do%a ali pa !e %e ni5 Jasno,* *Jasno5* re!e +ena' *O& sed%i3 zve!er je ve!erja, pa !e se% do%a ali %e ni' Jasno,* *Jasno5 .n zdaj %oja pravila, lj"&i O& ponedeljki3, sreda3, petki3 in

so&ota3 &o%o seksali, pa !e si do%a ali pa te ni5 Jasno,* NA NJE1OVE) )ESTU )ladeni! je na "lici za#ledal atraktivno %lado dekle s k"+ko% na vrvici in je +elel vzpostaviti kontakt z dekleto% *Kako rad &i &il na k"+kove% %est"5* je dejal' *Pelje% #a na kastriranje5* je povedalo dekle'

Stran ;