STUDIUL GEOGRAFIC AL POPULAŢIEI ŞI AŞEZĂRILOR UMANE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL TROTUŞULUI

Orice călător dornic să vadă ceva măreţ, odată ce păşeşte pe aceste meleaguri , ale bazinului hidrografic al Trotuşului, e încântat de ceea ce vede : falnicii străjeri formând o perdea de conifere stau de veghe de a pururi dând dovadă de vechimea aşezărilor, iar panglica şerpuitoare a Trotuşului brăzdează zona , astfel încât ochiul poate zări o zonă mirifică , de neuitat! "m ales ca temă de doctorat : # $tudiul geografic al populaţiei şi aşezărilor umane din bazinul hidrografic al Trotuşului%, pentru a aduce noi informaţii şi detalii despre aşezările rurale şi urbane şi despre continuitatea locuirii din vechime a acestor teritorii! &ocuind în oraşul 'omăneşti îmi este mai uşor să obţin informaţiile necesare , să fac studiul de teren pentru a face cunoscută # (rahova )acăului% , după cum numea "le*andru +lahuţă , +alea Trotuşului%! -lemente importante ale peisajului geografic, aşezările umane oglindesc modul cum acestea şi au adaptat mediul înconjurător în vederea satisfacerii nevoilor vieţii materiale! "şezările umane nu reprezintă numai o simplă adaptare la mediul înconjurător , ci ele reflectă şi influenţele factorilor sociali, economici şi istorici! $atele au o origine veche în cadrul zonei studiate! .upă afirmaţia prof! univ! +asile 'ucu, satele reprezintă : # forme străvechi de organizare social economică, a întregului teritoriu , deţinut de acestea, au cea mai mare răspândire%! / +! 'ucu $istematizarea localităţilor şi a teritoriului din 0omânia, 1233, pag! 415! 6nscriindu se direcţiei de cercetare comple*ă a unităţilor geografice din ţara noastră, lucrarea propune să realizeze o un studiu al populaţiei şi aşezărilor umane , ca rezultat al adaptării la mediul înconjurător! )azinul hidrografic al Trotuşului se află în zonă carpatică, subcarpatică şi de podiş, între satul 7ăgeţel şi oraşul "djud impresionând ochiul călătorului atât prin sectoare înguste , lipsite de terase, cât şi prin sectoare cu albii largi ce au permis apariţia şi răspândirea aşezărilor umane din cele mai vechi perioade, urmărindu se continuitatea şi permanenţa locuirii acestor areale! -ste important de urmărit răspândirea populaţiei şi a aşezărilor umane în altitudine de la 1898m în zona carpatică până la :8 98m în sectorul inferior! .e remarcat faptul că în cadrul arealului aflat în studiu convieţuiesc alături de români, secui şi ceangăi ce au fost localizaţi la fosta graniţă dintre ;oldova şi Transilvania , legătură facilitată de pasul <himeş prin intermediul căii ferate "djud , 'iceu şi a şoselei 1: " "djud , ;iercurea 'iuc!

în cadrul =niversităţii #&ucian )laga% din $ibiu! 6n luna august :881 am obţinut gradul de definitivare în învăţământ . educative m am ocupat de : elaborarea de proiecte didactice şi planificarea anuală la geografie clasele + +>>> în cadrul 'ercului de <eografie G . hotel şi restaurant dobândind competenţe de organizare şi conducere a societăţii comerciale de turism! 'ursul s a organizat în baza autorizării TF0 '< ca furnizor de pregătire profesională de către . ocupându mă de activităţile e*traşcolare din cadrul şcolii! 'u acest prilej am organizat în fiecare an şcolar câte două e*cursii . noiembrie :884 .epartamentul pentru pregătirea personalului didactic. "driana şi m am născut pe ? octombrie 1239.CV ŞTIINŢIFIC . fie de : zile .in septembrie 1222 şi până în prezent funcţionez ca profesor de geografie la @coala cu clasele > +>>> #. fie de 4 zile în scopul consolidării şi aprofundării cunoştinţelor geografice.are din $uceava! .unţii "puseni. în cadrul 7acultăţii de <eografie a =niversităţii )ucureşti! 6n perioada mai . la specializarea geografie umană! "m fost admisă cursurile desfăşurându se pe durata a : semestre. 'luj etc! 6n afara activităţii instructiv . am urmat cursul de management E formare managerială în specialitatea turism. ocrotirii mediului înconjurător vizitând: +alea (rahovei.inisterului Turismului! 6n luna august :889 am obţinut gradul >> în învăţământ susţinând e*amenul în cadrul =niversităţii @tefan cel . +alea Oltului. unde sunt titulară din anul :881! . iar după terminarea clasei a+>>>a în 1228 am dat e*amen de admitere la &iceul -conomic din $ibiu! "m reuşit la profilul alimentaţie publică şi turism finalizând în anul 122B prin obţinerea diplomei de bacalaureat! 6n perioada 122B 1222 am urmat cursurile 7acultăţii de <eografia Turismului din $ibiu din cadrul =niversităţii 'reştine #. iar în iunie :888 am susţinut lucrarea de disertaţie! (e perioada septembrie :881 iunie :88: am urmat cursuri pentru obţinerea modulului psihopedagogic la . +ulcanii Aoroioşi. promovând e*amenul de licenţă în sesiunea iunie 1222 la profilul geografie .are din $uceava! "m absolvit programul de conversie profesională la nivel postuniversitar în domeniul geografie cu durata de 4 semestre şi am susţinut e*amenul de absolvire în februarie :88B .imitrie 'antemir% din )ucureşti .inisterul -ducaţiei şi 'ercetării şi a aprobării . e*amenul fiind susţinut în cadrul =niversităţii @tefan cel . . în localitatea 'omăneşti .! <hica% 'omăneşti .ă numesc =nguraş >! >ustina .in anul :88: şi până în prezent deţin funcţia de consilier educativ. specializarea geografia turismului! 6n septembrie 1222 am dat admitere la masterat în cadrul 7acultăţii de <eografie a =niversităţii # )abeş )olCai% din 'luj Aapoca. judeţul )acău! "m urmat ciclul primar şi gimnazial în cadrul @colii Ar! 1 'omăneşti. pe o durată de D luni . oraşele $ibiu.

idactică şi @tiinţifică cu >!$!)!A!234 ?D129 2 2! 6n revista şcolii (honi* mi a apărut articolul #. unde am prezentat articolul: 'aracterizarea fizico geografică a . revistă ce a luat locul >> la 'oncursul Aaţional de 0eviste! 6mpreună cu responsabila de cerc din 'omăneşti am elaborat teste de geografie . zonală şi judeţeanăG susţinerea de lecţii demonstrative la geografie în cadrul 'omisiei . precum şi articolul #"tracţiile turistice de pe valea Trotuşului%. ed!.ărmăneşti :88: intitulat% <eografia în şcoală%.întocmirea de variante de subiecte pentru olimpiadele şcolare la geografie pentru faza locală.epresiunii 'omăneştiG $impozionul dedicat zilei . unde am participat cu două articole intitulate: #)azinul râului Trotuş% şi # $tudiu asupra inundaţiilor din bazinul râului Trotuş%! "ceste articole au fost publicate în $tudii de specialitate . ce urmează a fi publicate în revista +acanţe şi călătorii! . unde m am ocupat de elaborarea mapelor şi pliantelor .aC (rimăvara în -uropa :88D! O importanţă deosebită am acordat participării la $impozioanele de <eografie! 6n acest sens amintesc: $impozionul Aaţional de la Oneşti desfăşurat în anul :888.e ce ne inundă Trotuşul%.etodice a profesorilor de geografie de pe +alea Trotuşului şi lecţii de dirigenţie în cadrul 'omisiei .unde am susţinut articolul #.epresiunea 'omăneşti şi măsuri de prevenire şi combatere a acesteia%G $impozionul cu tema #'ombaterea efectelor produse de inundaţii%. vol!4.iriginţilorG participarea în cadrul (roiectului -uropean $pring . privind prezentarea geografică a zoneiG $impozionul de <eografie de la .ediului desfăşurat la >:$:H:)acău numit #" Treia (lanetă de la $oare% . desfăşurat în noiembrie :889 la )acău .egradarea solului în . pentru clasa a+>>>a şi a I>>a ce urmează a fi publicate.

omino. . -d! "cademici. /:8885. "!. "n >>. -rdeli <! /12?15 'onsideraţii geografice asupra spaţiului urban în 0omânia @'<<<!. ed! =niversitară >anoş >!. <eog! 0om!. 123: .asson. )ucureşti I** 12?3. )ucureşti I** O=<! nr! :BE122? privind regimul zonelor defavorizate . col! #Hudeţele patriei%. )ucureşti 'onea. dezv! durabilă a spaţiului geografic. $atul românesc contemporan. >ntroduction K la geographic humaine. +>>. "marul $tatistic al 0omâniei. <! umană şi economică >>. amenajarea şi. )ucureşti 'ândea.elinda. "şezarea rurală L componenta principală a peisajului geografic românesc. 7lorin )ian. 'arp! 0omâneşti şi . '!. formă. D! 0om. structură! 6n $ociologia românească. Oraşul şi sistemul urban românesc în condiţiile economiei de piaţă. -dit! "cademiei 0$0. '! /122B5.O0>-AT"T>+J )aiblC. -d! "cad! 0!$!0! )ucureşti. )eguin. . >A$. <eografie II+>>>. 'entrul de >nformare şi . <! şi colab! /12225! . )ucureşti I** 12?B. Târgovişte &upu A.elinda . (aris 'ândea. Tălăngă. )ucureşti I** /12245. >! /12345. nr :4. )uc! 'ucu +!.)>)&>O<0"7>. )rânduş. serie nouă. vol! >>>. >nstitutul de <eografie. -rdeli <! /12?B5. )ucureşti I** /:888 :8845. )$$$<!. +ăcăraşu >ulia. F! /12285 . -dit! 'orint.ocumentare economică. <eografia satului românesc! "şezare.epres Transilv!. Hudeţul )acău. >rina 'impoeru /:88D5 Organiz.icţionar de geografie umană.elinda 'ândea. )ucureşti -rdeli. . -d! . <eogr! "şezărilor rurale.