P. 1
10-he so phan bo ngang

10-he so phan bo ngang

|Views: 1|Likes:
Published by Thắng Hồ

More info:

Published by: Thắng Hồ on Jan 21, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

Sheet3

HEÄ SOÁ PHAÂN BOÁ NGANG
Kích thöôùc maët caét ngang caàu (ñôn vò m)
- Beà roäng lan can 0.60 m
- Beà roäng maët caàu xe chaïy 11.50 m
- Tay haãng laø 1.10 m
- Soá daàm chuû 7
- Cöï li tim daàm chuû 1.75 m
- Böôùc daàm 10.50 7.00
3.50 0.00
0.00 0.00
- Chieàu daøi caùnh muùt thöøa 0.97 m
- Cöï li ñoaøn xe ngang caàu 1.90 1.10
Toïa ñoä baùnh xe 1.15 3.05
(Goác laø meùp leà lan can) 4.15 6.05
7.15 9.05
- Cöï li xe naëng ngang caàu 2.70 X-80
Toïa ñoä baùnh xe 1.25 3.95
- Cöï li baùnh xe - boù væa 0.55 H-30
- Cöï li xe naëng - boù væa 0.65 X-80
- Taò giöõa nhòp theo neùn leäch taâm
Y
i
= J
i
/ S Ji + J
i
*a
1
*a
i
/ S ai
2
*Ji
Y
i
= J
i
/ S Ji - J
i
*a
1
*a
i
/ S ai
2
*Ji
- Taïi goái theo ñoøn baåy
J daàm bieân 0.220556
J daàm giöõa 0.194057
DAH R1 Neùn leäch taâm DAH R2 Neùn leäch taâm DAH R3 Neùn leäch taâm DAH R4 Neùn leäch taâm
Muùt thöøa traùi 0.562 Muùt thöøa traùi 0.376 Muùt thöøa traùi 0.257 Muùt thöøa traùi 0.137
Meùp l/can traùi 0.524 Meùp l/can traùi 0.353 Meùp l/can traùi 0.245 Meùp l/can traùi 0.137
Y1 0.492 Y1 0.334 Y1 0.236 Y1 0.137
Y'1 -0.180 Y'1 -0.060 Y'1 0.039 Y'1 0.137
Meùp l/can phaûi -0.212Meùp l/can phaûi -0.078Meùp l/can phaûi 0.030Meùp l/can phaûi 0.137
Muùt thöøa phaûi -0.250Muùt thöøa phaûi -0.101Muùt thöøa phaûi 0.018Muùt thöøa phaûi 0.137
Xeáp xe 0.428 0.297
0.236 0.184
0.044 0.072
hh 0.709 hh 0.553
hx 0.396 hx 0.278
(Xeùt cho daàm theo ñoøn baåy)
X (m) DAH R1 H-30 XB-80
S x(m) y(m) x(m) y(m) x(m) y(m)
0.00 1.629 1.446 1.15 0.993 1.25 0.979
1.10 1.000 0.875 3.05 0.721 3.95 0.593
2.85 0.000 4.15 0.564
4.60 0.000 6.05
w 2.321 h
H
1.139 h
XB
0.786
X (m) DAH R2 H-30 XB-80
S x(m) y(m) x(m) y(m) x(m) y(m)
0.00 -0.629 -0.346 0.95 -0.021 0.15 -0.136
1.10 0.000 0.875 2.85 0.250 2.85 1.000
2.85 1.000 0.875 3.95 0.843
4.60 0.000 5.85 0.571
w 1.404 h
H
0.821 h
XB
0.432

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->