P. 1
Zone Libere Bun

Zone Libere Bun

|Views: 1|Likes:
Published by Birsan Andrei
zone
zone

More info:

Published by: Birsan Andrei on Jan 21, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2015

pdf

text

original

Referat la legislatie vamala

:

Zone libere

• etc.;

Condiţionarea mărfurilor prin schimbarea ambalajului, formei, calităţii, culorii

!entru asi urarea succesului. materii prime(. !rezentarea *)+ ca . %cestea sunt condiţii necesare stimulării investiţiilor străine. %ccesul liber al mărfurilor în zonă. pe terţe pieţe. coroborat cu re imul mai liberal al impozitelor asupra profitului realizat în zonă. .• • Scutirea de taxe vamale a produselor fabricate aici din materii prime sau semifabricate aduse din străinătate. corespunzător spaţiului rezervat zonei vamale libere. se prevede că într"o zonă liberă bine delimitată a teritoriului naţional să poată fi introduse mărfuri în vederea prelucrării #i comercializării lor.se dovede#te un deserviciu alături de frapanta similitudine a avantajelor comerciale #i financiare oferite. Conceptul de ZEL este un instrument politic util pentru ţările ce intenţionează să dezvolte un sector de producţie orientat spre export. pe l&n ă facilităţile acordate zonei libere. în defavoarea activităţilor de prelucrare industrială orientate spre export. fără aplicarea restricţiilor tarifare #i netarifare ale re imului vamal în comparaţie cu teritoriul naţional. Conceptul de zonă liberă Zona liberă reprezintă cea mai complexă formă a re imurilor vamale suspensive. facilităţilor de natură vamală le sunt asociate facilităţi de natură fiscală. Depozitarea fără limită de timp a unor mărfuri în antrepozitele respective. $n practica internaţională. trebuie să existe condiţii avantajoase combinării capitalului cu ceilalţi factori de producţie'forţa de muncă. precum #i o infrastructură corespunzătoare. reprezintă premise favorabile atra erii de capital străin în zona liberă. !rin le e. nu însă #i suficiente.depozite lorificate. )xperienţa zonelor libere la nivel mondial a demonstrat că un element care fr&nează lansarea #i ulterior dezvoltarea lor este deplasarea exa erată a profitului lor spre activitatea de depozitare. dar care nu au capacitatea administrativă #i tehnică necesară pentru a dezvolta un sistem naţional care să permită exportatorilor importul liber de taxe a echipamentelor #i materialelor.

♦ Scutiri de taxe vamale la accesul produselor de import în zonă. 2biectul de lucru. costul #i riscurile ar face comerţul nefavorabil. Principalele caracteristici ale ZEL !rin caracteristicile lor.de comerţ. !e de altă parte. cu condiţia reexportării acestora sau a produselor rezultate din prelucrarea în afara teritoriului vamal naţional. pe de altă parte. Se consideră că au supravieţuit numai acele zone. Din punct de vedere comercial. care. c&t #i dezavantaje. !romovarea comerţului a determinat întotdeauna crearea unui cadru fizic si ur #i a unui set de le i #i de re uli pentru tranzacţionarea afacerilor. dar #i la . la . 1e ulamentele comerciale #i taxele pe importuri. 0oile forme de or anizaţii de afaceri facilitează cre#terea comerţului prin reducerea incertitudinii în tranzacţii. ♦ ♦ ♦ $mbunătăţirea comunicaţiilor. au un impact ne ativ asupra comerţului. /ără acestea.devierea. a reducerii sau scutirii de impozite pe perioada de determinare. !rincipalele caracteristici ale *)+ sunt.crearea-. pe baza avantajelor iniţiale oferite s"au orientat cu consecvenţă spre dezvoltarea activităţilor de prelucrare pentru export. la liberalizarea schimburilor de mărfuri #i servicii. *)+ contribuie la producerea de bunuri #i servicii. . • • • %mplasamentul zonei libere. Statutul juridic #i le islaţia din cadrul ei. sporirea re ulamentelor prezintă at&t avantaje. ♦ Concesii tarifare la prestările de servicii #i acordarea de asistenţă financiară. operativitate #i selectivitate la nivelul de cre#tere a cerinţelor utilizatorilor acestor zone. Conceptul de zonă liberă a fost modificat #i ajustat în multe moduri. zonele libere industriale s"au dovedit viabile numai în măsura în care serviciile oferite prin structura or anizatorică existentă au fost menţinute prin calitate.

care permit accesul mărfurilor în re im vamal liberalizat #i fără restricţii de cantitate. care să intre ile al pe piaţa locală. %dministrarea. *onele libere comerciale sau antrepozitele vamale să fie autorizate de administraţia vamală. cu condiţia ca acestea să nu fie prohibite de le islaţia ţării respective.• • %ctivitatea. Amplasamentul sau a#ezarea eo rafică este principalul factor care determină apariţia #i dezvoltarea unei *)+. care aproape în între ul ei este o zonă liberă. cale ferată(. posedă în schimb mijloace de transport #i comunicare excelente. de#i nu are ie#ire la mare. 6inisterul 5ndustriei. !anama #i 3on 4on sunt exemple aproape perfecte ale unei situaţii ideale pentru comoditatea transporturilor #i comunicaţiilor. Sin urul rup uvernamental cu interes major într"un asemenea proiect era administraţia vamală. sau din partea autorităţii municipale în jurisdicţia căreia ar opera zona. 5niţiativa dezvoltării venea din partea unei autorităţi portuare sau din partea unei a enţii similare. care dorea să se asi ure că nu existau mărfuri exceptate de plata taxelor. 7. Cel mai adesea le ea prevedea ca. !entru zonele libere comerciale mai vechi obiectivele erau deseori limitate de prevederea de depozite pentru mărfuri exceptate de la plata tarifelor aflate în tranzit. prin care se tranzitează un volum mare de mărfuri de export #i import. aeroport. Comerţului #i Dezvoltării avea un interes scăzut privitor la proiect. Statutul juridic al zonei este re lementat prin le i #i diferite acte normative. %mplasamentul zonei este de re ulă restr&ns la o suprafaţă de teren. Chiar #i )lveţia. %bordarea le islaţiei #i conţinutul le ii *)+ depinde de obiectivele ei #i de ruparea responsabilă cu iniţierea #i dezvoltarea zonei. . 6ulte din le islaţiile zonelor libere vechi prevedeau controale vamale stricte. terestre #i aeriene. limitată de frontiere naturale sau artificiale #i situată în apropierea sau în interiorul unei căi de transport'port maritim sau fluvial.

Activitatea în cadrul zonei include o amă variată de operaţiuni la care sunt supuse mărfurile. %ctivitatea de producţie să fie interzisă. =otu#i ea poate conţine unele criterii de evaluare a proiectelor. Obiectul de lucru al zonei îl constituie mărfurile care port fi introduse în cadrul acesteia.. fie autorităţii municipale. C&ntărire Sortare %samblare'combinare( %mbalare Depozitare %ctivităţi industriale. !relucrare'activă sau pasivă( /abricare !roducţie . Cele mai frecvente activităţi întreprinse sunt. %ceastă le e nu trebuie să specifice detaliat toate tipurile de activităţi ce se pot desfă#ura în zona liberă. . $n timpul activităţii să fie prezent un funcţionar vamal. fie unui operator de depozitare. 6a azinele #i depozitele să fie antrepozite vamale.de a asi ura înfiinţarea.8. > • • • • • > • • • %ctivităţi de restaurare a mărfii. în special reexportul. controlul #i conducerea zonelor libere #i problemele le ate de acestea-. 9. +e ea desemnează un ministru cu responsabilitate inte rală asupra zonei libere. =oţi operatorii din zonă vor primi licenţe din partea ministrului sau autorităţii zonei libere. scopul le ii este . <. Se va acorda o libertate de acţiune mare autorităţii pertinente. +icenţa'autorizaţia( să fie acordată fie unei autorităţi portuare. elaborate de administraţia vamală. în scopul unor prelucrări din care să rezulte alte mărfuri pentru export. 2peratorul să fie subiectul unor condiţii de operare stricte. $n eneral. :.

• +a Shannon în 5rlanda. inclusiv în ceea ce prive#te . pe baza unor norme de funcţionare emise în baza le islaţiei specifice instituite de autorităţile ţării de re#edinţă. $n 6auriţius cumulate responsabilităţile privitoare la licenţe. o corporaţie uvernamentală se ocupă cu dezvoltarea *)+ #i evaluează cererile investitorilor. 2 administraţie vamală eficientă #i relativ onestă este importantă.• > > > =ransformare %ctivităţi comerciale'marcare( #i comercializare %ctivităţi de cercetare #i transfer de tehnolo ie 2peraţiuni de tranzit #i reexport. Cele trei or anizaţii cooperează pe baze le ale #i ca a enţii independente. or anizaţia responsabilă cu planificarea fizică #i controlul mediului înconjurător au rolul de a promova #i controla promovarea #i dezvoltarea *)+.%utorităţilorsunt relativ diversificate ca de altfel #i competenţele lor. %dministraţia vamală poate fi creată ca un compartiment al *)+. de re ulă. @ama poate fi implicată de la început în realizarea proiectării *)+. dacă este necesar. • • $n estul %siei s"a înfiinţat o a enţie de administrare puternică.pentru fiecare zonă aparte. Diferite a enţii uvernamentale. $n cazul unor ţări în care funcţionează mai multe zone libere există un or anism naţional cu rol de . Administrarea activităţii zonei revine. 6inisterul #i?sau % enţia responsabilă de dezvoltarea *)+. $n alte cazuri administraţia zonei poate primi rolul de supervizor al vămii sau chiar responsabilitatea acesteia. cele mai importante fiind administraţiile vamale. 6inistrul ce răspunde de acest lucru eliberează licenţe pe baza recomandărilor corporaţiei. @ama operează independent. dezvoltarea #i conducerea zonei. av&nd 6exic sau 6auriţius nu au o administraţie oficială. unui or an specializat > %dministraţia'%utoritatea( *)+. Sunt folosite diferite formule #i aranjamente pentru a cuprinde diferite a enţii. 6unicipalitatea răspunde de planificarea fizică #i controlul mediului înconjurător.%utoritate. investitorii solicită statutul *)+ 6inistrului Comerţului #i 5ndustriei. /ormele or anizatorice ale . astfel aceasta asi ură investitorilor lucrul independent.

Dintre ace#ti termeni. Terminologia zonelor libere Fn studiu recen prezintă 89 de termeni pentru a descrie zonele libere #i conceptele le ate de acestea. milioane de muncitori. 0omenclatura variată se confirmă #i prin faptul că zona liberă. peste 7DD erau în construcţie #i aproape .. peste 8DD de zone erau în funcţiune în lumea în curs de dezvoltare. pe măsură ce se maturizează #i devine mai mult difuzată pe plan intern #i internaţional. 0umărul total de an ajaţi în cele 8DD de zone operaţionale era de peste 7. !ersonalul vamal al zonei trebuie să beneficieze de o pre ătire specială. !oziţia lor tradiţională este de a preveni contrabanda sau importurile fără documente adecvate în timp ce accentul în *)+ trebuie pus pe rapiditatea mi#cării mărfurilor.. . miliarde E FSD #i p&nă la sf&r#itul deceniului acesta se pro nozează că vor atin e cifra de 8. numărul muncitorilor în zonele libere era între 8.D erau în faza de planificare. necesită inovaţii lin vistice #i terminolo ice corespunzătoare. +a mijlocul anului 7BBD. +a începutul anului 7BCB. Terminologia şi clasificarea zonelor libere Dezvoltarea *)+ este probabil una dintre cele mai semnificative inovaţii instituţionale care s"au răsp&ndit pe scena economică mondială la sf&r#itul sec. %ceasta reflectă faptul că orice inovaţie industrială. achiziţionează în între ime noi trăsături sau se dezvoltă în direcţii neanticipate. miliarde E FSD. AA. există în prezent cel puţin 8D de termeni diferiţi pentru a descrie ceea ce cunoa#tem sub denumirea de zone economice libere. )xporturile din zonele ţărilor în curs de dezvoltare sunt în prezent de peste 7. Cei 89 de termeni pentru a descrie zonele libere pot fi rupaţi în funcţie de activităţile desfă#urate în cadrul lor'Anexa 1(. tehnolo ică sau socială. cei mai populari sunt.le islaţia. =erminolo ia este extraordinar de diversă. #i 9 milioane.

sunt de dată mai recentă. !ort Said a devenit unul din cele mai active porturi ale lumii. Spre exemplu. După ce Canalul de Suez a fost deschis. 1otterdam nu are acest statut. dar există tranzit de mărfuri care pot fi depozitate liber. fără plăţi #i cu un minimum de formalităţi oficiale vamale în antrepozitele vamale din port. zone rezervate din interiorul unor arii portuare #i la alte intersecţii de transport majore' în principal #osele #i căi ferate(. !rimul port liber a fost Carta ina. cele mai cunoscute porturi libere sunt 1otterdam #i 3ambur . în sec. printre care #i Hibralatar'7ID. ambele dezvolt&ndu"se la sf&r#itul sec. autorizate #i controlate de către administraţia vamală. fondat în anul C7: î. Se referă la zone înfiinţate de puteri coloniale #i industriale pe rute comerciale majore. 3ambur avea statut oficial de port liber #i îl are #i astăzi. %ceste suprafeţe pot fi de la minima azine de tranzit > la sute de hectare. francezii au făcut din Djibouti un important port liber #i centru comercial. A@555 #i A5A.n. %den.(. %ccentul în aceste zone este pus pe comerţ #i transbordare. $n interiorul zonei pot fi depozitate. Fnele cum ar fi Henova #i =rieste. . de obicei. au o istorie mer &nd p&nă în )vul 6ediu. $n )uropa. Sin apore #i 3on 4on . împachetate #i transbordate mărfuri fără plata taxelor vamale. $n %frica. =an er a prosperat timp de secole ca un centru comercial major #i port liber. %u urmat multe altele. Zonă de comerţ liber G Free Trade Zone %cest termen se referă la porturi libere. în anul 7C<:.e. %ltele. toate înfiinţate în sec. cum sunt 3avre #i 6arsilia. %semenea zone sunt. A5A. $n %frica de 0ord. Celelalte porturi libere din )uropa au statut oficial sau neoficial de porturi libere. A5A.• • • • • • !ort liber *onă de comerţ liber'/=*( *onă comercială străină *onă prelucrătoare de export')!*( *onă economică specială'S)*( *onă liberă Port liber G Free Port %cesta a fost primul termen utilizat pentru *)+.

mărfurile pot fi depozitate sau prelucrate în /=*. Conform re ulamentelor Statelor Fnite. accentul fiind pus pe importare. au îmbrăţi#at #i ele această idee.> > > !ortul 4arachi are o mică zonă de tranzit pentru a depozita mărfuri destinate %f anistanului. )!*"ul este. %cum.J din bunurile ce trec prin zonele SF% sunt destinate pieţelor SF%. sunt centre majore intercontinentale de distribuţie #i comerţ. Fn număr de ţări din )uropa de @est. cum ar fi Sin apore #i 1otterdam. !este I. Fn loc unde investitorii pot importa echipamente #i materiale fără plata taxelor vamale. $n prezent sunt peste 8DD de asemenea zone. %frica. pot procesa materiale #i apoi exporta produsul finit. . 1ecent termenul a fost folosit în le ătură cu propunerile de dezvoltare a zonelor libere din )uropa de )st. Zonă comercială străinăG Foreign Trade Zone %cest termen este asociat cu zonele comerciale din Statele Fnite al %mericii. Zonă economică specială G Special Economic Zone =ermenul de S)* a fost asociat cu dezvoltarea în China în perioada anilor 7BID"7BCD. %lte zone. ca #i multe ţări din %frica #i %merica de Sud. !roblema v&nzărilor pe piaţa locală. înainte de a fi importate în SF%. examinează acest concept. multe din ţările ex"socialiste din )uropa #i %sia. a comerţului dintre )!* #i economia locală a rămas importantă întotdeauna. !lăţile sunt făcute pentru asemenea mărfuri la momentul importului din zonă în SF%. Zonă de prelucrare şi export G Export Procesing Zone Conceptul a fost dezvoltat în jurul anului 7B<D la aeroportul Shannon din 5rlanda. > > > > Fn parc industrial care însumează :D"CD ha. $nconjurat de un ard. Controlat de administraţia vămilor #i?sau de către autoritatea )!*. incluz&nd /ranţa #i 1e atul Fnit. $n ultimul timp )!*"urile s"au împră#tiat rapid prin %sia de )st #i de Sud. Calcutta are o facilitate similară pentru a ăzdui importurile nepaleze. 5nsulele Caraibe #i %merica Centrală.

am obţine următoarea . $n prezent. un cadru de re lementări le ale simplu #i o serie de servicii de sprijin . dintre care 8DJ sunt din SF% #i 7. zonele prelucrătoare de export #i la zonele speciale în ansamblu. $n 1om&nia. Slovacia.joint ventures-(. $n !olonia a fost promovat un studiu de fezabilitate pentru înfiinţarea unui S)* la 6ielec cu scopul de a reface numărul de locuri de muncă pierdute ca urmare a desfiinţării fabricii de aparate de zbor'după căderea F.DJ din investitori sunt străini. /ederaţia 1usă #i într"un număr de state membre CS5. 5. În funcţie de mărime. *onele ar trebui să aibă o infrastructură bună.1. studiile de fezabilitate pentru dezvoltarea S)*"urilor sunt deja planificate sau chiar finalizate. Fn aria. mai mult de .J sunt din Kaponia. zonele libere se clasifică în.S. $n )uropa de )st se fac studii de fezabilitate pentru înfiinţarea S)*"urilor. Suma investiţiilor depă#ea 9D miliarde E SF%. Zonă liberă G Free Zone =ermenul este foarte des utilizat cu privire la zonele libere comerciale. ca centre pentru investiţiile străine sau locale orientate spre export.1ăspunsul investitorilor străini la politica de deschidere a Chinei a fost pozitivă. în funcţie de criteriile. în China. Huvernul 1epublicii 4oreene din anii LCD a dezvoltat planuri de înfiinţare a unei S)* în nordul ţării. Clasificarea zonelor libere $n diferite studii efectuate de cercetătorii în domeniu pot fi clasificare. Dacă ar fi să le cumulăm. Mul aria. care să poată utiliza forţa de muncă calificată #i serviciile specializate.S. la 1ajin?Sonbon .DDD de proiecte S)* ce implicau investitori străini'în majoritate .( prin noi activităţi. $n anii 7BCD au fost aprobate 8D.orientate spre domeniul afacerilor-. 5deea este de a dezvolta suprafeţe limitate eo rafic. ăsite mai multe clasificări ale zonelor libere.

ins.teritorii libere.a. b. între 9D7"7DDD ha. !anama > 77D ha. d. Ma uio în insulele /ilipine > <8 ha. . *onă închisă în care activităţile desfă#urate nu influenţează economia ţării aflată în apropiere. b. între 7D7"9DD ha'exemplu. 6onrovia. fără o prelucrare suplimentară a porturi libere franco'!/( aeroporturi libere'%+( perimetre libere'free perimeter"!+( zonă de tranzit'*=( zone în care se desfă#oară #i o activitate productivă. insulele /ilipine > 77B ha. În funcţie de tipul operaţiunilor executate. e. b. a. a. 6ari. Curacao în %ntilele 2landeze > <: ha. transbordare. c. 6ijlocii. Sin apore > : ha.ale căror funcţii se limitează la operaţiunile de păstrare. mărfurilor. insula Cipru > CD ha(. 5@. care întreţine le ături economice directe #i reciproce cu statul pe teritoriul căruia se află. /ilipine > 79DD ha(. > > > > b. de prelucrare primară sau secundară a mărfurilor depozitate. port N aeroport în 5rlanda > 78D ha. 55. 5ordania > 9DD ha(. aeroportul +arnaca. 6actan. a. insulele Mahamas > 88D ha. sortare. zone prelucrătoare de export'*!)( zone de promovare a investiţiilor'*!5( zone libere comerciale'*+C( În funcţie de influenţa la ni elul economiei naţionale respecti e. p&nă la 7D ha'exemplu. Shannon. În funcţie de modul de administrare. ha(. *onă deschisă sau inte rată. olful %Oaba. insula 6an > C 6ici. peste 7DDD ha'exemplu Mataan. /oarte mici. împachetare. . > > > 555. +iberia > 8DD ha. p&nă la 7DD ha'exemplu. De către or anele locale ale puterii de stat abilitate în acest scop De către statul respectiv. /oarte mari.

b. > > > > > > În funcţie de particularităţile organizatorice.@. *one libere de taxe vamale *one de comerţ liber zone economice libere etc. Mul aria(. @55. a. *one libere de asi urări > caracterizate prin lipsa re lementărilor pentru anumite tipuri de asi urări. a. Fn aria. fiscal. @555. În funcţie de locul de amplasare. b. !orturi'fluviale sau maritime( %eroporturi altele În funcţie de integrarea economică aflată "n apropiere. În funcţie de natura !i importanţa facilităţilor acordate sau după regimul *one libere > enclave într"un teritoriu vamal naţional în care mărfurile intră fără formalităţi vamale. a. c. *ona europeană care cuprinde #ase mari *)+. a. +arnaca din insula Cipru Hibraltar Hrecia 5nsula 6an din 6area Mritanie Shannon din 5rlanda )lveţia 6ai sunt cuprinse #i zone libere din centrul )uropei'!olonia. care în contextul pieţei eurodevizelor sunt scutite de obli aţia rezervei obli atorii minime a depozitelor în valută. > > *ona asiatică > cuprinde I mari *)+. *one bancare libere > bănci. c. Slovacia( #i din )stul )uropei'1om&nia. b. c. b. @5. 5u oslavia. !ortul 6ina Sulman în Mahrein Kebel %li /ree *one %uthoritz din )miratele %rabe Fnite .

a. *ona americană > care posedă cinci *)+"uri. valorificarea mai bună a potenţialului eo rafic #i economic al . atra erea de capital #i de investitori străini. valorificarea mai bună a potenţialului uman #i absorbţia #omajului prin crearea de noi locuri de muncă.> > > > > Holful %Oaba din 5ordania 3on 4on 6acao Sin apore 5nsulele /ilipine 6ai trebuie menţionată #i China cu peste 8D de *)+"uri #i insula =aiPan. 5A. dezvoltare(. Curacao N aeroportul !rinţesa Meatrix din insulele %ntilele 2landeze Mahama 6are din insula Mahamas /reeport din insulele Mermude !anama Costa 1ica *ona africană > exemplu. obiectivele strate ice ale *)+ în ansamblul economiei naţionale'economiei ţării azdă( sunt menţionate de re ulă. *one orientate spre importul de mărfuri'cazul ţărilor dezvoltate( zone orientate spre exportul de mărfuri'cazul ţărilor în curs de Obiectivele avanta!ele şi eficienţa ZEL Dintre > > > > > > zonei. cre#terea volumului de mărfuri exportate #i a calităţii acestora. perfecţionate #i competitive. b. c. atra erea producătorilor unor mărfuri deficitare pe piaţa mondială. 6onrovia'+iberia( În funcţie de destinaţia mărfurilor. introducerea de noi tehnolo ii. > > > > > d.

în curs de dezvoltare. la dezvoltarea comerţului. 1educerea barierelor vamale conduce de re ulă la investiţii în zona liberă. mărfurile intrate într"o *)+ sunt supuse unor activităţi de. !rin caracteristicile lor. *)+ contribuie la producerea de bunuri #i servicii. montarea de piese #i subansamble(. Crearea *)+ este în eneral un factor de prosperitate #i redresare economică re ională. conducere.> realizarea unui impact favorabil asupra economiei naţionale'a ţării azdă( #i re ionale. . 6ărfurile sunt introduse în interiorul unei *)+ cu scopul prelucrării lor. datorită facilităţilor respective acordate. %ccesul liber al mărfurilor în *)+ permite atra erea de investiţii de capital străin. !entru ţările mici. )le influenţează alocarea resurselor #i rezultatele activităţii economice în re iunea în care se află. prin efectele dinamice #i pozitive pe care le antrenează pe plan economic #i social. Fnii anali#ti au observat că *)+ tind să atra ă activităţi industriale ce necesită utilizarea intensivă a resurselor umane numai pentru anumite operaţiuni'de exemplu. din care să rezulte alte mărfuri pentru export sau cu scopul reexportului. la liberalizarea schimburilor de mărfuri #i servicii. în care piaţa internă este foarte redusă pentru a alimenta o industrie inte rată #i diversificată. care au drept consecinţă prosperitatea colectivităţii respective. !e baza acestor acte juridice este permis accesul mărfurilor în re im vamal liberalizat #i fără restricţii de cantitate. cu condiţia ca acestea să nu fie prohibite conform le islaţiei ţării respective. element indispensabil oricărei industrializări eficiente. precum #i modul de comunicare cu interiorul #i exteriorul ţării care le realizează. $n eneral. considerentul major al creării *)+ ar putea fi numărul mai mare de locuri de muncă. ceea ce nu contribuie la întărirea le ăturilor intersectoriale. dar #i la costuri de producţie suplimentare datorită distanţelor faţă de pieţele de aprovizionare #i desfacere. 2r anizarea *)+ are la bază le i #i diferite alte acte normative ce stabilesc re ulile de înfiinţare. =eoria comerţului internaţional demonstrează că eliminarea barierelor vamale din cadrul *)+ conduce la cre#terea schimburilor #i specializarea în producţie. deci *)+ nu constituie dec&t un element puţin semnificativ pentru politica de industrializare.

!e baza unui sondaj efectuat într"un număr de *)+ ale planetei.etc De obicei. infrastructura zonei. =otodată. *)+ sunt amplasate pe suprafeţe de teren care aparţin statului respectiv sau au fost expropriate le al.( care o desăv&r#esc. situate în imediata apropriere a unei căi de transport'nod de cale ferată. capacitatea de absorbţie a ţării azdă.• • • • • • • transbordare transformare fabricare tratare calibrare administrare c&ntărire . stimulentele #i concesiile acordate de or anizatorii zonei. maritime. > > > secretul operaţiunilor bancare #i financiare. rezultă că decizia firmelor de o investiţie în *)+ este influenţată în cea mai mare parte de următorii factori. cheltuielile financiare necesare pentru realizarea infrastructurii specifice. comerciale etc. . economică #i monetară. mărfurile pot fi depozitate pe timp nelimitat sau pe timp de 78 luni'produsele alimentare( #i 7C luni'produsele nealimentare(. financiare. de asi urări. resursele umane disponibile #i ieftine. /irmele străine acordă o importanţă mai mică următoarelor aspecte. aeroport( #i prin care se tranzitează un volum mare de mărfuri. distanţa medie de *)+ faţă de centrul capitalei statului respectiv sau faţă de aeroportul cel mai apropiat este de B"77 Qm. !e lob. societăţile'bancare. limitate de frontiere naturale sau artificiale. port fluvial sau maritim.     > stabilitatea politică. se impune precizarea clară a particularităţilor *)+.

@eniturile provenite din intrări de mărfuri de provenienţă locală sunt în eneral foarte mici. )ste posibil ca avantajele reale ale zonei să nu corespundă cu cele prevăzute. +a constituirea unei *)+. Succesul lor constă nu at&t în potenţialul iniţial. uneori put&nd ajun e p&nă la 9DJ din totalul cheltuielilor iniţiale de constituire. !rofitul firmelor străine este. a căror valoare nu poate fi recuperată în timp scurt. !onderea importurilor în desfă#urarea activităţilor *)+ este variabilă #i depinde de radul de inte rare a *)+ în economia naţională respectivă. !onderea c&#ti ului net al ţării azdă în valoarea exporturilor nu depă#e#te în medie 8. adică extrem de modestă. în afară de cheltuielile de promovare #i valoarea subvenţiilor #i stimulentelor financiare #i fiscale oferite. Contribuţia veniturilor ţării azdă în exporturile unei *)+ este în medie 7"8J. $ncasările din export ale ţării azdă reprezintă în majoritatea *)+ 8D":DJ din valoarea totală a exporturilor acestora. cu c&t *)+ evoluează rareori conform planului stabilit iniţial. 1ezultă că o mare parte din valoarea exporturilor *)+ se transferă în afară. Fn alt exemplu este marcat de performanţa exportului net al zonei #u nu de cea a exportului total . asistenţa uvernului la ale erea partenerilor din societăţile mixte. c&t #i în flexibilitatea funcţionării lor ulterioare #i în realizarea unei competitivităţi ridicate comparativ cu alte zone. majoritatea de IDJ reprezintă valoarea salariilor primite de personalul local #i p&nă la 8. clădiri.J. de cele mai multe ori. experienţa locală în domeniul tehnolo iilor de v&rf. repatriat #i nu reinvestit local. servicii.> > > > posibilitatea pre ătirii resurselor umane în ţara azdă. +uarea în considerare a intereselor economice ale ţării azdă este cu at&t mai reu de realizat. Determinarea venitului net în valută rezultat din funcţionarea *)+ trebuie să ia în considerare. taxe favorizante pentru investitori. Fn exemplu ar fi cel le at de ocuparea resurselor umane #i reducerea astfel a #omajului care poate să fie nesemnificativă pe ansamblul ţării azdă. Din partea care răm&ne economiei locale.J taxe plătite de firmele străine pentru teren. asistenţa acordată de ţara azdă la elaborarea studiilor de fezabilitate. ţara azdă face diverse investiţii.

    importul de mărfuri cu scutire de taxă vamală. stabilirea termenelor de plată etc. . ani. anularea controlului asupra preţului. în interdependenţa între zonă #i mediul extern ce poate modifica condiţiile iniţiale. oferirea unor avantaje suplimentare privind mărimea chiriei solicitate. 1iscul în acest caz î#i are ori inea în lipsa posibilităţilor de control al deciziilor firmelor străine. 1iscul #i incertitudinea în funcţionarea *)+ sunt de re ulă mai mari dec&t în cazul proiectelor convenţionale de dezvoltare industrială. . %lte avantaje importante oferite de *)+ constau în. încă din faza de proiect. După experienţa în timp #i spaţiu realizată în *)+.care depinde de compatibilitatea între necesităţile zonei #i posibilităţile ţării azdă de a oferi mărfuri pentru prelucrare. Se mai practică reducerile asupra impozitului pe venit. *)+ este bine să fie considerată. de schimbările de tendinţă în comerţul internaţional cu mărfuri #i servicii #i în orientarea investiţiilor. !erioada minimă este de . a impozitului pe circulaţie etc. an ajarea liberă a forţei de muncă. iar cea maximă de 8D de ani. inclusiv cu producătorii naţionali. de fluctuaţiile monetare. cel mai important avantaj al activităţilor desfă#urate constă în scutirea de impozit pe venitul obţinut din operaţiunile desfă#urate în interiorul *)+. $n unele zone. Din toate aceste puncte de vedere. ca o formă tranzitorie #i complementară de dezvoltare #i nu ca scop în sine. 1iscul este sporit #i de concurenţa dintre companiile transnaţionale. de ritmul accelerat al pro resului tehnic. !restările le ate de aprovizionarea cu apă #i ener ie. telecomunicaţiile sunt efectuate pe bază de taxe mai avantajoase. transporturile. pentru care se acordă scutiri de impozit. iar investitorii străini sunt scutiţi de plata impozitului pe proprietate. =oate operaţiunile de export > import. pentru atra erea de capital străin nu se efectuează controlul asupra schimbului valutar. se efectuează în valută liber convertibilă. ani(. reducerea totală sau parţială de la impozitare a beneficiilor reinvestite 'de re ulă. iar operaţiunile valutare se realizează la cursurile pieţei libere.

repatrierea profiturilor. dezvoltarea operaţiunilor de import #i export. absenţa controlului asupra schimburilor valutare. care aproape în între ul e este o zonă liberă. introducerea unor tehnolo ii moderne. %vantajele #i eficienţa demonstrată de *)+ fac din acestea un factor propice de realizare a inte rării economice.)ficienţa economică a *)+ constă în cre#teri valorice #i în volum ale activităţilor economice. *)+ permit formalităţi administrative reduse. . de#i nu are ie#ire la mare. Concurenţa între ţările azdă pentru a atra e investitori străini în *)+ este puternică #i există o tendinţă de a le asi ura acestora tot mai multe stimulente fiscale #i financiare. producerea unor mărfuri în condiţii mai avantajoase. Cele mai importante avantaje urmărite de economia locală prin crearea unei *)+ inte rată în pro ramul de dezvoltare al ţării respective derivă din atra erea de capital străin. mai atră ătoare pentru firmele străine este posibilitatea finanţării locale cu dob&nzi moderate. modernizarea economiei cu noi tehnolo ii. Chiar #i )lveţia. cre#terea exporturilor #i enerarea de încasări în valută. $n ultimul timp se observă că oferirea de c&t mai multe stimulente referitoare la reduceri de taxe ori la concesii nu mai este foarte a reată. %#ezarea eo rafică este principalul factor care determină apariţia #i dezvoltarea unei *)+. terestre #i aeriene. precum #i a unor imobilizări de capital în taxe vamale. %vantajele economice rezultate din crearea *)+ presupun cu necesitate o inte rare treptată în pro ramul de dezvoltare a economiei ţării azdă. absenţa contin entărilor la export #i import. posedă în schimb mijloace de transport #i comunicare excelente. costuri reduse pentru depozitare. considerată de investitori un obstacol serios în derularea operaţiunilor. 5nteresele diferiţilor parteneri economici influenţează însă produsul. !anama #i 3on 4on sunt exemple perfecte ale unei situaţii ideale pentru comoditatea transporturilor #i comunicaţiilor. %ctivitatea *)+ se manifestă #i în asi urarea unei c&t mai mari autonomii administrative #i absenţa birocraţiei. *)+ reprezintă un mijloc real de atra ere a capitalurilor străine numai dacă le islaţia lor este permisivă #i încurajează acest fapt.

obţin&nd în schimb o rată mare a profitului. posibilitatea introducerii unor produse nocive. funcţionarea unor societăţi care fac investiţii mici în zonă. %naliz&nd funcţionarea *)+. Fn mijloc de contracarare a acestei tendinţe ne ative. în *)+. la cre#terea în valută a ţării azdă nu a fost semnificativă. #i deci de inte rare a zonei în economia locală. %cest fapt se datorează lipsei de complexitate a industriilor abordate care nu necesită investirea unui capital important #i care se bazează în cea mai mare parte pe procese de muncă intensivă. circa o treime din *)+ sunt constituite ca societăţi mixte(. • • • azdă. este participarea naţională #i internaţională prin intermediul societăţilor mixte'în prezent. contribuţia investitorilor străini. $n ultimii ani se manifestă tendinţa ca *)+ să constituie o enclavă de superioritate tehnolo ică faţă de economia ţării azdă. protecţia socială #i salariul plătit sunt de re ulă mei reduse dec&t în ţara . principalele dezavantaje constatate sunt. $n cea mai mare parte a *)+ s"s demonstrat că realizarea de le ături cu economia ţării azdă este complexă #i dificilă. • riscul nerecuperării investiţiilor efectuate de ţara azdă etc.Studii de specialitate au demonstrat că în ultimii ani. pe plan mondial.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->