Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 1 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 001

Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Energiei electrice de 3,5 kWh , exprimată în funcţie de unităţi din S.I. îi corespunde valoarea: a. 3,5 ⋅ 103 J b. 12,6 ⋅ 103 J c. 0,21⋅ 106 J d. 12,6 ⋅ 106 J (2p) 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, U ⋅ ∆t poate fi scrisă în forma: unitatea de măsură a mărimii R W J a. b. W c. d. J (5p) V V 3. Două conductoare confecţionate din acelaşi material au raportul lungimilor 1 / 2 = 4 . Raportul diametrelor celor două conductoare este d 1 / d 2 = 2 . Raportul rezistenţelor lor electrice are valoarea: a. 4 b. 2 c. 1 d. 0,5 (2p) 4. Formula matematică de calcul a rezistenţei electrice echivalente a grupării serie a n rezistoare este: a. R e =

∑R
i =1

n

i

b. R e =

∑R
i =1

n

1
i

c.

1 = Re

∑R
i =1

n

1
i

d.

1 = Re

∑R
i =1

n

i

(3p)

5. La bornele unui generator electric cu E = 100 V , r = 10 Ω se leagă un consumator. Intensitatea curentului electric prin circuit este I = 2 A . Valoarea rezistenţei electrice a consumatorului este: a. 10 Ω b. 20 Ω c. 30 Ω d. 40 Ω (3p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 001
Rezolvaţi următoarea problemă: Un număr N = 10 generatoare identice cu tensiunea electromotoare E = 2,4 V şi r = 0,4 Ω se leagă în serie la bornele unui circuit, ca în figură. Rezistorul care are rezistenţa electrică R 0 = 6 Ω este confecţionat dintr-un fir metalic cu lungimea = 50 cm şi aria secţiunii transversale S = 0,1 mm 2 . Determinaţi: a. rezistivitatea electrică a materialului din care este confecţionat rezistorul; b. rezistenţa echivalentă a grupării de rezistoare când comutatorul K este închis; c. intensitatea curentului electric prin circuit când comutatorul K este deschis; d. tensiunea electrică între punctele A şi B când comutatorul K este închis.

(15 puncte)

Proba E, F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 001

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Două becuri cu puterile nominale P1 = 100 W şi, respectiv P2 = 60 W , legate în serie, sunt conectate la bornele unei surse cu t.e.m. E = 100 V . Puterea electrică furnizată de sursă are valoarea P = 200 W . Ambele becuri funcţionează la parametrii nominali. Determinaţi: a. valoarea rezistenţei interne a sursei; b. valoarea tensiunii la bornele sursei; c. valorile rezistenţelor electrice ale filamentelor celor două becuri; d. randamentul circuitului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 2 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 002

Se consideră sarcina electrică e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Precizaţi care dintre mărimile fizice de mai jos este mărime corespunzătoare unei unităţi de măsură fundamentale în S.I.: a. rezistenţa electrică b. tensiunea electrică c. sarcina electrică d. intensitatea curentului electric (2p) 2. Dependenţa intensităţii curentului electric printr-un rezistor de tensiunea electrică aplicată la bornele acestuia este reprezentată în graficul alăturat. Rezistenţa electrică a rezistorului are valoarea: a. 5,0 Ω b. 3,6 Ω c. 1,8 Ω d. 0,2 Ω (3p) 3. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a mărimii fizice exprimată prin produsul I ⋅ ∆t poate fi scrisă sub forma: a. J ⋅ V b. J ⋅ V -1 c. V ⋅ Ω d. W (5p) 4. Trei generatoare electrice identice sunt grupate în paralel. Tensiunea electromotoare a unui generator are valoarea E = 12 V , iar rezistenţa internă a acestuia r = 3 Ω . Tensiunea electromotoare echivalentă şi rezistenţa internă echivalentă a grupării, au valorile: a. 3 V; 1Ω b. 3 V; 3 Ω c. 12 V; 1Ω d. 12 V; 3Ω (3p) 5. Un bec are la temperatura de 00C rezistenţa electrică R0 = 37,5 Ω . Dacă la bornele lui se aplică tensiunea este U = 60 V atunci becul consumă o putere P = 30 W . Considerând cunoscut coeficientul de temperatură

al rezistivităţii filamentului α = 10 −3 grad−1 şi neglijând modificarea dimensiunilor filamentului cu temperatura, temperatura filamentului este egală cu: a. 2600 0 C b. 2500 0 C c. 2400 0 C d. 2200 0 C (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 002
Rezolvaţi următoarea problemă: Porţiunii de circuit cuprinsă între A şi B i se aplică o tensiune electrică variabilă. Dependenţa de timp a acestei tensiuni este redată în graficul alăturat. Valorile numerice ale mărimilor ce caracterizează elementele circuitului sunt: E = 4,5 V, r = 1 Ω, R1=2 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 3 Ω. Determinaţi: a. rezistenţa echivalentă dintre punctele M şi B; b. intensitatea curentului electric prin R2 la momentul t = 10 s; c. momentul de timp la care intensitatea curentului ce străbate rezistorul R1 se anulează; d. intensitatea curentului prin sursă dacă între punctele A şi B se conectează un fir cu rezistenţa neglijabilă.

(15 puncte)

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 002
Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. Se cunosc: E = 24 V , r = 2 Ω , R1 = 10 Ω şi valoarea intensităţii indicate de ampermetrul ideal (R A ≅ 0 ) , I 1 = 1,5 A . Conductoarele de legătură au rezistenţa electrică neglijabilă. Determinaţi: a. energia consumată de către rezistorul R1 în intervalul de timp ∆t = 5 minute; b. rezistenţa electrică a rezistorului R 2 ; c. randamentul circuitului electric; d. puterea disipată în circuitul exterior.

(15 puncte)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 3 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 003

Se consideră sarcina electrică e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Unitatea de măsură a mărimii egale cu produsul dintre tensiunea electrică şi durată este aceeaşi cu a mărimii egale cu raportul dintre: a. energie şi intensitate; b. putere şi tensiune; c. energie şi tensiune; d. rezistenţa electrică şi intensitate. (2p) 2. Pentru a alimenta un aparat electronic portabil sunt folosite trei baterii identice cu t.e.m. 4,5 V fiecare şi rezistenţe interioare neglijabile, conectate în serie. Dacă, din neatenţie, unul dintre elementele galvanice a fost montat cu polaritatea inversă, tensiunea furnizată aparatului va fi: a. 0 (zero) b. 1,5 V c. 4,5 V d. 9 V (3p) 3. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, rezistenţa electrică a unui conductor poate fi determinată cu ajutorul formulei: a. R = ρ ⋅ ⋅ S −1 b. R = ρ ⋅ −1 ⋅ S −1 c. R = ρ ⋅ ⋅ S d. R = ρ −1 ⋅ ⋅ S (5p) 4. Înmulţind rezistenţa echivalentă a grupării în serie Rs a două rezistoare ohmice R1 şi R2 (R1 > R2) şi rezistenţa echivalentă a grupării rezistoarelor R1 şi R2 în paralel Rp obţinem Rs·Rp = 18 Ω2, iar împărţind aceste rezistenţe echivalente obţinem Rs:Rp = 4,5. Rezistenţa R1 a primului rezistor este: b. R1 = 9 Ω; c. R1 = 18 Ω; d. R1 = 36 Ω. (3p) a. R1 = 6 Ω; 5. Un generator de t.e.m. continuă alimentează un circuit electric a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată. Atunci când rezistenţa echivalentă a circuitului este egală cu rezistenţa internă a generatorului: a. intensitatea curentului care parcurge circuitul are valoarea maximă. b. tensiunea la bornele generatorului are valoarea maximă. c. puterea electrică debitată de generator în circuitul exterior are valoarea maximă. d. randamentul circuitului electric are valoarea maximă. (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 003

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul alăturat conţine: un acumulator A cu t.e.m. E0 = 12 V şi r0 = 2 Ω , o baterie formată din două generatoare G1 şi G2 având t.e.m E1 = 24 V şi E2 = 32 V şi rezistenţele interioare r1 = r2 = 4 Ω, precum şi un reostat cu cursor (vezi figura alăturată). a. Calculaţi rezistenţa internă echivalentă re a grupării celor două generatoare G1 şi G2. b. Determinaţi valorile intensităţii curenţilor electrici care se stabilesc prin generatoarele G1 şi G2 dacă între bornele a şi b conectăm un conductor cu rezistenţa neglijabilă. c. Stabiliţi t.e.m echivalentă a grupării generatoarelor G1 şi G2. d. Determinaţi valoarea R a rezistenţei reostatului, astfel încât intensitatea curentului prin acumulatorul A să fie egală cu 1 A.

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 003

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul a cărui schemă electrică este reprezentată în figura alăturată este format dintr-un acumulator şi un reostat cu cursor având rezistenţa maximă R m = 30 Ω . Pentru o anumită poziţie C a cursorului tensiunea la bornele reostatului este U ab = 9 V , puterea disipată de reostat este P = 13,5 W , iar puterea disipată în interiorul acumulatorului este Pint = 4,5 W . Determinaţi: a. puterea dezvoltată de acumulator, Pacumulator când cursorul se află în poziţia C; b. t.e.m. a acumulatorului E; c. randamentul transferului puterii de la acumulator către consumator, când cursorul se află în poziţia C; d. rezistenţa interioară a acumulatorului.

SUBIECTUL II – Varianta 004 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figura alăturată sursa are tensiunea electromotoare E = 22 V .m. c. ştiind că puterea disipată în interiorul generatorului este de 19 ori mai mică decât puterea disipată de consumator.e. rezistenţa electrică R a consumatorului. B.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. O baterie este formată din 10 surse identice.3 Ω . (3p) 3. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.toate profilele. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Bateria se conectează la bornele unui rezistor de rezistenţă R = 10 Ω . 6000C c. Dacă 5% din tensiunea U se pierde pe conductoarele de legătură. randamentul circuitului electric are valoarea maximă. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Rezistenţa electrică a unui fir de cupru la „rece” (00C) este egală cu 10 Ω. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . intensitatea curentului electric indicat de un ampermetru ideal (R A ≅ 0 ) conectat în serie cu rezistorul R 2 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Ministerul Educaţiei.e. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 2160 J c.F: Probă scrisă la Fizică C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 8200C d. Tensiunea la bornele generatorului este egală cu U = 80 V . Temperatura la care rezistenţa firului de cupru devine egală cu 34 Ω are valoarea: a. c. b. intensitatea curentului care parcurge circuitul are valoarea maximă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5200C b. Valoarea coeficientului de temperatură al cuprului este egal cu 4·10-3 grd-1. rezistenţa electrică R1 a conductoarelor de legătură.toate profilele şi specializările. Dintr-o sârmă de cupru de rezistenţă R se confecţionează un pătrat. Determinaţi: a. d. iar rezistorii din circuit au rezistenţele electrice R1 = R 4 = 3.m. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 004 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. rezistenţa electrică echivalentă a circuitului exterior. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. D. puterea electrică debitată de generator în circuitul exterior are valoarea maximă.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 3R / 16 b. caracterizate de t. . d. 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Un generator de t. J ⋅ s d. b.1 C. 6R / 4 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 4 . J (2p) s s 2. MECANICĂ. determinaţi: a. tensiunea la bornele generatorului are valoarea maximă. t. c.e. continuă alimentează un circuit electric a cărui rezistenţă variabilă este egală cu rezistenţa internă a generatorului. Proba E. În această situaţie: a. tensiunea electrică la bornele grupării paralel. R 5 = R 6 = 3 Ω .I. Energia dezvoltată de rezistor într-un minut este egală cu: a. Rezistenţa echivalentă dintre bornele A şi B este egală cu: a. d. R / 4 (5p) 4. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. c. filiera vocaţională . C. R 2 = R 3 = 2 Ω . b. 21600 J (3p) 5. a mărimii fizice exprimate prin produsul dintre tensiune şi intensitate este: J W a. 360 J b. E = 12 V şi rezistenţă internă r = 1 Ω legate în serie. SUBIECTUL III – Varianta 004 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un aparat electric consumă puterea P = 76 W atunci când este conectat la bornele unui generator prin intermediul unor conductoare având rezistenţa electrică totală R1 . rezistenţa internă r = 1 Ω . intensitatea curentului electric I 1 prin rezistorul R1 . 3R / 4 c. adică: A. 8750C (2p) Ministerul Educaţiei. 3600 J d.2009 Proba scrisă la Fizică C.m. intensitatea curentului electric prin consumator. unitatea de măsură în S. a generatorului.

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. C ⋅ s d. Considerând că întrerupătorul K este deschis determinaţi: a. Între rezistenţa circuitului exterior R şi rezistenţa interioară a sursei r există relaţia: a. Intensitatea curentului prin ramura principală este I = 1. SUBIECTUL III – Varianta 005 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul a cărui schemă electrică este reprezentată în figura alăturată conţine trei rezistori cu rezistenţele electrice R1 = 3 Ω. fiecare având tensiunea electromotoare E = 6V şi rezistenţa electrică internă r = 0. filiera vocaţională .2009 Proba scrisă la Fizică C.F: Probă scrisă la Fizică C. R = 2 ⋅ r d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. respectiv. R 2 şi R 3 . d. C m b. B. R 2 = 6 Ω.1 C. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. electronii d. A c. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele folosite în manualele de fizică. SUBIECTUL II – Varianta 005 Rezolvaţi următoarea problemă: Reţeaua electrică din figura alăturată este alcătuită din trei rezistori cu rezistenţele electrice R1 = 7 Ω. intensitatea curentului prin rezistorul R 2 . Purtătorii liberi de sarcină electrică în conductoarele metalice sunt: a. energia electrică disipată de rezistorul R 2 în intervalul de timp ∆t = 20 min . intensitatea curentului electric prin latura ce conţine rezistorul R 3 .Ministerul Educaţiei. Scurtcircuitând pe rând trei acumulatoare electrice. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .3 Ω .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Dacă rezistenţa internă a grupării în paralel a celor trei acumulatoare este 1. 30 V d. t. rezistenţa internă a generatorului. 24 V c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Utilizând notaţiile obişnuite din manulele de fizică.toate profilele. R = 8 ⋅ r b.2 Ω. b. (15 puncte) . R 2 = 4 Ω şi R 3 = 6 Ω şi două generatoare electrice identice. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. MECANICĂ. D. c. V ⋅ m (5p) 2. intensitatea curentului electric prin surse dacă întrerupătorul K este închis.2 A . (15 puncte) Proba E. ρ = d. 10 V b. unitatea de măsură a mărimii q exprimate prin raportul este: ∆t a.m. 12 A. electronii şi ionii negativi c. ρ = 0 (2p) 1+ α ⋅ t α ρo 5. rezistenţa echivalentă a grupării rezistorilor R1 . ρ = ρ 0 (1 + α ⋅ t ) b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 5 . 1.e. ρ = c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.toate profilele şi specializările. Randamentul unui circuit simplu are valoarea η = 80% . R 3 = 3 Ω şi un generator cu tensiunea electromotoare E = 12 V . d. prin acestea circulă curenţi având intensităţile. dependenţa de temperatură a rezistivităţii electrice a unui conductor metalic este dată de relaţia: ρo ρ (1 + t ) 1+ α ⋅ t a. 8 A. tensiunea electrică la bornele lui R 2 . c. electronii şi ionii pozitivi (3p) 3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 005 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. b. adică: A. R = r (2p) Ministerul Educaţiei. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 10 A. C. 36V (3p) 4. Determinaţi: a. R = 4 ⋅ r c. EXAMENUL DE BACALAUREAT . puterea consumată de rezistorul R1 . a bateriei astfel formate este: a. ionii b.

având rezistenţa interioară 0. b.22 ⋅ 105 J c. 1 b. numărul electronilor de conducţie care trec în unitatea de timp printr-o secţiune transversală a conductorului. 30% c. C. D. . 2. J ⋅ m −1 ⋅ A −2 b. Folosind datele din grafic.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Dacă rezistenţa internă a bateriei este 3 Ω. a bateriei este: a. R = 60 Ω . B. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.toate profilele şi specializările. U = R ⋅ I (3p) 4. U = R 2 ⋅ I 2 d. intensitatea curentului debitat de sursă pe un circuit exterior de rezistenţă nulă.e. puterea electrică totală dezvoltată de consumatorii din circuit. Generatorul de t. d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. (36 V)·n d.44 ⋅ 10 2 J (3p) Ministerul Educaţiei. t. (4 V)·n b. 4. Unitatea de măsură pentru tensiunea electrică se poate exprima în funcţie de alte unităţi de măsură din S. 7.Ministerul Educaţiei. J ⋅ s −1 ⋅ A −1 c. filiera vocaţională .2009 Proba scrisă la Fizică C. Un acumulator având rezistenţa interioară 0. legate în paralel. randamentul de transfer al energiei de la acumulator la consumator fiind 50%.F: Probă scrisă la Fizică C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 006 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.40 Ω alimentează un consumator.I. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. U = R ⋅ I 2 b. n > 1) acumulatoare electrice grupate în serie. prin aceasta circulă un curent cu intensitatea 12 A.m.44 ⋅ 104 J d. 25% b. c. adică: A.toate profilele. 36 V (oricare ar fi n) (2p) 5. b. randamentul circuitului electric.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. randamentul de transfer al energiei de la noul acumulator la acelaşi consumator devine: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. continuă. 80% (5p) 3. atunci când tensiunea la bornele sursei are valoarea de 30 V . energia dezvoltată pe unul dintre rezistorii de rezistenţă R în timpul ∆t = 30 s . 60% d. care alimentează circuitul are rezistenţa internă r = 2 Ω . tensiunea electromotoare a sursei. c.e. SUBIECTUL II – Varianta 006 Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei surse de tensiune electromotoare se conectează un consumator a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată. J ⋅ s −1 ⋅ A −2 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.m. 4 V (oricare ar fi n) c.44 ⋅ 10 6 J a. Un reşou electric cu rezistenţa R = 100 Ω este alimentat la tensiunea U = 200 V un timp ∆t = 1 h Căldura degajată în acest timp are valoarea: . 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 6 . determinaţi: a. Scurtcircuitând bornele unei baterii de n (n este un număr întreg. În figura alăturată este reprezentată dependenţa tensiunii electrice măsurate la bornele sursei de intensitatea curentului prin sursă. (15 puncte) Proba E. J ⋅ s −3 ⋅ A (2p) 2. d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . U = R 2 ⋅ I c.10 Ω. MECANICĂ. E = 22 V . Tensiunea electrică aplicată la bornele consumatorului are expresia: a. Calculaţi: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.1 C. puterea totală a sursei. valoarea rezistenţei interne a sursei. SUBIECTUL III – Varianta 006 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit electric este alcătuit din trei consumatoare de rezistenţe egale. în forma: a. Dacă înlocuim acumulatorul cu altul. Un consumator conectat într-un circuit electric are rezistenţa electrică R şi este parcurs de un curent având intensitatea I .

Randamentul circuitului electric este: I −I 2I − I S I − IS I −I a. filiera vocaţională . R = (2p) 4Pmax Pmax 2E 5. secţiune S = 1 mm 2 şi rezistivitate ρ = 4 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m . S d. Rezistenţa electrică R a circuitului exterior este: a. R = 4 Ω .1 C. fie că sunt grupate în serie. E 2 = 4 V .7 kWh c.m. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 007 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. R1 = 2 Ω .6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 54 kJ d.e. unitatea de măsură în S.2009 Proba scrisă la Fizică C. R = 2E 2 Pmax d. 80 kJ (3p) Ministerul Educaţiei. a coeficientul de temperatură al rezistivităţii unui conductor metalic este: a.8 A . R = nr c. Rezistenţele interne ale surselor se neglijează. fie că sunt grupate în paralel. căldura dezvoltată în rezistorul R în timpul t = 1min . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ω ⋅ m c. SUBIECTUL II – Varianta 007 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă de tensiune electrică alimentează un rezistor format dintr-un fir de lungime = 8 m . intensitatea curentului creşte la I S = 10 A .4 kWh b. raportul 1 al puterilor dezvoltate în cele două rezistoare. Energia consumată de fierul de călcat dacă funcţionează neîntrerupt timp de 30 min este: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Dacă puterea debitată în circuitul exterior este maximă ( Pmax ). P c. (5p) 2I IS IS I 4. d. Un circuit electric conţine o sursă cu t. R = r / n (3p) 2. tensiunea electromotoare a sursei. P d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.I. S b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. rezistenţa electrică a circuitului exterior este: P E2 E a. pentru ca puterea dezvoltată în noul circuit exterior să fie maximă. tensiunea electrică la bornele sursei.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.e.m E şi rezistenţa internă r şi un consumator a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată. C. Proba E. intensitatea curentului prin rezistorul R . 1. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 7 . Determinaţi: a. grad −1 b. V ⋅ A d. b. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c.toate profilele şi specializările. dacă se scoate din circuit sursa cu t.Ministerul Educaţiei. b. Prin rezistor trece un curent de intensitate I 1 = 1. B. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Ω (2p) 3. E1 .m. R = 0 d. La bornele unui generator electric având intensitatea de scurtcircuit I S = E / r se conectează un consumator.e. R = b. MECANICĂ. E 2 . R = max c. Prin circuit se stabileşte un curent electric de intensitate I . Determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. adică: A. R = r b.toate profilele. Un fier de călcat are puterea nominală P = 1400 W .F: Probă scrisă la Fizică C. 0. Un număr n de generatoare electrice identice având fiecare rezistenţa internă r debitează acelaşi curent electric printr-un circuit exterior ce conţine un rezistor de rezistenţă R . rezistenţa internă pe care ar trebui să o aibă sursa de t. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Dacă se scurtcircuitează bornele sursei. 0. rezistenţa circuitului exterior. rezistenţa internă a sursei. . D. SUBIECTUL III – Varianta 007 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: E1 = 6 V .

d. Determinaţi: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 0.5 V este R = 2 Ω. (15 puncte) . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . J b. 1 Ω b. este: a. Calculaţi: a. 2 Ω c.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. O baterie cu E = 12 V are intensitatea curentului de scurtcircuit ISC = 40 A.03 Ω d. Ω ⋅ m b. 4 Ω (2p) 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 8 . 1. puterea electrică disipată pe rezistorul R 2 . c. rezistenţa internă echivalentă a grupării celor două surse.m.3 Ω b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. tensiunea la bornele rezistorului R1 . D. rezistenţa internă a sursei este: a. Sursa va disipa aceeaşi putere pe o rezistenţă electrică a cărei valoare poate fi calculată cu ajutorul expresiei: 2 a. 3. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. Unitatea de măsură.1 C. căldura disipată de rezistorul R 3 în intervalul de timp ∆t = 1h .2009 Proba scrisă la Fizică C. Ω (5p) 4. c.Ministerul Educaţiei. în S.toate profilele. E = 6 V şi rezistenţa internă r = 4 Ω fiecare. 0. Rezistenţa internă a bateriei este: a. Dacă tensiunea la bornele sursei este U = 1 V. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.m. alimentează o reţea formată din trei rezistoare cu rezistenţele R1 = 6 Ω . rezistenţele interne ale surselor r1 = 2 Ω şi r2 = 2 Ω şi rezistenţa circuitului exterior R = 10 Ω . Ω m c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. O sursă având rezistenţa internă r. A d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 008 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. ca în figura alăturată. căderea de tensiune pe rezistenţa R. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 3 Ω d. R1 /r b. randamentul circuitului. (15 puncte) Proba E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. adică: A. E = 1. 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. b. disipă pe o rezistenţă R1 o putere P. Rezistenţa circuitului exterior unei surse cu t.02 Ω (3p) 5. R 2 = 6 Ω şi R 3 = 1Ω . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. B.e. Ω d. pentru rezistivitatea electrică.e. r 2 / R1 (2p) Ministerul Educaţiei. V (3p) 2. SUBIECTUL II – Varianta 008 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc tensiunile electromotoare E1 = 30 V şi E 2 = 20 V .toate profilele şi specializările. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. U unitatea de măsură a mărimii fizice este: I a. R1r c. V c.. intensitatea curentului prin sursa 1. SUBIECTUL III – Varianta 008 Rezolvaţi următoarea problemă: Două surse cu t. filiera vocaţională .I. C.3 Ω c.F: Probă scrisă la Fizică C. intensitatea curentului prin rezistenţa R. d. r / R1 d.

R 2 = 3 Ω . d. filiera vocaţională . SUBIECTUL III – Varianta 009 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul reprezentat în schema din figura alăturată se cunosc: E1 = 20 V . d. 3.6 ⋅ 10 9 J d. 3. conectate în serie.6 ⋅ 10 6 J c.25 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 9 .75 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m ).7 A d. C. 27. 0. Determinaţi: a. Un consumator cu rezistenţa electrică R este alimentat la o baterie formată din n generatoare electrice. Determinaţi: a.75 Ω . r 2 = 0. 1. adică: A. I = (3p) R+r R+r R + nr R +r /n Ministerul Educaţiei.5 V . iar cursorul se găseşte în poziţia pentru care AC = 0. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior în situaţia în care întrerupătorul K este închis. R 4 = 5 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.5 mA b. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Energia de 1 MWh exprimată în funcţie de unităţi ale SI corespunde valorii: a. W ⋅ Ω −2 d.6 ⋅ 10 3 J b. unitatea de măsură a raportului P / R este: a.75 Ω c. tensiunea electrică U AB la bornele reostatului în situaţia descrisă la punctul d. intensitatea curentului electric prin ramura ce conţine sursa de tensiune. 666. căldura degajată în rezistorul R1 în timpul t = 5 min . având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r. are valoarea: a. R1 = 8 Ω . A 2 (5p) 3. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.e. 275 Ω (2p) 5. de lungime = 100 m . SUBIECTUL II – Varianta 009 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată schema un circuit electric format dintr-un generator de curent electric continuu cu t. 1500 A (3p) 4. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. într-un interval de timp oarecare ∆t . D.2009 Proba scrisă la Fizică C. Dacă tensiunea electrică aplicată la bornele unui rezistor este de 1.m. R 3 = 6 Ω .5 Ω . V ⋅ Ω −1 b. 3.275 Ω b. 2. confecţionat din aluminiu ( ρ Al = 2. 3. b. I = c. 1. c.1 C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 009 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. puterea disipată în rezistorul R 4 . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică.5 A c. Rezistenţa unui conductor liniar. expresia energiei disipate în interiorul sursei în situaţia descrisă la punctul c.AB. intensitatea curentului electric care îl străbate este: a. omogen.5 Ω d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. după închiderea întrerupătorului K. I = b.6 ⋅ 10 12 J (2p) 2. în situaţia în care cursorul se află în punctul B. Intensitatea curentului electric prin consumator este: nE E nE E a. Proba E. . randamentul unui circuit simplu format din sursa 2 şi rezistorul R 4 . intensitatea curentului electric prin firul metalic în situaţia în care întrerupătorul K este deschis. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . iar rezistenţa electrică a acestuia de 1 kΩ . 1. I = d. b. V ⋅ A −2 c. MECANICĂ.6.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele. r1 = 0.toate profilele şi specializările.Ministerul Educaţiei. E = 24 V şi cu rezistenţă internă r = 0.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. un fir metalic având rezistenţa R1 = 10 Ω şi un reostat a cărui rezistenţă electrică măsurată între capătul A şi capătul B este R2 = 30 Ω . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.F: Probă scrisă la Fizică C. c. B. cu aria secţiunii transversale de 1 mm 2 . E 2 = 12 V .

rezistenţa echivalentă a circuitului exterior este egală cu rezistenţa internă a generatorului. 1980 0 C b. b.Ministerul Educaţiei. 1. ampermetrul indică un curent de intensitate I 2 = 3 A . 1 / 32 b. C. Proba E. d. I 2R d. intensitatea curentului ce străbate circuitul şi timpul cât circulă curent prin circuit b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Aceştia sunt legaţi astfel: R1 şi R 2 în paralel. a. cele două grupări paralel fiind înseriate. c. −E − I (R + r ) (3p) Ministerul Educaţiei. Rezistenţa filamentului becului la temperatura de 0 0 C este 11 Ω . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .toate profilele şi specializările.2009 Proba scrisă la Fizică C.1 Ω . E + I (R − r ) c. B. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 1 / 16 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 10 . Calculaţi intensitatea curentului electric prin una dintre surse dacă la bornele acesteia se conectează un fir conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. Calculaţi tensiunea electrică la bornele unei sursei.rezistenţa electrică a rezistorului R 2 .produsul dintre tensiunea la bornele sursei şi intensitatea curentului ce străbate circuitul (5p) 4. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Diametrele secţiunilor transversale sunt în raportul 3 : 2 . d. D. Temperatura de incandescenţă atinsă de filamentul becului are aproximativ valoarea de: a. Determinaţi valoarea intensităţii curentului prin ramura principală a circuitului. −E + I (R + r ) d. Desenaţi schema circuitului electric. Raportul rezistenţelor acestora are valoarea: a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 2020 0 C d. .6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.tensiunea electromotoare şi rezistenţa internă a generatorului.toate profilele. Puterea furnizată de un generator circuitului exterior este egală cu: a. intensitatea curentului ce străbate circuitul şi timpul cât circulă curent prin circuit d. c.produsul dintre tensiunea la bornele sursei. E − I (R + r ) b. fiecare ramură conţinând 3 surse grupate serie.5 A când întrerupătorul K este deschis. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. (3p) ∆t U R 3.F: Probă scrisă la Fizică C. cu filamentul de wolfram ( α = 5 ⋅ 10 −3 K −1 ). b. Dacă întrerupătorul este închis. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 010 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 2000 0 C c. filiera vocaţională . În acest ultim caz. Determinaţi: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. R 2 = 20 Ω. Sursele sunt legate astfel: 2 ramuri legate în paralel.1 C. SUBIECTUL II – Varianta 010 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie este formată din 6 surse identice caracterizate de valorile E = 2 V şi r = 0. 2200 0 C (2p) 5.produsul dintre tensiunea electromotoare a sursei. c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele folosite în manualele de fizică. R 3 şi R 4 în paralel.puterile transmise pe circuitul exterior în cele două situaţii. Bateria astfel formată alimentează patru rezistori cu rezistenţele R1 = 10 Ω. expresia tensiunii electrice UAB este: a.randamentul circuitului electric în cazul în care întrerupătorul K este închis.produsul dintre tensiunea electromotoare a sursei şi intensitatea curentului ce străbate circuitul c. este construit pentru a funcţiona alimentat la o reţea cu tensiunea de 110 V . 1 / 18 c. Pentru porţiunea de circuit reprezentată alăturat. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. adică: A. Două conductoare confecţionate din acelaşi material au lungimile în raportul 1 : 8 . precizaţi care din următoarele expresii are aceeaşi unitate de măsură cu sarcina electrică: I W U2 ∆t a. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. MECANICĂ. R 3 = 4 Ω şi R 4 = 8 Ω . Un bec având puterea nominală de 100 W . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. SUBIECTUL III – Varianta 010 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată rezistorul 1 are rezistenţa R1 = 6 Ω iar ampermetrul ideal (15 puncte) (R A ≅ 0 ) indică un curent de intensitate I 1 = 1. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 1 / 12 (2p) 2.

disipată într-un circuit electric parcurs de un curent cu intensitatea de 5 A . indicaţia unui voltmetru ideal (RV ≅ ∞ ) conectat la bornele bateriei în condiţiile punctului c. Un consumator cu rezistenţa electrică R este alimentat de la o grupare serie de două generatoare având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r. 2 Ω d. 22 Ω b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 011 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. B.Tensiunea electromotoare a generatorului ce alimentează circuitul este: a. În aceste condiţii. la bornele generatorului. cu aceeaşi lungime. C. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. (15 puncte) Proba E. rezistenţa internă a unui singur acumulator.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. D. 12 V (3p) Ministerul Educaţiei. coulombul d. 4I (3p) a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 11 . 1. c. ohmul (2p) 4. SUBIECTUL III – Varianta 011 Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric în care se cunosc R1 = R 2 = R 3 = R 4 = 3 Ω . (15 puncte) . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. amperul b. valoarea puterii maxime debitată pe circuitul exterior în condiţiile punctului c. c. intensitatea curentului electric prin acest fir este: b. indicaţia unui ampermetru ideal (R A ≅ 0) care s-ar lega între bornele M şi N. MECANICĂ. b.2009 Proba scrisă la Fizică C.F: Probă scrisă la Fizică C. d. Determinaţi: a.Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. adică: A.toate profilele şi specializările. b. EXAMENUL DE BACALAUREAT . intensitatea curentului electric prin generator. raportul puterilor consumate de rezistoarele R2 şi R3 .toate profilele. I = 2R + r R+r R + 2r 2R + r 2. d. voltul c. I c. rezistenţa echivalentă între bornele A şi B este: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Dacă se aplică aceeaşi tensiune electrică unui alt fir metalic din acelaşi metal. astfel încât să preia de la generator puterea maximă. dar cu diametrul de două ori mai mare. I = d. 2I d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Unitate de măsură fundamentală în S. 2 V b.I.5 V . valoarea rezistenţei electrice a unui consumator care ar trebui conectat. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior. I = (2p) a. E = 12 V şi r = 1 Ω . ca în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. filiera vocaţională . 6 V c.1 C. este de 216 kJ în timp de 2 h . 6 Ω (5p) 3. singur. Rezistorii identici din figura alăturată au fiecare rezistenţa electrică R = 6 Ω . Tensiunea la bornele bateriei este U = 7. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. La capetele unui fir metalic se aplică o anumită tensiune electrică astfel încât el este parcurs de un curent cu intensitatea I . I = c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. La bornele acesteia este conectată o grupare de becuri identice de rezistenţe R = 3 Ω fiecare. 11 Ω c. este: a. SUBIECTUL II – Varianta 011 Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie formată din 5 acumulatoare grupate în serie are tensiunea electromotoare E = 9 V . Energia electrică totală. Intensitatea curentului electric prin acest consumator este: E 2E 2E E b. I / 2 5.10 V d.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 12 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 012

Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Prin convenţie, sensul curentului electric este: a. de la „+” la „-“ prin interiorul sursei b. de la „+” la „-“ prin circuitul exterior sursei c. sensul deplasării electronilor în circuitul interior d. sensul deplasării electronilor în circuitul exterior sursei (3p) 2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia de mai jos care are dimensiunea unei energii este: b. IRt c. IR 2 t d. U 2t / R (2p) a. URt 3. Puterea electrică a unui consumator cu rezistenţa R = 2Ω la capetele căruia se aplică o tensiune electrică U = 20 V este de: a. 10 W b. 40 W c. 200 W d. 400 W (3p) 4. Tensiunea electrică între punctele A şi B ale circuitului deschis din figura alăturată are valoarea: a. ER / r b. Er / R c. E (5p) d. 0 5. O baterie are tensiunea electromotoare E = 100 V şi rezistenţa internă r = 0,1 Ω este legată la bornele unui rezistor având rezistenţa R = 10 Ω . La bornele rezistorului se conectează un voltmetru având rezistenţa RV = 990 Ω . Tensiunea electrică indicată de voltmetru este: a. 90 V b. 95 V c. 99 V d. 100 V (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 012

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată cele două reostate identice au cursoarele C şi C’ cuplate rigid printr-o tijă de rezistenţă electrică neglijabilă, mişcându-se solidar, astfel că întotdeauna în dreapta se află rezistenţa x, iar în stânga R-x. Rezistenţa electrică totală a unui reostat este R = 10 Ω . Determinaţi: a. expresia rezistenţei echivalente a circuitului exterior conectat la bornele sursei ( E = 30 V, r = 1 Ω ), în funcţie de x; b. valorile lui x pentru care sursa este scurtcircuitată; c. intensitatea curentului prin sursă când rezistenţa echivalentă a circuitului exterior R AB = 2 Ω ; d. căderea internă de tensiune pe sursă când rezistenţa externă este egală cu rezistenţa internă a sursei.

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 012
bateriei este U = 30 V , iar puterea consumată de rezistor P = 15 W .

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie având tensiunea electromotoare E = 32 V alimentează un rezistor R . Tensiunea la bornele a. Calculaţi energia disipată pe rezistor într-un interval de timp ∆t = 1min ; b. Determinaţi valoarea intensităţii curentului prin circuit; c. Calculaţi rezistenţa internă a bateriei. d. Considerând că în paralel cu rezistorul R se leagă un al doilea rezistor cu rezistenţa electrică R1 = 30 Ω , precizaţi dacă randamentul circuitului creşte, scade sau rămâne constant. Justificaţi răspunsul vostru.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 13 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 013

Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Unitatea de măsură a mărimii fizice egale cu produsul dintre intensitatea unui curent electric şi durată este aceeaşi cu a mărimii egale cu raportul dintre: a. energie şi tensiune; b. putere şi tensiune; c. intensitate şi tensiune; d. rezistenţa electrică şi tensiune; (2p) 2. Pentru a alimenta un aparat electronic portabil sunt folosite 6 elemente galvanice identice cu t.e.m. 1,5 V fiecare şi rezistenţă internă neglijabilă, conectate în serie. Dacă, din neatenţie, unul dintre elementele galvanice a fost montat cu polaritatea inversă, tensiunea furnizată aparatului va fi: a. zero b. 1,5 V c. 6 V d. 7,5 V (3p) 3. O baterie de acumulatoare alimentează un consumator a cărui rezistenţă este 3 Ω, randamentul de transfer al energiei de la acumulator la consumator fiind 50%. Dacă înlocuim consumatorul cu altul, a cărui rezistenţă este 1 Ω, randamentul de transfer al energiei de la acumulator la consumator devine: a. 25% b. 30% c. 50% d. 60% (5p) 4. Rezistenţa echivalentă a grupării în paralel a două rezistoare ohmice este de patru ori mai mică decât rezistenţa echivalentă a grupării acestor rezistoare în serie. Dacă primul rezistor are rezistenţa 224 Ω, rezistenţa celui de al doilea rezistor este: a. 56 Ω b. 168 Ω c. 224 Ω d. 672 Ω (2p) 5. O creştere a tensiunii electrice aplicate la bornele unui circuit electric ohmic determină o creştere direct proporţională a: a. rezistivităţii circuitului; b. intensităţii curentului în circuit; c. rezistenţei circuitului; d. tuturor celor trei mărimi fizice de mai sus. (3p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 013
Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figura alăturată este alcătuit din două generatoare identice cu t.e.m. E1 = E2 = 24 V şi rezistenţele interioare r1 = r2 =2 Ω, un acumulator A cu t.e.m. E0 = 12 V şi r0 = 1,2 Ω, precum şi un reostat cu cursor. Determinaţi: a. rezistenţa internă echivalentă r e a grupării celor două generatoare G1 şi G2; b. tensiunea electromotoare echivalentă a grupării generatoarelor G1 şi G2; c. valoarea R a rezistenţei reostatului, astfel încât intensitatea curentului prin acumulatorul A să fie de 1 A; d. intensitatea curentului electric prin generatorul G1, în condiţiile punctului c.

(15 puncte)

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 013
Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată este format dintr-un generator şi un reostat cu cursor având rezistenţa maximă R max = 30 Ω . Pentru o anumită poziţie C a cursorului intensitatea curentului electric care se stabileşte prin circuit este I 1 = 1,5 A , puterea electrică a reostatului este P1 = 13,5 W , iar randamentul transferului de putere de la generator către reostat este η 1 = 75% . a. Determinaţi puterea dezvoltată de generator, Pgen , atunci când cursorul se află

(15 puncte)

în poziţia C; b. Calculaţi t.e.m. E a generatorului; c. Calculaţi valoarea intensităţii curentului care ar trece printr-un conductor de rezistenţă neglijabilă conectat accidental între bornele a şi b. d. Se înlătură conductorul conectat între bornele a şi b. Determinaţi de câte ori scade puterea transferată de generator reostatului când cursorul acestuia este deplasat din poziţia C până în poziţia în care rezistenţa

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 14 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

SUBIECTUL I – Varianta 014

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1 Unitatea de măsură a rezistenţei electrice poate fi scrisă sub forma: b. V ⋅ A c. V ⋅ A −1 d. A 2 ⋅ W −1 (2p) a. W ⋅ A 2 2. Un generator de t.e.m. continuă alimentează un circuit electric a cărui rezistenţă echivalentă variabilă este egală cu rezistenţa internă a generatorului. În această situaţie: a. intensitatea curentului care parcurge circuitul are valoarea maximă; b. tensiunea la bornele generatorului are valoarea maximă; c. puterea electrică debitată de generator în circuitul exterior are valoarea maximă; d. randamentul circuitului electric are valoarea maximă. (5p) 3. Un consumator conectat într-un circuit electric are rezistenţa electrică R şi este parcurs de un curent cu intensitatea I . Energia electrică disipată de consumator are expresia: b. W = R 2 ⋅ I ⋅ t c. W = R 2 ⋅ I 2 ⋅ t d. W = R ⋅ I 2 ⋅ t (3p) a. W = R ⋅ I ⋅ t 4. O sârmă de rezistenţă R este tăiată în trei părţi egale. Una dintre bucăţi se îndoaie sub formă de cerc şi apoi cele trei părţi se montează ca în figură. Rezistenţa echivalentă a grupării este: R R 3R b. c. d. R (3p) a. 3 2 4 5. Două surse electrice cu parametrii E1, r respectiv E 2 , r , E1 ≠ E 2 sunt conectate ca în figură. Între bornele A şi B este conectat un conductor de rezistenţă electrică neglijabilă care este străbătut de curentul de intensitate I . Tensiunea electrică între punctele A şi B este: c. U AB = E 1 − E 2 d. 0 (2p) a. U AB = 2Ir + E1 − E 2 b. U AB = E 2 − E 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 014

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă : În circuitul din figura alăturată se cunosc: E1 = 25 V , E 2 = 15 V , R1 = 100 Ω , R 2 = 75 Ω . Rezistenţele interne ale surselor sunt neglijabile, iar aparatele de măsură sunt ideale (R A ≅ 0, RV → ∞ ) . a. Determinaţi tensiunea electrică indicată de voltmetru când întrerupătorul K este deschis. b. Dacă întrerupătorul K este închis, determinaţi valoarea intensităţii curentului electric măsurat de ampermetru. c. Determinaţi valoarea tensiunii indicate de voltmetru în condiţiile punctului b. d. Presupunem că întrerupătorul este deschis şi printr-o metodă oarecare se micşorează continuu valoarea rezistenţei R2. Determinaţi valoarea rezistenţei pentru care voltmetrul indică o tensiune electrică nulă.

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 014
Rezolvaţi următoarea problemă: Un rezistor de rezistenţă R este conectat la bornele unei surse de curent continuu cu parametrii E şi r. În figura alăturată este reprezentată dependenţa puterii disipate pe rezistor de rezistenţa electrică a acestuia. Determinaţi: a. valoarea intensităţii curentului electric din circuit atunci când R = 2 Ω; b.rezistenţa internă a sursei; c. valorile rezistenţei rezistorului pentru care puterea disipată pe el este jumătate din puterea maximă; d. puterea disipată pe rezistor în cazul în care bornele sursei se leagă printr-un fir ideal.

(15 puncte)

22.e. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Sursele de tensiune sunt ideale (r=0). puterea electrică pe care o consumă împreună rezistoarele R1. iar rezistenţa electrică a acestuia de 5 kΩ . D.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Q1 / Q2 = 1 / 9 b. Se neglijează variaţia cu temperatura a dimensiunilor firului din care este făcut rezistorul. energia electrică pe care o consumă rezistorul R 3 în timpul ∆t = 1min .Trei surse identice având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa interioară r furnizează un curent de aceeaşi intensitate unui circuit exterior de rezistenţă R fie că sunt conectate în serie. R = r c.8 A .9 A d. iar grupările astfel obţinute sunt legate în paralel la bornele generatorului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. J/s 2. W/s d. R 2 si R 3 . b.2009 Proba scrisă la Fizică C. lungimea L = 6.9 mA b. R 2 = 40 Ω. rezistenţa electrică R a unui singur rezistor. MECANICĂ. 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. R = r / 3 d.F: Probă scrisă la Fizică C. valoarea tensiunii electromotoare E 2 . C. filiera vocaţională .5 A (3p) 5. dependenţa rezistenţei electrice a conductorului de natura materialului din care este confecţionat şi de dimensiunile sale este dată de relaţia: S a. Q1 / Q2 = 9 (5p) 3. intensitatea curentului electric care îl străbate are valoarea de: a. 1. E = 1 V şi rezistenţa internă r = 1. Două rezistoare având rezistenţele electrice R1 şi R 2 = R1 / 3 se leagă în paralel la o sursă de tensiune electrică având rezistenţa internă neglijabilă. Proba E. fie că sunt conectate în paralel.m. Dacă tensiunea la capetele unui rezistor este de 4. R = r / 2 b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.5 mA c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 15 . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 0. SUBIECTUL III – Varianta 015 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: E1 = 100 V. iar coeficientul termic al rezistivităţii este α = 2 ⋅ 10 −3 grd −1 . d. unitatea de măsură a mărimii fizice I 2 R se poate scrie în forma: b. B. W ⋅ s (2p) a.1 mm . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. J ⋅ s c.5 V . R = ρ b. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. R = ρS (3p) ρS S 4. R = 3r (3p) Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c.Ministerul Educaţiei. b. adică: A. intensitatea curentului electric prin generator. R1 = R 3 = 20 Ω. corespunde temperaturii de 0 0 C . Intensitatea curentului electric ce trece prin rezistorul R 3 are valoarea I 3 = 2. c. astfel: se leagă câte 5 rezistoare în serie. (15 puncte) . valoarea intensităţii curentului electric prin rezistorul R1 . SUBIECTUL II – Varianta 015 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Dintr-un conductor cu diametrul d = 0. 22. R = ρ d.toate profilele.toate profilele şi specializările. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Q1 / Q2 = 3 d.1 C. Între rezistenţa circuitului exterior şi rezistenţa interioară a unei surse există relaţia: a. d. Q1 / Q2 = 1 / 3 c.6 Ω . valoarea rezistenţei electrice R100 a unui rezistor la 100 0 C dacă valoarea R obţinută la punctul a. R = c. Determinaţi: a. Determinaţi: a.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 015 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. intensitatea curentului electric prin generator dacă cele zece rezistoare împreună cu generatorul formează un nou circuit electric. Cantităţile de căldură degajate în cele două rezistoare în acelaşi interval de timp verifică relaţia: a.28 m şi rezistivitatea electrică ρ = 3 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m se confecţionează prin tăiere în părţi de lungime egală un număr N = 10 rezistoare identice care se conectează în paralel la bornele unui generator având t.

5 ⋅ 10 17 c. Rezistenţa electrică a conductoarelor de legătură se neglijează. Rezistenţa electrică a filamentului unui bec electric la 0 0 C are valoarea R0 = 2. justificând răspunsul vostru. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. expresia care are dimensiunea unei puteri electrice este: b. U 2 / R d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . b. Se cunosc: r1 = 2 Ω .5 Ω (3p) 5. sunt legate în paralel la bornele unui rezistor de rezistenţă R = 5 Ω .toate profilele şi specializările. Sensul lui I 2 este cel indicat în figură. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Determinaţi: a. c. c. b. valoarea E1 a tensiunii electromotoare a generatorului din ramura care conţine rezistorul R1. U / I 2. 25. R1 = 8 Ω . a mărimii fizice US exprimată prin relaţia este: ρ a. puterea electrică disipată de rezistorul R 2 . în fiecare secundă.I. 5 ⋅ 10 18 (3p) 3. Două generatoare identice. B. 2 ⋅ 10 18 d. dacă tensiunea indicată de acesta ar fi mai mare. Determinaţi valoarea tensiunii electrice dintre punctele A şi B. 32. A (5p) 4. SUBIECTUL III – Varianta 016 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. filiera vocaţională . C. R2 = 36 Ω .Ministerul Educaţiei. Determinaţi rezistenţa electrică echivalentă a grupării formate din rezistorii R1 şi R 2 . Se cunosc: E = 60 V .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 016 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. r2 = 4 Ω .5 Ω . R 2 ⋅ I c. Numărul de electroni care trec. SUBIECTUL II – Varianta 016 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 30. U / R (2p) a. I 2 = 0.0 Ω b. rezistenţa electrică a filamentului becului la temperatura de 2000 0 C are valoarea: a. d. Calculaţi valoarea intensităţii curentului care străbate generatorul. R1 = 20 Ω . R3 = 8 Ω şi valoarea tensiunii electrice indicate de voltmetrul ideal (RV → ∞ ) . Ω c.1 C. 1. comparabilă cu cea a circuitului exterior. egală sau mai mică decât tensiunea U indicată de voltmetrul ideal. R2 = 30 Ω .toate profilele. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2Ω d. . 27. având tensiunea electromotoare E = 24 V fiecare.F: Probă scrisă la Fizică C. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. R3 = 80 Ω şi valoarea intensităţii curentului indicată de ampermetrul ideal (R A ≅ 0 Ω) .5 A . D. Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. Proba E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Precizaţi. Dacă se neglijează modificarea dimensiunilor filamentului cu temperatura.5 Ω c. este: a. Se înlocuieşte voltmetrul cu altul având rezistenţă electrică finită. unitatea de măsură în S. E 2 = 36 V . Conductoarele de legătură au rezistenţa electrică neglijabilă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. iar coeficientul de temperatură al rezistivităţii filamentului este α = 5 ⋅ 10 −3 grad −1 . rezistenţa internă a unui generator este: a. Dacă rezistorul este parcurs de un curent de intensitate I = 4 A . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d. V b. 2 ⋅ 10 17 b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. prin secţiunea transversală a unui conductor străbătut de un curent electric a cărui intensitate are valoarea I = 32 mA . 1Ω (2p) Ministerul Educaţiei.2009 Proba scrisă la Fizică C. a. 3 Ω c. 4 Ω b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 16 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .0 Ω d. energia electrică consumată de rezistorul R1 în intervalul de timp ∆t = 20 minute. intensitatea curentului electric prin rezistorul R3 . Ω ⋅ m d. U = 50 V . adică: A.

astfel încât un ampermetru ideal (R A ≅ 0 ) montat între punctele A şi B să indice un curent nul.432 J d.2009 Proba scrisă la Fizică C. Proba E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.F: Probă scrisă la Fizică C. rezistenţa internă a bateriei. D. b.I. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. expresia puterii totale a unei surse este: a. Energia degajată de rezistor într-o oră are valoarea: a.Ministerul Educaţiei.6 W . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. noua valoare a rezistenţei electrice a rezistorului astfel încât puterea debitată de sursă în circuitul exterior să devină egală cu 25. Ω ·m c. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. O baterie cu E = 12 V este conectată la bornele unui rezistor având rezistenţa R = 2. legaţi în paralel. Determinaţi: a. nr d. 1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . P = rI b. P = RI (5p) 3. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Rolul generatorului electric într-un circuit electric este: a. având fiecare E = 2 V şi r = 1 Ω .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. EXAMENUL DE BACALAUREAT . A (2p) 2. Intensitatea curentului de scurtcircuit este I sc = 40 A . .toate profilele şi specializările. Cele două surse sunt identice. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. adică: A. de a închide circuitul d.7 Ω . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. P = EI c. P = RIt d. de a produce electroni b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c.toate profilele. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. de a menţine o tensiune electrică nenulă la bornele circuitului c. de a transforma energia electrică în căldură (2p) 5.1 (15 puncte) C. valoarea rezistenţei R4 . Unitatea de măsură în S. energia consumată de rezistor în t = 10 minute . filiera vocaţională .0. pentru tensiunea electrică este: a. 0.2 Wh b. d. 43. intensitatea curentului electric prin rezistorul R4 . Tensiunea la bornele rezistorului este U = 30 V . V d. SUBIECTUL II – Varianta 017 Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul din figura alăturată. SUBIECTUL III – Varianta 017 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei baterii având tensiunea electromotoare E = 32 V este conectat un rezistor.432 kWh c. tensiunea electrică între punctele A şi B în condiţiile punctului anterior. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 17 . este: n r b. d. Rezistenţa echivalentă a unei grupări de n rezistori identici. (3p) a. R2 = R3 = 3Ω . de rezistenţe r fiecare. c. r r n Ministerul Educaţiei. iar puterea consumată de acesta este P = 6 W .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 017 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Rezistenţele au valorile R1 = 2Ω . intensitatea curentului din circuit. intensitatea curentului prin surse dacă rezistenţa rezistorului R4 este R4 = 2 Ω . Ω b. 432 J (3p) 4. Calculaţi: a. în condiţiile de la punctul c.

36 Ω (3p) Ministerul Educaţiei.F: Probă scrisă la Fizică C. SUBIECTUL III – Varianta 018 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul reprezentat în figura alăturată se cunosc: valoarea tensiunii electrice la bornele becului.5 V . Tensiunea electrică la bornele unui conductor cu rezistenţa electrică R = 5Ω este U = 25 V . rezistenţa electrică R = 12Ω . 400 W (2p) 2. D. Puterea consumată de acesta este de: a. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Determinaţi randamentul transferului energiei electrice de la surse la bec. (15 puncte) Proba E. c. I = 125 A (5p) 3. . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Se înlocuieşte becul cu un rezistor. d. I = 50 mA c.2009 Proba scrisă la Fizică C. rezistenţa internă r1 = 1Ω şi t. b.2 A b. MECANICĂ. 12 ⋅ 10 17 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 18 . indicând rezistorii care fac parte din fiecare grupare serie. pentru rezistenţa electrică poate fi scrisă sub forma: J A V V a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 (2p) V W A V 5. Intensitatea curentului electric prin conductor are valoarea: a.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 018 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.m. E2 = 6 V . c. I. a.e. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Identificaţi grupările serie.5 A .Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.e. I = 0. adică: A. Calculaţi intensitatea curentului electric prin sursă. U = 4. C. d.5 Ω . b.toate profilele şi specializările. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.25 Ω b. Determinaţi valoarea rezistenţei interne a sursei E 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 200 W d. 40 W c. Calculaţi t. 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. I = 5 A d. R 5 = R 4 = 5 Ω . R 3 = 20 Ω . c. fiecare. a sursei E1 . 2 ⋅ 10 15 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.toate profilele. 12 ⋅ 10 −21 b. Determinaţi rezistenţa electrică totală a circuitului. Un consumator la bornele căruia se aplică o tensiune electrică U = 20 V este parcurs de un curent electric de intensitate I = 500 mA . iar rezistorii au rezistenţele electrice R1 = R 2 = 10 Ω . B. Se realizează o grupare paralel de 3 rezistori identici având. filiera vocaţională . b. SUBIECTUL II – Varianta 018 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric din figura alăturată sursa are tensiunea electromotoare E = 220 V şi rezistenţa internă r = 0. a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Rezistenţa echivalentă va fi: a.1 C. 12 ⋅ 10 21 (3p) 4. EXAMENUL DE BACALAUREAT .m. intensităţile curenţilor electrici I = 2 A şi I 2 = 0. Numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a unui conductor străbătut de un curent electric cu intensitatea I = 3200 mA în timpul t = 10 min este: a. Unitatea de măsură în S. Determinaţi intensitatea curentului electric prin latura care conţine rezistorii R 1 şi R 2 . 12 Ω d. d. 0. 10 W b. Determinaţi rezistenţa electrică a rezistorului ştiind că puterea preluată de acesta de la cele două surse este maximă. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 4 Ω c.

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. determinaţi valoarea energiei electrice consumate de cele trei radiatoare în timpul ∆t = 20 min . 10 Ω d. R / 4 (2p) 4. 1. Proba E.rezistor. rezistenţa internă a sursei este egală cu rezistenţa circuitului exterior. b. înseriat cu gruparea radiatoarelor.5 Ω . Determinaţi valoarea rezistenţei unui rezistor care. Rezistenţa rezistorului este egală cu: a. Puterea transferată de la un generator către circuitul extern este maximă când: a. Presupuneţi că cele trei radiatoare se leagă în serie la bornele sursei care asigură tensiunea U 1 = 760 V . Dintr-o sârmă de cupru de rezistenţă R se realizează un cerc. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. SUBIECTUL III – Varianta 019 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Trei radiatoare electrice identice au valorile nominale ale tensiunii şi intensităţii curentului U = 220 V şi respectiv I = 2 A . rezistenţa circuitului exterior are valoare maximă.2 A b. D.F: Probă scrisă la Fizică C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (5p) C. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. 0. 1. filiera vocaţională .toate profilele şi specializările. E = 12 V şi rezistenţa internă r = 1 Ω . O baterie este formată din N = 10 surse identice legate în paralel.1 Ω b.1 C. b. d.m. 20 Ω Ministerul Educaţiei.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 019 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Considerând că se conectează cele trei radiatoare în paralel la bornele unei surse ce asigură o tensiune electrică U = 220 V . Determinaţi intensitatea curentului electric ce trece prin ramura principală în condiţiile precizate la punctul anterior.Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. 10 A d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. le asigură funcţionarea normală. 3R / 4 c. (3p) 3.2009 Proba scrisă la Fizică C. unitatea de măsură în S. rezistenţa internă a sursei este egală cu jumătate din rezistenţa circuitului exterior. MECANICĂ.5 Ω . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 12 A (3p) 5.e. b. a. caracterizate de t. . Determinaţi puterea electrică a unui radiator. valoarea rezistenţei ce trebuie înseriată cu becul pentru ca acesta să funcţioneze normal. b. (2p) s C A V 2.I. rezistenţa internă a sursei are valoare maximă. Intensitatea curentului prin acesta este: a. c. Bateria se leagă la bornele unui consumator de rezistenţă R = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 19 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 3R / 16 b. d.toate profilele. d. Comentaţi rezultatul obţinut. 6 A c. SUBIECTUL II – Varianta 019 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pe soclul unui bec electric sunt inscripţionate următoarele valori: 6 V şi 2 A . adică: A. d. a mărimii fizice exprimate prin produsul U ⋅ ∆t este: J J J J a. 6R / 4 d.2 Ω c. 0. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. c. În graficul din figura alăturată este redată dependenţa puterii dezvoltate de un rezistor conectat la o sursă de tensiune. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Rezistenţa echivalentă dintre bornele A şi B este egală cu: a.9 Ω . în condiţii normale de funcţionare. de pătratul tensiunii aplicate rezistorului. rezistenţa echivalentă a grupării serie bec . c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . în condiţii normale de funcţionare. c. B. Becul este alimentat de la o sursă de tensiune având tensiunea electromotoare E = 12 V şi rezistenţa internă r = 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. dacă acesta este conectat la bornele sursei în paralel cu un rezistor de rezistenţă R = 2. intensitatea curentului electric prin bec. rezistenţa electrică a becului. C.

puterea electrică maximă care poate fi extrasă prin priza protejată cu siguranţa fuzibilă.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. J ⋅ A 2 2.44 ⋅ 10 6 J c. energia electrică folosită de un fier de călcat care funcţionează timp de o oră. d. SUBIECTUL II – Varianta 020 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figură este format din patru generatoare identice (E = 10 V.I.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 020 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 20 . c.. 1 b. Să se determine: a. Un consumator cu rezistenţa de 6 Ω funcţionează la parametri nominali când este străbătut de un curent electric cu intensitatea de 0. r = 2 Ω ) . C. 2. b. tensiunea electromotoare ehivalentă grupării de generatoare când comutatorul K este deschis.1 C. tensiunea electromotoare echivalentă grupării de generatoare când comutatorul K este închis.2009 Proba scrisă la Fizică C. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . EXAMENUL DE BACALAUREAT . 2 Ω c. în forma: b. intensitatea curentului prin rezistor în cazul de la punctul b. Consideraţi că în cursul exploatării rezistenţa electrică a fierului de călcat nu variază şi determinaţi: a. B. d.m. iar priza care urmează să fie folosită pentru alimentarea fiarelor de călcat este protejată cu o siguranţă fuzibilă de I maxim = 50 A . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.toate profilele şi specializările. ρ = R ⋅ ⋅ S d. ρ = R ⋅ −1 ⋅ S −1 c.e.44 ⋅ 10 7 J a.toate profilele. este valabilă relaţia: a. ρ = R −1 ⋅ ⋅ S (3p) 3. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. J ⋅ s ⋅ A −1 d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.Ministerul Educaţiei. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. unitatea de măsură pentru tensiunea electrică poate fi scrisă în funcţie de alte unităţi de măsură din S. 2. Consumatorul va funcţiona la parametri nominali la închiderea întrerupătorului K din circuitul (sursa are t. . b. Dacă vor fi conectaţi în paralel. Doi rezistori identici au rezistenţa echivalentă a grupării serie de 4 Ω. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 4. 1 Ω 5. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. MECANICĂ. numărul de fiare de călcat identice celui descris mai sus care pot fi alimentate în paralel de la priza multiplă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. D. Ω ⋅ A c. E = 1. J ⋅ Ω ⋅ A (2p) a.44 ⋅ 10 5 J d. Un bec electric cu rezistenţa R = 100 Ω este alimentat la tensiunea constantă U = 200 V un interval de timp ∆t = 10 h . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. rezistenţa echivalentă va fi: b. ρ = R ⋅ −1 ⋅ S b. c.5 V şi rezistenţa interioară neglijabilă): (5p) 4. (15 puncte) Proba E. filiera vocaţională .25 A. valoarea rezistenţei electrice a unui fier de călcat. indicaţia unui ampermetru ideal ( R A → 0 ) legat la bornele grupării generatoarelor în cazul comutatorului K deschis. Energia electrică consumată în acest timp are valoarea: . 4 Ω (2p) a. adică: A. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.F: Probă scrisă la Fizică C. SUBIECTUL III – Varianta 020 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un atelier de croitorie se folosesc fiare de călcat . Fiecare fier de călcat are puterea P = 2420 W .44 ⋅ 10 3 J (3p) Ministerul Educaţiei. un rezistor având rezistenţa R = 8 Ω şi comutatorul K. Acestea sunt conectate în paralel la o priză multiplă cu tensiunea U = 220 V . pentru un fir conductor. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 3Ω d.

I. 100 kJ b.2009 Proba scrisă la Fizică C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 21 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a conductorului în intervalul de timp t este: Ut eR Rt etR a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. raportul căldurilor degajate pe rezistorii R 2 şi respectiv R1 în acelaşi interval de timp. Dacă e este sarcina electrică elementară.2 Ω . E = 1 V. 1. 250Ω c. N = b. R4 = 4 Ω . R2 = 12 Ω . Pe soclul unui bec electric este scris: 220 V − 100 W . randamentul circuitului electric.m. c. (15 puncte) Proba E. grupate în paralel. E = 10 V.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 021 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Dependenţa inversului intensităţii curentului electric ce străbate rezistorul. E = 24 V şi rezistenţă internă r = 1 Ω şi rezistoarele R1 = 8 Ω .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Rezistenţa becului în timpul funcţionării la parametri nominali este: b. intensitatea curentului prin rezistorul R1 . d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . de rezistenţa electrică a rezistorului este ilustrată în graficul din figura alăturată. b. r = 1Ω c. Energia electrică de 100 kWh exprimată în funcţie de unităţi de măsură din S. La bornele unei baterii este conectat un rezistor cu rezistenţa electrică R variabilă. N = c.F: Probă scrisă la Fizică C. Determinaţi: a.1 C. Aceleaşi surse grupate în serie furnizează aceluiaşi rezistor conectat la bornele grupării un curent de intensitate I S . N = (3p) eR U Ut Ue 2. 44Ω (3p) a. respectiv R 2 = 20Ω . (5p) (2p) 4. 36 ⋅ 10 6 A ⋅ V d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Determinaţi: a. rezistenţa circuitului exterior. furnizează unui rezistor de rezistenţă R conectat la bornele grupării un curent de intensitate I P . SUBIECTUL II – Varianta 021 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric din figura alăturată conţine o sursă electrică cu t. 125Ω d. 360 ⋅ 10 6 A ⋅ V ⋅ s (2p) 5. adică: A. Raportul intensităţilor curentului prin rezistor în cele două situaţii I P / I S este : R+r R R + 2r 2R + r b.01 Ω d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Pe baza datelor din grafic se poate afirma că tensiunea electromotoare a bateriei E şi rezistenţa sa internă r au valorile: a. 484Ω Ministerul Educaţiei. Două surse electrice identice de rezistenţă internă r .e. filiera vocaţională .toate profilele şi specializările. d. c. E = 10 V. conectate ca în figura alăturată şi alimentate de o baterie cu tensiunea electromotoare E = 90 V şi rezistenţa internă r = 6 Ω . SUBIECTUL III – Varianta 021 Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit electric este format din două rezistoare de rezistenţe R1 = 30Ω .Ministerul Educaţiei. N = d. r = 10 Ω b. C. tensiunea electrică la bornele sursei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. d. 3600 ⋅ 10 6 J c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. E = 1 V. dacă întrerupătorul K ar fi deschis. r = 10 Ω a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. puterea totală dezvoltată de sursă. r R + 2r 2R + r R 3. c. intensitatea curentului prin sursă. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. MECANICĂ. B. Întrerupătorul K este închis.toate profilele. este: a. La capetele unui conductor metalic de rezistenţă R se aplică o tensiune electrică U . (15 puncte) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. sarcina electrică ce străbate rezistorul R 4 în timp de 10 s . D. R3 = 2. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. r = 0.

12 Ω c.toate profilele. tensiunea electrică la bornele rezistorului este de: a. Ştiind că rezistivitatea electrică a unui conductor metalic la 0°C este ρ0 iar coeficientul termic al rezistivităţii este α . Un rezistor are rezistenţa electrică R1 = 8Ω şi poate absorbi. filiera vocaţională .e. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. c. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 22 .5 V d. ρ = ρ 0 (1 + αt ) b. unitatea de măsură în S.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 1. E = 24 V şi rezistenţă internă r = 3 Ω care alimentează un rezistor având rezistenţa electrică R = 9 Ω . adică: A. E = 24 V şi rezistenţa internă r = 1Ω . SUBIECTUL III – Varianta 022 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două rezistoare legate în serie sunt alimentate de un generator electric cu t. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ρ = ρ 0 (1 + αt ) (5p) 3. A c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. intensitatea curentului electric printr-o sursă în situaţia descrisă la punctul b. intensitatea curentului electric prin rezistorul R dacă se consideră că rezistenţa fiecărui conductor de legătură care uneşte punctele A şi B cu bornele rezistorului este R fir = 1 Ω . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 20 V b. Dacă intensitatea curentului electric printr-un rezistor este de 0.01 A iar rezistenţa electrică a acestuia este de 2 kΩ . SUBIECTUL II – Varianta 022 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric reprezentat în figura alăturată conţine trei surse electrice identice cu t. .1 C. rezistivitatea acestuia la temperatura t este dată de expresia: a. 20 Ω c. W d. Cel de al doilea rezistor are rezistenţa electrică R2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. în condiţiile punctului c. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 12 Ω d. b. Rezistenţa internă a generatorului are valoarea: a. 3 Ω (3p) Ministerul Educaţiei.2 V c. rezistenţa electrică a celui de-al doilea rezistor R2 pentru ca primul rezistor să absoarbă puterea maximă admisă. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 4 Ω b.e. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. valoarea maximă admisibilă a intensităţii curentului prin rezistorul R1 . energia electrică consumată de cei doi rezistori în timp de 10 minute.2009 Proba scrisă la Fizică C.F: Probă scrisă la Fizică C. d. a mărimii E2 este: fizice exprimate prin raportul r 2 a. Determinaţi: a. C.02 V (3p) 4.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 022 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 48 Ω (2p) 5.5 Ω sau un alt rezistor cu o rezistenţă electrică de 6 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Un generator electric disipă în circuitul exterior aceeaşi putere electrică dacă la borne sale se conectează un rezistor având o rezistenţă electrică de 1.m. Rezistenţa echivalentă a celor trei becuri legate în serie RS are valoarea: a. MECANICĂ. 30 Ω b. Determinaţi: a.m.toate profilele şi specializările. 0. J (2p) 2. b. fără a se distruge. 0.I. d.Ministerul Educaţiei. ρ = ρ 0 (1 − αt ) d. raportul dintre căderea de tensiune electrică pe rezistorul R şi căderea de tensiune pe firele de legătură în situaţia descrisă la punctul b. ρ = ρ 0αt c. D. c. o putere maximă P1 = 32 W . Rezistenţa echivalentă a trei becuri identice legate în paralel este RP = 4 Ω . 36 Ω d. intensitatea curentului electric prin rezistorul R dacă se neglijează rezistenţa conductoarelor de legătură. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Proba E. valoarea maximă a tensiunii electrice care poate fi aplicată la bornele rezistorului R1 fără a-l distruge.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 23 . Calculaţi: a. B. r = 0.1 C. c. creşte de patru ori. legată în serie cu un reostat. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.5 Ω. Dacă în ambele cazuri intensitatea curentului prin consumator este aceeaşi. d. R2.m.m.toate profilele. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe un bec sunt înscrise valorile 100 W.F: Probă scrisă la Fizică C.5R d. c. 20 Ω (5p) Ministerul Educaţiei. 2020 0 C d. precum şi intensitatea curentului prin rezistorul de rezistenţă R1.2 A.5r c. (15 puncte) R3 B R5 Proba E. D. b. R4 = R5 = 6 Ω. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. R3 = 2 Ω. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. EXAMENUL DE BACALAUREAT . În graficul din figura alăturată este redată dependenţa puterii dezvoltate de un rezistor conectat la o sursă de tensiune. Intensitatea curentului care străbate un conductor termostatat scade de două ori. şi două acumulatoare conectate în paralel la bornele a şi b ale grupării formate din sursă şi reostat. rezistenţa electrică R a reostatului. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. intensitatea I a curentului prin sursă. rezistenţa echivalentă RAB a porţiunii de circuit considerate. SUBIECTUL III – Varianta 023 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figură este alcătuit din: o sursă electrică cu t.e. iar intensitatea curentului electric stabilit printr-un acumulator este I0 = 2 A. s s A A 2. d. pentru care M se cunosc valorile rezistenţelor celor cinci rezistoare: R1 = 6 Ω. şi R3). 1. respectiv în paralel. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .Ministerul Educaţiei. 2000 0 C c.toate profilele şi specializările.I.2009 Proba scrisă la Fizică C. d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. E = 24 V şi rezistenţa interioară r = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Bateriile astfel formate se conectează la bornele unui consumator de rezistenţă R . MECANICĂ. unitatea de măsură în S. Rezistenţa rezistorului este egală cu: a. Coeficientul termic al rezistivităţii wolframului este α = 5 ⋅ 10 −3 grad -1 . (15 puncte) . b. 2 c. C. 110 V. c. 1980 0 C 3. adică: A. I1 = 1. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. 0. R = nr (3p) 5. intensitatea I2 a curentului prin rezistorul de rezistenţă R2. 0.e. Din N surse identice se formează două baterii prin legarea surselor în serie. (2p) a. tensiunea electrică la bornele a şi b ale grupării.2 Ω c. 2200 0 C (3p) a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. R2 R2 = 3 Ω.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 023 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. relaţia corectă dintre rezistenţa consumatorului şi rezistenţa internă a unei surse este: a. d. energia disipată sub formă de căldură în întregul circuit în timpul ∆t = 100 s . În acestă situaţie rezistenţa electrică a conductorului: a. a mărimii fizice exprimate prin produsul R ⋅ ∆t este: J J J W b. R = 0. SUBIECTUL II – Varianta 023 Rezolvaţi următoarea problemă: R1 I1 Consideraţi porţiunea de circuit din figura alăturată. E 0 = 12 V şi rezistenţa interioară r0 = 2 Ω. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. rezistenţa echivalentă RAMB a ramurii superioare (formate din gruparea rezistoarelor R1. Temperatura filamentului în timpul funcţionării becului este egală cu: b. R = r b. scade de două ori. de pătratul intensităţii curentului ce-l străbate. (2p) 4. 10 Ω d. Rezistenţa „la rece (0 0C)” este egală cu 11 Ω.1 Ω b. rămâne constantă. filiera vocaţională . tensiunea UMN indicată de un voltmetru ideal (RV → ∞ ) conectat între bornele M şi N. creşte de două ori. Calculaţi: A I2 a. R4 N b. Fiecare acumulator are t.

RV ≅ ∞ ) . D. A 2 ⋅ Ω 2 d. R = r (3p) r 2 4. Conectând între borna pozitivă şi cea negativă a grupării un conductor metalic de rezistenţă neglijabilă.Ministerul Educaţiei. ambele fiind considerate ideale (R A ≅ 0. 1 mΩ b. pentru măsurarea intensităţii prin circuit şi un voltmetru pentru măsurarea tensiunii la bornele generatorului. 40Ω c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 12 A b. numărul de electroni ce străbat o secţiune transversală a conductorilor de legătură în intervalul de timp ∆t = 2 min 40 s . rezistenţa filamentului becului electric în condiţii normale de funcţionare.1 C. R = c. valoarea intensităţii prin circuit în cazul funcţionării becului la tensiunea nominală. Între rezistenţa internă a sursei şi rezistenţa R există relaţia: 1 r a. b. Rezistenţa electrică a acestui rezistor este: a. tensiunea electromotoare şi rezistenţa internă a generatorului. . în funcţie de cea a intensităţii curentului electric.F: Probă scrisă la Fizică C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 10Ω. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. rezistenţa echivalentă are valoarea R P = 12Ω . 16 A c. Dacă deconectăm unul dintre acumulatoare. B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2009 Proba scrisă la Fizică C. Trei acumulatoare electrice identice sunt legate în paralel. 30Ω (2p) Ministerul Educaţiei. energia consumată de bec în timp de 1 minut. R = 2r b. V 2 ⋅ Ω 2 (3p) a. SUBIECTUL II – Varianta 024 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unui generator electric se conectează în serie un bec şi un reostat. 20Ω.I. atunci când tensiunea la bornele generatorului este nulă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. c. Căderea de tensiune pe un rezistor este U = 10 V . 20Ω. Tensiunea nominală a becului este U n = 12 V .toate profilele. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . de întregul circuit. C. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele şi specializările. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior în condiţiile punctului anterior. energia consumată de la reţea. 40Ω b. SUBIECTUL III – Varianta 024 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un bec electric cu puterea nominală P = 120 W funcţionează la tensiunea nominală fiind alimentat de la reţeaua de curent continuu. În circuit se conectează un ampermetru. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 24 . Ω Ω 2. atunci când este parcurs de un curent de intensitate I = 1 A . 30Ω d. R = d. Graficul din figura alăturată exprimă valoarea tensiunii măsurate de voltmetru. prin conductori de legătură cu rezistenţa totală R = 4 Ω . 10 mΩ c. O sursă de curent continuu disipă pe un rezistor de rezistenţă electrică R puterea maximă pe care o poate transmite circuitului exterior. 18 A d. Rezistenţele electrice ale celor doi rezistori sunt: a. intensitatea curentului prin conductorul metalic devine: a. filiera vocaţională . adică: A. MECANICĂ. curentul prin acesta are intensitatea de 36 A. La conectarea în serie a doi rezistori. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Circuitul este străbătut de un curent electric de intensitate I = 1 A . c. EXAMENUL DE BACALAUREAT . rezistenţa electrică echivalentă a sistemului este RS = 50 Ω . 30Ω. Determinaţi: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 24 A (5p) 5. tensiunea electrică nominală a becului. în timp de o oră. este: A2 V2 b.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b. exprimată în unităţi din S. 1. c. d. La conectarea în paralel a aceloraşi doi rezistori. iar valoarea corespunzătoare a rezistenţei reostatului este R = 10 Ω . 100 Ω (2p) 3. 10 Ω d.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 024 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Proba E. unitatea de măsură pentru puterea electrică. Determinaţi: a.

În reţeaua din figură.1 C. ρ = ρ 0 (1 + αt ) d. determinaţi: a.toate profilele şi specializările.e. Ω ⋅ m2 d. C.e. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Circuitul este modificat prin conectarea voltmetrului în serie cu rezistorul şi ampermetrul. d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . I = (3p) a. Unitatea de măsură în S. Calculaţi tensiunea indicată de voltmetru.e. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 25 . SUBIECTUL II – Varianta 025 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit este format dintr-o sursă de tensiune cu t. filiera vocaţională . respectiv tensiunea la bornele rezistorului R.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 025 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. 4R / 3 b. Două baterii. E şi rezistenţa interioară r sunt conectate în paralel şi debitează pe un consumator cu rezistenţa electrică R. Cunoscând că intensitatea curentului prin sursă este I = 2 A . rezistenţa echivalentă a reţelei este: a. Ω ⋅ m −1 2. adică: A.Ministerul Educaţiei.m. având fiecare t. Desenaţi schema circuitului. B.m. E = 10 V şi rezistenţa internă r = 2 Ω şi un rezistor cu rezistenţa R = 8 Ω . fiecare rezistor are rezistenţa electrică R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 3R / 4 d. Intensitatea curentului electric prin consumator este: E E 2E E b. E şi rezistenţă internă neglijabilă şi trei rezistoare având rezistenţele electrice R1 = 20 Ω . Un ampermetru şi un voltmetru considerate ideale (R A ≅ 0. D. RV → ∞ ) sunt folosite pentru a determina intensitatea curentului din circuit.2009 Proba scrisă la Fizică C. c. Determinaţi căderea internă de tensiune a sursei. (5p) 4r 2r R+r 4R 5. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. Ω −1 ⋅ m (2p) a. I = d. b. c. Ω ⋅ m c. b. I = R+r R +r /2 R+r R + 2r 4. c. R2 = 60 Ω şi R3 = 60Ω . tensiunea electromotoare E a sursei. a. energia disipată în circuitul exterior în timp de 20 minute. tensiunea electrică dintre punctele M şi N.F: Probă scrisă la Fizică C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. b. a rezistivităţii electrice a unui conductor este: b. d. ρ = ρ Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 025 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui schemă este ilustrată în figura alăturată conţine o baterie cu t. 4R c. I = c. Puterea maximă care poate fi transmisă circuitului exterior de o sursă cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r are expresia: E2 E2 E E a. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. Când tensiunea este aplicată între bornele A şi B. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ρ = ρ 0 (1 − αt ) c. ρ = ρ 0αt b.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 3R / 2 (2p) a. (15 puncte) . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Proba E.I.m. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . dependenţa rezistivităţii electrice a unui conductor de temperatură este dată de relaţia: 0 (3p) 1 + αt 3.toate profilele. Specificaţi noile indicaţii ale voltmetrului şi ampermetrului. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. puterea electrică disipată în rezistorul cu rezistenţa R1 . d.

fiecare având rezistenţa electrică R = 4 Ω . adică: A. 9.2009 Proba scrisă la Fizică C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. având rezistenţa egală cu 2Ω . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. 7.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 026 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. B.e. EXAMENUL DE BACALAUREAT .1 C. b. SUBIECTUL II – Varianta 026 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit conţinând un reostat cu cursor ( 0 ÷ 35 Ω ) este alimentat de o sursă cu E = 18 V şi r = 1Ω . D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E = 14 V şi rezistenţa internă r = 3 Ω . P = (2p) R R 5. P = W ⋅ ∆t b. lungimea înfăşurării totale a reostatului ştiind că acesta este confecţionat dintr-un fir de nichelină ( ρ = 42 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m ). • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.F: Probă scrisă la Fizică C. O sursă având rezistenţa internă r poate dezvolta aceeaşi putere pe doi rezistori diferiţi dacă rezistenţele lor satisfac relaţia r = R1 ⋅ R2 . a. c. .m. Nicio sursă cu rezistenţa internă r nu poate dezvolta aceeaşi putere pe doi rezistori diferiţi. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 26 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Calculaţi puterea consumată în circuitul exterior. 1. b. Determinaţi căderea de tensiune UMN între punctele M şi N ale circuitului. Proba E. 5. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.42 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m c.Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Se înlocuieşte gruparea de rezistoare conectată între punctele M şi N ale circuitului cu un consumator având rezistenţa electrică R 2 . Se neglijează variaţia rezistenţei cu temperatura. 3. pentru ca randamentul circuitului să devină egal cu η 1 = 75% . Un rezistor cu rezistenţa electrică R = 2 Ω este construit dintr-un fir metalic cu lungimea = 2 m şi diametrul d = 1 mm .3 mm . tensiunea electrică la bornele reostatului al cărui cursor este poziţionat acum la jumătatea înfăşurării. MECANICĂ. Determinaţi: a. d. Unitatea de măsură a mărimii fizice egale cu raportul dintre intensitatea curentului electric şi tensiunea electrică este: 1 Ω 1 b.46 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m (3p) Ministerul Educaţiei. d. montajul a cărui rezistenţă echivalentă între punctele marcate pe figură are valoarea de 3Ω este: a. tensiunea la bornele sursei corespunzătoare situaţiei în care rezistenţa electrică a reostatului are valoare minimă. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. (5p) 4. c. Cunoscând faptul că toate rezistoarele din montajele de mai jos sunt identice. c. P = U ⋅ I ⋅ ∆t d. Determinaţi valoarea R1 pe care ar trebui să o aibă rezistenţa R a fiecăruia dintre cele patru rezistoare din grupare. La bornele sursei se conectează o grupare de rezistoare identice.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.85 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m d. Rezistivitatea materialului din care este confecţionat rezistorul este egală cu: a. SUBIECTUL III – Varianta 026 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Sursa de tensiune din figura alăturată are t. Ω (2p) a. c.15 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. cu diametrul d = 0.toate profilele şi specializările. Numai o sursă ideală ar putea dezvolta aceeaşi putere pe doi rezistori având rezistenţe diferite. c. C. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. b. d. filiera vocaţională . Alegeţi afirmaţia corectă: a. (3p) 3. expresia puterii electrice consumate de un rezistor este: I2 U2 a.toate profilele. V⋅A V Ω 2. O sursă având rezistenţa internă r poate dezvolta aceeaşi putere pe doi rezistori diferiţi dacă rezistenţele lor satisfac relaţia r = R1 ⋅ R2 . Determinaţi valoarea puterii disipate de consumator ştiind că randamentul circuitului devine egal cu η 2 = 50% . P = c. valoarea I1 a intensităţii curentului corespunzătoare valorii maxime a rezistenţei electrice a reostatului.

Q = 50 kJ (2p) Ministerul Educaţiei. întodeauna egală cu unu. Un număr N = 10 acumulatoare identice. Rezultatul obţinut de un elev în urma rezolvării unei probleme este 10 . EXAMENUL DE BACALAUREAT . Q = 5000 kJ b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. 1. depinde de sensul curentului prin rezistor d. SUBIECTUL III – Varianta 027 Rezolvaţi următoarea problemă: Graficul alăturat prezintă variaţia intensităţii curentului electric debitat de o sursă pe un rezistor. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Folosind datele din grafic. tensiunea electrică la bornele generatorului. c. Q = 500 kJ d. b. energii c. puteri b. Q = 1800 kJ c.2009 Proba scrisă la Fizică C. c. dependentă de sensul curentului prin sursă. b.4 V şi 1440 A (3p) 3. Valoarea puterii electrice disipată pe un rezistor la bornele căruia se aplică o tensiune constantă: a. Sursa are tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. având rezistivitatea electrică ρ = 42 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . V 1. determinaţi: a. Proba E. Legând la bornele bateriei un conductor de rezistenţă practic nulă. pe o rezistenţă R = 5 Ω . iar tensiunea la bornele grupării de becuri are valoarea U bec = 9 V .toate profilele. puterea disipată de sursă pe rezistor atunci când rezistenţa acestuia este egală cu R1 = 3 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 27 . adică: A. rezistenţe electrice (2p) 2. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. d. Căldura disipată în timp de 1 oră. întodeauna mai mare decât unu. 0 V şi 120 A c. întodeauna mai mică decât unu.m. parcursă de un curent de valoare I = 10 A este: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Valoarea numerică a raportului dintre tensiunea la bornele unei surse cu rezistenţa interioară nenulă şi tensiunea electromotoare a sursei este: a. nu depinde de rezistenţa electrică a rezistorului b. Ştiind că generatorul debitează un curent I = 10 A . d. aria secţiunii transversale a conductorilor de alimentare. (15 puncte) . tensiunea electromotoare a sursei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. SUBIECTUL II – Varianta 027 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O instalaţie de iluminat. MECANICĂ. C. acest rezultat poate reprezenta valoarea unei: a. 14. în funcţie de rezistenţa electrică R a rezistorului. energia consumată de rezistor într-un interval de timp t = 5 min dacă rezistenţa acestuia este egală cu R 2 = 8 Ω . tensiunea la bornele grupării şi intensitatea curentului care străbate unul dintre acumulatoare vor avea valorile: a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. sarcini electrice d. este racordată la un generator de curent continuu cu E = 12.120 Ω sunt conectate în paralel. b.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 027 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.5 V şi rezistenţă internă r = 0. determinaţi: a.e.valoarea intensităţii curentului prin circuit dacă se scurtcircuitează bornele generatorului printr-un conductor de rezistenţă internă neglijabilă. valoarea rezistenţei electrice a unui bec. (3p) 5.2 V şi 120 A d. 1. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. d. prin conductori de lungime = 3 m fiecare.Ministerul Educaţiei. este independentă de timpul cât circulă curentul electric prin rezistor (5p) 4. D.25 Ω . 0 V şi 10 A b. B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.F: Probă scrisă la Fizică C. Simbolurile unităţilor de măsură A fiind cele utilizate în manualele de fizică.2 V şi rezistenţa interioară 0.toate profilele şi specializările. filiera vocaţională . putere maximă debitată de sursă pe circuitul exterior. formată din N = 10 becuri identice conectate în paralel. având fiecare t.1 C. este invers proporţională cu intensitatea curentului care circulă prin rezistor c.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 28 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

SUBIECTUL I – Varianta 028

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele folosite în manualele de fizică, nu este unitate de măsură pentru rezistenţa electrică: b. A ⋅ V −1 c. W ⋅ A −2 d. W −1 ⋅ V 2 (3p) a. V ⋅ A −1 2. Trei surse caracterizate de parametrii (E,r), (2E,2r), (3E,3r) sunt legate în serie. Gruparea este scurtcircuitată printr-un conductor de rezistenţă electrică neglijabilă, ca în figura alăturată. Intensitatea curentului de scurtcircuit a sursei echivalente este egală cu: E E 2E 22E b. c. d. (3p) a. 6r r r r 3. Puterea transferată de o sursă electrică circuitului exterior este maximă când: a. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior este minimă; b. intensitatea curentului este minimă; c. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior este egală cu rezistenţa internă a sursei; (2p) d. tensiunea la borne este maximă. 4. Tensiunea la bornele unei surse cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r , la bornele căreia este conectat un rezistor de rezistenţă R , se poate exprima prin relaţia: E ER Er Er b. c. d. (5p) a. R (R + r ) R+r R+r R 5. O grupare N rezistoare legate în paralel este conectată la bornele unei surse de tensiune. Afirmaţia corectă este: a. rezistenţa grupării scade atunci când rezistenţa unui rezistor creşte; b. rezistenţa grupării este mai mică decât rezistenţa oricărui rezistor din grupare; c. intensitatea curentului prin sursă creşte dacă se scoate un rezistor din grupare; d. prin fiecare rezistor trece acelaşi curent. (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 028
Rezolvaţi următoarea problemă: Patru becuri identice notate cu 1,2,3,4 sunt montate ca în circuitul din figură. Sursa de tensiune are rezistenţa internă neglijabilă şi tensiunea electromotoare E = 12 V. Ampermetrul ideal (R A ≅ 0 ) măsoară un curent de 0,3 A. a. Determinaţi rezistenţa echivalentă a circuitului; b. Calculaţi rezistenţa electrică a unui bec; c. Calculaţi tensiunea la bornele becului 2; d. Între punctele b şi c se leagă un fir conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. Se consideră că niciun bec nu se va arde în urma modificării montajului. Stabiliţi care dintre becuri luminează mai puternic. Justificaţi răspunsul.

(15 puncte)

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 028

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Doriţi să folosiţi un calorifer electric şi să-l conectaţi la o priză cu tensiunea U = 220 V . Caloriferul are puterea P = 4840 W , iar priza care urmează să fie folosită pentru alimentarea caloriferului este protejată cu o siguranţă fuzibilă de I maxim = 25 A . Consideraţi că în cursul exploatării rezistenţa electrică a caloriferului nu variază şi determinaţi: a. valoarea rezistenţei electrice a caloriferului; b. puterea electrică maximă care poate fi extrasă prin priza protejată cu siguranţa fuzibilă; c. numărul de calorifere identice celui descris mai sus care pot fi alimentate în paralel de la această priză. d. energia electrică folosită de un calorifer în timp de o oră.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 29 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

SUBIECTUL I – Varianta 029

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. La bornele unei baterii formată din patru generatoare electrice identice, conectate în paralel, fiecare având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa interioară r , se leagă un rezistor cu rezistenţa electrică R . Expresia intensitatăţii curentului electric prin rezistor este: E 4E E E b. c. d. (2p) a. r R + 4r R + 4r R+r R+ 4 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a mărimii U I poate fi scrisă în forma: a. J ⋅ A −2 ⋅ s −1 b. J ⋅ A −1 ⋅ s −1 c. W ⋅ A −2 ⋅ s −1 d. W ⋅ A −1 ⋅ s −1 (5p) 3. Printr-un conductor cu rezistenţa electrică de 10 Ω trece o sarcină electrică de 360 C . Tensiunea electrică la capetele conductorului este de 30 V . Intervalul de timp necesar trecerii sarcinii electrice are valoarea: a. 1 min b. 2 min c. 3 min d. 4 min (3p) 4. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, expresia dependenţei de temperatură a rezistenţei electrice a unui conductor metalic dacă se neglijează modificarea dimensiunilor conductorului cu temperatura este: R0 R0 a. R = R 0 (1 − α ⋅ t ) b. R = c. R = d. R = R 0 (1 + α ⋅ t ) (2p) 1+ α ⋅ t 1− α ⋅ t 2 5. Rezistenţa electrică echivalentă între punctele A şi B ale montajului din figura alăturată este: a. R / 3 b. R / 2 c. 5R / 8 d. 2R / 3 (3p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 029
Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată, R = 5 Ω , iar intensitatea curentului electric prin generator are valoarea I1 = 3 A când comutatorul K este deschis şi I 2 = 3,5 A când K este închis. Determinaţi: a. rezistenţa electrică a grupării de rezistoare conectată la bornele generatorului când comutatorul K este deschis; b. rezistenţa interioară a generatorului electric; c. tensiunea electromotoare a generatorului electric; d. tensiunea electrică la bornele generatorului când K este închis.

(15 puncte)

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 029
Rezolvaţi următoarea problemă: Sursa de tensiune reprezentată în figura alăturată are t.e.m. E = 12 V şi rezistenţa internă r = 1,5 Ω . Iniţial întrerupătorul K este închis, iar tensiunea la bornele becului este egală cu tensiunea sa nominală U bec = 6 V . Tensiunea dintre punctele a şi b ale circuitului este egală cu U ba = 9 V . Cunoscând că R 2 = 2 Ω şi considerând că întrerupătorul este închis, determinaţi: a. rezistenţa electrică a rezistorului R1 ; b. puterea electrică consumată de bec; c. randamentul transferului de putere de la sursă la bec. d. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa electrică a rezistorului R 2 x pentru ca becul să funcţioneze la parametrii nominali dacă se deschide întrerupătorul K.

(15 puncte)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 30 - curent

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Se consideră sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅ 10 −19 C

SUBIECTUL I – Varianta 030

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, expresia corectă a rezistenţei electrice a unui conductor liniar este: ρ ρ S b. R = c. R = d. R = (2p) a. R = ρS ρ S S 2. Bornele unui generator electric, de tensiune electromotoare E = 12 V , se pun în legătură prin intermediul unui conductor de rezistenţă neglijabilă. Intensitatea curentului electric care străbate conductorul are valoarea I = 4,8 A . Rezistenţa internă a generatorului are valoarea: a. 57,6 Ω b. 16,8 Ω c. 7,2 Ω d. 2,5 Ω (3p) 3. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, P unitatea de măsură a mărimii 2 poate fi scrisă sub forma: I V a. b. V ⋅ A c. V ⋅ Ω d. J (5p) A 0 4. Valoarea rezistenţei electrice a unui conductor din aluminiu, la temperatura de 40 C , este R = 22,88 Ω . Coeficientul de temperatură al rezistivităţii conductorului este α ≅ 3,6 ⋅ 10 −3 grad −1 . Valoarea rezistenţei electrice a conductorului la temperatura de 00 C este: a. 33 Ω b. 20 Ω c. 4 Ω d. 2Ω (3p) 5. La bornele unui generator electric se cuplează un rezistor a cărui rezistenţă electrică este R1 = 18 Ω . Se înlocuieşte rezistorul R1 cu un alt rezistor, a cărui rezistenţă electrică are valoarea R 2 = 8 Ω . Puterea disipată de rezistoarele, R1 respectiv R 2 este aceeaşi. Valoarea rezistenţei interne a generatorului este: a. 2 Ω b. 10 Ω c. 12 Ω d. 26 Ω (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 030

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este ilustrată în figura alăturată, se cunosc: E = 15 V , r = 1Ω , R1 = R 2 = R 3 = 6 Ω . Conductoarele de legătură şi ampermetrul se consideră ideale (R A ≅ 0; R conduct. = 0 ) . Determinaţi: a. intensitatea curentului electric care străbate rezistorul R1 când întrerupătorul K este închis; b. tensiunea la bornele generatorului când comutatorul K este închis; c. valoarea intensităţii curentului electric indicat de ampermetru când întrerupătorul K este deschis; d. valoarea intensităţii curentului electric care străbate rezistorul R 2 când întrerupătorul K este deschis.

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.1

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 030

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Doriţi să folosiţi o maşină de gătit electrică şi să o conectaţi la o priză cu tensiunea U = 220 V . Maşina de gătit are cinci ochiuri (plite), care atunci când funcţionează simultan sunt legate în paralel, fiecare folosind puterea P = 4840 W . Priza care urmează să fie folosită pentru alimentarea maşinii de gătit este protejată cu o siguranţă fuzibilă de I maxim = 100 A . Consideraţi că în cursul exploatării rezistenţa electrică a plitelor nu variază şi determinaţi: a. valoarea intensităţii curentului electric printr-o plită atunci când acesta funcţionează normal; b. puterea electrică maximă care poate fi extrasă prin priza protejată cu siguranţa fuzibilă; c. numărul de plite ale maşinii de gătit care pot fi folosite simultan, utilizând această priză; d. energia electrică folosită de o plită în timp de o oră.

de 2 ori mai mică c.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. c. adică: A.e. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 031 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Intensitatea curentului electric de scurtcircuit al bateriei este: a. poate fi pusă sub forma este: A2 a.5 V este R = 1Ω . de 4 ori mai mare d. R = 2r b. rezistivitatea electrică (2p) 2. c. tensiunea electrică b. Rezistenţa circuitului exterior al unei surse cu t. SUBIECTUL III – Varianta 031 Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei baterii cu tensiunea electromotoare E = 12 V şi rezistenţa 1 internă r = 0. tensiunea la bornele sursei are valoarea: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.toate profilele şi specializările.toate profilele.5 Ω . O sursă având rezistenţa internă r disipă puterea maximă pe un rezistor de rezistenţă R conectat la bornele ei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. I sc = 10 A d. puterea electrică d.2009 Proba scrisă la Fizică C. Dacă rezistenţa internă a sursei este r = 0. Dacă firul conductor se taie în două bucăţi egale. Calculaţi tensiunea de la bornele unei surse în cazul descris la punctul c. faţă de cea furnizată iniţial: a.16 Ω ( ≅ Ω) este legat un ansamblu de patru rezistenţe ca în 6 schema electrică reprezentată în figura alăturată.m. Între cele două rezistenţe există relaţia: a. fiecare de lungime 2 . de 4 ori mai mică (5p) 4. Calculaţi valoarea rezistenţei circuitului exterior. EXAMENUL DE BACALAUREAT . de secţiune constantă şi de lungime . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 31 . Mărimea fizică a cărei unitate de măsură în S.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d. C.I. care se leagă în paralel la bornele aceleiaşi surse. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. W ⋅m 1. U = 0. SUBIECTUL II – Varianta 031 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă cu tensiunea electromotoare E = 12 V şi rezistenţa internă r = 1. O baterie cu E = 10 V are rezistenţa internă r = 1Ω .25 V (3p) 3. Un fir conductor omogen. valoarea puterii maxime pe care o poate debita bateria conectată la bornele unui circuit de rezistenţă variabilă. B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . D. R = r 2 d. de 2 ori mai mare b. I sc = 5 A c. b. puterea debitată de sursă pe circuitul exterior. MECANICĂ.2 Ω . c.1 C. (15 puncte) . căldura degajată de rezistorul R3 în intervalul de timp ∆t = 1 min .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. U = 1V c. Bornele bateriei sunt scurtcircuitate prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. I sc = 1A b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. E = 1. intensitatea curentului furnizat de sursă devine. I sc = 15 A (3p) 5. R = r 3 (2p) Ministerul Educaţiei. Se consideră că R1 = R 4 = 1Ω şi R 2 = R3 = 2 Ω . valoarea tensiunii indicate de un voltmetru ideal legat între punctele B şi D .5 V d. rezistenţa electrică c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. U = 0. este conectat la bornele unei surse cu rezistenţă interioară neglijabilă. U = 10 V b. Se conectează la bornele circuitului o grupare paralel formată din 3 surse identice având E = 12 V şi r = 1. Determinaţi valoarea intensităţii curentului din circuit. Calculaţi: a. b.F: Probă scrisă la Fizică C. R = r c. filiera vocaţională . Proba E. Determinaţi valoarea intensităţii curentului ce străbate un fir de rezistenţă neglijabilă ce leagă bornele grupării de generatoare.2 Ω este legată la bornele unui circuit şi se constată că tensiunea la borne este de n = 3 ori mai mare decât căderea de tensiune internă a sursei.

2009 Proba scrisă la Fizică C. a. E 2 = 20 V . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 12000 W (2p) 2.Ministerul Educaţiei.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.25 ⋅ 10 3 Ω ⋅ m 3. un cuptor cu microunde de putere nominală P1 = 800 W şi un frigider de putere nominală P2 = 500 W . 0. C. 2 W b. R1 = R 2 = 1 Ω . Calculaţi intensitatea curentului I 1 . Rezistivitatea materialului din care este confecţionat este: b. b.0 ⋅ 10 −5 Ω ⋅ m d. W c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 032 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.5 m şi secţiune S = 2 mm 2 are rezistenţa electrică R = 5 Ω . 11 A b. ρ = 2. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. A d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 32 . SUBIECTUL II – Varianta 032 Rezolvaţi următoarea problemă: În reţeaua electrică din figura alăturată se cunosc: E1 = 24 V . EXAMENUL DE BACALAUREAT .F: Probă scrisă la Fizică C. Calculaţi: a. energia electrică pe care o consumă frigiderul în timpul t = 15 min . Un consumator care este conectat la reţea un timp t = 10 min consumă energia W = 1200 J . 720 kW d.I. 12 Ω d. Intensitatea curentului electric prin circuit este: a.toate profilele şi specializările. . ρ = 2. Calculaţi căderea de tensiune pe rezistorul R 3 . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.intensitatea curentului prin conductoarele prizei de alimentare de la reţea. ρ = 1. MECANICĂ. Scrieţi expresiile legilor lui Kirchhoff particularizate pentru reţeaua electrică din figura alăturată. 4 Ω c. 120 W c. D. 4. a mărimii fizice descrisă prin relaţia 4r b. b.4 kA (2p) 5. prin intermediul unei prize multiple.1 C.25 Ω b. Un conductor de lungime = 0. V (3p) a. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele. 20 A c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 36 Ω (3p) Ministerul Educaţiei. (15 puncte) Proba E. Un circuit simplu este format dintr-un rezistor cu rezistenţa electrică R = 19 Ω conectat la un generator caracterizat de E = 220 V şi r = 1Ω . adică: A. 1. SUBIECTUL III – Varianta 032 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La reţeaua de 220 V se leagă în paralel. intensitatea curentului electric prin rezistenţa electrică a frigiderului. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Puterea electrică a acestuia este: a. rezistenţa electrică a cuptorului cu microunde. R 3 = 2 Ω . J 4.0 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m (5p) a. c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c. d. Rezistenţele interne ale surselor se neglijează. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .0 ⋅ 10 −2 Ω ⋅ m c. ρ = 2. 22 A d. filiera vocaţională . E2 este: unitatea de măsură în S. Se realizează o grupare serie de 3 rezistoare identice având fiecare rezistenţa electrică R = 12 Ω Rezistenţa echivalentă a grupării va fi: a. B. Determinaţi valoarea tensiunii la bornele sursei E 2 .

F: Probă scrisă la Fizică C. d. 1. (3p) (R + r )2 (R + r )2 R+r (R + r )2 3. Într-o reţea electrică considerăm un ochi determinat de laturile AB. 1. Pt d. 6 V c. Rezistenţa electrică echivalentă a grupării în serie a două rezistoare a şi b (având rezistenţele Ra ≥ Rb ) este 18 Ω. Tensiunea UAD are valoarea: a. BC. expresia care are aceeaşi unitate de măsură ca şi sarcina electrică este: a. Fiecare rezistor are rezistenţa R = 10 Ω .m. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. 1 b. valoarea rezistenţei echivalente între bornele C şi D. intensitatea curentului prin fiecare element dacă legăm la bornele bateriei un conductor metalic de rezistenţă neglijabilă. c. Ω b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Bateria alimentează un reşou.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. J d. .1 Ω. UCD = 6 V. Un circuit simplu este format dintr-un generator cu t. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. W / E c. rezistenţa electrică a reşoului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. b. − 6 V b. 2 d. . . E1 = 1. filiera vocaţională . E şi rezistenţa interioară r. − 42 V d. MECANICĂ. datorită atingerii unor spire ale reşoului. EXAMENUL DE BACALAUREAT . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. W / I b.e. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Gruparea este alimentată la tensiunea U = 220 V prima oară între bornele A şi B. intensitatea curentului prin ramura AB atunci când gruparea este conectată la tensiunea U între bornele C şi D. SUBIECTUL III – Varianta 033 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie de acumulatoare este alcătuită din n =20 elemente.5 (2p) Ministerul Educaţiei.2 V şi rezistenţa interioară r1 = 0. D. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. (15 puncte) Proba E. adică: A. UI (3p) 5. UCB = 24 V. Mărimea fizică egală cu produsul dintre tensiunea electromotoare a generatorului şi intensitatea curentului din circuit se poate exprima în forma: E 2R E2 E 2r E a. d. V (2p) 2. Determinaţi: a. .1 C. noua valoare a puterii consumate de reşou. b. 4.e. se cunosc valorile tensiunilor electrice UAB = 12 V.toate profilele şi specializările. C. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 33 . B. rezistenţa acestuia scade cu 20%. apoi între bornele C şi D. 42 V (5p) 4 Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. dacă. Raportul R a R b dintre valorile rezistenţelor celor două rezistoare este: a. la bornele căruia este conectat prin conductoare de legătură de rezistenţă electrică neglijabilă un reostat având rezistenţa R. A c. c. d. Determinaţi: a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.m. legate în serie. unitatea de măsură din S. pentru mărimea fizică egală cu raportul dintre puterea electrică şi intensitatea curentului electric este: a. intensitatea curentului prin ramura AB atunci când gruparea este conectată la tensiunea U între bornele A şi B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . raportul dintre puterea electrică disipată în interiorul bateriei şi puterea consumată de reşou. Tensiunea la borne este 20 V.Ministerul Educaţiei. fiecare având t. c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. CD şi DA.2009 Proba scrisă la Fizică C.I. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 033 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. valoarea rezistenţei echivalente între bornele A şi B.toate profilele. iar rezistenţa echivalentă a grupării lor în paralel este 4 Ω.5 c. SUBIECTUL II – Varianta 033 Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată o grupare de mai mulţi rezistori identici.

adică: A. r 2 = 0 Ω . Energia electrică consumată de către o sursă având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r într-un interval de timp ∆t . 0. Se realizează o grupare serie de 3 rezistoare identice având fiecare rezistenţa electrică R = 12 Ω . Determinaţi: a. atunci când bornele sursei sunt scurtcircuitate printr-un conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. aria secţiunii transversale a conductorului c.24 A .25 Ω 5. care ar fi echivalent cu rezistenţa serie a acestora. Un rezistor de rezistenţă electrică R = 4 Ω este conectat la bornele unui generator având tensiunea electromotoare E = 12 V . Rezistenţa electrică a unui conductor este invers proporţională cu: a. B. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. J/s d. E 3 = 30 V. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 34 . SUBIECTUL II – Varianta 034 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Doi consumatori electrici sunt confecţionaţi din nichelină cu rezistivitatea ρ = 42 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . temperatura conductorului (2p) 3. 1 Ω (5p) 4. c. 36 Ω (2p) a.I. Determinaţi: a.8 Ω d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.toate profilele şi specializările. respectiv S 2 = 7 mm 2 . 4 Ω c.toate profilele. SUBIECTUL III – Varianta 034 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru reţeaua din figura alăturată se cunosc: r1 = r 3 = 1Ω. MECANICĂ. C. A c. b.1Ω b. intensitatea curentului devine I 2 = 0. valorile R1 şi R 2 ale celor două rezistenţe. EXAMENUL DE BACALAUREAT . d. Rezistenţa echivalentă a grupării va fi: b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 0. energia electrică consumată de către rezistorul R 3 în ∆t = 5 min . La conectarea consumatorului de rezistenţă R1 la un generator de curent continuu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. valoarea rezistenţei interne a generatorului. Intensitatea curentului electric prin rezistorul R 3 are valoarea I 3 = 3 A . R 2 şi R 3 . d. E 1 = 6 V. este dată de expresia: rE 2 E E 2 ∆t (R + r )E ∆t a. aria secţiunii transversale unui conductor confecţionat dintr-un metal cu rezistivitatea ρ1 = 6 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . tensiunea electromotoare a generatorului.1 C. de lungime egală cu a celor doi consumatori. D. având lungimile egale = 100 m şi secţiunile diferite S1 = 21 mm 2 . d. lungimea conductorului b. valoarea tensiunii electromotoare E 2 . (3p) R+r r ∆t ∆t Ministerul Educaţiei.2009 Proba scrisă la Fizică C. b.F: Probă scrisă la Fizică C. filiera vocaţională .5 A . A ⋅ s (3p) a. 1. C ⋅ s 2. puterea totală disipată pe rezistoarele R1. 0. Rezistenţa internă r a generatorului este: a. Proba E. c. Intensitatea curentului electric prin rezistor are valoarea I = 2.2 Ω c. 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 034 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. (15 puncte) . prin acesta trece un curent cu intensitatea I 1 = 0. a mărimii definite prin raportul dintre sarcina electrică şi timp este: b. Dacă se înlocuieşte R1 cu R 2 . intensitatea curentului prin rezistorul R 2 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Ministerul Educaţiei. unitatea de măsură în S. R 2 = 5 Ω . R1 = R 3 = 8 Ω. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c. 12 Ω d.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. rezistivitatea materialului din care este confecţionat conductorul d.64 A . b.

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.5 mm . 363 Ω c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. B. rezistivitatea materialului din care este confecţionat consumatorul. Un voltmetru ideal ( RV → ∞ ) conectat la bornele sursei indică 8 V. 220 Ω d. Un generator de t. Folosind datele din grafic. b. MECANICĂ. Un bec electric cu puterea nominală P = 100 W este alimentat la tensiunea nominală U = 220 V .2 b. . În această situaţie: a. intensitatea curentului prin circuit. 1. valoarea rezistenţei electrice a consumatorului. 100 Ω (3p) a. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. I ⋅ S −1 = ρ −1 ⋅ −1 ⋅ U b. η = 0. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Consumatorul este construit dintr-un fir având lungimea = 125 m şi diametrul d = 0.Ministerul Educaţiei. d. Calculaţi puterea electrică disipată pe consumatorul din circuit.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. d.Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 484 Ω Ministerul Educaţiei.m. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Randamentul ciruitului are valoarea: a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. SUBIECTUL II – Varianta 035 Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată dependenţa intensităţii curentului care parcurge un consumator de tensiunea electrică măsurată la bornele sale. c. O baterie având tensiunea electromotoare egală cu 10 V este conectată la bornele unui rezistor. intensitatea curentului care parcurge circuitul creşte când rezistenţa consumatorului scade. Calculaţi puterea totală a generatorului echivalent. η = 0. η = 0.e. conectate în serie. SUBIECTUL III – Varianta 035 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un consumator electric cu rezistenţa R = 20 Ω este alimentat de două generatoare identice de t.e.6 d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.m. a. η = 0. c. tensiunea la bornele generatorului creşte când rezistenţa consumatorului scade. determinaţi: a.F: Probă scrisă la Fizică C. I ⋅ S −1 = ρ −1 ⋅ ⋅ U 3. dacă acest consumator ar fi conectat la bornele unei surse cu tensiunea electromotoare E = 110 V şi r = 10 Ω . EXAMENUL DE BACALAUREAT . d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. pentru un fir conductor parcurs de un curent electric de intensitate I atunci când la bornele lui se aplică o tensiune U este corectă relaţia: c. b. adică: A. c. Calculaţi energia disipată în timp de un minut pe rezistenţa internă a unei surse. tensiunea la bornele generatorului scade când rezistenţa consumatorului creşte. d. Determinaţi randamentul circuitului electric. E = 22 V şi rezistenţa internă r = 1 Ω . A Am m A 2. C.8 (3p) 4. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. c. (2p) a. unitatea de măsură a rezistivităţii electrice poate fi exprimată în forma: V V A V m b. (15 puncte) Proba E. continuă alimentează un consumator cu rezistenţa variabilă. numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a consumatorului în unitatea de timp atunci când tensiunea aplicată la bornele sale este de 30 V .toate profilele şi specializările. D. Rezistenţa electrică a becului are valoarea: b.4 c. (2p) 5. I ⋅ S = ρ −1 ⋅ −1 ⋅ U d.1 C. b. intensitatea curentului care parcurge circuitul creşte când rezistenţa consumatorului creşte.2009 Proba scrisă la Fizică C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 035 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 35 . filiera vocaţională . I ⋅ S = ρ ⋅ −1 ⋅ U (5p) a.

mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin produsul E ⋅ I ⋅ ∆t poate fi scrisă sub forma: J W b.2009 Proba scrisă la Fizică C. Iniţial întrerupătorul K este închis. 1. Prin rezistor trece un curent de intensitate I = 1. tensiunea electrică la bornele generatorului.toate profilele şi specializările. Rezistenţa porţiunii din circuit pentru care a fost trasat graficul este: a. trece o sarcină electrică de 720 C în timp de 4 minute. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. P / 3 d. iar prin rezistorul unui alt reşou trece o sarcină electrică de 30 C în timp de 10 s . d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. intensitatea curentului prin fiecare bec. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 036 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 0. C. b. Un bec montat într-un circuit electric consumă puterea P . c. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 2 b. I 1 = 2I 2 c. prin două conductoare de lungime = 36 m fiecare şi rezistivitate ρ = 1.Ministerul Educaţiei. O baterie formată din n elemente identice legate în serie. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. s s 5. Numărul de elemente din care este formată bateria este: a. aria secţiunii conductoarelor de alimentare. Proba E. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. Dacă tensiunea la bornele becului se reduce la jumătate şi admitem că rezistenţa electrică a becului nu se modifică. conectat la o sursă de tensiune. filiera vocaţională .F: Probă scrisă la Fizică C. adică: A. rezistenţa echivalentă a becurilor rămase în circuit dacă se deşurubează jumătate din becuri.75 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . 1Ω c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. În figura alăturată este reprezentată dependenţa intensităţii curentului de tensiunea aplicată la capetele rezistorului. R 3 = 1Ω şi R 4 = 4 Ω . Prin rezistorul unui reşou. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 36 . SUBIECTUL II – Varianta 036 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un consumator format din 100 de becuri identice grupate în paralel este conectat la bornele unui generator electric cu tensiunea electromotoare E = 144 V şi rezistenţă internă r = 0. W ⋅ s (2p) a. P b.1Ω b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. b. 6 (3p) Ministerul Educaţiei. 40 Ω (2p) 3. randamentul electric al circuitului dacă se deschide întrerupătorul K .4Ω . (15 puncte) . iar tensiunea la bornele consumatorului este U C = 120 V . D. R 4 .1 V şi rezistenţa internă r = 0. puterea consumată de bec devine: a. energia disipată pe întregul circuit în timp de un minut. intensitatea curentului ce trece prin rezistorul R1 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B.22 Ω . J ⋅ s c. R 2 = 3 Ω . I 1 = 5I 2 d. c.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Determinaţi: a.1 C. Între intensităţile curenţilor ce trec prin cele două reşouri există relaţia: a. I1 = 10I 2 (3p) 2. SUBIECTUL III – Varianta 036 Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă cu tensiunea electromotoare E = 24 V şi rezistenţa internă r = 1Ω alimentează un circuit format din rezistoare grupate ca în figura alăturată. puterea disipată pe gruparea rezistoarelor R 3 . se conectează la capetele unui rezistor de rezistenţă R = 6. MECANICĂ. I 1 = I 2 b. Curentul debitat de generator are intensitatea I = 60 A . 3 c. iar rezistenţele electrice au valorile: R1 = 2 Ω .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. având fiecare tensiunea electromotoare E = 2. Un circuit electric ce conţine un rezistor este alimentat de un generator electric. d.8 A . 10 Ω d. P / 2 c. 4 d.toate profilele. P / 4 (5p) 4.

F: Probă scrisă la Fizică C. 8 mC b. J ⋅ s −1 2. SUBIECTUL III – Varianta 037 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două rezistoare au rezistenţele electrice R1 = 3 Ω şi respectiv R2 = 6 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. V ⋅ A ⋅ s c. Puterile electrice maxime admisibile pentru cele două rezistoare sunt Pm1 = 27 W şi respectiv Pm 2 = 96 W . d. 16 mC c. 4 Ω b. 50 V d. 10 V b. 3 Ω c. adică: A. b. 20 V c.75 ⋅ I 2 . 3 Ω d.m. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. J . Un circuit electric este compus dintr-o baterie cu rezistenţa internă r = 2 Ω şi un rezistor cu rezistenţa electrică R1 = 1 Ω pe care se debitează puterea P. d. Se înlocuieşte rezistorul R1 cu un alt rezistor R 2 pe care sursa debitează aceeaşi putere P.toate profilele şi specializările. (3p) 4.2 Ω fiecare. rezistenţa internă a sursei.randamentul circuitului electric obţinut prin conectarea unui generator electric cu rezistenţa internă r = 2 Ω la bornele grupării serie a celor două rezistoare. tensiunea maximă care se poate aplica grupării paralel a celor două rezistoare. unitatea de măsură în S.I.Ministerul Educaţiei. pentru puterea electrică poate fi scrisă în forma: b. 64 mC . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 32 mC d. (15 puncte) Proba E. O sursă cu t. şi valoarea rezistenţei electrice R = 5 Ω . 100 V (3p) Ministerul Educaţiei. determinaţi: a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. . (2p) a. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior când comutatorul k este închis. Rezistenţa echivalentă între punctele M şi N ale ansamblului de rezistoare identice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 37 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 037 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.toate profilele. Considerând că valorile rezistenţelor electrice nu depind de temperatură. C. grupate ca în figură. D. c. determinaţi: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . filiera vocaţională . este: a. tensiunea electrică la bornele sursei când comutatorul k este deschis. 2 Ω d. intensitatea curentului electric ce trece prin sursă atunci când comutatorul k este închis. Rezistenţa electrică a rezistorului R 2 este: a. V ⋅ A −1 ⋅ s −1 d. Cunoscând tensiunea electromotoare a sursei E = 12 V . intensităţile maxime admisibile ale curenţilor ce trec prin cele două rezistoare. Tensiunea U la bornele sursei are valoarea: a. 8 Ω (2p) 5. b. 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL II – Varianta 037 Rezolvaţi următoarea problemă: În montajul alăturat între intensităţile curenţilor electrici ce trec prin sursa de tensiune când comutatorul k este deschis ( I 1 ) şi respectiv închis ( I 2 ) există relaţia I 1 = 0. c. Variaţia intensităţii curentului printr-un conductor în funcţie de timp este prezentată în graficul alăturat. 1Ω b. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. B. 2 Ω c. 5 Ω .e. tensiunea maximă care se poate aplica grupării serie a celor două rezistoare. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1 C. E = 110 V şi rezistenţa internă r = 1 Ω furnizează un curent electric cu intensitatea I = 10 A . cu rezistenţele electrice de 3.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Valoarea sarcinii electrice care trece printr-o secţiune transversală a conductorului în intervalul de timp cuprins între t1 = 0 s şi t 2 = 8 s este egală cu: a. (5p) 3. MECANICĂ. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .2009 Proba scrisă la Fizică C. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.

C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 1. 75% d. b. P = E ⋅ I c. randamentul transferului de putere de la sursă spre circuitul exterior în situaţia descrisă la punctul a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ω ⋅ m c.I.1 C. P = (3p) a. d.1 Ω 4. rezistenţa internă r = 6 Ω şi rezistenţa electrică R1 = 12 Ω . 0. intensitatea curentului electric I 2 indicată de ampermetrul ideal atunci când ambele comutatoare sunt închise. Proba E. SUBIECTUL III – Varianta 038 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: t. SUBIECTUL II – Varianta 038 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figura alăturată conţine: o sursă cu t. b. Ω −1 (2p) a. căldura degajată în rezistorul R1 în timpul t = 20 min atunci când comutatorul K este deschis. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.e. EXAMENUL DE BACALAUREAT . valoarea maximă a puterii pe care o poate transfera sursa unui circuit exterior a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată. Ω 2. intensitatea curentului prin sursă dacă bornele acesteia sunt scurtcircuitate prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. Ω −1 ⋅ m −1 d. valoarea rezistenţei electrice R2 dacă puterea debitată de sursă pe circuitul exterior este aceeaşi în cazurile în care comutatorul K este deschis sau închis. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Rezistenţa electrică a unui conductor liniar.2009 Proba scrisă la Fizică C. Determinaţi: a. Rezistenţa echivalentă a grupării este: b. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. 20% b. dacă rezistenţa internă a sursei este r = 1Ω . unitatea de măsură în S.toate profilele. E = 24 V . (5p) 5.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 38 .m. . 100Ω (2p) a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. O sursă de tensiune electromotoare E = 20 V debitează în circuitul exterior puterea maximă cu randamentul de: a. c. E = 36 V . 50% c. expresia puterii electrice debitate de un rezistor R conectat la bornele unei surse având E şi r se poate exprima astfel: E2 ER E 2R b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. depinde de lungimea a conductorului conform reprezentării grafice din figura: a. menţinut la o temperatură constantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 038 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. P = 2 R+r (R + r ) (R + r ) 2 3. P = d. filiera vocaţională . b. 80% (3p) Ministerul Educaţiei. dacă ambele comutatoare sunt închise. rezistenţa internă r şi rezistorii cu rezistenţele electrice R = 30 Ω şi R1 = 15 Ω . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .Ministerul Educaţiei. cu secţiunea transversală constantă. d. adică: A. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. rezistenţa internă a sursei. 1 Ω c. B. Ampermetrul ideal (R A ≅ 0 ) indică o intensitate a curentului electric I1 = 1. pentru rezistivitatea electrică este: b. omogen. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.F: Probă scrisă la Fizică C. Determinaţi: a. D. Se leagă în paralel n = 10 rezistoare având fiecare rezistenţa R = 1 kΩ .5 A atunci când comutatorul K este deschis şi K1 este închis. d. c.toate profilele şi specializările.e.m. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior. 1 0 Ω d. MECANICĂ. c.

Determinaţi t. EXAMENUL DE BACALAUREAT . SUBIECTUL II – Varianta 039 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie este formată din 4 generatoare identice. Două generatoare având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r sunt conectate în paralel şi debitează pe un consumator cu rezistenţa electrică R. C. W = UIt d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1 C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. d. I = d. c. În aceste condiţii. I = (2p) a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. W = RI 2t c.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. E = 2 V şi rezistenţa internă r = 2 Ω . (15 puncte) . echivalentă şi rezistenţa interioară echivalentă a bateriei. W = R+r 5. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . E = 36 V şi rezistenţa internă r = 1. Intensitatea curentului electric prin acest consumator este: 2E E 2E E b. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Calculaţi rezistenţa electrică a circuitului exterior. Expresia energiei electrice totale furnizate în timpul t de o sursă de tensiune cu parametrii E şi r care are conectat la borne un rezistor de rezistenţa electrică R parcurs de curent electric de intensitate I. lungimea = 90 m şi este confecţionat dintr-un material cu rezistivitatea ρ = 10 −7 Ω ⋅ m . Calculaţi aria secţiunii transversale a unui fir conductor care are rezistenţa electrică R1 = 3 Ω .m. I = c. 72 Ω (3p) 3. rezistenţa echivalentă între bornele A şi B este: a.e.F: Probă scrisă la Fizică C. Ω ⋅ m c. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. W = rI 2t (3p) a. a rezistivităţii electrice a unui conductor este: a. D.2009 Proba scrisă la Fizică C.toate profilele. SUBIECTUL III – Varianta 039 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui diagramă este ilustrată în figura alăturată conţine două surse identice având fiecare t. 22 Ω d. invers proporţional de intensitatea curentului care-l străbate b.toate profilele şi specializările. direct proporţional de aria secţiunii transversale a conductorului d.e. Ω ⋅ m −1 b.m. intensitatea curentului prin rezistorul R3 .Ministerul Educaţiei. direct proporţional de lungimea conductorului (5p) 4. Determinaţi intensitatea curentului prin ramura principală. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. căldura disipată prin rezistorul R3 în timp de 5 minute.e. Generatoarele sunt grupate câte două în paralel iar cele două grupări paralel sunt conectate în serie. Ω −1 ⋅ m (2p) Ministerul Educaţiei. 1. Ω ⋅ m 2 d. MECANICĂ. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Bateria alimentează un circuit format din rezistorul R1 = 3 Ω legat în serie cu gruparea paralel a rezistoarelor R 2 = R3 = 6 Ω . b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 039 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Rezistenţa electrică a unui fir conductor omogen depinde: a. B. I = r R+r 2R + r R + 2r R+ 2 2. unitatea de măsură în S. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 39 . adică: A. a. Proba E. puterea electrică consumată în circuitul exterior. Rezistorii identici din figura de mai jos au fiecare rezistenţa electrică R = 12 Ω .I. Determinaţi: a. este: E 2t b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. R 2 = 3 Ω şi R3 = 6 Ω . 11Ω c.8 Ω şi trei rezistoare având rezistenţele electrice: R1 = 7 Ω . 2 Ω b. filiera vocaţională . direct proporţional de tensiunea electrică aplicată c.m. randamentul circuitului electric. având fiecare t.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.

1. 30 µC b. Cele trei rezistoare sunt caracterizate prin rezistenţele electrice R1 = R 3 = 200 Ω şi R 2 = 300 Ω .6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Calculaţi energia consumată în timp de 30 min de către rezistorul R 3 . c. 80 µC d. MECANICĂ. La bornele unei surse de tensiune este conectată între punctele A şi B o grupare de rezistori ca în figură. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Din acestea se realizează o grupare paralel care se conectează la bornele grupării celor cinci surse. 9R / 2 E R+r d. filiera vocaţională . Dacă se dublează temperatura absolută a unui conductor metalic conectat la o sursă de tensiune constantă şi se neglijează modificarea dimensiunilor conductorului cu temperatura: a. 2R d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I = U R b.7 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m are aria secţiunii transversale egală cu S = 1. (5p) 4. 3R / 2 c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Acesta este conectat la bornele unei grupări paralel formate din 5 surse identice cu t. SUBIECTUL III – Varianta 040 Rezolvaţi următoarea problemă: Reţeaua electrică din figura alăturată conţine o sursă cu t. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 040 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Calculaţi rezistenţa conductorului. adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 40 .Ministerul Educaţiei. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. în condiţiile precizate la punctul c.toate profilele şi specializările. a. b. b.e. intensitatea curentului electric prin conductor creşte.e. B. Sarcina totală ce străbate secţiunea transversală a conductorului în intervalul de timp cuprins între t1 = 3 s şi t 2 = 11 s este egală cu: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . unitatea de măsură a rezistenţei electrice în S. Calculaţi rezistenţa circuitului exterior. Proba E.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. R b.m e = 1. 110 µC 5.I. W ⋅ s ⋅ A −1 (3p) a. Determinaţi puterea electrică totală furnizată de sursă.7 mm 2 şi lungimea = 200 m .toate profilele. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică expresia legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit are expresia: a. E = 32 V şi rezistenţă internă neglijabilă. d. (15 puncte) . d. Se taie conductorul în patru părţi egale. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.2009 Proba scrisă la Fizică C. C. SUBIECTUL II – Varianta 040 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un conductor confecţionat dintr-un material cu rezistivitatea ρ = 1. Calculaţi intensităţile curenţilor electrici prin cele trei ramuri ale circuitului. J ⋅ s ⋅ A −1 2. Determinaţi intensitatea curentului electric pe care ar indica-o un ampermetru real (R A = 1 Ω ) înseriat cu unul din cei patru conductori. I = U R+r (2p) (2p) (3p) Ministerul Educaţiei. intensitatea curentului electric prin conductor scade d. poate fi sub forma: b.m. R = U I c. Determinaţi tensiunea electrică la bornele grupării de surse. D. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Rezistenţa electrică echivalentă a grupării între punctele A şi B este: a. a.F: Probă scrisă la Fizică C. I = 3. J ⋅ s −1 ⋅ A −2 d. Un conductor este străbătut de un curent a cărui intensitate variază în timp ca în graficul alăturat. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.25 Ω fiecare. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 50 µC c. W ⋅ s −1 ⋅ A −1 c. rezistivitatea acestuia se dublează c. Determinaţi valoarea tensiunii electrice între punctele M şi N.1 C. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.5 V şi rezistenţă internă r = 0. rezistenţa acestuia se dublează b.

V 2 (2p) 4. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 41 . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 2 Ω (5p) 3. Proba E.m. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 041 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. V d. 2 V . a expresiei R ⋅t a.5Ω d. Calculaţi intensitatea curentului măsurat de ampermetru când întrerupătorul K este deschis. rezistenţa electrică internă a generatorului echivalent cu gruparea serie a celor două surse.F: Probă scrisă la Fizică C. R1 = 60 Ω şi parametrii sursei E = 12 V şi r = 1 Ω. rezistenţa şi intensitatea curentului scad b.e. filiera vocaţională . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. t.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Puterile electrice furnizate de surse când asigură alimentarea radiatorului la parametrii nominali sunt: P1 = 300 W şi respectiv P2 = 120 W . a generatorului electric echivalent cu gruparea serie a celor două surse. 4 V . MECANICĂ. b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Dependenţa puterii disipate într-un rezistor de intensitatea curentului care îl străbate este reprezentată corect în figura: (3p) Ministerul Educaţiei. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 0.toate profilele.5 ⋅ U . R = . rezistenţa creşte şi intensitatea curentului scade. D. 2 Ω c. rezistenţa echivalentă şi intensitatea curentului prin sursă se modifică astfel: a. Calculaţi tensiunea indicată de voltmetru când întrerupătorul K este deschis. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. A b. b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4V . exprimată în V este I = 2 − 0. B. Neglijând rezistenţa electrică a conductoarelor de legătură.Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările.5 Ω b. se conectează la bornele sale două surse legate în serie. Precizaţi care va fi indicaţia ampermetrului dacă întrerupătorul K este închis. Relaţia între intensitatea curentului care îl strabate. cu cât s-ar modifica puterea disipată de radiator faţă de puterea sa nominală. 2 V . c. a.Tensiunea electromotoare şi rezistenţa internă a sursei au valorile: a. d. SUBIECTUL III – Varianta 041 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru a asigura funcţionarea unui radiator la tensiunea nominală U = 200 V şi puterea nominală P = 400 W .6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. R = c. W este: unitatea de măsură în S. rezistenţa şi intensitatea curentului cresc d.2009 Proba scrisă la Fizică C. Dacă dintr-o grupare paralel de rezistoare identice conectată la o sursă de tensiune continuă se scoate un rezistor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. . iar rezistenţa electrică a radiatorului ar rămâne constantă. A 2 c. Aparatele de măsură şi firele de legătură sunt ideale. d. randamentul transferului energiei electrice de la surse la radiator. adică: A.I. exprimată în A şi tensiunea aplicată la bornele sale. rezistenţa scade şi intensitatea curentului creşte c. determinaţi: a. C. La bornele unei baterii cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r se leagă un consumator ohmic a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată. Calculaţi rezistenţa echivalentă a circuitului exterior. Justificaţi răspunsul. relaţia de definiţie a rezistenţei electrice este: ρ U ρS a. R = b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.1 C. (3p) 2. dacă conductoarele de legătură ar avea rezistenţa electrică totală R c = 7 Ω . SUBIECTUL II – Varianta 041 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: rezistenţele rezistorilor R = 20 Ω. 1. 0. R = UI (2p) S I 5. d.

mărimea fizică egală cu produsul dintre tensiunea la bornele generatorului şi intensitatea curentului din circuit se poate exprima şi în forma: E 2r ER 2 E 2R Er 2 a. O baterie de acumulatoare este formată prin legarea în serie a 12 elemente având fiecare t. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL II – Varianta 042 Rezolvaţi următoarea problemă: Reţeaua electrică din figura alăturată este formată din rezistoare identice. valoarea raportului dintre puterea absorbită de circuitul exterior şi puterea disipată în interiorul sursei. 2 V şi rezistenţa interioară 0. rezistenţa echivalentă a reţelei între bornele A şi D. c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Rezistenţa sa electrică este: a. unitatea de măsură din S. 0 V şi 16 A.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 042 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. d.e. (15 puncte) Proba E. Determinaţi: a. 0 V şi 0 A. noua valoare a intensităţii curentului electric prin baterie dacă.2 Ω. 5 A (dinspre N). • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. W b.e. fiecare având t. 5. Despre valoarea intensităţii curentului prin cea de-a patra ramură şi despre sensul acestui curent se poate afirma că sunt: a. filiera vocaţională . În timpul funcţionării normale.5 Ω d. d. Într-un circuit simplu format dintr-un generator cu t. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică.Ministerul Educaţiei. se inversează polaritatea unui element al bateriei. E1 = 1. b.m.m.66 Ω (2p) Ministerul Educaţiei. c. 0. E şi rezistenţa interioară r. .4 kΩ b. 24 V şi 0 A. MECANICĂ. 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 1 A (spre N) c. intensităţile I1 şi I2 ale curenţilor prin ramurile ABCD şi AOD dacă la bornele A şi D aplicăm tensiunea UAD = 126 V. pentru mărimea fizică egală cu raportul dintre putere şi tensiune este: a. V d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. legate în serie.5 A.2009 Proba scrisă la Fizică C. EXAMENUL DE BACALAUREAT . rezistenţa electrică a consumatorului. Într-un nod N al unei reţele electrice sunt conectate patru ramuri. (3p) 5. SUBIECTUL III – Varianta 042 (15 puncte) Un consumator este alimentat de un număr n = 6 elemente galvanice. A (2p) 2. având rezistenţa R = 210 Ω fiecare. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 4 A (spre N). b. din eroare.m. (3p) 2 2 2 (R + r ) (R + r ) (R + r ) (R + r )2 3. Determinaţi: a. c.F: Probă scrisă la Fizică C. un reostat având rezistenţa R şi conductoare de legătură de rezistenţă electrică neglijabilă. 11 A (dinspre N) d. d. Ω c. b. d. 135 Ω c. bornele bateriei sunt scurtcircuitate printr-un conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. tensiunea la bornele bateriei şi intensitatea curentului care o străbate vor avea valorile: a. C.1 C. prin primele trei ramuri trec curenţi electrici având intensităţile: 2 A (spre N).toate profilele şi specializările. D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. de câte ori scade puterea transmisă consumatorului dacă.toate profilele. B. 11 A (spre N) (5p) 4. Legând la bornele bateriei un conductor de rezistenţă practic nulă. 1 A (dinspre N) b.5 V şi rezistenţa interioară r = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 42 . 24 V şi 16 A. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Un consumator alimentat la tensiunea U = 90 V consumă o putere P = 60 W . intensitatea curentului printr-un element este egală cu I = 0. b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . rezistenţa echivalentă R1 a ramurii ABCD.e. RAD.I. c. RAF. 1. adică: A. în mod accidental. rezistenţa echivalentă a reţelei între bornele A şi F.125 Ω.

∑E = ∑ R Ii k k =1 i =1 n m d. c. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. SUBIECTUL III – Varianta 043 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: R1 = R 2 = R 3 = R 4 = 4 Ω . tensiunea electrică între punctele A şi B.toate profilele. E1 = 12 V şi E 2 = 8 V . energia degajată sub formă de căldură de rezistorul R1 în ∆t = 10 min . Printr-un rezistor cu rezistenţa electrică 4 Ω trece un curent electric de 0. fiind parcurs de un curent electric cu intensitatea I = 2 A . Se neglijează rezistenţele interne ale surselor. dacă rezistivitatea electrică la 0 0 C are valoarea ρ 0 = 10 −7 Ω ⋅ m . 1. D.F: Probă scrisă la Fizică C. 30 J b. EXAMENUL DE BACALAUREAT . unitatea de măsură a rezistivităţii electrice poate fi scrisă în forma: b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Calculaţi intensitatea curentului electric prin generator în acest caz. puterea electrică disipată pe rezistorul R 4 . ρ = 1 + α (t − t 0 ) ρ0 b.toate profilele şi specializările. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. a. d. 1200 J (2p) 5. Notaţiile fiind cele folosite în manualele de fizică. C. i ∑I R i i =1 m i =0 (2p) 2. J ⋅ m ⋅ A −2 ⋅ s −1 (3p) a. 2R. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Determinaţi rezistivitatea electrică a materialului din care este confecţionat conductorul la temperatura t = 200 0 C . J ⋅ m ⋅ A −2 ⋅ s c.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 043 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.Ministerul Educaţiei. 11 d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .2009 Proba scrisă la Fizică C. dependenţa de temperatură a rezistivităţii electrice poate fi exprimată prin relaţia: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Proba E. ρ = ρ 0 [1 − α (t + t 0 )] d. 120 J d. Determinaţi: a. Energia degajată de rezistor sub formă de căldură are valoarea: a. Coeficientul termic al rezistivităţii este α = 2 ⋅ 10 −3 K −1 . adică: A.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ρ = ρ 0 [1 + α (t − t 0 )] c. cele două capete fiind sudate între ele. J ⋅ m ⋅ A 2 ⋅ s −1 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. c. b. Determinaţi rezistenţa electrică a conductorului metalic. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele folosite în manualele de fizică. SUBIECTUL II – Varianta 043 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un fir conductor confecţionat dintr-un material cu rezistivitatea electrică ρ = 10 −7 Ω ⋅ m . Se leagă bornele sursei la capetele unui diametru al cercului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 43 . 6 c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele folosite în manualele de fizică. MECANICĂ. ∑U = ∑ I R k i k =1 i =1 n m i c. cu lungimea = 1 m şi aria secţiunii transversale S = 0. B. 36 (3p) Ministerul Educaţiei. ∑E = ∑I R k i k =1 i =1 n m i b. filiera vocaţională . intensitatea curentului electric prin rezistorul R 2 . ρ = 1+ α t0 + t ( ρ0 ) (5p) 3.02 mm 2 se leagă la bornele unui generator electric cu rezistenţa electrică interioară r = 1 Ω . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.1 C. 5 b. J ⋅ m −1 ⋅ A −2 ⋅ s −1 4. 3R este: a. Din firul metalic se realizează un contur de formă circulară. Raportul dintre rezistenţa echivalentă a grupării serie şi cea a grupării în paralel a rezistoarelor R. expresia matematică a celei de-a doua legi a lui Kirchhoff aplicată unui ochi de reţea care conţine atât surse de tensiune cât şi rezistori este: a. (15 puncte) . 60 J c. Calculaţi tensiunea electromotoare a generatorului electric dacă rezistenţa firului metalic este R = 5 Ω .5 A timp de 1min .

200 mA (2p) Ministerul Educaţiei.3 mm şi lungimea = 1.m. 6.toate profilele. Un fir electric confecţionat din cupru (de rezistivitate electrică ρ ≅ 1. Dacă în paralel cu generatorul se conectează încă un generator. R 2 = 40 Ω . J s (5p) 4. Determinaţi: a. 100 mA d. La bornele unui generator electric de rezistenţă internă r = 4 Ω se conectează un rezistor de rezistenţă electrică R = 16 Ω . împreună. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică ( ρ 0 fiind rezistivitatea la 0 0 C ). R 2 = 9 Ω .69 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m ) are diametrul  π  d = 1. intensitatea curentului electric prin rezistorul R devine: a. filiera vocaţională . E 3 = 3 V . La capetele firului se aplică o tensiune electrică U = 3 V . W s c. puterea electrică totală furnizată de generatorul cu t. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL III – Varianta 044 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. La bornele unui generator electric. se leagă un rezistor de rezistenţă electrică R = 18 Ω . Proba E. R 3 = 120 Ω . 15 W b.2009 Proba scrisă la Fizică C. ρ = ρ 0αt b. ρ = ρ 0 (1 + αt ) (2p) αt 1 + αt 2.1 C. valoarea E 2 a tensiunii electromotoare a generatorului 2. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.57 m  ≅ m  . identic cu primul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 44 . R1 = 75 Ω . de către rezistoarele R1 şi R 2 . MECANICĂ. SUBIECTUL II – Varianta 044 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În schema electrică din figura alăturată se cunosc: r = 5 Ω .Ministerul Educaţiei. rezistenţa echivalentă a grupării formate din rezistoarele R1 . d. în intervalul de timp ∆t = 20 minute. R3 . 24. I1 = 0. c. b. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. EXAMENUL DE BACALAUREAT .0 V b. 45 W c. şi valoarea intensităţii curentului electric indicate de ampermetrul ideal (R A ≅ 0 ) . R 2 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.0 V d.6 ⋅ 10 −19 C • ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. R1 = 16 Ω .6 V (3p) 3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU SUBIECTUL I – Varianta 044 Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.e. R 4 = 90 Ω şi valoarea tensiunii indicate de voltmetrul ideal (RV → ∞ ) . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . elementară e = 1. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. 45 mA b. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin produsul E ⋅ I ⋅ ∆t poate fi scrisă sub forma: a. d. ρ = d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.25 A . E1 . C. U1 = 9 V . dependenţa de temperatură a rezistivităţii electrice a unui conductor metalic se exprimă prin relaţia: ρ0 ρ0 c. intensitatea curentului electric care străbate rezistorul R1 . D. 0. Tensiunea la bornele generatorului este egală cu: a. J ⋅ s d. Intensitatea curentului electric prin rezistorul R este I = 90 mA . de tensiune electromotoare E = 12 V şi rezistenţă internă r = 2 Ω . . Determinaţi: a. c. 1. 150 W d. adică: A. 50 mA c. r 2 = 1Ω r 3 = 3 Ω .8 V c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 450 W (3p) 5. r1 = 2 Ω . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 10. Conductoarele de legătură au rezistenţa electrică neglijabilă. Rezistenţa electrică a conductoarelor de legătură se neglijează. ρ = a. tensiunea electrică dintre punctele M şi N. intensitatea curentului electric care străbate rezistorul R 2 .  2  Puterea electrică disipată de conductor este egală cu: a. Sensul curentului I 1 este cel indicat în figură.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. W ⋅ s b. Se cunosc: E1 = 12 V . tensiunea electromotoare a generatorului.toate profilele şi specializările.6 ⋅ 10 −19 C (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. energia consumată.F: Probă scrisă la Fizică C.

R = r c. din care este confecţionat rezistorul R . adică: A. 3/4 (5p) 4.F: Probă scrisă la Fizică C. valoarea sarcinii electrice care trece prin rezistorul R într-un interval de timp egal cu un minut. I1 − I2 d. energia degajată pe cel de-al doilea consumator într-un interval de timp t = 1min . apoi in paralel. respectiv P2 = 40 W . 4/3 d. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa circuitului exterior pentru care tensiunea la bornele primei surse se anulează. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 16/3 c. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. mărime fizică adimensională este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 45 . intensitatea curentului prin sursă este: I II b. SUBIECTUL III – Varianta 045 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Doi consumatori având fiecare tensiunea nominală U 0 = 120 V şi puterile nominale P1 = 60 W . o dată în serie. tensiunea. 1 b. Determinaţi: a. R → ∞ (3p) a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d. intensitatea curentului prin circuit. c. intensitatea curentului prin consumatori. filiera vocaţională . (3p) I R I U 3. R = 0 5. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Raportul rezistenţelor R echivalente ale celor 2 grupări. Rezistenţa electrică a rezistorului din circuitul exterior este R = 12 Ω . I1 + I2 I2 I1 + I2 Ministerul Educaţiei. b. rezistivitatea.2009 Proba scrisă la Fizică C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. d. MECANICĂ.toate profilele şi specializările. respectiv E 2 = 20 V şi rezistenţele interne r1 = 2 Ω . 1. puterea electrică disipată pe gruparea serie formată din cei doi consumatori. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. d. sunt legaţi în serie şi conectaţi la o tensiune U = 180 V . Intensitatea curentului electric printr-o sursă de tensiune cu rezistenţă internă neglijabilă este I1 când la bornele sursei este conectat un rezistor de rezistenţă electrică R1 şi I 2 când la bornele sursei este conectat un rezistor de rezistenţă electrică R2 . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Două rezistoare. c. randamentul.toate profilele. b. Un rezistor având rezistenţa electrică R este legat la bornele unei surse de tensiune având rezistenţa internă r . 1 c. SUBIECTUL II – Varianta 045 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul reprezentat în figura alăturată cele două surse au tensiunile electromotoare E1 = 10 V . Consideraţi că rezistenţele electrice ale celor doi consumatori sunt constante. Proba E. EXAMENUL DE BACALAUREAT . D. C. Dacă cei doi rezistori R1 şi R2 sunt legaţi în serie şi conectaţi la bornele sursei.2 mm 2 şi rezistivitate ρ = 80 nΩ ⋅ m . B.Ministerul Educaţiei. respectiv r 2 = 1 Ω . s .Tensiunea la bornele sursei este egală cu tensiunea electromotoare dacă: b. (2p) 2.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 045 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Dintre mărimile fizice de mai jos. este egal cu: Rp a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c.1 C. ale căror caracteristici tensiune-curent sunt reprezentate în figura alăturată. Determinaţi: a. 1 2 (2p) a. R = 2 r d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. . lungimea conductorului de secţiune s = 0. sarcina electrică. c. sunt grupate. expresia de mai jos care are dimensiunea unei rezistenţe electrice este: I U U U2 a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. rezistenţa grupării serie formată din cei doi consumatori. b.

SUBIECTUL III – Varianta 046 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul a cărui schemă electrică este reprezentată în figura alăturată se cunosc R1 = 2 Ω . P = 0. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Raportul rezistenţelor electrice ale rezistoarelor R1 şi R2 este 3.25 b. 0. În graficul alăturat este reprezentată energia consumată de un rezistor. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 9 d. 2 d. 2 2. 4 (5p) 5. 0. Dacă se înlocuieşte consumatorul R1 cu un alt consumator R 2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Dacă la bornele unui generator de rezistenţă internă neglijabilă se conectează un consumator R1 . R1 = R 2 = 54 Ω . b. rezistenţa echivalentă R p a grupării paralel. r1 = 1Ω . Puterea consumată este egală cu: a. Raportul dintre rezistenţa electrică a primului consumator şi rezistenţa electrică a celui de al doilea este: b. intensitatea curentului prin sursele de tensiune.toate profilele. relaţia corectă între unităţile de măsură este: A2 V ⋅s = J b. R 2 = 4 Ω . (3p) Ministerul Educaţiei. C. exprimat în minute. Ω A 3. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . în funcţie de intervalul de timp în care acesta a fost parcurs de curent electric. 18 (3p) a. Raportul dintre valoarea rezistenţei electrice a celui de-al doilea conductor r2 şi valoarea rezistenţei electrice a primului conductor este: a. 0.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Doi conductori cilindrici. SUBIECTUL II – Varianta 046 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul din figura alăturată se cunosc: E1 = 10 V . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. (15 puncte) Proba E. iar produsul dintre rezistenţa echivalentă a grupării în serie a acestora şi rezistenţa grupării lor în paralel. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. b. intensitatea curentului electric are valoarea I 1 = 6 A . căderea de tensiune în interiorul primei surse. 16 Ω. d. P = 5 W c.I. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. tensiunea electromotoare echivalentă a grupării celor două surse. MECANICĂ. exprimată în jouli. filiera vocaţională .5 c. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. tensiunea electromotoare a sursei. P = 18 kW (2p) 4. P = 300 W d. D.2 W b. V ⋅ Ω = J c.toate profilele şi specializările. B.2009 Proba scrisă la Fizică C.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 046 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. este 48. c. adică: A. de aceeaşi lungime şi realizaţi din acelaşi material au razele secţiunilor r transversale în raportul 1 = 2 . 48 Ω. c. intensitatea curentului devine I 2 = 3 A . R 3 = 6 Ω . puterea furnizată circuitului exterior. 1. J ⋅ s = W d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. exprimat în unităţi ale S. E 2 = 20 V . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 46 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c.Ministerul Educaţiei. r2 = 2 Ω . d.6 Ω şi intensitatea curentului electric prin rezistorul R 2 are valoarea I 2 = 3 A Determinaţi: a. Determinaţi: a. r = 0.5 c. 24 Ω. intensitatea curentului I 1 prin circuit. (15 puncte) .F: Probă scrisă la Fizică C.. Rezistenţa echivalentă a grupării rezistoarelor în serie este: a. = Ω (2p) a. b.1 C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. puterea dezvoltată în rezistorul R 3 . EXAMENUL DE BACALAUREAT . 8 Ω.

η = c. 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 47 . c. a sursei. care legată în serie cu gruparea celor patru surse nu va produce modificarea valorii intensităţii curentului prin rezistor (15 puncte) Proba E. este: EXAMENUL DE BACALAUREAT . c.75 A c.15 mm c. SUBIECTUL III – Varianta 047 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unui generator electric se conectează pe rând o grupare serie.m. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. atunci când între bornele A şi B se aplică tensiunea U AB = 3 V este: a. 3 A (2p) 4. d. 1 V (5p) 2. O baterie are tensiunea electromotoare E = 6 V şi rezistenţa internă r = 2 Ω . filiera vocaţională . b. b.20 mm d. 0. C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. conectat singur la bornele sursei. intensitatea curentului electric prin baterie este: a. r1 = r2 = r3 = r4 = 1Ω şi R = 2 Ω . Iρ t S b. η = d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.5 V d. I 2 ρ t S 2 Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL II – Varianta 047 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric reprezentat în schema din figura alăturată se cunosc: E1 = E 2 = E 3 = E 4 = 3 V. randamentul circuitului simplu format prin conectarea la bornele generatorului a unui rezistor cu rezistenţa electrică R = r . Dacă bornele sunt scurtcircuitate prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă.3 A b. 2 V. Un fir de cupru de lungime = 1 m şi rezistivitate ρ = 1. 0. 0.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 047 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. tensiunea electrică la bornele rezistorului R. r1 .toate profilele şi specializările.25 mm (3p) a.10 mm 5. 1. d. t. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. valoarea t. intensitatea curentului de scurtcircuit al sursei. 1.1 C.Ministerul Educaţiei. Iρ 2   t (3p) S  3. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .25 W rezistorului R2 . dacă aceasta furnizează puterea P2 = 2. expresia randamentului unui circuit electric simplu este: R R R r b. Determinaţi: a. Ţinând cont de notaţiile uzuale din manualele de fizică. c. Expresia căldurii degajate la trecerea unui curent electric de intensitate I printr-un conductor rectiliniu de lungime . 0. . intensitatea curentului electric ce parcurge sursa E1. 5 V. C. având secţiunea transversală S şi rezistivitatea ρ . Valoarea tensiunii care se stabileşte între punctele C şi D ale montajului electric. 0. η = (2p) a. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.toate profilele. Diametrul firului este de aproximativ: b.72 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m are rezistenţa electrică R = 1Ω . Se dă montajul din figura alăturată. respectiv paralel formată din două rezistoare având rezistenţele electrice R1 = 1Ω şi respectiv R 2 = 4 Ω . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. η = r 4r R+r R+r a. rezistenţa internă a sursei. MECANICĂ. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Puterea consumată de către circuitul exterior este aceeaşi în ambele cazuri. B. cu rezistenţa internă r0 = 1Ω . Determinaţi: a.F: Probă scrisă la Fizică C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. b. 2 A d. adică: A.e. D.2009 Proba scrisă la Fizică  d.e. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. tensiunea electromotoare echivalentă a grupării de surse.m E0 a unei surse. I 2 ρ S c.

Energia transmisă de sursă consumatorului în ∆t = 5 min . Iniţial. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. în condiţiile punctului c. Determinaţi: a. tensiunea la bornele rezistorului R2 . 3 V b. comutatorul K este închis. Ω ⋅ m2 d. este: a. Tensiunea electromotoare a sursei este: a. Fiecare baterie are tensiunea electromotoare  1  E = 4. intensitatea curentului electric prin rezistorul R1 . tensiunea la bornele sursei E2 în condiţiile precizate la punctul c. B. E 2 = 14 V. EXAMENUL DE BACALAUREAT . adică: A. Bornele bateriei sunt scurtcircuitate prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d. b. Două rezistoare având rezistenţele R1 = 2 Ω şi R 2 = 4 Ω sunt conectate succesiv la bornele unei surse de tensiune. c. d. valoarea intensităţii curentului electric prin bec. d creşterii frecvenţei ciocnirilor dintre electronii de conducţie şi ionii din nodurile reţelei de cristaline. energia consumată de rezistenţa electrică R într-un interval de timp ∆t = 10 min . C. numărul minim de baterii pe care trebuie să le folosescă elevul şi modul de legare al acestora. (5p) m 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 48 . Intensitatea curentului electric de scurtcircuit al bateriei este: a. filiera vocaţională . SUBIECTUL II – Varianta 048 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul din figura alăturată se cunosc: E1 = 16 V. Ω ⋅ A. pentru ca becul să funcţioneze la parametri nominali. dacă se deschide comutatorul. 2 d. un elev are la dispoziţie un bec şi cinci baterii identice.1 C. 18 V (2p) 5. R 2 = 4 Ω. Tensiunile la borne sunt: U1 = 6 V şi respectiv U2 = 8 V. intensitatea curentului electric care va trece prin rezistorul R 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.toate profilele. MECANICĂ. Creşterea rezistivităţi electrice a conductorului odată cu creşterea temperaturii se datorează: a. R1 = 6 Ω. Sursa cu tensiunea electromotoare E1 are rezistenţa internă neglijabilă. b. în cazul funcţionării la parametri nominali. valoarea unei rezistenţe electrice R care trebuie legată în serie cu becul pentru ca tensiunea la bornele U becului să devină U ′ = . Proprietatea conductoarelor de a se opune trecerii curentului electric este caracterizată de rezistivitate. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate RS prin raportul este: Ω a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. dilatării termice a conductorului. scăderii intensităţii mişcării de agitaţie termică a ionilor din nodurile reţelei cristaline. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I sc = 10 A d.5 V şi rezistenţa internă r = 0.toate profilele şi specializările. Determinaţi: a. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Isc = 5 A c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Ω ⋅ m b. r2 = r3 = 1Ω . Se consideră că rezistenţa becului nu se modifică în  6  timpul experimentului.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 048 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Isc = 1 A b. O baterie cu E = 10 V are rezistenţa internă r = 1 Ω . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c.2009 Proba scrisă la Fizică C. Proba E. (3p) 3. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c. c. 6 V c. (15 puncte) E 3 = 12 V .F: Probă scrisă la Fizică C. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Isc = 15 A (3p) 4. dacă circuitul este alimentat de trei baterii înseriate. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. creşterii numărului de electroni din unitatea de volum.Ministerul Educaţiei. 10 4 J 3 ⋅ 10 4 J 5 ⋅ 10 4 J 7 ⋅ 10 4 J (2p) Ministerul Educaţiei.167 Ω  ≅ Ω  . 1. D. c. Pe soclul becului sunt inscripţionate valorile nominale U = 12 V şi P = 36 W . În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de timp a puterii debitate de o sursă de tensiune pe un consumator. . b. SUBIECTUL III – Varianta 048 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru a realiza un circuit electric. 12 V d.

α = (5p) a. c. intensitatea curentului prin ramura principală a circuitului. Determinaţi: a. Randamentul acestui circuit electric este egal cu: a. 4 Ω c. 6 Ω d. b. 2 A. EXAMENUL DE BACALAUREAT .Ministerul Educaţiei.I. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. b. . Ω ⋅ V 2 c. Ştiind că iniţial cursorul C al reostatului se află la mijlocul firului conductor. SUBIECTUL III – Varianta 049 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul reprezentat în figura alăturată sursa având t.9 Ω . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică şi ∆R = R − R0 . tensiunea la bornele generatorului creşte când rezistenţa consumatorului scade. Rezistenţa electrică a becului în regim de funcţionare este egală cu: b. În această situaţie: a. Ω ⋅ A 2 ⋅ s (2p) a.e. 1. continuă alimentează un consumator a cărui rezistenţa electrică poate fi modificată. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.50 (3p) 4. η = 0. tensiunea la bornele consumatorului. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.intensitatatea curentului prin circuit dacă se scurtcircuitează gruparea celor trei acumulatoare legate în paralel printr-un fir de rezistenţă neglijabilă.F: Probă scrisă la Fizică C. în forma: b. valoarea R x pe care ar trebui să o aibă rezistenţa totală a reostatului astfel ca la deplasarea cursorului reostatului între a şi b să fie atinsă valoarea maximă a puterii pe care sursa o poate debita în circuitul exterior. E = 54 V şi rezistenţa internă r = 2 Ω alimentează un consumator a cărui rezistenţă electrică este egală cu R c = 6 Ω .2009 Proba scrisă la Fizică C. η = 0. 2 Ω Ministerul Educaţiei. MECANICĂ.m. filiera vocaţională . V ⋅ A d. d. B. d.85 b. intensitatea curentului care parcurge circuitul creşte când rezistenţa consumatorului creşte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. (2p) 5. α = d. c.e. unitatea de măsură pentru puterea electrică se poate scrie în funcţie de alte unităţi de măsură din S. c. α = ⋅ R0 ⋅ R0 ∆R ∆R ⋅ t t R0 ⋅ t 3. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. puterea electrică furnizată de sursă.75 c. SUBIECTUL II – Varianta 049 Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie este realizată prin conectarea mai multor acumulatoare.m. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. tensiunea la bornele generatorului scade când rezistenţa consumatorului creşte. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Ω ⋅ A 2. Pe soclul unui bec electric sunt înscrise valorile 24 W. valoarea rezistenţei echivalente circuitului exterior. η = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 49 . La bornele bateriei sunt conectaţi doi consumatori de rezistenţe R1 = 10 Ω şi R2 = 15 Ω . α = c. determinaţi: a. intensitatea curentului care parcurge circuitul creşte când rezistenţa consumatorului scade.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 049 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. b. 8 Ω (3p) a. Schema electrică a circuitului este redată în desenul alăturat.1 (15 puncte) C.65 d. randamentul circuitului.toate profilele.toate profilele şi specializările. coeficientul termic a unui conductor metalic la care se neglijează variaţia cu temperatura a dimensiunilor are expresia: ∆R R0 t ∆R b. Proba E. adică: A. tensiunea electromotoare şi rezistenţa echivalentă a bateriei. η = 0. Caracteristicile acumulatoarelor ce formează bateria din circuit sunt E = 9 V şi r = 0. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. C. Un consumator conectat într-un circuit electric simplu are rezistenţa electrică de trei ori mai mare decât rezistenţa internă a sursei de alimentare. Prin intermediul unui reostat cu cursor având rezistenţa totală a firului conductor R = 24 Ω se poate modifica tensiunea la bornele consumatorului. D. Un generator de t. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.

are rezistenţa electrică R = 10 Ω şi masa m = 0.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. D. fiecare având tensiunea electromotoare E = 1. rezistenţa firului la temperatura t 0 = 0°C . Energia necesară pentru a transporta un număr N = 10 20 electroni pe acea porţiune de circuit este egală cu: a. rezistenţa echivalentă este egală cu suma inverselor rezistenţelor rezistorilor grupaţi c. tensiunea electrică la capetele firului.7 ⋅ 10 3 kg/m 3 . P2 / P1 .45 A (3p) 3. 500 J (3p) 4. sarcina electrică ce trece prin rezistorul R1 în timpul t = 2 s . adică: A. Tensiunea aplicată la capetele unei porţiuni dintr-un circuit electric este U = 10 V . Lungimea firului are valoarea: a. puterea consumată de rezistorul R1 . 160 J c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Se neglijează modificarea dimensiunilor firului la creşterea temperaturii. În regim de funcţionare primul reşou are rezistenţa de 60 Ω iar al doilea reşou are rezistenţa de 24 Ω . 2 d. este egal cu: a. coeficientul termic al rezistivităţii metalului din care este confecţionat firul fiind α = 4 ⋅ 10 −3 K −1 . Densitatea cuprului este d = 8. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa circuitului exterior pentru ca puterea debitată pe acesta să fie maximă. Determinaţi: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 50 . d. 1. căldura degajată în timp de o oră pe circuitul exterior.6 m (2p) Ministerul Educaţiei. 86 m b. (15 puncte) . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 b. cu rezistivitatea ρ = 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL II – Varianta 050 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei baterii formată din n = 20 elemente legate în serie. B. 288. 100 J b. Rezistivitatea electrică a materialului din care este confecţionat firul are valoarea ρ = 5 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m .1 C. intensitatea curentului electric este aceeaşi prin fiecare rezistor d.7 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m .toate profilele şi specializările. c.8 m d.Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. 5 A c.4 m c. c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. O sârmă din cupru. SUBIECTUL III – Varianta 050 Rezolvaţi următoarea problemă: Un generator cu tensiunea electromotoare E = 27 V şi rezistenţă internă r = 1Ω alimentează un circuit format din rezistorii de rezistenţe electrice R1 = 6 Ω. d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. se conectează o grupare paralel formată dintr-un rezistor cu rezistenţa R1 = 20 Ω şi un fir de rezistenţă R2 = 30 Ω şi secţiune S = 3 ⋅ 10 −7 m 2 .15 Ω . 240.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 050 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 2. Prin secţiunea transversală a unui conductor parcurs de curent electric de intensitate constantă trece o sarcină electrică de 5 C în timp de 5 s . Raportul puterilor consumate de cele două reşouri. R 2 = 6 Ω şi R 3 = 24 Ω conectaţi ca în figura alăturată. 25 A d.2009 Proba scrisă la Fizică C. La gruparea rezistoarelor în serie: a.5 c. b. intensitatea curentului ce trece prin rezistenţa echivalentă este egală cu suma intensităţilor curenţilor ce trec prin fiecare rezistor (2p) 5. C.4 kg . Valoarea intensităţii curentului electric este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. randamentul electric al circuitului.F: Probă scrisă la Fizică C. 1. Două reşouri sunt conectate în paralel la bornele unei surse. dacă firul are rezistenţa R2 = 30 Ω la temperatura t = 1000°C . filiera vocaţională . 164. b.toate profilele. rezistenţa echivalentă este mai mică decât oricare dintre rezistenţele rezistoarelor din circuit b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Determinaţi: a.1 A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.5 (5p) 2. lungimea firului. 250 J d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Proba E.5 V şi rezistenţa internă r = 0.

SUBIECTUL III – Varianta 051 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unui generator cu tensiunea electromotoare E = 4. EXAMENUL DE BACALAUREAT . care l-ar înlocui pe primul. c.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.intensitatea curentului debitat de sursă. Notaţiile fiind cele utilizate în manuale. Sarcina electrică transportată prin conductor în intervalul de timp t ∈ [0 s. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Determinaţi: a. b.1 C. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 0 mA b. dar de lungime dublă.toate profilele şi specializările. Tensiunea electromotoare a generatorului este: 4Pmax 3Pmax 2Pmax P a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E = (3p) I sc I sc I sc I sc 4. b. O grupare de 3 surse identice având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa interioară r . d. 20 mC c. este echivalentă cu o singură sursă având tensiunea electromotoare echivalentă E e şi rezistenţa interioară echivalentă r e date de: a. R = b. puterea electrică disipată într-un fir din acelaşi material. 3 mA (3p) Ministerul Educaţiei. Intensitatea I a curentului electric care intră în nodul A este: a. căldura degajată în 2 minute dacă la bornele generatorului sunt legate. 2 mA d. . R = U ⋅ I (2p) I U S 2. d. E = c. C. intensitatea curentului prin acesta devine I sc . 1. conectate în paralel. 10 mC b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 1 mA c. în paralel.Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. R = d. iar puterea consumată de fir este P = 2 W . 30 mC (5p) d. cu aceeaşi secţiune. c. SUBIECTUL II – Varianta 051 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul din figura alăturată se cunosc: E = 7 V . E e = 3E şi r e = r / 3 5. Dacă se scurtcircuitează din greşeală bornele unui generator printr-un conductor de rezistenţă neglijabilă. E e = E şi r e = r 3 d. B. E e = 3E şi r e = r (2p) b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E = d. D. Tensiunea la capetele firului este U = 4 V . formula de definiţie pentru rezistenţa electrică este: U I a. dacă rezistenţa echivalentă a circuitului exterior generatorului este R e = 6 Ω .5 V se cuplează un fir conductor. dacă intensitatea curentului prin generator este I = 1 A . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. cele două fire (firul iniţial şi cel având lungimea dublă). ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. tensiunea între punctele a şi b . 40 mC 3.4 s] este: a.toate profilele. E e = 3E şi r e = 3r c.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 051 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 51 . rezistenţa interioară a generatorului. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior generatorului.2009 Proba scrisă la Fizică C.F: Probă scrisă la Fizică C. În figura alăturată cifrele indică valorile intensităţilor curenţilor electrici prin laturile corespunzătoare. Intensitatea curentului care străbate un conductor variază în raport cu timpul aşa cum se vede în graficul alăturat. filiera vocaţională . (15 puncte) Proba E. rezistenţa electrică a firului. E = max b. Determinaţi: a. r = 1 Ω şi R = 4 Ω . indicaţia unui voltmetru ideal (cu rezistenţă interioară infinită) conectat la bornele sursei. Puterea maximă pe care o poate debita generatorul în aceste condiţii este Pmax . iar săgeţile sensurile curenţilor. adică: A. măsurate în mA . R = ρ c.

rezistenţa electrică a rezistorului R3 este necunoscută.46 m (3p) Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . Un circuit electric simplu este format dintr-o sursă cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r şi un rezistor având rezistenţa electrică R = 10 Ω . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. A 2 ⋅ s d. unitatea de E2 poate fi scrisă în forma: măsură a mărimii fizice exprimată prin raportul 4r b.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Intensitatea curentului electric prin consumator în funcţie de tensiunea la bornele acestuia este I = 2.56 m d. MECANICĂ. energia electrică degajată de un rezistor termostat la trecerea unui curent electric continuu prin rezistor are expresia: b.8 V d.99 Ω b. . mărimile fiind exprimate în unităţi SI. c.11Ω d. ≅ 6.1 C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.5 ⋅ U . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 52 . tensiunea electromotoare a generatorului echivalent cu gruparea generatoarelor din circuit. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale. becul electric funcţionează normal la valorile indicate pe figură.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 052 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. r ≅ 1. R ⋅ Ι ⋅ t (3p) a. d. tensiunea U AB rămânând constantă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . U 2 ⋅ t / R c. b. ≅ 8. SUBIECTUL III – Varianta 052 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Generatoarele electrice din circuitul reprezentat în figura alăturată au rezistenţele interne r1 = r 2 = r 3 = 2 Ω .99 Ω (5p) a. randamentul circuitului. b.toate profilele. a cărui putere este egală cu P = 18 W când tensiunea la bornele sale are valoarea U = 9 V . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d. E = 3. intensitatea curentului electric ce trece prin încălzitor.8 V b.65 m c. Ele alimentează un încălzitor electric. în rezistor se disipă puterea P = 600 W . c. SUBIECTUL II – Varianta 052 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se realizează montajul reprezentat în figura alăturată. E = 2. D. dacă 80% din energia furnizată de încălzitor este preluată de apă. Proba E. ≅ 7. r ≅ 1 3. Determinaţi intensitatea curentului electric ce străbate rezistorul R1 . r ≅ 1.toate profilele şi specializările. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. C. Un rezistor este confecţionat din sârmă de crom-nichel ( ρ ≅ 11. B. În cazul în care becul electric se arde. intervalul de timp în care încălzitorul poate aduce la fierbere apa dintr-un vas. U ⋅ Ι 2 ⋅ t d. Calculaţi valoarea rezistenţei electrice R3 . U / (R ⋅ t ) 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.F: Probă scrisă la Fizică C.75 mm . rezistoarele R1 şi R2 sunt identice şi au aceeaşi rezistenţă electrică R = 18 Ω . iar căldura pe care apa din vas trebuie să o absoarbă pentru a ajunge la fierbere este egală cu Q = 37. adică: A.22 Ω c. Justificaţi răspunsul. Lungimea rezistorului este: a.4 V (2p) 5.20 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m ) cu diametrul d = 0. Determinaţi tensiunea electrică la bornele grupării R2 şi R3 . rezistenţa internă a sursei este: .2009 Proba scrisă la Fizică C. ≅ 9. Dacă simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. în care: între bornele A şi B se aplică tensiunea electrică U AB = 9 V . J (2p) a. V ⋅ A 2. precizaţi dacă intensitatea curentului electric în circuitul principal creşte sau scade. Dacă raportul dintre intensitatea curentului electric în condiţiile date şi intensitatea de scurtcircuit este 1/ 10 . 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.4 − 0. EXAMENUL DE BACALAUREAT .25 m b. E = 4. conductoarele de legătură au rezistenţa electrică neglijabilă. a. Un consumator a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată este conectat la bornele unei surse având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r . Tensiunea electromotoare E a sursei de alimentare este egală cu: a. Dacă i se aplică tensiunea electrică U = 120 V . 8 kJ . Determinaţi: a. r ≅ 0. de rezistenţă electrică R . J/A c.5 V c. E = 4.

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Unei grupări serie de rezistori având rezistenţe egale. 168Ω (2p) Ministerul Educaţiei. 30 C d. 88Ω c. Determinaţi: a.2 Ω . B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. i se adaugă în serie încă un rezistor. La bornele acesteia se conectează un rezistor. Pentru ca becul să funcţioneze la parametrii nominali atunci când este alimentat la o sursă cu tensiunea U = 220 V trebuie introdusă o rezistenţă în serie. U b = u (3p) 4. fiecare generator electric este parcurs de un curent electric cu intensitatea I = 1 A . c. 60 mC c. tensiunea la bornele unei surse scurtcircuitate este egală cu: a. având fiecare E = 10 V şi respectiv r = 0. c. C. rezistenţa circuitului exterior celor două generatoare b. adică: A. U b = E b. Generatoarele sunt identice. E U r R 5. randamentul circuitului electric.toate profilele. (15 puncte) Proba E. b. d. Intensitatea curentului prin sursă: a.4 Ω .m e = 10 V şi rezistenţa internă r = 0. U b = 0 c. EXAMENUL DE BACALAUREAT . d. atunci expresia randamentului circuitului electric simplu este: U E R R+r b.1 C. Determinaţi: a. aria secţiunii firului din care este confecţionat rezistorul.F: Probă scrisă la Fizică C. intensitatea curentului de scurtcircuit. 48Ω b. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. dacă întrerupătorul K este închis.toate profilele şi specializările. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 053 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie este alcătuită din 5 elemente galvanice legate în serie fiecare având t. nu se poate preciza (2p) 2. rezistenţa electrică a rezistorului 1 . creşte b. Firul din care a fost confecţionat rezistorul are lungimea = 18 m şi este confecţionat din alamă ( ρ = 80 nΩ ⋅ m) . 1. Valoarea acestei rezistenţe este: a. MECANICĂ. intensităţile curenţilor electrici prin fiecare rezistor . 60 C b. căldura degajată în rezistenţă într-o oră de funcţionare. Sarcina electrică ce străbate consumatorul în intervalul ( 10 ÷ 20 ms ) are valoarea: a. D.e. (5p) a. E tensiunea electromotoare a generatorului. Dacă U este tensiunea la bornele unui generator electric. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. care este străbătut în timp de 10 min de o sarcină electrică totală q = 3 kC . SUBIECTUL II – Varianta 053 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric reprezentat în figură. R rezistenţa circuitului exterior şi r rezistenţa interioară a generatorului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. . conectaţi la o sursă de tensiune constantă. noile valori ale intensităţii curentului electric prin generatoare dacă se deschide întrerupătorul K . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. U b = E + u d.2009 Proba scrisă la Fizică C. rămâne constantă c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependenţa de timp a intensităţii curentului ce străbate un consumator. 30 mC (3p) 3.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . R 2 = 12 Ω .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 053 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. filiera vocaţională . 128Ω d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 53 . identic cu primii. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.Ministerul Educaţiei. Se cunoaşte valoarea rezistenţei rezistorului 2 . Pe soclul unui bec sunt înscrise valorile U n = 60 V şi Pn = 75 W . c. scade d.

Ministerul Educaţiei. puterea disipată de consumator dacă la bornele sale este conectată o singură baterie. 1. D. iar rezistenţa echivalentă între bornele A şi C este R 2 .m. 4r 2r r r 4.e. B. Între R1 şi R 2 există relaţia: 2R1 4R1 R a.toate profilele. Determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 d. MECANICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Rezistenţa echivalentă între bornele A şi B este R1 . C. filiera vocaţională . b.m.e. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Raportul intensităţilor curenţilor ce trec prin cele două circuite I 1 / I 2 este: a. valoarea tensiunii electromotoare a generatorului. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . E şi rezistenţa interioară r este: E2 E2 E2 2E 2 b.2009 Proba scrisă la Fizică C. E şi rezistenţa internă r se leagă succesiv în serie şi apoi în paralel la bornele aceluiaşi consumator.3 A d. sunt conectaţi ca în figura alăturată. SUBIECTUL II – Varianta 054 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit are un generator de rezistenţă interioară r = 1Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 54 . 2 d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. R 2 = c. La reţeaua de 220 V se leagă în paralel un reşou cu puterea de 484 W şi o pernă electrică cu puterea de 242 W . J b.1 C. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. A (2p) a. de rezistenţe R . O baterie cu rezistenţa internă r = 2 Ω alimentează pe rând două circuite. în paralel cu un alt rezistor având rezistenţa electrică R 2 = 10 Ω prin care trece un curent cu intensitatea I 2 = 1 A . determină ca puterea disipată de acesta să fie egală cu Pn = 160 W .F: Probă scrisă la Fizică C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. relaţia dintre rezistenţa internă r a unei baterii şi rezistenţa electrică R a consumatorului. R 2 = 1 b. conectat corespunzător. c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. .e. a unei baterii considerând că rezistenţa electrică a consumatorului are valoarea R = 10 Ω . Intensitatea curentului prin ramura principală a circuitului are valoarea a.m. Primul circuit conţine un rezistor de rezistenţă R1 = 3Ω . adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. intensitatea curentului ce trece prin rezistenţa R1 . 8 (3p) 5. Patru rezistori identici. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar al doilea circuit un rezistor de rezistenţă R 2 = 8Ω . R 2 = 3R1 (3p) 3 4 3 2. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin produsul U ⋅ I este: d.1 A b. t. 2 c. 3. 1. 4. 2. legate în serie la bornele consumatorului. Ω 3. 3 pentru măsurarea intensităţii curentului prin ramura principală a circuitului. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. c. 1 b. SUBIECTUL III – Varianta 054 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Cinci baterii identice având t. Puterea maximă care poate fi debitată în circuitul exterior de o sursă cu t. Determinaţi: a. W c. Proba E. La bornele acestuia se leagă o rezistenţă R1 prin care trec 6 ⋅ 10 21 electroni în 8 minute. valoarea indicaţiei unui ampermetru real având rezistenţa internă R A = Ω . R 2 = d. (2p) a.4 A (5p) Ministerul Educaţiei.2 A c. d. numărul de baterii identice care. constatându-se că puterea disipată de consumator în ambele situaţii are aceeaşi valoare P = 250 W .toate profilele şi specializările. valoarea rezistenţei R1 .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 054 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.

iar puterea maximă pe care o poate debita al doilea generator pe un circuit exterior este P2. dacă se închide întrerupătorul K . B. în forma: a. P = P1 + P2 P1 + P2 P1 + P2 Ministerul Educaţiei. Intervalul de timp în care becul este străbatut de o sarcină electrică de 1 C este : b. U 2 = U 1 (5p) 3. V ⋅ A ⋅ s c. I 2 < I1. când întrerupătorul K este deschis. U2 vor fi: a. Cercetării şi Ţineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 55 .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. dacă intensitatea curentului debitat de sursă este I = 3 A . Cele două generatoare conectate în serie pot debita circuitului exterior o putere maximă: 4P1P2 P1P2 b. Căderea de tensiune pe rezistenţa interioară r a unei surse cu t. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 s 4.toate profilele. I 2 > I1. iar rezistenţa rezistorului R 2 = 20 Ω . R+r r 2r R+r 5. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. V ⋅ A b. randamentul transferului de putere de la sursă la circuitul exterior. unitatea de măsură a energiei electrice disipate de un consumator poate fi scrisă în funcţie de alte unităţi de măsură din S. dar rezistenţe interne diferite.I. c. c. . Tensiunea la bornele becului este U 1 = 30 V . U 2 > U 1 c. tensiunea Uab. 1. 0. intensitatea curentului prin ramura ce conţine sursa.F: Probă scrisă la Fizică C. Ω2 ⋅ A ⋅ s (2p) 2. aşa cum se vede în figura alăturată. adică: A. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. P = P1P2 c. intensitatea curentului debitat de sursă. EXAMENUL DE BACALAUREAT . noile valori măsurate I2. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. puterea electrică totală furnizată de sursă. Două generatoare au aceleaşi tensiuni electromotoare.e. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . respecţiv U1 când întrerupătorul k este dechis. SUBIECTUL III – Varianta 055 (15 puncte) În circuitul exterior al unei baterii de curent continuu cu rezistenţa interioară r = 2 Ω se conectează în serie un bec şi un rezistor. D. (15 puncte) Proba E. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. U 2 < U 1 d. În circuitul din figura alaturată sursa şi aparatele de măsură sunt ideale.toate profilele şi specializările. determinaţi: a. b. (2p) a. Ştiind că bateria furnizează circuitului exterior o putere electrică P = 270 W .1 C. SUBIECTUL II – Varianta 055 Rezolvaţi următoarea problemă: Gruparea de rezistoare din figura alăturată este conectată la o sursă cu tensiunea electromotoare E=36 V şi rezistenţa internă neglijabilă. Determinaţi: a. MECANICĂ. P = (3p) a. dacă intensitatea curentului debitat de sursă este I = 3 A . 2 ⋅ 10−4 s d. C. rezistenţa echivalentă a circuitului. Dacă se închide întrerupătorul. Rezistenţele au valorile: R1 = 3 Ω şi R2 = 6 Ω. I 2 = I 1. când întrerupătorul K este deschis. b.Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E care are conectat la borne un rezistor de rezistenţă electrică R. Ampermetrul şi voltmetrul indică valorile I1. 2 ⋅ 10−3 s (3p) a. d.2009 Proba scrisă la Fizică C. intensitatea curentului debitat de sursă. Puterea maximă pe care o poate debita primul generator pe un circuit exterior este P1. Un bec cu rezistenţa de 100 Ω este conectat la tensiunea de 50 V.m. este: ER ER ER Er b.5 s c. P = d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. când întrerupătorul K este deschis. U 2 > U1 b.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 055 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. V 2 ⋅ A ⋅ s d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. I 2 > I 1. PRODUCEREA ŞI UŢILIZAREA CURENTULUI CONŢINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. d. d. energia consumată de bec în timpul t = 2 h .

4.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 056 J A2 ⋅ s (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. filiera vocaţională .5 V .toate profilele. intensitatea curentului electric ce trece prin bec va fi cea mai mare în circuitul reprezentat în figura: (3p) 4. energia electrică (2p) 2. se măsoară rezistenţa electrică a unei spirale de alamă la temperatura de 0 0 C şi se notează valoarea obţinută. 3 V b.8 V (3p) 3.5 V . Să se determine: a. 1. Conductorul de rezistenţă electrică R este un fir cu lungimea = 4 m . d.75 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. secţiunea firului de cupru.2009 Proba scrisă la Fizică C. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. confecţionat din cupru cu rezistivitatea electrică ρ = 1. P = 180 W b. Determinaţi: a. c.1 C. iar rezistenţele lor interne sunt neglijabile. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. tensiunea electrică b. tensiunea electromotoare echivalentă a grupării de generatoare.5 ⋅ 10 −3 K −1 d. energia electrică disipată de rezistorul R1 în timpul ∆t = 1min . SUBIECTUL II – Varianta 056 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figură este format din cinci generatoare identice caracterizate de tensiunea electromotoare E = 5 V şi rezistenţa internă r = 1Ω . b. P = 100 W (5p) 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 56 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. intensitatea curentului electric ce străbate firul de cupru. Apoi se introduce spirala de alamă într-un vas cu apă la temperatura de 40 0 C şi se constată că rezistenţa este cu 6% mai mare decât în primul caz. T. are valoarea: a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. C. Rezistenţa electrică a rezistorului R1 are valoarea R1 = 5 Ω . Ştiind că rezistenţa electrică a becului este mai mare decât rezistenţa interioară a unei baterii. P = 150 W c.15 kJ . d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MECANICĂ. Tensiunea la bornele unui bec alimentat la o baterie cu t. puterea electrică furnizată circuitului de sursa cu tensiunea electromotoare E 2 = 4.Ministerul Educaţiei. (15 puncte) . coeficientul termic al rezistivităţii alamei are valoarea: a.4 V d.5 ori mai mare decât rezistenţa internă a bateriei. indicaţia unui ampermetru real (RA=2 Ω) montat pe ramura principală a circuitului.toate profilele şi specializările. iar rezistivitatea materialului din care este confecţionat este egală cu 5·10-7 Ω·m.5 ⋅ 10 −3 K −1 b. Un bec electric poate fi alimentat cu două baterii identice aşa cum se vede în montajele de mai jos. tensiunea la bornele rezistorului.e.Randamentul de transfer al energiei electrice de la o baterie la un consumator conectat la bornele ei este η = 75% . iar intensitatea curentului electric ce trece prin consumatorul din circuit are valoarea I = 2 A .7 V c. adică: A. poate fi pusă sub forma este: a.e. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Neglijând variaţia cu temperatura a dimensiunilor firului de alamă.m. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. D. SUBIECTUL III – Varianta 056 Rezolvaţi următoarea problemă: Sursele din circuitul reprezentat în figura alăturată au tensiunile electromotoare E1 = 6 V şi respectiv E 2 = 4. c. (15 puncte) Proba E.F: Probă scrisă la Fizică C. B. 6 ⋅ 10 −3 K −1 c. mărimea fizică pentru care unitatea de măsură în S. Pentru determinarea coeficientului termic al rezistivităţii alamei. Energia electrică disipată de acest conductor sub formă de căldură în timp de 10 min este W = 12. lungimea firului din care este construit rezistorului dacă secţiunea lui este egală cu 0. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . a bateriei are valoarea E = 120 V . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. E = 3 V şi având rezistenţa electrică de 1. Puterea electrică a consumatorului este egală cu: a. şi din rezistorul de rezistenţă R = 10 Ω . 1. rezistenţa electrică c. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 7.5 ⋅ 10 −3 K −1 (2p) Ministerul Educaţiei.m. puterea electrică d. 1. P = 120 W d.3·10-7 m2.I.

3 Ω d. Un generator electric cu tensiunea electromotoare E = 2 V şi rezistenţa interioară r = 1Ω este legat la bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R = 7Ω . (15 puncte) . Calculaţi rezistenţa electrică a rezistorului la temperatura t = 100 0 C dacă valoarea R = 20 Ω corespunde temperaturii t 0 = 0 0 C . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură a mărimii I 2 r poate fi scrisă în forma: b. În circuitul electric din figură.92 A . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. SUBIECTUL II – Varianta 057 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un număr de 20 generatoare electrice identice cu tensiunea electromotoare E = 10 V şi rezistenţa electrică internă r = 1 Ω se conectează în două moduri la bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R = 20 Ω . 2 A (3p) 4. b. C. R 2 = 4 Ω şi R 3 = 12 Ω . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 57 .1 C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.4 cm . iar coeficientul termic al rezistivităţii este α = 3 ⋅ 10 −3 grad −1 . tensiunea la bornele sursei când se deschide întrerupătorul K. 21Ω b. J ⋅ s c. P = ⋅R b. SUBIECTUL III – Varianta 057 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric din figura alăturată este alimentat de o baterie cu tensiunea electromotoare E = 36 V şi rezistenţa interioară r = 2Ω . 2 A (2p) 2. 8 Ω c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Puterea dezvoltată de sursă pe rezistor este dată de relaţia: 25E 2 5E E2 E a.toate profilele. puterea electrică disipată pe circuitul exterior când K este închis. 1. intensitatea curentului electric prin rezistorul R 3 când întrerupătorul K este închis.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 1. Intensitatea curentului electric prin circuit are valoarea: a.toate profilele şi specializările. D. iar în al doilea caz se leagă câte 4 generatoare în serie şi se formează 5 ramuri identice dispuse în paralel. P = ⋅R (2p) 2 r 2 r R + 5r (R + 5r ) (R + ) (R + ) 5 5 5. d. Rezistenţele electrice ale rezistoarelor sunt: R1 = 10Ω .5 A c. 5 mA b.875 Ω (3p) Ministerul Educaţiei. dacă este acesta este parcurs de un curent electric cu intensitatea I 2 = 1. rezistivitate ρ = 500 µ Ω ⋅ m şi diametrul secţiunii transversale d = 1 mm este conectat la o tensiune U=100 V.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 057 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. a.F: Probă scrisă la Fizică C. Determinaţi căderea interioară de tensiune pe un generator electric în primul caz. P = ⋅R d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 100 mA b. W ⋅ s d. V ⋅ A −1 (5p) a. valorile rezistenţelor electrice sunt R1 = 5 Ω . Calculaţi sarcina electrică ce trece prin rezistor în timpul ∆t = 10 s . P = ⋅R c. Un conductor cilindric de lungime = 31. În primul caz se leagă câte 5 generatoare în serie şi se formează 4 ramuri identice care se dispun în paralel. Determinaţi: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 250 mA c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MECANICĂ.2009 Proba scrisă la Fizică C. c. 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. R 2 = 8Ω şi R 3 = 24 Ω . B.Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . Rezistenţa electrică echivalentă a grupării între bornele A şi B este: a. Proba E. V 2 ⋅ Ω −1 3. 1 A d. Determinaţi intensitatea curentului electric prin rezistor în cele două situaţii. Intensitatea curentului ce străbate conductorul are valoarea: a. Cinci generatoare electrice cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa electrică interioară r se leagă în serie la bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. d. c. adică: A. energia electrică ce se consumă în 10 min pe întregul circuit când K este deschis. 500 mA d. Se va neglija variaţia dimensiunilor rezistorului cu temperatura. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .

. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. Un rezistor de rezistenţă electrică R = 18 Ω este cuplat la bornele unui generator.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 058 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.1 C. puterea electrică disipată de gruparea formată din rezistoarele R1 şi R 2 . η = b. Determinaţi: a. în intervalul de timp ∆t = 1 minut. SUBIECTUL III – Varianta 058 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. intensitatea curentului electric care trece prin rezistorul R1 . de către rezistoarele R1 şi R 2 . W (2p) 2.I. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.57 ⋅ 10 −9 Ω ⋅ m b. c. SUBIECTUL II – Varianta 058 Rezolvaţi următoarea problemă: În schema electrică din figura alăturată se cunosc: E = 12 V . d. R 2 = 20 Ω . adică: A. respectiv r = 2 Ω . Energia consumată. 4860 J (3p) 5. R 2 = 40 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 58 . rezistenţa internă a generatorului. Intensitatea curentului electric care străbate consumatorul are expresia: 2E 3E 4E 3E a. B. (15 puncte) Proba E. R1 = 15 Ω . I 3 = 0.28 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m (5p) 4. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. η = c.1 A .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Tensiunea electromotoare a unui generator este E . R1 = 20 Ω . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.2009 Proba scrisă la Fizică C. b. Tensiunea electromotoare a generatorului şi rezistenţa sa internă au valorile E = 30 V . d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. V c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. c. 3240 J d. Rezistenţa electrică a conductoarelor de legătură se neglijează. are valoarea W = 1800 J . 1620 J c. iar rezistenţa internă a acestuia r . b. η = d. şi R4 . EXAMENUL DE BACALAUREAT . randamentul circuitului electric. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Dependenţa rezistenţei electrice a unui conductor liniar în funcţie de lungimea acestuia este reprezentată în graficul alăturat. 2R + 3r 2R + 3r 2R + 3r R + 3r (2p) Ministerul Educaţiei. R 4 = 100 Ω şi valoarea intensităţii indicate de ampermetrul ideal. R 3 . Rezistenţa electrică a consumatorului este R . Rezistivitatea electrică a materialului din care este confecţionat conductorul are valoarea: a. rezistenţa echivalentă a grupării formate din rezistoarele R 2 . intensitatea curentului electric care trece prin rezistorul R 2 . 1. η = (3p) r R R+r R 3. b. 1. împreună. D. 6.57 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m c. 405 J b. Energia consumată de rezistorul R în intervalul de timp ∆t = 2 minute este egală cu: a. d.toate profilele.14 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m d. R 3 = 50 Ω .toate profilele şi specializările. tensiunea electromotoare a generatorului. Se cunosc: r = 4 Ω . 3. 1. MECANICĂ. expresia randamentului unui circuit electric simplu este: R R+r R r a. tensiunea electrică la bornele rezistorului R 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. c. filiera vocaţională . Determinaţi: a. Precizaţi care dintre unităţile de măsură de mai jos este unitate de măsură fundamentală în S. Ω d.Ministerul Educaţiei. Diametrul conductorului are valoarea d = 1 mm . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată toate generatoarele sunt identice. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . C.F: Probă scrisă la Fizică C.: a. A b.

d. scade de patru ori. Determinaţi: a. creşte de patru ori. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. (3p) 4. b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. t. 9 A d. intensitatea curentului electric prin sursă când întrerupătorul k este deschis. d. I2 = 9 A şi I 4 = 5 A .e. b. d. b.e.Ir 5. Conectând între punctele A şi B un voltmetru ideal (RV → ∞ ) . B. J b. 1 A b. Când k este închis. A (15 puncte) V R1 k B R2 Proba E. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 59 . Intensităţile unora dintre curenţii care circulă prin fire sunt I1 = 1 A . căderea de tensiune pe sursă este mai mică decât t.Consideraţi porţiunea dintr-un circuit electric a cărui diagramă este reprezentată în figura alăturată. MECANICĂ.toate profilele şi specializările. η = d.F: Probă scrisă la Fizică C. iar pe cel de rezistenţă R2 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL II – Varianta 059 Rezolvaţi următoarea problemă: Sursa electrică din circuitul redat în figura alăturată are E = 24.m.1 A. fiecare având E = 24 V şi rezistenţa interioară r = 2 Ω. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.m a acesteia atunci când: a.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 059 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. η = c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.e. scade de două ori. 5 A c. rezistenţa circuitului exterior când întrerupătorul k este închis. Ω (2p) 2. rezistenţa electrică a rezistorului R1. Intensitatea curentului I 5 are valoarea a. incluse într-o reţea electrică. Randamentului unui circuit electric simplu NU poate fi exprimat cu ajutorul relaţiei: U R IR Ir b. rezistenţa circuitului exterior. Bateriile debitează pe două rezistoare legate în paralel. Puterea disipată pe rezistorul de rezistenţă R1 este P1 = 36 W.toate profilele. acesta indică U1 = 24 V când întrerupătorul k este deschis.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. .6 V şi r = 0. intensitatea curentului electric care trece prin generatorul echivalent. a mărimii fizice care are expresia PR este: a. unitatea de măsură în S. rezistenţa electrică a rezistorului R2 . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. 1. legate în paralel.Ministerul Educaţiei.I. Micşorând de două ori diametrul unui fir metalic. adică: A. D. intensitatea curentului electric prin rezistorul R2 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Ţinând cont că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. c.2009 Proba scrisă la Fizică C. prin sursa electrică trece curentul de intensitate I 2 = 4. sursa este parcursă de curent electric de la borna pozitivă la cea negativă b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. A c. Tensiunea la bornele unei surse electrice. creşte de două ori. c. filiera vocaţională . SUBIECTUL III – Varianta 059 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit electric este alimentat de două baterii identice.1 C. a sursei d. poate fi mai mare decât t. rezistenţa electrică rămâne aceeaşi dacă lungimea firului: a. V d.m şi rezistenţa generatorului echivalent.2 Ω. Determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 10 A (3p) Ministerul Educaţiei. EXAMENUL DE BACALAUREAT . sursa este parcursă de un curent electric de intensitate egală cu intensitatea de scurtcircuit c. rezistenţa sursei este mai mare decât rezistenţa circutului din care face parte aceasta (2p) 3. P2 = 108 W. η = borne E E R+r E . η = 1 (5p) a.

m. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. P = c. energia electrică consumată de circuitul exterior în timpul t = 10 min . b. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. puterea electrică consumată de rezistorii R 2 şi R 3 . expresia puterii electrice debitate de un generator electric pe întregul circuit este: U2 U2 E2 E2 a. W=4. 24 A c. R = U ⋅ I (2p) U S I 3. Proba E.Ministerul Educaţiei. iar valorile rezistenţelor electrice sunt R1 = 10 Ω . b. tensiunea electromotoare E a generatorului. Generatoarele din figura alăturată sunt identice. având rezistenţa electrică egală cu R=10 Ω în timpul t = 1min .5 A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 60 . adică: A. W=2.2009 Proba scrisă la Fizică C. (15 puncte) . E = 6 V. D.toate profilele şi specializările. rezistenţa electrică a unui conductor liniar poate fi determinată cu ajutorul relaţiei: I U2 a. R = d. SUBIECTUL III – Varianta 060 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figura alăturată t. W=3.4 kJ c. Intensitatea curentului I 1 este egală cu: a. R 3 = 24Ω .m. Determinaţi: a. Intensitatea curentului electric prin rezistorul R1 este I1 = 2 A . B. R = b. MECANICĂ. r = 1Ω (2p) 2.e. intensitatea curentului prin circuit este I1 = 1 A . d. intensitatea curentului electric prin circuitul din figura alăturată. W=1. identice cu primul. filiera vocaţională . E = 3 V. 12 A b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. EXAMENUL DE BACALAUREAT . care înlocuieşte cele trei generatoare identice sunt: a. r = 1Ω b.1 C. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. C. a sursei este E = 34 V şi rezistenţa internă r . r = 9 Ω d. se cunosc: I 2 = 12 A . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.8 kJ (3p) a. puterea electrică consumată de rezistorul R1 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Notaţiile fiind cele utilizate în manualele de fizică.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. R = ρ c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. fiecare având t. tensiunea electromotoare echivalentă şi rezistenţa internă a grupării formate prin legarea în paralel cu generatorul dat a încă patru generatoare. rezistenţa internă r a sursei.6 kJ d.2 kJ 5.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 060 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. dacă se înlocuieşte rezistorul R1 cu un rezistor având rezistenţa electrică R 2 = 2.toate profilele. R 2 = 8 Ω . intensitatea curentului devine I 2 = 0. r = 1Ω c. Caracteristicile generatorului echivalent.5 Ω . E = 6 V şi rezistenţa internă r = 3 Ω . R3=10 Ω. d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 48 A (5p) 4.e. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. E = 6 V. Determinaţi: a. Pentru porţiunea de circuit din figura alăturată. 36 A d. R2=20 Ω. O sarcină electrică Q = 120 C trece prin secţiunea transversală a unui conductor.F: Probă scrisă la Fizică C. P = d. E = 2 V. P = (3p) r R R R+r Ministerul Educaţiei. c. randamentul circuitului electric. SUBIECTUL II – Varianta 060 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Dacă la bornele unui generator electric se conectează un rezistor cu rezistenţa electrică R1 = 1Ω . P = b. 1. c. Energia dezvoltată de rezistor în timpul t are valoarea: b.

numărate de la A spre B. C. Doi astfel de rezistori se montează în paralel la bornele unei surse care are tensiunea electromotoare E = 6 V şi rezistenţa internă r = 1Ω . d. 0 V c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.F: Probă scrisă la Fizică C. d. A c. R 2 = 4R1 c. ρ = (1 + αt ) ρ0 c. R 2 = 3 Ω . Pentru porţiunea de circuit alăturată se cunosc următoarele valori numerice: E1 = 20 V şi r = 1Ω . b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Prin tăierea conductorului în bucăţi identice de lungime = 25 m fiecare. R 3 = 6 Ω . 50 3 % 3 4. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 20 V (3p) 5. 75% c. Determinaţi: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. filiform şi foarte lung are rezistivitatea electrică ρ = 4 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m şi aria secţiunii transversale S = 1 mm 2 . V b. intensitatea curentului electric prin sursă. −20 V b.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 061 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.5 Ω . adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 50% d. tensiunea U ' măsurată cu un voltmetru ideal (cu rezistenţă internă infinită) conectat între punctul A şi un punct de conexiune dintre elementul al 4-lea şi al 5-lea. atunci între rezistenţele electrice ale celor două fire există relaţia: b. 10 V d. legea de variaţie a rezistivităţii electrice a metalelor în funcţie de temperatură este: a. 1. W unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin raportul 2 este: I R (3p) a. lungimea 0 pe care ar trebui să o aibă unul dintre cei doi rezistori astfel ca puterea debitată de sursă pe circuitul exterior să fie maximă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Randamentul electric al circuitului este: 75 b. SUBIECTUL III – Varianta 061 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un conductor electric omogen. ρ = ρ 0 ⋅ α ⋅ t d. R1 = 16R 2 2. ρ = ρ 0 (1 + αt ) (2p) Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. EXAMENUL DE BACALAUREAT . b. D. Determinaţi: a. intensitatea curentului electric prin baterie. . energia totală furnizată de sursă în ∆t = 5 min de funcţionare.Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. MECANICĂ.5 V şi rezistenţa internă r = 0. iar raportul diametrelor secţiunilor transversale este d 1 d 2 = 8 .2009 Proba scrisă la Fizică C. Ω 3. B. s d. Notaţiile fiind cele din manualele de fizică. I = 2 A şi R = 9Ω . ρ = ρ0 α ⋅t b. SUBIECTUL II – Varianta 061 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric din figura alăturată bateria conţine n = 6 elemente identice având fiecare tensiunea electromotoare E = 1. c. intensitatea I 2 a curentului electric prin rezistorul cu rezistenţa R 2 . R 2 = 16R1 (2p) a. Dacă raportul lungimilor celor două fire este 1 2 = 4 .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 61 . se confecţionează rezistori electrici de rezistenţă R . O sursă de tensiune electrică debitează putere maximă circuitului exterior. Doi conductori electrici cilindrici liniari sunt confecţionaţi din acelaşi material. R1 = R 2 / 4 d. iar circuitul exterior este compus din rezistorii cu rezistenţele electrice R1 = 1 Ω. % (5p) a. randamentul de transfer al energiei de la sursă la circuitul exterior format din cele două rezistoare.toate profilele. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Tensiunea electrică U AB dintre punctele A şi B are valoarea: a. Proba E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.1 C. tensiunea electrică U CB pe rezistoarele conectate în paralel.

F: Probă scrisă la Fizică C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. 0. MECANICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. R 2 = 4 Ω . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. rezistenţele lor interne r1 = r2 = 1 Ω şi valorile rezistenţelor rezistorilor R2 = 6 Ω şi R3 = 3 Ω .2009 Proba scrisă la Fizică C.1 C. Determinaţi: a. valoarea rezistenţei electrice a rezistorului R1. reprezintă latura reţelei (3p) 5. I = r R+r 3R + r R + 4r R+ 4 3. căderea internă de tensiune pe sursa E2 .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Ω (5p) V 4. având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r .5 A (3p) 2. valoarea rezistenţei electrice a ampermetrului RA. SUBIECTUL III – Varianta 062 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul din figură se cunosc: E1 = 9 V. c. E 2 = 2 V. puterea electrică disipată pe rezistenţa internă a sursei E 2 .0 A c. r1 = 1Ω . noua indicaţie a ampermetrului dacă se inversează polaritatea sursei 1. d. se poate afirma că: a. la aceeaşi sursă având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r. d. adică: A. I = c. 1 = 2 2 d.5 A b. porţiunea de circuit dintre trei sau patru noduri succesive. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică unitatea de U este: măsură a mărimii I A a. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. 1. A ⋅ V d. un curent electric cu intensitatea: 4E 4E E E a. valoarea intensităţii curentului electric prin rezistorul R3 . W c. (15 puncte) Proba E. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. EXAMENUL DE BACALAUREAT . debiteză print-un rezistor cu rezistenţa electrică R . Determinaţi: a. I = b. R3 = 3 Ω . conductorii sunt fire metalice care fac legătura doar între consumatori d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. tensiunea electrică dintre punctele A şi B . Dacă prin secţiunea transversală a unui conductor trec electroni de conducţie cu sarcina electrică Q = 600 C în intervalul de timp ∆t = 10 min . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . valoarea intensităţii curentului electric este: a. ochiul de reţea este un contur poligonal deschis format din laturi ale reţelei c. I = (2p) d. 1 = (2p) a. 1. (15 puncte) . 1 = 1 c. este dat de relaţia: η η η R (2R1 + r ) R (R + r ) R1R2 R (R + r ) η b. SUBIECTUL II – Varianta 062 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul din figura alăturată se cunosc: tensiunile electromotoare ale surselor E1 = 10 V. E 2 = 22 V . b.toate profilele şi specializările. 1 = 1 2 η 2 R2 (R1 + r ) η 2 R2 (R1 + r ) η 2 R1(R1 + r ) η 2 (R1 + r )(R2 + r ) Ministerul Educaţiei. D. nodurile sunt puncte din reţea în care se întâlnesc cel puţin trei conductori b. energia electrică disipată pe rezistorul R1 în intervalul de timp ∆t = 5 min . filiera vocaţională .Ministerul Educaţiei. Ampermetrul real indică I = 2 A . iar voltmetrul ideal (RV → ∞ ) conectat la bornele rezistorului R1 indică U1 = 4 V . B. b. r2 = 1Ω R1 = 2 Ω . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 062 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. b. Patru generatoare electrice identice. c. legate în paralel.toate profilele. 1.5 A d. C. Despre elementele constitutive ale unei reţele electrice ohmice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 62 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. obţinute prin conectarea succesivă a două rezistoare având rezistenţele R1 şi respectiv R2 . Raportul randamentelor a două circuite electrice.

484 Ω d. valoarea intensităţii curentului care străbate cele două generatoare legate în serie. (3p) d. 1. valoarea rezistenţei interne a generatorului.9⋅R. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. ampermetrul şi voltmetrul se conectează în paralel cu consumatorul. .F: Probă scrisă la Fizică C.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d.2009 Proba scrisă la Fizică C. puterea electrică disipată de consumatorul din circuit.I. 242 Ω c. SUBIECTUL III – Varianta 063 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un consumator electric cu rezistenţa R = 14 Ω este alimentat de o grupare formată din trei generatoare având fiecare t.Ministerul Educaţiei. Pe soclul unui bec electric sunt înscrise valorile tensiunii nominale U = 220 V şi puterii disipate P = 100 W . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.5⋅R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 63 . valoarea rezistenţei electrice a consumatorului. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 121 Ω b. ampermetrul şi voltmetrul se conectează în serie cu consumatorul. b.1 C. din figura alăturată. numărul de sarcini electrice elementare ce trec în unitatea de timp.6⋅R. (2p) 5. V ⋅ Ω ⋅ s (2p) a.toate profilele. iar această grupare este legată în paralel cu al treilea generator.toate profilele şi specializările.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 063 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ampermetrul se conectează în paralel şi voltmetrul se conectează în serie cu consumatorul. tensiunea la bornele consumatorului. conectate astfel: două dintre ele sunt legate în serie. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. în forma: b. se exprimă prin relaţia: R ⋅t R ⋅α R a. Pentru măsurarea tensiunii la bornele unui consumator şi a intensităţii curentului electric prin consumator: a.m. filiera vocaţională . b. variaţia rezistenţei electrice ∆R = R − R0 a unui conductor metalic cu temperatura. c. EXAMENUL DE BACALAUREAT . D. ∆R = R0 ⋅ α ⋅ t b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. prin secţiunea transversală a conductorului din care este confecţionat consumatorul. unitatea de măsură pentru energia electrică se poate exprima în funcţie de alte unităţi de măsură din S. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ∆R = 0 (5p) t α α ⋅t 3. adică: A. c. Rezistenţa echivalentă RAB a grupării de rezistoare identice ce au rezistenţa electrică R. MECANICĂ. randamentul circuitului simplu format din consumatorul cu rezistenţa R alimentat de un singur generator. determinaţi: a. c. are valoarea: a. b. SUBIECTUL II – Varianta 063 Rezolvaţi următoarea problemă: Graficele (1) şi (2) din figura alăturată redau: (1) – dependenţa intensităţii curentului printr-un consumator în funcţie de tensiunea electrică măsurată la bornele sale şi (2) – dependenţa intensităţii curentului prin circuit de tensiunea măsurată la bornele generatorului care îl alimentează. c. C. d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . b.e. V ⋅ A 2. 4. dacă se neglijează modificarea dimensiunilor acestuia. 0. 1. ∆R = 0 d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. B. V 2 ⋅ Ω ⋅ s d. dacă tensiunea la bornele consumatorului este egală cu 3 V . ∆R = 0 c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. (15 puncte) Proba E. d.2⋅R. Determinaţi: a. 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Folosind datele din grafic. Valoarea rezistenţei electrice a becului în regim de funcţionare este: a. 968 Ω (3p) Ministerul Educaţiei. valoarea tensiunii electromotoare a generatorului. A 2 ⋅ Ω ⋅ s c. continuă E = 24 V şi rezistenţa internă r = 3 Ω . ampermetrul se conectează în serie şi voltmetrul se conectează în paralel cu consumatorul. 0. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.

b. puterea totală furnizată de generator circuitului. rezistenţa R2 a unui alt rezistor care. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. rezistivitatea electrică c. este cu 15% mai mare decât rezistivitatea electrică a acelui metal la temperatura de 0°C . I = U2 R c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 64 . 2 ⋅ 10 −4 grad −1 (3p) 4. înseriată cu un rezistor de rezistenţă R 3 = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 3 ⋅ 10 20 d. C. respectiv R2 = 6Ω . 8 ⋅ 10 −3 grad −1 c. 12 ⋅ 10 −4 grad −1 d. D. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Determinaţi: a.6 Ω . Două reşouri electrice cu rezistenţele electrice R1 şi R 2 având aceeaşi tensiune nominală au puterile electrice nominale de 500 W şi respectiv de 200 W . ca în figura alăturată. b. SUBIECTUL II – Varianta 064 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă electrică alimentează un circuit format dintr-o grupare paralel a două rezistoare de rezistenţe R1 = 4Ω .1 C. 2 ⋅ 10 20 c. I = U R (2p) Ministerul Educaţiei. randamentul electric al circuitului format dacă în serie cu rezistorul R1 se leagă un alt rezistor de rezistenţă R2 = 4 Ω .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 6 ⋅ 10 −3 grad −1 b. Determinaţi: a.5R1 (5p) 2. tensiunea electrică (3p) 5.5R1 c. d.toate profilele şi specializările. tensiunea electromotoare a sursei. adică: A. SUBIECTUL III – Varianta 064 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un circuit electric conţine un generator şi un rezistor R1 care are rezistenţa de 5 ori mai mare decât rezistenţa internă a generatorului. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. EXAMENUL DE BACALAUREAT .F: Probă scrisă la Fizică C. filiera vocaţională . Rezistivitatea electrică a unui metal. Între rezistenţele electrice ale celor două reşouri există relaţia: a. intensitatea curentului electric b. Dacă se deconectează rezistorul R 2 . aflat la temperatura de 25°C . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. rezistenţa internă a sursei electrice. Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit poate fi scrisă astfel: a. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Numărul de electroni ce traversează secţiunea conductorului în intervalul de timp ∆t = 10 s este: a. valoarea intensităţii curentului electric din circuit devine I ' = 1 . U = RI 2 b. Proba E. R 2 = 2. rezistenţa echivalentă a grupării rezistoarelor R1 . rezistenţa electrică d. R 2 = R1 b. tensiunea la bornele sursei după deconectarea rezistorului R 2 .toate profilele. mărimea fizică egală exprimată prin ρ reprezintă: relaţia S a. 10 20 b. 8 ⋅ 10 20 (2p) 3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 064 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ' . R 2 = 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. c. Intensitatea curentului prin sursă are valoarea I = 2 A . 1. R 2 = 2R1 d. B. Tensiunea electrică la bornele generatorului este U = 20 V iar raportul E / r = 24 A . d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .Ministerul Educaţiei. I = R R+r d. conectat la acelaşi generator ar consuma aceeaşi putere ca şi rezistorul R1 .2 A .5 A . Intensitatea curentului electric ce trece printr-un conductor legat la o sursă electrică este I = 3. căldura degajată în interiorul generatorului în timpul t = 5 minute.2009 Proba scrisă la Fizică C. R 2 şi R 3 . MECANICĂ. Coeficientul termic al rezistivităţii pentru metalul utilizat este: a.

sunt alimentate de la o sursă de 220 V printr-un cablu. Căderea de tensiune pe rezistenţa internă a sursei este dată de relaţia: b. D. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. EXAMENUL DE BACALAUREAT . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 065 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. R = 40 Ω c.1 C. Dacă în paralel cu cei doi rezistori se mai conectează încă un rezistor identic.8 Ω . Zece becuri identice (120 V. în care se cunosc: R = 8. u = E / 8 (5p) a. u = E / 3 c. R = 10 Ω (3p) Ministerul Educaţiei. valoarea intensităţii curentului electric prin fiecare rezistor devine: a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Determinaţi: a.toate profilele şi specializările. SUBIECTUL II – Varianta 065 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se studiază circuitul electric reprezentat în figura alăturată în care se cunosc: E1 = 4. parametrii generatorului echivalent (E echiv . intensitatea curentului electric indicat de ampermetrul A . b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 065 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul electric din figura alăturată. Pentru ca becurile să funcţioneze normal. 2.toate profilele. J c. η = 50% b. tensiunea electrică la bornele rezistorului R1 .4 A d.2 A (2p) 5. u = E / 4 d.2009 Proba scrisă la Fizică C. filiera vocaţională .2 Ω .5 V .5 V . numărul de electroni care intră în nodul M într-o secundă. c. 1. C d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Ω 2. 1. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. E2 = 1 . b. . η = 90% d. u = E / 2 3. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . r echiv ) . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. puterea electrică dezvoltată pe porţiunea de circuit alcătuită din cele două rezistoare R1 şi R2 dacă sursa de tensiune electromotoare E 2 este scoasă din circuit. E1 = 6 V . r1 = 2 Ω . Un circuit electric simplu format dintr-o sursă cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r alimentează un rezistor cu rezistenţa electrică R = 2r . R = 60 Ω b. R1 = 20 Ω . R2 = 6 Ω . rezistenţa ampermetrului R A = 2 Ω . r 2 = 3 Ω .4 Ω . W (2p) a. η = 95% (3p) 4.4 A b. B. MECANICĂ. rezistenţa electrică a cablului trebuie să fie egală cu: a. Un generator electric debitează în circuitul exterior puterea utilă maximă. E 2 = 9 V . conectate în paralel. Determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2.lungimea unui conductor din constantan cu secţiunea S = 1 mm 2 şi rezistivitatea ρ = 5 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m care ar avea rezistenţa electrică egală cu a rezistorului R1 . adică: A. R2 = 24 Ω . Randamentul electric al circuitului este egal cu: a. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. energia disipată de rezistorul R în timpul t = 10 minute.F: Probă scrisă la Fizică C. 60 W ) . Intensitatea curentului electric prin fiecare rezistor este 1. c. η = 75% c. cât din puterea disipată pe circuitul exterior este consumată de ampermetru.2 A c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 65 . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Proba E. R3 = 12 Ω . d. d. r1 = 1. r2 = 0. unitatea de măsură a mărimii U ⋅ I ⋅ t este: b.2 A .Ministerul Educaţiei. R = 20 Ω d. Doi rezistori identici se conectează în paralel la bornele unei surse ideale (E. r = 0 ) . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. R1 = 4 Ω . C.

R s > R p b.22 kΩ 180 kΩ (2p) Ministerul Educaţiei. Intensităţile de scurtcircuit ale celor două baterii astfel formate satisfac relaţia I p = 10I s . 1. respectiv α 2 . unitatea de R măsură în S. Alegeţi relaţia corectă dintre rezistenţele echivalente ale celor două grupări: a. determinaţi timpul necesar acestui proces. Circuitul este conectat la un alimentator de tensiune continuă cu t.toate profilele şi specializările. a mărimii fizice exprimate prin raportul este: ∆t V2 V2 c. d. Graficul dependenţei rezistenţei electrice a unui rezistor în funcţie de temperatură este redat în figura alăturată. Determinaţi intensitatea curentului electric debitat de sursă dacă la bornele ei se leagă în paralel cele două rezistenţe R1 şi R 2 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. direct proporţională cu rezistenţa electrică.5 Ω . Determinaţi valoarea rezistenţei R1 . (∀n ) c.. 20 Ω 180 Ω 3. EXAMENUL DE BACALAUREAT . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Dacă R 01 şi R 02 reprezintă rezistenţele la temperatura de 0 0 C ale celor doi rezistori. c.Tensiunea electrică măsurată la bornele unui rezistor a cărui rezistenţă electrică nu se modifică este: a. 10 c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . iar apa are nevoie de energia W = 420 kJ pentru a fi adusă la fierbere. 20 (3p) 5. b.F: Probă scrisă la Fizică C. constantă indiferent de valoarea intensităţii. c. D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. d. b. r ) care se grupează în serie şi apoi în paralel formându-se două baterii. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. R s < R p d. invers proporţională cu intensitatea. tensiunea la bornele rezistorului R 2 în condiţiile punctului a.5 Ω . d. SUBIECTUL II – Varianta 066 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru a varia tensiunea la bornele rezistorului R 2 având rezistenţa electrică R2 = 30 Ω din circuitul reprezentat în figura alăturată. direct proporţională cu intensitatea curentului prin rezistor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 66 .2009 Proba scrisă la Fizică C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 15 d. Dacă 80% din energia furnizată de reşou în cazul conectării la tensiunea U a rezistenţei R 2 este preluată de apa dintr-un vas. 4. Se consideră n rezistori care se grupează în serie şi apoi în paralel. MECANICĂ. R s = R p .e. (3p) 3. SUBIECTUL III – Varianta 066 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un reşou electric are două rezistoare de rezistenţe R1 şi R 2 . Rezistenţa electrică a spiralei reostatului are valoarea R1 = 20 Ω iar lungimea spiralei este L = 20 m . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. intensitatea curentului debitat de sursă. d.I. Determinaţi: a. Rezistenţa rezistorului la temperatura de 2000 0 C este egală cu: a. W 2 b.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.m. 5 b.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 066 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. filiera vocaţională .1 C. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. c. Când se conectează la bornele aceleiaşi surse al doilea rezistor de rezistenţă R 2 . iar coeficienţii termici ai rezistivităţilor electrice ale materialelor din care sunt confecţionaţi rezistorii sunt α 1 . E = 24 V şi rezistenţa internă r = 2. se foloseşte un reostat cu cursor. aria secţiunii transversale a firului din care este confecţionată spirala reostatului dacă rezistivitatea Proba E. puterea electrică disipată de acesta este P1 = 450 W . dacă intensitatea curentului debitat de sursă este I = 1. B. R p = nR s (5p) a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Se consideră N surse identice (E. b. Ministerul Educaţiei. b. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior sursei când cursorul se află la mijlocul spiralei reostatului.2 A . a. . adică: A. Numărul N de surse ce formează o baterie este egal cu: a.toate profilele.Ministerul Educaţiei. puterea electrică disipată este P2 = 600 W . dacă rezistenţa circuitului exterior sursei este R = 17. Când conectăm rezistorul de rezistenţă R1 la o sursă care asigură la borne o tensiune constantă U = 210 V . W (2p) J W V 2. d. c. C. Producerea şi utilizarea curentului continuu electrică a materialului acesteia are valoarea ρ = 44 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m .

ştiind că în cazul în care K este deschis energia dezvoltată de acesta în timp de 10 minute are valoarea 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.5 kΩ c.R1 R p R1 d.2 Ω . c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Rezistenţa internă a sursei are valoarea r = 0.Ministerul Educaţiei. 1. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.F: Probă scrisă la Fizică C. V ⋅ A −2 d. D. raportul lungimilor firelor metalice din care sunt confecţionate cele două rezistoare dacă au aceeaşi grosime şi sunt din acelaşi material.1 C. intensitatea curentului prin sursă. SUBIECTUL III – Varianta 067 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figura alăturată se cunosc valorile rezistenţelor electrice R1 = 2. η = (2p) I I I sc I sc 4.8 A când K este închis. η = sc b. 2 Ω d. 2 kΩ b. tensiunea electromotoare a sursei. V ⋅ A −1 2. η = 1 − d. 0.Rezistenţa electrică a rezistorului pentru care a fost trasată caracteristica curent tensiune alăturată are valoarea: a. Doi rezistori de rezistenţe electrice R1 şi R 2 sunt grupaţi în paralel. Randamentul acestui circuit simplu poate fi exprimat prin relaţia: I I I I a.toate profilele. SUBIECTUL II – Varianta 067 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Voltmetrul din circuitul reprezentat în figura alăturată indică tensiunea electrică U = 24 V .8 A c.5 W ⋅ h .R1 (3p) 3. 0. Rezistenţa electrică R 2 poate fi exprimată în funcţie de R1 şi de rezistenţa electrică echivalentă R p a grupării paralel prin relaţia: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . . C.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 067 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. filiera vocaţională . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. B. b. d. Intensitatea curentului staţionar ce trece prin conductor este egală cu: a.5 Ω . Se cunosc intensitatea curentului electric dintr-un circuit electric simplu I şi intensitatea curentului de scurtcircuit a sursei din acel circuit. b. R 2 = R p R1 R1 − R p b. I sc . iar rezistenţa internă a ampermetrului este R A = 1Ω . 80 mA d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .5 Ω şi R 2 = 7. rezistenţa echivalentă a circuitului conectat între bornele a şi b. dacă R = 9 Ω şi comutatorul K este deschis. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 67 . Aparatele de măsură se consideră ideale (R A ≅ 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 0. Numărul de electroni ce trec printr-o secţiune tranversală a unui conductor metalic într-o secundă este 5 ⋅ 10 19 . V 2 ⋅ Ω −1 (2p) a.2 Ω (3p) Ministerul Educaţiei. Ω ⋅ A c. respectiv valoarea I 2 = 0.2009 Proba scrisă la Fizică C. d. η = 1 − sc c.toate profilele şi specializările. unitatea de măsură pentru puterea electrică poate fi scrisă sub forma: b.R1 c. RV → ∞ ) . raportul dintre puterea disipată pe rezistenţa ampermetrului şi puterea disipată pe circuitul exterior sursei dacă R = 9 Ω şi comutatorul K este închis. iar rezistenţele electrice ale rezistorilor au valorile R1 = 30Ω . puterea disipată în rezistorul R1 în cazul în care comutatorul K este închis şi R = 9Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. R 2 = R p . 8 A b. 8 mA (5p) 5. Curentul înregistrat de ampermetru are valoarea I1 = 1A când comutatorul K este deschis. R 2 = R p .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. indicaţiile celor două aparate de măsură dacă se scurtcircuitează gruparea celor două rezistoare. c. adică: A. Determinaţi: a. respectiv R 2 = 20 Ω . valoarea rezistenţei R . MECANICĂ. R 2 = R p R1 R p . Proba E. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Determinaţi: a.

2009 Proba scrisă la Fizică C. egală cu energia electrică debitată pe circuitul interior b. Schema unui circuit electric este redată în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.m şi rezistenţa generatorului echivalent (cu care poate fi înlocuită gruparea celor două generatoare).6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 068 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.m E şi rezistenţa interioară r = 600 m Ω.3 Ω c.1 V d.e. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. R2 = 6 Ω.F: Probă scrisă la Fizică C. energie electrică d. Rezistenţele rezistoarelor au valorile: R1 = 5 Ω. 0 V b. 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Grafitul are rezistivitatea (15 puncte) E1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. r 2 = 2 Ω. O sursă electrică are tensiunea electromotoare E = 24 V.toate profilele şi specializările. R3 = 4 Ω. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 68 .e. adică: A. b. D. Un fir din cupru.toate profilele.9 V c. intensitatea curentului electric care parcurge rezistorul R1 . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. mărimea fizică a cărei unitate de măsură exprimată prin unităţile din S. b. dacă se neglijează modificarea dimensiunilor firului cu temperatura. Întrerupătorul k este deschis. SUBIECTUL II – Varianta 068 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric reprezentat în figura alăturată sunt cunoscute valorile: E1 = 12 V. tensiune electrică b. C. este dată de expresia: αθ αθ αθ 1 + αθ a. Un voltmetru conectat la bornele rezistorului va indica: a. t. 12 V (3p) 5. − (2p) αθ 1 + αθ 1 − αθ 1 + αθ Ministerul Educaţiei. B. rezistenţă electrică (2p) 2. puterea electrică totală furnizată de o sursă circuitului electric. rezistenţa rezistorului R. 0. d. d.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. r1 E 2 . Rezistenţa internă a sursei este de: a. Determinaţi: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. egală cu energia electrică totală debitată de generator în circuit c. r1 = 1 Ω. 11. iar gruparea celor două înseriată cu rezistorul R1 . Variaţia relativă a intensităţii curentului electric prin fir datorită încălzirii. MECANICĂ. Coeficientul termic al rezistivităţii cuprului la 0°C este α .valoarea pe care ar avea-o intensitatea curentului electric din circuit dacă sursa cu tensiunea electromotoare E1 = 12 V îşi inversează polaritatea. c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. b. intensitatea curentului electric ce străbate una dintre sursele de tensiune. intensitatea curentului electric din circuit.1 C.6 Ω d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . . se încălzeşte în timpul funcţionării de la 0°C la până la temperatura θ .I. mai mare decât energia electrică debitată pe circuitul interior d. c. sunt grupate în paralel formând o baterie ce alimentează o grupare de trei rezistoare.Ministerul Educaţiei. 0. SUBIECTUL III – Varianta 068 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un număr n = 6 surse de tensiune identice. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 0. 0. r2 R ρ = 60 ⋅ 10 -6 Ω ⋅ m. Intensitatea curentului electric care trece printr-un conductor ideal legat la bornele sursei respective are valoarea Isc = 40 A.96 kJ. Energia electrică disipată în rezistorul R 2 în timpul ∆t = 1 min este W2 = 12. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . putere electrică c. E 2 = 24 V. intensitatea curentului electric prin rezistorul de rezistenţă R2 . c.7 cm (≅ 5 π cm). sub forma V ⋅ A ⋅ s se numeşte: a. având fiecare t. Determinaţi: a. d. Proba E. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 1. filiera vocaţională . mai mică decât energia electrică debitată pe circuitul interior (3p) 3.2 Ω (5p) 4. Rezistorul R este un baston de grafit având raza secţiunii transversale r = 1 mm şi lungimea = 15. Rezistoarele sunt conectate astfel: rezistorul R2 legat în paralel cu rezistorul R3 . Energia electrică consumată de către un rezistor legat la bornele unui generator de tensiune electromotoare E şi rezistenţă internă r NU poate fi: a. conectat la o tensiune electrică constantă.15 Ω b.

filiera vocaţională . C. Un rezistor cu rezistenţa constantă este conectat la o sursă a carei tensiune la borne poate fi variată.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 4 Ω c. practic. căderea de tensiune în interiorul a generatorului în cazul în care comutatorul este închis. I ⋅ c. 1 Ω b. Voltmetrele sunt considerate ideale ( RV → ∞ ). Rezistenţa unui rezistor de cupru (α=4·10-3 grd-1) variază cu temperatura conform graficului din figura alăturată.5 V . tensiunea electromotoare şi rezistenţa internă a sursei. c. Utilizând notaţiile din manualele de fizică. relaţia cu ajutorul căreia se poate determina tensiunea la bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. iar. Dependenţa tensiunii aplicate la bornele rezistorului de rezistenţa sa este reprezentată în graficul din figura alaturată. Intensitatea curentului electric care străbate rezistorul în acest caz este: r + n⋅R r +R n⋅r +R r +R b. SUBIECTUL III – Varianta 069 Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă de tensiune cu parametrii E şi r este conectată la un rezistor de rezistenţă electrică variabilă. La închiderea întrerupătorului K . Determinaţi: a. rămâne aceeaşi b. MECANICĂ. se înjumătăţeşte (3p) 5. D. Se înlocuieşte gruparea celor n rezistoare cu un singur rezistor de rezistenţă electrică R . Determinaţi: a.1 C. iar ampermetrul A indică 2 A . numărul de electroni ce străbat o secţiune transversală a rezistorului în ∆t = 5 min . Un generator cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r alimentează un circuit format din n rezistoare legate în serie. SUBIECTUL II – Varianta 069 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figura alăturată. Intensitatea curentului electric prin circuit este I .Ministerul Educaţiei. rezistenţa electrică R a rezistorului. (15 puncte) Proba E. voltmetrul V2 indică 4. valoarea intensităţii curentului din circuit când rezistenţa este R = 1 Ω .toate profilele şi specializările. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică U2 ⋅S unitatea de măsură în S. 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. iar ampermetrul este real având rezistenţa electrică R0. conectat la o sursă de tensiune cu parametrii E şi r este: ER E (R + r ) ER Er b. c.I. (15 puncte) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 69 . se dublează c. A d. W b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. I ⋅ d. intensitatea curentului: a. 5 Ω d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. a mărimii fizice desrise de relaţia ρ ⋅l a. I ⋅ (2p) a. J c. d. adică: A. Ω (2p) 3. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . intensitatea curentului când tensiunea pe rezistor atinge.6 V. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Rezistenţa rezistorului la temperatura de 00C are valoarea: a. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 069 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. r R R+r R 2. voltmetrul V1 indică 5. se măreşte de 4 ori d. I ⋅ r +R r + n ⋅R r +R n⋅r +R Ministerul Educaţiei. voltmetrul V1 indică 6 V .6 V . B. rezistenţa electrică a ampermetrului. c. valoarea tensiunii pentru care puterea transmisă circuitului exterior are valoarea maximă. fiecare având rezistenţa electrică R . valoarea de 3. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.2009 Proba scrisă la Fizică C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.toate profilele. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Când tensiunea la bornele rezistorului scade de la 12 V la 6 V. 10 Ω (3p) 4. b. b. (5p) a.F: Probă scrisă la Fizică C.

MECANICĂ. Un rezistor având rezistenţa electrică R este legat la bornele unei surse de tensiune având rezistenţa internă r . Cunoscând tensiunea la bornele primului rezistor U 1 = 8 V . A ⋅ s 2. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Tensiunea la bornele sursei este nulă dacă: a.2009 Proba scrisă la Fizică C. filiera vocaţională . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. RI 2 c. A ⋅ m −1 (2p) a. SUBIECTUL II – Varianta 070 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă de tensiune electromotoare E = 20 V şi rezistenţă internă r alimentează doi rezistori legaţi în serie având rezistenţele electrice R1 = 4 Ω şi R 2 = 5 Ω . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.F: Probă scrisă la Fizică C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. expresia puterii dezvoltate de un rezistor parcurs de curent este: a. intensitatea curentului prin circuit. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. R1 < R 2 < R 3 b. (15 puncte) . r1 = 1Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. determinaţi: a. R → ∞ (3p) 5. tensiunea la bornele rezistorului R 2 . RU (3p) 3. b. c. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. R 3 < R 2 < R1 (5p) Ministerul Educaţiei. A ⋅ s −1 c. R = 2 r d. R1 = 9 Ω .Ministerul Educaţiei. E 2 = 25 V .1 C. Proba E. R = 10 Ω . B. energia WR disipată pe rezistorul R într-un interval de timp egal cu un minut. d. exprimată în funcţie de unităţile de măsură ale mărimilor fundamentale din SI. R 2 I d. sarcina electrică ce trece prin secţiunea transversală a conductorului d. b. R2 . Valoarea intensităţii curentului prin rezistorul R este egală cu 2 A .toate profilele şi specializările. tensiunea U la bornele rezistorului R . Relaţia corectă între valorile rezistenţelor este: a. A ⋅ m d.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. este: b.toate profilele. EXAMENUL DE BACALAUREAT . unitatea de măsură pentru sarcina electrică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. R 3 de tensiunea electrică aplicată la bornele fiecăruia dintre aceştia. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. puterea totală PE2 debitată de sursa E 2 . SUBIECTUL III – Varianta 070 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric reprezentat în schema din figura alăturată se cunosc: E1 = 30 V . R1 < R 3 < R 2 d. rezistenţa internă a sursei. R 2 < R1 < R 3 c. numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a conductorului b. R = 0 b. numărul de electroni care trec prin secţiunea transversală a conductorului în unitatea de timp c. R = r c. Intensitatea curentului electric printr-un conductor este numeric egală cu: a. sarcina electrică ce trece prin secţiunea transversală a conductorului în unitatea de timp (2p) 4. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Graficele din figura alăturată redau dependenţa intensităţii curentului prin trei rezistori având rezistenţele R1 .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 070 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. puterea consumată de rezistorul R1 . C. c. Determinaţi: a. raportul dintre tensiunea la bornele sursei şi căderea de tensiune din interiorul sursei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 70 . adică: A. 1. d. RI b.

ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .e. 5 A (5p) 3. R ⋅ I 2 c. E = 14 V şi rezistenţa interioară r = 0. C. R2 = 6 Ω. Determinaţi: a. 1. respectiv. U = 220 V .m. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. E ⋅ I d.F: Probă scrisă la Fizică C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 0. b.1Ω b. Ω ⋅ m d. R3 = 1Ω şi R4 = 4 Ω . 0.e. 5 A (3p) Ministerul Educaţiei.5 Ω d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 71 . Determinaţi: a. 0. R2. 1.m.2 A c. Proba E.e.2 Ω c. E şi rezistenţa interioară r. randamentul circuitului electric. lungimea firului conductor cu rezistenţa R.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. grad 2.1 C. La bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică de 2 kΩ se aplică o tensiune electrică de 10 V. rezistenţa internă a unui element. s −1 c.toate profilele. 5 µA b.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 071 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. dintre următoarele expresii. valoarea intensităţii curentului debitat de aceasta devine I sc = 21 A .m. b. MECANICĂ. D.4 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.5 Ω alimentează o grupare de rezistoare cu rezistenţele R1 = 2 Ω. format dintr-un fir conductor cu secţiunea S = 1 mm 2 şi rezistivitatea electrică ρ = 4 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m . este legată în serie cu un rezistor cu rezistenţa R = 6. Rezistenţa interioară a sursei are valoarea: a.2009 Proba scrisă la Fizică C. montate ca în figura alăturată. Dacă la bornele bateriei se conectează un conductor cu rezistenţa rezistenţă electrică neglijabilă. SUBIECTUL III – Varianta 071 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie cu t. 0. 2. E şi rezistenţa interioară r. U ⋅ I (3p) a. 3 Ω (2p) 5. . 0.8 A . B. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. grad −1 (2p) a. cea care nu reprezintă o putere electrică este: b. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică.5 A d. energia disipată prin rezistorul R3 în timp de 10 minute. adică: A. E ⋅ R 4. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. tensiunea electrică la bornele bateriei dacă la bornele acesteia este conectat rezistorul R .45 A d. puterea totală a sursei. unitatea de măsură a coeficientului termic al rezistivităţii este: b. În graficul din figura alăturată este reprezentată tensiunea electrică la bornele sursei în funcţie de intensitatea curentului electric din circuit. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La bornele unui rezistor având rezistenţa electrică variabilă este conectată o sursă având t. c.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL II – Varianta 071 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie formată din 6 elemente grupate în serie. intensităţile I1 şi I2 ale curenţilor ce parcurg rezistoarele R1 şi. d.22 A b. Intensitatea curentului electric atunci când becul funcţionează la parametrii nominali este egală cu: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Intensitatea curentului electric prin rezistor are valoarea: a. având fiecare t. 5 mA c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. filiera vocaţională . c. tensiunea electromotoare a bateriei. Prin rezistor circulă un curent cu intensitatea I = 1. d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Pe un bec electric sunt înscrise valorile P = 100 W.toate profilele şi specializările. EXAMENUL DE BACALAUREAT .

b. dacă intensitatea curentului prin generator este I = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. este echivalentă cu o singură sursă având tensiunea electromotoare echivalentă E e şi rezistenţa interioară echivalentă r e date de : a. căderea de tensiune pe circuitul exterior. indicaţia unui voltmetru ideal (cu rezistenţă internă infinită) conectat la bornele sursei. C d. conectate în paralel. Gruparea astfel formată se conectează la bornele unei surse electrice având rezistenţa internă r1 = 5 Ω . tensiunea electromotoare E1 a sursei. 3R b. b.m. Ω 2.2 V .2 A . căldura degajată la trecerea curentului electric printr-un rezistor de rezistenţă R se determină cu ajutorul relaţiei: U U2 I2 a. d. E e = E şi r e = r n d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL II – Varianta 072 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul din figura alăturată se cunosc: E = 3. a mărimii fizice exprimată prin produsul U ⋅ I este: (2p) a. în paralel.e. c.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 072 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. c. puterea electrică disipată pe rezistorul R1 . B. tensiunea electromotoare a generatorului. suma dintre tensiunea electromotoare şi căderea interioară de tensiune. se leagă în paralel. Q = t c.Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. R (5p) 3. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. E e = nE şi r e = nr c. adică: A. căderea de tensiune pe rezistenţa internă a sursei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. O grupare de n surse identice având fiecare tensiunea electromotoare E şi rezistenţa interioară r . intensitatea curentului debitat de sursă. energia furnizată circuitului de gruparea a două surse în intervalul de timp ∆t = 5 min dacă se conectează. unitatea de măsură în S. . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale.m. (15 puncte) Proba E. D. Determinaţi: a. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Q = t (3p) R R R 5. cu generatorul de t. SUBIECTUL III – Varianta 072 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două rezistoare. intensitatea curentului electric ce străbate sursa. Rezistenţa echivalentă între punctele A şi B ale montajului format din cele trei rezistoare de rezistenţă R din figura alăturată este: a. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. respectiv R 2 = 30 Ω . Q = 2 t b. C. E e = nE şi r e = r b. W b. dacă rezistenţa echivalentă a circuitului exterior generatorului este R e = 15Ω . MECANICĂ. Intensitatea curentului electric ce străbate rezistorul R1 are valoarea I1 = 2 A . R 3 c. r = 1Ω şi R = 10 Ω .e.2009 Proba scrisă la Fizică C. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele folosite în manualele de fizică. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.toate profilele şi specializările. d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . tensiunea între punctele c şi d . EXAMENUL DE BACALAUREAT .toate profilele. 2 R 3 d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 72 .I. d. E1 o a doua sursă având t. E 2 = 30 V şi rezistenţa internă r 2 = 5 Ω . Dacă la bornele unui generator care furnizează energie electrică unui circuit se conectează un voltmetru ideal (cu rezistenţă internă infinită). Q = R 2 It d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.1 C. acesta va indica: a. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior generatorului. având rezistenţele electrice R1 = 15 Ω . 1. (3p) 4. E e = nE şi r e = r n (2p) Ministerul Educaţiei.F: Probă scrisă la Fizică C. J c. filiera vocaţională .

ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . faţă de cea furnizată iniţial: a.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 073 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. adică: A. c. SUBIECTUL II – Varianta 073 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figură se cunosc: E1 = 8 V . la funcţionarea în gol a acesteia ( R → ∞ ). r = 1Ω . intensitatea curentului de scurtcircuit a sursei echivalente. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele din manuale. B.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. În schema din figura alăturată cei patru rezistori sunt identici. valoarea puterii maxime debitate de sursă în circuitul exterior. poate fi exprimată sub forma: W ⋅s W A⋅s s a. R = ρ b. intensitatea curentului ce parcurge rezistorul având rezistenţa electrică R = 2Ω .2009 Proba scrisă la Fizică C. (15 puncte) .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. unitatea de măsură ce corespunde randamentului unui generator electric. fiecare de lungime 2 . Raportul dintre tensiunea la bornele sursei electrice şi căderea interioară de tensiune pe sursa electrică.F: Probă scrisă la Fizică C. d. intensitatea curentului electric ce parcurge rezistorul R1 . R 3R R R 5. I sc (R → 0 ) . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. valoarea rezistenţei pe care ar trebui să o aibă un circuit conectat la bornele sursei pentru ca puterea preluată de acesta de la sursă să fie maximă. c. c. Utilizând notaţiile din manualele de fizică. I = (2p) R+r S R 2. de 2 ori mai mică c. MECANICĂ. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. expresia legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit este: U E2 a. b. Aplicăm între bornele A şi B o tensiune U. de secţiune constantă şi de lungime . d. este conectat la bornele unei surse cu rezistenţă interioară neglijabilă.toate profilele. de 4 ori mai mare d. (15 puncte) Proba E. SUBIECTUL III – Varianta 073 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric reprezentat în figura alăturată se cunosc: E = 10 V . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. căldura degajată de rezistorul R2 în trei minute. Determinaţi: a. D. 1. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. C.1 C. intensitatea curentului furnizat de sursă devine. de 4 ori mai mică (3p) 4. în cazul circuitului electric din figura alăturată. Dacă firul conductor se taie în două bucăţi egale. 4. R = R 0 (1 + α ⋅ t ) d. E 2 = 48 V . Determinaţi: a. şi R = 2 Ω . c.toate profilele şi specializările. tensiunea electrică între nodurile A şi B. care alimentează un consumator. d. 2 b. EXAMENUL DE BACALAUREAT . care se leagă în paralel la bornele aceleiaşi surse. Puterea dezvoltată de cei patru rezistori este dată de relaţia: 4U 2 U2 8U 2 9U 2 a. în condiţiile punctului c. r1 = 3 Ω r 2 = 2 Ω . tensiunea electrică U 0 la bornele grupării de surse. b. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 73 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. I = c. R1 = 2 Ω şi R2 = R3 = 4 Ω . de 2 ori mai mare b. având fiecare rezistenţa electrică R. 3 c. Un fir conductor omogen. 4 d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.5 (5p) (3p) Ministerul Educaţiei. este: a. filiera vocaţională . (2p) J V J A 3. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b.

O sursă de tensiune cu t. Doi rezistori de rezistenţe electrice R1 şi R 2 sunt legaţi în serie la o sursă de tensiune având tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r. Dacă tensiunea la bornele sursei este U = 1 V . unitatea de măsură în S. d. b. (3p) 2. Determinaţi: a. r = 2 Ω . B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.5 A .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 074 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. adică: A.toate profilele. SUBIECTUL III – Varianta 074 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei surse având tensiunea electromotoare E = 20 V se conectează un rezistor cu rezistenţa electrică R1 = 2 Ω . Ω ⋅ mă: c. Proba E. Cercetării şi Inovării a.e. R1 = R 2 = 3 Ω şi R 3 = 1 Ω . (R1 + R 2 + r )2 b. 2 A d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 2 b. r = 3 Ω c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. . rezistenţa internă a sursei.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. SUBIECTUL II – Varianta 074 (15 puncte) b. Puterea debitată de sursă circuitului exterior este dată de relaţia: E2 a. r = 1Ω . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. c. A ⋅ m −1 d. a rezistivităţii electrice este: C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.m. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. b. r = 5 Ω b. randamentul circuitului electric în situaţia de la punctul b.F: Probă scrisă la Fizică C. tensiunea la bornele rezistorului R1 . d.5 Ω . 2. 2R (2p) d. 1.5 A b. 1 A c. 4R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa internă a sursei pentru ca puterea debitată de aceasta pe cele două rezistoare grupate serie să fie maximă. P = E2 (R1 + R 2 + r )2 . MECANICĂ. R c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .Ministerul Educaţiei. Tensiunea electrică la bornele porţiunii de circuit este U = 6 V dacă intensitatea curentului are valoarea: Ministerul Educaţiei. E = 1. În circuitul din figura de mai jos rezistoarele au aceeaşi valoare a rezistenţei electrice R.I.5 A (3p) Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. puterea electrică debitată pe gruparea serie a celor 2 rezistoare conectate la aceeaşi sursă de tensiune. c. Determinaţi: a.2009 Proba scrisă la Fizică C. V ⋅ m (2p) a. r = 2 Ω d. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior.5 V este conectată la bornele unui rezistor cu rezistenţa R = 2 Ω . P = R1R 2 c. Ω ⋅ m −ţ1 Rezolva i următoarea problem În montajul alăturat se cunosc (valorile mărimilor caracteristice componentelor): E = 3 V . P = (R1 + R 2 ) . Rezistenţa echivalentă a circuitului între bornele A şi B este: R a. D. EXAMENUL DE BACALAUREAT .1 C. În figura alăturată este redată dependenţa tensiunii la bornele unei porţiuni de circuit de intensitatea curentului electric prin aceasta. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. rezistenţa internă a sursei este: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Dacă se înlocuieşte rezistorul R1 cu altul având rezistenţa electrică R 2 = 8 Ω . P = (R1 + R 2 ) E2 R1 + R 2 + r (5p) 4. 0.toate profilele şi specializările. filiera vocaţională . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 74 . 3. C..valoarea tensiunii electromotoare a unei surse dacă se înlocuieşte gruparea paralel a celor două surse de tensiune cu o singură sursă având rezistenţa internă r1 = 0. intensitatea curentului electric prin rezistorul R 3 . se constată că putere electrică furnizată de sursă circuitului exterior este aceeaşi. E2 R1 + R 2 + r 2 d. iar valoarea intensităţii curentului prin rezistorul R 3 devine egală cu 0.

m E 0 = 4. 430 Ω c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. tensiunea la bornele ansamblului fiind U = 7 V . EXAMENUL DE BACALAUREAT . MECANICĂ. 1.toate profilele şi specializările. 1. J ⋅ A 2 ⋅ s c.2 A b. Rezistenţele electrice R0 = 49 Ω şi R1 = 50 Ω sunt constante. intensitatea curentului electric prin rezistenţa R este egală cu zero. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. SUBIECTUL II – Varianta 075 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră montajul electric din figura alăturată în care tensiunea electrică U poate fi modificată. a curentului electric care străbate sursa E1 în funcţie de R2 .5 V şi rezistenţa internă neglijabilă. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. Proba E. Din circuit se elimină rezistorul R3 . SUBIECTUL III – Varianta 075 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui diagramă este ilustrată în figura alăturată conţine sursa cu t. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. W ⋅ A −2 ⋅ s −1 (2p) 2. unitatea de măsură în S. filiera vocaţională . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.4 A c. Rezistenţa electrică montată în circuit are valoarea R = 6 Ω .5 V şi rezistenţa internă r0 = 1Ω şi sursa cu t.55 A .toate profilele. Pentru o valoare a tensiunii U egală cu U 1 = 3 V .e. S ≅ 0. tensiunea electromotoare E a bateriei. 200 Ω (5p) 3. Un reşou electric disipă o putere P = 600 W când este alimentat sub tensiunea U = 220 V . bateria este ideală având tensiunea electromotoare E constantă şi rezistenţa internă nulă. b. R3 = 2R . În aceste condiţii intensitatea curentului electric va avea valoarea: a. 700 Ω b. B. a rezistenţei electrice poate fi scrisă sub forma: a. iar rezistenţa electrică R2 este variabilă. Determinaţi: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Rezistenţa electrică din care este confecţionat reşoul este alcătuită dintr-un fir de lungime = 12 m având rezistivitatea la temperatura de funcţionare ρ = 1. valoarea tensiunii electrice U pentru care intensitatea curentului electric prin baterie este nulă. 230 Ω d.8 A d. Calculaţi puterea electrică disipată pe rezistenţa R0 pentru o valoare a rezistenţei electrice R 2 = 24 Ω . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.e. intensitatea curentului electric prin baterie în situaţia în care U = U1 . S ≅ 0. D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 75 . 1. a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d.F: Probă scrisă la Fizică C. Intensitatea curentului electric din circuit este Ι = 1 A .2009 Proba scrisă la Fizică C. Ω ⋅ m d. r = R / 2) alimentează un circuit electric format din trei rezistori conectaţi în serie având rezistenţele electrice R1 = R / 2 . iar intensitatea curentului electric prin bec este Ι 1 = 0.040 mm 2 (3p) Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. S ≅ 0.Ministerul Educaţiei. η = R / (R + r ) 4. . η = r / (R + r ) c.178 mm 2 c. η = (R + r ) / R d. C.Determinaţi energia electrică dezvoltată în timpul t = 10 min pe rezistorul R2 pentru o valoare a rezistenţei electrice R2 = 25 Ω . R2 = R . η = (R + r ) / r (3p) a.090 mm 2 d. O baterie (E .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 075 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Rezistenţa electrică a rezistorului R2 are valoarea: a. Tensiunea la bornele rezistorului R2 este U 2 = 2.2 ⋅ 10 −6 Ω ⋅ m . Două rezistoare de rezistenţe electrice R1 şi R2 sunt legate în serie. Exprimaţi intensitatea I1 .m E1 = 1. c. 1. J ⋅ A −2 ⋅ s −1 b.1 C. c.I. d.3 V iar rezistorul R1 are rezistenţa electrică R1 = 470 Ω . Calculaţi valoarea rezistenţei R2 pentru care curentul prin sursa E1 este nul. Aria secţiunii transversale a firului încălzit este: a. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale. adică: A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. expresia randamentului unui circuit electric simplu este: b.275 mm 2 b. 2 A (2p) 5. S ≅ 0. rezistenţa electrică a becului.

intensitatea curentului debitat de baterie scade cu 16% faţă de valoarea avută în primul caz. 8 Ω b. Cele două surse din circuit au rezistenţele interne neglijabile. 2 ⋅ E 5.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Proba E. b. dacă rezistenţa lui electrică devine R 2 = 85 Ω . adică: A. 1500 0 C 4. a bateriei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 76 . Un voltmetru ideal (cu rezistenţă internă infinită) conectat între bornele A şi B va indica o tensiune egală cu: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Rezistenţa electrică a consumatorului este egală cu: a. filiera vocaţională .toate profilele. SUBIECTUL II – Varianta 076 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei baterii se conectează un fir conductor din constantan cu rezistenţa electrică R = 8 Ω . Neglijând modificarea dimensiunilor filamentului cu temperatura. energia disipată prin efect termic de rezistorul R 3 în timp de 1 minut. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2009 Proba scrisă la Fizică C. Pentru intensităţile curenţilor care se întâlnesc în nodul de reţea reprezentat în figura de mai jos se poate scrie: a. 800 K c. 1000 K d. I 1 − I 4 − I 2 = I 5 − I 3 c. rezistenţa internă a bateriei. Două baterii identice cu t. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.e. (15 puncte) . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Rezistenţa electrică a filamentului din wolfram al unui bec are valoarea R1 = 10 Ω la temperatura de 0 0 C . a primei surse este egală cu E1 = 18 V .m. poate fi pusă sub forma: este: Ω⋅s a. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Determinaţi: a. rezistenţa electrică c. Un consumator preia 80% din energia furnizată de o baterie cu rezistenţa internă r = 2 Ω . B. puterea electrică (2p) 2. 500 0 C b.Ministerul Educaţiei. 16 Ω d.e. respectiv R3 = 8 Ω .m. d. iar rezistenţele electrice ale rezistoarelor au valorile R2 = 6 Ω . c. C. iar tensiunea la bornele lui are valoarea U = 10 V . 0 b. lungimea a primului fir. I 1 + I 4 − I 2 + I 3 − I 5 = 0 3.F: Probă scrisă la Fizică C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. E şi rezistenţă internă neglijabilă sunt conectate ca în figura alăturată. variaţia tensiunii electrice la bornele bateriei ca urmare a conectării celui de-al doilea fir în locul primului. intensitatea curentului electric ce trece prin bec. Determinaţi: a.e.m. t. 10 Ω c.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 076 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.I. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. având aceeaşi secţiune. temperatura la care este încălzit filamentul. are valoarea: a. secţiunea S = 9. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. E / 2 c.m. tensiunea electrică d. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale. tensiunea electromotoare E 2 a celei de-a doua surse. E1 . d.8 mm2 şi rezistivitatea ρ = 49 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m .1 C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. valoarea t. b.toate profilele şi specializările. dar lungimea cu 25% mai mare decât a primului fir. D. puterea furnizată circuitului de sursa cu t. intensitatea curentului electric b. SUBIECTUL III – Varianta 076 Rezolvaţi următoarea problemă: Becul din circuitul reprezentat în figura alăturată are puterea P = 40 W . I 1 + I 2 − I 4 = I 3 + I 5 (3p) d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. E d. lungimea . I 1 + I 4 − I 2 = I 3 + I 5 b. 20 Ω (3p) (2p) (5p) Ministerul Educaţiei. conductorul fiind parcurs de un curent de intensitate I = 1 A . Dacă se înlocuieşte firul conductor cu un alt fir din constantan. MECANICĂ. mărimea fizică a cărei unitate de măsură în J S. c. Coeficientul termic al rezistivităţii wolframului are valoarea α = 5 ⋅ 10 −3 K −1 .e.

Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. E şi rezistenţa internă r . MECANICĂ. 36 ⋅ 10 6 J (2p) 2. În figura alăturată cifrele indică valorile intensităţilor curenţilor electrici prin laturile corespunzătoare. re = nr b. SUBIECTUL III – Varianta 077 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. determinaţi: a. Energia electrică de 1 kWh exprimată în funcţie de unităţi de măsură în S. E 3 = 2 V .toate profilele. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. 6 mA Ministerul Educaţiei. 30 mC (5p) d.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cunoscând R1 = 1Ω şi R 2 = 3 Ω .1 C. Sarcina electrică transportată prin conductor în intervalul de timp t ∈ [2 s. cu întrerupătorul K deschis şi cu întrerupătorul K închis. I 2 şi I 3 prin ramurile circuitului. E = max b. intensitatea curentului electric este I sc . adică: A. SUBIECTUL II – Varianta 077 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric din figura alăturată se cunosc tensiunile electromotoare ale generatoarelor E1 = 6 V . valoarea intensităţii curentului prin rezistorul R3 dacă punctele A şi C ale circuitului se leagă printr-un fir de rezistenţă neglijabilă Proba E. D. indiferent dacă întrerupătorul K este deschis sau închis. 10 3 W 3600s b. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 77 . 36 ⋅ 10 5 J d. se conectează în serie. intensităţile curenţilor I 1 . r e = r d. măsurate în mA . 20 mC c. c.toate profilele şi specializările. r e = r / n c. E 2 = 4 V . dacă generatorul are tensiunea electromotoare E = 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. filiera vocaţională . 40 mC 3. b. Tensiunea electromotoare a generatorului este egală cu: 2Pmax 3Pmax 4Pmax P a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.2 A . E = c. r e = r (2p) 5. Intensitatea I a curentului electric care iese din nodul A este egală cu: a. dacă rezistenţa interioară a generatorului este r = 1. E e = E / n. C. cunoscând I1 = 0. rezistenţa interioară a generatorului. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. randamentele de transfer al energiei de la generator în circuitul exterior pentru cele două situaţii. −4 mA c. E e = E . 4 s] este egală cu: a. tensiunea electrică între punctele A şi B . 10 3 W s c. E e = E .m. Acelaşi generator poate transfera circuitului exterior o putere maximă Pmax . Determinaţi: a. Intensitatea curentului care străbate un conductor variază în raport cu timpul conform graficului alăturat. 4 mA (3p) d. cunoscând I 2 = 1. rezistenţele lor interne r1 = r2 = r3 = 1Ω precum şi rezistenţele rezistorilor din circuit R1 = R2 = R3 = 2 Ω .5 Ω .F: Probă scrisă la Fizică C. 1.e. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. c. . Tensiunea electromotoare echivalentă şi rezistenţa internă echivalentă grupării se determină cu ajutorul relaţiei: a.2009 Proba scrisă la Fizică C. E e = nE . Dacă se scurtcircuitează bornele unui generator prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă.I.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 077 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.5 V şi rezistenţa interioară r = 1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. puterea maximă pe care o poate furniza generatorul unui circuit exterior cu rezistenţa electrică aleasă convenabil. 10 mC b.5 Ω . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. O grupare de n surse identice având fiecare t. B. iar săgeţile sensurile curenţilor.2 A . EXAMENUL DE BACALAUREAT . tensiunea electrică la bornele generatorului cu tensiunea electromotoare E 2 . tensiunea electromotoare a generatorului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E = d. E = (3p) I sc I sc I sc I sc 4. −6 mA b. corespunde valorii: a. P = 3 W . puterea debitată de generator circuitului exterior este aceeaşi.

Ministerul Educaţiei. puterea electrică disipată de rezistorul R1 atunci când comutatorul K este închis. E = q (We + Wi ). prin intermediul a două conductoare identice. b. intensitatea curenţilor care intră în nod creşte şi a celor care ies scade.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 078 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Pentru deplasarea electronilor de conducţie încărcaţi cu sarcina electrică q prin circuitul exterior este necesară energia We iar pentru deplasarea aceloraşi electroni de conducţie prin circuitul interior energia Wi . Rezistenţa grupării paralel a celor 4 părţi este egală cu: b.i c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 78 . b. într-un nod al unei reţele electrice: a. (3p) 3. Ω -1 ⋅ m d. B.e. suma algebrică a intensităţilor curenţilor care se întâlnesc în acel nod este nulă. 24 W d. V ⋅ Ω b.4 mm 2 şi rezistenţa electrică R f = 1. E = e . 4 W b. 5 Ω d. 12 W c. Determinaţi: a. 1. Tensiunea electromotoare a sursei poate fi exprimată cu ajutorul relaţiei: W -W W W W W a. Dacă tensiunea la bornele sursei are valoarea U = 4 V. 30 W (2p) Ministerul Educaţiei. Determinaţi rezistivitatea materialului din care sunt confecţionate firele de legătură. Determinaţi tensiunea electrică la bornele sursei. E = e + i d. Un fir metalic de secţiune constantă şi rezistenţă 20 Ω se taie în patru părţi egale.toate profilele. SUBIECTUL III – Varianta 078 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul reprezentat în figura alăturată se cunosc: tensiunile electromotoare ale generatoarelor. c. (3p) q q q q q 4. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. c. intensitatea curentului ce trece prin circuit atunci când comutatorul K este deschis. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. . a. c.5 Ω c.I. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. E = e 2 i b. filiera vocaţională . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . D. rezistenţele interne ale generatoarelor. Când comutatorul K este deschis randamentul de transfer al energiei electrice de la cele două surse la rezistorul R1 este egal cu η = 80% .25 Ω 5.2009 Proba scrisă la Fizică C. SUBIECTUL II – Varianta 078 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unui consumator cu rezistenţa R = 6 Ω este conectată o sursă electrică având parametrii E = 100 V şi r = 1 Ω. r1 = r 2 = 5 Ω şi rezistenţa electrică R 2 = 30 Ω . tensiunea la bornele rezistorului R 2 când comutatorul K este închis. adică: A. Calculaţi rezistenţa echivalentă a circuitului electric exterior. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. C. d. MECANICĂ. Fiecare conductor are lungimea = 2 m . Sursa electrică ce alimentează un circuit simplu are parametrii E = 6 V şi r = 0. intensitatea curenţilor care intră în nod scade şi a celor care ies creşte. Determinaţi intensitatea curentului electric din circuit. 20 Ω (5p) a.F: Probă scrisă la Fizică C. b. O sursă electrică are t. 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. atunci puterea dezvoltată de sursă este egală cu: a. E1 = 60 V şi E 2 = 45 V . aria secţiunii transversale S = 0. Ω ⋅ m (2p) 2. d. ∑±I i =1 n i = 0. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Ω c. unitatea de masură în S. 1.5 Ω. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.5 Ω. a mărimii US este: fizice care are expresia I a. numai dacă laturile care se întâlnesc în nodul dat nu conţin surse electrice. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică.m E. rezistenţa electrică a rezistorului R1 .toate profilele şi specializările.1 C. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Conform primei legi a lui Kirchhoff. Proba E.

iar rezistoarele au rezistenţele electrice R1 = 12 Ω . ρ = ρ 0 (1 + αT0 ) d. dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură este dată de expresia: a.e. tensiunea electromotoare a bateriei. c.e. determinaţi: a. E 2 = 18 V . tensiunea la bornele sursei 1 (a cărei t. R 2 = 4 Ω şi R3 = 8 Ω . d. B. b. Puterea disipată pe rezistorul R 2 este P2 = 16 W . 288 W (3p) 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 79 . MECANICĂ. filiera vocaţională . În acest caz. r1 = r 2 = 1Ω . . Dacă din circuit se scoate rezistenţa 2R . adică: A.e. 90 J c.4 A (3p) 2.m. ρ 0 = ρ (1 + αt ) (2p) Ministerul Educaţiei. intensitatea curentului prin rezistorul R1 .toate profilele şi specializările. R 1.Ministerul Educaţiei. c. (2p) Ω V V 4. 0. 2. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 0. E = 24 V şi rezistenţa internă r = 1 Ω . D. E şi rezistenţa internă r = .m.1 C. EXAMENUL DE BACALAUREAT . intensitatea curentului electric prin circuit are valoarea de 1 A . Puterea maximă pe care o poate transfera circuitului exterior este egală cu: a. tensiunea electrică între nodurile A şi B.5 A c. 24 W b. SUBIECTUL II – Varianta 079 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: E1 = 24 V . valoarea raportului dintre puterea debitată de sursă pe circuitul exterior şi puterea disipată în interiorul sursei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.9 J (5p) 5. intensitatea curentului ce parcurge rezistorul R 3 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 079 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Căldura disipată în timp de o jumătate de oră de un conductor cu rezistenţa electrică R = 500Ω prin care trece un curent electric având intensitatea I = 10 mA este egală cu: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. C.e. astfel încăt puterea furnizată de sursă circuitului exterior să fie maximă. 72 W c. ρ = ρ 0 (1 + αT ) c.F: Probă scrisă la Fizică C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 144 W d. Ω ⋅ m b. d. b.8 J d. O sursă de tensiune eletrică cu t.toate profilele. 1. are conectată la borne o grupare 4 serie de doi rezistori cu rezistenţele R şi 2R .m. R1 = R 2 = 5 Ω şi R 3 = 12 Ω . 4. Determinaţi: a.5 A b. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa R1 (toate celelalte elemente de circuit rămânând neschimbate). are valoarea E1) (15 puncte) Proba E. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Un acumulator de autovehicul are valoarea t. Neglijând rezistenţa firelor conductoare. unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric poate fi scrisă în forma: W W Ω a. valoarea pe care ar trebui să o aibă E1 (toate celelalte elemente de circuit rămânând neschimbate). E are rezistenţa internă r = 3 Ω .2009 Proba scrisă la Fizică C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.6 A d.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. Utilizând simbolurile unităţilor de măsură utilizate în manualele de fizică. Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. intensitatea curentului electric va avea valoarea: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 180 J b. d. ρ = ρ 0 (1 + αt ) b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 079 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric reprezentat schematic în figura alăturată. astfel încât rezistorul R1 să nu fie parcurs de curent electric. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. bateria cu t.m. 1.

EXAMENUL DE BACALAUREAT . (2p) Ministerul Educaţiei. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. R2 = 2. E=18 V şi rezistenţa internă r = 2 Ω . C. intensitatea curentului electric în circuit. 7. 1 A c. . Scala ampermetrului are 100 de diviziuni.12 A d. Tensiunea la bornele becului este de 60 V. b.temperatura filamentului becului. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. B.toate profilele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. valoarea intensităţii curentului electric prin sursă (curentul electric de scurtcircuit) devine: (3p) b.5Ω . conectate în serie la bornele unui generator cu t. iar coeficientul de temperatură al rezistivităţii metalului din care este confecţionat filamentul are valoarea α = 5 ⋅ 10 −3 grd−1 . în forma: b.5 A (5p) 4.5 Ω.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 080 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.2009 Proba scrisă la Fizică C. 6 A c.m. adică: A. Intensitatea curentului care trece prin circuit are valoarea aproximativă: a. Se consideră un sistem de n=4 rezistoare identice de valoare R = 2r fiecare. unitatea de măsură a tensiunii electrice poate fi exprimată cu ajutorul altor unităţi de măsură din S. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . I = c.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele şi specializările. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.m. Acul ampermetrului s-a oprit în dreptul diviziunii 20. c. d. generatorul se scurtcircuitează. circuitul exterior are rezistenţa R = r . Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. rezistenţele interne ale celor două surse r1 = r 2 = 1 Ω . b. rezistenţele celor trei rezistori R1 = 2 Ω. iar cursorul reostatului se află la jumătatea înfăşurării reostatului. puterea consumată de reostat dacă becul este scos din circuit.Ministerul Educaţiei.I. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.F: Probă scrisă la Fizică C. MECANICĂ. Determinaţi: a. I = (2p) R R R R+r 2. c. O sursă cu t. Dacă se scurtcircuitează bornele sursei prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. d. energia consumată de bec într-o oră. 0. R 3 = 1. intensitatea curentului prin rezistorul R1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 80 .6 A a. J ⋅ A −1 c.e.1 (15 puncte) C.5 Ω .8 A d. d. întrerupătorul k este deschis. 5. A ⋅ J −1 ⋅ s −1 d. 1. dacă rezistenţa sa la temperatura de 0 o C este R 0 = 2. I = b. indicaţia unui voltmetru ideal (RV → ∞ ) conectat la bornele sursei 1.5 Ω . rezistenţa echivalentă a circuitului exterior. 4. Ampermetrul montat în circuit este real având rezistenţa internă R A = 0. b.5 V . W ⋅ A −1 ⋅ s −1 (3p) a. iar indicaţia maximă a scalei este de 1 A . SUBIECTUL III – Varianta 080 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un bec şi un reostat sunt legate în serie într-un circuit electric alimentat la o sursă cu rezistenţa internă r = 10 Ω . Proba E. iar valoarea maximă a rezistenţei electrice a reostatului este de 20 Ω . filiera vocaţională . Voltmetrul ideal (RV → ∞ ) conectat la bornele generatorului din figură măsoară tensiunea electromotoare dacă: a. întrerupătorul k este închis. Becul şi reostatul consumă împreună 200 W când rezistenţa reostatului este maximă. I = d.e. SUBIECTUL II – Varianta 080 Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră circuitul din figură pentru care se cunosc: tensiunea electromotoare a sursei 1 E1 = 4. legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit are expresia: U2 E U E a. tensiunea electromotoare E 2 a sursei 2.2 A 5. Determinaţi: a. 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. J ⋅ A −1 ⋅ s −1 3.5 A b. E = 5 V poate furniza circuitului exterior o putere maximă de 9 W. c.

r1 = r 2 = 0. MECANICĂ. preia o putere maximă de la surse. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. tensiunea electrică dintre borna pozitivă a sursei E1 şi cea negativă a sursei E 2 dacă prin prima sursă circulă un curent de 1 A . EXAMENUL DE BACALAUREAT . r ) care se grupează în serie şi apoi în paralel.5 Ω . b. având parametrii (E. c.I. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. E 2 = 3 V şi rezistenţe interne r1 = r 2 = 0. Panta dreptei este egală cu: a.toate profilele şi specializările. Determinaţi: a. Dacă rezistenţa echivalentă a grupării serie este de patru ori mai mare decât cea a grupării paralel. 2 c.m. unitatea de măsură în S. a mărimii fizice exprimate prin produsul P ⋅ ∆t este: a.e. R 0 ⋅ α ⋅ t (2p) Ministerul Educaţiei. adică: A. E 2 = 20 V . Se grupează un număr n de rezistori mai întâi în serie şi apoi în paralel. dacă R1 = 4Ω . este: a.toate profilele. filiera vocaţională .5 Ω . . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3 MWh d. R 0 ⋅ α d. Bateriile astfel formate se leagă pe rând la bornele unui rezistor de rezistenţă R = 109r . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Se consideră n surse identice. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. α c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. căldura degajată de rezistorul R1 în timpul t = 2 h . randamentul unui circuit electric simplu format din sursa 1 şi rezistenţa R2 . în funcţie de temperatură. R 0 b. 4 (5p) 4. conectat la bornele grupării de surse în locul celor două rezistoare.1 C.2009 Proba scrisă la Fizică C. A (2p) 2. 10 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 81 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. energia preluată de la reţeaua de alimentare în 30 de zile de funcţionare în regim nominal. 3 kWh b. d. D. c. Sursa unui calculator personal are o putere nominală de 300 W. 3 d. intensitatea curentului de scurtcircuit a sursei echivalente din circuitul prezentat în figura alăturată . R2 şi R3 . Determinaţi: a. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependenţa rezistenţei electrice a unui rezistor. b. Rezistorul R2 având rezistenţa electrică R 2 = 10 Ω consumă o puterea egală cu 40 W .Ministerul Educaţiei. rezistenţa electrică echivalentă a sistemului de rezistori R1. intensitatea curentului electric printr-un circuit în care cele două surse legate în serie debitează curent pe o rezistenţă exterioară R 4 = 3 Ω . Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. valoarea rezistenţei electrice a unui rezistor care. 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. SUBIECTUL III – Varianta 081 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul electric reprezentat în figura alăturată se cunosc: E1 = 10 V . C. atunci numărul de surse este egal cu: a. d. SUBIECTUL II – Varianta 081 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui schemă este ilustrată în figura alăturată conţine două generatoare cu t. W c.F: Probă scrisă la Fizică C. E1 = 1 V. câte opt ore pe zi. rezistoarele având rezistenţele electrice: R1 = 1 Ω . 72 kWh c. atunci numărul de rezistori este: a.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 081 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. J b. energia disipată în interiorul generatorului 2 într-un minut. V d. R 2 = 3 Ω şi R3 = 6 Ω . 1 b. 11 c. Proba E. 13 (3p) 5. B. 12 d. 72 MWh (2p) 3. Rezistorii au rezistenţele electrice egale. Dacă intensităţile curenţilor prin rezistor în cele două cazuri respectă relaţia I s = 10I p .

filiera vocaţională . Proba E. adică: A. 25% (3p) a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 82 . intensităţile curenţilor electrici prin fiecare din cele două rezistoare. R1 = R 2 = R 3 (5p) 3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. U ab = I (R1 + R 2 + r1 + r 2 ) + E 1 − E 2 b. b. atunci între rezistenţele electrice ale celor două fire există relaţia: a. 50% d. a. 1. EXAMENUL DE BACALAUREAT . d. legate în paralel. C.Ministerul Educaţiei. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Determinaţi intensităţile curenţilor prin fiecare bec. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. determinaţi: a. iar celelalte două cu rezistenţele egale R 2 = R 3 = 4 Ω . Randamentul de transfer al puterii de la sursă la circuitul exterior este egal cu: b. iar celălalt R 6 = 15 Ω . SUBIECTUL III – Varianta 082 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un radiator electric este format din două rezistoare. Realizaţi schema electrică a circuitului. R1 = R 2 ≠ R 3 b. două reşouri legate în paralel. c.toate profilele şi specializările. 2RI∆t d. Tensiunea U ab dintre cele două puncte ale porţiunii de circuit din figura alăturată se determină cu ajutorul relaţiei: a. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. R1 ≠ R 2 ≠ R 3 d. d. 100% 4. intensitatea curentului luat de la sursă de cele două rezistoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Două fire conductoare (1) şi (2) sunt confecţionate din acelaşi material. c. iar raportul diametrelor secţiunilor transversale este d 1 d 2 = 2 . Fiecare element are tensiunea electromotoare E . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 082 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. un reostat cu rezistenţa R 4 = 3 Ω . Între rezistenţele echivalente R1 . R 2 = 8R1 (2p) 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cele trei grupe de consumatori sunt legate în serie . legate în paralel şi alimentate de la o sursă de curent continuu sub tensiunea U = 110 V .1Ω . R1 ≠ R 2 = R 3 c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.1 C. Calculaţi tensiunea electrică aplicată grupării celor două reşouri. b. Dacă raportul lungimilor celor două fire este 1 2 = 2 . MECANICĂ. R1 = 2R 2 b.F: Probă scrisă la Fizică C. RI∆t 2 Ministerul Educaţiei. Determinaţi tensiunea la bornele bateriei. Căldura dezvoltată în cele două rezistoare în timpul t = 1min 40s este Q = 44 kJ . Circuitul exterior bateriei este format din trei grupe de consumatori: trei becuri legate în paralel. Toţi rezistorii din cele trei grupări (1) . D. dacă rezistenţa interioară a sursei de curent continuu este r = 1 . randamentul de transfer al energiei de la sursă la cele două rezistoare. O sursă de tensiune debitează putere maximă circuitului exterior. R 2 = 2R1 c.2009 Proba scrisă la Fizică C. U ab = I (R1 + R 2 − r1 + r 2 ) − E1 + E 2 (3p) 5. B. parcurs de un curent electric de intensitate I . realizate fiecare din câte 5 elemente identice legate în serie. unul având rezistenţa R 5 = 10 Ω . (2) şi (3 ) din figura de mai jos au aceeaşi rezistenţă electrică R . RI 2 ∆t (2p) a. U ab = I (R1 + R 2 + r1 + r 2 ) − E 1 + E 2 d. unul cu rezistenţa R1 = 2 Ω . R 2 şi R 3 ale celor trei grupări există relaţia: a. SUBIECTUL II – Varianta 082 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie electrică este formată din 2 surse identice de curent continuu. poate fi scrisă în forma: RI∆t b. rezistenţa echivalentă a ansamblului celor două rezistoare. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. U ab = I (R1 + R 2 − r1 + r 2 ) + E 1 − E 2 c. R1 = 8R 2 d. Intensitatea curentului prin reostat este I 4 = 10 A . cu rezistenţele R1 şi respectiv R 2 . Energia electrică transformată în căldură în timpul ∆t de către un rezistor cu rezistenţa R . 75% c. Ştiind că 1 4 din această căldură se degajă în rezistorul R1 şi 3 4 din ea în rezistorul R 2 .toate profilele. c.

Intensitatea curentului electric printr-un conductor creşte liniar în timp. Un circuit de curent continuu conţine un generator cu t. Ω −1 ⋅ m −1 d. C.5 C d. 3 C (2p) 5. 3 A b.Ministerul Educaţiei. RI 2 d. E şi rezistenţa internă r şi un consumator R . 4. 3 4 c. printr-o secţiune a conductorului trece o sarcină electrică egală cu: a. c. atunci raportul R1 R 2 este egal cu: (5p) a. 12 C b.e. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . pentru ca puterea electrică debitată de sursă în circuitul exterior să fie maximă. Se consideră divizorul de curent din figura alăturată. R 3 = 4 Ω şi R 4 = 3 Ω .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. căderea de tensiune Uab pe rezistorul cu rezistenţa electrică R 2 . E 2 (R + r ) b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d.m. 9 A d. Puterea disipată în sursă se poate determina cu ajutorul relaţiei: rE 2 a. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.m. 5 3 4. puterea totală furnizată de sursă în condiţiile punctului b. MECANICĂ. E = 120 V şi rezistenţa internă r = 4 Ω şi patru rezistoare având rezistenţele electrice R1 = 6 Ω . ca în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. adică: A. intensitatea curentului electric din ramura ce conţine bateria. (3p) (r + R )2 Ministerul Educaţiei. 1. Ω ⋅ m c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 83 . în paralel cu consumatorul de rezistenţă R . determinaţi: a.1 C. B. Ω ⋅ m −1 (2p) a. d. b. filiera vocaţională . Intensitatea curentului electric care trece prin rezistor este egală cu: a. O rezistenţă de 8 Ω disipă o putere de 72 W . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c.toate profilele şi specializările.toate profilele. EXAMENUL DE BACALAUREAT . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.e. R 2 = 2 Ω . SUBIECTUL II – Varianta 083 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă Circuitul electric a cărui schemă este ilustrată în figura alăturată conţine o baterie cu t. R 2 . puterea consumată de circuitul exterior în condiţiile punctului b. unitatea de măsură pentru rezistivitatea electrică este: b. valoarea unei rezistente R1 care trebuie conectată în circuit. 10 A (3p) 3. Proba E. 6 C c. Dacă rezistorul R1 este parcurs de un curent electric cu intensitatea egală cu 40% din intensitatea curentului din ramura principală. 8 A c. Neglijând rezistenţa electrică a firelor conductoare din circuit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 3 2 d. b. E ⋅ I c. R 3 .2009 Proba scrisă la Fizică C. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa rezistorului R 4 (toate celelalte elemente de circuit rămânând neschimbate) pentru ca bateria să debiteze în circuitul exterior un curent electric cu intensitatea I 4 = 10 A .F: Probă scrisă la Fizică C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. În primele 2 s .m. E = 100 V şi rezistenţa r = 5 Ω debitează pe un consumator de rezistenţă R = 75 Ω . rezistenţa electrică a rezistorului echivalent cu ansamblul rezistoarelor R1 .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 083 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. . SUBIECTUL III – Varianta 083 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă de tensiune continuă cu t. Ω 2.e. energia consumată de rezistorul R în timpul ∆t = 8 min . D. 1 3 b. Determinaţi: a.

Proba E.1 C. sursa electrică are tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r necunoscute. B. în care sursa are rezistenţă internă neglijabilă. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. km (3p) 4.F: Probă scrisă la Fizică C. Intensitatea curentului electric prin sursă este I = 150 mA . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.Ministerul Educaţiei. 600 mA ) .85 A (2p) a. 660 Ω (5p) 5. Rezistenţa electrică a rezistorului R2 este: a. precum şi valoarea puterii electrice maxime.11 V şi ampermetrul indică Ι = 0. (15 puncte) . c. RV → ∞ ). J ⋅ A −1 d. adică: A. EXAMENUL DE BACALAUREAT . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . rezistenţa R a conductorului ohmic. tensiunea electrică la bornele sursei este 4. b. într-un interval de timp t = 10 min . d. Măsurând experimental intensitatea curentului electric şi tensiunea electrică la bornele unei surse se trasează caracteristica liniară curent-tensiune a sursei. Ampermetrul şi voltmetrul montate în circuit se consideră ideale ( R A ≅ 0.2009 Proba scrisă la Fizică C. b. Determinaţi: a. Rezistoarele conectate în circuit au rezistenţele electrice: R1 = R4 = 47 Ω şi R2 = R3 = 23 Ω . b. intensitatea curentului electric de scurtcircuit Ι sc .25 V . J ⋅ A −1 ⋅ s −1 b. Un cablu electric din cupru ρ Cu = 1 . creşte deoarece scade rezistenţa electrică a circuitului. filiera vocaţională .7 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m are rezistenţa electrică a unităţii de lungime r0 = 17 Secţiunea transversală S a cablului are valoarea: a. nu se modifică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.3 A . 2 mm 2 ( ) Ω . c. W ⋅ s −1 c. Determinaţi valoarea rezistenţei electrice a unui singur rezistor care ar trebui conectat între punctele A şi C. 550 Ω d. 5. 440 Ω c. Când comutatorul K este deschis. 3. C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 84 . Dacă se scurtcircuitează bornele sursei printr-un conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. devine nulă deoarece sursa nu are rezistenţă internă.toate profilele. Se consideră montajul electric din figura alăturată. Se constată că dacă intensitatea curentului electric preluat de circuitul exterior este 200 mA . a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Două rezistoare. iar când comutatorul K se închide. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Calculaţi intensitatea curentului electric prin circuitul principal.50 mm 2 d. Determinaţi tensiunea electrică între punctele B şi D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 330 Ω b. SUBIECTUL III – Varianta 084 Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă de tensiune cu tensiunea electromotoare E = 24 V şi rezistenţa internă r = 5 Ω alimentează un circuit electric conform schemei reprezentate în figura alăturată. SUBIECTUL II – Varianta 084 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În montajul electric din figura alăturată. voltmetrul indică U = 4. voltmetrul indică U ′ = 4.45 A d. 4. c. puterea electrică furnizată de sursă: a.toate profilele şi specializările. 1. tensiunea electromotoare E a sursei. d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. 1 mm 2 c. scade deoarece scade rezistenţa electrică a circuitului. intensitatea curentului electric prin sursă Ι sc este egală cu: b. (3p) Ministerul Educaţiei.85 V .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 084 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. pentru ca puterea electrică disipată în circuitul exterior să fie maximă. 0. 1. se conectează în paralel la bornele unei surse de curent continuu.62 V . iar intensitatea curentului electric prin rezistorul R2 este I 2 = 50 mA .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. MECANICĂ. Prin închiderea întrerupătorului k . D. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. în locul grupării date. rezistenţa internă r a sursei. 4. J −1 ⋅ A ⋅ s −1 (2p) 2.85 A 3.75 mm 2 b. O altă pereche de valori găsită pentru aceeaşi sursă este ( 3. cu rezistenţele electrice R1 = 330 Ω şi respectiv R2 .25 A c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură a mărimii (R ⋅ I ) poate fi scrisă sub forma: a. Calculaţi energia electrică disipată în circuitul exterior. d.

PR c. J ⋅ A −1 ⋅ m 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 1. intensitatea curentului electric prin sursă dacă bornele acesteia sunt unite prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. Intensitatea curentului prin sursa de tensiune este I 1 = 1 A când comutatorul K este deschis şi I 2 = 2 A când comutatorul K este închis. d. Folosind datele din grafic. 1 . tensiunea electromotoare a sursei.Ministerul Educaţiei. 100% b.2 A a. EXAMENUL DE BACALAUREAT .1 C. este: b. tensiunea electromotoare a sursei. c.6 A . 1 . secţiunea conductorului. unitatea de măsură pentru tensiunea electrică. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependenţa de rezistenţa consumatorului a puterii debitate pe acesta.4 A b. Dacă se închide ideal (cu rezistenţă interioară nulă) este 1 întrerupătorul K . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. rezistenţa circuitului exterior când comutatorul K este deschis. Randamentul circuitului este în acest caz: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. J ⋅ A ⋅ s (2p) a. ampermetrul ideal va indica: . filiera vocaţională .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 085 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 85 . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. PI d. valorile rezistenţei consumatorului corespunzătoare cărora puterea disipată de acesta ar fi egală cu jumătate din valoarea puterii maxime. b. adică: A. SUBIECTUL III – Varianta 085 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei surse de tensiune se conectează un consumator a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică expresia intensităţii curentului ce străbate un rezistor având rezistenţa R care dezvoltă o putere P este: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.2009 Proba scrisă la Fizică C. rezistenţa internă a sursei şi valoarea puterii maxime debitate pe consumator. (5p) 4. indicaţia ampermetrului . C.toate profilele. B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. b. J ⋅ A −1 ⋅ s −1 c. (15 puncte) Proba E. d. 80% c. J −1 ⋅ A ⋅ s d.. SUBIECTUL II – Varianta 085 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figura alăturată rezistoarele au rezistenţele R1 = 9 Ω şi R 2 = 10 Ω . Tensiunea aplicată între bornele a şi b ale montajului din figură este constantă. O sursă de curent continuu debitează putere maximă pe un consumator. PI 2 (3p) 3.toate profilele şi specializările.I. D. MECANICĂ. variaţia tensiunii la bornele sursei la închiderea comutatorului K . c. exprimată în funcţie de unităţi de măsură din S.8 A d. d. Determinaţi: a. determinaţi: a. 50% (3p) 5.6 A c. . Când întrerupătorul K este deschis. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. c. b. lungimea conductorului. 1 (2p) Ministerul Educaţiei.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Rezistivitatea electrică a unui conductor depinde de: a. 75% d. rezistenţa internă a sursei. natura materialului din care este confecţionat conductorul.F: Probă scrisă la Fizică C. lungimea şi secţiunea conductorului. P / R b. 1 .

d. filiera vocaţională . d. Proba E. Determinaţi indicaţia unui ampermetru ideal (R A ≅ 0) conectat în serie cu rezistorul R. Calculaţi energia consumată de cele două becuri într-un minut de funcţionare. r = 0. B. MECANICĂ. I1 = 5 A . b. c. tensiunea la bornele rezistorului R 2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 086 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. rezistenţa electrică a rezistorului X . respectiv 120 V. η = d. R c. intensitatea curentului electric ce trece prin rezistorul X . Se consideră n surse identice cu t. . Determinaţi: a. Ω ⋅ m . Presupunând că intensitatea curentului ce trece prin rezistorul R1 devine ' I1 = 4 A în urma legării în serie a rezistorului X cu un rezistor Y şi admiţând că (15 puncte) X = 5 Ω . adică: A.I. grupate în serie la bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R.1 C. La bornele circuitului se aplică o tensiune U=220 V. R1 = 19 Ω . R 2 = 20 Ω şi intensitatea curentului electric ce trece prin rezistorul R1 . SUBIECTUL II – Varianta 086 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul din figura alăturată se cunosc: E = 120 V . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.toate profilele. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. unitatea de măsură în S. η = R+r R+r R+r R+r 3. I = c. r = 1 Ω . r = 0. (3p) a. a.Ministerul Educaţiei. nR (3p) a. iar în serie cu gruparea astfel formată se leagă un rezistor. E = 24 V prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. Randamentul unui circuit electric simplu format dintr-o sursă cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r şi un rezistor cu rezistenţa R este: r E R−r R b. EXAMENUL DE BACALAUREAT .06 Ω (5p) 5.toate profilele şi specializările. 60 W se conectează în paralel. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.2009 Proba scrisă la Fizică C. Dacă se scurtcircuitează bornele unei baterii având t. Ω 2. determinaţi cu cât creşte tensiunea la bornele rezistorului R 2 .e. b.m E şi rezistenţă internă r. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. V b.3 Ω b. Determinaţi rezistenţele electrice ale celor două becuri în regim normal de funcţionare. (n − 1)R n 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 86 . r = 0. d. Determinaţi valoarea rezistenţei electrice R a rezistorului astfel încât becurile să funcţioneze normal. η = (2p) a. η = c. c. Rezistenţa internă r a bateriei este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I = d.e. vor debita în circuit un curent electric a cărui intensitate I are expresia: nE nE E nE b. a mărimii fizice US exprimată prin raportul este: ρ d. A c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.6 Ω d. I = (2p) a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Rezistenţa echivalentă a unei grupări paralel formate din n rezistoare identice de rezistenţă R fiecare este egală cu: R b. D. intensitatea curentului prin baterie este I sc = 80 A .m. SUBIECTUL III – Varianta 086 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două becuri pe soclurile cărora scrie: 120 V.F: Probă scrisă la Fizică C. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 1. I = r nR + r R + nr nR + r R+ n Ministerul Educaţiei. C. r = 0.03 Ω c. Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. 40 W. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.

Un fier de călcat cu rezistenţa electrică R = 40 Ω este conectat la o sursă cu t. r 2 = 0. lucrul mecanic necesar deplasării unităţii de sarcină electrică în întreg circuitul.75 Ω .e. Tensiunea electromotoare a unui generator este numeric egală cu: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 87 . acelaşi cu sensul deplasării electronilor în circuit (2p) 3.5 Ω . r 2 = 3 Ω şi rezistenţele electrice R = 8 Ω şi R 2 = 45 Ω . determinaţi cu cât creşte tensiunea la bornele becului faţă de situaţia iniţială. montat între bornele A şi B. 4 ⋅ P (5p) a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. Proba E.e. c.1 C. Sensul convenţional al curentului electric într-un circuit simplu este: a. b. tensiunea la bornele rezistorului R .m. E şi rezistenţa internă neglijabilă. E 2 = 4. r1 = 2 Ω . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. de la borna „–” la borna „+” în circuitul interior c.m.Ministerul Educaţiei.5 h (3p) Ministerul Educaţiei. produsul dintre tensiunea la bornele circuitului şi căderea de tensiune internă (2p) 4.e. Două becuri de lanternă identice.m.5 V şi rezistenţele interne r1 = 1. Se neglijează modificarea rezistenţei becului cu temperatura şi admitem că becul nu se arde. Cunoscând rezistenţele interne ale celor două surse. lucrul mecanic necesar deplasării unităţii de sarcină electrică în circuitul exterior.5 kΩ d. Dacă rezistenţa unuia dintre cele două rezistoare este egală cu 750 Ω .5 kΩ (3p) a. 1000 Ω c. 0 5. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Presupunând că se grupează în serie cele două baterii şi se conectează la bornele becului.m. Tensiunea asigurată de cele două baterii la bornele becului are valoarea U = 4. Determinaţi rezistenţa electrică a becului. C.e. Timpul după care energia electrică consumată prin utilizarea fierului de călcat devine egală cu 1 kWh este egal cu: a. Rezistenţa electrică echivalentă a unei grupări paralel formate din două rezistoare are valoarea egală cu 500 Ω .m. . SUBIECTUL II – Varianta 087 Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele becului din circuitul reprezentat în figura alăturată sunt conectate două baterii. a sursei E1 . Puterea electrică disipată de al doilea bec devine: b. 2 ⋅ P d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. MECANICĂ. Considerând că filamentul becului are rezistenţa electrică R 0 = 3Ω la temperatura (15 puncte) t 0 = 0 0 C . Se va neglija variaţia cu temperatura a lungimii şi secţiunii filamentului. Consideraţi că rezistenţa electrică a becului are valoarea R = 4. 1. rezistenţa electrică a celuilat este egală cu: b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. determinaţi: a. t. rezistenţa electrică a becului fiind R b = 10 Ω . SUBIECTUL III – Varianta 087 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Becul din circuitul reprezentat în figura alăturată funcţionează la puterea sa nominală Pb = 40 W .5 Ω .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 087 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 30 min b. de la borna „+” la borna „–” în circuitul interior d. Determinaţi intensitatea curentului electric ce trece prin bec.toate profilele. se leagă în serie la bornele unei baterii cu t. E1 = 6 V . valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa rezistorului R 2 pentru ca la deconectarea rezistorului R . D. E1 are valoarea P1 = 72 W . Se leagă un fir conductor de rezistenţă neglijabilă la bornele primului bec. puterea electrică debitată de sursa E 2 . lucrul mecanic necesar deplasării unităţii de sarcină electrică în circuitul interior. d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. de la borna „–” la borna „+” în circuitul exterior b.2009 Proba scrisă la Fizică C.e. b. 1. c. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Puterea disipată de al doilea bec este P . 900 Ω 2.toate profilele şi specializările. b. determinaţi coeficientul termic al rezistivităţii electrice a metalului din care este confecţionat filamentul becului. adică: A. 1 h d. Puterea electrică debitată de sursa de t. a.F: Probă scrisă la Fizică C. 45 min c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B. 1.5 V . d.5 Ω . Bateriile au t. E = 220 V şi rezistenţa internă r = 4Ω . filiera vocaţională . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. EXAMENUL DE BACALAUREAT . iar la temperatura t = 100 0 C rezistenţa devine R = 4. becul să funcţioneze la puterea sa nominală Pb = 40 W . P c. având fiecare rezistenţa electrică R .

OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. produsul dintre tensiunea electromotoare a sursei şi intensitatea curentului ce străbate circuitul. Proba E. EXAMENUL DE BACALAUREAT . prin secţiunea transversală a conductorului trec electroni de conducţie care transportă o sarcină electrică egală cu: a.toate profilele.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 088 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. O 6 12 18 d. determină degajarea unei călduri de 4 J în timp de o secundă. tensiunea la bornele sursei electrice. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. conectat între punctele A şi D. fiecare având t. rezistenţa R0 a unui alt rezistor care.Ministerul Educaţiei. Determinaţi: 400 R1 a.e. în locul grupării consumă aceeaşi putere ca şi gruparea de rezistori. D. E şi rezistenţa internă r .5 Ω atunci când la borne i se aplică o tensiune de 2 V. SRezistenţa internă a sursei este r = 5 Ω.5 A. 4 E. d. filiera vocaţională . Generatorul echivalent cu gruparea mixtă astfel obţinută are t. MECANICĂ. SUBIECTUL II – Varianta 088 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată schema circuitului electric şi graficul dependenţei intensităţii curentului funcţie de tensiunea aplicată la borne pentru gruparea paralel a I(mA) rezistoarelor (1). Sursa E. B. d. 2 r (2p) 4 3 2 1 Ministerul Educaţiei. U(V) c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. r 600 electrică. respectiv pentru rezistorul de rezistenţă R2 (2). SUBIECTUL III – Varianta 088 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Rezistoarele din porţiunea de circuit redată în figura alăturată au aceeaşi rezistenţă R = 18 Ω.e. produsul dintre tensiunea electromotoare a sursei.F: Probă scrisă la Fizică C. Se formează 4 grupări serie de câte 8 generatoare fiecare. c. iar circuitul exterior rezistenţa R. valoarea rezistenţei R2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. c. În intervalul de timp t ∈ (2 s ÷ 6 s).e. numeric egal cu sarcina electrică a electronilor de conducţie ce străbat secţiunea transversală a unui conductor în timp de un minut. 8 E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 88 . o unitate de măsură fundamentală. tensiunea electromotoare a sursei. străbătând un conductor de rezistenţă 2 Ω.5 r d. 2 mC b. d. produsul dintre tensiunea la bornele sursei. A B C D b.2009 Proba scrisă la Fizică C. tensiunea electromotoare a sursei. I= d. 8 E. Se poate afirma că amperul este: a. u = r (5p) r+R r +R r +R r+R 4. produsul dintre tensiunea la bornele sursei şi intensitatea curentului ce străbate circuitul. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.m E şi rezistenţa r. 0. de rezistenţă internă r = 1 Ω .toate profilele şi specializările. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Se consideră 32 generatoare identice. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. Intensitatea curentului electric printr-un conductor metalic variază în timp aşa cum se arată în figura alăturată. NU este corectă relaţia: E E E E a. (3p) 2. Cele patru grupări se leagă apoi în paralel. intensitatea curentului care străbate un conductor de rezistenţă 0. b. În porţiunea BC se dezvoltă puterea electrică PBC = 36 W. 4 mC c. tensiunea electrică dintre punctele C şi D. U = R b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. căldura degajată în porţiunea AD în timp de 1 min. este parcursă de un curent (1) electric de intensitate I = 1.m. 6 mC d. adică: A. 200 (2) R2 b. c. intensitatea curentului care. Calculaţi: a.5 r c. valoarea rezistenţei R1. Puterea furnizată circuitului exterior de un generator este egală cu: a. intensitatea curentului ce străbate circuitul şi timp. C. intensitatea curentului ce străbate circuitul şi timp (2p) 3.m şi rezistenţa internă: a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 8mC I (mA) t (s) (3p) O 2 4 6 8 5. 0. 2 r b. 4 E. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 1.r . E. b. u = E c.1 C. pentru un circuit electric simplu în care generatorul electric are t.

filiera vocaţională .5 Ω . C.5 Ω . R = ρ c. W ⋅ s este unitatea de măsură pentru: a. energia electrică d. randamentul unui circuit c. Tensiunea U AB are valoarea: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Două surse de tensiune identice debitează aceeaşi putere pe un rezistor cu rezistenţa electrică R. distanţa x = AC . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. 2 V d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 89 . R = ρ b. . b. c. puterea electrică b. Valoarea rezistenţei electrice este egală cu: a. fie un rezistor cu rezistenţa R 2 = 9Ω . Proba E.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. expresia dependenţei rezistenţei electrice de natura conductorului şi de dimensiunile sale este: S S a. r = 4R d. r = 6R (3p) 5. rezistivitatea metalului din care este confecţionat firul metalic. fie că sunt montate în serie.F: Probă scrisă la Fizică C. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. astfel încât tensiunea între punctele A şi C să fie U AC = 15 V .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 089 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Pe firul AB se deplasează cursorul C.toate profilele. 3 V c.8 m . În figura alăturată este redată dependenţa intensităţii curentului electric ce trece printr-un rezistor de tensiunea aplicată la capetele rezistorului. D. tensiunea electromotoare a sursei. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică.1 (15 puncte) C. SUBIECTUL III – Varianta 089 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un generator furnizează circuitului exterior aceeaşi putere electrică egală cu 36 W dacă la bornele sale se conectează un rezistor cu rezistenţa R1 = 4Ω . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . corespunzătoare transferului de putere în cele două cazuri. SUBIECTUL II – Varianta 089 Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figură conţine o sursă de t. 1 V (2p) 2. 1 kΩ c. R = ρS d. tensiunea electrică (2p) Ministerul Educaţiei. d.toate profilele şi specializările. 10 kΩ d. E = 40 V şi rezistenţă interioară r = 1Ω . B. dacă aria secţiunii transversale este S = 1 mm 2 . prin care se închide circuitul. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. valoarea minimă a intensităţii curentului prin circuit. respectiv R2 = 12 Ω . r = R b. două rezistoare cu rezistenţele electrice R1 = 6 Ω . şi un fir metalic AB cu lungimea = 0. adică: A. având rezistenţa electrică R = 6 Ω . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Determinaţi: a. 4 V b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. Între rezistenţa internă a unei surse şi rezistenţa rezistorului există relaţia: a. valoarea rezistenţei interne a sursei. η2 d.2009 Proba scrisă la Fizică C.m. r = 2R c. raportul randamentelor η1 . În circuitul reprezentat în figura alăturată se cunosc R = 1. Determinaţi: a. 100kΩ (5p) 3. rezistenţa echivalentă a grupării rezistoarelor R1 şi R 2 . pe care trebuie deplasat cursorul.e. 1. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. valoarea puterii maxime pe care o poate furniza sursa unui circuit exterior cu rezistenţa aleasă convenabil. MECANICĂ.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. R = (3p) S ρ 4. 10Ω b. E = 3 V şi r = 0. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. fie în paralel. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.

valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa rezistorului R 4 (toate celelalte elemente de circuit rămânând neschimbate) pentru ca tensiunea electrică la bornele bateriei să fie U = 40 V . J (3p) 3. R 2 = 2 Ω . I = c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.4 Ω sunt conectate ca în figura alăturată. . −1.m. În acest caz. c. SUBIECTUL II – Varianta 090 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui diagramă este ilustrată în figura alăturată conţine o baterie cu t. R 3 şi R 4 .6 kJ .1 C. SUBIECTUL III – Varianta 090 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie are t. unitatea de măsură a mărimii fizice descrise de expresia U ⋅ I ⋅ t este : a. 2. ∑I k =1 k =0 b. realizaţi schema electrică a circuitului. dacă secţiunea lui este S = 0. intensitatea curentului electric prin rezistorul R are expresia: E E E 2E a.toate profilele şi specializările. b. Determinaţi: a. lungimea firului din care este confecţionat rezistorul. 0 c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.7 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m .toate profilele. Tensiunea la bornele bateriei este U b = 30 V iar energia consumată de rezistor în t = 10 min este de 3. rezistenţa internă a bateriei.Ministerul Educaţiei. c. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. pentru un nod de reţea este valabilă relaţia: a.e. 2 V d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.e.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 090 n n m (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. N ⋅ m C d. ∑R I k =1 k k = ∑E i =1 i c. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale.m. W c. J s b. E = 120 V şi rezistenţa internă r = 2 Ω şi patru rezistoare având rezistenţele electrice R1 = 6 Ω . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 90 .e. La bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R se conectează în paralel două surse identice având E şi rezistenţa internă r. rezistenţa electrică a rezistorului echivalent cu ansamblul rezistoarelor R1 .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.2 V b. D. I = b. 0. timpul în care trece prin circuit sarcina electrică Q = 720 C . E = 32 V şi alimentează un consumator cu rezistenţa electrică R . Valoarea tensiunea U AB este: a. B. d. R 2 . 1.2009 Proba scrisă la Fizică C. Se consideră două surse identice având fiecare t. căderea de tensiune Uab pe rezistorul cu rezistenţa electrică R 2 .0 Ω (3p) 5.1 Ω b.e. I = d.5r R+r R + 2r R + 2r Ministerul Educaţiei. E = I (R + r ) (2p) 2. MECANICĂ. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d.4 V (5p) 4. Neglijând rezistenţa electrică a firelor conductoare din circuit.m continuă depinde de intensitatea curentului din circuit conform figurii alăturate. E = 1 . b. determinaţi: a.17 mm 2 şi rezistivitatea electrică a materialului din care este confecţionat este ρ = 1. 1. Proba E. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 3. Tensiunea la bornele unui generator de t.2 V şi rezistenţa internă de r = 0. filiera vocaţională . I = U R d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Rezistenţa internă a generatorului are valoarea: a. 0.3 Ω c. adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.m. I = (2p) R + 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. R 3 = 4 Ω şi R 4 = 6 Ω .F: Probă scrisă la Fizică C.0 Ω d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. intensitatea curentului electric din ramura ce conţine bateria.

pierderile în interiorul sursei fiind de f = 2 % din energia totală produsă de sursă (se neglijează rezistenţa firelor de legătură). PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d. Rezistenţa internă a sursei are valoarea de: a. 1Ω c. 0. filiera vocaţională . 32 mC (2p) 5. 1. puterea disipată pe circuitul exterior. Sarcina care trece prin conductor în intervalul de timp de la t 1 = 4 s la t 2 = 8 s are valoarea: a. V ⋅ A c. Determinaţi: a. d.5 Ω b.toate profilele. b. 3 Ω (3p) a. 0.25 Ω în timpul de t = 2 min 49s . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 91 . de rezistenţă R = 12. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Rezistenţa echivalentă a trei consumatori identici legaţi în serie este R = 18 Ω . E = 2 V şi rezistenţă internă r = 25 mΩ . unde t este exprimat în s.75 Ω d. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.5 Ω . EXAMENUL DE BACALAUREAT .m. rezistenţa internă r = 1 Ω şi rezistenţa electrică a rezistorului R = 4 Ω .25 Ω . Rezistenţa echivalentă a celor trei consumatori legaţi în paralel are valoarea: a. 0. d. 2 Ω d. W / Ω (2p) 2. iar la funcţionarea în scurtcircuit. b. J/Ω d. B. 24 mC d. intensitatea curentului electric prin sursă dacă punctele A şi B se unesc printr-un fir conductor de rezistenţă electrică neglijabilă.e. La funcţionarea în gol a unei surse (circuit deschis). mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. curentul are valoarea de 40 A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. realizat dintr-un material cu rezistivitatea ρ . 20 mC c. intensitatea curentului electric prin sursă.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 091 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. D. a sursei E = 3 V .16 mC b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.m. tensiunea la borne este de 10 V . este dată de relaţia: ρ ⋅ ρ ⋅ 2ρ ⋅ 4ρ ⋅ b. adică: A.25 Ω b. (5p) πd πd 2 πd 2 πd 2 3. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Dependenţa de timp a intensităţii unui curent electric continuu printr-un conductor este dată de legea I = 2 + 0. c.I. alimentează un consumator cu rezistenţa R . Rezistenţa electrică a unui conductor liniar de lungime cu secţiune circulară de diametru d . intensitatea curentului electric I prin rezistorul R . 1 Ω (3p) 4. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.5t (mA ) . C. tensiunea electrică pe care o va indica un voltmetru având rezistenţa internă R conectat la bornele rezistorului de rezistenţă R . c.1 C.e. 0. rezistenţa consumatorului. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. în situaţia în care la bornele sursei se leagă în serie două rezistoare identice de rezistenţă R .toate profilele şi specializările. c. V/Ω b. SUBIECTUL III – Varianta 091 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sursă formată din n = 10 elemente grupate în serie.F: Probă scrisă la Fizică C.2009 Proba scrisă la Fizică C.5 Ω c. intensitatea curentului electric prin circuit. MECANICĂ.Ministerul Educaţiei. dacă rezistenţa totală a firelor de legătură este R fire = 0. unitatea de măsură în S. Proba E. Determinaţi: a. a mărimii U2 este: fizice exprimate prin raportul R a. fiecare având t. . Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Se neglijează rezistenţa conductoarelor de legătură. Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL II – Varianta 091 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă este ilustrată în figura alăturată se cunosc: t. energia disipată pe o rezistenţă exterioară R = 12.

I1 − I 2 d. c. 1 c. R 3 . EXAMENUL DE BACALAUREAT .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.m.F: Probă scrisă la Fizică C. între bornele generatorului. B. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Proba E. 30 Ω şi 20 Ω b. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 92 . 1 2 (2p) a. puterea maximă care poate fi consumată de un montaj format din cei doi rezistori conectaţi în serie. Dacă cei doi rezistori R1 şi R2 sunt legaţi în paralel şi conectaţi la bornele sursei. D. Rezistenţele electrice ale celor doi rezistori au valorile: . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1 C. SUBIECTUL III – Varianta 092 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un rezistor admite o tensiune maximă la bornele lui U 1 = 10 V şi corespunzător un curent de intensitate maximă I1 = 2 A . 75 W c. căderea de tensiune Uab pe rezistorul cu rezistenţa electrică R 2 . Intensitatea curentului electric printr-o sursă de tensiune cu rezistenţă internă neglijabilă este I1 când la bornele sursei este conectat un rezistor de rezistenţă electrică R1 şi I 2 când la bornele sursei este conectat un rezistor de rezistenţă electrică R2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pentru rezistenţa electrică a unui rezistor poate fi exprimată în forma: a.toate profilele. J 2 ⋅ A ⋅ s −1 c. determinaţi: a. 35 Ω şi 15 Ω . determinaţi: a.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 092 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. în întreg circuitul închis b. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 45 Ω şi 5 Ω . Se realizează un montaj format din doi rezistori conectaţi în serie şi apoi un montaj din aceeaşi doi rezistori conectaţi în paralel. 40 Ω şi 10 Ω . V 2 ⋅ s ⋅ J −1 d. Puterea maximă pe care o poate furniza generatorul circuitului exterior este: b. V ⋅ s ⋅ A (3p) 3. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Ministerul Educaţiei. valoarea pe care ar trebui să o aibă rezistenţa rezistorului R 4 (toate celelalte elemente de circuit rămânând neschimbate) pentru ca tensiunea electrică dintre punctele b şi c ale circuitului să fie nulă. SUBIECTUL II – Varianta 092 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui schemă este ilustrată în figura alăturată conţine o baterie cu t. 50 W d. R 2 = 2 Ω . adică: A.e. Dacă se conectează pe rând la bornele unui generator un ampermetru ideal (cu rezistenţă interioară nulă) şi un voltmetru ideal (cu rezistenţă interioară infinită) acestea indică I = 20 A şi respectiv U = 10 V . intensitatea curentului electric din ramura ce conţine bateria. 100 W 5. Caracteristicile curent-tensiune pentru montajul serie (S ) şi pentru montajul paralel (P ) sunt reprezentate în figura alăturată. în circuitul exterior generatorului c. I1 + I 2 I2 I1 + I 2 4. MECANICĂ. C. c.2009 Proba scrisă la Fizică C. a. c. puterea maximă care poate fi consumată de un montaj format din cei doi rezistori conectaţi în paralel. R 2 . filiera vocaţională .I. 1. (5p) d.toate profilele şi specializările. . b. între oricare două puncte ale circuitului exterior (2p) 2. R 4 . rezistenţele electrice ale celor doi rezistori. R 3 = 4 Ω şi R 4 = 1Ω . b. E = 120 V şi rezistenţa internă r = 3 Ω şi patru rezistoare având rezistenţele electrice R1 = 5 Ω . unitatea de măsură în S. Un alt rezistor admite o tensiune maximă la bornele lui U 2 = 6 V şi corespunzător un curent de intensitate maximă I 2 = 3 A . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . în circuitul interior generatorului d. Neglijând rezistenţa electrică a firelor conductoare din circuit. puterile maxime care pot fi consumate de fiecare dintre cei doi rezistori. J −1 ⋅ s ⋅ A 2 b. Tensiunea electromotoare a unui generator de curent continuu este numeric egală cu lucrul mecanic consumat pentru deplasarea unităţii de sarcină pozitivă: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. d.Ministerul Educaţiei. 25 W (3p) a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Considerând că rezistenţele celor doi rezistori nu se modifică cu temperatura. între bornele generatorului. intensitatea curentului prin sursă este: II I b. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. rezistenţa electrică a rezistorului echivalent cu ansamblul rezistoarelor R1 .

a rezistivităţii electrice poate fi scrisă sub forma: a.F: Probă scris C. rezistorii R1 = 2. J ⋅ m ⋅ A −2 ⋅ s −1 b. timpul în care trec prin circuit electroni de conducţie cu sarcina electrică totală Q = 7. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Tensiunea aplicată între punctele A şi B are valoarea U AB = 10 V . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.6 Ω . E ⋅ r / (R + r ) b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . SUBIECTUL III – Varianta 093 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Montajul electric din figura alăturată conţine rezistorul cu rezistenţa electrică R . Pentru ca acesta să funcţioneze în condiţii nominale: U n = 110 V .2 C .2009 Proba scrisă la Fizică C.47 mm 2 d.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Intensitatea curentului electric din circuitul principal este egală cu: a. D. 450 W b.e. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ampermetrul de rezistenţă R A = 1 Ω . Calculaţi rezistenţa electrică a rezistorului R . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. valoarea rezistenţei electrice R X . 0.1 C. În acest caz. Puterea totală absorbită de la reţea de circuitul astfel realizat este: a. R4 = 7. c. Dacă se conectează între bornele 1 şi 2 un conductor ohmic de rezistenţă electrică R x ampermetrul indică un curent electric de intensitate Ι . dacă indicaţia ampermetrului este Proba E.99 mm 2 c. J ⋅ m −2 ⋅ A −2 ⋅ s 2 (2p) 2. EXAMENUL DE BACALAUREAT .7 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m utilizat este de aproximativ: a. energia ce se dezvoltă în rezistorul R în timpul t = 10 min este W = 1. Pn = 450 W în serie cu aparatul de sudură se introduce o rezistenţă.5 V şi rezistenţa internă r = 1Ω . situată la o distanţă L = 45 m de receptor. o baterie cu t. 900 W d. b. adică: A. unitatea de măsură în S. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Determinaţi: a. între două borne 1 şi 2 .I. E ⋅ R / (R + r ) c. E / (R + r ) d. 1.56 mm 2 b. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale. B.m. d.5 Ω . 2 A (5p) 3. Montajul electric din figura alăturată conţine conductorii ohmici cu rezistenţele electrice R1 = 10 Ω . 50 mm 2 (2p) 5.5 Ω . Determinaţi intensitatea curentului electric indicată de ampermetru când comutatorul K este închis. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.e. b. 600 W c. R2 = 7. Un receptor cu o rezistenţă electrică R = 50 Ω trebuie alimentat de la o reţea. 1. R3 = 3 Ω . 49. E1 = 2 V şi t.toate profilele. Aria secţiunii transversale a firului de cupru ρCu = 1. Un circuit electric simplu format dintr-o sursă cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r alimentează un consumator cu rezistenţa electrică R . ampermetrul indică valoarea Ι = 1 A . iar căderea de tensiune pe linie este de 3% din tensiunea de alimentare. E 2 necunoscută. Se conectează în serie. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. Producerea şi utilizarea curentului continuu N1 = 75 diviziuni . raportul (Ι / Ι M ) în funcţie de rezistenţa R X . ă la Fizică Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 93 . Calculaţi tensiunea electromotoare E 2 a sursei 2 . J ⋅ m ⋅ A ⋅ s d. Sursele electrice sunt ideale (rezistenţele interne ale surselor sunt neglijabile) având t. . 1000 W (3p) ( ) Ministerul Educaţiei. rezistenţa electrică R . Căderea de tensiune pe rezistenţa internă a sursei este: a. E ⋅ r / R (3p) 4.Ministerul Educaţiei. Când comutatorul K este deschis.toate profilele şi specializările. Dacă se unesc bornele 1 şi 2 printr-un fir conductor de rezistenţă electrică neglijabilă se constată că indicaţia ampermetrului este Ι M = 1 mA şi corespunde valorii maxime a scalei. 0. atunci când acul ampermetrului indică N = 100 diviziuni .5 A b. a. E = 1 un rezistor cu rezistenţa electrică R şi un ampermetru de rezistenţă R A = 250 Ω (vezi figura). c. 1A c. 0. C. Calculaţi puterea electrică dezvoltată în rezistorul R3 când comutatorul K este închis. Tensiunea reţelei este U = 220 V . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.5 W ⋅ h . Ampermetrul are scala de N = 100 diviziuni . MECANICĂ.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 093 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. R 3 = 4 Ω .e. SUBIECTUL II – Varianta 093 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: .m. La o reţea cu tensiunea U = 220 V se conectează un aparat de sudură. R2 = 6 Ω .5 A d. filiera vocaţională . d. J ⋅ m 2 ⋅ A −1 ⋅ s c.m.

prin fiecare trecând un curent electric de intensitate 1. Această variaţie este ilustrată în figura alăturată. adică: A. Puterea totală a unei surse de curent continuu variază în funcţie de intensitatea curentului din circuit. 2 V d. MECANICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 16 mm 2 c. 1. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. R 2 . 4 mm 2 b. J b.8 A (3p) 5.toate profilele. V ⋅ A (2p) a. c. B. r1 .1 C.Ministerul Educaţiei.e. Calculaţi energia electrică consumată de rezistorul R în timp de un minut. Determinaţi intensităţile curenţilor care străbat cele două surse. intensitatea egală cu: a. C A 3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 1. b. C.m. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d. ρ = ρ 0 (1 + αt ) d. b. Între bornele A şi B se conectează un voltmetru ideal (RV → ∞ ) . Desenaţi schema electrică a circuitului. fiecare.5 V (2p) Ministerul Educaţiei. 0. acesta se încălzeşte. SUBIECTUL II – Varianta 094 Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru circuitul a cărei schemă este redată în figura alăturată se presupun cunoscute următoarele mărimi fizice E1 .1. ρ = ρ folosit pentru confecţionarea cablului are o rezistivitate electrică egală cu 4 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m . 20 mm 2 d. R1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c.2009 Proba scrisă la Fizică C. (15 puncte) Proba E.toate profilele şi specializările. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale. Rezistivitatea electrică a materialului conductorului depinde de temperatură conform legii: 0 (3p) 1 + αt 2. 32 mm 2 (5p) 4. unitatea de măsură a mărimii U2 poate fi scrisă în forma: fizice exprimate prin raportul R N⋅m V c. Cunoscând că materialul a.5 Ω . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. filiera vocaţională . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 94 .9 A c.5Ω şi r 2 = 1Ω . ρ = const b. ρ = ρ 0αt c. a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . indicaţia voltmetrului. 1. E 2 .8 A b. Curenţii care vor trece prin cei trei rezistori vor avea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. secţiunea cablului are valoarea: a. Determinaţi: a. Se mai leagă în paralel cu ei încă un rezistor identic.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 094 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. T. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. tensiunea electromotoare echivalentă a grupării de generatoare. . d.2 A d.F: Probă scrisă la Fizică C. Un cablu metalic de lungime = 200 m are o rezistenţă electrică de 0. SUBIECTUL III – Varianta 094 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două surse de tensiune continuă conectate în paralel alimentează un rezistor cu rezistenţa electrică R = 2 Ω . 0. EXAMENUL DE BACALAUREAT . a sursei are valoarea: a. Se cunosc: tensiunile electromotoare ale celor două surse E1 = 10 V respectiv E 2 = 5 V şi rezistenţele lor interne r1 = 0. indicaţia ampermetrului. D. d. 3 V c.10 V b. indicaţia voltmetrului atunci când este montat în serie cu rezistorul de rezistenţa R1 .2 A .curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.La trecerea unui curent electric intens printr-un rezistor. iar în serie cu sursele se conectează un ampermetru real având rezistenţa R A . Calculaţi puterea electrică debitată de sursa cu tensiunea electromotoare E1 = 10 V . r 2 . La bornele unei surse de tensiune ideale (r = 0) sunt legaţi în paralel doi rezistori identici.

c. 0. 1. 0.15 A (5p) 4. Rezistivitatea electrică a unei substanţe oarecare: a.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Atunci când bornele unui acumulator cu t.50 A b. rezistenţa echivalentă a grupării celor două rezistoare. 0. c. 0. R = UI (2p) a. Ştiind că o fracţiune f = 1 5 din această căldură se degajă în rezistorul R1 . tensiunea electrică dintre punctele C şi D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. C. filiera vocaţională . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 8 Ω b. determinaţi: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cinci generatoare identice având fiecare o tensiune electromotoare de 3 V şi o rezistenţă internă de 10Ω sunt legate în paralel. c. depinde de natura substanţei. Se consideră un circuit simplu alcătuit dintr-un generator electric având t. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 95 . d. D. este Q = 55 kJ . de 12 V. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. SUBIECTUL III – Varianta 095 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două rezistoare cu rezistenţele R1 şi R 2 sunt legate în paralel şi alimentate de la o sursă de curent continuu sub tensiunea U = 110 V . 6 Ω c. 0. creşte întotdeauna cu temperatura. intensitatea curentului electric este I sc = 40 A . SUBIECTUL II – Varianta 095 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată este alcătuit din două generatoare cu tensiunile electromotoare E1 = 8 V . B. Cantitatea de căldură dezvoltată în cele două rezistoare.15 Ω c. este independentă de temperatură. 0. 4Ω d. b. d.2009 Proba scrisă la Fizică C. rezistenţa becului în regim de funcţionare are valoarea: a. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. Curentul electric pe care gruparea îl debitează pe o rezistenţă R = 10Ω are valoarea: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . .25 A d. respectiv E 2 = 2 V şi rezistenţele interne r1 = r 2 = 1Ω . Proba E.m.e.indicaţia ampermetrului. în timpul t = 100 s . b. d. R = d. 75 mΩ (3p) 3.toate profilele.Ministerul Educaţiei.e. Rezistenţa internă a acumulatorului este: a.30 A c. 2 Ω (3p) 5. se măsoară în Ω m . MECANICĂ.m. adică: A. valorile rezistenţelor R1 şi R 2 . R 2 = 3 Ω . intensitatea curentului din ramura principală.F: Probă scrisă la Fizică C. b. (2p) Ministerul Educaţiei. R 3 = 6 Ω şi un ampermetru ideal (R A → 0 ) . de 12 V sunt scurtcircuitate prin intermediul unui conductor cu rezistenţa neglijabilă.toate profilele şi specializările.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 095 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 0. Cunoscând că randamentul de transfer al energiei de la sursă la bec este de 80%. intensitatea curentului prin fiecare rezistor.1 C. trei rezistori cu rezistenţele R1 = 1Ω . iar restul în R 2 . relaţia de calcul a rezistenţei electrice a unui fir cilindric conductor este: I b.3 Ω b. rezistenţa internă 2 Ω şi un bec cu rezistenţa R. EXAMENUL DE BACALAUREAT . R = R o (1 + αt ) c. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. indicaţia ampermetrului dacă acesta se montează între punctele A şi B. Determinaţi: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. R = ρ S U 2.9 Ω d. rezistenţa echivalentă a circuitului exterior.

m. sunt conectate pe rând la bornele unei baterii. Proba E. 3. Randamentul de transfer al energiei de la sursă în circuitul exterior este egal cu: a. Numărul de spire este N = 500 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 1. dacă R e1 = 7.m.5 V . a sursei este egală cu: a.5 V (5p) Ministerul Educaţiei. 2 Ω c. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 96 . MECANICĂ. filiera vocaţională . 3. d. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. 1Ω b. c. adică: A. raportul dintre energia disipată în circuitul interior sursei şi energia disipată în circuitul exterior. a generatorului şi tensiunea la bornele circuitului exterior. tensiunea electromotoare a generatorului şi rezistenţa sa internă.2 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m d.Ministerul Educaţiei.e.25Ω . calculaţi energia consumată de acesta în intervalul de timp ∆t = 1min Rezistenţa electrică a firului este egală cu R1 = 2. Determinaţi valoarea raportului dintre intensităţile curenţilor electrici care trec prin cele două fire. Un bec conectat la o sursă electrică prin intermediul a două fire conductoare consumă o putere P1 = 60 W . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. 6 Ω 3. D.m.25Ω . c. raportul dintre tensiunea la bornele conductorului şi rezistenţa internă a sursei din circuitul electric în care este conectat conductorul d. b.toate profilele şi specializările. Un conductor din manganină cu secţiunea S = 4 mm 2 şi rezistenţa electrică R = 2. Determinaţi: a. Dacă intensitatea curentului din circuit are valoarea I = 1. 4. d. 2. B.7 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m (3p) 4.6 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m c.2009 Proba scrisă la Fizică C. Tensiunile la bornele firelor au valorile U 1 = 4.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 096 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. tensiunea la bornele rezistorului R1 când întrerupătorul este închis. Rezistivitatea electrică a manganinei este egală cu: a. b.e. sarcina electrică transportată într-o secundă de purtătorii de sarcină care trec printr-o secţiune transversală a conductorului (2p) 2. (2p) 5.4 Ω este înfăşurat pe un cilindru din ceramică. E şi rezistenţa internă r are valoarea I 1 = 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL III – Varianta 096 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două fire conductoare de lungimi diferite. raportul dintre t.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.5 Ω şi R e 2 = 6 Ω . Intensitatea curentului electric printr-un conductor este egală cu: a. rezistenţele circuitului exterior în situaţiile în care întrerupătorul K este deschis ( R e1 ) şi respectiv închis ( R e 2 ). iar lungimea unei spire este L = 4 cm . 65 V b. Rezistenţele electrice ale rezistoarelor din circuit au valorile R1 = 5 Ω . sarcina electrică transportată de electroni prin conductor c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Puterea electrică disipată în circuitul exterior are aceeaşi valoare în ambele situaţii. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . SUBIECTUL II – Varianta 096 Rezolvaţi următoarea problemă: În montajul din figura alăturată intensitatea curentului electric debitat de generatorul 5 cu t. C.8 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m b. b. Puterea disipată de conductoarele de legătură este P2 = 3 W . R 2 = 10 Ω şi R 3 = 15 Ω . variaţia intensităţii curentului electric prin rezistorul R 3 ca urmare a închiderii întrerupătorului.F: Probă scrisă la Fizică C. iar puterea consumată de circuitul interior al sursei este P3 = 2 W . confecţionate din acelaşi material.toate profilele. având aceeaşi secţiune. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 60 V c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. lucrul mecanic efectuat pentru deplasarea unităţii de sarcină electrică prin conductor b.1 C.e. În figura alăturată este redată dependenţa tensiunii la bornele rezistorului R1 şi respectiv a tensiunii la bornele rezistorului R 2 de intensitatea curentului electric ce trece prin fiecare dintre aceste rezistoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. t. 32. raportul dintre puterea consumată de circuitul exterior şi puterea furnizată de generator.3 A . Determinaţi valoarea raportului dintre lungimile celor două fire conductoare. comentaţi rezultatul obţinut. respectiv U 2 = 3 V . Rezistenţa electrică a grupării paralel a celor două rezistoare este egală cu: (3p) a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . a. c. Calculaţi rezistenţa internă a bateriei presupunând că rezistenţa electrică a primului fir este R1 = 2. 50 V d. Presupunând că se conectează la bornele bateriei primul fir. raportul dintre rezistenţa internă a generatorului şi rezistenţa circuitului exterior.66 A ( ≅   A ) când 3 (15 puncte) întrerupătorul K este deschis şi I 2 = 2 A când întrerupătorul K este închis. d. 3 Ω d.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.e. c. Un conductor omogen în formă de cerc este conectat la bornele unei surse prin punctele A şi B . R 3 < R 2 < R1 (3p) d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 97 . astfel că unghiul AOB este 90 0 . determinaţi poziţia punctelor A şi B astfel încât rezistenţa circuitului exterior să fie minimă. R = 11. Justificare. calculaţi valoarea rezistenţei echivalente a circuitului exterior. pentru care intensitatea curentului electric prin circuitul exterior devine I = 1 A .curent SUBIECTUL I – Varianta 097 EXAMENUL DE BACALAUREAT . R1 < R 2 < R 3 b. aşa cum se vede în figura alăturată.toate profilele. 1. Între valorile rezistenţelor electrice există relaţia: a. unitatea de măsură în S.3 Ω b. Dacă bornele unei surse cu t.2009 Proba scrisă la Fizică Proba E: Specializarea: matematică-informatică.6 ⋅ 10 −19 C Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. (15 puncte) . intensitatea curentului electric prin circuit. R1 < R 3 < R 2 2.Ministerul Educaţiei. Cunoscându-se tensiunea electromotoare a generatorului =  alăturată   2  ADB  E = 10 V şi rezistenţa internă r = 1Ω π 2 ≅ 10 . determinaţi valoarea intensităţii curentului prin generator dacă între punctele A şi B se leagă un fir fără rezistenţă. respectiv R 0 la temperatura de 0°C .m. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale. coeficientul de temperatură al rezistivităţii materialului conductorului poate fi exprimat prin relaţia: R − R0 1 R ⋅t R 1 a. Q ACB Q ADB = 3 c. U 1 = 8 V şi U AB = 10 V . J ⋅ s c. Q ACB Q ADB = 4 b. C. MECANICĂ. B. E = 12 V sunt scurtcircuitate prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă.F: Probă scrisă la Fizică C. C. Q ACB Q ADB = 1 4 (3p) (15 puncte) Ministerul Educaţiei. energia consumată de rezistorul R 2 într-un interval de timp de 10 minute.17 mm 2 se realizează un Dintr-un fir de cupru ρ = 1 cerc de raza r 0 = 0.toate profilele şi specializările. Ω ⋅ V (2p) 5. filiera vocaţională . puterea electrică totală furnizată de sursă. rezistenţa internă r a sursei. este: a. se cere: a. Producerea şi utilizarea curentului continuu ( ) Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 097 Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: E = 12 V . Raportul căldurilor degajate în cele două arce ACB şi ADB în acelaşi timp este: a. R = 35. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Dacă se neglijează modificarea dimensiunilor firului cu temperatura.4 Ω d. d. a puterii electrice poate fi exprimată sub forma: a.7 Ω c. conectată la aceeaşi sursă de tensiune. c. Valoarea rezistenţei electrice R.314 m care se conectează la bornele unui generator ca în figura (15 puncte) ( )  ACB 1 . În figura alăturată sunt reprezentate grafic caracteristicile curent-tensiune pentru trei rezistoare diferite. Q ACB Q ADB = 1 3 d. Proba E. R1 = 4Ω . R 2 < R1 < R 3 c. α = ⋅ (2p) R − R0 R0 t R0 t 4. V ⋅ A b. α = ⋅ c.1Ω (5p) 3. Un fir conductor are rezistenţa electrică R la temperatura t. D. Ω ⋅ A d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. R = 0. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. α = b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. adică: A.I. desenaţi circuitul echivalent folosind simbolul cunoscut pentru rezistori. Determinaţi: a. α = R 0 (1 + t ) d. d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL II – Varianta 097 Rezolvaţi următoarea problemă: . b.1 C.7 ⋅ 10 −8 Ω ⋅ m de secţiune S = 0. R = 23. intensitatea curentului prin sursă are valoarea I sc = 40 A . b.

I1 I12 Intensitatea unuia dintre ceilalţi curenţi este: I 31 a. d.m E şi rezistenţa r. Conductorul AB. MECANICĂ. filiera vocaţională . J d. Determinaţi: (15 puncte) a. V c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . valoarea puterii totale furnizate de baterie dacă în paralel cu rezistorul existent în circuit se conectează unul identic. . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.e. tensiunea electrică între punctele P şi N. Privitor la legea a II-a a lui Kirchhoff se poate afirma: a. şi rezistenţa internă a sursei echivalente cu bateria dată. 1. este o consecinţă a legii conservării energiei într-un circuit electric b. randamentul circuitului electric. R = . d.5 Ω d.toate profilele şi specializările. C. I 3 = -1 A (3p) 2 3. nu se poate aplica decât ochiurilor de reţea fundamentale d. În figura alăturată este reprezentată dependenţa de intensitate a puterii 2 electrice disipate de un rezistor. 1 Ω c. B. Determinaţi: a.toate profilele. 2 Ω b. EXAMENUL DE BACALAUREAT . intensitatea curentului electric.1 C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.2009 Proba scrisă la Fizică C. b. b. fiecare având t. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.m. C. SUBIECTUL II – Varianta 098 Rezolvaţi următoarea problemă: Un generator electric având parametrii E = 80 V şi r = 8 Ω este conectat la un circuit ca în figura alăturată. c. I 31 = 1 A 3 I3 I b. Coeficientul termic al rezistivităţii aluminiului este α = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b.Ministerul Educaţiei. căderea de tensiune internă pe sursa electrică atunci când între punctele P şi N se conectează un rezistor de rezistenţă R 2 = 8 Ω. Tensiunea la bornele sursei fiind U . furnizează un număr de relaţii independente egal cu numărul ochiurilor din acea reţea c. C (2p) 2. considerând că valoarea R1 este măsurată la Proba E. I 23 = 6 A I2 d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.I. R = -r c.F: Probă scrisă la Fizică temperatura θ 0 = 0 C. Puterea disipată în rezistor este P = 360 W. omogen şi de secţiune constantă. t. pentru o reţea dată. rezistenţa rezistorului. R = -r I I I I 5.e. Contactul C împarte conductorul AB în raportul AC / CB = 1 / 3. 0. unitatea de masură în S. se conectează un rezistor. R = + r b.5 Ω. parcurs de un curent electric de intensitate I.r d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. este o consecinţă a legii conservării sarcinii electrice (2p) 4. D. I 3 = 3 A 23 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. adică: A. iar căderea interioară de P (W) tensiune u .25 Ω 0. I 2 = 2 A şi I12 = 4 A .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 098 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.e. este confecţionat din aluminiu şi are rezistenţa electrică R1 = 32 Ω.m.5 E E -u E E -U (5p) a. Un circuit electric simplu conţine un generator cu t. Ţinând cont că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. E i = 6 V şi rezistenţa internă ri = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 98 .004 grd-1. Schema unei porţiuni dintr-o reţea electrică este redată în figura alăturată. 0. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.5 I (A) O 1 2 3 Ministerul Educaţiei. c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Valorile 1 unora dintre intensităţile curenţilor din circuit sunt: I1 = 1 A. rezistenţa circuitului exterior se poate calcula conform relaţiei: 4. a mărimii P fizice care are expresia ∆t este: R a. SUBIECTUL III – Varianta 098 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La bornele unei baterii formate din n = 20 surse electrice legate în serie. Rezistenţa rezistorului este egală cu: (3p) a. rezistenţa conductorului la temperatura θ = 100 C.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. determinaţi: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . B. când la bornele ei este conectat firul metalic de rezistenţă R. Rezistenţa interioară a sursei este: . intensitatea curentului luat de la reţea de montajul astfel realizat.5 Ω Ministerul Educaţiei. 5. C. rezistivitatea metalului din care este alcătuit firul. intensitatea curentului debitat de aceasta este I sc = 21 A . R3 = 15 Ω .75 Ω c. W c. 1 (5p) a. trebuie să conectăm: a. b. SUBIECTUL II – Varianta 099 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O baterie electrică este formată din n = 6 elemente identice grupate în serie. în paralel cu aparatul un rezistor cu rezistenţa RV ⋅ (n − 1) . Proba E.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Puterile becurilor la tensiunile la care funcţionează normal sunt respectiv P1 = 60 W . P2 = 100 W şi P3 = 200 W . (3p) d. tensiunea la bornele bateriei. J b. adică: A. d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.I. Pentru ca aparatul să nu se ardă. 50 Ω (2p) d. n − 2 U2 ⋅ t este: 2. b. intensităţile curenţilor care străbat becurile B1 şi B 2 .25 Ω b. c. În montajul din figura alăturată se cunosc intensităţile curenţilor: I = 0. prin aplicarea legii I a lui Kirchhoff.3 mA şi rezistenţele electrice R2 = 20 Ω . I 2 = 0. în serie cu aparatul un rezistor cu rezistenţa RV ⋅ (n − 1) . c. 1Ω d. iar un al treilea bec B3 pentru a funcţiona normal la o tensiune U ′ = 200 V . secţiune S = 1 mm 2 şi rezistenţă electrică R = 6. unitatea de măsură în S.toate profilele şi specializările. 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1.8 mA . În acest scop. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Dacă se utilizează un rezistor auxiliar de rezistenţă R . tensiunea electromotoare a bateriei.toate profilele. kWh (3p) 3.2009 Proba scrisă la Fizică C. n + 1 (2p) a. Dependenţa puterii P luată de circuitul exterior de la o sursă de tensiune continuă în funcţie de intensitatea curentului I debitat de sursă este reprezentată în graficul alăturat. MECANICĂ.8 A . EXAMENUL DE BACALAUREAT . filiera vocaţională .6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 099 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Numărul de ecuaţii independente care se pot obţine într-o reţea electrică cu n noduri. este: b. SUBIECTUL III – Varianta 099 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două becuri B1 şi B 2 au fost construite pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 100 V . n − 1 c. kW d. . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Notaţiile fiind cele din manuale. Determinaţi: curent electric de intensitate I = 1 a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 99 . b. bateria debitează un . valoarea tensiunii electrice la bornele sale trebuie micşorată de n ori. 30 Ω b. 0. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei. Dacă se scurtcircuitează bornele bateriei. D. se asigură funcţionarea normală a celor trei becuri la reţeaua cu tensiunea U 0 = U ′ = 200 V . Neglijând rezistenţele firelor de legătură. puterea consumată de rezistorul R . d. pentru mărimea fizică R a. în serie cu aparatul un rezistor cu rezistenţa RV (n − 1) .F: Probă scrisă la Fizică C. rezistenţa electrică a becului B3 . 40 Ω c. 1.Ministerul Educaţiei. 60 Ω 4. n d. rezistenţa interioară a unui singur element al bateriei . Un voltmetru cu rezistenţa internă RV suportă o tensiune electrică maximă mai mică decât tensiunea de măsurat. în paralel cu aparatul un rezistor cu rezistenţa RV (n − 1) . Rezistorul R1 din acest montaj are rezistenţa electrică de: a. Conectând la bornele bateriei un fir metalic de lungime = 16 m .1 C. conectat aşa cum se vede în figura alăturată.4 Ω . c.

01Ω .. şi un rezistor cu rezistenţa R. 3. valoarea energiei consumate ar fi: b. η = c. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 20 A d.1 C.5 A b.m.curent Proba E: Specializarea: matematică-informatică.e. valoarea maximă a puterii pe care sursa o poate debita în circuitul exterior. tensiunea electrică la bornele rezistorului R 2 . Dacă aceasta ar funcţiona la parametrii nominali timp de o oră. Producerea şi utilizarea curentului continuu Ministerul Educaţiei.2 A c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu rezistenţa electrică R 3 = 2Ω . c. c. 126J c.5 ⋅ 10 −4 kW ⋅ h (5p) a. intensitatea curentului prin sursă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL III – Varianta 100 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un generator debitează în exterior aceeaşi putere dacă i se conectează la borne.m.2009 Proba scrisă la Fizică C. determinaţi: a. η = . randamentul sursei. sau un rezistor de rezistenţă electrică R 2 . dacă.toate profilele şi specializările. este alimentat la o baterie cu valoarea t. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Se consideră sarcina electrică elementară e = 1. va prelua o putere electrică maximă dacă este îndeplinită condiţia: R b. Dacă R1 = 0. V ⋅ A (2p) a. rezistenţa electrică echivalentă a circuitului. energia electrică disipată pe rezistorul R 3 . E şi rezistenţă internă r. adică: A. în intervalul de timp de o oră. Proba E. dacă rezistenţa acestuia are o valoare convenabil aleasă. C C⋅A 2. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. pentru rezistenţa electrică poate fi exprimată sub forma: J⋅m J b. şi R 2. η = (3p) r R+r R+r r 5. iar valoarea puterii electrice consumate de fiecare rezistor este P = 4 W . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. determinaţi: a. pe rând.5 V şi 100 mA . c. în locul rezistorilor R1. unitatea de măsură în S. C. R 2 = 100 Ω . E = 24 V şi rezistenţa internă neglijabilă. în care R1 = 4 Ω .toate profilele. MECANICĂ. R 2 = 2 Ω şi R 3 = 6 Ω . d. 0. La bornele unui rezistor cu rezistenţa electrică R = 5 Ω se aplică o tensiune electrică U = 10 V . . d. la borne este cuplat un alt rezistor.I. r = R d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 . este egal cu: R E R E a. Ω ⋅ m −1 d.F: Probă scrisă la Fizică C. O lanternă are un bec pe care sunt inscripţionate valorile 3. Neglijând rezistenţa conductoarelor de legătură. R = r 4 3. 35kW ⋅ h d. Randamentul unui circuit format dintr-o baterie. r = (2p) a. B. conectat la bornele unei surse de tensiune cu rezistenţa internă r şi tensiune electromotoare E . η = b. în condiţiile punctului b. noua valoare a intensităţii curentului electric prin sursă dacă bornele a şi b se leagă prin intermediul unui conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. d. b. SUBIECTUL II – Varianta 100 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Circuitul din figură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. filiera vocaţională . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .e.50 A (3p) Ministerul Educaţiei. cu t.Ministerul Educaţiei. valoarea rezistenţei interne a sursei. 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. un rezistor de rezistenţă electrică R1 . Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. D. Intensitatea curentului electric prin rezistor are valoarea: a.6 ⋅ 10 −19 C SUBIECTUL I – Varianta 100 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Un consumator cu rezistenţa electrică R . r = 4R c. b. 1260 kJ 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful