BUKU PEDOMAN

AUDIT SDM
I. DEFINISI DAN PENGERTIAN AUDIT SDM “Pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif dan terdokumentasi terhadap fungsi–fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen SDM dengan tujuan memastikan dipenuhinya azas kesesuaian, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya sasaran–sasaran fungsional maupun tujuan besar organisasi keseluruhan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang ”. Willy Susilo [ 63; 2002 ] TEMUAN AUDIT “Hasil pemeriksaan berupa kesimpulan auditor yang berisi informasi faktual dan signifikan untuk ditindak lanjuti ”. SKALA KEKRITISAN Tingkat keseriusan masalah, yang dikelom okkan men!adi " ka#ego$i yai#% & A. Tem%an '%k% (e$i%( ) S * +agi e$%(a,aan. B. Tem%an (e$i%( ) SS * &#em%an +e$(i-a# (igni-ikan dan mengand%ng ke$%gian +e(a$ (e$#a o#en(i nilai #am+a,. .. Tem%an (anga# (e$i%( ) SSS * &#em%an (anga# (igni-ikan dan mengand%ng ke$%gian (anga# +e(a$ dan mengand%ng nilai #am+a, (anga# (igni-ikan. &#em%an mengand%ng ke$%gian '%k% +e(a$

La o$an A%di# “Deskripsi komprehensif akti itas sumber daya manusia yang meliputi rekomendasi untuk praktik yang efektif dan rekomendassi untuk memperbaiki praktik–praktik yang tidak efektif ”.

/EBAT 0ROUP

Manage$ SDM a#a% ( e(iali( SDM yang di#%n!%k %n#%k melak%kan a%di# di+agian SDM dengan ) enilaian (endi$i * A%di# SDM dilak%kan ole.ingga mana!emen da a# (ege$a mem+e$ikan e$. RUANG LING UP AUDIT SDM endeka#an self!assesment e$%(a. #enaga a. PELA U AUDIT SDM A%di# SDM da a# dilak%kan ole. 1 ma(ala. e-ek#i-i#a( dan e-i(ien(i * yang di(o$o#i da$i dimen(i SDM aga$ (a(a$an2 (a(a$an -%ng(ional ma% %n #%!%an o$gani(a(i (e'a$a ke(el%$%.aan. Bila in-o$ma(i #em%an a%di# di#indak2lan!%#i maka di. Ma(ala.ada -%ng(i2-%ng(i non2SDM. -%ng(i o$gani(a(i +aik ada -%ng(i SDM ma% %n ada /EBAT 0ROUP .an nilai man-aa# +agi o$gani(a(i.an o$gani(a(i da$i e$( ek#i.an o$gani(a(i ) ke#aa#an.SDM. A%di# SDM dilak%kan ole. Dengan ka#a lain #%!%an a%di# SDM adala. e$ole.a$a kan dam aknya adala.ada e$ma(ala.a#ian dan #indakan ko$ek(i da a# (ege$a diam+il.BUKU PEDOMAN II. Manage$ SDM a#a% #enaga ( e(iali( SDM (enio$ #e$.li mana!emen SDM da$i l%a$ e$%(a. TUJUAN A%di# SDM +e$-ok%( ada en'a$ian da#a dan in-o$ma(i #en#ang e$ma(ala. a%di#o$ in#e$nal yang (e'a$a -o$mal #ela. mengendalikan kegia#an o$gani(a(i melal%i -%ng(i eme$ik(aan dan enilaian #e$. di+en#%k dalam (%a#% -%ng(i 1-%ng(i non2SDM.aan %n#%k melak%kan a%di# SDM (e'a$a #e$en'ana ada (el%$%. A%di# SDM da a# dilak%kan ole.aan a#a( e$(e#%!%an im inan e$%(a.an da a# di a(#ikan #e$'a ai. yang (e'a$a lang(%ng a#a% #idak lang(%ng da a# mengaki+a#kan kegagalan o$gani(a(i da a# diiden#i-ika(i (edini m%ngkin melal%i $o(e( a%di# (e.

(++& MAN6AAT BA0I PU.an ke ada i. -%ng(i mana!emen SDM. mengkom%nika(ikan e$ma(ala.an dengan #%n#%#an e$kem+angan kegia#an o$gani(a(i. %n#%k menen#%kan $io$i#a( dalam menangg%langi e$ma(ala.ingga engelolaan SDM da a# le+i. -ilo(o-i. III. dikel%a$kan. Mi(alnya a$a im inan e$%(a. $in'i adala. 3ela(nya lingk% a%di# SDM da a# meli %#i (el%$%. melak%kan e$+aikan. Sia a yang meman-aa#kan . (am ai -%ng(i2-%ng(i ( e(i-ik mana!emen SDM +i(a men!adi #a$ge# a%di#.an (e(%ai e$%+a. A$#inya (em%a a( ek mana!emen SDM m%lai da$i (#$a#egi.a(il a%di# SDM5 Te$%#ama adala. %n#%k menge'ek o(i(i kine$!a.ingga mel% akan emiki$an dan #indakan (#$a#egi( %n#%k mengamankan ke en#ingan o$gani(a(i di ma(a de an. MANFAAT AUDIT SDM In-o$ma(i yang di e$ole.UK PIMPINAN /a(il a%di# SDM da a# men!adi ma(%kan +e$.aan %n#%k menilai (e!a%.ak 1 i. (e+agai da(a$ mengam+il ke %#%(an. ke+i!akan #en#ang SDM (e. mi(alnya %n#%k a'%an dalam mem+%a# ke+i!akan.a$ga %n#%k $e-e$en(i dalam mem+%a# ke %#%(an a#a% mengam+il 7 me$%+a. melal%i a%di# SDM da a# diman-aa#kan %n#%k +e$+agai ke e$l%an. a$a im inan %ni# 1 %ni# engelola SDM. (e(%ai dengan e$en'anaan o$gani(a(i !angka an!ang.aan yang +e$lak% dan mem $aka$(ai e$%+a. In-o$ma(i dan $ekomenda(i a%di#o$ yang di(am aikan ke ada auditee dengan #em+%(an ke ada Top Management mem+e$ikan ke(em a#an ke ada im inan o$gani(a(i di #ingka# a#a( %n#%k menin!a% kem+ali +e$+agai ke+i!akan e$%(a. im inan %ni# 1 %ni# ke$!a non2SDM (e$#a a$a engelolaan SDM aga$ #idak #e$lena dan #e$!e+ak dalam $%#ini#a( dan #$i4iali#a( elak(anaan mana!emen SDM (e. A%di# SDM da a# menyada$kan ( e(iali( a$a elak% o$gani(a(i. ke+i!akan.an dan %n#%k mema'% $e(#a(i anggo#a o$gani(a(i. $in(i 2 $in(i . Man-aa# 1 man-aa# a%di# SDM (e'a$a le+i. ke+i!akan yang #ela. mana e-ek#i4i#a( dan ke(e(%aian dalam elak(anaan /EBAT 0ROUP . Top Management.BUKU PEDOMAN R%ang Lingk% A%di# SDM (ama l%a(nya dengan mana!emen SDM i#% (endi$i.ak #e$kai#.

(e.on#o.an. dikom%nika(ikan ke ada im inan e$%(a.an #e$(e+%#.2langka. #angg%ng !a8a+ dan ke8enangan yang #e$gam+a$ dalam (#$%k#%$ o$gani(a(i dan #e$e-lek(i dalam kegia#an (e.ada i ole.an ada kegia#an ela#i.an yang di.annya dan #ela. /EBAT 0ROUP .a$i2. di%ngka ole. $ele4an di a(#ikan dilak(anakan (e'a$a e-ek#i-.an. MAN6AAT BA0I PIMPINAN UNIT2UNIT KER3A NON2SDM A%di# SDM mem+an#% a$a im inan %ni#2%ni# o e$a(i %n#%k mengiden#i-ika(i e$ma(ala. $og$am o$ien#a(i ka$ya8an +a$%. MAN6AAT BA0I PIMPINAN UNIT PEN0ELOLA SDM Bagi im inan dan #enaga ( e(iali( yang ada ada %ni# engelola SDM. enilaian ka$ya.ingga menim+%lkan +e$+agai ek(e( yang meng. mi(alnya e$ma(ala.nya #ela. yang #e a# %n#%k melak%kan (e(%ai ma(%kan dan $ekomenda(i a%di#o$. +iaya dan 8ak#% enyele(aian eke$!aan. a%di#o$. maka . lain mi(alnya di#em%kan ke#idak(eim+angan dalam em+agian #%ga(. Pe$an a%di#o$ dalam kon#ek( ini da a# !%ga di o(i(ikan (e+agai e$ an!angan ma#a dan #elinga %'%k im inan %n#%k mema(#ikan (em%a ke+i!akan yang +e$lak% dan ma(i.aan (e'a$a ke(el%$%.am+a#an ka$ena enga#%$an (#$%k#%$ o$gani(a(i yang #idak !ela(. em+%a#an e$a#%$an ke#enagake$!aan. diiden#i-ika(i ole.a# da$i e$( ek#i. e$%+a.BUKU PEDOMAN (#$a#egi e$en'anaan #enaga ke$!a. ela#i. (i(#em enga!ian. Pe$(oalan mana!emen SDM ( e(i-ik yang #ela. Mi(alnya a%di#o$ menem%kan adanya (i#%a(i kom%nika(i in#e$nal yang #idak .al ini menim+%lkan dam ak (ikologi( ada im inan %ni# %n#%k (e'e a#nya menyele(aikan e$ma(ala. . a%di# SDM +e$man-aa# %n#%k mem+an#% dalam mene#a kan $io$i#a( e$ma(ala.SDM. e$%(a.ingga (e#ia im inan %ni# da a# mengam+il e$+aikan yang di e$l%kan langka.an mekani(me $ek$%#men. %ni#2%ni# o e$a(i dili.am+a# $od%k#i-i#a( ke$!a a#a% +e$aki+a# mem+%$%knya kine$!a m%#%.an ma% %n (e'a$a ( e(i-ik yang di. Ka$ena ma(ala. +anyak .an dan e$+aikan mana!emen -%ng(ional yang +e$ada dalam 8ilaya. d(+.aan. di+e$ikan $ekomenda(i eme'a.a$i yang #idak lan'a$.ada i ole. a%di#o$. #angg%ng !a8a+ %ni# engelola SDM.a$moni( dalam (%a#% %ni# ke$!a (e.

(%a#% (%m+e$ in-o$ma(i mengenai ak#i4i#a( (%m+e$ daya man%(ia. +aik.an me$eka.AN.: . K$i#ik da$i ka$ya8an da a# men%n!%kkan #indakan2#indakan yang . Selain i#%. Demikian !%ga. 9. da a# (ege$a di $og$am %n#%k di e$+aiki.ARA . ala# (en#$al da$i #im a%di#.ada nya ak#i4i#a(2ak#i4i#a( e$%(a.im %n da#a ak#i4i#a(2 ak#i4i#a( (%m+e$ daya man%(ia.< KUESIOER Ka$ena 8a8an'a$a i#% menyi#a 8ak#% dan ma. !I.adi$an. Pe$+andingan2 e$+andingan l%a$ mem+e$ikan ke ada #im a%di# (%a#% e$( ek#i. #e$+%ka /EBAT 0ROUP .aan da a# dinilai. de a$#emen %n#%k memen%.A. e$ %#a$an ka$ya8an.a8an'a$a dengan ka$ya8an dan mana!e$ adala. +anyak de a$#emen (%m+e$ daya man%(ia yang mengg%nakan k%e(ione$2k%e(ione$ %n#%k mem e$l%a( lingk% di+andingkan 8a8an'a$a #a#a m%ka. INSTRUMEN"INSTRUMEN AUDIT SUM#ER DA$A MANUSIA Be+e$a a in(#$%men eng%m %lan in-o$ma(i mem+an#% meng.= EKSPERIMEN RISET Ek( e$imen#a(i dig%nakan %n#%k meneli#i ke#idak. kom en(a(i.#e$. $i(e# me$eka. ke %a(an ke$!a. k%e(ione$ !%ga da a# mem+e$ikan !a8a+an2!a8a+an yang le+i.i ke+%#%.BUKU PEDOMAN (i(#em in-o$ma(i ke#enagake$!aan d(+. (%m+ang (a$an mana!e$ da a# meng%ngka kan 'a$a2'a$a %n#%k mem+e$ikan me$eka (e$4i( yang le+i.al (e$#a ke$a . ke(elama#an ke$!a dan ak#i4i#a(2ak#i4i#a( lainnya.anya #e$+a#a( ada (ediki# o$ang. In(#$%men2in(#$%men ini meli %#i& 9. 9.a$%( diam+il ole." IN6ORMASI EKSTERNAL In-o$ma(i adala. 9.

BUKU PEDOMAN /EBAT 0ROUP .