BORANG PROGRES MARKAH CALON

NAMA CALON NO. K/P A/GILIRAN NAMA SEKOLAH NO. PUSAT TAJUK NO. TUGASAN : : : : : : :

BORANG BPMC/KRSV

MARKAH

Bil Kriteria Pencapaian & Pen'eta!$an (an Ke)a!a*a*
* Memahami kehendak tugasan. (1 Markah) ~ ( ) * Memahami kehendak soalan dan kebolehan asas melukis. (2-3 Markah) ~ ( ) * Memahami kehendak tugasan, boleh melukis dan mampu mengolah idea se ara kreati!. ("-# Markah) ~ ( )

Mar a! "iper#le! Apr Mei Jun Jul

Mar a! Pen$!

S #r %

+ &-

, . 0 +

I*a'inati)
* Mempun$ai da$a imaginasi $ang minimum. (1-3 Markah) ~ ( ) * Mempun$ai imaginasi $ang baik dan rele%an. ("-& Markah) ~ ( ) * Mempun$ai imaginasi baik, rele%an dan realistik. ('-1( Markah) ~ ( )

I(ea
* )oleh melukis rupa asas moti!. (1-" Markah) ~ ( ) * )oleh mengolah moti! kepada idea baru. (#-1( Markah) ~ ( ) * )oleh mengolah moti! se ara mendalam kreati! dan analitik. (11-1' Mkh) ~ ( )

&/ &+

Alat (an Ba!an
* Mengenal alat dan bahan. (1-3 Markah) ~ ( ) * Mengetahui penggunaan dan !ungsi alat * bahan. ("-+ Markah) ~ ( ) * Mahir memperbagaikan penggunaan alat dan bahan.(1(-1# Markah) ~ ( )

Pr#1e1 (an Te ni
* )oleh menghasilkan ker,a-ker,a asas. (1- " Markah) ~ ( ) * Menghasilkan ker,a mengikut sistem dan prosidur. (#-1( Markah) ~ ( ) * )erupa$a mempelbagaikan teknik dan proses se ara kreati! dan sistematik. (11-1- Markah) ~ ( )

&2

3

Pr#($
* .idak mampu menghasilkan hasil pro,ek * arti!ak. (1 Markah) ~ ( ) * )erkebolehan menghasilkan hasil pro,ek * arti!ak tetapi kurang menepati spesi!ikasi. ( 2 -1" Markah) ~ ( ) * )erkebolehan menghasilkan pro,ek * arti!ak mengikut spesi!ikasi dan berkualiti. (1# - 2# Markah) ~ ( )

,+

/

Nilai
* /urang berminat dan hasil tugasan kurang bermutu. (1-2 Markah) ~ ( ) * )erminat dan hasil tugasan $ang baik dan memuaskan. (3-& Markah) ~ ( ) * /omited dalam menghasilkan tugasan, kreati! dan ino%ati!. ('-1( Markah) ~ ( )

&&--

JUMLAH MARKAH GRE"
CATATAN TARIKH PERKARA TARIKH PERKARA

Kajian Rekaan Seni Visual (KRSV) ~ SMK Munshi Abdullah