APROBAT Primar Gheorghe Ştefan

CAIET DE SARCINI
Pentru selecţia furnizorului de servicii în vederea elaborării economice pentru proiectul de investiţie : documentaţiilor tehnico-

„Modernizare străzi – zona Centru : str. na !pătescu" str. nton #orel" str. pe Minerale" str. urel #laicu" str. Cue$di" str. !on Crean%ă" str. Mar%aretelor" b-dul &acia" str. le'andru cel (un" str. &urăului" str.Calistrat )o%a*" str. (alta%ului" str. #. .+reche, -------------------------------------------------------------------------.. /copul achiziţiei publice Elaborarea documentaţiei tehnico - economice pentru investiţia: „Modernizare străzi – zona Centru : str. na !pătescu" str. nton #orel" str. pe Minerale" str. urel #laicu" str. Cue$di" str. !on Crean%ă" str. Mar%aretelor" b-dul &acia" str. le'andru cel (un" str. &urăului" str.Calistrat )o%a*" str. (alta%ului" str. #. .+reche, _________________________________________________________________________ Finanţarea pregătirii tehnice a acestui proiect se face din bugetul local al municipiului Piatra Neamţ . 0. 1ema de proiectare: Pentru investiţia : „Modernizare străzi – zona Centru : str. na !pătescu" str. nton #orel" str. pe Minerale" str. urel #laicu" str. Cue$di" str. !on Crean%ă" str. Mar%aretelor" b-dul &acia" str. le'andru cel (un" str. &urăului" str.Calistrat )o%a*" str. (alta%ului" str. #. .+reche, Documentaţia de pe b-dul Dacia se va corela cu proiectul !mena"are comple#ă a p$r$ului %ue"di &n 'ona intersecţiei p-ţa (tefan cel )are * str. +rhei ,i b-dul Dacia-- proiect deruat prin ../.P din cadrul Primăriei municipiului Piatra-Neamţ. ___________________________________________________________________________ Fa'e de proiectare care vor fi cuprinse &n contract : a0 1tudii topo cu vi'a +%P/ 2 3plan &ncadrare &n 'onă sc. 4: 5 666 ,i planuri de situaţie sc. 4:5660 b0 1tudii geo* minim două fora"e &n carosabil pe stradă 78m 2 verificate la cerinţa !f c0 E#perti'ă tehnică stră'i d0 E#perti'ă tehnică canali'are pluvială pentru stră'ile cu canali'are pluvială e0 Documentaţie &n vederea &ntocmirii %ertificatului de .rbanism* f0 Documentaţii &n vederea obţinerii avi'elor ,i acordurilor g0 Documentaţie avi'are lucrări de intervenţie &ntocmită conform 9: ;<7;66< 3inclusiv anali'a cost-beneficiu0 e0 Evaluarea confidenţială a lucrărilor de intervenţie. =ntocmirea documentaţiilor menţionate la acest capitol se va face cu respectarea tuturor prevederilor legale &n vigoare privind specificul fiecărei documentaţii .

se va preda !utorităţii %ontractante treptat* pe măsură ce sunt elaborate pentru ca !utoritatea %ontractantă să fie &n măsură să obţină toate avi'ele &n conformitate cu prevederile legale. 4.erviciul Gospodărie !omunală "i Investiţii #. 3B6 C<6 incl. 3. Prestatorul are obligaţia ca &n termen de > 'ile să notifice !utoritatea contractantă cu privire la apariţia unor cau'e de natură tehnică7financiară care ar putea determina ne&ndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract. Prestatorul va reali'a cesiunea e#clusivă a tuturor drepturilor de autor &n conformitate cu Hegea <74AAC privind drepturile de autor . Municipiul Piatra Neamţ va organiza în perioda de clarificări vizite în teren la solicitarea ofertanţilor ( persoană de contact: Ing.iere tip ?. 2.pdf ?pentru partea scrisă .i a normativelor specifice &n vigoare . .d@g.i datele cerute de specificul lucrărilor .i predate !utorităţii %ontractante cu proces verbal. &repturi de proprietate intelectuală: toată documentaţia aferentă proiectului 3elaborată sub orice formă0* este . 5. Caracteristici 1ehnice : Documentaţiile ce vor fi reali'ate vor respecta elementele tehnice din inventarul stră'ilor e#istent la Primăria municipiului Piatra-Neamţ . 2 tema de proiectare . #aloarea estimativă a contractului: ma'im 45 666 789 fără 1# :.DE! .pentru partea desenată0. &urata contractului: Documentaţia prevă'ută la punctul .fectuarea plăţilor: Pe parcursul duratei de proiectare* se pot face plăţi parţiale cu termen de plată G6 'ile* pentru obiectele menţionate la puctul .>F0 (ef 1erviciul :ospodarie %omunala . Prestatorul are obligaţia ca* la solicitarea !utorităţii contractante* să furni'e'e &n termenul menţionat de aceasta* orice document sau informaţie de natură tehnică7financiară &n vederea reali'ării evaluării stadiului documentaţiei tehnice.i /nvestiţii )arina :avril /ntocmit Datiana )olodoi .i drepturile cone#e* actuali'ată* articolul GA aliniatul > .i ?. Marina Gavril .doc ?. .ltima documentaţie va fi predată &n ma#im A6 'ile de la semnarea contractului de achi'iţie.i va răm$ne &n proprietatea !utorităţii contractante* respectiv a Primăriei municipiului Piatra Neamţ .i tip ?.i &n format electronic 3fi.Documentaţiile vor fi predate &n > 3patru0 e#emplare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful