´ I STATISTIKA VEROVATNOCA Septembar 2005. ˇ 1. Pera, Aca, Jova i Zika su na stolu ugledali 20 palaˇ cinki.

Svaki od njih ˇ cetvorice je zgrabio bar po jednu palaˇ cinku i vrlo brzo su sve palaˇ cinke bile pojedene. Kolika je verovatno´ ca da je Aca pojeo tri palaˇ cinke? Smatrati da je bilo koja podela broja palaˇ cinki med ¯u decom jednakoverovatna. 2. Neka sluˇ cajna veliˇ cina X ima normalnu N (0, 1) raspodelu i neka je sluˇ cajna veliˇ cina Y = X, |X | < C , −X, |X | ≥ C gde je C > 0 poznata konstanta. Na´ ci raspodelu sluˇ cajne veliˇ cine Y i ispitati da li sluˇ cajna veliˇ cina Z = X + Y ima normalnu raspodelu i ako ima, odrediti joj parametre.

3. Sto kockica baca se istovremeno. Proceniti verovatno´ cu da zbir dobijenih brojeva pripada intervalu (300, 400) koriste´ ci: ˇ sovljevu nejednakost, a) Cebiˇ b) centralnu graniˇ cnu teoremu. 4. Obeleˇ zje X dato je gustinom f (x; θ) = xθ2 e−θx , x ≥ 0, θ > 0. Na osnovu uzorka obima n, odrediti ocenu maksimalne verodostojnosti za parametar θ i ispitati nepristrasnost i postojanost te ocene. 5. Iz populacije ˇ cije obeleˇ zje X ima normalnu N (3, 300) raspodelu izvuˇ cen je uzorak obima 25. Koriste´ ci nezavisnost 2 uzoraˇ cke sredine i uzoraˇ cke disperzije izraˇ cunati P {0 < X25 < 6, 216.744 < S25 < 280.044}. 6. Baca se novˇ ci´ c sto puta i registruje se broj pojavljivanja pisma, odnosno glave. Zatim se Pirsonovim χ2 testom testira hipoteza da je novˇ ci´ c ispravan. Koliki je najmanji, a koliki najve´ ci broj pojavljivanja pisma pri kome nema razloga za odbacivanje te hipoteze ako je prag znaˇ cajnosti 0.05?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful