You are on page 1of 2

NHÁÛN XEÏT, XÃÚP LOAÛI CUÍA CHI UÍY, LAÎNH ÂAÛO CÅ

QUAN:
I-NHÁÛN XEÏT, XÃÚP LOAÛI CUÍA CHI BÄÜ TRÆÛC THUÄÜC ÂAÍNG
UÍY CÅ SÅÍ:
.....................................................................................................
...........................
.....................................................................................................
...........................
.....................................................................................................
...........................
.....................................................................................................
...........................
.....................................................................................................
...........................
Xãúp loaûi âaíng
viãn:.............................................................................................
...
T/M CHI BÄÜ

II-NHÁÛN XEÏT VAÌ XÃÚP LOAÛI CUÍA CHI UÍY, ÂAÍNG UÍY CÅ SÅÍ:
.....................................................................................................
...........................
.....................................................................................................
...........................
.....................................................................................................
...........................
Xãúp loaûi âaíng
viãn:.............................................................................................
T/M CHI UÍY, ÂAÍNG UÍY CÅ SÅÍ
(Kê tãn, âoïng dáúu)

III-NHÁÛN XEÏT VAÌ XÃÚP LOAÛI CUÍA LAÎNH ÂAÛO CÅ QUAN:


.....................................................................................................
...........................
.....................................................................................................
...........................
.....................................................................................................
...........................
.....................................................................................................
...........................
.....................................................................................................
...........................
Xãúp loaûi caïn bäü, cäng chæïc (Hoaìn thaình täút nhiãûm vuû,
hoaìn thaình nhiãûm vuû, chæa hoaìn thaình nhiãûm vuû)
.....................................................................................................
...........................
T/M LAÎNH ÂAÛO CÅ QUAN

Ghi chuï: Trãn cå såí baín máùu naìy, caïc âån vë hæåïng dáùn
cuû thãø thãm cho phuì håüp våïi tæìng loaûi âäúi tæåüng