You are on page 1of 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------  ---------

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi:

- Ông Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Trị


- Phòng TCCB Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Trị
- Ông Hiệu trưởng Trường THPT Tân Lâm - Quảng Trị
- Ông Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị

Tôi tên là: Hoàng Yến


Sinh ngày 02/08/1978
Quê quán: Ái Tử - Triệu Ái - Triệu Phong - Quảng Trị
Thường trú: Cam Thành – Cam Lộ - Quảng Trị
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học sư phạm Lịch sử
Nghề nghiệp: Giáo viên
Ngày vào ngành: 08/10/2000
Hiện đang công tác dạy học tại Trường THPT Tân Lâm - Quảng Trị

Hôm nay, tôi viết đơn này kính chuyển đến quí cấp với nguyện vọng xin
được thuyên chuyển công tác về Trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị.

Lí do:
Từ khi vào ngành đến nay, tôi đã công tác ở đơn vị THPT Tân Lâm 09
năm. Nay tôi có nguyện vọng được nhận công tác gần nhà hơn để có điều
kiện chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ già. (Hiện tại, tôi có bố mẹ già không có
ai chăm lo đang sống ở Khu phố 1 - Phường 1 - Đông Hà.)

Tôi rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quí cấp.
Tân Lâm, ngày 23/7/2009
Người làm đơn

Hoàng Yến
• Ý kiến của BGH nơi đi:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...................................................................................................................
• Ý kiến của BGH nơi đến:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...................................................................................................................