You are on page 1of 1

CÔNG ĐOÀN GD QUẢNG TRỊ

CĐCS TRƯỜNG THPT TÂN LÂM


BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU NĂM HỌC 2008 - 2009
* Tình hình đầu năm học :
I/ Số liệu chung:
1/ Tổng số CBCNV: 45 người; Nữ 22
- Trong đó : + Biên chế : 45 người; Nữ 22 ( Giáo viên mới chuyển đến : 01 Nữ
00)
+ Hợp đồng : 00 người ; Nữ 00
2/ Tổng số đảng viên : 12 trong đó nữ 04 người.
3/ Tổng số đoàn viên : 45 người ; nữ 22
II/ Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2008 -2009:
1/ Tập thể : CĐGD tỉnh khen.
2/ Cá nhân : LĐLĐ tỉnh khen : 01 người ( Lương Đức Long) ; CĐGD tỉnh khen : 01
người( Nguyễn Thị Minh Thanh )
III/ Đăng ký những hoạt động phong trào lớn trong năm học :
- Cùng với chuyên môn tập trung tiếp tục triển khai và thực hiện cuộc vân động
hai không với 4 nội dung mà ngành giáo dục đã đề ra.
- Cùng với chuyên môn tổ chức tốt phong trào xây dựng “ trường học thân thiện,
học sinh tích cực.”
- Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “ Mỗi Thầy cô là là một tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo” .
- Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT( Giao hữu bóng chuyền với các
đơn vị bạn trên địa bàn( Dịp 26/3/2009), tổ chức giải cầu lông trong toàn thể
CBGV,NV( 20/11/2008) để chọn đội tuyển tham gia dự thi đấu tại cụm Cam Lộ,
giao lưu bóng chuyền giữa các thế hệ trong nhà trường( 02/9/2008)
IV/ Kiến nghị, đề xuất:
- Các danh hiệu thi đua các đơn vị có đăng kí đầu năm và có đề nghị xét vào cuối năm
học nhưng Công đoàn ngành không xét. Do đó đề nghị khi xét thi đua cuối năm BCH
CĐ ngành nên xem lại việc đăng kí đầu năm của các đơn vị để khỏi thiệt thòi cho các
đơn vị.
Tân Lâm, ngày 12 tháng 09 năm 2008
T/M BCH
Chủ tịch

Lương Đức Long