You are on page 1of 2

CĐGD QUẢNG TRỊ

CĐCS TRƯỜNG THPT TÂN LÂM

SỐ LIỆU BÁO CÁO NĂM HỌC (2008-2009)


1. Tình hình đội ngũ CBGV, CNV trong đơn vị:
- Tổng số CBGV, CNV trong đơn vị: 46 Nữ: 22
- Tổng số CBGV, CNV trong bi ên chế: 44 Nữ: 21
- Tổng số CBGV, CNV trong hợp đồng: 02 Nữ: 01
2. Công tác phát triển Đảng:
- Tổng số Đảng viên: 10 Nữ: 02 tỷ lệ: 20 %
- Số đoàn viên được kết nạp Đảng trong năm học: 0
3. Thực hiện NĐ 132/NĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Trong đó: + Về hưu trước tuổi: 01
+ Nghỉ trợ cấp một lần: 0
+ Những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện: 0
4. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn:
- Số CBGV đi học để đạt trình độ:
Cao đẳng: 0 Đại học: 03
Thạc sĩ: 01 Tiến sĩ: 0
Ngoại ngữ: 0 QLGD: 0
- Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị:
Trung cấp: 0 Cao cấp: 0 Cử nhân: 0
- Tổng đề tài nghiên cứu khoa học: (skkn): 02
Trong đó: + Cấp trường: 0 Cấp thành phố: 02
+ Cấp Bộ: 0 Cấp nhà nước: 0
5. Công tác kế hoạch hóa gia đình:
- Tổng số CBGV sinh con thứ 3: 0
- Các hình thức xử lí vi phạm: 0
6. Số đơn, thư khiếu nại, tố cáo:
- Số đơn đã giải quyết: 0
- Số đơn chưa được giải quyết: 0
- Số đơn thuộc thẩm quyền công đoàn giải quyết: 0
7. Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới;
triển khai Nghị quyết Đại hội XIII CĐGDVN và Đại hội X CĐVN
- Số buổi tổ chức: 02
- Số người tham dự: 44
- Nội dung tuyên truyền: 02
8. Công tác xã hội từ thiện, nhân đạo:
- Tổng số Mẹ VNAH đơn vị đang phụng dưỡng : 0
- Kết quả số tiền hiện vật ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa: 0
- Số tiền ủng hộ XD nhà công vụ: 0 Số nhà được XD (m2): 0
- Số tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt: 0
- Các hình thức từ thiện khác:
+ Ngày vì người nghèo: 02 ngày lương/ĐV. Tổng số tiền thu được là:
- Các loại quỹ CĐ đang thực hiện là:
+ Tình nghĩa cấp trên: 50.000đ/đv/năm
+ Tình nghĩa tại trường: 10.000đ/đv/năm
Tham quan học tập: 50.000đ/đv/năm
9. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”
Cấp cơ sở: 01
Cấp ngành: 01
10. Công tác tham quan du lịch, học tập, trao đổi kinh nghiệm:
- Tham quan du lịch:
Số lần tham quan du lịch: chưa
11. Tổng số đoàn viên công đoàn: 44 Nữ: 21
- Số đoàn viên được kết nạp: 0
- Số đoàn viên đã được nhận thẻ: 44 (100%)
- Số CĐCS vững mạnh: 01 tỷ lệ: 100%
12. Công tác bồi dưỡng cán bộ CĐ:
- Số lớp mở bồi dưỡng: Cấp CĐ ngành: 01 CĐ Trường: 01
- Số người tham gia dự học: Cấp CĐ ngành: 02 CĐ Trường: 10
13. Công tác kiểm tra ATVSLĐ:
Tổng số cơ sở được kiểm tra: 01
Trong đó: + Công đoàn tự kiểm tra: 01
+ Phối hợp cùng kiểm tra: 0
Tân Lâm, ngày 29/5/2009
T/M Ban chấp hành
(kí tên, đóng dấu)

Chủ tịch: Lương Đức Long