You are on page 1of 8

CĐGD QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG THPT TÂN LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Lâm, ngày 27/5/ 2009

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động công đoàn năm học (2008-2009)

I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ


Năm học (2008-2009), công đoàn trường THPT Tân Lâm thực hiện nhiệm vụ giáo dục
với đặc điểm tình hình đội ngũ như sau:
- Có 44 đoàn viên (nữ 21), chia làm 06 tổ công đoàn; Đảng viên: 10đ/c
- Trình độ đào tạo:
+ Thạc sĩ: 02 đ/c
+ Đại học: 29 đ/c
+ Cao đẳng: 8 đ/c
+ Trung cấp: 5 đ/c
Hiện tại có 02 đ/c đang theo chương trình Đại học.
1. Thuận lợi:
- Nhận thức về chính trị về tình hình KT-XH của địa phương, của đất nước, nhận
thức nghề nghiệp của đội ngũ CBGVNV trong ngành tốt. Từ đó, việc xác định nhiệm vụ
được giao, ý thức chấp hành nhiệm vụ tốt. Yên tâm công tác, tích cực phấn đấu hoàn
thành nhiệm vụ được giao.
- Trình độ đào tạo của đội ngũ đạt chuẩn cao, đây là cơ sở hết sức quan trọng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn.
- Nhận thức và ý thức tham gia hoạt động công đoàn có những chuyển biến tích
cực, góp phần tạo nên động lực thi đua trong quá trình hoạt động.
2. Khó khăn:
- Đội ngũ cán bộ công đoàn thiếu về kinh nghiệm, hạn chế về nghiệp vụ ảnh
hưởng nhiều tới chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn.
- Do sự bổ nhiệm cán bộ quản lí còn chậm nên trong quá trình hoạt động đôi khi
còn có sự chồng chéo cũng như sự bị động trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của
công đoàn.
II/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT
ĐỘNG CÔNG ĐOÀN (NĂM HỌC 2008-2009)
1. Chương trình I: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời
sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn
định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ
CNH – HĐH đất nước
* Về việc phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra giám sát và kiến nghị
những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động

1
- Công đoàn đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ,
tổ chức hội nghị CBCC hàng năm đúng qui định
+ Phối hợp với thủ trưởng cơ quan xây dựng qui chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị
theo nghị định 71
+ Tổ chức cho ĐVCĐ tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ
cơ quan theo quy định của pháp luật
+ Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và
lợi ích của CBCC
+ Chỉ đạo và hướng dẫn khá tốt hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
* Về công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng
- Công đoàn đã tuyên truyền làm cho mỗi ĐV nhận thức được rằng công đoàn có
các quyền mà luật đã quy định. Muốn thực hiện được các quyền đó thì mỗi một đoàn
viên phải chấp hành tốt sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luậtû.
- Ngay từ đầu năm học, Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tổ chức cho
CBGVNV học tập, quán triệt chỉ thị nhiệm vụ năm học (2008-2009) và các văn bản
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, tổ chức học tập điều lệ, nội quy nhà trường.
- Vận động CBGV,NV tham gia thực hiện đầy đủ các cuộc vận động của nhà
nước, UBMT và công đoàn cấp trên về các hoạt động xã hội
- Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tổ chức cho ĐV-LĐ tham gia học tập,
nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần
thứ 7, lần thứ 8 khóa X; quán triệt Nghị quyết của tỉnh, của huyện, của xã. Học tập pháp
lệnh công chức, Luật và các văn bản Quy phạm pháp luật theo từng thời điểm nhằm
nâng cao nhận thức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật cho ĐV-LĐ; tiếp tục tổ
chức cho ĐV học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt và thực
hiện cuộc vận động “Hai không”, Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực” trong toàn ngành.
- Công đoàn chủ động tổ chức triển khai cuộc thi tìm hiểu 80 năm công đoàn Việt
Nam và Liên đoàn lao động Quảng Trị. Kết quả: 100% ĐV tham gia viết bài dự thi đạt
chất lượng khá tốt, trong đó có bài trình bày công phu đáng biểu dương như bài dự thi
của Đ/v Nguyễn Hồ Hồng Thái.
* Về hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên:
Công đoàn cùng với chuyên môn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho
CBGV: Nâng cao mức sống và xây dựng lối sống lành mạnh
- Với quan điểm : Trên cơ sở đồng lương được hưởng và thu nhập bằng nghề phụ
người đoàn viên phải tự lo cho mình là chính, Công đoàn có trách nhiệm thăm hỏi động
viên và đề nghị trợ cấp khi ĐV gặp nhiều khó khăn, hoặc có đau ốm hoạn nạn.
Đoàn viên nâng cao đời sống bằng sức lao động chân chính của chính mình,
không làm những nghề có ảnh hưởng đến uy tín của người giáo viên.
Cụ thể: CĐ đã làm được những việc sau:

2
- Công đoàn đã chủ động bàn với chuyên môn bố trí đúng người, đúng việc để tạo
điều kiện cho đoàn viên vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa có thời gian chăm lo đời
sống.
- Nắm bắt kịp thời các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước để tổ chức thực hiện
kịp thời để ĐV khỏi thiệt thòi về quyền lợi.
- Duy trì các hình thức thăm hỏi, giúp đỡ động viên nhau lúc gặp khó khăn, cũng
như khi đoàn viên có nỗi buồn hoặc niềm vui, hạnh phúc. (Việc buồn của gia đình đ/c
Lương Đức Long, đ/c Hoàng Hải, việc hỉ của đ/c Hương, đ/c Hà, việc ốm đau của đ/c
Tríu... CĐ đều tổ chức thăm hỏi kịp thời. Riêng việc đ/c Tríu không may bị bệnh nặng,
CĐ đã tổ chức quyên góp trong toàn thể ĐV với số tiền thu được là:2.150.000đ để hỗ trợ
chi phí đi lại khám chữa bệnh và động viên tinh thần. CĐ cũng đã báo cáo với CĐ cấp
trên xin trợ cấp kịp thời cho 02 ĐV có hoàn cảnh khó khăn.(Đ/c Tríu và đ/c Đại Vũ)
- Tiếp tục động viên xây dựng "Quỹ tình nghĩa" các cấp; “Quỹ khuyến học”;
“Quỹ tham quan học tập“ và sử dụng các loại quỹ có hiệu quả.
- Cùng với chuyên môn, tổ chức tọa đàm nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 với
chủ đề: “Lương tâm, trách nhiệm nhà giáo với sự nghiệp trồng người”
- Cùng với chuyên môn đảm bảo đủ một số tờ báo (Tiền phong, Giáo dục thời đại,
phụ nữ) cho bạn đọc rộng rãi trong toàn trường; cùng với chuyên môn, lắp đặt, quản lý,
khai thác Internet có hiệu quả, phục vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng
của đoàn viên; xây dựng quỹ khuyến học để khuyến khích con em trong cơ quan học
tập.
- Công đoàn cùng với nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho những đoàn viên
có nhu cầu làm thủ tục hồ sơ vay tiền ngân hàng để cải thiện nâng cao đời sống.
- Công đoàn tham gia đầy đủ các hội đồng của nhà trường theo qui định để bàn
bạc, xây dựng chủ trương liên quan đến chế độ, quyền lợi của ĐV-LĐ, tham gia xây
dựng nội quy nhà trường, tham gia giám sát thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ năm 2008,
xây dựng và giám sát Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2009.
- CĐ tổ chức giải cầu lông chào mừng 20/11 thu hút nhiều công đoàn viên tham
gia, đã thành lập được đội tuyển đi dự thi đấu giải cầu lông của công đoàn ngành trong
các trường THPT trực thuộc cụm Cam Lộ. Đã giành được 02 giải nhì Đơn nam và đơn
nữ (thành tích này thuộc về 2 đoàn viên Đặng Hồng Liên và Phan Thanh Hiệp)
- Công đoàn kết hợp với chi đoàn CBGV đã tổ chức giao lưu bóng chuyền với
đơn vị quân đội trên địa bàn.
* Về tình hình thực hiện các chế độ chính sách của nhà giáo:
- Mọi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên – lao động được thực
hiện đúng pháp luật, đầy đủ và kịp thời không có tình trạng bị mất, bị thiếu, nhất là chế
độ đối với CBGV
- CĐ cử đại diện tham gia đầy đủ vào các hội đồng được thành lập theo qui định
của pháp luật, phát huy vai trò đại diện của CĐ trong các hoạt động của nhà trường, góp
phần cùng nhà trường hoàn thành nhiệm vụ.
* Về công tác kiểm tra Bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động trong đơn vị:

3
- Công đoàn phối hợp với chuyên môn chăm lo cải thiện điều kiện làm việc của
CBCCLĐ, luôn đảm bảo điều kiện làm việc thuận lợi cho ĐV cũng như quan tâm đến an
toàn vệ sinh lao động cho ĐV.
2.Chương trình II: Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp,
trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục
nhằm thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào
tạo” của ngành.
* Về việc phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện chỉ thị 40/CT/TƯ của Ban
bí thư và QĐ 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, nâng cao chất lượng
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục”
- CĐ đã phối hợp với chính quyền, tham gia có hiệu quả về xây dựng quy hoạch
cán bộ, bồi dưỡng giáo viên, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho ĐV
+ Công đoàn phối hợp với chuyên môn xét cho đi học nâng cao trình độ đào tạo:
01 đ/c đi học cao học; tạo điều kiện thuận lợi cho 03 giáo viên khác theo học chương
trình Đại học. (Hiện tại 01 ĐV đã học xong chương trình Đại học, 01 ĐV đã bảo vệ
thành công luận văn Thạc sĩ Toán học và đã trở về đảm nhận công tác)
- CĐ coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức nâng cao bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cho ĐV. CĐ cùng kết hợp với chuyên môn, tổ chức các phong trào
thi đua, gắn việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp với các cuộc vận
động lớn như Cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Học tập và làm theo đạo đức
Hồ Chí Minh”.
- Cùng với chuyên môn tập trung bồi dưỡng và phát huy tốt vai trò của đội ngũ
giáo viên có năng lực về chuyên môn, tăng cường CSVC trang thiết bị dạy và học. Xây
dựng thư viện ngày càng có nhiều đầu sách, kết nối Intenet để đội ngũ có điều kiện tiếp
thu và cập nhật kiến thức kịp thời, xây dựng trường học thân thiện, xanh, sạch, đẹp.
- Phối hợp với chính quyền, triển khai đổi mới PPDH, tích cực ứng dụng CNTT
vào dạy học và quản lí giáo dục
3. Chương trình III: Vận động tổ chức các nhà giáo và lao động trong ngành
tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội
rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành
- Ngay từ đầu năm học, CĐ đã phát động và phối hợp tổ chức các phong trào thi
đua yêu nước và các phong trào thi đua khác do TLĐ, LĐLĐ tỉnh phát động như: phong
trào thi đua “2 tốt”, Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Tổ chức thực hiện và triển khai Tổ chức ĐVCĐ xây dựng chương trình phấn đấu
và đăng kí danh hiệu thi đua, nhằm nâng cao hiệu quả và cải tiến lề lối làm việc, cải cách
hành chính, chất lượng chuyên môn công tác, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ
quan, vận động ĐV thực hiện tốt các biện pháp an toàn khi tham gia giao thông
+ Về phong trào thi đua “Hai tốt”: CĐ phối hợp với chuyên môn phát động sâu
rộng phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” trong đội ngũ nhà giáo và học sinh, xây dựng
các tiêu chí thi đua cụ thể. Các ĐV đã tích cực dự giờ đồng nghiệp, tham gia thao giảng,
tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, hội thi ứng dụng CNTT vào dạy học cấp
trường và cấp tỉnh, đăng ký thao giảng chuyên đề ĐMPP cấp trường và cấp tỉnh, tích
4
cực sử dụng TBDH, viết SKKN, tham gia học tập, tập huấn nghiệp vụ khi có công văn
triệu tập. ĐV làm công tác CN đã tích cực bám lớp, có nhiều giải pháp, nhiều sáng kiến
CN tốt, đã góp phần tích cực vào giáo dục đạo đức hs, làm nên không khí thi đua sôi nổi
trong học sinh, củng cố kỉ cương nề nếp. ĐVCĐ đứng lớp đã phát huy tinh thần trách
nhiệm của mình trong giảng dạy, không những khuyến khích được hs giỏi và khá mà
còn quan tâm đến số hs yếu, đã tiến hành phụ đạo cho đối tượng này trên 200 tiết từ lớp
6 đến lớp 12.
Kết quả: Có 9/12 ĐV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường (23,7% ĐV đứng
lớp); có 06 ĐV đạt giải A&B trong hội thi ứng dụng CNTT vào giảng dạy; 01 tiết thao
giảng chuyên đề ĐMPP cấp tỉnh môn Địa được đánh giá cao. Mỗi ĐV đều thực hiện ít
nhất 03 tiết thao giảng theo đúng qui định. 100% tiết dạy thao giảng ở Tổ chuyên môn
đều ứng dụng CNTT vào giảng dạy đạt chất lượng cao; có 35/36 bộ hồ sơ được xếp loại
Tốt chiếm 97,2%, 01 bộ xếp loại khá (2.8%), Không có bộ hồ sơ xếp loại TB và Yếu; có
8 tập thể hs đạt danh hiệu “Tập thể hs tiên tiến” cả năm (các lớp 8B, 9A, 9B, 9C, 11B1,
11B3, 12B1, 12B3) và 3 tập thể đạt tập thể hs tiên tiến HK1 (6B, 7A, 7C)
Kết quả đánh giá xếp loại công chức: có 35/37 CBGV được đánh giá xếp loại CC
trong đó có 13 ĐV xếp loại xuất sắc, còn lại là loại khá. Có 02 ĐV chưa xét.
Kết quả xét danh hiệu thi đua:
+ Về cá nhân: Có 37/44 ĐVCĐ đạt danh hiệu LĐTT và CĐ4 tốt; 02ĐV không
đạt(Đ/c Nguyễn Quang Hải và đ/c Nguyễn Thị Trang); 02 ĐV chưa xét (Đ/c Võ Văn
Nhân và đ/c Hoàng Yến); 03 ĐV không xét (các đ/c: Thắm, Diệu Linh, L.Anh – do nghỉ
sinh con)
+ Có 02 ĐV được đề nghị HĐTĐ cấp trên xét tặng: Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở
(Đ/c Tài) và CSTĐ cấp Tỉnh ( Đ/c Lương Đức Long)
+ Có 02 ĐV được đề nghị CĐ cấp trên xét tặng:
. “Huy chương vì sự nghiệp CĐ” đối với Đ/c Lương Đức Long
. CĐGD tỉnh Khen đối với đ/c Lê Ngọc Tài
+ Về tập thể: có 06 tổ CĐ đạt tổ CĐ vững mạnh (gồm Tổ Văn – GDCD; Tổ Toán
- Nhạc - Họa; Tổ Lí – Tin; Tổ Sinh – Hóa – CN – TD; Tổ Sử - Địa - Tiếng Anh và Tổ
Văn phòng)
Công đoàn kết hợp với chuyên môn tổ chức các hội thi “Rung chuông vàng”,
CLB Văn học dân gian, cuộc thi “Chinh phục” đạt kết quả tốt
- CĐ tuyên truyền vận động ĐV thực hiện tốt cuộc vận động: “Nói không với tiêu
cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và thực hiện các kì thi nghiêm túc,
nêu cao tấm gương đạo đức người thầy trước học sinh, không ngừng phấn đấu hoàn
thiện nhân cách để “mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học tập và sáng tạo”,
thực hiện tốt cuộc vận động lớn của ngành: “Dân chủ - Kỉ cương – Tình thương – Trách
nhiệm” nhằm không ngừng nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũ bằng công việc
* Công tác nữ công:
- CĐ phối hợp nhà trường, chỉ đạo ban nữ công tổ chức triển khai các phong trào
“Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng
tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; triển khai luật “Chống bạo lực gia đình…”; CĐ tiếp
5
tục động viên và tạo điều kiện để nữ ĐVCĐ phấn đấu trong phong trào “Giỏi việc
trường- Đảm việc nhà”, Vận động nam giới tham gia các hoạt động “ Vì sự tiến bộ của
phụ nữ”
* Về công tác xã hội hóa giáo dục:
- Cùng với chuyên môn triển khai tốt Nghị quyết 05/NQ/2005/CP của chính phủ
về công tác xã hội hoá giáo dục. Công đoàn cùng với nhà trường đẩy mạnh cuộc vận
động XHH giáo dục trên địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác huy động nguồn
lực cho giáo dục được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia như xây dựng
quỹ hoạt động cùng chung tay trong sự nghiệp trồng người cùng nhà trường như quỹ
tình thương, quỹ khuyến học, đóng góp tiền tu sửa hoặc xây dựng CSVC mới, đóng góp
ngày công cùng nhà trường. Cụ thể:
+ Hội đã tặng 38 suất BHYT tự nguyện cho hs nghèo
+ Hội nhận đỡ đầu 05 hs có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền là
100.000đ/hs
+ Xây dựng quỹ khuyến học: 20 triệu
+ Hỗ trợ CSVC cho nhà trường: 20 triệu
- CĐ kết hợp với chuyên môn tham gia hội nghị giáo dục các cấp trên địa bàn để
tăng cường phối hợp có hiệu quả. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với hội cha mẹ học
sinh để cùng phối hợp giáo dục học sinh một cách có hiệu quả hơn.
.
- Về hoạt động từ thiện nhân đạo: Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức đón
tiếp và giao lưu với câu lạc bộ Bình Minh thuộc đoàn trẻ em khuyết tật quân đội. Đã
quyên góp trong đoàn viên công đoàn với số tiền là 10.000đ/ đoàn viên, sự đóng góp
trên tinh thần tự nguyện của các đoàn viên, đóng góp của các tập thể và cá nhân học
sinh. Tổng số tiền thu được là: 2.559000đ. Số tiền này đã được bàn giao cho trưởng
đoàn của CLB Bình Minh ngay sau khi kết thúc buổi giao lưu.

4. Chương trình IV: Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ.
Năm học (2008-2009), để thực hiện tốt chương trình IV, CĐ đã tập trung làm
những việc sau:
+ Thực hiện nghiêm túc công tác thi đua: CĐ kết hợp với chuyên môn đã xây
dựng được các tiêu chí thi đua cụ thể, sát thực tiễn để công tác này đi vào chiều sâu, phát
huy hiệu quả thiết thực, khắc phục bệnh thành tích trong thi đua.
+ Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn được
triển khai nghiêm túc. Cán bộ công đoàn chủ chốt đã được tham dự lớp tập huấn về
nghiệp vụ công tác công đoàn do công đoàn ngành tổ chức.
+ Về kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp:
CĐ đã bồi dưỡng và đã giới thiệu 02 ĐV cho chi bộ Đảng xem xét để kết nạp.
+ CĐ đã phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị CBCC trong đơn vị
hàng năm, lấy ý kiến đóng góp xây dựng chương trình hành động rộng rãi trong toàn thể
ĐV với tinh thần dân chủ, cởi mở và cầu thị.
6
+ CĐ cũng đã thể hiện được vai trò của mình trong lĩnh vực tham gia quản lí cùng
với chuyên môn theo những nội dung và khuôn khổ đã được quy định. Như tham gia
xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nội qui cơ quan, quy chế làm việc, quy chế khen
thưởng, kỉ luật; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị trên cơ sở bảo đảm
quyền và lợi ích của cán bộ giáo viên… (Chú trọng tới quyền và lợi ích chuyên môn,
nghề nghiệp)
+ Về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân: CĐ đã chỉ đạo hoạt động thanh tra
nhân dân đúng hướng đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Công đoàn chủ động thực
hiện giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của nhà trường, chỉ đạo Ban thanh tra
thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo Nghị định 99 của Chính phủ. Cụ thể đã tiến hành
thanh tra hợp đồng trồng cây lâm nghiệp tại vườn đất của trường, đã có kết luận và đề
xuất hướng giải quyết những tồn tại. Hiện tại, chủ hợp đồng đã trồng được khoảng 22 –
25% diện tích đất vườn. Theo đó ông Lê Đa Sinh cam kết sẽ trồng xong toàn bộ tràm trên
toàn bộ diện tích còn lại vào trước ngày 31/12/2009 và trích một triệu đồng nộp vào quỹ
phúc lợi của công đoàn do việc trồng cây có chậm so với hợp đồng.
+ CĐ cũng đã xây dựng quy chế hoạt động của BCH, đã phân công, giao việc cụ
thể cho các thành viên sau khi BCH được hội nghị bầu ra.
+ Trong từng năm học và từng nhiệm kì, CĐ đã xây dựng chương trình, kế hoạch
hành động cụ thể, bám sát chỉ đạo của CĐ ngành và tình hình thực tiễn ở đơn vị.
III. Đánh giá chung:
1. Những thành tích nổi bật của đơn vị:
- Đội ngũ ĐV-LĐ có tinh thần xây dựng khối đoàn kết nội bộ cao; có lập trường
chính trị vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tham gia hoạt động Công đoàn,
từ thiện nhân đạo tốt; thực hiện kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cuộc vận động “Hai
không”, “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Tổ chức các phong trào thi đua đặc biệt phong trào thi đua “Hai tốt” được phát
động sâu rộng và được đông đảo ĐV hưởng ứng mạnh mẽ mà điểm nhấn là tập trung
vào chủ đề năm học: Năm học đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào dạy học.
- Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, chăm lo đời
sống cho đoàn viên được đảm bảo.
- CĐ trường THPT Tân Lâm thực sự là chiếc cầu nối giữa Đảng với quần chúng.
2. Những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình thực hiện
- Công tác phối hợp trong hoạt động giữa CĐ và chuyên môn đôi lúc còn bị động
- Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cũng như của UBKT CĐ còn mờ nhạt
- Chưa xây dựng được qui chế phối hợp hoạt động giữa BCHCĐ với thủ trưởng
cơ quan đơn vị bằng văn bản
- Chưa tìm được hình thức sáng tạo thích hợp để tuyên truyền các chủ trương
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận CBCCVC,LĐ
3. Những Kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên:
- Đề nghị chính quyền, công đoàn cấp trên quan tâm tìm giải pháp xây dựng nhà ở
nội trú cho CBGV,NV. Nhà tập thể hiện có do được xây dựng từ lâu đến nay đã xuống
cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến tâm lí và chất lượng công tác của đội ngũ.

7
4. Bài học rút ra kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện:
- Phải huy động được trí tuệ của tập thể ĐV trong việc xây dựng kế hoạch hành
động
- Phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo sự
đồng thuận với chính quyền cùng cấp, đảm bảo quyền lợi, lợi ích của ĐV.
- Muốn CĐ hoạt động có hiệu quả thì hoạt động của CĐ phải xuất phát từ lợi ích
thiết thực của ĐVCĐ, phải đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của đại đa số ĐV
IV. TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI:
Công đoàn cơ sở Trường THPT Tân Lâm tự xếp loại : CĐCS vững mạnh với tổng
điểm là 91
V. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:
- CĐ Trường đề nghị CĐ cấp trên xét danh hiệu “CĐCS vững mạnh” (đạt 91điểm
theo Hướng dẫn nội dung xây dựng CĐCS vững mạnh và tiêu chí điểm xếp loại CĐCS
vững mạnh)
- Đề nghị CĐ cấp trên xét tặng: “Huy chương vì sự nghiệp CĐ” đối với ĐV
Lương Đức Long
- Đề nghị CĐGD tỉnh khen đối với ĐV Lê Ngọc Tài.

TMBCH

PCTCĐ: Võ Văn Nhân