You are on page 1of 1

CĐGD HUYỆN CA LẬY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS …………………………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-------------------------------- -----------------------------------
Số : ………./ CSH.CĐ

GIẤY CHUYỂN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN

Kính gởi : BCH Công đoàn ………………………………………


…………………………………………………………

BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SƠ …………………………………………………

Trân trọng giới thiệu Đồng chí : …………………………………………………………


Chức vụ : ……………………………………………..
Thuộc Công đoàn cơ sở trường …………………………………………………….. huyện Cai
Lậy .
Ngày vào công đoàn : ……………………………………………………………………….
Đã sinh hoạt công đoàn đến ngày …………. tháng ………. năm …………
Đã đóng đoàn phí đến tháng …….. năm ……………

ề nghị các đồng chí tạo điều kiện và giúp đỡ Đồng chí ……………………………………
…. được tiếp tục sinh hoạt công đoàn tại cơ sở của các đồng chí.

Thân ái chào đòan kết.


………………………, ngày ……… tháng ……. năm ………..
TM.BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
CHỦ TỊCH