ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรื่อง ปฏิทินวิชาการประจําปการศึกษา 2552
เพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จึงกําหนดปฏิทินวิชาการ ประจําปการศึกษา 2552 ไวดังนี้
เริ่มตน

สิ้นสุด

สัปดาหลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2552 ทางอินเตอรเน็ต ภาคปกติ และภาคพิเศษ

ส. 16 พ.ค. 52

พฤ. 14 พ.ค. 52
อา. 24 พ.ค. 52

- นักศึกษา รหัส 49... , กอน ป 49... และนักศึกษาคางชั้น
- นักศึกษา รหัส 50... และนักศึกษาคางชั้น
- นักศึกษา รหัส 51... และนักศึกษาคางชั้น
- นักศึกษา รหัส 49-51 และนักศึกษาคางชั้น ที่ยังไมไดลงทะเบียน
- นักศึกษา ภาคปกติ รหัส 52... ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2552 ทางอินเตอรเน็ต
- นักศึกษาภาคพิเศษ จันทร-ศุกร รหัส 52... ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2552 ทางอินเตอรเน็ต
- นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร-อาทิตย รหัส 52... ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2552 ทางอินเตอรเน็ต
ยื่นคํารองและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนรวม
ผูผานการคัดเลือก ภาคปกติ ปการศึกษา 2552 รายงานตัวเปนนักศึกษาใหม
ประกาศผังที่นั่งสอบนักศึกษา ภาคพิเศษ ปการศึกษา 2552
ปฏิทินสําหรับนักศึกษาใหมภาคปกติ
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ เวลา 13.00 น.
- พบอาจารยที่ปรึกษาและรับ Password เวลา 08.30 น.

ส.
อ.
ศ.
จ.
ศ.
ศ.
จ.
ส.

กําหนดการ

พฤษภาคม
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 2552
16 พ.ค. 52
19 พ.ค. 52
22 พ.ค. 52
25 พ.ค. 52
29 พ.ค. 52
29 พ.ค. 52
1 มิ.ย. 52
16 พ.ค. 52

ผูผานการคัดเลือก ภาคพิเศษ เสาร-อาทิตย ปการศึกษา 2552 รายงานตัวเปนนักศึกษาใหม

18 พ.ค. 52
21 พ.ค. 52
24 พ.ค. 52
27 พ.ค. 52
31 พ.ค. 52
31 พ.ค. 52
5 มิ.ย. 52
14 มิ.ย. 52
20 พ.ค. 52
20 พ.ค. 52

พฤ. 21 พ.ค. 52
ศ. 22 พ.ค. 52

- สอบวัดความรูภาษาอังกฤษที่หองพบอาจารยที่ปรึกษา เวลา 13.00-15.00 น.
ปดภาคฤดูรอน/ 2551
ทดสอบความรู นักศึกษา ภาคพิเศษ ปการศึกษา 2552 เวลา 13.00-15.00 น.
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ภาคพิเศษ ปการศึกษา 2552
ภาคพิเศษ บันทึกประวัติทางอินเตอรเน็ตเพื่อใชเปนหลักฐานในวันรายงานตัว
คณะสงผลการเรียนภาคฤดูรอน/ 2551 ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูผานการคัดเลือก ภาคพิเศษ จันทร-ศุกร ปการศึกษา 2552 รายงานตัวเปนนักศึกษาใหม

จ.
พฤ.
อา.
พ.
อา.
อา.
ศ.
อา.
พ.
พ.

ศ. 22 พ.ค. 52
ศ. 22 พ.ค. 52

อ. 26 พ.ค. 52

อา.
ส.
อ.
ส.
พฤ.
พฤ.

31 พ.ค. 52
23 พ.ค. 52
26 พ.ค. 52
30 พ.ค. 52
28 พ.ค. 52
28 พ.ค. 52

ส. 30 พ.ค. 52
หนา 1

กําหนดการ

เริ่มตน

สิ้นสุด

จ. 1 มิ.ย. 52
จ. 1 มิ.ย. 52
ส. 6 มิ.ย. 52

อา. 14 มิ.ย. 52

ภาคเรียนที่ 1/2552
มิถุนายน
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร) เขาเรียน
ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน /ยาย Section ทางอินเตอรเน็ต (ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ)
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เขาเรียน
ปฏิทินสําหรับนักศึกษาใหมภาคพิเศษ
- ภาคพิเศษ จันทร-ศุกร พบอาจารยที่ปรึกษาและรับ Password เวลา 18.00 น.
- ภาคพิเศษ เสาร-อาทิตย พบอาจารยที่ปรึกษาและรับ Password เวลา 09.00 น.
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมภาคพิเศษ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ เวลา 13.30 น.
ยื่นคํารองขอเลื่อนสอบปลายภาคเรียน ภาคฤดูรอน/ 2551 ที่คณะเจาสังกัดรายวิชาที่ขาดสอบ
ยกเลิกรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2552
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย และจันทร-ศุกร) Print บัตรลงทะเบียน/
ใบเสร็จรับเงินจากอินเตอรเน็ตแลวนําไปเปนหลักฐานยื่นชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) ทุกสาขา
คณะสงผลการเรียนแก "I" ภาคฤดูรอน/ 2551

จ. 15 มิ.ย. 52
ศ. 19 มิ.ย. 52

ศ.
อา.
อา
อา.
พ.
อ.

29 พ.ค. 52
31 พ.ค. 52
31 พ.ค. 52
7 มิ.ย. 52
9 ก.ย. 52
30 มิ.ย. 52

อ. 30 มิ.ย. 52

กรกฎาคม
ชําระเงินลงทะเบียนชา พรอมเสียคาปรับ 300 บาท ณ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) ทุกสาขา
หยุดวันอาสาฬหบูชา
หยุดวันเขาพรรษา

พ. 1 ก.ค. 52

พฤ. 30 ก.ค. 52

จ. 27 ก.ค. 52
จ. 27 ก.ค. 52
ส. 1 ส.ค. 52

อ.
พ.
พ.
พ.
ศ.
ส.
อ.
อ.
อา.

สงผลการเรียนแก "M" หรือ "I/L" (ขาดสอบปลายภาค) ภาคฤดูรอน/ 2551

นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร) พบอาจารยที่ปรึกษา
ขอเปดรายวิชา ภาคการศึกษา 2/2552
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) พบอาจารยที่ปรึกษา
สอบกลางภาคเรียน 1/2552
- สอบกลางภาคเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร)
- สอบกลางภาคเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)

7 ก.ค. 52
8 ก.ค. 52
15 ก.ค. 52
22 ก.ค. 52
24 ก.ค. 52
25 ก.ค. 52
4 ส.ค. 52
4 ส.ค. 52
2 ส.ค. 52

สิงหาคม
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

พ. 12 ส.ค. 52

กันยายน
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร) พบอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) พบอาจารยที่ปรึกษา

พ. 16 ก.ย. 52
อา. 20 ก.ย. 52

หนา 2

กําหนดการ
สัปดาหลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2552 ทางอินเตอรเน็ตภาคปกติและภาคพิเศษ
- นักศึกษา รหัส 49... , กอน ป 49... และนักศึกษาคางชั้น
- นักศึกษา รหัส 50... และนักศึกษาคางชั้น
- นักศึกษา รหัส 51... และนักศึกษาคางชั้น
- นักศึกษา รหัส 52... และนักศึกษาคางชั้น
- นักศึกษาทุกรหัสที่ยังไมไดลงทะเบียน
ยื่นคํารองและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนรวม
สงผลการเรียนแก "IP" ของภาคเรียน ภาคฤดูรอน/ 2551
วันสุดทายของการเรียนภาคเรียนที่ 1/2552
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2552
- สอบปลายภาคเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร)
- สอบปลายภาคเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)

อา.
อา.
พ.
ส.
อ.
ศ.
อา.

เริ่มตน
20 ก.ย. 52
20 ก.ย. 52
23 ก.ย. 52
26 ก.ย. 52
29 ก.ย. 52
2 ต.ค. 52
20 ก.ย. 52

พฤ. 24 ก.ย. 52
พฤ. 24 ก.ย. 52
ส. 26 ก.ย. 52

พฤ.
อ.
ศ.
จ.
พฤ.
อา.
อา.
พ.
พ.
ศ.
ศ.
อา.

สิ้นสุด
1 ต.ค. 51
22 ก.ย. 52
25 ก.ย. 52
28 ก.ย. 52
1 ต.ค. 52
4 ต.ค. 52
1 พ.ย. 52
23 ก.ย. 52
23 ก.ย. 52
2 ต.ค. 52
2 ต.ค. 52
27 ก.ย. 52

ตุลาคม
ปดภาคเรียนที่ 1/2552

ส. 3 ต.ค. 52

คณะสงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2552 ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อา. 18 ต.ค. 52
ศ. 9 ต.ค. 52

ภาคเรียนที่ 2/2552
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร) เขาเรียน
ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน /ยาย Section ทางอินเตอรเน็ต
หยุดวันปยมหาราช
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เขาเรียน

จ. 19 ต.ค. 52
จ. 19 ต.ค. 52

อา. 1 พ.ย. 52
ศ. 23 ต.ค. 52

ส. 24 ต.ค. 52
อา. 25 ต.ค. 52

ยื่นคํารองขอเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2552 ที่คณะเจาสังกัดรายวิชาที่ขาดสอบ

พฤศจิกายน
ยกเลิกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2552
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย และจันทร-ศุกร)
Print บัตรลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินจากอินเตอรเน็ตแลวนําไปเปนหลักฐาน
ยื่นชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
สงผลการเรียน แก "I" ภาคเรียนที่ 1/2552
ชําระเงินลงทะเบียนชา พรอมเสียคาปรับ 300 บาท ณ ธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา

จ. 2 พ.ย. 52
พฤ. 5 พ.ย. 52

พฤ. 4 ก.พ. 53
อ. 17 พ.ย. 52

พ. 18 พ.ย. 52

อ. 17 พ.ย. 52
พฤ. 17 ธ.ค. 52

ธันวาคม
สงผลการเรียนแก "M" หรือ "I/L" (ขาดสอบปลายภาค) 1/2552

นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร) พบอาจารยที่ปรึกษา
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) พบอาจารยที่ปรึกษา
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พ.
พ.
ส.
อ.
จ.

2 ธ.ค. 52
2 ธ.ค. 52
5 ธ.ค. 52
6 ธ.ค. 52
7 ธ.ค. 52
หนา 3

เริ่มตน

กําหนดการ
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
สอบกลางภาคเรียน
- สอบกลางภาคเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร)
- สอบกลางภาคเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)
หยุดวันสิ้นป

จ. 14 ธ.ค. 52
จ. 14 ธ.ค. 52
ส. 19 ธ.ค. 52

พฤ.
อ.
อ.
อา.
พฤ.

สิ้นสุด
10 ธ.ค. 52
22 ธ.ค. 52
22 ธ.ค. 52
20 ธ.ค. 52
31 ธ.ค. 52

ศ.
พ.
ส.
อา.

1 ม.ค. 53
27 ม.ค. 53
30 ม.ค. 53
31 ม.ค. 53


จ.
พฤ.
อา.
พ.
ส.
อ.
จ.
ศ.
พ.
พ.
ศ.
ศ.
อา.
ศ.
อา.
อา.

17 ก.พ. 53
8 ก.พ. 53
11 ก.พ. 53
14 ก.พ. 53
17 ก.พ. 53
20 ก.พ. 53
23 ก.พ. 53
15 มี.ค. 53
5 มี.ค. 53
17 ก.พ. 53
17 ก.พ. 53
26 ก.พ. 53
26 ก.พ. 53
21 ก.พ. 53
26 ก.พ. 53
7 มี.ค. 53
28 ก.พ. 53

2553

มกราคม
หยุดวันขึ้นปใหม
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร) พบอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) พบอาจารยที่ปรึกษา
การขอเปดรายวิชาภาคฤดูรอน/ 2552

กุมภาพันธ
สัปดาหลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคฤดูรอน/ 2552 ทางอินเตอรเน็ต ภาคพิเศษ
นักศึกษารหัส 49... , กอนป 49... และนักศึกษาคางชั้น
นักศึกษา รหัส 50... และนักศึกษาคางชั้น
นักศึกษา รหัส 51... และนักศึกษาคางชั้น
นักศึกษา รหัส 52... และนักศึกษาคางชั้น
นักศึกษา ภาคพิเศษ ที่ยังไมไดลงทะเบียนทุกคน
นักศึกษา ภาคปกติ ลงทะเบียนภาคฤดูรอน/ 2552
ยื่นคํารองและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนรวม
สงใบขอสําเร็จการศึกษาพรอมรูปถายสวมครุย 3 ใบ
วันสุดทายของการเรียนภาคเรียนที่ 2/2552
สงผลการเรียนแก "IP" ภาคเรียนที่ 1/2552
สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2552
- สอบปลายภาคเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร)
- สอบปลายภาคเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)
สงผลการเรียนฝกประสบการณวิชาชีพถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปดภาคเรียนที่ 2/2552
หยุดวันมาฆบูชา

ส.
ส.
อ.
ศ.
จ.
พฤ.
อา.
ส.
จ.

6 ก.พ. 53
6 ก.พ. 53
9 ก.พ. 53
12 ก.พ. 53
15 ก.พ. 53
18 ก.พ. 53
21 ก.พ. 53
6 ก.พ. 53
15 ก.พ. 53

พฤ. 18 ก.พ. 53
พฤ. 18 ก.พ. 53
ส. 20 ก.พ. 53
ส. 27 ก.พ. 53

มีนาคม
อาจารยที่ปรึกษาทําผลการศึกษาของนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพภาคเรียนที่ 2/2552 เพื่อ
จบหลักสูตร สงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะสงผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2552 ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พฤ. 4 มี.ค. 53
ศ. 5 มี.ค. 53

หนา 4

กําหนดการ

เริ่มตน

สิ้นสุด

ภาคฤดูรอน/ 2552
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร) เขาเรียน
ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน /ยาย Section ทางอินเตอรเน็ต
อาจารยที่ปรึกษาทําจบการศึกษาของนักศึกษาปสุดทายที่ลงเรียนรายวิชาเพื่อจบหลักสูตร สง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เขาเรียน
ยื่นคํารองขอเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552 ที่คณะเจาสังกัดรายวิชาที่ขาดสอบ
อนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาผานสภาวิชาการ
ยกเลิกรายวิชา ภาคฤดูรอน/ 2552
อนุมัติปริญญาบัตร ผานสภามหาวิทยาลัย
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย และจันทร-ศุกร)
Print บัตรลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินจาก Internet แลวนําไปเปนหลักฐาน
ยื่นชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ

จ. 8 มี.ค. 53
จ. 8 มี.ค. 53

จ. 15 มี.ค. 53
พ. 10 มี.ค. 53

ส. 13 มี.ค. 53

อ. 16 มี.ค. 53
ศ. 26 มี.ค. 53

จ.
อ.
ศ.
พฤ.
อ.

15 มี.ค. 53
23 มี.ค. 53
30 เม.ย. 53
25 มี.ค. 53
6 เม.ย. 53

พฤ.
อา.
ศ.
อา.
อ.
ศ.

1 เม.ย. 53
11 เม.ย. 53
9 เม.ย. 53
11 เม.ย. 53
6 เม.ย. 53
23 เม.ย. 53

พ.
ศ.
พ.
พฤ.

7 เม.ย. 53
16 เม.ย. 53
21 เม.ย. 53
22 เม.ย. 53

พ. 7 เม.ย. 53

เมษายน
งานพระราชทานปริญญาบัตร (มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบภายหลัง)
วันสุดทายของการขอเปดรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2553
สอบกลางภาคเรียน ภาคฤดูรอน/2552
- สอบกลางภาคเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร)
- สอบกลางภาคเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)
หยุดวันจักรี
ชําระเงินลงทะเบียนชา พรอมเสียคาปรับ 300 บาท ณ ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) ทุกสาขา
สงผลการเรียนแก "I" ของภาคเรียนที่ 2/2552
หยุดเทศกาลวันสงกรานตและวันครอบครัว

จ. 5 เม.ย. 53
จ. 5 เม.ย. 53
ส. 10 เม.ย. 53
พ. 7 เม.ย. 53

จ. 12 เม.ย. 53

สงผลการเรียนแก "M" หรือ "I/L" (ขาดสอบปลายภาค) 2/2552

อนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาผานสภาวิชาการ (กรณีสงผลการเรียนหลังวันที่ 7 มีนาคม 2553
แตไมเกินวันที่ 5 เมษายน 2553)
อนุมัติปริญญาบัตร (เพิ่มเติม)

พฤ. 29 เม.ย. 53

พฤษภาคม
รับใบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ
หยุดวันฉัตรมงคล
สอบคัดเลือกทั่วไปนักศึกษาเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ภาคปกติ งดการเรียนการสอนใหผูสอนสอนชดเชยเอง
ภาคพิเศษ มีการเรียนการสอนตามปกติ

จ. 3 พ.ค. 53
พฤ. 6 พ.ค. 53

พ. 5 พ.ค. 53
ส. 8 พ.ค. 53

หนา 5

กําหนดการ
หยุดวันพืชมงคล (สํานักพระราชวังจะกําหนดเปนป ๆ ไป)
สงผลการเรียนแก "IP" ของภาคเรียนที่ 2/2552
วันสุดทายของการเรียน ภาคฤดูรอน/ 2552
สอบปลายภาคเรียน ภาคฤดูรอน/ 2552
- สอบปลายภาคเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)
- สอบปลายภาคเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร)
ปดภาคฤดูรอน/ 2552
คณะสงผลการเรียนภาคฤดูรอน/ 2552 ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หยุดวันวิสาขบูชา

เริ่มตน

ส.
ส.
จ.
ศ.

15 พ.ค. 53
15 พ.ค. 53
17 พ.ค. 53
21 พ.ค. 53

สิ้นสุด
ศ.
ศ.
พฤ.
อา.
พฤ.
จ.
พฤ.
ศ.

14 พ.ค. 53
14 พ.ค. 53
20 พ.ค. 53
16 พ.ค. 53
20 พ.ค. 53
31 พ.ค. 53
27 พ.ค. 53
28 พ.ค. 53

มิถุนายน
ภาคเรียนที่ 1/2553
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (จันทร-ศุกร) เขาเรียน
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เขาเรียน

อ. 1 มิ.ย. 53
ส. 5 มิ.ย. 53

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยณัฐวุฒิ ณ ปน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

หนา 6

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.