You are on page 1of 4

pasaje din Legea de organizare/ funcţionare a Jandarmeriei (nr.

550/ 2004):
"Cap I, Dispoziţii Generale, Art. 1 1! J[andarmeria] R[omână] este instituţia specia i!ată a statu ui" cu statut mi itar" componentă a #$% [#inisteru $dministraţiei &i %nterne or]" care e'ercită" (n condiţii e e)ii" atri*uţii e ce (i re+in cu pri+ire a apărarea ordinii &i ini&tii pu* ice" a drepturi or &i i*ertăţi or ,undamenta e a e cetăţeni or" a proprietăţii pu* ice &i pri+ate" a pre+enirea &i descoperirea in,racţiuni or &i a a tor (ncă cări a e e)i or (n +i)oare" precum &i a protecţia instituţii or ,undamenta e a e statu ui &i com*aterea acte or de terorism. "! JR" prin atri*uţii" or)ani!are" pre)ătire &i dispunere teritoria ă" contri*uie a )arantarea su+eranităţii" independenţei" autorităţii" unităţii &i securităţii statu ui" democraţiei constituţiona e pe (ntre)u teritoriu naţiona atât pe timp de pace" cât &i (n situaţii de cri!ă. Art." JR (&i des,ă&oară acti+itatea (n interesu cetăţeni or" a comunităţii &i (n sprijinu instituţii or statu ui" e'c usi+ pe *a!a &i (n e'ecutarea e)ii.[observaţii: ● desfiinţarea structurilor militare ale Internelor a început imediat după Revoluţie prin dispariţia Securităţii Statului; de asemenea, procesul de aderare la UE a presupus demilitari area structurilor !inisterului; aceasta s"a făcut, în ca ul #oliţiei Rom$ne %i al aparatului central al ministerului& structurilor direct subordonate acestuia, în '((') Jandarmeria a rămas însă o instituţie militară ● le*ea +andarmeriei apare la ' ani după cele ale #oliţiei ,le*e de or*ani are& statut al poliţistului ca funcţionar public civil-, pun$nd în sarcina +andarmeriei multe dintre atribuţiile acesteia din urmă ,dar cu a%e area în prim"plan a .ordinii %i lini%tii publice.- %i adău*$nd o .contribuţie. la sarcini care aparţin, în mod normal, /rmatei ● art) ' vorbe%te despre interesul cetăţenilor %i al comunităţii, fără a lămuri ce se întâmplă în cazul intrării acestora în coliziune cu deciziile instituţiilor statului 0 din Cap, II, #rganizarea $i conducerea Jandarmeriei %om&ne " e1istă, potrivit Art.4 (1) c), nu doar structuri ale +andarmeriei ,numite Inspectorate- aparţin$nd 2udeţelor %i !unicipiului 3ucure%ti-, ci %i o 3ri*adă Specială de Intervenţie 4 *rupări de 2andarmi mobile; toate aceste structuri [cf) art. 9, (1) %i art. 11] se subordonea ă direct Inspectoratului 5eneral al +andarmeriei, diferenţa dintre ele ţin$nd de teritorialitatea mai restr$ns preci ată a Inspectoratelor. (n sc/im*" -0ri)ada 1pecia ă de %nter+enţie a JR /.../ are

competenţă teritoria ă )enera ă" destinată e'ecutării misiuni or de asi)urare &i resta*i ire a ordinii pu* ice" asi)urării protecţiei instituţii or ,undamenta e a e statu ui &i neutra i!ării ameninţări or )ra+e a adresa acestora" independent sau (n cooperare cu a te structuri a e #inisteru ui $dministraţiei &i %nterne or &i cu a e ce or a te instituţii din sistemu de apărare &i securitate naţiona ă.- /.../ iar -2ruparea de jandarmi mo*i ă ,uncţionea!ă (n su*ordinea %nspectoratu ui 2enera " ca structură destinată or)ani!ării &i e'ecutării misiuni or de asi)urare &i resta*i ire a ordinii pu* ice &i de com*atere a in,racţiona ităţii (n !ona de responsa*i itate teritoria ă.[observaţii: ● apare aici o .bicefalitate. care încurcă destul de rău lucrurile) 6a 7lu2 au e1istat diferenţe importante între modul cum protestele au fost tratate de către 2andarmii Inspectoratului +udeţean ,c$nd am

fost în stradă cu ei nu au e1istat incidente-, respectiv de cei ai 3ri*ă ii !obile 8ransilvania " la ultimele trei .participări. ale acestora din urmă au e1istat incidente: 9 oct) " bruscarea unei protestatare în ona :SE5/; '( oct) " somaţii în faţa prefecturii; ; nov) " intervenţie brutală asupra unui protestatar %i a celor care au încercat să"l a2ute ● la cererile noastre adresate #refectului privind numele comandantului responsabil pentru aceste abu uri repetate ni s"a răspuns, oficial, că aceste dare sunt e1ceptate de la le*ea liberului acces la informaţii, dat fiind că ţin de domeniul apărării naţionale, al si*uranţei %i ordinii publice; totu%i, am aflat din surse independente %i îi în%tiinţăm pe clu2eni că el este colonelul :lorinel 3udi%an ● în orice ca , ideea potrivit căreia putem cere socoteală prefectului pentru abu urile 2andarmilor dintr"un anumit 2udeţ sau municipiul 3ucure%ti e *re%ită, fiindcă <) #refectul e .vinovat. doar pentru unele din intervenţiile în forţă, dar e1istă portiţe pentru ca 2andarmii să .atace. de capul lor; ') toate celelalte deci ii %i acţiuni aparţin comandanţilor de dispo itiv sau sunt ordonate direct din !inister; ;) e1istă o practică a ascunderii numelor celor responsabili, care .beneficia ă. %i de această ambi*uitate0

-Art. 1'( 3nităţi e &i su*unităţi e de jandarmi pot acţiona" cu apro*area prea a*i ă a ministru ui administraţiei &i interne or &i a ordinu %nspectoratu ui 2enera a JR" (n orice !onă a ţării" a ta decât cea de responsa*i itate permanentă" (n ,uncţie de situaţia operati+ă e'istentă" (n condiţii e e)ii. /.../ Cap. III ) Atri*uţiile J%+ Art. 1, 1! JR" prin structuri e sa e specia i!ate" are următoare e atri*uţii: a! apără" prin mij oace e pre+ă!ute de e)e" +iaţa" inte)ritatea corpora ă &i i*ertatea persoanei" proprietatea pu* ică &i pri+ată" interese e e)itime a e cetăţeni or" a e comunităţii &i a e statu ui. *! e'ecută misiuni de asi)urare a ordinii pu* ice cu oca!ia mitin)uri or" mar&uri or" demonstraţii or" procesiuni or" acţiuni or de pic/etare" acţiuni or promoţiona e" comercia e" mani,estări or cu tura 4artistice" sporti+e" re i)ioase" comemorati+e" precum &i a a tor asemenea acti+ităţi care se des,ă&oară (n spaţiu pu* ic &i imp ică a) omerări de persoane. c! e'ecută misiuni de resta*i ire a ordinii pu* ice când aceasta a ,ost tu *urată prin orice ,e de acţiuni sau ,apte care contra+in e)i or (n +i)oare /.../ f! e'ecută" (n cooperare cu instituţii e a*i itate a e statu ui" misiuni de asi)urare a ordinii pu* ice pe timpu +i!ite or o,icia e sau a a tor acti+ităţi a care participă (na ţi demnitari români sau străini pe teritoriu României" (n !ona o*iecti+e or &i a ocuri or de des,ă&urare a acti+ităţi or. /.../ n! participă a imitarea &i (n ăturarea consecinţe or de!astre or natura e" te/no o)ice" de mediu sau comp e'e. /.../ -! constată contra+enţii &i ap ică sancţiuni contra+enţiona e" potri+it e)ii. r! e,ectuea!ă" (n condiţii e e)ii" acte necesare (nceperii urmăririi pena e pentru in,racţiuni e constatate pe timpu e'ecutării misiuni or speci,ice" potri+it pre+ederi or art. 254 din 6odu de procedură pena ă. s! des,ă&oară acti+ităţi de cercetare &i documentare (n +ederea constituirii *a!ei de date de interes operati+" necesară e'ecutării misiuni or speci,ice" cu persoane e cunoscute cu antecedente (n comiterea de acte de de!ordine cu pri eju unor mani,estări pu* ice" cu ce e cunoscute ca aparţinând unor )rupuri cu comportament /u i)anic" precum &i cu a te in,ormaţii de interes operati+ necesare e'ecutării misiuni or. "! 7a so icitarea persoane or ,i!ice sau juridice" (n situaţii care nu su,eră amânare" a propunerea inspectoru ui )enera " ministru administraţiei &i interne or poate apro*a asi)urarea temporară a protecţiei unor persoane" o*iecti+e" *unuri" +a ori &i transporturi specia e" a te e decât ce e sta*i ite prin /otărâre a 2u+ernu ui" (n condiţii e e)ii. .! JR răspunde so icitării ma)istratu ui de a participa" (mpreună cu acesta" a e,ectuarea unor acte procedura e.[observaţii: ● în teorie, principalele atribuţii ale 2andarmilor ţin de prote2area cetăţenilor individuali %i a drepturilor lor; cum s"a a2uns ca, în practică, să avem de"a face cu un or*anism de represiune, răm$ne de discutat 8 faptul că nu doar #oliţia, ci %i 2andarmeria poate da amen i& solicita începerea urmăririi penale repre intă o suprapunere de atribuţii periculoasă; adău*ăm #oliţia locală ,din subordinea #rimăriilor- etc) %i avem tot mai multe straturi de suprave*=ere& în*rădire plătite din propriul bu unar0

"Cap. / ) Drepturi $i o*ligaţii+ art. "' 1! 9n rea i!area atri*uţii or ce (i re+in" potri+it e)ii" persona u mi itar a JR este in+estit cu e'erciţiu autorităţii pu* ice. "! persona u pre+ă!ut a a in (5) are următoare e drepturi &i o* i)aţii: /.../ *! să e)itime!e orice persoană când e'istă indicii temeinice că a să+âr&it" să+âr&e&te sau se pre)ăte&te să să+âr&ească o ,aptă ce constituie in,racţiune ori contra+enţie" precum &i persoane e ce so icită intrarea (ntr4un perimetru e)a restricţionat. /.../ ,)

să ap ice măsura ridicării (n +ederea con,iscării o*iecte or pericu oase" su*stanţe or sau arme or deţinute ,ără drept sau care pot pune (n perico +iaţa ori inte)ritatea ,i!ică a jandarmu ui sa a a tor persoane" măsura &i descrierea *unuri or ridicate ,iind menţionate (n procesu 4+er*a de constatare. /.../ (5) 9n e'ercitarea atri*uţii or de ser+iciu" persona u mi itar a JR este o* i)at să4&i ,acă cunoscută ca itatea &i să pre!inte insi)na sau e)itimaţia de ser+iciu" după ca!" cu e'cepţia situaţii or (n care re!u tatu inter+enţiei sau si)uranţa u terioară a acestuia ar ,i peric itată.[observaţii: ● în ce prive%te măsura, care ne irită pe mulţi, a le*itimării, cea mai inteli*entă reacţie din partea noastră este să nu o refu ăm, dar să le cerem socoteală, de fiecare dată, celor care ne le*itimea ă în privinţa .indiciilor temeinice. pe care, conform le*ii, le deţineau privitor la intenţia, contravenţia sau infracţiunea noastră 8 în ca ul manifestaţiilor de la 3ucure%ti, cu oca ia >ilei ?aţionale " < @ecembrie '(<;, p$nă %i biberoanele copiilor au fost confiscate ca .obiecte periculoase. ● în practică, 2andarmii arareori se le*itimea ă " cum ar trebui să o facă .din oficiu., e ită să"%i comunice numele c=iar somaţi " ve i seara de ; noiembrie '(<; 4, din păcate, nu e1istă obli*aţia le*ală ca ace%ti oameni să poarte c$te un număr matricol pe =aină0

-Art. ", 9n (ndep inirea atri*uţii or de ser+iciu" persona u mi itar a Jandarmeriei Române ,o ose&te armamentu din dotare cu muniţia a,erentă" +este anti) onţ" scuturi de protecţie" că&ti cu +i!or" *astoane de cauciuc sau ton,e" *astoane cu ener)ie e ectrostatică" dispo!iti+e cu su*stanţe iritant acrimo)ene" arme a *e" jeturi de apă sau co oranţi" arme cu ) onţ de cauciuc sau co oranţi" cătu&e" cai &i câini de ser+iciu" dispo!iti+e sonore &i uminoase" mij oace * indate" ucrări &i mij oace )enistice" precum &i orice mij oace de protecţie &i de imo*i i!are a, ate (n dotare" (n următoare e situaţii: a) pentru (mpiedicarea &i neutra i!area acţiuni or a)resi+e a e persoane or care tu *ură )ra+ ordinea pu* ică" acţiuni ce nu au putut ,i (n ăturare sau ani/i ate prin uti i!area a tor mij oace e)a e. *) (mpotri+a ce or care pătrund ,ără drept (n sedii e autorităţi or pu* ice sau a e a tor instituţii de interes pu* ic ori pri+at &i care" a+erti!aţi &i somaţi" au re,u!at să părăsească de (ndată aceste sedii" precum &i (mpotri+a )rupuri or or)ani!ate care (mpiedică des,ă&urarea norma ă a acti+ităţii pe căi e de comunicaţii" (n ocuri e pu* ice &i (n a te o*iecti+e importante. c) pentru imo*i i!area persoane or sau a )rupuri or care pro+oacă de!ordine &i (ntreprind acţiuni ce pun (n perico +iaţa" inte)ritatea corpora ă sau sănătatea persoane or" proprietatea pu* ică sau pri+ată" u tra)ia!ă ,orţe e de ordine sau a te persoane in+estite cu ,uncţii ce imp ică e'erciţiu autorităţii pu* ice ori tu *ură )ra+ ordinea pu* ică" prin acte de +io enţă.[observaţii: ● se pune foarte serios întrebarea dacă dotarea acestor trupe nu e disproporţionată în raport cu pericolele cărora ele trebuie să le facă faţă %i&sau afi%ată pentru a intimida, adică dacă le*iuitorul n"a intenţionat transformarea +R într"un corp de presiune %i represiune publică ● acest .arsenal. este prin sine însu%i periculos " c=iar %i în m$na unor persoane educate, ec=ilibrate, cu un nivel ridicat de inteli*enţă, capacitate de *estiune a situaţiilor conflictuale etc) ,ve i, mai 2os, prevederile absolut întemeiate ale art) ;;-; în condiţiile în care le*ea permite deţinerea %i utili area acestor arme, fiecare 2andarm ar trebui testat psi=o" lo*ic în mod constant, iar re ultatele ,anonimi ate- ale acestor teste de stres să constituie document public0

"art. .1 1! :o osirea mij oace or pre+ă!ute a $rt. 20 se ,ace numai după a+erti!area &i somarea participanţi or de a se dispersa" de către &e,u dispo!iti+u ui de ordine sau de către &e,ii săi ierar/ici. "! ;entru e'ecutarea dispersării se asă a dispo!iţie participanţi or timpu corespun!ător" determinat (n raport cu număru acestora" cu căi e &i posi*i ităţi e de de, uire. .! $+erti!area &i somarea nu sunt necesare (n ca!u (n care asupra persona u ui de ordine se e'ercită acte de +io enţă care pun (n perico iminent +iaţa" inte)ritatea corpora ă sau sănătatea acestuia. Art. .. :o osirea mij oace or pre+ă!ute a art. 2< se ,ace (n mod )radua &i nu tre*uie să depă&ească ne+oi e rea e pentru imo*i i!area persoane or tur*u ente sau a)resi+e ori pentru neutra i!area acţiuni or i e)a e &i +a (nceta de (ndată ce scopu misiunii a ,ost rea i!at. Art. .0 1! %nter+enţia (n ,orţă se dispune (n scris de către pre,ectu sau (n ocuitoru acestuia din municipiu 0ucure&ti" respecti+ din judeţu (n care s4a produs una dintre situaţii e pre+ă!ute a art. 2<. "! =ispo!iţia scrisă a pre,ectu ui pri+ind inter+enţia (n ,orţă nu este necesară (n ca!u (n care asupra ,orţe or de ordine" a a tor persoane ori asupra *unuri or sau +a ori or apărate se e'ercită

+io enţe care pun (n perico iminent +iaţa" inte)ritatea corpora ă sau sănătatea acestora" ori când e'istă indicii temeinice că participanţii pre)ătesc sau au comis o in,racţiune.[observaţii: ● cele mai multe dintre abu urile care au fost de2a e1ercitate asupra protestatarilor ţin de încălcarea unor prevederi din articolele precedente " forţă disproporţionată, intervenţii nemotivate de către situaţia de fapt etc) ● un mare nea2uns al le*ii e că oferă mereu portiţe de scăpare în ca ul nerespectării re*ulilor le*ate de non"intervenţie, somaţie, responsabilitate " e de a2uns să se prete1te e o situaţie de .pericol iminent. pentru ca abu urile să fie le*itimate, de multe ori, post"factum ● o altă problemă e că .vina.& responsabilitatea ulterioară abu urilor poate fi pasată de la o persoană& instituţie& autoritate la alta, făc$nd ca victimele abu urilor să poată a2un*e foarte *reu la .capătul firului.0

-Art. .1 ;ersoane e care să+âr&esc ,apte contrare e)ii +or ,i imo*i i!ate" (ndepărtate cât mai repede de a ocu tu *urări or &i conduse" după ca!" a cea mai apropiată unitate de po iţie sau de jandarmi" pentru a se ua" cu pri+ire a acestea" măsuri e de sancţionare pre+ă!ute de e)e.[Abservaţii: ● la 7lu2 nu au prea e1istat asemenea situaţii, dar în 3ucure%ti %i alte localităţi s"a aplicat de nenumărate ori măsura, absolut abu ivă, a ridicării, fără să e1iste vreo .faptă contrară le*ii. 8 aceasta este, în fapt, tema principală a filmului pe care îl urmărim în această seară0

-Art. .' 9n (ndep inirea atri*uţii or de ser+iciu" persona u din Jandarmeria Română are o* i)aţia să respecte drepturi e &i i*ertăţi e ,undamenta e a e omu ui &i să acorde primu ajutor medica persoane or care au ne+oie de acesta ca urmare a inter+enţiei (n ,orţă.[observaţie importantă: la #un*e%ti 2andarmii au lăsat un bătr$n să facă infarct în %anţ, fără a le permite rudelor să se apropie %i împiedic$nd, vreme de minute bune, Salvarea să intervină; faptul că omul nu a murit ţine, pur %i simplu, de noroc, %i nici o le*e& secreti are din lume n"ar trebui să"i poată prote2a pe 2andarmii care au făcut asta0 Art. 0. 1! 9n e'ercitarea atri*uţii or de ser+iciu" persona u mi itar a JR se

*ucură de protecţie deose*ită" potri+it e)ii pena e. "! ;ersona u mi itar a JR &i mem*rii ,ami ii or acestora au dreptu a protecţie din partea structuri or specia i!ate a e statu ui ,aţă de ameninţări e sau +io enţe e a care ar putea ,i supu&i ca urmare a e'ercitării atri*uţii or de ser+iciu sau (n e)ătură cu acestea. .! 9n ca!u in,racţiuni or să+âr&ite (mpotri+a persona u ui mi itar a JR" soţu ui sau soţiei ori copii or acestuia" (n scop de intimidare sau ră!*unare pentru măsuri e e)a e uate de acesta (n e'ercitarea atri*uţii or de ser+iciu" imite e ma'ime a e pedepse or pre+ă!ute de e)ea pena ă se majorea!ă cu > ani.
[Abservaţie: un articol pur %i simplu deplasat, care mai acordă o dată un statut privile*iat 2andarmilor %i care poate fi instrumentat, 2uridic vorbind, foarte periculos, mai ales în corelaţie cu ceea ce))) lipse%te din articolul citat mai 2os0

Art. 11 ;ersona u din JR răspunde" potri+it e)ii" de (ndep inirea atri*uţii or speci,ice ,uncţiei sau postu ui &i de e'ecutarea dispo!iţii or e)a e pe care e prime&te de a autorităţi e competente.
[Abservaţie: e lesne de înţeles că se vorbe%te aici doar de răspundere în faţa superiorilor, nu %i de răspunderea în faţa cetăţenilor pe care activitatea oricărui slu2ba% public ar trebui să o presupună) +andarmii devin unelte anonime ,%i prote2ate în anonimitatea lor- ale autorităţii vremelnice %i sunt educaţi înspre deresponsabili area personală) @impotrivă, identitatea fiecărui 2andarm implicat în astfel de acţiuni ar trebui să fie afi%ată la vedere, în a%a fel înc$t el să poată fi tras la răspundere pentru orice abu )0 o proiecţie / o dezbatere desfăşurate în Sala NICOLAE IOR A! Clădirea Centrală! Str" #i$ail %o&ălniceanu nr"'! Clu()Napoca