You are on page 1of 432

Arany János – Toldi szerelme

Arany János: Toldi szerelme

„Visszanéz a magyar, sóhajtva néz vissza, Te dicső hajdan or! "ényes na#jaidra$ %zomor& tallóján 'si h(rnevéne , )ej! csa &gy *'ngész már valamit – meséne +++,

Arany János – Toldi szerelme

- .'nyv/e+h0 1223 .'nyv/e+h0 4le troni 0s .'nyvtár: www.konyv-e.hu

Arany János – Toldi szerelme

TOLDI SZERELME Elbeszélés Tizenkét énekben ([ !"#-$ !%&- !'#( Quid damnosa juvat sine causa bella cieri? Tutius est regnis perpete pace frui. Ilosvai jeligéje Els) ének ,Az idő akkoron szép fol !ssal vala." Ilosvai 5 Visszanéz a magyar, sóhajtva néz vissza, Te dicső hajdan or! "ényes na#jaidra$ %zomor& tallóján 'si h(rnevéne , )ej! csa &gy *'ngész már valamit / meséne 4ngem is a *ánat megviselvén zord0l, V(gaszért hő lel em a m0lta *a "ord0l$ Azo al időz'm, a i másszor volta : 6it az élet megvon, megadjá a holta + 1 Toldi j0t eszem*e, iről, még i"jonta, Játszi elmém 'nny7 éne ét elmondta$

Arany János – Toldi szerelme

4gyszer7 az éne , rajta semmi d(sz tán, 8e a sz(v*ől "a ad melegen és tisztán+ 9h! ha / nem a h(rért, nem a dicsőségért, :em, hogy a világna ;sse vele cégért, 8e, hogy a dallás*an lel em áti"jodné / 9h, ha még egy olyat éne elni t0dné ! < ="j0 >ajos irály atyja trónján 7le, ?ra és leventé szolgálta 'r7le$ @0dán szé elt immár, az &j #alotá*an, 6ely t;ndéri "énnyel é#;lt mostaná*an+ Toldi a irályna volt személye mellett, =deje harcjáté / s dáridó*an tellett$ Aaizsán a cseh "őt c(mer;l m0tatta, Tizenegy nemes"i szolgálván alatta+ B % már lecs'ndes7lt a há*or& morajja, Celvir0lt a *é e, mint egy z'ld olaj"a$ 6ár #ihent a *ajno maga énye/ edvén, :eheze** idő re erőt gy7jt'getvén: 8e >ajos er7lte #0ha #árnaszé ét, 6ert az ő nagy lel e nem hagy ne i *é ét: 4lmegye , "ord&lo egyet/ ettőt, szóla, )iszen én vagyo az ország számadója+

Arany János – Toldi szerelme

D %en ine se mondá, tit on &tra ész;lt, Ecs a dolmányt szerze, s egy ;t'tt/ o#ott sz7rt, Fossz s;veg "ejé*en, vállain 'tő"é , A or egy otrom*a lóra "ész elődé : >ovait ereste, mint szegény árvallott, %zedte a *egyé*e amit látott, hallott: 6erre mi #anasz van: mi a né#ség terhe$ )ogy teszi a t'rvényt a szegény em*erre+ G )árom na# *olyonga+ )armadna# estenden 6egállott egy "al0 végin, hogy #ihenjen: Hy'ny'r7 mezőt lelt, #0ha *ársony rétet, >eszállott a lór0l, gondolva, megétet+ A na# is lehajtá "ejét ny&galom*a, Airos #a#lanát szé# orcájára vonva$ )át ne i hol vetne , vajon, ágyat, hol hálI %zállást ér valamely jósziv7 *o ornál+ J :agy "ehér ház volt a "al0 szélső háza, 9da ment itatni, hogy iza*oláza$ :yitva volt a a#0, azaz nem is nyitva, )anem a sar á*ól messze ihaj(tva+ A 0tyá azon*an rátámadta cs&nyán, 8e a &ton álla egy szé# hajadon lyány,

Arany János – Toldi szerelme

%zólott a 0tyá na , azo szót "ogadta % egyen int morogva hátra som#olyogta + K A or mond a irály: L%zé#séges isasszony, Mtas em*er vagyo , sza*ad/e itatnomIL Celelt a leányzó: L?gyan hogyne volna, %zegény em*er, / hanem hova megyen már maI Jo** *izony, ha nál0n meg#ihen egyelmed, )olna# idejé*en meginN &tra elhet+L Os a szé# szava hoz nézett is oly szé#en, )ogy re#esett a sz(v a irály mellé*en+ 3 8e "elelt az &tas: L.'vetem személyét, =lyen &ri háznál nem "orogtam én még$ 6ás0tt is találo valamely szállásra: Mrna &r, szegényne szegény illő társa+L )allá ezt a gazda, és a tornác alól Aarancsolva/"ormán a *eszédjé*e szól: L=gen hát, 'csém, de nem addig van ám az! .i itt esteledi $ *izony itt is hál az+L 52 Avval hátra inte s előj'tt egy szolga: LAéter, a lovat end *e 'ti az ól*a, Te #edig, *arátom, gyer a ház*a vélem,

Arany János – Toldi szerelme

6ert nem mégy el innen, engem &gy segéljen!L Tetszett e magyar sz(v a "ejedelemne : :em is a is ház*a, a nagy ház*a mente $ 9tt az asztal"őre ;lteti vendégét$ )asztalan sza*ódi , nem hágy ne i *é ét+ 55 LAngyalom, Airos ámL, a gazda iszólal, L)oznál egy ital *ort a "ehér ancsóval!L 6eg"ogadta a szót, az edényt imosta % "elhozá a jó *ort gy'ny'r7 Airos a+ L:osza, édes lyányom, m0tass em*erségetL, ?nszolá az a#ja, L (náld a vendéget+L Fá 'sz'nte a lyány, de r'gt'n i"ord0l, T;zes lett a é#e, de nem a is *ort0l+ 51 6(g Airos a dolgát végezé a onyhán, Colyt a szó oda*enn, az ital is "olyván$ 6i or #edig a tál asztalra er7le, 6ind a hárman helyet "oglalta 'r7le: >eg"el7l a irály, oldalvást a gazda, %zem*e a irállyal, legal0l, Airos a: )ej! ha t0dta volna, az &tas i légyen, Vacsorája miatt meg'lné a szégyen+

Arany János – Toldi szerelme

5< Aedig volt, amennyi szemne , szájna ellett: %zé# "ejes saláta, 'vér *árány mellett: Jó le#ény, t0róval$ e#er és cseresznye$ >é#es méz a as*0l "rissi*en lemetszve, Tiszta mint az arany, illatos, mert rajta .edvesen megérzett a virág zamatja$ )ozzá a jeles *or, érmellé i "ajta, % a szé# lyány mosolygó, #iros á*rázatja+ 5B 6indez a irályna tetszett igen nagyon, .icsi éne hozzá, hogy magán iadjon, ?gy inyilt a sz(ve, oly nehéz volt né i, )ogy magát egészen mért nem 'ntheté i+ >el éről a tito / ez a lenge "átyol / 6int az árnyé , majd/majd elle**en magátol$ 8e megN arra gondol: hátha megijedne I 6ért sza assza végit enne a jó edvne I 5D L4jnye 'csém, azt se érded, ine h(na : )a hallottad h(rét a vén Fozgonyina +++L %zóla most a gazda: LAedig &gy illené , )ogy már most egymásra ancsót ;r(tenén , 6ás egészségeért, a mag0n javáért, Mj *arátság0n na állandó voltáért,

Arany János – Toldi szerelme

)azáért, irályért+ + + hanem még egy hia : @ecs;letes neved, édes atyám"iaIL 5G Válaszolt az &tas: LOltesse az =sten! A Fozgonyi 0ra h(res 0ra itten, Hazdago , vitéze , amint hé*e/hó*a 4mlegetni hallám, gyerme ségem óta+ 6a os erdej' nagy: "al0i , #0sztái , 6énes/g0lya*eli és sertés marhái $ / )ogy/hogy nagy jó 0ram é#en azo "éle! Tartsa meg az =sten, háza 'r'mére+L 5J Fáivé , az0tán ilyen mesét mondott P6elyet ivás 'z*en hirtelen igondoltQ: LJaj, *iz én nem igen dicse szem nevemmel, %zegény "i& vagyo , noha nemes/em*er+ :agyon megromlottam$ valamely zsiványo )árom &j hámomat ;resen hagyána , .i miatt szántatlan, vetetlen maradtam$ :agy "'ldet *ejáré , de rá nem a adtam+ 5K L.;l'n*en A#áti volna la óhelyem, % mi or otthon vagyo , Rs0ta Hy'rgy a nevem$ Rs0ta most, de a#ám azt v(tatta holtig,

Arany János – Toldi szerelme

P)amis *or, az em*er nyelve hogyN megoldi !Q Azt v(tatta, mondom, szegény jám*or 'reg, )ogy a nemzetség;n Sr#ád vér*;l ered >yányágon+ % neheztelt, hogy nem hitte sen i, + + + >ánchordtát, nagy 0ram, hát ne nevessen i!L 53 Celelt Fozgonyi &r: L6ondasz, hé, valamit: Fégóta vizsgálom é#ed vonásait: %zemed járásá*ól mindjárt iláttam azt, )ogy, ha nem vagy is &r, nem vagy *0 ó #araszt+ .i t0djaI i merne hitet mondani ráI )ol "el a tal#ával a eré , hol alá$ @ocs or a lá*án ma so régi nemesne : 6egjárod *izony, ha még irályna teszne !L 12 Jót nevette rajta mint valami tré"án$ 6osolygós arcával távozott a szé# lyány$ Rs0ta Hy'rgy #edig szólt Pmár csa igy nevezemQ: L)m! irályna I engemI nehezen, nehezen+ + + 8e, négy szem 'zt mondva, *izony a mostani .irályra is t0dnán so hi*át mondani / L L6it!L iált Fozgonyi: L'csém 0ram, hallja!+++L % rácsa#ott ' lével a emény asztalra+

Arany János – Toldi szerelme

15 :evetett a irály: L:o, no, édes 0ram+++ )anem, szó ami szó, gy'ny'r7 lyánya van: 6ilyen a járása, termete, milliom! Rsa &gy li*eg/lo*og, mint egy szál liliom+L Fánézett a gazda, &gy étel edőleg, )ogy mine gondolja: tán leánynézőne I 6i0tán a szemét az nem s;t'tte le, %ohajtván egy nagyot, ily szó al "elele: 11 L)aj!L el ezdi LmondjamI ne mondjamI mi haszna: 6inden em*erne van *aja meg #anassza, % én az én *ajomat meg nem gyógy(thatom: :e em ez az egy lyány 'r'mem, *ánatom+ Tr'mem szé#sége, 'r'mem jósága, U lel emne lel e, szemem szé# világa, )ázam drága incse, ertem gy'ngyvirága: 8e mégis hiá*a: hej! mégis hiá*a+L 1< =tt megálla issé, szemeit t'r'lvén+ LFajtam 0gyan *ételt: &j irály, &j t'rvény: 6ost "iágra szóló a#ár0l/maradtat, .ine "ia nincsen, lyányára nem hagyhat+ 4z az én eservem, ez az én *ánatom+ Fenyhe "og civódni so szé# *irto omon,

Arany János – Toldi szerelme

=degen ro onság, ine életem*en 4gy #ohár *orát, egy jó szavát nem vettem+L 1B :e i szomorodott rajta egy ics(nyég, %zomor&** is volna, hogyha rá nem inné Os ha nem *iztatná a ivel *eszélget, Jó tanácsot adván és jó reménységet+ 8e >ajos el ezdi, gondol ozás 0tán: LVolt/e már e végett, nagy jó 0ram, @0dánIL Cejét rázta, hogy nem$ igazán nem is volt, Azt se t0dta, hogy mért érdi >ajos e szót+ 1D )ogy #edig a irály min gondol ozott el, % m(re céloz ilyen érdő "elelettel, 6egmondom: azalatt esze @0dán jára, )7 emlé ezet*en deré Toldijára+ 6int arany vetéllő, gondolatja j'tt, ment, Toldiról meg vissza Airos ára r'##ent, U et arany szállal szőtte, "onta 'ssze, % a lel e mosolygott: milyen egy #ár lessz e! 1G L:o hátL, monda ismét, L"ogadja tanácsom, 6enjen a irályhoz, érje meg alásson: ?ram "ejedelmem, én ez meg ez vagyo ,

Arany János – Toldi szerelme

Celségedhez e**en meg e**en "árado , :evezet szerint, hogy van ne em egy lyányom+ 8e "iam nincs, ire a *irto om szálljon: Tegye azt "elséged mintha "i& volna, Vrja 'r' ségem edves leányomra+ 1J L8e mivel a irály még "iatal szintén, P:em hiszem időse** egy na##al is, mint énQ Torna/*ajvivásna , hallom, edvelője: 6ondo egy o os szót: ettő lesz *előle: .érőjét nagy 0ram ne csa ingyen érje: )arci játé ot tart Pmódja vanQ igérje, Os hogy szé# Airos át a győzőne adja: Vgy aztán, remélem, lesz is "oganatja+L 1K 6eg'r;lt a gazda: L)éj, *e áldott szó ez! )ogy ne tenném meg, ha t0dnám, hogy való lesz! @eh nem válogatné gazdag vőlegény*eN: >enne itt elég, mit a#ritni a téj*e+ Tcsém, 'csém: a or én csa em*ert nézné , :em éne egyé*, mint személyes vitézség: .i mindet legyőzné vitézi játé on, Anna adnám d(j0l edves ajándé om+L

Arany János – Toldi szerelme

13 Fagyogott a szeme, az orcája égett, 6intha (gy *iztatta volna a vendéget: L:o "i&, ha tetszi a Fozgonyi lyánya, Sllj elő, m0tasd meg, hogy te sem vagy gyáva+L Aedig anna más volt, lám mondom, eszé*en, T;nd' 'lt már sz(ve *oldog szerelmé*en: 8e mint "'ld'n a na# t; r'z &j na#o at, Mgy ohajt a *oldog látni *oldogo at+ <2 6ég egy jó dara*ig "enn *eszélte erről, Az0tán egyé*ről, az0tán mindenről, Az0tán éső lett, a irály is *ágyadt % megveté Airos a a drágaszé# ágyat+ A#jána , magána ott az első ház*an, Vendégne ;l'n, a *enyiló szo*á*an: Ri"rát, mennyezetest, négy oszlo#on állót, .ét"elé hajtván a selyem sz0nyoghálót+ <5 6ielőtt azon*an a dagadó #árná A irály szemeit ny0galomra zárná , 6ielőtt az ágy*a "e ;nné , mely tiszta %z(nével, szagával édesdeden h(vta: Aergamen levelet vőn i tarsolyá*0l, 6egirá, #ecsétet is nyomott rá hát0l,

Arany János – Toldi szerelme

.is gy;r7 #ecsétet egy dara* viaszra, 8e azért csa annyi volt anna a haszna+ <1 6ert midőn a irály hajnal hasadtával C'l ele, hogy számot vessen a gazdával, P:ehéz számadás volt, nehezen lett vége: Telhetetlen volt a gazda sz(vességeQ$ 6i or el*0cs&zott, étszer, háromszor is, Os 0tána nézte , m(g el7lt a #or is: Ván os alatt a lyány ezt az (rást lelvén 9lvasá, de a szó "enna adt a nyelvén: << LFozgonyi Airos a, Fozgonyi Aál lyánya, Ci& gyanánt lészen a#ja vagyoná*aN / 4gyetlen 'r' 's, 0ra mindenéne , 8(sze, "enntartója a Fozgonyi névne + )arci játé ot tart #iros #;n 'sd na#ján, % i leg*ajno a** lesz$ azé legyen a lyány, 6ert ezt (gy helyesne , jóna (gy találja >AJ9%, 6agyarország mostani irálya+L <B L.i leg*ajno a** lesz!L / )ogy e szóhoz ére, 6eghajnallott arcán szé# Airos a vére: %zeget ;t'tt a szó, nem mondom "ejé*e:

Arany János – Toldi szerelme

:yilalló 'r'mmel sz(ve 'ze#é*e+ %z7 lett ne i a ház, alacsony #adlása: .i, i a sza*adra, hogy az eget lássa! Virágit a ert*en locsolnia meg ell, A#ja váltig mondja: harmatos a reggel+ <D Virágai mellett / mit ne i virágo ! 4ls0han, elle**en, le sem is néz rájo , Végig a nagy erten, a gy;m'lcs's lan án, >e a Tisza #artra cél ne 7l *olyongván+ A or vált meg a na# csó al a mezőt;l, A or é*redt a v(z szerelme t;zét;l$ .'ze#ette széles, "ényes égne , ha*na , >átszott a nagy #0szta es eny z'ld szalagna + <G 6egáll(tá a lyányt v(zi é#e/mása$ Tág0lt a sza*ad*an sz(ve szor0lása, .'nny eredt szemé*ől, s a ragyogó cse##e Testvér harmat gy'ngy' 'zzé elegyedte + :agy léle zetet vőn, 'nny7lt sz(ve azzal Tele sz(vta e*lét "7szeres tavasszal$ Hilice *&gása hallatszott megette, % enyelgésit #árja édesen nevette+

Arany János – Toldi szerelme

<J )allgatván madárra, nézve t7nő ha*ra, 6indcsa egyre gondolt: a leg*ajno a**ra+ 4gyszer látta Toldit, nagy vitézi tornán, Azóta "elejti, hossz& idő sorján$ Aillanatra látta, éve ig "eledte, 8e a so "elejtést mind hiá*a tette: 6ert csa a reményne egy s0gára ellett, % az egyszer látott é# &jra eleven lett+ <K 9tt le*eg előtte, v(z*en, égen, na#*an, @ár mi tárgyra néz is: Toldi é#e a**an$ 6ég szemét *eh0nyva is "oly az igézet, 6int ha i valamit erősen megnézett+ 9h, sziv édes álma, ha nem álom volnál! Aerc, r'vid m0ló #erc, soha el nem m&lnál! Fózsa mindig nyilnál, el sem is vir0lnál! %zerelem, szerelem, jaj, *e áldott volnál! <3 8e a legsze** rózsa mellett is van t;s e: LCog/e v(ni értem PgondoláQ a *;sz eI Az, iért a lányo hiá*a e#edne I Az, iért a lyánysz(v hiá*a re#ed megI 6inden szem iséri, mint virág a na#ot, 8e ő a virág 'zt csa lovával ta#od,

Arany János – Toldi szerelme

Vagy, mint na# az égen a na#ra"orgó al, 4gy cs'##et se gondol szegény leányzó al+L B2 C'l'sleges volna hosszan el*eszélnem, 6ennyit t'#ren edte azon a levélen, A levélen is, de hát még az iróján! % mennyi mindent gondolt a szé# eladó lyány+ A #;n 'sd azon*an már nem vala távol, 4l/elm&lt egy/egy na# =sten jóvoltá*ól$ :ehezen is vártá , ész7lte is nagyon / 6ajd meglátj0 , de most egy icsit elhagyom+ M*so+ik ének ,#eles $klelések akkor ott levének." Ilosvai 5 C0tott a se*es hir, el"0tott (zi*en, 6i a ar most lenni odalent .eszi*en: Cényes hadijáté , melyne neve: torna$ Corr oda a né#ség, mert hogy is ne "orrna+ 6indjárN zajosa** lett az 'reg sas/"észe $ ;nne# szom*atjára gy7lne a vitéze V(ni a szé# lyányért, vagy d&s *irto áért, Vagy csa időt'ltés, m0latság o áért+

Arany János – Toldi szerelme

1 Toldi #edig mondom, @0dán lévén la os, .irály 0dvará*an vala mindenna#os+ %o szor is "elhozta tré"a 'zt a irály: L:o, "iam 6i lós, hátI hogy lesz FozgonyinálI Hazdag a lyány, szé# is, nem hiá*avaló: O#en hozzád illő, é#en ne ed való / L Cejét rázta 6i lós, mintha talán a szót .i a arná rázni a ";lé*ől / s nem szólt+ < 8e mi or #ajtási az előszo*á*an Caggatjá , nem igen válogat szavá*an: L4h mit! ne em asszonyI és 'l'nc egy "al aI )ogy 0tánam r(jon, mint az ajtó sar a, 6indig valahányszor az ajtót *eh&zomI 6indig, valahányszor a lá*am ih&zomI+++ 4h! meglesze (gy is$ ha ma itt, holna# ott .edvese** ne em a nőtelen álla#ot+L B 4zt d'rm'gte 6i lós, ez az ő nótája, )a nagyon za latjá , hitet is mond rája+ Tzvegy édes anyja #edig mennyit érte! Rs0da, hogy ez egyet meg nem teszi érte+ LCiam, édes "iam, mért nem házasodolI 4l a#ott a világ: hidd meg, el árhozol!L

Arany János – Toldi szerelme

Vgy inté az anyja százszor is azelőtt: 8e csa hallgatással vőn a *ajno erőt+ D 4gyszer 0gyan 'zel járt már P(gy meséli Q A házasodáshoz, *enne is volt "élig$ 6egszerette a lyányt, nyom*aN meg is érte, Azt hivé, a lel ét odaadná érte$ 6ár az es ;vőre nem hiányzott semmi, Rsa szé# nagy sza állát elle még levenni, PMgy szo tá a nős' Q: Toldi le nem vágta: 6egmaradt a sza áll, s elmaradt a mát a+ / G :os, hogy el 'zelge #iros #;n 'sd na#ja, Hondját a irály is leveté egy na#ra+ )iszen oly or/oly or tán az is #ihenhet, .i maga vesződi milliomo helyett+ Testőrző hadá*ól iszemel nehányat, Toldi sza*ad ozné , de nincsen *ocsánat, L?gy seN v( a lyányértL / mindegy, nincs egyelem, 6onda >ajos irály: Lel "ogsz jőni velem!L J >óra ;l még egyszer s .eszi*e lemégyen Az 'reg nemeshez: gondolá nem szégyen$ 6ert a né#e edvét &gy szerette nézni,

Arany János – Toldi szerelme

6int az a#a játszó gyerme eit nézi Addig/addig nézi, hogy 'zéj; vegy7l, 8e azérN ilátszi az a#róság 'z;l: Mgy tett >ajos é#en: játszott is, ivott is: 8e azérN nagyo** volt / irály volt ő ott is+ K Fozgonyi la ása nem valami "ényes, 8e a or/idő*en nem is volt szegényes, :em gyalázta vályog erős tégla"alát, %o henye őtámasz terhelte oldalát$ 8e *izony sz7 lett az ilyes al alomra+ :éhány szo*a van csa : a t'**ije amra, Ha*onás, szalonnás, #ince, ra tár, magtár: A nagyhas& házna minden része csa tár+ 3 8e a sz(ves gazda t0dta módját/sorját, )ogy a *ecs7leti ne szenvedjen csor*át, % azt ne mondja a ház minden ér ezőne : L.iv7l tágasa** leszL / ha vendégi jőne + Ri"ra so nagy sátort veretett a gy'#re, %zőnyeggel *evonva, desz ára, c'l'#re$ Telt is a 'ltsége, hogy nem is sajnálta: Ordemes vendégit ész tanyára várta+

Arany János – Toldi szerelme

52 =tt "ogadá mostan irályi vendégét, >egsze** sátorá*a hivta ő "elségét, Alig leli helyét, szolgálja, 'sz'nti / Rsa hogy a lel ét már elé*e nem 'nti+ 8e >ajos (gy szóla: L%em étel, sem ital :incs helyén, *arátim$ hagyján a viadal! 6ig =sten házá*a nem megy;n mindnyájon, )ogy az Mr %zent >el e ma reán is szálljon+L 55 =ly szé# szava 0tán maga mindjárt ele Os megind0lt gyalog$ az 0ra is vele: ?ra , asszonyságo , deli sz7ze sorral, Hy'ngy's #ártái on le*egő "átyollal+ %o an *eszor&lta , amennyin *e"érte , 8e *izony (v;l is maradt ám temérde : Tem#lom helyett a menny é lő *oltozatja @0zgó éne lés' messzi hangoztatja+ 51 Vége sza adván az isten/tiszteletne , )amar a játé ot ezdeni sietne + Calatoz az éhes$ a levente ész;l, A i szé# lyányt óhajt diadalmi rész;l+ Weng a zene/szerszám: tárogató jajgat, C;ty'lő s(#o hoz nagy t;l' 0rjongat,

Arany János – Toldi szerelme

Fo#og az a#ró do*, a tá*ori *'""en, 6int a *'l'm*i á egy nádas*aN t'**en+ 5< :yer(t a harci mén, alig leli helyét, 4lőre szegzi mind hegyes dárda/";lét$ :yihog, a#ál, r&g, vág Toldi #ari#ája, P)a most el nem sza ad, jó erős a #ányvaQ+ 6aga 6i lós jár/ el, *osszan odva sz'rnyen: 6ine is j'tt ideI azért, hogy #ihenjenI )ogy le;lj'n "élre, valami e*z0g*aI % onnan *ámész odjé , eze 'sszed0gvaI 5B .érdezi Tar >őrinc, sátori #ajtása, PTizenegy nemesne , Toldi alatt, társaQ : L6i *ajod, levente, hogy oly nagyo at lé#szIL L%emmi, "elelt 6i lós, *olondság az egész+ Azt gondoltam: hátha megcserélné veled, C'lvenném sisa od, #áncélod, "egyveredI+ + + Termet;n hasonló, mind lovon mind gyalog+L LMgy de, monda >őrinc, az én ezem *alog+L 5D Celel arra 6i lós: L:o, azt vettem észre! On seN v(vo jo**ra, hanem csa *al ézre$ @izd rám+ Azalatt te *&jj el, és légy veszteg+L

Arany János – Toldi szerelme

Fá is *izta >őrinc$ e**eN megegyezte + / 9da inn azon*an ny;zs'g a tenger né#, V(ni a leányért számos i"j0 "ellé#: @0t ai, >oránt"i, .om#olti, Aohárno % t'**en, a sorom#ó gémje előtt várna + 5G .é#zeljen vala i, mintha álmodná, most Tar a sátoro *ól egy t;ndéri várost: C'venytől aranyló #iacot 'zé#en, Cestett &j orláttal *e er(tve szé#en$ .'r;l, a so sz(n*en, sz7ze , asszonyságo , 6int a*la 'zt ny(ló sze**nél/sze** virágo + )ej! a "iatalság "'l/"'lnéz e tájra, 6int #iros almáért gyerme a nagy "ára+ 5J 6ajd az igazlátó , a sorom#ó "elett, 4gy magasa** #olcon "oglalána helyet$ C'lnyitá a gém"át a tan0lt *ajmester, C0t os ide/oda, látszi hogy nem restell, Fégi szertartás*ól a "'venyet *ottal T0r álja, ha nincs/e tőr vagy h0ro ottanI )irdeti, hogy nincsen, igazán megy a sor$ 6ost ;rtjé*e "&vall és iált háromszor:

Arany János – Toldi szerelme

5K LVitéze , daliá , a sorom#ó nyitva! :evezetes harci játé leszen itt ma, .irályi #ecséttel, a szé# Airos áért, Fozgonyi 0ramna edves egy lyányáért+L 4rre minden *ajno , i magát jelenti, Wárt sisa al, némán, a irályt 'sz'nti, :éma "őhajtással$ m(g a torna/*irá >o*ogója sz(nét s c(merét *eirjá + 53 Toldi a Tar >őrinc sz(nei*en áll i, W'ld/"ehér *ágyadt sz(n, t0dja ott a ár i, Rimerén tarvarj&t visel ősi vérte$ %o szor le árogtá cim*orái érte+ 8e most Toldi 6i lós vette maga mellé, % >őrincet azóta cs&"olni i merné! Tetszett a lovagna , hogy amazt ne *ántsá : Vgy "onódott 'zt; és ilyen *arátság+ 12 :agy legény volt >őrinc, vete nagy árnyé ot, Társai cs&"ság*ól el is nevezté ott 6ajd Lh;v'startóna L, majd meg Llágymosóna +L >átszott minden csontja #0ha #orcogóna + 4zért csa azon volt, hogy alázatoson Toldi egyelmé*e valahogy *ej0sson,

Arany János – Toldi szerelme

% mellőle csaholjon a t'**ire *átran, 6int is e*, ha érzi, hogy ő nem gazdátlan+ 15 )ogy t'réne láncsát a szé# Airos áérNI 6ondja el: i I hányanI a i jo**an ráér$ Onne em ez&ttal Toldira van gondom: A ivel ő megv(tt, azo at elmondom, @0t ai az első, @átor A#ós vére$ 6osolyog a >őrinc varj0 c(merére: Une i sár ány"og van #aizsán három % "ar /hara#ó (gyó, "e ete határon+ 11 Toldi magát első** teszi ;gyetlenne , lova csetli /*otli mi or 'sszemenne + @al eze a nagy "át tartani sem t0dja, 6int valamely &tgém im*olyog a r&dja$ Vágtat amaz, vágtat, megeresztve "é ét, Toldina erősen szegzi r&dja végét, Toldi meg a vállán egy ;l'n'st ránd(t+ :eveti >őrincet, mint az igazándit+ 1< :incs (rva, se "estve #árja lovag 'nyv*en, Ahogy ez ;tést ő i er7lte 'nnyen, :ehezét egyszersmind nagy emelő/"ána

Arany János – Toldi szerelme

>á*a 'zé ejtve @0t ai lována : =ramat*an a ló megállani nem t0d, 6(g sz;gy*en nem éri a nagy esetlen r&d, A or olyat z' en rohanó terhével, )ogy 0rát tar óján átalveti "ővel+ 1B @aj 0gyan nem t'rtént+ L%zerencse, szerencse!L L6aga sem gondolta$ hogy (gy leteremtse!L Van acagás, van ta#s: LFajta! ne "élj, >őrinc!L )&ll a dicsőség rá, hogy no+ + + 0ram őrizz! :em is igen "él már, ;l már "eszese**en, Oszre lehet venni: hogyN nő a nyereg*en, 8ere át rátartja, egyengeti testét: .eveselli még ez, egy *ajno elestét+ 1D L:o no, >őrinc!L / monda .om#olti Adorján+ % iváli a rend*ől, előre 0gorván$ Toldi nem oly hety én mozd&l ne i ellent: >átszi , elég *átor, de vigyáz amellett+ F&dját hóna alá "eszesen "oglalja, 6ar olva erősen rovaté át *alja$ Rélt vele néz: #ajzsán 'ld' e réz gom*ját$ % "0ttat egyenlően, *eszor(tva com*ját+

Arany János – Toldi szerelme

1G Tssze a ét *ajno "ele &ton ro##an, 6egrend7l a mien , ellen"ele jo**an, Toldi a arat*ól visszacs0 li "erdén, .om#olti a arva sem marad a nyergén+ %zé# viadal volt ez, sen i se mondhatja, )elyesli a néző mind icsije, nagyja$ Rsendes 0gyan, csendes$ de hi*ától mentes: 6ég az irigység is megvallja, hogy LrendesL+ 1J 8e rá nagyot 7hmget >óránt "ia >óránt: :em hagyja, "ogadja, a szé# eladó lányt$ C'lveti, meg a#ja három'les r&dját: :o hiszen most, >őrinc, no Niszen most mindjártI Vissza, szegény, száját te eré a lóna $ )átra, nevetés 'zt, 0llog az ajtóna $ 8e megáll, meg"ord0l$ magát ne i szánja: % dacolva, dorongját ő is 0gyan hányja+ 1K 9tt, idejét várván hangzó jeladásna , T;zeli a ét hős *osz0ját egymásna $ >oránt"i nagyo at emelint a r&dján, )etven edi >őrinc, i#/ a# he*eh0rgyán, ?gratja, zavarja szegény #ari#áját, =de/oda rántja, te ergeti száját,

Arany János – Toldi szerelme

:em annyira mégis, hogy 0rát levesse, Rsa , hogy "0ra mérgét a né# inevesse+ 13 6int az, i haragját ;ltette nya ára, >ód0l sete >őrinc &j viadalára, %e látva se hallva, az 0tolsó #ercig, 6i or egymás #ajzsát szinte *izony #edzi + A or a szál"ána oly erőt ád jo**ja, )ogy messze >oránt"it a "'venyre do*ja$ C'l se t0dott elni, #aizson vitté el$ Hyászolta so áig ezt az esést, é el+ <2 >ám, 'nnyen a ár i ráj'hetett volna, 6icsoda nagy sast rejt eme varj0 tolla: 8e ha talán ráj'tt vala i, sem mondta: Támada ellen*en hi0 mende/monda+ Fege szállott, régi, néminem7 Tarról, .i #o olt megjárta$ éne vala arról$ :eve >őrinc szintén$ most, e cs0dát látván: L4z az! ez az!L mondjá : L*ele*&jt a sátán+L <5 Arra nem egy #áncél *a*onától d'**en, .eresztet a hős' hányna vala t'**en$ %0han a szó s&gva: elhiszi so *átor$

Arany János – Toldi szerelme

Vagy azért nem #ró*ál, nem hiszi ám*átor+ .irályna azon*an messze #oros &tra Cénylő szeme v(gyáz már jó dara* olta: >ovas csa#at onnan 'zel(t, s a játszó %zellő*eN 'sz'nget a irályi zászló+ <1 )asztalan int Toldi, hogy viadalt (ván$ )asztalan a hirn' , &j lovagot h(ván: 4gy o#ja seN rend7l, lo*ogó sem lend7l: %oha sincs / &gy véli / e dolog istent7l: Toldi 0gyan ráér, *;sz e lován lé#tet, :ézdeli nézőit, a hajadon né#et: 6intha ert*en volna, mind virág 'zt járna: Aáncélos dere a nem hajli 0tána! << 4zalatt Airos a, rózsasz(n sátor*an, Az érte vivó at nézi vala sor*an, %zemesen ";r észte, 'zt; van/e ToldiI %z(ve szor&lt amint elesett .om#olti+ 8e midőn jo** ézzel *ajno a egy #ercig 9da a# r&djához: ne i meg'smerszi : @izonyos! *izonyos! / visszal' é "átylát / 9h, a va szerelem mindene en átlát+

Arany János – Toldi szerelme

<B Toldi, elősz'r most / de csa am&gy "ennyen / 9daveti szemét: el seN vevé 'nnyen! % mint ha *elől a sz(v sz7l sza#ora vádat, 6aga sem t0dván mértI lel e reátámadt+ >ovagi sisa ja lo**ot vet az arcán, Mgy #ir0l a *ajno mai tolvaj harcán$ Sll, mint i s'tét*en ta#ogatja célját / :agy hossz0 sohajtás emeli #áncélját+ <D A csa#at e 'z*en lám már odaére, 9dar&gtat >ő 's, "iatal vezére, Aorosan, izzadtan, le seN szállt a lór0l$ Fosszat s0sog a né# eme h(rmondór0l+ 6aga elé mindjárN intette irálya, @ársony 'ny' lőjén lehajolt hozzája, %zólt valamit lassan, mire >ajos é#ét >áng csa#ta, "el0grott, s ir0gá a szé ét+ <G Aihenőt egyszersmind #arancsola, légyen, % visszavon&l, *enső sátra alá mégyen, .'vesse, m0tatván >ő 's @ertalanna $ 6ind az 0ra s a né# zavarodva vanna + 6indjárN a so aság ha*zó 've tág0lt, 4gy/egy lovag is már tanyahelyre szág0ld,

Arany János – Toldi szerelme

.i magát ;d(tni, i szegény állatját$ %zor(tani szijját, igaz(tni csatját+ <J Toldi tolongás*an hamar &tat veszte, % megeredt "elvágva, antárt megeresztve$ Cal0 m'gé "ord&l, "7zes Tisza #artján, 8agadó ha*jával délne alá tartván+ 6it t0dja, hová "0tI hova j0t, mit *ánjaI+++ A semmit, a semmit eresi, (vánja, )ol szem nem találná, hol nem la i em*er, C'ld ahol elnyelné, s "olyamot a tenger! <K 8e megáll, meg"ord&l egynehány d7lőre, Vissza nem oly gyorsan "0ta mint előre$ %átro háta m'gé anyar0l, s az óla 6enti*en egy csatlóst odaint a lóna + 6aga leszáll, *émegy tanya/őrző Tarhoz, .i 0gyancsa izzadt e nagy viadalhoz: @ár más t'rte magát oda ;nn miatta, Jo**an *eleizzadt ő, az istenadta+ <3 %zó nél ;l a *ajno s 'sz'netlen rányit, >ehányja magáról neheze** g&nyáit, Aáncélt, sisa ot mit+ Az0tán ledőle,

Arany János – Toldi szerelme

Arccal vágva magát agyaras vad*őrre+ Társa nagyot nézett, s "anyalogva ezdi A ce#e/c0#áját "'ldr;l 'sszeszedni: :em t0dva, ha merje már venni magáraI Vagy Toldi #arancsát t;relemmel várjaI B2 >őrinc a lovagot jó ideig leste$ 6egráz odi oly or zo ogó nagy teste, Vissza egy/egy ny'gést csa nehezen tarta, C;leit a vadna csi orogva marta+ Végre "el7lt aztán, oda7lt a vad an @őrire, s megszólalt, de ny0godtan, hal an, Rsa szava/d'rgése mélye**, mint a rendes, 4gyé* viselete nem haragos, csendes+ B5 4l ezdi: L:o >őrinc! van szé# "eleséged, 8e *ecs;ld meg osztán, javasolom né ed+ T0dom, a ét szemed drága, "iam >őrinc: 8e az asszonyt, mondom, jo**an á#old, őrizd+ :em t0dtam előre+ + + te #edig ráhagytad$ >ovagi #áncélomN szenny érte miattad$ 9da *&jtam, hol csa *&va lehet járnom / @ecs7ld meg az asszonyt, még egyszer ajánlom+L

Arany János – Toldi szerelme

B1 Cogadá is >őrinc ne i mennyre/"'ldre, 6ialatt nagy/se*ten hadi r0hát 'lte$ %ze#lős veres arcán ravasz 'r'm játszé , % ment a diadalra, hogy ő ne hi*ázzé + / )anem én meg >ő 'st oda*enn "eledtem$ )add láss0 , 0rával mire végzi etten: .'vet vala: most jő egyenest Arágá*ól, Rs&"os ;zenettel cseh irály császártól+ B< LCelségedet / &gymond / 'vetem alásson+ )a nem illőt szólo , ne legyen *ántásom$ Tr'mest elnyelném, noha méreg volna: 8e elő ell adnom, nem tehete róla+ 6ent;n 0ram / érve Arága jeles várát, Xdv'zleni .árolyt, csehe &j császárát, %zomszédi 'sz'ntést irályi neved*en, @é e/*arátságot v(vén ;zenet*en+ BB L%o , so idő m&lva magához eresztett, Onvelem első** is 'telődzni ezdett, 8'ly"'sen és "itymán: Y)át te gyere !Z monda, P.'vetem, a szót nem Celségedne mondva+Q Y6agad is gyerme vagy, az 0rad is gyerme , @ecs;letet sem t0d tenni az em*erne $

Arany János – Toldi szerelme

:em a ar magánál ismerni ;l'n*etI+++ )ozzám ilyen &r"it ne *ocsásson t'**et+ BD LYAzt izenem né i, s anna az+ + + anyjána ,Z / 9damondott egy szót, Pmegs&gta 0rána Q / Y4ressze "iát már szo nya/szalagjár0l, )add tegye a tisztjét, ami reá hár0l: 6aga személyé*en idejőj'n hozzám+ Jó 6agyarországna adaját meghozván$ Tizenegy irályo , hódolt "ejedelme $ =degy;lne hozzám: ő is jelenjen meg+ZL BG H&zs*a szor&lt egy in erre >ajos sz(vén, W&gó ";leine most is alig h(vén+ 6ég, amit adór0l *ecstelen7l monda, P6ajd meg"izet &gyis!Q nem annyira nyomta$ 8e, hogy édesanyját eml(teni merte, Attól eser7vé "acsarodott lel e$ LFészeg csa#!L sziszegé "oga 'zt, és hármat >é#delve siette végig a nagy sátrat [ * Ami ebből a történeti, lásd Szalaynál II. 216. l. Az adókövetelés Ilosvai mondá a. A. !.

Arany János – Toldi szerelme

BJ 8e megállott mindjárt, csilla#odván vére$ 8er;le méltóság a viseletére: LJól van, 0ram >ő 's$ teljes(tj; tiszt;n $ 6aradjon ez a szó egy ideig 'zt;n +L Azzal #ihenésre ;ld'tte 'vetjét+ % izené, hogy ott ;nn a viadalt ezdjé $ 6aga is ny0godtan megjelené helyén$ %en iseN gondolná, mi evődi *eljén+ BK Volt még az0tán is viadal a árhány, Hyőzelem és *0 ti, nagy ;tlege árán$ 8e, mivel a hármat egyi sem ;té meg: 4lhagyom$ &gy is már hossz0 ez az éne + 6ost a diadalra, a d(j/adalomra 6ind a vitéz i"ja *egy;léne sorra$ )(mes 'vet, *oglárt, azo is mind nyerne , .i az első d(jra gondolni se merne + B3 :em j'tt ide, nézni, se leány sem asszony, )ogy a leventé ne valamit ne hozzon$ Hy'ngy's arany m0n át, 'n szé# eze m(vét$ % nyerte a árhányszor a dalia sz(vét+ 9h te, i vagy lengé**, gyengé** tavi nádnál, Rs'##el sem erőse** Ova 'z/anyádnál,

Arany János – Toldi szerelme

9h asszonyi nem te / *ecs;let e nemne ! / .oszor&d mindég volt "ér"ias érdemne + D2 Airos a, szegény, ;lt so más hajadonnal, @ajno a ér eztét várván *izalommal$ 4gyszer ;get >őrinc: az a t0lajdon ló$ ?gyanaz a "egyver$ minden*eN hasonló$ 8e csa egy #illantás, a szerelemé ell: Jaj ne i! a sz(ve etté hasad é el$ %i olt nagyot egyet, valamint a héja, % 'szveros ad szegény, lerogy elalélva+ D5 Cellocsolá , "7zé társai legottan, / :em csoda, s0ttogtá , ilyen álla#ot*an 6eg 'tni az éltét egy idegen társsal: Vgy jár *izony a nő a nagyravágyással+ %z(ve *aját egy sem t0dja Airos ána $ Aanasza most sincsen halovány aj ána : Odes 'lő *7nét e*elé*e zárván, 6egy az áldozatra / néma, 't'tt *árány+ D1 4gy szó*a er7lne: világos azonnal$ Tan& is a adna mellette *izonnyal .i "elállna mindjárt, i a csalást sejti:

Arany János – Toldi szerelme

)anem ő azt a szót soha i nem ejti+ :em is &gy daj áltá , nem is &gy nevelté , >eányi szemérem le 'ti a nyelvét, %z;letett szemérem, tan0lt 'telesség: 9h, a leány sorsa cs0#a énytelenség! D< 8e, ha erőt t0dna is venni szemérmén, :em lázad/e lel e mai sz'rny; sérvén$ )iszen itt volt, megv(tt$ odado*á cs&"ra, 6int egy lesza (tott virágot az &tra+ 6ost ennyi gyalázat em*er elé j0ssonI+++ .ocsi 0tán ő, mely "el nem veszi, "0ssonI+++ :em! *ár a halálnál még iszony&** j'nne+ Wá#oreső módra megeredt a 'nnye+ DB A hirn' azon*an csendesedőt "&vall, )irdeti a győztest nagy erős "enszóval: Cehér/z'ld lo*ogó álljon elé, mondja$ J'n is$ időt sem vár, hogy háromszor mondja+ 6eghajtja magát a "elséges irályna , 6eg az egész né#ne s viadal/*irá na , %isa /ellenzőjét "el;té orcátlan, 4gy lass0 morajna odanézve *átran+

Arany János – Toldi szerelme

DD 8e i0grat =llés, az 'rege** .olta, POlt a gyan&#'rrel már ezdete oltaQ: 9da0grat t7zzel Airos a elé*e, Tccse Ja a*, János 'veti menté*eN: LEtalmára / iált / az erőtlen nemne , .eser7 'nnyéért ama ét szé# szemne , 6ely a menyasszony *&s arcára leg'rg'tt: 6egv(v0n vele, *ár maga volnN az 'rd'g!L DG 6egsze##ene >őrinc hallva eme szó at, %za#orá** sze#lővel arca leve hó adt, =de/oda vizslat szeme, mint az e*ne , )a so erős 0vasz ne iesett egyne $ 8e Airos a t'rlé 'nnyeit, és szóla / Hilice/ny'gését erőlteti szóra: L.'sz'n'm, 'sz'n'm+ :incs #anaszom semmi, A aro Tar >őrinc "elesége lenni+L DJ Vgy e**en ez elm&lt+ >őrinc legelé** is, 4lnyerte j0talmát, el a 'telét is: A mát ai gy7r;t nevetlen 0jjára$ Trvend ne i a hős: azt hiszi, jól jára+ A t'**i j0talmat is elosztá rendre+ )ajlott az 'reg dél immár na#lementre$

Arany János – Toldi szerelme

W'ld leveles sz(n*en ter(tve so asztal 6eg vala, mind sávos gy'ny'r7 damaszttal+ DK 9tt Fozgonyi a né# elejét inálja, Cely;l, az asztal"őn, magyaro irálya$ .inn ' r't az alrend 'r'mére s;ttet, Rsa#on 'reg hordó egri *ora l; tet+ =llett, hogy a jó edv eleinte éssé , 8e hamar meghozza jó étel, egésség: 6ajd a t;zes *ortól oly edvre gy0lána , 6intha nem is torját ;lné Airos ána + D3 6aga >ajos irály nyájas vala, v(dámi, 6ina#i *arátság #oharát &j(tván$ Tré"ája Airos át is észti mosolyra: %zerelmes/e még jó Rs0ta Hy'rgy*eI mondja+ .omolyan szól aztán: L%emmiseN m0lt rajtam, 8e nem &gy ;t'tt i, ahogy én a artam$ 6indegy! a szerencsét ez is érdemelte: 8icső .ároly atyám a#ródja, neveltte+ G2 L?raim, occants0n 'r'mére mána !+++ =zenetét hoztam "elséges anyámna , >átni Airos át ő, h(ré*;l, ohajtja,

Arany János – Toldi szerelme

>észen az árvána anyja helyett anyja$ ?dvara 'zzé, m(g na# alatt lesz, érte, Cérjhez is ő adja, egyesen (gérte$ Az0tán is mindég marad édes lyánya$ Oljen az i"j& #ár! *illi omot rája!L G5 Oljen! riad a szó egy tele sátorral$ Fozgonyit is t'**en élteti a *orral, .i az &j tisztesség gőze miatt széd;l % t;nd' li a#ai *;sz e 'r'mét;l+ Rsa Toldi nem eszi , nem is iszi , hallgat$ Volt &n a#itánya hát0l egy asztalna + [ 6esszir;l az édes méreg/italt nyelte$ Hy'ny'r7 Airos án odaveszett lel e+ * "izonytalan eredet# né$szokás, %o&y lakomákon azt, ki az asztal alsó vé&én 'l (s rendesen él)ek és tré*ák mestere va&y )éltáblá a+, k,nka$itánynak nevezik. A. !. G1 %en i nem is látná az/na# 0gyan edvét, 6eg se csi##entené 4ger áldott nedvét, )a r'gt'n egy h(rne moraja nem szárnyal$ )ogy há*or& ész;l cseh irály császárral+ .i t0djaI i mondjaI tito ez még eddig$ >ő 's daliái, gondolom én, sejti $ @enne van a lég*en, a lemenő na#*an,

Arany János – Toldi szerelme

6ely Arága "elé most "etreng véres ha**an+ G< 6(g 0gyan a irály ott vala s a h'lgye , %zótlan ivott 6i lós, mint r'ge a "'ldne $ 8e azo elmenvén, "el#attana : haj rá ! % a nagy ez;st annát "ené ig "elhajtá+ Rsele szi is aztán olyan ivást, táncot Feggelig, amilyent a világ nem látott+ Aado at rom*olva, c'l'#'t "elszedve / 6aga egy há*or& Toldi veszett edve+ ,-./-+ik ének %&ag parancsolatja cse' kir!l cs!sz!rnak( Adaj!t k)v!nja j* +ag arorsz!gnak, ,s személét l!tni ifj- .ajos kir!l nak." Ilosvai 5 6ásna# idejé*en oszladozN a vendég, Aari#át nyergelne "iatal leventé , .ocsi hintón, orsós, "'deles sze éren .i i módja, rangja, tiszti szerént mégyen+ Fozgonyi hajnaltól s;r'g elé s hátra, 4lre ed, el"árad, a hálál odás*a, ?travalót minden ocsihoz rendén ád: 4ledelt em*erne , lóna #0ha szénát+

Arany János – Toldi szerelme

1 >ajos is "el elt a r'vid álm0 na##al$ 6ely csa alig sz0nnyadt, meginN é*ren tal#al+ :agy &t van előtte, merede nagy hágó$ A irály álmát is gond veri el, rágó: :em azért, hogy e szenny rajta ne száradjon PAtt0l 0gyan nem "élQ: de, hogy intést adjon, 9ly #éldát, ami*ől messze megismerjé , 6agyaro irályát *ántani hogyN merjé + < %átor előtt immár, lovon és "egyver*en, .isérete ott áll, s >ő 's hada, szer*en: Rsa Toldi hiányzi , dalia testőre, 6ert haza éredzett, még otthon, előre+ Cele/0tján, mondá, :agy"al0na lészen, [ Jó 'reg anyjához, engedje, *enézzen+ 4gy na#ra, ne t'**re+ >ajos ezt nem *ánta, )ogy jó "i&, még jo** sz(vvel van iránta+ * Ilosvai nyomán "i%ar me&yei, ma már nem létező %elysé&et értek alatta, mely%ez közel -old $.szta ma is viseli nevét. (/ásd 0iskol)zy 1ároly akadémiai értekezését2 kivonatosan ".da$esti Szemle 1364. évi 5. k.+ A nó&rádiak -oldi a más le%et, az 0átyás korában élt. A. !.

Arany János – Toldi szerelme

B .irály lova is már ott áll vezeté en, Fojtos ta arója cs;l ét veri é#en, 4z;st liliommal tele (rva selyme, Xst' e gyémántján str0c lo*ogó #elyhe+ >ajosna is aztán megnyili a sátra$ %zem*e, Airos ával, Fozgonyi ott várta, :ehogy az ind&lás idejét tévesszé $ @&cs0zva, 'sz'ntve 0tjára eresszé + D 8e nem 7le ám "el, hanem elé**, "ogta, Air0ló Airos át maga aron "ogta, % ind0lt vele szé#en *e"elé, a házna : L:incs ide inn, &gymond, helye *&cs0zásna +L Fozgonyi 0táno *allag s;vegelve, >e is ;lt házá*an egyes "ejedelme, Hazdáina , intvén, maga m0tat szé et, :yájasan egy issé vel' el*eszélget+ G 9ttan Fozgonyina meg elle igérni, @0dára leányát "el "ogja isérni$ Tr'mest igérte, 'r'me telt *enne, :em t0dja, hogy in á** temető*e menne+ 8e >ajos, 'sz'nve, mond: Laz idő m&li L, Vissza le isérté , le megint a lóig$

Arany János – Toldi szerelme

%zé# arcs0 n'vését #attantja nyereg*e, / % t7nt az egész is had magavert "elleg*e+ J )át 6i lós ezalatt merre vad0ltI hol voltI .edve sza adtá*ól, mondom, ivott, tom*olt A or egész éjjel, leveles sz(n hantján$ 6int *&s *i a, oly or nagyo at si antván+ 8e midőn halványa** lett reggel a "á lya, %za#orá** a ";stje, evese** a lángja: Toldina is mindjárN lelohadt a edve, )ajnali szellőtől elé** "ázni ezde+ K Az0tán szétnézett v(galmai romján, 6eg&tálta magát ez éji tivornyán, @orivó #ajtásit odahagyá lo#va, 6egy, za*oláz, nyergel, lóra magát do*ja+ =deát van a om#, hanem a révésze Al0szna , az is még mind tenna#i részeg: 6aga hát a om#ot viszi által 'nnyen$ Rsiga nél ;l hajtá, hogy hamará** menjen+ 3 Aztán ne i ind0l Tisza/menti s( na , Cal0 rajta s7r;, mint égen a csillag, 6agyaros a neve, magyar a i la ja:

Arany János – Toldi szerelme

:em irtotta még i az =sten haragja+ :agy"al0 helysége nem igyenest délen / Ce szi , hol a rest na# leg0tó** el télen: Arra "elé 6i lós "é ét anyar(tja+ T0dja már a Aej ó, ha nem is tan(tja+ 52 %zellő veri vissza s'rényit a ménne , Jól esi ez Toldi nehez;lt "ejéne : :em annyira *ortól "eje #edig tom#a, 6int a tegna#i nagy ind0lat elnyomta+ Rsa a lehetetlent lehetne letetni: Airos a személyét egy #ercre "eledni!+ + + Rsa >ajos ind0lna hamar a tá*orral!+ + + Vigasztalja magát: Leh! imegy a *orral+L 55 )iszen el is szállott a *orital gőzi, Fo##ant nagy egésség, nagy erő meggyőzi: 6égsem sza*ad0lhat Fozgonyi lányát0l: A ármire gondol, az is ott van hát0l+ )a csa a déli*á* sz7z "átyola le**en: 6ár mintha Airos át ivehetné e**en, 6int mi or a "átyolt ő visszavetette, / 9h, hogy a "'ld a or el nem s;lyesztette!

Arany János – Toldi szerelme

51 6ér"'lde azon*an vissza"elé "0tna , Tornyai, astélyi eleven "al0 na , A "al0 jó né#es, rajja #edig lé#es, .icsi*ől, mint a méh, ta aritni é#es+ Toldi, lovát az na# #ihenni seN hagyta, 4gyszer, #0ha "7*en, "é en, meg a#atta % nosza megint: hajrá! v(z az inán csord0l$ 6ire a na# megszáll, :agy"al0*a "ord0l+ 5< Vele la ott másszor 'reg anyja @0dán, 8e haza sovárgott, haza ment az0tán, :ehogy el#0szt&ljon a vagyon és hajlé , 6ihelyest Hy'rgy &rna halomása hallé + 6ert nem ada =sten hossz0 éltet anna , J0ttatta "ogára erdei vad anna , )olló vájta szemét, "ar as evé máját$ Jó anyja "ogá "el is anyátlan lyányát+ 5B )ej! nem is álmodta a nemzetes asszony, )ogy ne i ez a na# ily 'r'm't hozzon+ A*la előtt 7l, de onnan eveset lát, 6ind'ssze az 0dvart meg az a#rómarhát: 6ert &gy vala e jó 'si ház isza*va, Mgy látta helyesne , a i hely*enhagyta,

Arany János – Toldi szerelme

)ogy sose *ám0ljon ország*a/világ*a: :ézzen, igaz *'lcs ént, *e"elé, magá*a+ 5D 6ost az 'reg asszony lódo*ogást hallott, %z(vé*e azonnal nagy 'r'm nyilallott: LJaj! 6i lós+++L re*egé, s iszaladt elé*e, :em leli a rostély nyitját hevenyé*e+ %zé# Ani ó megN már, Hy'rgy eladó lyánya 6ielőtt a sar on *e"ord0la *átyja, C0t elé*e, "0t, "0t$ engyeli*e #attan, % mint valamely ostor, csó ja olyat csattan+ 5G )agyta h0gát 6i lós játszani Aej óval, % ind0lt anyja "elé, 'sz'nő szé# szóval, 6egcsó olta elé** halavány homlo án, 6ég "'l seN j0tott a lé#cső három "o án+ 6i or aztán "enn volt, lehajolt hozzája, Amaz áldott ézre oda"orrt a szája$ Odes anyja, szegény, iv;l a r0háján Rsó olgatta "iát, sz(ve verő táján+ 5J 4 or a nagy/ház*a mente egy;tt, aron, / 6ondani sem sz; ség, hogy lett la odalom! 8ehogy leli helyét 6i lósna az anyja!

Arany János – Toldi szerelme

Rselédne is áll most #ince, amra, onyha+ @ence, a vén, @ence vala #incemester, @előle i is t'rt, hogy arra nagyon szer: Mgy járt, ha *orért ment, hogy ne elljen várni, % &gy hoza, hogy étszer sose elljen járni+ 5K 8e maga orán sem iszi azérN so at, Corgatva "ejé*en a#ai gondo at+ =szi ő, mint szo ta, *&"eledés végett$ Vagy ha *arátság*ól m0tat em*erséget: 8e mi or sejté, hogy nincs semmi*eN h(jány, 4nni avagy inni már sen ise (ván, 9daszólt "iána , egy *0 si legényne , Toldihoz ő etten a ház*a menéne + 53 % el ezdi: L)aóta én t0dom az eszem, .enyerem ettől az 'reg háztól eszem, Fossz s;heder voltam, icsi mint az ' l'm, J0t eszem*e: Toldon szántott0n , hat ' r'n+ 9storos én voltam, merN a#ám az e ét+ + + 8e mine er(te ilyen nagy "ene étI )ej micsoda termés lett a**an a "'ld*en: :em lát olyat em*er mai sz7 idő*en+

Arany János – Toldi szerelme

12 L6ég a or a szegény a#ám 0ram is élt, Rsa 0gyan @encéne h(ttá ő igyelmét$ On is$ mi or ez lett Plátom a *olondo Ri"ra neven a#na Q: @ence legyen, mondo + :agy "i&$ ehol van: gyere hé 'zelé**+ %zégyellős eN icsit, mint "iatal cseléd+ )ej, nagy 0ram, t0djaI j0t még az eszé*e 6i or egy;tt ment;n a irály elé*eI 15 L%o al i"ia** volt a "iamnál elmed, 8e magosa** mint ő, jo**an is megtermett$ )ányszor is elmondt0 azelőtt: no, e**ől P.elmedet értett; Q em*er lesz, ha megnől+ @iztattam is: álljon atonána + + + vagy mi, 8e az édes anyját nem a arta hagyni: Aedig itt van! &gy van! megmondtam előre: >ám, no milyen em*ert csináltam *előle! 11 L4zt a "i&t sem tNom mi a #atvar lelte, .atonána vágyi , vagy mi az e*lel e! Azt hányja 'r' é: nem lesze én #araszt, :em én, a#ám 0ram$ elsz' 'm ha maraszt+ =tt van, :emzetes &r! azért hoztam elő, >egyen hozzá elmed igaz gondviselő,

Arany János – Toldi szerelme

A#ja helyen a#ja, vezető vezére, =sten is &gy áldja igyelmedet érte+L 1< 4lmosolyodé az egy;gy7 *eszéden % hányja/veti 6i lós a dolgot eszé*en: 4lvigye/é @encétI vagy jo** né i otthon Az e e szarvánál, sose ó*orogjonI 8e Ani ó @encét egy asztali éssel >ovagna ;té már három is ;téssel, Az0tán, it'rvén hangos hahotá*a, Vonszolta magával a cseléd szo*á*a+ 1B 9tt egy avas sze rény minden zege/z0gát Celhányva, előszed holmi viselt r0hát, 6elye et a *átyja, mi0tán inőtte, Fégen lehaj(tott már anna előtte+ Ani ó mindaddig lim/lomola 'zte, 6(g egy egész 'ltőt válogatott 'ssze, 9dNadá @encéne , ingyen, ajándé *a, % *iztatta, tan0ljon *ele mindjárt, még ma+ 1D 4zalatt aggódó szeme az anyána 6eglátta, hogy őr'l "ia sz(vén *ánat, >átta, hogy a jó edv csa arany";st, melyen

Arany János – Toldi szerelme

Stal/"e etélli gondja nem egy helyen: Orezte is a *&t, mint érzi előre A se*, ha zivatar ész7l az időre, Vagy mint égi madár, mely #ihenést nem lél$ 9h, nincs igazmondó** anyasz(vnél, szemnél! 1G Vállán g'nd'r'dő ";rtjét simogatja+ 6i *ajaI mi lelteI érdezi, "aggatja$ 6inden szava sz(nméz: édes "ia, lel e, Halam*ja, virága: mi *ajaI mi lelteI .'nnye is egy érdés az elolvadt szem*en+ Rsa szomor& h(rt vár, hogy alács'##enjen: Fezgő szava, é#e, test/oda/hajlása$ 6ind cs0#a sz(v, részvét, *izalom/"orrása+ 1J 4zt látva, sz(véne ő seN #arancsolhat, Os, mint olyan érc, mely csa nehezen olvad %o á tartja magát, de ha olvad, 'mli : .eser7 érzés*en Toldi el'z'nli + 9da*or&l anyja szerető e*lére, )ajtja "ejét élte ettős &t"ejére, .'nnyez is$ &gy tetszi , zo og is mint gyerme / 6ár szégyen, avagy nem, em*ernyi em*erne +

Arany János – Toldi szerelme

1K % ezdé #anaszolni, a leánnyal hogy járt+ Toldiné a 'nnyét let'r'lte mindjárt: :em érzi, hiá*a! ezt az ilyen *ajt a, .i hamar, vagy régen átalesett rajta$ % monda neheztelve: L:osza, ne légy gyerme ! Azt t0dtam+ + + az em*er gondol veszedelmet+ + + :em a világ egy lyány, s van lyány a világon: Terem az sze**nél sze**, mint rózsa az ágon+L 13 Toldi nem ezt várta+ )át *aja csa semmi! %zégyellte, hogy ilyen gyáva t0dott lenni: L%oha ne em! / mondá / ha arany*ól lesz is, 4gy seN, anyám, egy se! el"eledem ezt is+ Rsa én meginN egyszer csatá*a mehesse , .ardot avarintsa , szál/ o#iát vesse ! )a majd 'r;l'ttem harcriadó *'m*'l: 6int a tavalyi hó, &gy imegy eszem*ől+L <2 % mint a ziman ós ég ha magát isirta, %zele is meg"ord0lt, "elsza ad egy tiszta: Toldi az anyjána m0tat olyan é#et / )anem é#en @ence, az i"j&, *elé#ett+ .ard veri a com*ját, vállát veri mente .inyalva #ogány0l, cs0#a ész levente:

Arany János – Toldi szerelme

6egálla eményen, mint egy m0tató"a, % r'vid ha*ozással (gy eredett szó*a: <5 LVitézlő nagy 0ram, szé#en meg 'vetem, 4gy sisa os *ajno , &gy látom idegen, 9dalent a hágcsón igyelmedet várja, )ogy vele megv(jon életre halálra+L Toldi legott sejté: Lhogyan, a #atvar*a!L Celsz' i amint van, szalad a #itvar*a: )át csa 0gyan ott egy sz'rny; vasas vitéz, Vele a hold"ényen viadalt állni ész+ <1 >átta 0gyan 6i lós, hogy 'vé a "egyver, Ani ó, a h&ga, hamis odi evvel, =szony& láncsáját *alja "elől tartja, Villog a jo**já*an "ényes erős ardja: 8e azérN a szemét 'sszerántja vad0l, Celgy7ri az ingét, arja isza*ad0l, Fohan ;res ézzel: megszalad az ellen, )ármat lé#, elesi a nehéz "egyver*en+ << LMgy ell! e*en esett! ősz;l'tte lyánya / L .iált oda"0tván Toldiné, mert szánja$ C'lemeli szé#en, tizszer is meg érdve:

Arany János – Toldi szerelme

:em "áj/e valaholI 'ny' e vagy térdeI @aj nincs: de van e**ől so tré"a, nevetség, >esz mivel egymás 'zt elt'ltni az estét$ Ani ó *átyját is tré"ái*a vonta, 4z azon*an, tit olt nevetéssel, monda: <B L:agy #aj os ez a lyány$ veszedelmet érez: ?gyan anyám, mért nem is adod már "érjhezI Vagy nem a ad né i az egész %árréten, .i legalá** egyszer megverje egy hétenI+++L Ani ó *átyjára hamisan #illantott, Cel a#ta az ágyról a #ihenő lantot, @0sa szem'ld' ét ráncolva eményen, Tiszta erős hangja (gy csend;le mélyen: 5 A mi lyány0n nem eladó, @;sz e, dacos, válogató$ Jo**ra *alra #illogató, 8e a sz(ve sz(nm0tató$ :em eladó+ 1 %zeme nyájas, szava édes, 6aga tetszős, *ár negédes: Fád te inthet, mosolyoghat:

Arany János – Toldi szerelme

8e azért, hogy tőr*e "oghatd, :agyon étes+ < )ej! #;n 'sdi is irályné: Fózsa vagy/eI t0li#án/éI Fózsa vagyo , sz&ró t;s e, T0li#án/sziv nincs oly *;sz e, 6int a lyányé: B Jár 0tána gazdag, "'svény: :agy szerencse! "ele 'szvény, Jár szegényes, az nem ényes: 6ajd megeszi, olyan / éhes: 9tt az 'svény! D A deá ;l 'nyve mellett, Mgy *'t7zi a szerelmet$ >ám az a#ród, ha nem 7l is, %zázat szeret 'nyv neN 7l is: 9dá** elhet ! G Tzvegy em*er csa hitvány *orN,

Arany János – Toldi szerelme

4cet az, mi az0tán "orr$ 6inden z0g*an s(ró gyerme : 8aj át eress, ne szerelmet, %zegény jám*or+ J )át te #áncélI #árd0c menteI Van/e *enned jó leventeI Jaj, ha volna, *eh szeretném! 4zer 'zt is szemen/szedném$ )a lehetne+ K 4gy van ilyen, az egyetlen, 6esszi tőlem, *ár mellettem: .'nny; nézni, meg'lelni, 8e szeretni, #árját lelni >ehetetlen ! <D Vgy e**en az elm0lt+ (gy 'reg éj"élig :yájasan az időt hamar el*eszéli $ Odes 'véi 'zt enyh;l Toldi gondja, 6(g a r'vid álom Airos ához vonja+ 8e orán a hajnal é*ren leli másna#, @&cs&zva, @0dára ered 0tazásna $ .'veti so LáldásL, (séri LszerencseL$

Arany János – Toldi szerelme

?tána #orosz ál sárga lován @ence+ <G >ajos ezen 'z*en, magyaro irálya, )azaért, s a márvány #alotá*an hála$ 4steli megj'ttét anyjána izente, Cáradt volt, le"e ;tt, magát i#ihente+ 8e reggel az anyjaN termei*e lé#ett+ 6onda Airos áról ne i nyájast, szé#et+ >eirta előtte, mint egy irott é#et! 6ár alig is várja, hogy lássa, 4rzsé*et+ <J )anem arról, ami "i0/sz(vét nyomta, %emmit is anyjána a irály nem monda, %őt rejti #ir0lva maga 'nmagát0l, Cátyollal eszé*en elle#lezi hát0l+ Az adót ellen*en, császár ;zenetjét, :em tit olja, se azt, hogyN látta 'vetjétI >átta gyalázattal, "ogadta evélyen: 6ire a irályné megind0la mélyen: <K L% te ny0gszol, am(g ezt meg nem eser7liI Az én "iam e szót, .ároly "ia, t7riI %zemeid*en villám haragot sem láto : =ly sértés+ + + =szony&!+ + + 9h áto , oh áto !

Arany János – Toldi szerelme

6ért nem si et7l már @0da harci zajt0lI 6ért nem acag a do*, trom*ita nem jajd0lI 4gy óra gyalázat / ha i a**an "etreng+ + + 6enj$ vissza se jőjj m(g hadi zászlód nem leng!L <3 8e cs'ndes erő*en >ajos erre mondja: L)iszen ez sz(vemne éj/ s na##ali gondjaL / % távozi anyjától "i0i ézcsó al, .i so á jár/ el még elhara#ott szó al+ 6eg/meg is áll, *ársony #adlóját d'**enti / 6(g a szo ott órát asszonya jelenti: A or imád ozva *or0l egy ";l é*e % egyszerre *0zgóvá esi alá é#e+ B2 .irály #edig otthonn *e#arancsolá most 6aga "ő/deá ját, .; ;llei Jánost, 4rre lévén a nagy leveles/tár *(zva, )ol az ország minden dolga le van (rva: Os monda: L%e na##al ne ny0godjN sem éjjel, )ányd az egész tárat ne em 'ssze, szélyel: Vajon e szé# ország / ider7l/e onnat / )ogy adózott volna más *irodalomna IL B5 4rre cs0dál ozva János #a# elám0l:

Arany János – Toldi szerelme

LCelséged e m0n át rendeli tré"á0l, )iszen maga t0dja, jo**an a ár nálam: )oltig eresem *ár, még &gy seN találom+L 8e >ajos nem tré"ált, és omolyan szóla: L.ész(ts ne em (rást, *izonyosat róla+ 4leitől ezdvén a "izetés dolgát: )ami or ez ország, vagy más ne i, szolgált+L B1 Fendeli$ egyszersmind #arancsa iméne: 9rszága h0szonnégy legidőse** véne @0dára *egy7lj'n egy *izonyos na#ra: Tisztelve megősz;lt "ia éltes a#ja, 9lyan, i magas "ő hivatal*an "orgott, :emes is, méltó is, érti is a dolgot :ádor vala, tárno , avagy ország*(ró, Vagy egyé* méltóság érdemivel *(ró+ B< János egész tárát teszi mindjárN t7vé, .'nyveit, (rásit na#o ig *et7zé$ %o vala: áto s *7n nem ereszté még meg: Tan&i 'r' l'tt régi dicsőségne + 9ly or mosolyodva tola egyet "élre, 4gy/egy éne volt az, ama hét vezérre: @0lcs&, >ehel, Ta sony riadó csatái$ @éla, 8icső, [ >ászló: magyaro irályi+

Arany János – Toldi szerelme

* 6i)ső2 7ei)%a (7eiza+ 7yi)ső. 0ertem e szabadsá&ot venni versben, midőn $róza8rók és &yan8t ák, %o&y a 7ei)%a nevében 7yi)ső2 6i)ső la$$an&. A. !. BB 6i or aztán elj'tt az a *izonyos na#, 6i or az irással észen leve a #a#, 6i or a h0szonnégy 'reg is "elgy7le: Tanácsot, az ország nagyjaival, 7le+ .irály a 'vetne elősz'r is intett: 6ondja el, a császár vele hogy *ánt, mint tettI @ertalan elmondá, P ihagyva *előle >ajos anyját / (gy volt meghagyva előreQ+ BD % mint, ha s'tét "elhő gy;le ezte zord0l, >assan elé** egyi vagy a mási mord0l, Az0tán a villám szeme itt/ott re**en, 6ajd a t;zet, d'rgést sza#orázzá t'**en$ 4gyszer 'sszesza ad a na##al, az éjjel$ Og s "'ld$ zagyva s'tét a va itó "énnyel$ %zél harsog, eső z&g$ s mind e evert hangna Tetején a villám 'rd'ge si angat: BG Mgy, omoran gy7lte , *al h(r szele hajtván$ .omoran cs;ggéne @ertalan &r aj án$

Arany János – Toldi szerelme

6oraj, izgás támad$ szem villog$ az elme :em hiszi, és még vár t'** hihetetlenre$ 6i or aztán nincs t'**: egyszerre riadna $ .it'r a d;h: "el"orr 'nnye gyalázatna $ Rs'r'g a ard, s villan$ i i mind "el 'lt, és L@ossz0! *ossz0!L L)arc! harcL vijjong az ;v'ltés+ BJ >ajos a zajt csendre intette ezével, 4l ésve ha ri ant még az0tán némely, 6egszégyelli magát az is, a szót "élen )ara#va, leh&zza, s;ti "ejét mélyen+ A or >ajos (gy szólt: L)(veim! én értem 4 zaj*ól, mire ész haragoto értem: 8e tanács*a gy7lt;n , nem időtlen zajra / 9lvasd, #a#, az (rást, hogy i i meghallja+L BK % inte .; ;llőne ereszt;l a vállán+ :agy hangon az olvas, háta m'g'tt állván: L6i >ajos / (gy ezdé / 6agyaro irálya, >evel;n rendé*en, *izonyos t0dtára Adj0 egyetem*en, it e dolog illet, .'zel &gy, mint távol la ozó na innet, @ármi nemen, renden és ar*aN levőne Vala i mostan él, s i ez0tán jőne +

Arany János – Toldi szerelme

B3 L.ároly cseh irály és *irodalmi császár, 4l*(zva magát, hogy e hatalom rászállt, 6erészele min et alatta/valóna 6ondani, és nevét eml(tni adóna + 6i azért elvégző , hogy 0tána jár0n , Celhányatt0 egész leveles nagy tár0n : 8e sem ez az ország, sem / régi irályi$ %oha nem volta másN "izető szolgái+ D2 L4llen*en 'r' é nevezetes h(rrel Fagyog amaz ős;n s h(re eget ér "el, .ine ostora ét *irodalmon z&gott, Adót ne i 'nte :a# elet és :y&got+ 4nne 'r' ségét mi or el"oglalta A )ét/magyar, azt is minden i 0ralta: 4ml(ts; /e Sr#ád "ejedelmetI WsoltotI Ta sony avagy 8icső "izette /e zsoldotI D5 L%őt érezte *izony ét *irodalomna Veséje, hatalmát Vér*0lcs0/, @otondna $ )allotta remegve >ehel ádáz ;rtjét, % ontá lá*aihoz aranyát ez;stjét+ .érdje meg a császár, i előtte régen Xlte / >ajos, .onrád / *irodalmi szé en$

Arany János – Toldi szerelme

6aga )enri , 9ttó árnyé i "elelne , Hyőzve is irtódzván nevére >ehelne + D1 L8e szilaj erősza idejét ám hagyj0 , :em vala =stennél igaz áldozatj0 : )anem =stván, =stván, magyaro szent őse, :em volt/e hatalmas, maga/0ra ő seI+ + + )adai*an "élté , s midőn 'te *é ét, Tisztelve eresté jo**ja sz'vetségét, Amaz áldott jo**ét, mely oronát szerzett % mely, mint *irodalma, rohadást nem szenved+ D< L=gaz 0gyan, #ártos na#jain a honna .iveté a hálót, amelyet rég "onna , 8e *evoná ismét idegen császáro : Hyalázat, nem egyé*, szálla *izony rájo + Aéter is, az első, meg"izeté drágán$ %zeme t;ndér "ényén, és élte világán$ %alamon is, a i ár&*a vetette 6aga szé# országát: la ola érette+ DB L:em szolgált a magyar soha még h7*ért is, )a csa egy o#ját is, de csa egy "illért is$ .irályait 'nn'n hatalom*ól ente

Arany János – Toldi szerelme

6ióta irály lőn amaz első szente+ =mhol, .ároly atyán esete nem régi: Rs0#a egy szóért majd megrend;le szé i: 6aga ő sem ellett, Na #á#a ezé*őlN, 8e ellett sza*adon, magyaro szivé*ől+ DD L6i tehát / (gy végzé / enne igazára, )add t0dja meg a cseh magahitt császára, % megt0dja jelen*en vagy so idő telve, .'r;l a világna minden "ejedelme: Adt0 @0davárott level;n , négy héttel A;n 'sd na#ja 0tán, irályi #ecséttel, )ogy az Xdv'sségtől, ezeren ezdendő )áromszáznegyvenhét vala az esztendő+L / DG 4 é#en az (rás, magyar0l, s deá 0l, 6egvala szé# rend*en: tan0*izonyság0l )ogy >ajos a *é ét igaz o ért *ontja$ L)elyes! helyes!L LMgy van!L i i t7zzel mondja 4z nem elég: most az élő tan0 jőne , Fit a jelensége a h0szonnégy "őne , )atty0 "ehér haj mind, vagy letarolt ;st' : .i et, imád ozván, meghitel egy #;s#' +

Arany János – Toldi szerelme

DJ L=sten &gy segéljen s végna#odon "ia 4lőtt &gy támadjon melletted 6ária$ Mgy szóljana érted =sten minden szenti$ 6ag0l/magod &gy ne sza adjon s vesszen i: =sten sz(nét &gy lásd$ "'ld &gy i ne vessen: Amaz 'r' #o ol &gy el ne temessen$ Mgy sz'rny; halállal lel ed meg ne haljon: Amint igazat szólsz ne em: arról, vajjonIL DK =tt az0tán érdést János teve sorra$ Celelte a rezgő szav0 véne arra, 8e megerős(té hangját, i i mostan, )ogy az igazsághoz méltó** legyen a hang+ / LT0dja/e a tan0IL :em t0dja! nem, egy se, )ogy a magyar lett vónN *ár i h7*éresse$ / LT0dja/e a tan&IL 6ind t0dja *izonnyal, )ogy semmi 'ze nincs a *irodalommal+ D3 4rre megint 'tven nemes &r "elálla, 9tt, a "esz;letre, ész hitet ajánla, Xdv't árhozatot "ejei re vévén: )ogy igazán es ;tt ez a h0szonnégy vén+ 6ind e *izonyságot (rás*a szerezté $ Az0tán szé# renddel a tanácsot ezdé ,

Arany János – Toldi szerelme

.omolyan és *'lcsen végezve iránta, Ahogy a tárgy, a hely, a személy ivánta+ G2 % a**aN maradta , hogy oda "el Trencsénhez, 6int leg 'zele** a 6orva határszélhez, Vértan0 szent >őrinc na#ra hadat járna , 4llene ind0lván cseh irály császárna + 4zzel odahagyva "ejedelm' házát, )ordjá szélyel a h(r dagadó ovászát, 6eg él az egész hon nagy haragos harccal, % vér*en lemosandó nemzeti 0darccal+ G5 Toldi is őrt állván azna# 0ra mellett, :agy mérges elevény sz(vére sz' ellett, Alig/alig "ojtá d;he it'rését, T'mve, re#edt vár ént, ind0lati rését+ Hyőzte magát mégis+ 8e mi or elmente , Cel a irály első**, és szélyel a rende : Toldi nem állhatta, s 'vetve irályát 6egereszté a szó s t;relem za*láját+ G1 L6egye én$ hadd menje ! nincsen maradásom: Ohezi a szemem, hogy cseh e*et lásson, )oltra t0dom nézni, hadd legelem ő et!

Arany János – Toldi szerelme

)amar a zsengéjét! ne em az első et! On "0ssa előre, csatázni, *itangra$ On legye a vész ;rt, a trom*ita hangja$ >esze én t7z, sás a, istennyila, hóhér / .'vetem Celséged a gorom*a szóérN+L G< Rs'ndesen a irály megszólala: L6i lós!L Os mint #ari#át mely *o ros avagy csi lós, Várta hogy a vérha* telijét el"&jja$ %z;net 0tán: L6i lós!L monda ne i &jra+ Toldi, nevét hallván Pnem t0dja mi végettQ: LAarancsoljon 0ram / "elelé / Celséged!L Mgy csilla#0lt vére le"elé azon*an, 6int az 'r' cse## h&ll nagy ;res *arlang*an+ GB LToldi "iam, ezdé a irály harmadszor, LT0dom én, em*er vagy ahol em*er harcol$ 8e ha egész harcot egyed;l énN állnod: 6eg t0dnád/e, "elelj, védeni irályodIL 6i lós *izony(tá: száz élte ha volna, %zázszor a irályért 'r'mest meghalna+ L:em a halált érdem, az 0tolsó *ér;n L, 6onda >ajos Lazzal ne siess: ráér;n +

Arany János – Toldi szerelme

GD L8e ha, teszem, volnán nagy veszedelem*e Rsa te meg én, haddal 'r;lállva, szem*eN Vagy les*e er;lnén , vagy ra*0l esném én, =degen ország*an, te sza*adon lévén: @(znál/e, "iam, hogy magadN is ivágod, % ettőn erejével mene 7l irályod, >egalá** m(g jőne a i segélyt hozzonIL / )allgata egy issé$ s mond a lovag: L@(zom+L GG LMgy hát, legyen e szó / mintha nem is élnél$ T'**et is erről majd hallani Trencsénnél+ Addig, ha dolog ell, ado azt is: nyergelj, 9tt a %zilágy, a :y(r, 6áramaros, 4rdely: %zedj hadat, 'n éntest, a irály zsoldjá*a, Válassz a legénye sz(né*eN javá*aN, 4regesd "al án ént trencséni vidé re, 6agad is, >őrinc or, odaj'hetsz végre+L GJ Toldi sisa hoz a# hirtelen e szóra, 6egva arná "ejét ha nem acél volna$ %zeretne *izony már csehet 'lni, enni: 8e irály #arancsa: azaz (gy ell lenni+ @iztatja ;l'n*en "ejedelme tit a, Tá#lálja előre harci aland$ rit a$

Arany János – Toldi szerelme

% legalá**, mig "elhajt hét vármegye né#ét, Fozgonyi Airos át el"eledi vég é#+ 0e1ye+ik ének ,+eg'ig étek ti ezt tizeneg kir!l ok/ Ag atokban rontom aran koron!tok, 0ratokat .ajost 'a j*l nem szolg!lj!tok" Ilosvai 5 .'lt'zi az ország Trencsénhez azon*an, Virága, vitéze &tra el, 0ton van$ 6egereszt minden vár, minden megye, város: @ajno a *o rétás, csi aja csótáros+ Cogadó lett háza, minden ;dős* vénne : Coly a *or egész na#, a la oma, éne $ Rsa#at este/reggel a csa#atot váltja, )(rt hall, ;zen től' , *iztatja, megáldja+ 1 .'lt'zi elvégre >ajos is @0dár0l, )ajnal*an az 0dvar a#0ja "eltár0l, :agy sze ere , hintó sza adatlan menne , 4stve nem, éj"él ha, veti végét enne + @ám0l az egész né#: soha ennyi #om#a! =nd0l oronázniI vagy la odalom*aI %oha ily ész7let$ málha, cseléd ennyi!

Arany János – Toldi szerelme

)ad*a nem igy szo ott >ajos irály menni+ < Aranyos hintóna se szeri se száma, )&zza hat egy/sz(n ló, ragyog a szerszáma, Fá va olasz né##el merev7l, *a , csatló, .ocsist Polasz az isQ hármat 0ral hat ló+ 6inden ocsi élén, mint valamely dőre, Hém/lá*& siheder engyelt "0t előre$ Tar a harizsnyás *á* / tetején nagy toll van / Az inas$ magyartól i seN telné ollyan+ B )át vezeté /lóna mily hossza lesétál! %z;gyét veri ca"rang, com*ját veri csótár, >iliomna , str0cna vagyon ottan *őve, Corgó*a szoritva, vagy ez;sttel szőve$ :émely i seN látszi "ényes acél mezt;l, >ánc/szem ta aróján so ezer na# rezd;l 6int a ha*on, melyet szél riogat hegyne $ .ét/három inas tesz szolgálatot egyne + D 6álhás sze ere től cs'r'm#'l az 0tca, Cestve azon is mind a irály nagy str0cca, 6egra va / i t0djaI eleséggel, *orral, T'**et alig viszne egy egész tá*orral+

Arany János – Toldi szerelme

)ét ló van előre$ ettő, ettő, három$ .ocsis a gye#lőnél, ocsis minden #áron$ >era ó, "elra ó, tengely/emelintő: Tán ia*álni is ell oda léh7tő! G 6aga >ajos irály ind0l e*éd tájon, :em oly #0ha vitéz, hogy ocsi*a szálljon, )oldas arany/#ejjét lejtve ocogtatja$ ?tána evés, de ragyogó csa#atja+ >evelét némelyna# meg(rta előre, Viszi gyors szág0ldó, viszi nya ra/"őre, Favasz&l ezt irta cseh irály császárna , [ %orai azóta Arága "ele járna + * 9A sz(nlelést (mellyel 6.razzó 1árolyt %atalmába ker8té+ me&ma&yaráz%at .k ma&.nknak, %a &ondolóra vessz'k, %o&y /a os.nkban is volt mégegy cse## azo véré*ől, kik ellen (a ná$olyiak ellen+ aty ának , %azá ából ött.9 Szalay /. 0a&yarorszá& története. II. 14:. I. A. !. J LVettem, édes *átya, nyájas ;zeneted, 6ellyel szeretet*ől szemeimre veted, )ogy noha szomszéd is, i"ia** is nálad, 6ég látogatásra *e seN néztem nálad+ Vgy mondá 'vetem+ =gaz is, megvallom,

Arany János – Toldi szerelme

6agam is egy issé nehezen átallom: 8e a "iatal vér+ + + s "ejedelmi gondo +++ 4legendő mentség$ egye*et nem mondo + K L6ost, hadaim vévén Trencsin alatt szemre, >átogatást tenni esi ott ezemre, .'zel a határszél, egy iramat Arága, )a sza*ad járásom lenne az ország*aN+ .;ldj hit alatt erről levelet #ecséttel$ :em megye én haddal, csa 0dvari né##el % ami ajándé ot visze innen terh;l$ 8e "ogadd: hogy sen i hajszála seN g'r*;l+L 3 6elyet elolvasván háromszor is a cseh, %oha el nem t0dta gondolni, hogyN értse$ )ogy valami "ortély, azt érzi, gyan(tja, 8e sehol nem leli merre van a nyitja+ .'veti >ajosna ;zenetét sze**en Adtá volna eléI / nincs lehető e**en: )iszN azo itt is már #attogni meréne , 9tthon dicse edve még t'**et *eszélne + 52 LAár*ajon / &gy mondá / életre, halálra, .iállani észe , *izonyos órára,

Arany János – Toldi szerelme

Velem, a császárral!+ + + vagy a it a rende .'z;l a é#em*en arra jel'lende $ Vérrel az 'zvegyről e nevet lemossá , Addig is orcátlan, agya"&rt haz0gság / Vgy!+++ )aza ergettem+ 8e >ajos e é#en :em is irhat ám most+ + + hanem ha "élté*en+ 55 LCélni / lehet az is$ de nem &gy m0tatja, )allom is, irja is, hova gy7l csa#atja: .ire gy7lne ottanI+ + + % én, ami cseh né#e Van a cseh irályna , el ;ldtem elé*e: 8e mi azI+ + + a "őrend lágymelegen *0zd0l, Os a *irodalom csigalá*on mozd0l: :etalán cs&""á tesz >ajos addig, tarto + + + )eh! gy7lés*e$ 0ra ! lássam mit a arto +L 51 6onda, nagyot sz' vén az 0tó**i szóval$ % mi0tán Arágá*a, a hét választóval$ 6ár a "ejedelme *e valána gy7lve: Fendeli, a tanács nyomon 'ssze7lne+ Tssze is 7lt: három "ejedelmi érse , Vele négy választó$ ezt nevezem hétne $ Tizenegy mind'ssze, #a#i és világi, 4nnyire a császár maga #ótolá i+

Arany János – Toldi szerelme

5< % ezdi s'tét sz(n*e ecsetelni .ároly: 6icsoda "elhő él a magyar határrol, 8e nyila "elhője, o#iá villáma, Rsorda szilaj vadné# számnél ;li száma, .i se istent nem néz, se em*eri t'rvényt, Rsecsemőt anyjá*ól ihas(t gy'ny'r ént: LJ0sson eszete *e Attila és 8zsingis: ?raim, ha éste , oda j0t0n min is!L 5B :em le#te ijedség a t'**ie arcát, =smerve >ajosna lovagias harcát+ 8e "elállott egy, a Fajnai választó+ % monda: L?ram császár! a veszély *orzasztó: 8e hogyan seg(ts;n , mi, i et elnyomna , .i támaszi volnán a *irodalomna I! >egy;n "ejedelme , ne oronás árnyé : Mgy *irodalmodra arany idő vár még+L 5D L)elyes! azt a arj0 !L az egész rád'rgi, % "olytatja nev' *en ime @randen*0rgi: L>egyen, azt ivánj0 , a "ejedelemség, 6int maga a császár, sérthetetlen "enség$ Aénzt verjen, zsidó/*ért, vámot, adót szedjen, AénzérN sza*adalmát, jogot ő engedjen$

Arany János – Toldi szerelme

A'réit császárhoz "'l ne vigye sen i$ % "iról/"ira szálljon e hatalom rendi!L 5G LJó, jó!+ + + ado (rást / .ároly em(gy szóla / A ár Arany *0llát, ha időm lesz, róla: 8e most, riadalmán ily sz'rny; veszélyne , 6i helye, mi sorja e""éle *eszédne ! )adait C'nségte *izony in á** hozza, Fe#;lő #arancsit ;ldje hamar, ossza, %eregét ind(tsa, ne lovon, de szárnyon: )ogy a *irodalom gonosz&l ne járjonIL 5J Cogadá is tél/t0l+ 4 or, a levélne Alatta mi la##angI róla mit itélne I .érdezi a császár, / mi lesz "oganatja, )a a sza*adjárást ő hitre megadjaI :agy ő vala ez most mely 'zi*; dőle, @eszéd' "olyama ágra sza adt tőle, 8e er;lő &ton 'sszesim0lt egy*en: =rogy semmi veszélytől nincs "élni o e**en+ 5K / )átha meg is *é ;l / már szinte 'ny'rgi / 6ine ide aztán hadain at t'rniI / =dézve jelent meg / "el marad ez róva /

Arany János – Toldi szerelme

U hoz ajándé ot / mi vessz; adó*a / L:o! / az ajándé *an sose láttam rosszat, %zól .ároly, / amily d&s, eveset nem hozhat: )add j'jj'n! igye sz;n cselt hányni a cselne , % mién az erősza , ha "'lingerelne +L 53 Alázatosan egy "ejedelmi érse 6onda : L?ram császár! nehogy olyat értse : )ogy, ha magát "ogly0l ezeid*e adja, Celséged a h7*ért vele megiratja+L L:em, atyám!L mond .ároly / s h0nyorogva intett / L4szem*e se 'tli , ha te nem érinted$ 8e 'sz'n'm a szót, s ha egyé* nem használ+ + + A t'**ire nézve+ + + &gy/e "eloldoználIL 12 :em "elel az érse $ szeme alig nyitva, Corgatja h;vely ét, mintha gom*oly(tna, =mmár a tanács is eloszlani ész;l, 6enet (ly szó esvén e mai végzésr;l: LAdsz Te hadatI én nem, C'nséges *arátom, 6(g az arany *0lla *et;jét nem látom+L :incs is egyé* válasz az ilyen érdésre: LOn nem ado : hát TeIL LOn sem ado $ én se+L

Arany János – Toldi szerelme

15 6ire >ajos irály odaért Trencsénhez, Rsászár "eleletjét már vette ezéhez: 6aga, né#e *átran j'het/mehet, irja$ Vendég;l az Lédes 'ccse 0rátL h(vja+ 6indjárt is a vár*an, mihelyest megszálla, Tit os haditanács gy;le ezett nála, @enső, *izodalmas nagy 0ra , vitéze , .i et a tollamra dicse edve vésze : 11 :égy >acz"ia : 4ndre, 6i e, 6ihál, =stván$ .ettő )édervári: .ont, a nádoris#án % >őrinc az időse**: nagy Harai, @e*é , =stván, Hy'rgy, / s 8r0get, a legeleit tevé + Jó >ő 's @ertalan Aéter"i Tamással, Hiléti, %z0dár Hy'rgy ;ltene egymással$ %zécsi van egy, 6i lós$ .anizsai >őrinc: / Te #edig, jó Toldi, a ilincset/őrizd! 1< 6onda >ajos: L6ár én, 0raim, vitéze ! Arágá*an a császár szeme 'zé néze + )(vat, idéz, *osszant, cs&""á a ar tenni: %zégyen volna ne em oda el nem menni+L Az 0ra rád'rgé 'z;l/a arattal: L=gen 0ram, Arágát mi *evessz; haddal!L

Arany János – Toldi szerelme

L:em &gy!L / a irály mond / Lhiszen az nem virt0s: 6ás"éle alandna terem ott a mirt0s+L 1B A or előadta levelét s a választ, 6eg, hogy Arága alá sereget nem "áraszt, Valam(g császárral maga nem áll szem*en: Vér se "oly, és meglesz / vagyon oly hiszem*en+ 4lsz'rnyedve mostan az 0ra leg*átra, Rsa Toldi veté a acagány/*őrt hátra, C'lemelte ' lét s hármat előlé#vén @eleszól: L6it "élte I én lesze ott, én, én!L 1D Toldi sem 7zvén el az 0ra "élelmét, Jo**an i"ejezte >ajos egész tervét: )ogyN a ar *émenni, micsoda #om#ával, Társze ere , hintó , inaso számával$ 6inden inas, csatlós, #ecérje, lovásza, .ocsi/, sze érhajtó, / igrice, solymásza, Aalotás, #ohárno , amarás, asztalno : >észen, olasz *őr*en, egy/egy magyar *ajno + 1G 6álhát visz ajándé ;r;gyén ro##antat, / H&nyszót a irályra hiszN Arága sem mondhat, )ogy ;resen jár, mint valamely ó*orgó:

Arany János – Toldi szerelme

.ell so edény, sze rény, g'ngy'leg és hordó+ 4ze et ha réven, ha ereszti vámon PRsászár ajándé a: nem veszi azt számonQ: Cegyver is, amennyi oda ell, *ej0that$ / %zerencse tová**á jel'l aztán &tat+ 1J Tetszős* vala már (gy a "iataljána , =ngerli vad (ze a szilaj tré"ána $ 8e a i időse**, egyre "ejét rázza, % )édervári >ajost e é# za*olázza: L6eg 'vetem szé#en: t0dja/e Celséged, )ogy a cseh irály h(tt vala, mint vendéget$ % ha Te alattom*an (gy ellene t'rnél+++ Sr0lás ez, 0ram, a magyar em*ernél!L 1K LT0dom, a#ám!L szólt ő, / szeme lángot vetve / L:e tan(tson engem sen i *ecs7letre! T0dom azt, és t'**et: 'vetem meghozta: 4l a arna "ogni, ár0ló a gazda: 9tt lesze ! ám "ogjon! @(r ozom egy csehvel, .ardra, ha ell, mindig$ de ha cselt sző, csellel! T0dom én !+ + + s mag0 al etetem meg "őzt' : .oronázott émem 7l ne em ő 'zt' +L

Arany János – Toldi szerelme

13 Ta#sola rá Toldi, az 0ra is t'**en, / Cej' et a véne les;té "élt' *en, 6ost látjá , hova megy: *izonyos veszélyne 8e tanáccsal jo**an ingerleni "élne + 8aliáit / éri / jól megválogassa, 6aga Toldi légyen a irály inassa, %oha szent személyét ne *ocsássa tágon: Celel érte mind ez, mind a másvilágon+ <2 LRsa ide ell *izni! ide rám ell hagyni! =tt ez a nagy ővár: én is lesze annyi / T'** lesze : a vár is, meg az őrség *enneL 6ond Toldi / La volna cs0da, ha *aj lenne!L 4z0tán a névsort válogatá 'ssze: .i legyen olaszna , hány legyen 'lt'zveI .i meg a iséretI ez is a javá*ol: % micsoda mozgással seg(tsen a tá*orI <5 9ttan A#or/>acz"it mind az egész hadna Javalá , az 4ndrét, országos hadnagyna % nevezé a irály maga személyé*eN, Mtasitás&l (m ezt sza*va elé*e: .ét na# egér&tat a irályna adjon, )ogy Arága "elé az jó messzi haladjon:

Arany János – Toldi szerelme

Az0tán t'rj'n *é egyenest 6orvá*a, % azt nézze: mely &ton leg 'zele** ArágaI <1 =gy az egész tervet Pde nem ennyi szóraQ )ajnal hasadásig szedi ott a#róra: )ogy, mint legyen+ + + ez s az+++ ha igy, ha &gy ;t i$ 6eglátj0 a sorján, mine irjam itt i+ Teszi az ind0lást holna#i éjjelre: A or a leventé gy7ljene egy helyre, )ol az olasz g&nyát i i majd "el'lti+ >evelét azon*an a irály szét ;ldi+ << A *0dait mondom: miszerént t0dhassá A római #á#a s t'**i hatalmasság, )ogy >ajos a *é ét milyen o ért *ontja$ .'vet viszi szélyel, szóval is elmondja: 6ásna# egész estig a daliá lel ét$ 4rejét, virgoncát szemen iszemelté $ .ész vala mind r'gt'n, s al onyodás táj*aN Tlt'zni *egy7lte a nagy #alotá*a+ <B :em esett ám 'nnyen olasz 'ltőt venni$ Rsat, #ece és "7ző, a#ocs / ajaj! mennyi$ .i elől, i hát0l hány"éle has(té !+ + +

Arany János – Toldi szerelme

A irály szolgái végre iseg(té + 4gymásra nevette a *ajno o aztán, )ol erre, hol arra &jjal m0togatván$ 6aga Toldi, ám*ár sz(ve zo og jajtól, :em óhatta magát egy sz'rny7 acajtól+ <D Végig nézve magán: Lterem/0ccseL mondja, L6egijed az em*er, meztelen a com*ja$ %e neszi se hangja lé#ti*en a nyomna $ 6acs ána való e r0ha, vagy asszonyna +L % 'ssze;ti sar át, szár/élire csattant: %ar anty0 se cs'rd;lt, harizsnya se csattant L:e *omolj!L acagta a t'**i vitéze 8e még másna# is ám, ha Toldira nézte + <G 6ásna# e*éd tájon .ar#at hegye ormát A "al a eléré s látta za*os 6orvát$ =szony& h7hóval a szoroson menne , 6int málhavivői nagy "ejedelemne $ .ocsis az ostorral #attogat és ongat, .i elől, i hát0l csatorál, 0rjongat$ 6enne , ela adna , 'sszecso#ortozna : Rs0#a rendetlenség ami rendet hozna + <J

Arany János – Toldi szerelme

6indez azért t'rtént, hogy hallja meg a cseh, % irály j'vetelét, ha van őr, jelentse$ Volt is, 0gyan volt ám! so is a dicsőség! 9tt várta >ajost már a tisztelet/őrség / >egalá** négyannyi mint a irály né#e$ Teli a hintó na 0tána, elé*e, 6arad oldalvást is ragyogó láncsá al$ 6egelégedte vónN "ele *arátsággal+ <K Tit on a magyar most egymásra te inget: Viselne al0l mind sodros acél inget, % "egyverre mi volna sze ere ről a#niI 4nnyi csehne ott/helyt z'ld "7*e hara#niI Toldi, hogy a Celség a aratját értse, 9das&g$ de az mond: Lnem! a világért se! 6egtiltom! a szót is, nemhogy az ily harcot$ 60tasson előtt' i i nyájas arcot+L <3 Vgy hát azon egy na# haladána *é én, .eveset ád a cseh olaszos vendégén: >átja, mi had sincsen, csa 0dvari renyhe, Valami szorosan rájo mit ;gyelne+ .ezdte m0togatni, inteni távolról, .ocsis a sze érről, cseh vitéz a lóról, 6int az, i a nyelvet nem érti$ való is: 6ind olasz a csehne még a magyar szó is+

Arany János – Toldi szerelme

B2 8e ivált az olyan sze ere et dongjá , )onnét ihasalna *orral tele dongá , 6ert ez ital .ároly cseh hegyein rit a, Termeszte idővel, most még cs0#án itta [ 8e azért a csehe , mi van a**an, t0dtá , :y0jtogatá is rá a nagy ádámcs0t át$ A magyar ellen*en rázta "ejét: nem! nem! %zomj0 at ingerlé "olytonosan e LnemL+ * 0elnik tá án I;. 1ároly %onos8totta me& a szőlőt. A. !. B5 Végre a irálynál a magyar leventé , 6it m(vel a *orra a cseh, *ejelenté : LJól van! igen jól van! nem ell ne i adni, )anem egyet szé#en vel' ello#atni+L 6indjárt is, etetni mihelyest i"ogta , Slomra ledőlvén, ;gyesen hortyogta , 4gy 'reg hordóval a csehet ellesve: :o hiszN elég is lesz ne i az ma estve! B1 6ásna# is &gy t'rtént, harmadi on szinte, % mindenna#+ %ose volt ilyen &tjo mint e: >ajossal ez a had elmenne világra$ /

Arany János – Toldi szerelme

)anem immár itt van tornyos erős Arága+ Urség a a#0*an válta ozi &jjal, A régi dicse szi , m0togat is 0jjal / % elmondja, it &ton/&t"élen találhat: 6ily drága dolog e mostani szolgálat+ B< 6int egy csillagos ég, >ajos ott *eméne, ?rai, szolgái, so hintaja, méne$ Slommal ez a "ény, e #om#a határos, Rs0#a nyitott szem, száj mind az egész város+ Vala ott császárna szé# nagy #alotája, 9daszállt Arágá*an magyaro irálya, 6ivel maga .ároly "ent la i a vár*an %zellős* ne i ott "enn, ellemese** nyár*an+ BB Aarancsot a császár, s ada engedelmet, Cogadni >ajost &gy$ mint nagy "ejedelmet, )ogy mi hadat sem hoz, eleve is hallván, % az ajándé h(rét maga megso allván+ 6ér"'ldnyire immár a harango z&gta , >o*ogó zászló t0l lom*oso az &ta $ A #rágai érse szót/szólva "ogadja, A város, a céhe , a helyőrség nagyja+

Arany János – Toldi szerelme

BD .i et illendően el"ogadott, s mára %zólit >ajos egy is esti la omára+ %;r'gne azonnal tisztjei, sza ácsi, Versengve a na##al ragyogó *ográcsi$ Arany/ez;st tála , evő/ivó szerszám, A társze ere *ől, nem száz, de ezer szám, % (nyre való minden drága ész;letne A java / *0ro *ól onnan isz;letne + BG .a#0zárás elm0lt: *'rt'n erős Arága$ @enne >ajos irály, mint egy alic á*a$ 8e azért v(gan van / mire is gondolna! / 6intha eszem/iszom, #0ha em*er volna+ Rsászárna azon*an ezt is *ejelenté , 6i*en leli edvét a "iatal vendég, )ogyN ivan és m&lat #rágai 0ra al: % 'vetét ;ldé rá izenő szava al: BJ )allja, megérté, hogy magyaro irálya, 6int már szó"ogadó "ia és szolgája$ )elytállani j'tt a *irodalmi szé en, Adaját is hozva, mellyel adós régen, =dején hát holna#, ha meglátogatja$ Rsászár a )radsin*an egyesen "ogadja,

Arany János – Toldi szerelme

6int h7*ér"izető "ejedelmet illi / Vagy Arága előtte soha meg nem ny(li + BK 6(g a la omán ezt a 'vet elmondta, >ajos$ "oga gy'ngyét aja á*a nyomta$ LJól van$ igyál hát rá!+ + + *ort adjato enne ! )iszN nem azért j'ttem, hogy meg ne jelenje +L Toldi a mar á*a nyom egy arany elyhet, :em *irta, nehéz volt, &gy tartani ellett, 8e azérN megh&zta, tetszett a jám*orna , % L*rr!L mondá i nevét magyar&l a *orna + B3 Jó$ a 'vet elment+ 8e nem is ment t'** cseh A or egész éjjel haza onnan egy seN: 6agyaro a tisztes csehe et leittá Amint #oharazva saro *a szor(tá + 6ago &gy itta , hogy *aja egyne sem lett, 8e azért mind részeg a cseh *arát mellett .i józanon addig nevette, acagta A magyart, m(g elny&lt, #adon vagy alatta+ D2 .iv7l is azon*an "0rcsa dolog t'rtént: Mgy volt icsinálva, s &gy "ord0la 'n ént %orral a nagy hordó #rágai #iarcon

Arany János – Toldi szerelme

Sllta sze erest;l, mint ágy0 a harcon+ @ám0lta 'z'n né#: szerencse, ha láttá , >egt'**je *izony csa szomszédai hátát, / 8e a m0latságra mégseN #anasz odta $ Az0tán egyen int haza álmosodta + D5 Sm a vitézlő rend, a i ivált egyszerN :yelvét *elemártá, nem érte meg ezzel: >egelé** is j'tte a reggeli őr' , Atyja"iát a *or (vánta *elől' + 6int legye az édest, virágot a le# é , )essentve, riasztva, t'meges*en le#té , % #ajtás odva, i, hogyN: acsintva, jele el, T0dt0l adá nyilván, hogy már *izomN e ell! D1 Tette magát, adna az olasz, de nem mer, 6(g a #alotá*ól 0tas(tást nem nyer, 8e nyomon *e ;lde némi 'vetséget, % j'tt egy aranyos tiszt csa hamar e végett+ L6agyaro irályaL / szóla mago nyelvén / LRseh vitéz *ajtársa , tite et edvelvén, 4gy/egy 'reg 0#át adat egy személyre$ =gyato , hogy megj'tt, az egészségére+L

Arany János – Toldi szerelme

D< :osza sisa al mind 0#a helyen éri, Hyomra ivánságát a "ejéhez méri, 6int a "eje, nem "él annyi csomó *ort0l, %őt étszer is aztán, háromszor is "ord0l+ )(re "0t azon*an, a i j'het jő is, 4l ;ldi sisa ját a#0nálló őr is$ A tisztjeI+ + + az alszi *enn a #alotá*an, >ehordva saroglyán, h7s #ince szo*á *an+ DB 6ajd Arága vitézlő céhei sem hagyjá Fész' et, / ő látván el az őrség nagyját$ Ttv's' , ijjgyártó , varga, sza*ó jőne , % vas os daliái a nehéz #őr'lyne + 4ze et a *ajno t7zi nevetség;l: %za*ó nem sza*ad0l me egő hang nél ;l, % ire ami cs&"ság volt a lovag or*an$ / )anem egy is tré"a elcs&szi a *or*an+ DD .éső éjsza a már ny&lt ora regellé, Vastag s;r; "átyla áttetsző le#ellé, 6i or elném0lta Arágá*an a gajdo , % "egyverre sz' ellett minden erős *ajno + Arc0 at ingerlő h7s levegő hatja, %z;leti #áncélon ege &j harmatja:

Arany János – Toldi szerelme

8e *elől izzó/szén levegőt lehellne , T;zel a szem, s magva d'r'm*'z a mellne + DG 6int, ha re edt z0g*ól hegyi #ára "'lj'n, .'d oszlo#a végig hentereg a v'lgy'n, :yoma sincs, zaja sincs$ csa az árnya mélyed, Teszi éjsza á**á, hol elmegy, az éjet: :yom&lna előre a magyaro csend*en Ce ete "olton int, atonás zárt rend*en, Amerre va a** és né#telen az 0tca$ Vezet egy/egy "al át jártas ala0zza+ DJ >egelé** a város a#0it elálljá , )ol az őrálló at mind "e ve találjá , .'t'zi a lá*át és ezeit 'ssze, :oha részegség már jo**an le 't'zte+ O*ren ha vagy egyet d7l'ngeni lelne , Veszi azt is 'zzé meredő "egyverne , %záját t'mi "oszlány és józan ijedség, % elhajtjá , hogy az őrt őrzet alá vessé + DK 6int a na ha ész;l lo**antani várat, % "'ld*en a tolvaj t7z hinte gy' ér/szálat, Az0tán csend áll *é, iszony& m(g ro##an,

Arany János – Toldi szerelme

.i veszni "og, nem "él, i 'l, az "él jo**an: 6agyaro , h&zódván i i a tett helyre, Cojtott #ihegéssel &gy várna a jelre: 9ly tré"a ez, ami ha si er7l, játé $ 8e ha nem: vérontó eleven mészárszé + D3 9tt nagy riadásra jó Arága "'lé*red, @ősz harci iáltás veri "'l a né#et, Fecsegő réz ;rt hang, ro#ogása do*na , 6it "alai százszor ide/oda do*na $ A*la alatt szág0ld a csata vad ménje, Xt 'zi a szem*e láncsa "0tó "énye: Jaj a halló ";lne ! jaj a látó szemne ! 9da vagy0n ! vég;n ! vége ma mindenne ! G2 C0t os az őr;lt né#, egying*en, ijedten, P:em em*er az em*er mi or 'lt'zetlenQ, Javait, "éltőjét 0tcára ihordja, Tnn'n a adályát ci#eli mint hangya+ Tsszecsa#, órjássá, ez az egyen inti Fém;let, és a *ajt arány*aN te inti$ 8agad a h(r: L a#0 odavan! nincs mentség! %ehol egy védő ar$ 'z'n az ellenség!L

Arany János – Toldi szerelme

G5 %o as(tja számát a magyar is 'n ént: =tt terem, ott terem, "0tosó menny ő ént, Hyalogot megsar al, hadonáz gerelyje, )ogy az ijedséget tá#lálja, n'velje+ Fa*ol is: a h0rcolt holmit lera atja$ 8e a vérontást csa (géri, m0tatja, / )anem a h(r jajgát más, távoli vészről: A0sztára legyil olt egy/egy városrészről+ G1 .egyelem/zászlót t7z minden ijedt asszony, >e#edőt vagy a*roszt "0t hogy ia asszon: 4gy r0haszár(tó most az egész Arága, %zedi a né# 'ssze, ami "éltő, drága+ )ősei, é*redvén, mámorosan *&na , Teszi magát némely, nyomoré / s *árgy&na $ .i #araszt g&nyát vesz, i té#i magár0l, Ami vitéz em*ert d(sz(t, vagy elár0l+ G< :em j0ta h(rmondó e"elől a vár*a, % oly távol esi , hogy nem hat oda lárma$ 8e >ajos mond *'lcsen: L:agy ideje menn;n : A;n 'sdi irályság e mi győzedelm;n + )a ijózanodna "élelem/ és *or*0l, @izony egész Arága szem*e reán "ord0l,

Arany János – Toldi szerelme

6ihelyest eszmél, hogy sereg;n maro nyi: Addig ell e dolgot magyarosan "ogni+L GB 6(g szóla, "el0grott sz'gsárga lovára, :y0sztos, aranymentés iséret 0tána, @élelve a dolmány szemezett #áncéllal, Ri"ra h;vely t'mve d'm'c i acéllal+ Jó Toldi seN hagyja tollas *0zogányát, .irályna viszi, mint inas, (rományát: H'ngy'li a "0r ót redves 0tya*őr*e, T l'mnyi viasza cs;ngvén i *előle+ GD )át látjá , mi0tán a a#0hoz érte : Wárva maradt$ nincs 0lcs$ la atja temérde : Cesz(ti *előlr;l vasheveder s szál"a, :agy ala#& szeggel hozzá ala#álva+ Toldi leszáll, nézi: Lhadd emelintem meg!L Alá szegi vállát egyi szelemenne $ Fo#og a ő, a vas$ ro##an az ő csontja$ :agy "allal a sar át, a a#0t leontja+ GG >ajos az őrségne meghagyta, imenve: %en it ne *ocsásson az na# se i, sem *e$ 6égis elillant egy, valamely csatornán,

Arany János – Toldi szerelme

Vagy "al*ól isz'gellt 've érdes ormán, % mi or a császári #alotá*a mente , C'l a márványlé#csőn, a irály és rende : 9tt "&ra odott a iséretN iná*a % hajtja cseh;l egyre: LAráhaL, azaz LArága+L GJ L4jnye! orán jő ezL / >ajos (gy aggódi , LCej;n re el a vész, ha ez *e"0ródi $ On t0dom: a tá*ort hadaim szétverté , )anem erről .ároly h(rt nehezen nyert még+L ?ra szavát Toldi hallá "igyelemmel, % &gy sim(tja csehet #0ha #ergamennel, )ogy csa le alim#ált a lé#cső aljá*a$ H0ta ;té r'gt'n$ *enne re edt LArágaL+ GK 9dalent nem t0djá császári vitéze , 6i *aja+ 4gyi mond: leesett a részeg$ 6ás hittel ajánlja szava *izonyságát: LAzt mondta: *evetté a magyaro ArágátL+ Tetszi ez áll(tás cs0#a é#telenne $ 8'"'li , hogy szóljon: sose szólal e meg$ Van zavar és #atvar: *ejelentsé , vagy neI Az0tán el ;ldte $ nézni mi van *enne+

Arany János – Toldi szerelme

G3 @otját 0ra megett h7 Toldi szor(tja, 80zzad a "ejé*en nagy toll0 *arétja, )alánté i*a vér tol0l amint menne : A ezdete sem jó, vége mi lesz enne ! )árom szo*a t'mve "ényes ala*árddal, %i átoron a 'zt vere edne által, % mi or elhaladta , 'ssze magát zárja, 6int csóna 0tán a vize omló árja+ J2 @ent is, "olyosóin a nagy #alotána , Cegyveres őrálló 'rny's 'r;l állna + .'ze#ett a császár ;l aranyos szé *en, 6int egy 'reg isten, mint ha csa az ég*en+ Ceje "'l'tt na#, hold, so csecsemő angyal .ira va, ivarrva, gyémánttal, arannyal$ .ét oldalon a t(z oronás "ő rend*eN: 6aga nem szól, csa néz: nézi >ajost szem*e+ J5 .eményen >ajos azt ne i visszanézi, Térdet/"ejet nem hajt, sem ő, se vitézi: 6agyaro irálya áll mereven, s hallgat$ Toldi s0sog hát0l: LVágj0 i mag0n at!L %ar át az 0rána nyom odja sz;netlen, %er edez a vér is *előle egyetlen:

Arany János – Toldi szerelme

>ajos, egy szó nél ;l, azt is *izony állja: :éz mereven, s hallgat magyaro irálya+ J1 6i lós azt hiszi, "él, megijedt "egyvert;l: Aedig a oc áját várja hogyan #erd;l, Rsillaga "ord0ltát *izalommal várja: %zerencse! ma #illants a merész irályra+ Rsászár is, el&nván "ar asszemet nézni, 6onda: L4redj, hirn' ! 'zele** idézni: 6i dolog ez, érdjed, hogy szó se j'n aj ánI % nem jár0l előn *e, térdet/"ejet hajtvánIL J< Cennszóval a h(rn' harsogta *eszédét$ 6eg sem hallja *izony cseh irályN cselédét %zemével a császárt nézi eménye**en, 8e aja áról hang egy is el nem le**en+ .ezde a nagy császár zavarodni dolgán, % monda: L>ajos irály! *irodalmi szolgám! >é#j 'zele**, s hódolj, mint 'telességed: Az0tán "oglalhatsz oldalamon szé et+L JB :em szól >ajos, áll csa + / 4gyszerre azon*an )át0l az őrség 'zt moraj, izgalom van+ 6int haladó h0llám, reng *árdja, sisa ja,

Arany János – Toldi szerelme

Végre i"ejlődi a tolongás magva: 4gy harc"i, aléltan, le#ve csomós vérrel, Rsászárja elé rogy, nem annyira térdel, % jajt ny'gve magá*ól, és hányva eresztet, )eves 0nszolásra (gy szólani ezdett: JD L9da egész tá*or! 9da egész ország! )adain N el"ogtá , le'lé , szétszórtá ! )ajnal előtt tegna# *e;t'tt 6orvá*a$ 6i csatát sem állt0n : nagy erő, hiá*a! %o at az ellenség hada hányt "egyverre, %o at a várra*ló , hogy az isten verje! J'n a magyar$ d&l, "oszt$ 'z'n az, temérde $ Rs0da, ha már eddig Arágá*a nem érte +L JG T;stént az ijedség rém é#e alászáll, 6aga is hol z'ld7l, hol sárg0l a császár$ 6ég "el sem ocs0di $ hát ime már most a Arága elestével szalad egy Jó*/#osta+ 4l"ord(tja "ejét, hátra ny'g és jajd0l, 4meli a h(rne ét tenyerét #ajzs0l, .ardját a magyarság verdesi cs'rrenve, 6aga >ajos *;sz én (gy áll vele szem*e:

Arany János – Toldi szerelme

JJ LOrtsem o át, császár, hogy mire h(vattál, 6esszi országom*ól ide "árasztottál$ =tt vagyo ! azt érdem, te "elelj most rája: )ozzon adót másszor magyaro irályaIL :yájasan a császár "ord0l a vendéghez: LCiam! egy tré"áért a tré"a elég lesz$ Vagy, ha harag, sz;ntesd lángját haragodna Rsilla#(tsd *ossz&ját mérges magyaro na + JK LAtya"i h7ségemN, itt a ezem! "ogadd, Os (me, *arát0l mind e irályo at, Városimat (méld, ne is ellen ezz;n : Tr' 's *é ét mi, hit alatt szerezz;n + 6agam ezt oly módon irás*a teendem: )a "ia al =sten nem áldana engem$ )a leány ám "elnő s tetszi "eleség;l: Fád 6orva/, Rsehország szálljon 'r' ség;l+L J3 %zinte ezét ny&jtá >ajos is j0házva+ 8e Toldi s'rényét haragosan rázza: :incs szája/(zére az ilyen *é esség, )ogy a irályo al vér nél ;l megessé + :osza előrántá *0zogányát rájo : L6eghigyéte ti ezt, tizenegy irályo !

Arany János – Toldi szerelme

?rato at >ajost &gy ne szolgáljáto : Agyato *a rontom arany oronáto ! K2 4rre mosolygóvá >ajos aj át vonja: L:o/no, 'reg! cs(nján+ / 9lyan ez! imondja, % megteszi amit mond$ vele mind seN *(r0n : Jo**, ha 'tést mindent gyorsan alá(r0n +L )amar a szerződés, *é e 'tés meglett+ / Az0tán vigságtól harsog minden szeglet$ >ajos ajándé it tornác*a hozatja, 6ivel 'n ént már most, és sz(vesen adja+ K5 9tt három egész na#, három egész éjjel 6&latoz a t'**i oronás személlyel$ >ajos eszét, sz(vét cs0dálva cs0dáljá : @ecs7li 'reggé magyaro irályát: / :egyedi hajnal*an lóra a# és ind0l$ V(gan ocog a had Arága a#0in t&l, .i/ i 'nn'n tettét elmondva, mi része: =lleszti 'r'mmel a 'z's egész*e+ K1 4 #rágai dolgot eresed hiá*a / :em (ratta *izony császár róni á*a$ :em ér edi ezzel a cseh, sem a német

Arany János – Toldi szerelme

Rsa rám ne iáltsa: nem igaz t'rténet! [ 8e hirdeti ám az aranyaj & monda, >ajos e tettét is oszor&*a "onta$ 6elyet ha vala i, #0szta szómra, étel: .'nyv*e is meg(rta =llosvai Aéter+ * <istóriaila& annyi áll, %o&y /a osnak, any a me&sértése miatt, )sak.&yan volt 8zetlensé&e 1ároly )sászárral, s elő%ada már 0orvában $.szt8tott is= %anem ez óval későbben (1>62+ történt. Az örökösödési szerződésnek (%abár nem ily né$mesei alakban+ szintén van némi történeti nyoma. 1ároly .&yanis az a.sztriai %er)e&eket, ezek ismét elsősorban /a os.nkat, másodsorban 1árolyt tették volna tartományaik örökösévé, ma&talan ki%alás esetére. A. !. K< >ajos, &t 'z*en már, valahol megszállott+ %őt azelőtt is, m(g a la oma állott, @ajno it el ezdé szól(tni *e rendre, % it/ it ajándé al le#ni meg, érdemre+ )7 Toldi %zalontát adomány&l a#ta, :agy irha/levélen, #ecsét is alatta, % aranyos *et7 el: :icola0s Toldi$ A deá ját (gy ell magyar0l gondolni: KB )ogy, lévén ez a vár magvasza adt jószág,

Arany János – Toldi szerelme

Ttvennyolc tele is vele járandóság, >ajos azt egészen h7 Toldina irja, 6ind maradé ost0l, 'r' 'sen *irja: C'ldjét, legelőit, s( jait és halmát, 4rdeit és rétjét, vizeit és malmát, )alászó, vadászó, madarászó helyét$ %oha e *irto *an *olygatni ne merjé + KD 8e Toldi 'r7lt is, nem is 'r7lt enne $ @&san aláhorgad "eje, amint menne , >ovaN minden lé#tén szomor&an *ólint, %en ise szól hozzá, sen it meg nem szól(t+ 6int teher, a lóna rázni magát hagyja, :agy teher is ő most, meg az ő *ánatja, 4gyed;l *and& ol, ;l'n az &t"élen, % maradoz, mint holtv(z ";rge "olyam/szélen+ KG 6int "ájdalma eláll t7z*e hozott tagna , 8e ha meg#ihen rá, étszeresen szaggat$ Vagy mint ha i *&ját 'li este *or*an, Az veri "el másna# eser7 mámor*an: Mgy vala most Toldi$ enyh7lt szive, lel e, 6(g harci alandja izgatta, t;zelte$ 8e hogy ezt a edvét egy álma elmosta, .étszeresen "ájd&l Airos a! Airos a!

Arany János – Toldi szerelme

KJ Airos a, Airos a! ez az édes/át os! 6inden"ele éj van, ez az egy világos$ 9tt lehet a h(rnév, cser/ oszor& lom*ja, Fázza "ejét Toldi: Lde ha nem ő "onja!+ + + 9tt ez az élet, s rá 'r' ;dv'sség;l 6ási is: azt mondja: Lde ha nála nél ;l! + + + 6inden egyé* &ton lel e gy'trelem*e A#ad el, mint elvész #ata a "'veny*e+ KK 9h! "olyna e léle , rohanna magát0l, Rsa *;sz e *ecs7let ne állana gát0l$ Airos a lel ével *izony 'ssze"olyna, Rsa adott szó s ál harc szemérme ne volna$ :oha 'nnyelm7en adott szava Tarna $ :oha dévaj cs(nje a daliás arna + 6indegy! lehetetlen$ veséi*e véső Cájdalom ezt mondja: Lde ha éső! éső!L K3 Vgy észre se venné, rendre hogy elhagytá , A sereghajtó is már szinte haladtá , )a legénye @ence 'z;l' nem szólna: Celnéz$ acagástól nincs ami megóvja+ C0rcsa jelenség volt: sárga lován @ence, @encén málha/csomó, a ar egy #etrence,

Arany János – Toldi szerelme

:agy le#edő holmi la#itá a lóra, >átszott is az em*er, meg nem is, alóla+ 32 Terhe alatt @ence mosolyogva izzad, Cogait m0tatja, mindet a harmincat: LJó dolog ám a harc!L még messze iáltja, L.eres ott az em*er, :emzetes &r, látjaIL L>era od most mindjárt!L Toldi riad+ L%zállj le! 6egveszem+L / 4zt hallván @ence sohajt: Lájnye!L 8e mit vala tenniI >era á a gye#re A holmit$ az árát "anyalogva zse*re+ 35 Vala ez négy ván os, egy ócs a deré alj, >ó/va aró, cingom* egy 'ssze/maré al, Vasaló, *őr/lám#ás, "'venyóra, *alta: Arága #iacán ezt a hős"i ra*olta+ 6ost j'vevény &tas szedi majd "el mindet, Vissza reá @ence hiá*a te inget+ / Aari#ája vé nyát érinti a *ajno , % v(ga**an ereszti 0tána a rajna + 31 % :agy"al0*a vidám é#zelete vonta: 9da már nincs messze &j vára, %zalonta$ =smeri *ástyáit, a#0it és tornyát,

Arany János – Toldi szerelme

Vércse 0tán so szor mászta hegyes ormát+ % megriad a ;rtszó oda"enn, &gy tetszi + A do*ogó h(dat elé*e ereszti , C'nn meg az er élyen h7 asszonya várja: Airos a, Airos a / "ész en 7lő #árja+ 3< L4lég is, elég is, / (gy "7zi magá*an / :e em a hazáért harcolni hazátlan / 4leget saslódtam *ecs7letért eddig: )ol ét láncsa "esz;lt, az enyim volt egyi + >ám az oroszlánna van hová megtérhet+ Vár szelide** nőstény réti csi asz "érget: % én a dicsőség*en egyed;l mint "éni\, Aáratlan elégje I+++ 4m*er vagyo én is+L 3B Vgy Toldi sz;netlen győzte magát o al, 8e *izony evésre ment volna azo al$ )a szerelmi t;ndér csalogató é#zet :em hordana egyre ne i *7v's mézet+ %záll oda, száll vissza$ *or(tja Airos át, >e#i *o rosan, mint raj a virágos "át$ )ordván ne i azt a so gy'ny'r7séges %z(v*eli jót, melyne "&lán ja is édes+

Arany János – Toldi szerelme

3D Arra nem is gondol, étség*e seN hozza, )ogy a leány őtet ne szeretné vissza$ Urzi magát *;sz én, t0dja #arancsolhat, :a# az ő szerelme, mire az s;t, olvad, Orzi Airos át is, szerelme zamatját, N 6int a virágN 'n ént "a adó illatját$ 4gy szót vele nem szólt / látni alig látta$ 8e azért egyszer sem j0t eszé*e: hátha+ + +! 3G Rsa ne legyen éső / s nem lehet az, még nem! / )azaérve t;stént Fozgonyihoz mégyen$ 6eg éri Airos át, / t'**i az ő gondja: 6int a selyem*ogár, szerelem*e "onja+ Az0tán lá*ához *or&l a irályna , >essz annyi egyelme #rágai &tjána Az egész *ajv(vást d'nteti d0gá*a / 6it ne i Tar >őrinc! szégyellje a gyáva! 3J >igetes erdő*en, anyarogván hegyne , Vgy 'leli é#ét amaz édes/egyne $ 8er;l/*or0l arca na#os árnyas sz(nnel, 8er;l/*or0l #ajzsán a cseh/"ejes c(mer+ 4gyszerre si oltás támad az erdő*en, >át asszonyi 'nt'st hamar elt7nő*en,

Arany János – Toldi szerelme

Aari#ána rengő do*ogását hallja, % élesen a nőne sza ad egy/egy jajja+ 3K L6egállj!L riad a hős, s nem várva megálltát+ %ar anty0t a lóna , és oldalirányt ád, Amerre si oltás, méndo*ogás halli $ 6int sólyom, az erdőn 0tána nyilalli + 4lő/elő t7nni a lovagot látja, A adoz a *o ron női személy "átyla, .i alélva "e szi ereszt;l a nyergen, % *ágyadozó hangja el/elhal a *er en+ 33 @ecs;letért Aej ó maga t'r, mondatlan, @ár hegyi zord hágón gyors lá*a szo atlan$ C0t a leányra*ló, néz hátra, előre: )átra halálára, el;l egy tar őre+ Tar ő tetején áll hegyi/ra*ló vára, Cél szeme a 6orva, "él a cseh határra: .a#0ján *é"ord0l / s mielőtt *etenné , ?tána *ero**an a hivatlan vendég+ 522 .o#ja vele nincsen, jó ardja nem éri, Hyalog, a lé#csőn "el, mind 7zve iséri$ Vágná is 0tána sz;ntelen a ardot:

Arany János – Toldi szerelme

8e hogy a lányt éri az 'lé*en, tartott+ %zo*ár0l szo*ára mene ;l a ra*ló: Toldi alatt egyszer megs;lyed a #adló, :agy tom#a ;téssel z&zza magát mély*e+ @or0l ne i a na# világtalan éj*e+ 2t3+ik ének T'oldi +ikl*s ezen igen b-sult vala." Ilosvai 5 Fozgonyi Airos a "'ltette magá*an, )ogy megt'ri sz(vét "ájdalmas igá*an, .etté sza ad ám*ár, és ha 'nyez vért is: Celeség7l mégyen >őrinchez azért is+ Toldi *ossz&jára, maga *ossz&jára, %z7zet megalázó lovago cs&"jára+ )alni ha lehetne, oh! halni szeretne: %z7nj'n meg az élet, csa a *ecs;let ne! 1 8e 'nny; halálhoz nincs semmi reménység: Játszi #iros arcán az i"j0 egészség, % &gy védi magát a vir0ló é# élet: %oha 'ngyil osság eszé*e se rémlett+ Sm rózsa lehervad: hervadjon el ő is$

Arany János – Toldi szerelme

Virági leh0llna : &gy h0lljon el ő is$ .ell lassan emésztő szél, 'd, aszály, "éreg: :e i a házasság legyen ilyen méreg+ < >egyen ne i 0ndor, ami másna tetsző, Ami élet másna , ne i életvesztő, >egyen ne i áto , ami másna áldás, :e i nem jegyváltás, de halálra/váltás$ 6enyasszonyi "átyol ne i szem"edője, 6enyasszonyi ágya ne i teritője, 6aga magát százszor azon elsirassa+ + + 4zt ha nem gondolta, ezt érzé Airos a+ B 8e mi or az első ind&lat alá** szállt, .ereste szegény sz(v a "ogódzó nádszált, Azt eresé tit on, éjente/na#onta, )ogy mi 0tán áhit, még ne i seN mondta+ :em érti Airos a, mi vonja @0dára, 4nyh;lve miért vár s gondol ez &tjára$ 6it maga sem sejt ő: arra van a lejtő, 6inden ohajtását édesdeden ejtő+ D 9tt van, i szeresse, ott az, i gy;l'lje: :incs távol, a árhol, maradása tőle$

Arany János – Toldi szerelme

6int az A astyán [ hegy, gri""madara honja, %záz mér"'ldnyir;l is maga "elé vonja+ )add lássa hidegne , vagy lássa *etegne + @;sz én dacolóna , vagy sz(ve/szegettne $ :e szeresse, szánja, mellőzze, 0tálja: U #edig elhaljon / de szeme láttára! * ?é$ies &eo&ra$%ia szerint, mely a "r.nszvik %istóriából szivár&ott né$'nk közé. 0á&nes %e&y a ten&er köze$én, mely minden %a ót s e&yéb közeledő tár&yat ma&á%oz ránt. A. !. G Rsa előtte haljon, a lel ire haljon+ / 8e hát az a nádszál nem le*eg ott, vajjon: )a talán a *ántást a lovag meg*ánta, % édes szerelemre "ord0lna irántaI+ + + 9h te dacos, *&s sz(v, mely halni a arnál, T0dod azt, ár&ló! i van az 0dvarnál$ :yom téged, igen nyom, Toldi lovag *7ne, 6i or a *ocsánat egy szód*a er7lne+ J Fozgonyi is gya ran s;rgeti @0dára, Tr'me *;sz én s;t a leány *&jára, Aranyosna látja "e ete "elhőjét: >átja *enne cs0#án háza emelőjét+ L:o "iam Airos a!+ + + lám, igazán mondom:

Arany János – Toldi szerelme

@izony "iam is vagy, az vagy te, galam*om! Volna "iam hét/nyolc, mindannyi levente: :em hozna reám oly *ecs;letet, mint te+L K Vendége azon*an >őrinc is a házna 4gy;tt az 'reggel hét számra vadászna $ Rilice *&gástól, szerelemtől ráér, :em is azért él/hal, in á** vagyonáérN+ 4zt is eleinte egyesen "ogadta, %zeme, szava incsét "'l#énz;l odNadta, 4rőltette magát Airos a, hiá*an: Vergődheti immár szava hálójá*an! 3 Végre az ind&lás várt na#ja 'zelge, 6ár ezde ;r;lni Fozgonyi ős tel e$ %zomor&n Airos a az &travalóját, Fa osgatta, szegény, halálra valóját+ 6ozd&lta is a nagy társze ere lomhán, Az 0tolsó #ercet mind 'zele* vonván, 6i or a ház régi "al0si gazdája .ocsira ;l, s mellé szé# eladó lyánya+ 52 8e nem vala 'nny7 megválni haz0lról, Fe#es a hir régen, hogy, elmegy az &rról:

Arany János – Toldi szerelme

6ost az egész vidé ;gye"ogyott né#e 4gyszerre, "al0n int tód0lna elé*e+ Tette olyan áldást, sz(vreható dolgot / :o hiszen nem lesz t'**, a világon, *oldog / Rsa századi e**ől rá 'r'met hozzon / Rsa ez az Langyal/szé#, angyal/jó isasszony!L 55 4lro*og a hintó, oda is ér holna#+ %zé# háza @0dán is volt Fozgonyi &rna : Azóta se látta nagy #alota házát, 6i or >ajos atyját, .árolyt oronáztá + 9tt vala Rsá ellen maga is Fozgonynál$ 8e, hogy "ia nem lett, lyánya se t'** annál: .edve/szegetten ;lt "al0n és nőtt mája, 6(g *ele &j lel et nem 'nte irálya+ 51 :em mozd0lt vala még >ajos @0davár*ol, )irdetve alig volt Trencsénhez a tá*or$ 6i or a Celséghez Fozgonyi "'lére, % vitte Airos át is a tiszteletére+ @ezzeg elám0lta : 0dvara mily "ényes$ ?rai, szolgái$ / maga mégsem ényes$ =gazán, nem látszott a ;l'n*ség rajta: 9tt ezdte vel; , hol .eszi*en elhagyta+

Arany János – Toldi szerelme

5< :yájason, előre 'sz'n L=sten hoztátL, @iztatja, ne "éljen, remegő Airos át, .i, mi ént nagy hangos tem#lom alatt járván, Cél szinte haladni, les;lyed a márvány+ 8e csa addig volt ez, m(g 'zele** érte >ajos előtt 'n int meghajola térde $ :em hagyta$ Airos át "'lemelte ézen, % mondá, hogy azonnal *em0tatás lészen+ 5B Cényes #alotá*an 'si Vizsegrádon >a ozott 4rzsé*et még t'**nyire nyáron, 6ely az 0ráé volt, .ároly nagy irályé, 9tt érezte, hogy ő igazán irályné+ 8e "elváltva az &j #alotá*an is tart P6elyet "ia @0dán é#(tteteQ 0dvart, Tvé vala enne jo**oldali szárnya$ 9da ment >ajos *e, s a Fozgonyi lyánya+ 5D Xl vala irályné, >ajos édes anyja, :a##ali termé*en, mivel 0dvar van ma$ 6ellette irályo leányai, 7lve, Cő 0ra é, vagy száz, mind állva 'r7le: 6int a halavány hold, noha sá#adt "énnyel, 4lnyomja az a#ró** csillago at éjjel$

Arany János – Toldi szerelme

8e azért nem 'nnyen hagyja magát egy sem: >o#va elő#illog egy/egy t;zese** szem+ 5G Feggeli ézcsó ja, 'sz'nése mellett >ajos *em0tatván, távoznia ellett, % ott hagyta Airos át, anyja előtt, térden, .i ezét, az é# *alt, ny0jtotta imérten+ 6egrezzent a leány eme hideg éztől, @ár gy'nge, "ehér is liliom szé#/v(ztől$ Hy7r;i gyémántján aj a lehét hagyta, % térdelve, #arancsát elvárta, "ogadta+ 5J Végre irálynéna lágy0lt szeme/éle, Codorodott issé aj a sovány széle: LSllj "el!L %zava nem volt se szelid, se metsző$ Társai t0dtá már, hogy az &j lány tetsző+ Vált vele négy/'t szót, nagy/se*esen érdez$ Az0tán rendelte "ejedelmi vérhez: %zé# Trzsi e mellé 0dvari leányna , .isasszonya mellé a *osznyai *ánna + 5K 6(g az 'regasszony [ 0dvart nem *ocsáta, %zé# 0jja *egyé*e t7je hegyét nyomta$ 8e mi or oszlána , ezdte legott csó on,

Arany János – Toldi szerelme

% ragadá éz"ogva, hossz& "olyosó on :em szól ne i semmit, nem érdezi, szóljon: Rsa vitte se*esen, mint madarat sólyom, 9da, hol tisztán és otthonosan várja A0ha #ehely "ész e, szé# sz7zi szo*ája+ 53 9tt szem*e magával hevesen "ord(tja, .ezeit ét ézzel széttartva, szor(tja, :éz a szeme 'zzé hosszasan és mélyen, )ajolva "elé, hogy aj a odaérjen+ L%zeretle , te leány!L it'rőleg monda, 6i0tán az aj át aja ához nyomta: L4zt, ezt, a mosolygó, csó ravaló szádat / )ozzá szemeid*en az a mély, mély *ánat! 12 L:é em is van nagy *&m, / nem *&! "agyo , ége , %zerelmes vagyo én: szeretem a léget, Az álmot, az árnyat, a na#ot, a holdat: Az elérhetetlent, i seN mondható at! % tit olom a légt;l, a csa#odár szélt;l, A na#t0l, a holdt0l, az árnyt0l, az éjt;l: Fettege álmom*an, elár0l az álom+ + + 8e, nézz ide! nem "áj: egy szisz neN ;l állom+L

Arany János – Toldi szerelme

15 %zólt, s m(g ez 0tolsó szavait elmondta, %zé# 0jja *egyé*e t7je hegyét nyomta$ Airos a si oltott, hogy elveszi tőle, 6osolyogva hátrált a mási előle+ L)agyján!L acagott "el: Lhiszen ez már semmi: Valaha még azt is meg merem én tenni$L % mint nézi r0*intját gy'ny'rrel az 'tves, 6egnézte a cs'# vért, s (zlelte, hogy: Lédes!L 11 Az na#, egész estig, tit át meg is őrzé, %zeretni Airos át Trzse alig győzé: 8e mi or jó/ ésőn ny0galomra térte , Aanasza "elt'rte azt az erős érget+ 9da"0tott hozzá hirtelen az ágy*a, Rse##et se t'rődvén, hogy a sz7z hold látja$ 9da"e ;dt mellé$ csó olta, 'lelte$ Hyenge "ehér vállát #irosra lehellte+ 1< 9tt ne i meggyónta sz(v*eli *álványát: %zereti a "'ldne oronás irályát$ U, icsi né#t'rzs' s "ejedelem lyánya, %zemeit a na#ra, :agy >ajosig hányja+ T0dja mi lesz vége, ám hadd legyen! enne Világa elalszi a va merő szemne $

Arany János – Toldi szerelme

T0dja, >ajossal már i van eljegyezve$ 8e ha nem volna sincs 'zele** a messze+ 1B Airos a azon*an "a adott sirásra, :e i lett sz; sége a vigasztalásra, 6egesett a szive isasszonya sorsán, 6aga álla#otját ahoz elgondolván+ Hondolta, de nem szólt+ Visszás ne i / *átor %zerette, cs0dálta / Trzse hogy oly *átor, :e i ez a nyiltság vált lehetetlenné: Mgy érezte, hogy a világért se tenné+ 1D )anem annál t'**sz'r m&lt el olyan este, )ogy Toldit egész na# nyomtalan0l leste$ >ovago cs'rtetne , daliá , a#ródo : Rsa az az egy nem j'tt, az az egy nem volt ott+ .érdeni szót nem mer+ Sm s;rgeti a#ja, Jegyese, az 0dvar, a menyegző na#ja$ % m(g egy na# a másra g'rgeti ón s&lyát: Rsa az =sten t0dná sz(ve nehéz *&ját+ 1G Toldi #edig ezde, mélylő torony alján 9cs&dni sajongó tetemi "ájdalmán$ 4llene "'llázadt minden ere, tagja:

Arany János – Toldi szerelme

4rejét, mozgását ne i megtagadja+ :em t0dja, mióta, hol, mi o on "e szi $ .'d's é*renlét*ől álom*a mene szi : Slma világosság, sz(n, mozgalom, élet: Rs0#a homály, holt, va , ;res az eszmélet+ 1J )anem, amint egyszer, álmát icserélve, Cesz(ti szemét az ala talan éj*e: Ceje "elett négysz'g na# támad előtte, % em*eri hang és szó árad i *előle+ Toldi "igyel+ >assan mind &jrasz;lemlé A é#zet, az érzet, az eszme, az emlé $ :yers, d0rva iáltás ";leit szaggatja, 6elyne szito , áto , s ez a "oglalatja: 1K LToldi!L / iált a hang / L*ezzeg nagyot estél! 9tt vessz meg, e*anyád! ha még meg nem vesztél+ Ta#adjon a *őr rád, mint assz0 "a éreg$ :edves, *;d's almon egyen meg a "éreg+ %z;ntelen éhség 'zt, élted alig vonjad, Tá#lálja dohos v(z ele#edő szomjad$ 8e ne halj meg$ sőt élj: amennyi elég lesz, )ogy halni ohajthass, hogy (nodat érezd+

Arany János – Toldi szerelme

13 L=smersz/eI :em ismerszI :ézz hát ide$ nézz meg: Jodo áll itt, "ia ama cseh vitézne , .it 80na szigetjén meggyil ola ardod % c(mer*en a é#ét szemtelen;l hordod+ 6ost "ogva vagy, itt vagy az én csa#tatóm*an, A leányra*lás jól ;t'tt i, való*an: 9sto*a! t0dd meg hát, és egyen a méreg: A "ar as, a *árány: egyhasi testvére ! <2 LAzt hallom, erős vagy: nosza hát d'ntsd szélyel %zi la"al& tornyomN vállad erejével$ % h(red az égig *ár, csillago ig szálljon: :osza #ró*álj onnan ire#;lni szárnyon! 9tt vesztél, c0dar, ott! :em "ér"i *ossz&ja Temeti el h(red, de leányzó g&nyja, .i veled a tré"át ezdi erős l&gon: Jer, a#ád gyil ossa te ra*od lesz, h&gom!L <5 Toldi ezét ny&jtá m(g e *eszéd tartott, % egyre hanyatt "e vén, motozá a ardot, 8e "ájt eze sz'rnyen$ ta#intva, so ára Fáa adott, é#en a mar olatára+ Hondolta, deré lesz, menti*en a szóna Tor á*a haj(tni a szidalmazóna :

Arany János – Toldi szerelme

:em *irta "el$ amin nagy nehezet *&ga, 4zt hallva, ri oltott Jodo ádáz h&ga: <1 LOlsz hát!+ + no csa élj is! 'r' re se *ánnám 4mlőm'n az élted tá#lálni ivánnám$ Hy7l'lném a halált ha egyelmet adna, @osz0m éh tor á*ól hamar elragadna+ @ossz&val 'r' re a#csolva leendel )ozzám, deli h7 "érj! mint más szerelemmel$ 4z a LholtomiglanL, / ez a LholtodiglanL: 4lmondod/e, ToldiI nem mondodI ez (gy van! << Van/e mát ád otthonI nődI gyerme ed árvaI %oha nem *or&l az a#ja sirhalmára! Va á s(rja szemét a edves 0tánad, % 'nnye i"ogytával maga is elszárad+ :em, nem! do*ja magát d'gleletes éj*e, :evedet h0rcolja *ordélyo 'lé*e: Tlével a h(red 'li minden éjen: .old0s gyerme id is meg '#i &t"élen!L <B Toldi "elelt még egy tom#a ny'gő jajjal: 4szé*e j0tott a tiszta "ehér angyal, .i ragyogó t;ndér la osa lel éne ,

Arany János – Toldi szerelme

% itől gonosz ármány (gy ;l'n(té meg! Tssze csi or(tá "oga éles malmát, % ha mi "el;lm&lja mostani "ájdalmát, % enyh(ti szerelmét: d;he az, hogyN álljon @ossz&t eme ra*lón s neme/hagyott lyányonI <D Rsehe ne azon*an császári irálya )ada romlásána már végire jára: )ogy esett, mint t'rtént serege gyors veszte, 6ely idegen tá*ort Arágáig ereszte+ % megt0dta elő** is, nagyra nyitott szemmel, )ogy tájára sem ért anna magyar em*er, .ivéve >ajossal az 0dvari "al a, 6ely a rém7lt várost ne i el"oglalta+ <G 6egt0dta tová**á / s mérget, e#ét "orral, )ogy né#e csatát sem mert állni A#orral, :em is ;t 'z'tt meg viadalra szállván, 8e meg az ellenség erején és számán+ 6int szem*e do*ott nyáj, eredett "0tásna , %ar át az ijedség ta#odá egymásna + :yil/, o#ja/s;v'ltés riogatván hát0l, / 8e nagyo** árt valla ra*ló csa#atát0l+

Arany János – Toldi szerelme

<J T0dnilli , a *érce zordon esely7i Wsá mányna előre ezdéne 'r7lni$ Rseh/6orva hegye *en vala ra*ló "ész e >ecsa#ni a v'lgyre idején nem éste : Cogadá a rém;lt szaladó at szem*e, %zor(tottá t7z/v(z ét gyil ós elem*e$ %o at 'nvér; *ől le'léne harcon, %o at el"ogdosta , hogy eladjá sarcon+ <K 4zt hallva cseh .ároly, *irodalmi császár, )ogy allatta (gy "oly gonosz em*ervásár: 6egszégyellte magát, s 0dvara láttára Cogadá eresztes ardmar olatára: )ogy la omán elyhet sz7z aj a nem érint / L)ogy, volna "iam *ár, vagy ro onom vérint: );velyé*e addig vissza seN száll ardom: Valam(g a ra*lót egyig i nem irtom!L <3 Wászlós hada mindjárt, rendeli, *egy7lj'n, :emes, a 'zjóra, mind lóra "el;lj', / .irályi személy*en maga tá*ort járat, 6egv(ni had által minden olyas várat+ Azon*an e harc most mit érde el engem, .i nem a jó császár érdemeit zengemI

Arany János – Toldi szerelme

:e i dicsőség, ha i#0szt0l a "éreg$ / On Toldihoz ismét$ az eny(mhez tére + B2 Jodovna, i es ;dt megtorlani a#ját, Oh/szomjan el'lni nem siete ra*ját$ U maga tit on is á#olta, hogy éljen, @ort ne i, jó ét et, *ocsátva 'télen+ 6ondotta, *ossz&ját halasztja tová**ra+ )add álljon elősz'r hős *etege lá*ra, % mi or a természet d&l/"&l, zsarol 'n int: Hy'trelmeit a or neveli cs'##en int+ B5 Cel is ;d;lt 6i lós hihetetlen gyorsan$ 4reje ész orvos, vére cs0#a *alzsam: Valamint az erdő viharedzett vadja %e*eit egy/ ét na# é##é nyalogatja+ % vele ;d7lt vágya, *izalma, reménye: )ogy e #o ol 0ndo , "e ete éménye: @izony egy óráig sem tartja le "ogva, Rsa erő gy7lhessen e *éna tago *a+ B1 6ihelyest elhagyta "e ;vő szalmáját, .ezdé ta#ogatni *'rt'ne homályát )a valamely *ézárt ajtóra találna,

Arany János – Toldi szerelme

6elyet i"esz(tsen ne ivetett válla+ :em lelt$ cs0#a ő"al, ameddig eléri, @ontani ardjával hiá*a isérti, 6egásni alólr0l (sérti hiá*a: .őszál gy' eré*e van *'rt'ne vágva! B< C'l néz: a s'tétség oszlo#a elnyomja$ %zét néz: "ala által szor0l 'ssze gondja, :em látja, de érzi, merede en, sz7 'n: % el"0tja szemét egy (nos, eser7 'ny+ >et'rli a cse##et: t;relem! azt tartja: )ossz0 időn lé#csőt majd ró ne i ardja$ %zi rázi acélja visszar0gó ő*en / % diri*re/dara*ra sza ad a ezé*en! BB Toldi vitéz áll most ét #0szta maro al, 6egrázza s'rényét riadó haraggal$ 8;he tető#ontján hara# 'n arjá*a, )ogy minden ereje hiá*a, hiá*a+ 4l ell veszni tehát, *ecstelen7l, gyáván! Temetve, "eledve #o ol éjsza áján! Ama mennyországtól ;sz'*én elválva! % mindeze ért *ossz0t / még *ossz0t sem állva+

Arany János – Toldi szerelme

BD 4 or az áldott na#N egy s0gara "olyt rá: %ző e #iros arcát Jodovna lehajtá % leszólt ne i hal an a néma s'tét*e, .ét"el;l a hangot tenyerivel védve: LToldi, "'lé#7ltél: azt 'sz'n'd né em, 6eghozta erődet jó italom, ét em$ Hyil osa nemzőmne ! gyerme e tá#lála: 6eglátom, e jóért van/e *enned hála+ BG T'**et is, oh *ajno !+++ sza*ad &rrá tészle , Jodo elment, s éjjel hazajő, mint részeg: Jodo ot én éjjel meg 'l'm az ágy*an, 6ert nem t0do érted hova lenni vágy*an+ 4s ;dj meg, enyim léssz$ / ha nem a arsz nőddé, P>ásd szé# vagyo , i"j&Q, (vánj szeretőddé$ .incs van e vár*an so $ gyere, v(gan élj;n : Az erő, a szé#ség so as(tsa éj;n +L BJ Toldi csa elsz'rnyed ez iszony& lyányon$ Celedé, hogy csel*ől ily al 0ra álljon, :em is j0t eszé*e, de hiá*a j0tna: Az őszinte *ajno még &gy seN haz0dna+ L6áglyára *oszor ány! heh! a i "eláldott+ + + Várj! a#jala egyszer ezemre!+ + +L iáltott,

Arany János – Toldi szerelme

Os rázta "el ' lét, egye*et sem mondva / 4rre, esely7 ént s;v'lte Jodovna: BK LFothadsz te lovag hát! érzem is a *7z'd: Sm lásd *osz0mat, ha szerelmem el7z'd+ .'nnyen elengedtem a#ám meg'lését, Testvérem eladnám / egy hév 'lelésért: :e ed az mind nem ell:+ + + ! @ossz0 tehát, *ossz0,! 6án ezdve halott vagy, de halálod hossz0$ 4leven rothadsz meg: de magad erested: :em lesz soha másé, ha enyim nem, tested!L B3 4 szó al az ajtót d;h'sen lecsa#ta, V(gasztalan éj*en Toldi vitézt hagyta, Ce ete éj"élnél is "e eté** gond*an+ Az idő jel nél ;l sietett azon*an+ Cényes na# az éjjel dali táncát lejti: Toldi, melyi mási , soha nem is sejti$ A szé# tar a világ ne i egy s'tétség, Trvényzi alatta "ene etlen étség+ D2 6ajd 'r' 's éh/szomj gy'trelmei jőne , @őjtjei mind hossza**, sanyar&** időne $

Arany János – Toldi szerelme

4lőre az ét et meggy7l'li orra, % vissza "anyalodi *izonyos 0ndorra+ .é#zelme Airos án enyh7lni seN szállhat: 4lnyomta az em*ert *enne d;h's állat$ % mennyei lel é*en ha nem esett ár még: .'rnyé ezi azt is őr7letes árnyé + D5 8e mi ezI+ + + #o olna sza ad/e rá tor aI )0ll rá a magos*0l ;sz'g és szi#or a, >át oda"enn lángot avarogni ";sttel, Veri ";lét nagy zaj: az itélet j'tt elI 6int éhes oroszlán 8ániel vermé*en: @'m*'l egyet, sz'rny7t, *'rt'ne mélyé*en, 6egrend;l a szi la *eléje t'vest7l, % mennyd'rgve hat a nagy zsi*ajon ereszt7l+ D1 6eghallotta / ha csa melli*e rezd7lt is / 6ég a it az anyja "'ld/si eten sz7lt is$ 4m*ere a hangra nosza jőne /menne , L.ell lenni / iáltjá / még ott elevenne !L Mtat egész addig irtana a t7z'n, % 'telet do*ván, mit dere ára "7zz'n Toldi az =sten szé# ege alá jő "el, %za*ad levegőjét méri tág t;dővel+

Arany János – Toldi szerelme

D< Től; az egész sort nyom*aN megértette: )ogy .ároly a ra*ló a#0it *evette, Cész é*e Jodo na haj(ttata csóvát, % meglelte h0gost0l már az a asztó"át+ >átta is &t 'z*en / s *ossz&s vala Toldi, )ogy *ossz0ját rajto nem t0dja ioltni$ 6égis elirtódzott szeme ily látványtól: Rs&nya *itón ";ggő szé# i"j0 leánytól+ DB L?gy ell ne i!L mondá Toldi vezetője, L@0ja zsivány volt ez, holta szeretője: ="ja at elra*lott s meg'lé a arján: T(zszerte Jodo nál gonosza** volt e lyány+L Jó Toldi azon*an tá*orhoz elére: >a oma állt é#en, ez na# 'r'mére$ .(náltá , le is ;lt$ volt so ital, étel$ Versent *izony a hős "alatoza héttel+ DD Az0tán császárna sz(ne elé jár0l, F'viden szé# szót tesz mostani sor jár0l: )ogy a neve Toldi, / Toldi, >ajos h(ve$ 6ost e c0dar ra*ló mit tőn vele, (me! LCelségedet / &gymond / én csa azon érem: )add *izony(tsam meg régi jeles h(rem!

Arany János – Toldi szerelme

Valamennyi ra*lón *osz0mat hadd t'lt'm: :evemen ily csor*át ne hagyja e "'ld'n!L DG 6eg'r;lt a császár, a#va/ a#ott rajta, 6ert Toldi nevétől zeng mindene aj a$ @izonyos! a ra*lót ez elirtja sz'rnyen: .eze alá adja serge javát: menjen+ 9tt a zsivány haddal Toldi hogyan végez, Vonatja aró*a, 'tteti eré hez: Jo** az idő "átylát rá visszater(tnem$ Rsa az &tjo *ól még ez egyet eml(tem+ DJ T'rtént, mi or egy szé# ligeten menéne , PRs0da volna, ha nem megesett t'rténetQ, Aari#a/nyer(tés vihog egy *o or*0l: % Toldina a Aej ó csa eli*e "ord0l+ :yerge azonmódon, s minden egyé* szerszám, .ét éz ardja is ott lóg vala nagy #ajzsán$ @ántani Poly vad voltQ száz *rátye se merte: L4m*er vagy!L a hős mond, s csó olta, 'lelte+ DK Xlj "el, lovag, ;lj "el, az o os jószágra$ F'#;lj haza r'#t'n szé# 6agyarországra, )agyd te a ra*ló at, ne eresd a h(red:

Arany János – Toldi szerelme

@oldogságodat &gy még tán 0toléred! 8e, noha szerelme étszeresen vonja: L:em lehet! addig már lehetetlenL / mondja, LValam(g a ra*lót rendre le nem vágom: )ogy cs&"ra ne légye idegen országon!L D3 Várhatja Airos a Toldi megér eztét, :yomhatja "ejével a*la a eresztjét, %zé# szemeit na##al nézheti "ájósra, %(rhatja i éjjel, mint a #iros rózsa: )ős' az 0dvarnál noha jőne /menne $ 4gy seN hoz enyh7lést e szomor& szemne 6ég amelyi távol olyan is, egy szálig: .'zeledvén, az is idegenné váli + G2 :em állhatta tová**: resz etve, #ir&lva, %zé# Trzsine egyszer nya á*a *or&la: L:e nevess i érte szé# Trzsi e, lel em! )a valamit érde , ne itélj meg engem: Vm a leventé , mind harc*ól haza j'tte , >enn, a #esti mezőn, tá*ort is ;t'tte : Toldit az 0dvarnál mégis sose látom$ Fo onom #edig ő, az anyai ágon+L

Arany János – Toldi szerelme

G5 LJaj, te szerencsétlen!L / "elel a *án lánya, L:em ro onod, látom$ itt a "ejem rája$ %zereted, mint én azt+ + + s (nja szerelmedne Annál gonosza**, ha máshoz erőltetne + 8e ne *&s0lj: a "'ld gyomrána alóla =de teremtem, vagy *izonyos h(rt róla$ Rsa valld *e!L / %zegényne szót elle "ogadni+ :em merte, nem t0dta, nem *(rta tagadni+ G1 6indjárt a isasszony ész ;r;gyet "ormál, .ezd nyomozást tit on az egész tá*ornál: Toldina , &gy mondá , "egyvere/hordója, )a vala i, az t0d *izonyosat róla+ % nem ny0gové Trzse "ondorlatos ésszel 6(g szem*eN nem állta jó @ence vitézzel, 6időn a érdés velejét meghallá, =ly egyenes választ teve azonnal rá: G< L)át, érem alássan, anna ez a sorja: )0llt *izony ott a cseh, a ar a #ozdorja, 6agam is vagy h&szat t0dom ela#róztam, Aedig én csa gazdám szemetén tallóztam L LJó, jó!L / nevet Trzse / Lnem az itt a érdésL , >átszott, a vitézne hogy ez a szó sértés$

Arany János – Toldi szerelme

T'**i viselt dolgát elnyelte morogva, Az0tán (gy szólott / 0jra *elé"ogva: GB L:os, hogy ira*olt0 Arága jeles várát$ 6ennyi 'z'n incs volt! cs0#a gránát, s árlát+ .o#jával az em*er singjét ne i mérte / =gaz, hogy a gazdám meg"izetett érte /L Trzsi e még egyszer a szavá*a vágott: L4lhiszem, i"j& hős, nagy daliaságod$ 8e Toldi "elől szólj: hova lettI hol vált elIL 6ire @ence issé *osz0san iált "el: GD L4jnye, hiszen mondom! arra j'v' é#en! / )át *iz az &gy t'rtént, a ar a mesé*en: 4gy rengeteg erdőn hogy lé#ve haladt0n , )át egyszer a "'ld is ráz ódi alatt0n + :ézz; , micsoda ló, mi"éle si oltás: )át a irály lyányát viszi egy nagy órjás$ ?tc0! egyé* sem ell a nemzetes &rna : ?tána ered$ mint az agár a ny&lna + GG L%zor(tá a Aej ó: de a mási győzte$ Fajta! no most Aej ó!+ + + de már megelőzte$ Mta on, &t nél ;l$ v'lgy'n le, hegyen "el:

Arany János – Toldi szerelme

Ameddig az em*er (sérheti szemmel+ % nosza *e"ord0lna oda"enn egy vár*a: 6ire odaértem, a#0 *e volt zárva$ Váltig za atoltam, nem eresztette *é: Azóta se láttam jó 0ramat t'**é+ GJ L)árom egész na# egy &t*a eső csárdán %zomor&n 0ncsorgé , Toldi vitézt várván$ Az0tán a tá*ort siettem elérni: 4jh! a nemzetes &r / van is ott mit "élni! 6eg'lé az órjást, t0dom, egy Ym0 Z nél ;l, Azt a deli t;ndért vette "eleség;l$ %;vei most már mind hercege , irályo : Xtheti a nyomát idevaló lyányo !L GK L% vajon (gy t'rtént ezIL Trzsi e #ró*álá: LCogd ez az erszény, de meges ;sz'l ám rá!L / L6ár hiszen, az órjást nem mondhatom, a volt / @ence "elel / csa hogy maga, lova nagy volt$ A irályleányt is: az/e, nem/e é#enI :em t0dom, / e* volt a eresztelőjé*en! 8e hogy a t'rténet valóigaz$ erre 4s ;sz'm az élő nagy 'r' =stenre!L

Arany János – Toldi szerelme

G3 Vgy @ence az 'tven aranyat meg a#ta, Vergődni Airos át se*ei*en hagyta, 6int lel'v'tt gerle vergődi az aljon$ % it Trzsi seN t0dta mivel v(gasztaljon+ Toldina ezt nyilván hirdeti alandja: :agyo** ne i annál a leg ise** gondja, Srva Airos ához hogysem haza térne, % ezihez *é ;lve, *ocsánatot érne+ J2 9h hányszor, ijesztő éjein, &gy tetszi : )ogy vér*en előtte, "agy*an a hős "e szi , =degen *érce 'zt, elhagyva, "eledve, Végig seN siratva, hanttal seN temetve! 8e megint jő #erce, még iszony&** ennél, 4gy gondolat, amely eser7** mindennél, 6elyhez ama (nt is ny0galomna véli: LOl, él: de világát nem teveled éli!L J5 9h hányszor, a ét sz7z e*elét, ha* hányja! Vajh mitevő légyen a Fozgonyi lyányaI :éha egy/egy tanács ind0l egész hévvel, 8e maga a szóló mega asztja dé/vel+ L)átha *izony+ + + jaj de! / T0dod/e mitI+++ áh de! )át a irálynéna el#anaszolnád/eIL

Arany János – Toldi szerelme

L:em!L "elel a mási , hirtelen és *átran, L>yánya ha volné sem! én árva, anyátlan+L J1 6egragadá Trzse ezeit társána : L=gazad van: *7n itt érzeni a lányna ! =tt csa ez a so d(sz, "agyos és szent #om#a Vagy é#m0tatóna ell lenni na#onta+ :em szólni, de nézni: nem nézni: #ir&lni$ Hondolatot sz(nnel, hanggal elár&lni: % valamit csa sejtsen a irályné róla +++! :em hiszem, élté*en "iatal lett volna+ J< L%za*ad&lás módja ne em immár észen: 8e te oly "élén vagy, leány vagy egészen: Mgy/e, te nem mernél+ + + ily vir0ló or*aN+ + +I @oldogtalan! élj te$ menj te olostor*a! :yersz a irálynétól d(cséretet ezzel, 6át ai ny7g'd*ől, egy szóra, mene szel$ P4lválasztana, ha már hitvese lennél:Q %emmi egyé* &tat nem é#zele ennél+L JB L9h!L / ny'gte Airos a, lel i 'ny7t s(rva+ LAzt az 'reg em*ert nem viszem én s(r*a! :em élne az régen: a remény tá#lálja,

Arany János – Toldi szerelme

)ogy lesz 'r' 'sse, támad 0no ája+ 6ost a egyelemszó "el"&jta reményét, )ogy vissza'r' li háza let7nt "ényét: 9h, e *0*oré al élte is el#attan+ + + ! %z(vemN, rántsa i *ár e éz: odaadtam+ L JD % látva, hogy az ellen, amit sorsa végez :incs menedé "'ldh'z, irgalomért éghez: 4 gy'nge teremtés, Airos a, ezent&l .ezdte magát t'rni a 'telességhez+ 6egnézte merően azt a s'tét #ályát, 6(g szeme a#rán ént megszo ta homályát$ % addig erőltette a mosolyt arcára: %z(vé*e is oly or lehatolt s0gára+ JG 6ire alig látszott eddig ;gyet vetni, 6ost látszi a m0n át szinte siettetni$ )ete óta "oly már / nagy ész;let (mez: 6ind az egész 0dvar ne i varr és h(mez+ Airos a az éj*ől is na##alt csinálna, Orde li "'l'tté** az 0tolsó #álha$ %;r'g/"orog, intéz, maga sza*ja, *ontja: 9h, csa hogy e gondtól csila#odné gondja!

Arany János – Toldi szerelme

JJ Rsa mi or elj'tt a leg0tolsó éjjel, Erjás *izonyosság z0hanó terhével, @or0lt le magános hajadon ágyára, %(rt az el/el"&ló "orrásviz módjára+ LAnyám, jaj anyám!L / (gy sza ad a szó tőle / L6ért elle sietned oly hamar a "'ld*e! Vagy, már ha le ellett ora s(r*a szállnod, 6ért oda nem vitted árva icsiny lányod! JK L9h, mert, ha te élnél, *izony én is élné , Ami velem t'rtént, soha nem t'rténné $ 8e mit tehet a lány, árván, n'veletlen, .emény "ér"ia 'zt, elhagyva, egyetlen! 9h nézz le, te ints le amaz ;dv'sség*ől, % ha van egy *alzsamcse## "'ldi reménység*ől, )a van ott irgalom, egyelem számomra: @oldogtalan sz(vem enyh(tsd ny0galomra!L J3 Os "elimád ozván hajnali mécs mellett, 4nyh;lt is+ Azon*an ész7lnie ellett+ Vidor i"j0 lány á ";lé*e csevegne , 4leven *á*játé az ilyen eze ne + Tlt'zteti immár gondos, ;gyes ézzel, .i i *oldogság*ól lehetetlent é#zel:

Arany János – Toldi szerelme

Azt hiszi, nem ell t'**, csa hogy angyal légyen A menyasszony s mindjárt menyország*a mégyen+ K2 6ég azna# 'r' 's szent "ogadást tőne 9ltára előtt a ereszten ";ggőne $ 9tt van a irályné ragyogó 0dvarral, 9tt Fozgonyi, *;sz én a daliás Tarral+ Airos a icsiny*e hogy holtra nem áj0l, 4rejét 'lcs'nzi ősz atyja hajár0l, L%z(v*ől, szeretet*ől!L / re*egi / hozzá mén+++ Add istenem, e szó legyen igaz! Smen+ / K5 Uszi levélh0llás szomor& sza á*an @allag haza Toldi, t7n'dve magá*an: .i'lé a ra*lót az 0tolsó házig, 6ost, *ossz0ja h7ltén, sz(ve lohad, "ázi + >evele császárna s gy'ngy's adománya Terheli a tarsolyt: jaj de mit ő *ánja! %zemeit cs;ggeszti lova lá*a mellé, 6intha so elvesztett idejét nem lelné+ K1 .érdezni madártól, nem meri em*ertől, Fesz et is a h(rért, resz et is a hirtől$ .i láncsa szegezve rohanna veszélyne :

Arany János – Toldi szerelme

Célve halad szem 'zt a *0dai szélne + :e *eszéld i, *&s szél! haraszt ne s0sogd el! @érci magas visszhang állj eli*e, "ogd "el! :e hallja orán meg ami &gy is éső: 6ily messze sza adta , az a leány és ő! K< @0dára *eérvén, er;lé az 0dvart$ Célre/z0gon "e vő icsi házához tart, )ol @ence 0ratlan henyeség*en várja % is varga a#0sna cincog citerája+ Toldi seN érd sem hall &jságot eze től$ @ár 'h'gős @ence cs0#a jó h(re től, 8e minthogy 0rával szó*a seN mert állni: Aranyait ezdé ravasz0l számlálni+ KB Toldi csa elnézte ne i egyszer/ étszer, Végre nem állhatja: L:osza, hol tevél szert, Te semmire ellő, e t'mérde #énzreIL @ence odany0jtá, hogy emelje, nézze+ LJaj, nagy 0ram! / mondá / sora van mindenne .eresté , nagy 0ram! az a sora enne $ Ahol az &r edves, ott e*e is ellő+ + + 8e hallgato in á** / én semmire ellő+

Arany János – Toldi szerelme

KD Vgy @ence magá*ól iszedé érdetlen )ogy vala i Toldit szereti egyetlen, Vala i, de még i! nem a ármi lány a: .isasszony, az is "ő: *osznya irály lánya! Toldi riadtá*an majd holt/eleven lett: T0dta Airos át, hogy la i Trzsi mellett$ :em volt vele mási I érdezte szorongva: LVolt$ az, i meges ;dt, mina# a tem#lom*a+L KG % nem nézve haragját "'rgeteges éjne , Toldi rohan, szág0ld, mint ó*ori léle $ @ir ozi a széllel @0da nyilt 0tcáin, )avas eső csattog, sistereg orcáin+ 6int a avargó szél azt mit az ég h0llat: Mgy s'#ri alá s "el őt is az ind0lat$ .e*lét a ziman ó meztelen7l járja, Veri nagy h0llámit haja s'tét árja+ KJ 6int "ar as az a lot er7lgeti éhen, .'rm'li a "'ldet és r0gja d;hé*en: Mgy őrzi iv7l ő a Fozgonyi házat, :éma hideg őtől d;h'se**re lázad+ 4l/elrohan oly or s vissza megint &jra, Cejével a "alat d'ngeti és "&rja:

Arany János – Toldi szerelme

Jaj, ha szegény >őrinc most eli*e lé#ne! :e hagyd, 0ram =sten, most esni ezé*e! KK Vgy Toldi *ossz&ját tehetetlen ontá % mire a "'ld vére 'ssze"agyott csonttá, Celvirrada ő is, d;he alá**hagyván, Valahol egy orcsma 0tcai ő#adján+ :em al0dt, zsi**adság nyomta csa el á*a / 9cs&dva, leszállott 'n'n *&s magá*a: 9tt lelte hi*áját nagy *ánata mellett, )ogy sen ire vádat másra nem emelhet+ K3 % érezte, hogy el ell *0jdosnia messze, Ahol az &j #árna h(re/nyomát vessze$ @e7lni %zalonta mord "alai 'zzé, Airos a "elől még álmodni seN t'**é+ A reggel azon*an szélesre iny(lott, Oszrevevé 6i lós, hogy rosz helyen ;l ott Celvánszorga tehát, s haza"elé menve .it látI a Airos a "érjét, vele szem*e+ 32 Toldi el a arta er;lni$ de >őrinc Trvend ne i mindjárt, eze messziről int, Arca ragyog$ Toldit ;dv'zli, iáltja:

Arany János – Toldi szerelme

:incs hova előle mene ;lni, látja+ % >őrinc odaadná ne i lel ét/testét, )(vja, hogy ő hárman t'ltsene egy estét, PFozgonyi most &gy sincs itthon az i"ja al:Q Toldi csa ezt mondá szigor& szava al: 35 L:e h(jj te magadhoz, ne, se ma, se más or$ T0dod/é mit mondtam ne ed a vivás orI )a te rossz0l *ánnál / mit;l =sten őrizzN! / :e h(jj te magadhoz soha engem, >őrinc!L 8e amaz dicse szi s *izony(tja hévvel, 6ily *oldogan élne szé# i"j0 nejével$ >ássa, ta#asztalja: lehet/e már sze**enI / Sm*ár haz0dott is >őrinc, nem is, e**en+ 31 Airos a so at tőn / majdnem lehetetlent, 4lnyomni szerelmét, az első egyetlent$ @;sz é** vala, mintsem t7rne olyan dolgot, )ogy a világ előtt ne legyen ő *oldog$ Az es ; is immár ne i erős gyámol, Az a reménység is mire a#ja számol$ A vérne is a**an lehet egy is része: :em e#e a mézes hete i"j& méze+

Arany János – Toldi szerelme

3< Os ha talán Toldit soha meg ne lássa: @eállhat idővel szive gyógy0lása$ 6arad 0gyan se*hely: megérzi halálig, )a az időjárás omora**ra váli + / %zó nél ;l a *ajno *&cs0t vesz azon*an, )aza érve, Aej ót nyergelteti nyom*an$ 4stig az érc za*lát marja szegény #ára: U ól*a megy a or, Toldi / la omára+ 3B 4gyszer, csa ez egyszer / de mit ér, mit használ! >átni Airos áját / jaj! nem 'vé az már$ Tőle hideg *&cs&t / azt sincs joga venni$ 4gy néma sohajtást / jo** oda se menni+ )átha szilaj vére / de galam* lesz, *árány$ Váljon meg 'r' re / meg, ez egy #erc árán$ .eser7** lesz a or / legyen! azt szomj&zza$ / Vgy ha*ozott a hős: de az 'rvény h&zza+ 3D Airos a szivét is sza#orán d'**enté ?ra dicse vési: i a mai vendég$ Vére/hagyott aj át emelé tiltóra: 8e a *eszéd elhal, nem veheti szóra+ 4gész na# az =stent mind csa azon érte, )ogy Toldi ne jőj'n PhiszN &gy sem igérteQ$

Arany János – Toldi szerelme

% egész na# a sz(vét mind csa azon a#ta, )ogy, ha "elé sem j'n, megre#ed miatta! 3G Az az egy #illantás, amaz első édes, 6arcongló, iszony&, de gy'ny'r7séges+ Fe#eső, 'rvendő, *ánatos és *ánó, Celelő és érdő, viszont szemrehányó$ Tilos, ám*ár *;sz e egy isteni jogra, .árhozatN, ;dv'sségN mennye, s'tét #o la+ .étség*e/esés, hol odavész test, léle : Az az egy #illantás ezt érzeti véle ! 3J 4lm&lt valahára az az egy #illantás: Oszre seN vőn semmit a enyeres/#ajtás, .ine a *oldogság mind nyelvire tód0l, %e hallva se látva so "ecsegő szót0l, Volt idej' lassan mag0 N 'sszeszedni >assan a *eszédne 'zzé elegyedni: LVgy, az idő, termésL / L&gy, a lova , harco /L Ami *el;l "orrong, el"'ldheti arco + 3K Otel/ital 'z*en 6i lós szive zsend;l Vérmes egészségtől, *ort0l, szerelemt;l$ =szi az &j #árért, hogy ihassé érte:

Arany János – Toldi szerelme

:em *ánja, ha >őrinc oda van is értve+ % mi or a szé# asszony, #oharát elvéve, 6árt nevető rózsát aranyos "ényé*e$ 6eg"eledé szinte hossz0 'r' *&ját, Olvezi mit a #erc 'nt0datlan&l ád+ 33 Asztal 0tóján már edv' re la ozna $ % (m, erdei s;ldőt, *;sz e vadat hozna , 6int eleven, ny0jtó/desz ára hasalva, @őre #iros #áncél, szájá*an egy alma+ Tar ne igy;r őz'tt a gazdai éssel, 4sett ne i visszán szelnie *al ézzel: LAddszaL iált Toldi, s el a#ta nevetve: 4lereszté >őrinc, sanda szemet vetve+ 522 A or / nem t0dom én mely csintalan 'rd'g+ A is *or/e, mely*en aja a meg"'rd'tt, Vagy az érzés, a már eltemetett, régi, %&gta Airos ána , hogy ezt mondja né i: LOdes 0ram, mért is tetteti egyelmed, .(méli a jo**ot a *al eze mellettI T0dom én, jól láttam, mire é#es jo**ja: )át a viadal or, az 0tolsó o#jaI+++L

Arany János – Toldi szerelme

525 >o**ot vete >őrinc nagy/hirtelen erre, .é#e v'r'se** lett mint a malac *őre, @al eze meglód0lt a aratja ellen % visszacsa#á a szót, az eredő helyen+ Vért / amitől aj a majd szinte icsattan, Vért "oga a nőne ser eszte legottan$ Fámered egy #ercig sá##adt meredéssel / % nézi vad0l >őrinc Toldit a nagy éssel+ 521 8e hamar / mint d'**ent őze vadon tájna , =szonyát "el"ogván az ijesztő tárgyna , Visszag0r0l mintegy teste 'r;l, s szág0ld, T;s e, *ozót, s7r7 ne i jó ország&t / =ramodé >őrinc egy 'zel ajtó*a, 6ely sehová sem visz csa a *enyiló*a, )onnan egyé* &t/mód sincsen mene edni: A*la on &tcára elle magát vetni+ 52< % mint szeme a #rédán megáll "enevadna , Vesztegel egy issé, cim#ái dagadna $ 8e "0tni ha látja, 'n énytelen ;ldi: Rs'rtet amaz 0tán rettenetes Toldi+ 4léje Airos a 'ny'r'gve le**en, 4sde el 0ráért szé# neje legsze**en,

Arany János – Toldi szerelme

.ezére omolva, mély "e ete szemmel :éz rá "'l, ijedten, érve, szerelemmel+ 52B >átja 'lén 6i lós a szé# szelid arcot: )aragja szivé*ől nyomon elviharzott, % mint "e ete "elleg a lemenő na#tól$ 4gyszerre #irossá hajnalodé attól+ .e*eléhez vonja rejtező orcáját, %zor(tja, 'leli tilos mennyországát, % lehajolván s7r7, 'n"eledett csó ra, .'z*en s0sogását (gy t'rdeli szó ra: 52D LJer! / hévvel, erővel z&d(tja lehellve: LJer velem / elviszle / #ari#ám nyergelve / 9da hol még szellő / na# "énye se leljen / 6egvédle egy ország / mind a világ ellen!L Airos a e szónál vette magát észre, 6int gy'nge *ogár, mely everedett méz*e$ .i*onta ozott és re*egi esdőleg: L@ecs;letét védd meg, oh lovag, egy nőne !L 52G 9tt remeg a szé# nő, / nem ;v'lt, nem jajgat, %egély iáltásra nem nyit zajos aj at, Fesz et, halovány mint a liliom szirma:

Arany János – Toldi szerelme

Jól érzi, hogy ellent állani nem *irna+ Sm Toldin erőt vesz eser7 józanság, Az előtte verdő nemes ártatlanság, .i lovagna h(vja+ + + mintegy maga ellen! @ecs;leténe hogy védelmire eljen+ 52J 6ost látja elősz'r / igazán most t7ne A *ajno elé r&t, rettenetes *7ne, 6ire csa gondolni *orzalom, 0tálság: 4gy szerető sz(vet hogy t'rt meg az álság+ T'rjé hát!+++ riadá / az 'vé is t'rjé : Olve, #o ol minden (njai gy't'rjé ! :agy eser7 *&gás leve *&cs0zása, % ment, hogy soha t'**é Airos át ne lássa+ ,-to+ik ének !%' 4 56-z+-1s*11-l v-l7 .-kott s8.t 9elbont-.: Ilosv-i * (/eánya %alála .tán vette elő , ra költeményét. Az évszám és az első stró*ák erre .talnak.+ 5 Airos a+ + + ez a név! jaj ne em, ez a név!

Arany János – Toldi szerelme

)ogy ti#ra ereszt;l egy *oldogtalan év % 'zel a mási na "ele is már rajtam, 6ióta e dalra 0lcsolva van aj am! 6ég az se merészelt / a #anaszos éne 4nyh;letet hozni az a#a szivéne : 4gy szomor& őre 7lt szárnya/szegetten % néma didergéssel g0**aszta "elettem+ 1 Airos a! leányom is árva leánya! .edvesem egyetlen edves maradványa! .i neved a 'ltő ámai*ól vetted, Anya (gy szól(tván, csecsemő/sz;l'ttet: @aljóslat& névvel j'ttél te világra! 9h, le ne szálljon rád még jo**an is át a, )ogy sorsod azéhoz 'zel(tsen gyász*an, .it é#zetem al ot a Fozgonyi ház*an! < )amar elment tőled, ora előtt ment el, Alig 'smer edvén La is idegennelL$ [ % te nem ismerhetted *&s életed árát: Amaz el#orló sz(v teljes/egész tárát+ %(nyleni / oh, hogy neI már s(nyled anyádat+ % veled egy;tt nő majd a csecsemő *ánat$ )anem, amit vesztél, nem érted egészen: 4mlé telen emlé , egy ;res hang lészen!

Arany János – Toldi szerelme

* @ele t%etetlen !.liskám sz8vre%ató kedves tré*á a. 9-e, kis ide&enA9 szokta mondani )se)semő ének az első na$okban= nem se tve mé&, %o&y mint tőle 9ide&en9 *o& *elnőni. A. !. B 4gy ;res hang! ő! ő!+++ % hol ecset/, vésőne , P6it em*eri vad d'ly" g&nyol teremtőne Q )ol van a toll, a szó m7vészi hatalma, Oletre idézni ami ne ed halvaI! Cogsz (rni magadna róla hi& é#et, Tsszera osgatván so ;l'n emlé et: )anem az a é# már merő idegen lesz$ @oldogtalan gyerme ! a te anyád nem lesz+ D 6i haszna, mi haszna!+++ az a vidor élet, A szé# is a*la *ól is0gárzó léle + 6ely, mint icsi csillag, haj! r'vid 'svényén @eragyogta 'rét, egyed;l 'n"ényén$ Az a omoly érzés játszi edély mellett, 6elyért idegenne is szeretni ellett$ :yilt sz(v, aja és arc, nevető nagy é szem+++ Fóla vetett árnyé : de nem ő az mégsem+ G 8e talán még jo** (gy: legyen in á** zárva,

Arany János – Toldi szerelme

4lőtted az a s(r, edves icsiny árva! Te csa a "elsz(nen, virágain játsszál, >egyen a gyász 'nny7 mely 'r' *e rád száll+ Olj te!+ + + hisz ő jóslá haldo oló száj*ól: L=tt, itt a halál van: vigyé a halál*ól!L [ %oha ne értsd a *&t, mely ide van (rva: Vigy; a te részed, mi 'rege , s(r*a+ / * <aldoklásakor, midőn, )saknem óslati i%lettel, mindnyá .nktól elb,)s,zott, &yermekét is be%ozták, de ezt a *entebbi szavakkal távol8tá el. A. !. J Airos a, szegény sz(v! egyed7l s ietlen 6aradott, hogy Toldi "'lverte egyetlen 6int a virág, melyet zivatar elgázol, .ó adva lehajli , let'r'tten gyászol$ )armat esi: rothad, s0gár ;ti: sorvad, .'nnye csa emészti, szerelemtől hervad: 4 t;zet ama v(z éleszti, nem oltja, 4 vizet áma t7z nem issza, de ontja+ K 6ég aja án a csó , a *7n's, a *7v's$ .i t0dja, mi or lesz anna helye h7v'sI 6ég hitető szóna ";lé*en a zajja: >essz/e idő, vajjon, mi or ezt ne halljaI LJer, jer!L az édes hang csa#ja ";lét: Ljer, jer!L

Arany János – Toldi szerelme

6eleg(ti arcát árhozatos gerjjel: 9h, *&jni, #ir&lni, a "'ld*e s;lyedni, 4lveszni!+ + + de mégis szeretni, 'vetni! 3 )ol vagy ma, vitézlő *átor 'telességI Az, it elő** védtél, maga is ellenség$ )ol van az oltári szent es ; *izalmaI Vm, az erős támasz most egy hi0 szalma$ %zeretni, szeretve, megimádva lenni, % nem t0dva$ *ossz&*ól sz(v gyil osa lenni, % icsit is *ánni, mi az elm0lté lett: )át még az egész, nagy, irtózatos élet!+ + + 52 6inden o ot, vádat maga ellen z&d(t, Os menti, imenti, érte vivó Toldit: .i t0dja, mi rejtett "ogadás gátolta )ogy megnyissa szivét, a or, vagy azolta! % nem volt/e az egész viadal (sértésI+++ @ajno a sz(véne *eteg(tő sértés, )ogy ama j'ttmentne magát oda do*ja, Rsa hogy az oltárnál melegedjé jo**jaI+ + + 55 9h, át ozza dacos, gyerme i ma rancát, )ogy *ossz0ra vette Toldi cseles harcát,

Arany János – Toldi szerelme

Vissza nem 7zé Tart egyenes szava *an, :em volt *izodalma a nemes lovag*an! Tárt arral 'lelni hogyN sietett volna! Azóta mi minden *eh nem (gy lett volna!+ + + % ama é#zelt jóhoz, melyet (gy eljátszott, Olte a halálnál "e eté**ne látszott+ 51 )át még, ha leányi áldozatát méri! 6eddő legyen in á**, az ege et éri$ % visszára viszálván anya/érzeményét, 6eggy7l'li a#ja lehető reményét+ Vm, hős ivadé *an háza dicsőn elne! 4gyezi a *ecsvágy és sz(ve szerelme! Os most t'n re teszi a Fozgonyi házat Vagy eser7 *alsors, vagy 'r' / gyalázat! 5< 4 szó, ez 0tó**i, e imondhatatlan, Vérrel le#i arcát, cs0#a gondolat*an$ %;lyedésén már is megriad, elsz'rnyed: Aj án idegen csó #o olt;ze terjed! 9h, hol van elég 'ny, oltani, e t7zne I Veze elve omli lá*ához a %z7zne : %ze#lőtlen ala ja ne i égő szégyen, % ha mondja is: Lámen,L nem meri: L&gy légyenL+

Arany János – Toldi szerelme

5B :em meri, nem t0dja, nem a arja szinte: T'**é az imádság, érzi, nem őszinte, 6eg ellene *7nét, s nem *irja, 0tálni, )az0di , hogy ettől meg a arna válni+ 6ár "'ldi reménye idealant rom*an: % elvessze hitét az 'r' irgalom*an+++ I Hy'trelmes az élet, a halál rettentő: 6aga egymagá*an viadalmas ettő+ 5D 4zalatt mi t'rtént / a ármi! / a "érjjelI )aza er7lt >őrinc valami or éjjel, %zeretett is volna *osz0t állni d0rván, 8e szólani nem mert, Toldira gondolván+ J'ttére Airos a tal#ig elirtózott, %z(vén a gy;l'lség hidegen (gyózott: 6ost érzi elősz'r, mennyire 0tálja .ine oh *e másra tőn "ogadást szája! 5G On #edig elmégye a messzi eletre, .'vetem *&s Toldit szomor& életre: / :agy"al0*a 6i lós "0ttá*a *enézett, 8e az anya/ as*an most nem lele mézet+ :em gyógy(tja szivét jó anyja *eszéde, 6egszom#olyodi az Ani ó negéde:

Arany János – Toldi szerelme

.omoran eze el r'vid jóna#ot vált, % "'l eresi most nyert szalontai odvát+ 5J Ti, i a hős Toldi 'r' ét la játo , Jó em*ere ! egy szóm van elé** hozzáto + =degen lettem már én azon a "'ld'n, :em is 'smerte rám, ha oda vetőd'm+ Tán az idős*e 'zt még szó*a hozódi L=tt sz;letett, itt nőtt$ *ecs7lete volt itt, .enyere is holtig$ de világra z;lle: .i t0dja, ha lett/e, vagy semmi, *el'lleIL 5K .é#zeletem szárnyán oda visszaterme , % *arangolom a tájt, icsi sá#adt gyerme $ )allgatom a három nyár"a ez;st lom*ját, % tan0lom, amelyne tan0i, a mondát: )ogy tele#edte volt hajd0 .'leséren, @ocs aitól nyerve "al0helyet véren$ Az0tán hogy vetté Toldi jeles várát, H0lya s ezer tallér ;tvén meg az árát+ 53 9nnan a háromszáz / mi or s mezN iránt a )aza, @ethlen, a ét Fá óczi ivánta, Tá*or*a, mezőre, hada ozni hősen,

Arany János – Toldi szerelme

)ogy ro**ana mindjárt, / 'zt; az én ősem+ 8e *é eidőn sem vala ottan *é e: T'r' é volt >i##a, sőt Hy0la vidé e, % hogy el ne ra*olja sz#ahi, #réda/rántó, .ardosan 'vette az e ét a szántó+ 12 9nnan a végháza ostora és réme, Jó Varga 6ihály is hányszor aláméne, .ine a nevével immár t'r' asszony Rsecsemőt ijesztget vala, hogy hallgasson$ A*la on, azt mondjá , (gy szo ta id0gni: L.a#d el, Varga 6ihály! nesze, iste *0ndi!L 6egesett, hogy 6ihály oda ;n hallgatta+ % jó lova nyergé*e se*esen "'l a#ta+ 15 9tt van a %zigettó, ma 0gar, vagy #ázsit, P:oha én is szedtem vadréce/tojásit,Q )ova egy más hajd0 a t'r' 't hordta, Tetemes váltságért adván i gya orta+ %ziget*e ladi ján *e 't'z'tt szemmel Vitte$ soha sz' ni, *olond "eje, nem mer$ Aerdig a széles v(z &gy mega#adt nyáron, )ogy hossz& doronggal evezett a sáron+

Arany János – Toldi szerelme

11 9tt van az Urhalma, [ s még 'zele** szintén Testhalom, a .ender nev; érne mentén$ .isded halom ez már, hor#adva, s;lyedve: @ár t'r' ezrével van alá temetve+ 6ert ott ra atá le, az 't a#itánnyal, 6ár ész diadalmát Hyőri a #ogánnyal, 4gri, @a ó, Torma, Rsizmadia, Jőthe, % Ja a* a most élő Hyőrie előde+ * 0a, a né$ nyelvén2 Strázsa%alom. A. !. 1< Támadt vala @ethlen, ama Há*or 'ccse, Cejedelmi szé *ől hogy 0rát i;sse, Fá óczi "ejére a t'r' 't hozván$ Vele so *0dai, temesvári ozmán+ % mivel, Olesden t0l, "ejedelme ési , =*rányi "ogá "el a t'r' ;tésit$ A or eszelt Hyőri egy ilyen "0r"angot / 8e lan ad ez a h&r: válts0 "el a hangot+ 5 %zalontánál csa#ta 'ssze, Colyt #iros vér al onyatig$ 6egszaladt =*rányi né#e, 6eg sem álla :agy/Váradig+

Arany János – Toldi szerelme

1 4miatt emény harag*an Fágja nyelvét Hyőri Ja a*$ )adnagyo 'zt a leg ise**, )ajd0ság 'zt legdere a**+ < Vesz t'r' cs0hát magára, PVolt elég a csatamezőnQ, .ontyot is 't, tar a t0r*ánt, Aatyolat*ól, #iros "ezén+ B )arcsaszáj& #isztoly ettő % hossz& handsár 've megett$ Aja án, *itang t'r' szó / )amis #énz, de jól #enegett+ D Tá*oron (gy, ló/ eresni, 4gy antárral végig halad: )étezerre, &gy mint egyre, @ecs;li a #ogány hadat+

Arany János – Toldi szerelme

G % hétezer*ől háromszázra / 6ennyi j0t csa egy/egy"eléI+++ >átja, hogy ma győzelemre :incs egyé* 0t, mint a cselé+ J 9tt a .enderér, *izonyság! Fajta innen a Testhalom: 9tt "ehérlett Ali szerdár %átora az éroldalon+ K .'zelé*en egy le"ord0lt Rsolna / szellős tá*ori #ad: Rsolna on ;lt a *'lcs d(ván Os / alatta Hyőri Ja a*+ 3 Váltig mondja @ethlen =stván, Usz hajára emlegeti: Fá óczina e csatával )ogyN lement a *ecs;leti$

Arany János – Toldi szerelme

52 Váltig mondja, hogy az ország Cejedelmet másat iván: Fázza ontyát Ali szerdár, .evéset szól a *'lcs diván+ 55 L6ajd *izony, e légy/csi#éssel Mgy megszéd;lt! alig, alig+ + + Rsa az éjjel rán ne ;ss'n, Cel ne verjen "ris hajnalig!L 51 )allja, mint "él a #ogányság, % visszaoson Hyőri Ja a*: %zalontára, a hajd& hoz, 6egviszi a hallotta at+ 5< LC;rge hajd0 , jó vitéze ! Rs'ndes, álmos az éjsza a: Jól *ehalli , amint ágy&z Féte en a *'l'n*i a:

Arany János – Toldi szerelme

5B L:em s;t a hold, gyér a csillag, .'d*en hamvad #arázs t;z' $ 4lőálmot alszi ott lenn A "'le** nem sz(tott ;sz' : 5D L:osza, hajrá! a t'r' re! :em hi*ázhat merész csel;n : On vezetle , ti 0tánam 6int az árnyé + Jéz0s vel;n !L / 5G A "0tásról én nem egyszer )allgatám a né# 'regét: ="j0 lel em szomjan itta, Tej gyanánt az édes regét+ 5J .ilenc helység / ma már #0szta, %zalontai zs(ros határ: :é#e gya ran tova z;ll'tt, 6(g el'lte t'r' , tatár+

Arany János – Toldi szerelme

5K .eszi, .éza, ét Vásári, Hyara , V(mer, %imon eré , .'lesér, Aanasz / hol minden Tem#lomhelyet jól 'smeré + 53 Os, hami or "0tni ellett, A né# incse: a#a, asza 6ind a vár*an lelte helyét$ / 4 or is volt nagy halmaza+ 12 4 aszá *ól so sze érrel, Hyőri gyorsan alávitet$ 6essze a tart meg er7li, Hy'#'s az &t, az éj si et+ 15 %o vizes rét, so mocsár van A #ogány had háta megett$ %zerinszerte mind aszával Telehányjá az ere et+

Arany János – Toldi szerelme

11 A sás ardja, *0zogánya Fejt halálos, "érnyes acélt$ / :em érdezi a i teszi 6aga Hyőri t0dja a célt+ 1< 6ár s'tétli #itymalatra, )ajnal előtt, éj"él 0tán: >óra szállta , les*e állta Hyőri és az 't a#itány+ 1B 9sztva etté is csa#atjo A t'r' ét szárnya "elől: %záz'tven ló, s gyalog ami @enszor0lt a #ogány elől+ 1D )át csa egyszer, jeladásra Aerd;l a do*, réz ;rt riad$ 6intha ég/"'ld lesza adna Tom*oló zaj, s(vás miatt+

Arany János – Toldi szerelme

1G LFajta, rajta! hozzá, hozzá! Jéz0s seg(ts! Jéz0s ne hagyj!L 8e helyé*ől, a s'tét*en, :em mozd0l a maro nyi had+ 1J Rsattog a ard, #0s a d0rrog, 6intha "olyna *ősz viadal: .ézre h0r olt vad lována Vonszolásán é*red a tar+ 1K LAllah! Allah! itt az ellen! A deré had Fá óczival!L )át megől most nagy/so s7r; 8ar0 re**en, vadl0d rivall+ 13 L6erre "0ss0n , hogy ij0ss0n I C'ld'n is ard, v(z*en is ard! Allah! Allah! már "ej;n re Og*ől szórja le a magyartIL

Arany János – Toldi szerelme

<2 4 or aztán: rajta! vágni! 6int a vetést$ egymás 0tán, %zigeten int és egyen int, Hyőri és az 't a#itány+ <5 %zigeten int, lá#on, éren, 6ásna# is még, sőt hete ig, Mgy vadásztá , &gy halásztá , Olve/halva, mér"'lde ig+ <1 %o , szájá*an iz'ldellő Sr#aszemmel, éhen veszett$ / %zalontánál a háromszáz )ajd0 dolga e é# esett+ 1B )oltig ezért ő et Fá óczi *ecs7lte, @'jttel, imádsággal ez na#ot meg7lte, )ogy megerős(té ingadozó szé ét, % 'thete sz0ltánnal *ecs;letes *é ét+ Vra ilenc #0sztát ne i adományon, Cel is gyara#odta tetemes zsá mányon$ A or emelté a várna erős tornyát, /

Arany János – Toldi szerelme

4z0tán t'** &tas nézze meg a romját! 1D T0dom én / el t0dnám mondani, hogy é#;l 6ező/Hyara és t'** "al0hely 'vé*;l, Tilalma dacára gyara i Aethőne , .it al 0val aztán mago 'zé vőne $ 8e a or e szóna se vége se hossza: =gaz(ts0 r&dját az időne vissza, % hátra"elé három 'rege** századdal Toldi "elől ismét (gy z'ngedez a dal+ 1G 9tthon vala immár, s *ástyáina ormán @&s Toldi na#on ént elnéze mogorván, 6int élemedett sas, it a világ *osszant, %zi láira *ám0l, egyed;l, na#hosszant+ :égysz'g*e er(tett al almas erősség$ )árom "el'l a tájt szegi nagy erdőség, :y&gotra mező s lá#, *e sem is látható$ Ce ete mély v(zzel mossa t'vét La TóL [ * Bé&ibb neve -oronytó, most már kia$adva. A. !. 1J 6ég most is alanta** v'lgyelli az 0tca$ )ol "alait hajdan áro oszor&zta:

Arany János – Toldi szerelme

6egnézheti *izony négysz'g*e határát, .i nem hiszi né em Toldi jeles várát+ 6ellette a Toldi helysége, %zalonta, Cal0si sz7 "'ldjén magát 'sszevonta, .'lesértől "ogva .ender nev; érig: Ttvennyolc tele az, ha igazán méri + 1K .ongó #alotá*an, tágas 'reg cs7r*en, )ol 0nalom #álli , #ó sző/"on, az 7r*en, Vonszolja egész na# Toldi s'tét árnyát, % árnyé nál "e eté** sziv*eli magányát+ 9h mily egyed;l van! igazán most érzi$ :agy/néha szo*áit sorra 'r;lnézi: L4z az asszony háza! ez volna!L sohajtja, % el"ord0l, az ajtót szomor&n *ehajtja+ 13 6ajd er;li azt is, rázárja la atját, / 6int, ine elvitté szerette halottját, A teritő helyét er;lni ;gye szi : )anem a lel é*en sz;ntelen ott "e szi + Vele virraszt ésőn, vele él orán U, @ánattal egy;tt az 0nalom is ránő, :a#, na# 0tán, h(zva mint hóg0ja g'rd;l: Toldi erős válla, s&lya miatt, g'r*;l+

Arany János – Toldi szerelme

<2 Aztán meg ez a nagy, tehetetlen *é e! Téli "a ó sz(n*en, mint vára vidé e, Vagy az a nyir os 'd, mely soha nem mozd0l :a#o óta onnan: sem esi , sem tiszt0l+ :em t7rheti: dolgot! valamit! a ármit! % mintha ez 'tlettől enyh7lne #arányit$ / 8e amely zsá mányra eleven *& rontott, )aj! elmar az attól minden egyé* gondot+ <5 60n á*a mohón a#: rom*ol$ 0j(t, tervel, Vára 'r;l mindent, ami mozog, "elver, :agy rém;letére az 'reg várnagyna , )ogy ne i, mint eddig, #ihenést nem hagyna + Ss/vés, "arag, ár ol, c'l'#'l a jo**ágy$ 8e lass0 a m0n a, előre "0t a vágy % mint gyerme az &ton$ előre i"árad: Rs0#a 'rd'gár a 'rnyezi a várat+ <1 6i*e tegna# ezdett, ma "él*eN hagyatja, Változi a edve, de nem a *ánatja$ 4z "e ete sz(n7 "ala a sz'vetne : Viseli ezt rongyig, virági imenne + / 6ajd téli vadászat 'r'mire gondol, >átva hogy a z&ztól erdő haja ondor:

Arany János – Toldi szerelme

Aata [ rengetegjén, mely még ősi, sz7zi, 6edve, *'lény, "ar as szomszédait 7zi+ * 0ost a na&yváradi $'s$öksé& erde e, de , abb időben na&yon el$.szt8tva. 0edve, bölény ma nin)s, de le%etett a 5I;. században, mert onnan kezdve "elényesi&, sőt Crdélyi&, az én &yermekkoromban is *olytonos erdősé& volt, benne szi&etenkint szórva el e&yDe&y %elysé& irtott %atára. A. !. << Az0tán ez sem ell, riadása vadna : @előle az esti la omá maradna , Rim*ora/csőd(tő hossz& nagy iváso , Vadász társaihoz gy;le ezvén máso + @eny&lna az éj*e, az arany hajnal*a+ St a m0n atevő, isteni na##al*a: 9rca/#ir0lással szégyenli a "á lyá , )ogy eze a táncot szemtelen;l vágjá + <B 6ert asszony is ottan, er;l *e leány is$ Vonzódva magától, de ra*olt zsá mány is$ Cájdalom! azzá lesz a teremtés gy'ngye Amivé mi tessz; , Lmi erőse L+ Hy'nge+ / =mmár az egész tél egy hossz0 tivornya, :incs *enne az éj s na# váltogató sorja$ Arra is a t;ndér i elet ráv(radt$

Arany János – Toldi szerelme

8e Toldi se*éne mind nem hoza (rat+ <D @or*an, szerelem*en noha mélyen gázol, Amaz egy csó mérge el nem enyész százzal$ 9ly or az édes*e *elehal, m(g issza, 8e még eser7**en tér *ánata vissza+ 4zt hogy iszor(tsa, eszeveszett "ővel @&ja erős házán d&l minden erővel$ 6it ne i egészség, er 'lcs, vagyon, élet, @ecs;let, és jó h(r, és 'r' itélet! <G 6ely dolgot az anyja :agy"al0*an hallván, :em *ir erőt venni sz;lei "ájdalmán, C;le a rossz h(rrel hete óta telve, 6intha 'r;lz&gná erdő s;r; nyelve+ =zent is, elé** csa szerető szava al, 6ajd omoly intéssel, majd "eddve, haraggal: )ogy "ia mért nem j'n, soha is, egy szóraI / )7 @ence cselédne egy na#on (gy szóla: <J LCogj *e, 'reg, "ogj *e! nincs messze %zalonta: @osszant nagyon engem ez a mende/monda Arra, it én sz;ltem és már az 'lem*en :evelé isteni igaz "élelem*en+

Arany János – Toldi szerelme

A#ja se volt ollyan / csa ir(gye 'lti! %e a#ja, nagya#ja, se sen ije Toldi$ T0dná csa , amit rá haz0dozni merne ! Cogj *e, @ence$ lel emN té#i az a gyerme +N <K 9da/át meg a vad cim*oraság dőzs'l$ Tenger so italtól 6i lós "eje gőz'l, %zeme *ort0l nedves, te intete redves, 4lőtte ledéren táncol az &j edves+ 6ost @ence ijedten, az i"j0, *elé#e, Toldina ész nél ;l ezt s&gta ";lé*e: LJaj! engem az =sten mára se virasszon )a nem a#ám jő, meg a nemzetes asszony!L <3 Celtámolyodé a lovag, e szót hallván, >átta is a*la *ól$ egy;gy; al almán Treg anyját, amint várá*a *e"ord0l: F'gt'n iocs&dott "eje minden *ort0l+ 6ereven #illantást vete az ivó ra, :agy *or/#ocsolyá ra, odavert ancsó ra+ Fészegen a d;htől s(rva"a adt nő re: % iosont, mint árnyé $ hát0l a lé#cső re+ B2 9nnan eresz edvést lerohant, az ólna ,

Arany János – Toldi szerelme

%zőrire, hátára z' ene Aej óna , % i, az oldalajtón, megeredt "elvágva: Anyja elől "0tván a messze világ*a+ 4zalatt @encével a nemzetes asszony T're edé "el, hogy semmit ne m0lasszon, Ciát igazoltan hogy mielő** lássa: Jaj! látnia sem ell: hiszN elég hallása! B5 9dalent még távol hallja mi ént *őgne , Trágár dala ri ant *0ja dőzs'lő ne , :evetés, áromlás vad0l egymást 7zi, Rsa#ja meg a lé#csőn dohos ital *7zi+ .;sz'*'n 0ndorral tántorodi vissza )a*ozva icsinység: *e nyissaI ne nyissaI )arag a "ájdalmán hogy erőt vesz végre, @el' i az ajtót, s l' i azzal végre+ B1 9tt halavány arccal, hossz0 s'tét gyász*an Sll Pcsa az árnyé a van *el;l a ház*anQ$ .eresi / a sz(ve 'szeszor0l "ájva: .i elé*e sem j'tt, hogy ott seN találja+ :em t7rheti, látván az idegen renyhét, @ossz&ság t'ri meg "el"a adó 'nnyét, Arca #ir0l issé, s arját "'lemelve, @átran, erős hangon, (gy #attoga nyelve:

Arany János – Toldi szerelme

B< L.i, i orcátlan had! ez a "iam vára : :em hagyom a házát, javait #rédára! On mondom, az anyja: el, el! haza innen! Aarancsolom! t;stint ta arodjé minden+ 6egver az =sten még / verjen is az áto / )ogy az én jó jám*or "iamN elrontjáto + )anem anna vége: i, heré , innen! i! Mgy$ hamar, egy/ ettő! ne maradjon sen i+L BB 4gymásra, 'r;l is, zavarodva #illant A cim*ora, látván hogy Toldi elillant$ Cér"ia a hátsó ;sz'*'n, a nő is, 9rr/"intoritással isorolna ő is+ .i i az ind&lást várta elé** mást0l, 8e maradni aztán egy se a art hát0l$ Rsa a várnagy s @ence *&jva egymást váltjá , 6int el;lről mindig hátra ra ott ártyá + BD >átva 'reg @ence, "ia hogyN megh' ent, :osza minden vére s;veg alá sz' ent, .eze gyorsa** még, mint szava, gondolatja: %omnyel7 ostorral, ahol éri, csa#ja+ LTe, te, részeg! orhely! i vagy teI mi vagy teI Jó nemzetes &rna elrontója vagy teI+++

Arany János – Toldi szerelme

)ogy áll a szemedI heI / ne, elől! ne, hát0l!/ 4zt tan0ltad a te vén, józan a#ádt0lI+++L BG %irhatné vala most @ence az i"ja**i 6int icsi orá*an$ nem *irta "el addig$ .'ny, hiszen az csa volt, meg orrte erődés: 8e a hang nem váltott: lett nagy 'reg *őgés+ Rsilla#odé aztán a#ai *0zgalma, 6érsé eli @encét asszonya tilalma, .i előáll(tván várnagyot és szolgát, %zigor&n i érdé "ia élte/voltát+ BJ A or egész estig s hajnal előtt másna# :incs hossza se vége a ta ar(tásna $ 6int a #ohár, mindent mosatott tisztára Ciána , a rosszna , hazaj'ttét várva+ 8e hogy elm&lt egy na#, mási is, a hét is+ Os Toldi sehol sincs, nem hallja hirét is: .0lcsait a várnagy hite alá *(zza, % szomor&an hajtat :agy"al0*a vissza+ / BK @0jdosni azon*an tova Lnádon/érenL ]zte szegény 6i lóst "i&i szemérem$ %z(ve a *enzá#0lt so ronda gy'ny'rrel,

Arany János – Toldi szerelme

Teli so 'nváddal, nagy lel i cs'm'rrel+ 8e maró vádjához a *ősz dac is ott van: Vesztét maga érzi, veszni a ar jo**an, @ecs;letén cs;gg'tt, s anyján, amaz egyen: 8e ha *ecstelen már+++ az előtt is+++ legyen! B3 Mtnél ;li "'ldet so at ő *ejára, 4gyszer *evetőd'tt hogy, hogy nem, @0dára: Aej ó eszes állat, vagy cs0#a véletlen Vitte odaI vagy más: a "eledhetetlenI >átni: ha láthatná! / de nem is óhajtja: )allani: ezt végre óva sem óhajtja$ A h(r, ha ivált rossz, mint levegő, terjed, :ehéz i er;lni hogy *é ne lehelljed+ D2 T0dja Airos áról, s (rja le mint é#et: 4gy iaszott csontváz, *ár idomi szé#e $ )ervadt liliomszál, / (gy hirdeti szerte$ )ozzáteszi s&gva: Lmert az 0ra verteL+ 8e talán a h(r csa 'ltve vala erről 9lyano által, i nem hiszi em*erről, PFit a eset is volt, ha megesett, régenQ )ogy sz(ve sza adhat lel i vereség*en+

Arany János – Toldi szerelme

D5 )arcát ez a léle nemesen meg ;zdte, >o*ogót "elt7zte, rémeit el7zte, 6ost diadalt 7l már szentelt ny0galom*an: Jaj, de a szegény test / a csatatér / rom*an! Virági ta#osva, d(szei "eld0lva, :em éled azonnal, sem so idő m&lva$ @or0lt az egészre enyészetes árnyé $ %zárnyait a léle le**enti, / de vár még+ D1 Toldi #edig érzé, hogy ;t'tt az óra$ .is varga a#0sna egy na#on (gy szóla: L6enj, a#0s, e tollat sisa omról vidd el Tarhoz, a >őrinchez, ilyen ;zenettel: )olna# hajnal előtt 80na szigeté*en >egyen ott, egyed;l, vas 'lt'zeté*en, Velem ott megv(ni életre/halálra$ :ehogy &tcán verjem agyon, e* módjára+L D< 6egijedt a varga s meg'r7lt magá*an: Célt is elősz'r, de *(zott is 0rá*an, Rsi landja ez ilyen lovagi 'vetség, 6ár csa azon t'#reng, hogy módosan essé + Vasárna#i 'nt'st "esz(te magára, >á*&jja hegyén jár, soseN lé# sar ára,

Arany János – Toldi szerelme

Mt 'z*en a hallott szó at *etan&lja, % *átran a vitéz &r szeme 'zé "&jja+ DB >őrincne 0gyan j'tt olyas gondolatja, )ogy e hitvány em*ert "ővel ido*atja, 8e legott megrettent a 'vet ezést;l, Hondolja, tanácsot jo** érni az észt;l: 6ire használhatná e lenyelt 0darcotI / 60tat a vargána nem haragos arcot, 6eg érdi: mi"éle mesterségen volnaI .a#ott válasz 0tán omolyan (gy szóla: DD L@ecs;letes varga, tollát az 0radna Vidd vissza$ nem ez a sora ettős/hadna $ >ovagi t'rvény*en a te szavad semmi: Vidd vissza a tollat: nem "ogo elmenni+L .a#0s eltávozott ilyen ;zenettel+ >őrinc #edig még csa ez0tán sz'rnyedt el$ Toldi sosem ny0gszi , hogy *ossz&t ne álljon$ C;gg élete immár nyomor0lt hajszálon+ DG .'nt'se alá vőn szemes acél inget, Célve az a*la *ól s lo#va ite inget, :a#o ig a ház*ól sehova sem mozd0l$

Arany János – Toldi szerelme

:agy retesz őr(zvén *et'rő gonoszt0l+ Végre a "élelmet nem győzi, nem állja, 6ert az maga magát n'veli, tá#lálja, 6int az 'r' szomj a v(zi/*etegséget$ 6egyen a irályhoz sza*ad&lás végett+ DJ Aáncél*a erősen 'lt'zi az &tra, .étél; gyilo ját az 'vé*e sz&rta, .'ti oldalára legnemese** ardját, Mgy meri megjárni 80na né#es #artját P6ely házo előtt vanQ$ onnan "el a vár*a, Vizslatva szemével, sietett az árva$ % mi or, óra j'ttén, #alotá*a lé#e, @or&la ily szó al a irály elé*e: DK LCegyveres ittlétem meg*ocsássa, Celség! )anem 7ld'z engem *ossz0ló ellenség, Toldi erős *ajno , &ton és &t"elen: Oletre/halálra v(ni a ar velem+ Rsellel, erősza al rávett vala, rá ért, )ogy helyettem ő v( a szé# Airos áért$ V(tt$ a leány nőm lett$ az0tán meg*ánta: Ur;lt szerelemre gy&ladt "el iránta+L

Arany János – Toldi szerelme

D3 >ajos 'sszerántá homlo a redőjét, :em a art elhinni Toldir0l ily dőrét$ 6ég egyszer a dolgot érdezi a#róra, % mi0tán elhitte, omoran (gy szóla: L%e te lovag nem vagy ez0tán, sem Toldi: R(mered a 'nyv*ől ma i "ogjá do*ni, @ecstelen7l a d(szt ma leté#i rólad, Fóla is+ 4lmehetsz+ Fossz *őr'd megóvtad!L G2 % #arancsola egy*eN testőr/ a#itányna : 4l"ogatására, mint &ti zsiványna , Rsa#atot hogy ;ldj'n Toldina e #erc*en, % tartsa nehéz vason, szigor& t'ml'c*en+ Az #edig otthon sem vala m(lő héten, @0jdosi , erdő 'zt, mint *&s *i a réten, 6ely t'ri a nádat rideg 'zvegy &tján, 4gész "al0 sem *ir vele a nagy #0sztán+ G5 Os mint csi asz ordas tél idején, hogyha .;nt a havas tájé merevenné "agyva, >egelőn s erdő 'n *arom egy seN *éget, U t7ri so á a (nos, "agyos éhet$ 8e mi or nem győzi, "al0*a ront *átran, Mtcai őgyelgőt elra*ol arcátlan,

Arany János – Toldi szerelme

Rsecsemőt is néha iragad *'lcső*;l, 6ire a vasvillás "al0 'sszecsőd;l: G1 Toldi azon é#en, hegyet erdőt *&jván, :em t0d erőt venni, nem is a ar, *&ján$ %z;ntelen a *ossz&t éhezi/szomjazza, 8e t7ri ha s&lyos* gy'trelme, #anassza$ 8e mi or a vérszomj ere edi "el;l, @e/*ejő @0dára tit on a vad helyr;l, >est oly or az &tcán, a 80na szerin, vet: )a ezére a#ná valahogy >őrincet+ G< 6ost is az 0tán lés, / m(g a irály né#e )ajtja ;res nyomát erdő s;r;jé*e+ >őrinc #edig é#en tér vissza @0dáról, Vagyis 80naszerre, le"elé a vár*ól+ >ovagi nevéne nem t'ri &gy veszte Ahogy a *iztosság 'r'mét érezte: Toldi *ossz&jától so ideig nem tart$ Jő hát le vidáman, még d&dol is egy dalt+ GB % (me saro mellől Toldi reá "ord0l, Fagadá nya szirton s rá"'rmede mord0l: LJ'ssz velem itt mindjárN 80na szigetére,

Arany János – Toldi szerelme

Vivni: ne iáltson rám egy #0lya vére!L % vonszolta / hiá*a verdi er'l 'dve /$ Rsóna ot a #arthoz talála i 'tve, @edo*á >őrincet mint valamely zsá ot 6aga evedzővel nagy ha*o at vágott+ GD Amint már 'ze#én halad a "olyóna , 4gyszerre nagyot r&g s "elli**en a csóna + 9da te int 6i lós, mellette mi cso**an: )át "oglya i0grott s lemer;l a ha**an+ L@ossz&mN a 80nána nem engedem által: 6eghalsz, nyomor&lt: de az én ezem által!L .iáltá "el a hős, s le*0 ott 0tána$ % "elhozá, mielőtt a "ené re szállna+ GG 9tt az erős *ajno , noha csa "él arral, Mszva eléré a is szigetet Tarral, >etevé a "á 'zt egy szé# tiszta helyen, 6egvárta so áig, hogy jól i#ihenjen$ A or szóla: L:o Tar, itt az idő, vijj0n + )alál ma egyőn ne e szigeten dijj0n , / On csa e szál arddal, te egész "egyver*en: Viadalm0n e é# van egyenlő szer*en+L

Arany János – Toldi szerelme

GJ :éz vala szét >őrinc: a v(zre, az égre, >átja, sehol sen i nem jő seg(tségre, 6eg"0tni hiá*a: 'zelé** jó ardja, Hyors lá*a Toldina , mint a 80na #artja+ 4l*&s&lja magát, elszánja eményen, @átra**á teszi most az 0tolsó szégyen$ )alnia ell, t0dja$ de a reménység is Celcsillan előtte: hátha talán, mégis!+++ GK .ardját senye >őrinc "orgatja em*er;l, %o sz&rást ;gyesen, so vágást i er;l, Toldit e "oná harc majd hozta zavar*a, Jo** ézre csinálván, amit amaz *alra$ Cogat csi orint, hogy csa levegőt sza*dal PVala jártas v(vni hada on ét arddal,Q )irtelen a "egyvert veszi *al ezé*e, % d'"i hónN alatt Tar #áncélja 'zé*e+ G3 %z'rnyet halt+ Az0tán ezde csa aggódni, )ogyN mene ;l gyorsan a sziget*ől, Toldi$ :em volt o a: mert a se élyre von&ló V(z iveré s ott várt csóna a, mint jó ló+ )amar átalhajtá a *0dai részre$ Volt gondja, hogy addig ne er7lj'n ézre,

Arany János – Toldi szerelme

6(g a hegye , erdő *&vóit eléri, )ol az ;ld'z'tt vadN *&s na#jait éli+ J2 >őrincet azon*an szigeti a#ácá P>ehet, onnan/t&l a viadalt is láttá Q, Vér*en/"agy*an, amint "e ;d'tt, meglelvén 4lterjede a h(r egész @0da nyelvén+ 6indjárt "0t az őrség vár*0l, a irályi$ )anem elé** járta Fozgonyi szolgái, ?ro at z'ld lészán a hajó*a vitté , % otthon a nagy tornác "'ldjére letetté + J5 4 #erc*en az ajtó i"elé megny(li P6ely az asszonyház*a vive$ t0dniilli Q, 8'**enve Airos a ;sz'*én ott álla, 4lőtte a "érje iszony& halála+ %i olta egyet csa , mint 'ly7, mint héja, 6ereven, ahogy néz$ maradt szeme héjja, .eze a sz(vére maradott 0lcsoltan, Térdei megt'rte : 'sszerogyott / holtan+ J1 >ett zavar és s;rgés a Fozgonyi háznál, Hondolhatni *izony, ily leverő gyásznál$ .ét ter(tő mindjárN, ét ravatal ész;l:

Arany János – Toldi szerelme

=degen sem állja 'nyh0llatás nél ;l+ 4gész @0da elj'tt nézni, halott látni, Vala mit szegényne , &rna is, ott látni: Fagyog a ter(tő aranytol, ez;stt'l, .'r7lte sereg #a# imád ozi , ";st'l+ J< Fozgonyi is megj'tt .eszi*ől harmadna#, Alig *irja magát, inai ros adna , Jártányi ereje sem vala *&vá*aN, .aron &gy seg(té maga szo*ájá*a+ 8e isz' 'tt onnan, mihelyest nem láttá , Mtat t're a né# sorain$ *ocsátá $ % zo ogó nagy testtel, csa 'nnyei h&llva, %zótalan a lyánya testére *or&la+ JB Rsó olgatta "ejér, hideg;lt homlo át, 6ár *e"ogott szemét$ halovány aja át$ 6ajd nézte so áig, "'legyenesedvén, Ameddig erőt vett s(rni való edvén$ 8e megint ráomlott, csó olta, 'lelte$ Hyenge "ehér ezét eze 'zt t'rdelte$ Vgy m0lt el egész dél, meg a dél0tán is$ 6eg 'nnyezte *izony még a i #ogány is+

Arany János – Toldi szerelme

JD A #a#o , és némely hozzá tartozói 4gy dara*ig nézté , nem a arta szólni, 8e mi or már láttá , hogy t'** az elégnél, 4l a artá h(vni: várjá az e*édnél$ )anem ő nem mozd&lt, nem ;gyelt a szóra+ %em a szentirás*ól a vigasztalóra, Mgy elle 0tó** is elté#ni erővel, A or is azt mondá, dacra emelt "ővel: JG L)isz, nem siratom!+++ árt seN tesze magam*an+ Hy'ny'r 'd'm én csa , edves halottam*an, Fánézni 'r'mmel soha el nem &nné : 6ily szende, milyen szé#! mintha csa al0nné + %ze** *izony ő né em most, mint vala élve$ :e vigyéte s(r*a, hadd marado véle: :em rohad / elteszem téli virágszálna $ )iszen &gy sincs rajta jegye a halálna !L JJ %zólt, nagy 'reg 'nnyén átalmosolyogva$ )anem elsza (tá végre, aron "ogva, >eányát #edig a o#orsó*a zárá , Vele so szé# incset: egész "al0 árát+ 6ásna# hogyN mene a nagy temetés vég*e, :em volna le(rni se hossza, se vége+

Arany János – Toldi szerelme

Hellérthegyi őszál ;regé*e tetté , + % h&szan a nagy szi lát ráhengeritetté + JK 6ég azon éjjel ét tolvaj la atosna P:eve )incz és .0ncz a ét gyalázatosna Q Az vala na# 'z*en ieszelt gaz terve, )ogy az &j sir*oltot gonosz&l "'lverje+ 6enne is, ál 0lccsal, éj"éli s'tét*en, )amar a so zárat inyitottá szé#en, )anem a nagy ővel száz olyan sem *irna: Aedig attól nincs mód *e"érni a sir*a+ J3 6(g eze ott ide/oda té*ne /lá*na , )allá do*ogását s&lyos erős lá*na , >áttá is / az egyi nyom*aN megismerte / )ol a hold egy sar on a homályt elverte+ :osza Lvesd el magad!L lehet azt gondolni: Jaj volna ne i , hogy tetten érje Toldi, / 6ert ő vala, nem más$ it az éji óra )oza edveséhez *&s látogatóra+ K2 Vállait a szirtne alája "esz(té, ,Az nagy *álvány 'vet el/"elemel(té,N % *emene+ @enn ";ggő icsi lám#a égett,

Arany János – Toldi szerelme

6elyet oda zárta lass0 halál végett$ %zomor& "ényt hinte a ét ravatalra, )ol jo**ra "e ;dt Tar, szé# hitvese *alra$ Toldi a o#orsó "edelét "'lvette % maga *or0lt, ny'gvén, a holtra helyette+ K5 L=tt vagy, enyim vagy hát én egyetlen/egyem! );lt #oraid 'zzé óh hadd elegyedjem!L Wo ogá t'rt hangon, "orró 'leléssel, Sztatva szemé*ől nagy zá#oreséssel: .arjá*a szor(tá, sz(vét szive mellé, 4leven t7z lel ét aj ára lehellé, %z(vta, melengette hossz0 erős csó al: % (m / a halott "elnéz, "elriad ily szó al: K1 L)ol vagyo énI+ + + .i ezI+ + +L s mozd&la, "el7le+ Toldi*an a vér is megal0dt, megh7le$ )átra"elé d'**ent sirató helyéről, @ársony al#aga is ledagadt "ejéről+ 8e megN azt gondolja: Lhiszen ez csa álom! :osza álmodj0 , hogy hamar el ne szálljon+L >assan szedi z;ll'tt gondolatit 'ssze: L)átha nem is halt meg, el vala rejtezve+L

Arany János – Toldi szerelme

K< Airos a elé** néz / hordja 'r;l szemét, Ta#ogatja elhalt, merev7lt tetemét, 6otoz a ter(tőn, a o#orsó le#lén$ 9ly or egy/egy sóhaj 'nny(t vala e*lén+ 6ajd szeme a mási o#orsón a ad meg: 4mlé ezeté*en iszony&n virad meg$ % vérehagyott arccal mint halovány viasz Cord&l Toldi "elé s érdi megint: L.i azIL KB Toldi nem állhatja, odaomli térdre, Rsó olja r0háit, ezét, ahol érte, %zól(tja galam*na , édesne , 'véne , %(ri virágjána , sz(ve szerelméne $ L4nyim vagy, enyim vagy, te i másé voltál, .it tőlem ir(gyelt az élet, az oltár, 6ost a halál eze, a "eltámadásé, Sd vissza: enyim vagy! soha, soha másé: KD LJer velem!+++ elviszle , angyalom, a menny*e, Tr' &j életre, *oldog szerelem*e! 6aradj a világna ez0tán is halva: :e em élj egyed7l, ;dvem *irodalma+++L 8e Airos a vissza/rezzene a szót0l, )idegen *orzadt, mint sziszegő igyót0l,

Arany János – Toldi szerelme

.ezeit, mind ettőt, emelé tiltóra, % nagy há*orodással iszonyodva szóla: KG LC0ss tőlem 'r' re, gyil osa "érjemne ! :evét te ne eml(tsd *7n's szerelemne $ Vér van mi 'z'tt;n , a s(r "ene én is: St ozott légy Toldi / és az legye én is!+++L 4l á*0la 6i lós e menny ő csa#ástól, Fohant i va on, mint hegy/ráz0hanástól+++ % Airos a, miatta a nagy ind0latna , Sj&lva hanyatlé ismét le, halottna + KJ 6ire Toldi 6i lós hajnalra magához / % vissza megint tére Airos a s(rjához, )ogy a holta 'zz7l az élőt imentse, % a Fozgonyi háznál valahogy jelentse: Wárva lelé, zárral, a szi lai *oltot$ :em t0dja, mi t'rténtI i tetteI i volt ottI+++ Xl les*en egész na#, aggódva, t;nődve$ Aztán nyom*a elvész rengeteg erdő*e+ KK 6ert, hogy a ét ra*ló végre 'r;lnézett % i"&jta magá*ól a nagy ;res "élszet: Honosz ind0latjo megszállta viszontag,

Arany János – Toldi szerelme

>es ődni a s(rhoz megN vissza osonta + C;lelte az ajtón: csendes vala minden$ @enézte : a holt test ott "e ;dt szeliden$ 4gyi az ajtónál maradott jel/adni$ 6ási a halottat mene "osztogatni+ K3 Tsszeszedé gyorsan, ami *ecsest látott: Az arannyal átt'rt selyem/ és *ro átot, PAnyai jószága vala Airos ána , % ő most ide hozta s(ri #alástjána $Q >eszedé arjáról az arany 's'nty7t, :agyszem7 gyémántost, és so igaz gy'ngy7t O es ajándé át a irály/asszonyna $ .i se győzném árát én mondani anna ! 32 Hy7r;it 0jjáról, nya á*0l a láncot, 6elyen drága 've ezer sz(ne játszott, / Az arany #ártát is, leány ori d(szét Vele temetté el, s anyja letett #énzét+ 6ind ezt, so egyé**el, leter(tett #onyva 6ódjára, 'té a ter(tő *ársony*a$ Azzal odé** állta , gondosan elrejté $ / )anem a gaz m0n a végét seN "elejté +

Arany János – Toldi szerelme

35 6ihelyest a #réda vala *iztos helyen: )ogy az igaz t'rvény nyomára ne leljen, Celz'rgeti éjjel / a#0ján lármázna / A#raját és nagyját a Fozgonyi házna + Toldi vitéz, mondjá , a s(rt ira*olta, U láttá , mi or a nagy 'vet eltolta, % j'tte , hogy a dolgot idején jelentsé , / 6int jó eresztyénhez illő 'telesség+ 31 .iált Fozgonyi &r: Llovat a hintó*a!L Cá lyával előre szalad a so szolga, Jó, hogy 0tóléri az 'reg sietve, 6ert *izony a t'**i halálra ijedne: 6aga is megd'**ent, de meg is 'r7le )ogy az édes lyányát meglátta "el7lve$ :em *&s0l az elvitt 've ért, r0háért: :em adná a világ minden gyémántjáért! 3< 9tt az a#a sz(ve, csord0latig telvén, )ogyan áradott i szemein és nyelvén, :incs szám i*eszélni, seN le(rni tollam, / % ideje, hogy a szót r'vide**re vonjam+ Airos a azon*an nem 'r;lt, és nem szólt, )agyta magát vinni mint egy eleven/holt,

Arany János – Toldi szerelme

%ohajtva csa ennyit re*eg a hintó*an: L9h, miért nem hagyta csendes o#orsóm*an!L 3B 6ásna# a irályna is esett h(rével, Fozgonyi s(r*oltját Toldi hogyN t'ré "el, 6ire a ét tolvaj hiteles *izonyság: @(ró előtt is, lám, es ;vel azt mondjá + % imene országgá$ s&lyos teher alatt, 6egye/is#áno hoz a nagy #arancsolat: Toldi veszett "ar as, had/szer*e, nyomozzá , % élve avagy halva @0dára *ehozzá + 3D )irdete egyszersmind esztergomi érse Toldira nagy át ot, szélyel a 'zségne : >egyen át os minden *etevő "alatja, 6ég anna is, a i házá*a "ogadja, A i *e"ogadja, r'gt'n i nem adja, %za*adon, élet*en, *&jdo olni hagyja$ / 6eg'lni seN véte , sőt érdem eloltni+++ C'ld ha el nem nyeli, hova lesz most ToldiI

Arany János – Toldi szerelme

,ete+ik ének ,1ag on .ajos kir!l ol nag kész2letben, 3ok erős vitézek vannak seregében." Ilosvai 5 A haragos hajnal 'te vérszin 'vet, )ogy >ajost álmá*ól "elveri egy 'vet$ Hyászos levelet hoz, sietős az &tja, 6i van a levél*enI a jó =sten t0dja, 6ert "e ete azon a zsinór, a #ecsét+ @ontsd "el, irály, *ontsd "el: meg'lté az 'cséd! 9laszo 'lté meg, orozva, tito *an, Tnn'n hitvese is részes a dolog*an+ 1 )amar át"0tá az (rás "oglalatját, )amara** a halál sz(ne á*rázatját, >ehanyatlé *&san egy nagy zs'lye/szé *e, A 'nny7 levelet sem *irta ezé*eN+ .'nny; volt a levél, de nehéz a *ánat, 6elyet a**an .ároly ;lde ro onána $ P9lasz herceg volt ez, más nevén 80rázzó$Q Végtére >ajos*ól (gy t're i a szó:

Arany János – Toldi szerelme

< LJaj, szerelmes 'csém, *oldogtalan 4ndre! )át ilyen oronát tette a "ejedreI Jaj! ezérN ellett oly i"ian megváln0n , )ogy 0tolsó légyen az a *&cs0 nál0n I :em is *&cs0 volt az, nem is volt *ánatja: 6ert, mi or ét gyerme a játszást elhagyja % megváli : 'r' reI vagy csa nehány #ercigI Az előtt; mindegy, 'z'n'sne tetszi + B J0t eszem*e, oh j0t! szende mosolygásod: Te valál a Ljám*orL, én voltam a LvásottL$ 4mlé szem szavadra, sző e szé# hajadra, Ce ete szemedre, tetszetős magadra, 6i or atyám elvitt, játszani is társat .is leányt igérve / igen, 'lő nyársat! Vitt, hogy n've ednél a irályi szé re, A ná#olyi trónra / igen, mészárszé re! D L6it használt a gy7r;$ melyet a h(v anya, )ogy acél ne járjon, az 0jjadra vonaI 6it az egész *7*áj, cs0daté ony varázsI % a minden varázsnál jo** anyai tanácsI+++ Ce szel, temetetlen / ha csa el*0 ásod )elyén idegen éz a "'ld*e nem ásott$

Arany János – Toldi szerelme

.i "ogá *e szemedI i siratott végigI+++ 9h, ez iszony& *7n "eljajd0l az égig! G L:em sza*lya, hegyes tőr: gyalázatos zsineg Vete véget$ orán, i"j& éveine ! :em világos na##al, hanem éjjel, orv0l, 6egejtve, icsalva h7tlen női ar*0l! Johanna, Johanna, át ozott "eleség! / :em "eleség: *0ja, rothasztó "eneség! / )ogyha ezérN =sten, s arom meg nem *;ntet: :incs t'** a világon, megtorlani, *7ntett!L J Vgy 'nte i >ajos, hogy t0dtára esett, %z(ve telijé*ől valami eveset, 8e azért *&s gonddal tele maradt sz(nig: %o á lesz az, mi or *ánata megsz7ni + Azon*an a rossz hir, s i a rossz hirt hozta, 6inden élő lel et nosza "elriaszta! Celz&d&l @0davár, mint a darázs/"észe $ ?ro ért, >ajosért élni/halni észe + K Wend7l a so aság, a h(rt adja/veszi, .it elé** s tová** lél, t0dja/eI érdezi$ %o már 0gyananna *eszéli negyedszer,

Arany János – Toldi szerelme

A itől maga is hallotta nem egyszer+ 4z lovát eresi, szalad az nyergelni, 6intha már egyenest harc*a éne menni$ Rs'r'g a ard, #áncél, "enyeget a lándsa: L)á*or0! há*or0!L a né# riadása+ 3 :em so á @0dáról, széles haza/szerte, A hadra/h(vó ard "ejét "'lemelte, 6ajd 'si szo ással: mártva meleg vér*e, 6ajd (rva #irosan irályi levél*e$ % valahol átvitté , valamerre mente , >őn há*orodása minden rangna , rendne : Aa# a #a#i szé en, nemes a nyereg*en Cesti a 'z's gyászt "e ete szine *en+ 52 Azt tartá a levél, hogy *izonyos na#ra / >egyene "elgy7lve @0dán, %zent/Ja a*ra+ =dő 'z*en a vas minden"elé d0zzadt, F'h'g'tt a ohó, a #őr'ly is izzadt$ 4 e, *oronást0l, *etegen heverne : 6ásra ell az acél, gyil os hadi szerne $ )adi hirtől h(zi a #araszt a h7s'n: 8e meleg a m7hely, *ár a na# ne s;ss'n+ 55

Arany János – Toldi szerelme

>ajos is mindegyre ész;léshez látott, Rsa hamar elhagyta "ényes Visegrádot, )ova édes anyját látogatni volt "el, .'lcs'n's #anasz*an nem so idő m0lt el+ 6ost @0dán szé elve, éjt/na#ot eggyé tesz, @&/el"elejtés7l ezer dolgot végez: Tart tanácsot$ ir, vagy csa#ato at szemlél, :incs olyan idő#erc, i*eN dolgot nem lél+ 51 Os már a irályi hada egy dandárja @0dai vérmezőn az ind0lót várja, Wászlói lo*ogna eleti szellő*en, >iliom virággal tele(rva *őven+ @;sz e nya át a str0c magasan "elhordja, Aranyos #at óját orra 'z'tt tartja, 6ellőle a négyes szalag seN hiányzi , A ettős ereszt is "odorodva játszi + 5< A irály madara s liliomi mellett A vezéri zászlót lengeti a szellet: 87lt #aizs a c(mer ét "ejér galanddal, 4 "'l'tt oronás, szárnyas ez;st angyal+ )édervári .ont az, / 6i lós "ő#ohárno , .it >ajos vezér7l ada e dandárna $ % hogy az ind0lásra nem hiányzott semmi: >ej've a irály, től; *&cs0t venni+

Arany János – Toldi szerelme

5B L:em járatlan &t az, ismeretlen vadon, )ova ne te / &gymond / ind0lásto vagyon: 6ente %ztiriána és Hy0la/Vásárna , )ol vitéz szomszédim nyilt aro al várna + Amerre ti járto , azt a "'ldet ott a 6agyar had, "iaim, másszor is ta#odta: )ova im e str0co mostan vezérelne , 9tt lenge t0r0lja dicső nagy 4telne + 5D LOrte ?diná*a, 4tele halmára, 6ost is áll a tetőn régi mesés vára$ @al"el;l a tenger s A viléja [ marad, 4szete *e hozván ama jós madarat$ A or vette magát a mocsara né#e / )ol ma &gy "ennhéjáz / v(zi Velencé*e: .er7ljéte , mondom, e mocsárt s la óit, V(zne és szárazna étszin7 cs&szóit+ * Ide&en %elynevek le8rásában, né$ies m#nél, nem követtem se az illető nyelv ort%o&ra$%iá át, sem e&észen a ma&yar kie tést. <a&yék ra ta némi ide&ent, $éld. a )Dt nem 8rtam kDnak, D annyit mindenki t.d, D va&y az olasz &Dt dzsDnek, mert na&yon elr,t8t a a neveket= de már a E.Dt kvDnek 8rom, s a %an&zókat ékezem. A. !.

Arany János – Toldi szerelme

5G L)anem Aád0á*a &tato vegyéte , A szegény vers 'ltőt el se "eledjéte , .i, midőn 4telét istene hez mérte, .icsi*eN hogy máglyán nem la ola érte+ Jo**"elé marad egy v'lgyi ies róna 9tt "e szi 6ilanó, 6ánt0a, Veróna, 6elye nagy 4telét most is emlegeti , %oha, m(g világ lesz, el sem is "eledi + 5J LA or más idő volt: de ti most már *é én Járto 9laszország innetső vidé én$ %or*a jő Cerrára, Caenza, Fim(ni, )ol az &t a tenger#artra "og levinni+ Valahol &tazto , valahol át elte , Azt ne halljam én, hogy *ántsato egy lel et, Vagy sarcot vegyete , vagy ragadozzato !+++ Os szent oronámra szennyet ne hozzato + 5K L8e mi or a Trontó vizén áthaladto , J0sson eszete *e, hogy :á#oly*an vagyto ! 9tt A vila vára "ogad, a hegyen t&l 4llenséges "'ld'n visz az &t ezent&l+ 9tt a s'tét zászló i*ontva dagadjon, 6elyen irva 'csén halál/ é#e vagyon!

Arany János – Toldi szerelme

Vitéze , "iaim: *(zom ti*ennete ! =sten vezéreljen+ Jó 0tat+ 6enjete !L 53 4zt hallván a tá*or lel esedve iált: Oltesse az =sten, éltesse a irályt! Wend7l a zeneszó, ro#og a had lá*a, Cényesen igyózi g'r*e v'lgy tor á*a+ A irály ellen*en visszament @0dára, )ova országgy7lést rendelt Aéter/Aálra$ :em lesz ott (mélve seN csa#at, sem 'ltség: 4gy hang lesz a gy7lés, a**an semmi étség+ 12 6ás"el;l az 0dvar, irályné 0dvara, Fégi Vizsegrádon gyász*a mer7l vala, 6ert mostan az 'zvegy / .ároly nagy irályé / 9tt tartja la ását, 4rzsé*et irályné+ Vizsegrád, Vizsegrád! hol hajdani "ényedI 6agas "ellegváradI #arti é#(tményedI 80na#art hosszá*an erti é ességedI 6ér"'lde re ny0ló, #árd0cla ta nyé edI 15 9tt, hol négy irályna azon idő táj*aN 6eg"ért volna minden 0dvari #om#ája, 6eg sem t'ltve *izony negyed"élszáz termét:

Arany János – Toldi szerelme

6ost ró a"i s0nnyog, ássa icsiny vermét+ :em néz le evélyen a 80nára a#0, @el;l is a z'ld tért gaz veri "el, la#0$ 9da van a lé#cső márvány *;sz esége: :yolc egész nagy 'lnyi #azar szélessége+ 11 % a négysz'g; 0dvar eme lé#cső "elett, :egyven lá* magasan / hej! az is oda lett, :em ragyog a "'ldje márvány ira ással, :incs *eárnyé olva illatozó hárssal, :em is veszi 'rny;l nagy #alotá szárnya, %záz meg száz a*la al a ies 80nára$ 6aga a oronát "éltő hegyi "észe , Az is 'sszeomlott, let'ré a vésze + [ * A ré&i ;ise&rád le8rását Flá% 0iklós .tán adom, amint mé& ő látta. A. !. 1< 8e mihaszna *orong rajta é#zeletem! %irató dalommal "'l nem é#(thetem+ / :o s hát, a irályné vizsegrádi háza 4ndre herceg 0tán 'lt'z'tt mély gyász*a+ 9ttan a csillámló "ejedelmi #om#a @;sz e á*rázatját "e eté*e vonta, % a *&, mintha 7lné irályi ;nne#ét$ Celvette magára legsze** 'lt'zetét+

Arany János – Toldi szerelme

1B )allván a gonosz hirt$ seregesen gy7lte .irályné asszonyhoz nemes &ri h'lgye , )ajadon és 'zvegy, és ine a "érje: Cő/"ő rangot visel, "iatalja, vénje+ Járta hossz0 sorral a nagy #alotá *an, Vete edve mintegy szomor& #om#á*an, %za#or(tá versent a irályné jajját, )angosa**á téve szózato "ájdalmát+ 1D %zámtalan so gyertya, mint egy/egy sz'vétne , )ó"ejér viasz*ól, éjjel/na##al égne , % nagy 'reg harango , virradattól estig, A tornyo "alait szinte megre#eszti + Vége/hossza nincsen a gyászos menetne : 6indenna#, azt vélnéd, egy irályt temetne , 6ondati mindenna# *&san zengő mise, / Annyi #azar #om#át nem látott sen i se! 1G 6aga a irályné, "'ldig gyászr0há*aN, 6indenna# misére megy a á#olná*a, 6ely a #alotá 'zt áll vala 'zé#en, Feme é#(téssel, a várhegy t'vé*en+ .old0so , szegénye , "'lemelt s;veggel,

Arany János – Toldi szerelme

Hy;le ezte oda minden áldott reggel, A irályné #edig alamizsnát oszta, .i 0tán a so #énzt három leány hozta+ 1J Azelőtt sem sajnált 0gyan ő "elsége Ada ozni *őven =sten/dicsőségre: 8e most adományát t(zszeresen adja, )ogy legyen istennél t'** a "oganatja+ .lastrom emel edi , "ényes tem#lom é#7l, :e iméljé , &gymond, teli az 'vé*7l$ J0t is a**ól minden #a#na és *arátna : Az =sten szolgái sz7 időt nem látna + 1K 8e mi or *evon&l éji rejte é*e, :em hagyja ny0godni véres m0lta é#e: Usz "ér"i vonagli ágy ár#itja megett, % haldo olva h'rgi: Lgyerme ért gyerme et!L Wács Celicián az, 'veti családja: U et hossz0 sorral a irályné látja+ %zomor& az eset, miről egy idő*en Weng vala *&s éne lant*an, hegedő*en+ 13 Wács nádor, e*édnél, #alotá*a ronta, Amért a irályné, lányát, i"ionta

Arany János – Toldi szerelme

Staladá 'ccse *0ja szerelméne , / Vgy tartja "előle a hegedős éne $ .ardrántva rohant a gyerme ine érte, 8e csa a irályné jo** 0jjait érte: Wácsot ezért őr' ott hely*eN levágá / Aztán negyed(zig minden ro onságát+ <2 4 é# ;ld'zi most, a Celiciáné$ 4miatt nem ny0gszi 4rzsé*et irályné, )ogy sz'rny; halált halt edves "ia 4ndre$ Rsa egyé* csa#ás is ne 'vetné rendre! / 8e >ajos Pártatlan emez át os tett*enQ Vala *ossz0álló emény ész;let*en$ A nemesség is már csa#atait hozza, %záz, vagy ezer számmal, / ire hogy van osztva+ <5 9h, ha ecsetem most méltó lenne ráto , >ajoshoz sereglő régi nagy családo ! Tssze"oghatnála egy *7*ájos 'r*en, )ol magát az 0tód lássa, mint t; 'r*en! 8e sem a é#(rót s; er nem *iztatja$ %em az idő és hely mostan i nem adja: >egyen elég, #0sztán neve érintése, 6int tavon a "'cs e szárnya legyintése+

Arany János – Toldi szerelme

<1 9tt le*eg a >acz"i hószin; sár ánya, 6essze is 4rdély*ől hozta ez;st szárnya, 6aga =stván vajda "eje a csa#atna , Ciai, testvéri tőle nem maradna $ 6int egy *;sz e "olyam ága/*ogát vonja, .'veté a vajdát so hősi ro onja: >acz"i 4ndre, 6i lós, Aál, 6ihály testvére + 9sztályosi A#or >ászló nagy nevéne + << U az, =stván vajda, oronás 4rdélyé, .it >ajos e harc*an teve "ővezérré$ :em i"i&, nem vén: haja vegyes ősszel: @arna "ér"i/erő, tiszta ez;st ésszel+ @'lcs vezér, tanács, / de *átor, erős harc"i Aélda*eszéddé vált: Lez másodi >acz"i!L Vgy szo ás, nagy(tva, h(met varrni róla, :em szo ás azon*an venni szór0l/szóra+ <B 9tt van a h7 6i lós, a nádor Hiléti, Vele j'tt az 'ccse, és ét "ia né i$ R(mer;l egy rózsa, hat levelét hozta, @enne #ajzs, "ehérre, "e etére osztva+ 6it jelent e ét sz(n, mi jóslata enne I 4m*er! a sors &tját mondod véletlenne :

Arany János – Toldi szerelme

.ét mező "e ete, 0gyanannyi tiszta: 4 négy *ajno 'zz;l ettő nem tér vissza+ <D 9tt van a Heréni s )omonnai 8r0get, :ádor 'ccse, 6i lós$ vezeté eze et: 9lasz vér, de vegy;lt magyar anyatéjjel, >o*ogója d(szli a hét seregéllyel+ Távola** cso#ortoz @0daméri .onya, %zécsenyi ős "ána hajtása, ro ona$ R(mere jelenti: az oroszlán rajta .eresztet emelvén, hogy %zéchenyi "ajta+ <G )ozza @án"i *;sz én *0sa ' re szarvát, 6i lós, "ia *ánna , maga is *án, horvát+ Andrási Temes*ől c(mert hoza szinte: .oronás ét arszlán és ardos levente+ Amaz Andorástól származi e család$ )irdeti a c(mer enne viadalát 6i oron "ejére szálla %zent =stvánna Az első orona, az első irályna : <J Xnne#el 4sztergom, mint a haza sz(ve, 9tt az ország nagyja, meg a ;l"'ld sz(ne: Aa#i és világi "ejedelmi vendég,

Arany János – Toldi szerelme

.emény láncsat'rő, *ajv(vó leventé + Az na# 'r'mére v(ttana egymással 4gy idegen *ajno szé ely Andorással, .i "ejét amanna vállast0l leszelte: R(merét =stvántól (m ez o on nyerte+ <K 9tt le*eg a zászlón 8rág"i vasmacs ája, A :ádasdi nádja, oronás acsája$ 9tt a heged7/#ajzs, melyet ama gazdag @e*e =stván és Hy'rgy, 8ancs "iai, hozta + Jól j0hász odott ám ősa#ja eze ne , )ol %ajó vizével 'ssze"oly a Rsetne : T;ndér adomány*ól ra a hét szé# várat$ R(mere a t;ndér, [ cs0da asszonyállat+ * A &roteszk alakot t'ndérnek va&y an&yalnak néz%etni "ebek )8mer$aizsán, melyet )sak ra zban láttam. A. !. <3 6essziről m0tatja >0 ácsot, @ertalant Ce ete mezőn le, három "ejér galand, )ogy ő ama h(res nagy )édervária , .ont 6i lóssal vérént való atya"ia + 8e ?grin "iána , mert ez már ?jla i, Aaizsán ereszt*e "olyna a szalagi, 6elyet egy oronás, szárnyas angyal őriz$ T'rzsa#ja ez ágna )édervári >őrinc+

Arany János – Toldi szerelme

B2 )ozza %zécsi 6i lós a maga dandárját: .ét"ej7 nagy sassa teregeti szárnyát+ Vele *ajno 'ccse, az i"j0 =ván a, =ván a az i"j0, Vasmegye virága+ %z0*ics "ia Aál is / már &j neve Wr(ni / %iet a#ja deré hadait "elvinni: Aaizsán a ét szárny Wr(ni/serénységet / Jel'l a ő/*ástya Wr(ni/ eménységet+ B5 )egyezi sas 'rmét .anizsai János, Ce ete "élszárnya vérmező*en szálldos, A Fozgonyi "éni sz "'r'di tollá*an, 8ras ovicsén ét sas, #áros oroszlány van+ 4 zászlós 0ra al so nemes dalia, Tsszegy7lt so régi nagy nemzetség "ia: Rsa#i, H&ti, .emény jelese** 'z7le, % ét Corgács/"i0, it @e*e Anna sz7le+ B1 Aajzs0 on a tenger aranyhaj0 lánya, P:em 6ária, *izony, magyaro irálya!Q 6eztelen a arja, vállai és melle, 6intha 'vig é#en a ha*o *ól elne+ Cestés: de i látja, nézi elevenne $

Arany János – Toldi szerelme

)a leány, el"ord&l, i"j0 'rvend enne , %zeme egy/ ét #ercig rajtavesz a é#en$ Corgács Andor a#ta$ elmondom, mi é#en: B< 9mli a tatár nyil "elhősza adása, 6esszi/"'ldre halli jégeső/z&gása, A %ajó &t nél ;l tántorog, mint részeg: Vér' el itatjá jó magyar vitéze + Vér*e al ony&lt le a na# is 60hinál, Veszve, veszve minden! @éla "0t, a irály! C0ttá*aN ét Corgács "'d'zi testével, 6ajd csa egyi : Andor, / *átyja elestével+ BB % már nem *iztos vára: se Wnió, se Himes, Tová** a irállyal "0t az i"j& nemes, Távol Adriá*a, tenger szigetére, )ol @éla, mint vert vad, i#ihenhet végre+ 9tt egy na# az i"j& hogy a #arton jára: Vm, zátonyon 7lve, tenger ha*leánya! :agy haját "és7li, / arany t;nd' lés; )ajá*0l arany#ort szi ráztat a "és;+ BD )atty0/ingét Corgács mihelyest meglelte, :e i sem ellett t'**, gyorsan "el'lelte$

Arany János – Toldi szerelme

6egijedt a ha*o T;ndér/=lonája, )ogy idegen éz*en hatty&i r0hája+ .érte, adná vissza, nagyon szé#en érte$ L9dNadom / szólt Corgács / ha megcsó olsz érte!L L:em, halandó, azt nem! jo**at tesze annál 4gy t;ndéri csó tól hamar elhervadnál+ BG L:em, halandó, azt nem+ 8e ha t0dni vágyol, 6it rejt a j'vendő, ez a s7r; "átyol: Sm halljad+L Azon*an, 'vig a é ellő V(z*en, 'zele** j'tt s (gy danol a sellő: L4gy "iatal "ána látom erős t'rzsét, 6elyet annyi század vihara sem t'r szét, =n á** lom*os(tja minden &ja** tavasz: Trvendj i"j0 em*er! te vagy az, te vagy az+ BJ L:őni "og családod "ény*en és hirnév*en Hy' ere izmos&l irályi h7ség*en Valam(g az Sr#ád "ejedelmi vérit / 6ár csa harmad(zen / sir*a nem iséri + A or &j irály "og ér ezni ha*omon % "'lemeli szé ét az elő**i romon$ >ajos, >ajos, >ajos lészen "ia enne , .it nevez a magyar :agyna , egyetlenne +

Arany János – Toldi szerelme

BK L:egyven év "orog le, 'zel egy "él század )ogy ő s(r*a viszi a irályi házat: )aj! mert e családon vér nehez7l s áto 6elyet a leányán teljesedni láto + Corgács lészen az is, Corgács, i megóvja, )ogy *itang ézre ne j0sson árva trónja+++ )iá*a! hiá*a+ %0lyos a vér/áto +++ Wavarodi a v(z: zagyva é#et láto +L B3 Vgy zeng, de s; etne , v(zi leány dalja, 6ert az 0tólját már a vitéz nem hallja: >e*ocsátá lan adt tetemit a "7re % elal0dt, mint a tej, szé#en, ahogy 7le+ 6ost a leány iszállt / nem ha*ozás nél 7l, %zégyellte magát az al0vó vitéztől, / )atty0/ingét gyorsan szé# testire 'lté, %zárnya csattogása Andort is "el 'lté+ D2 6ohón a# az i"j0 a szé# sellő 0tán+++ 6intha álom 0tán+++ hi0 szellő 0tán+++ %o á még a #arton t;nelődve jára, 6ajd iratta é#ét 'se #aizsára+ Tr'mest engedte azt hordani @éla 6inden;tt, hol éső** meg"ord0lt acéla:

Arany János – Toldi szerelme

)ad*an, ' lelésen, #ár*ajon és tornán, %átoron, #ecséten, zászlón, s(rja ormán+ D5 6ost 0tódja 6i lós, vele 'ccse András, Viseli a c(mert: ét "iatal Corgács+ @erényi #edig j'tt ";rge mó 0sával, Févai tátongó "ene "ar asával$ %ár ány/"oga at hoz @átori, %zo oli, @0t ai, s ahányan e t'rzs ágro oni$ Rsá i "'lismerszi véres em*er"őr;l$ >óránt "ia >óránt "a adó "atőr;l+ D1 )ozza homály ' rét é mezőn @alassa, Wászlós Crange#ánna r'#;l tar a sassa$ Harai (gyója mérgesen n've szi , Ama @ethlenéhez hasonlóna tetszi + 4gyszer7 a W0dár sejtes a*la /ólma 6ellyeszti galam*ját a Telegdi sólyma$ :ádasdi/r0cája Hersei/Aetőne 4 ét nemes ágat hirdeti egy tőne + D< )át még ama nyilas @ocs ai/oroszlány! A 6ajtényi teve, a Viczai sas szárny! @;di *&jdosója, a Rsetne i hala !

Arany János – Toldi szerelme

.isvárdai (gyó, mely "ar á*a hara#! 6ondjam/e %zentgy'rgyi zászlaját, csillagjátI A#a"i szőlőjét, ardra sz&rt sisa játI A 8erzs"i/oroszlánt, a %zirmai/rá otI A Fajcsányi medvétI az egész világotI+++ DB .i győzné eze et szedni laistrom*a, )ogy a dal sz'vése ne legyen gorom*aI :agy erdő ez egy;tt: ennyi so család"a, Vir0ló d(szé*en mind egyszerre látva! 4mez "iatal még$ az tere#ély immár, %0darán sas "ész el, *arna "elleg him*ál$ Rson (tva, lenyesve hajt amaz &j ágat: 6ai na# is élő d(szes 0no á at+ DD 8e ti, i ne 'sét a dal édes gondja :em hizelgő verssel oszor&*a "onja: Celhat/e hozzáto az egyszer; éne , 4gyszer; e*lé*ől a né# em*eréne I Vagy hazai lantra ";lete már gy'ngeI C'l sem veszite , *ár nevete et z'ngjeI+++ %(r *ennem a léle és e mai ort0l V(gasz é##en a m0lt dicsőséghez "ord0l+ /

Arany János – Toldi szerelme

DG 6ost a o#asz róna Fá oson virágzi ! 6ost *0*oré ot hány: sátort0l nem látszi $ 6ost lo*og a zászló ezer"éle szin*en Fajli a vidor né#, csillog/villog minden+ 6essze a mezőne "a ó meze ";st'l, Aor"elleg avarog, mely*en a ló #r;sz 'l, 4gy &t az egész táj: a csa#ato gy7lne , 6int haragos "elhő , egymás*a vegy7lne + DJ 9tt van ami csillog, ott van ami é szer, 6it csa a szem láthat, s nem láthat elégszer$ 9tt hányja virágát mindeni nemzetség: .itesz a irályért a magyar nemesség+ 6aga, lova "ényes$ #ari#ája ényes, Ará*ia sz7lte, vagy tatár vadménes: :em so a gyalogszer, legt'**je lovas had$ .i"éleI mi"éleI c(merén olvashadd+ DK 8e a vármegyé *ől szinte so jó láncsa Hy7le gyalogszerrel, hogy :á#olyt meglássa: =tt is, ott is mozog, h0llámli egy csa#at, 6int *&zavetés, ha szél*en árad s a#ad+ 4ze nem c(merrel, *o rodzó sisa al, J'tte s0ta "ővel, egyszer; si#a al,

Arany János – Toldi szerelme

8e azért emény né#: sziv' mind h0szári, :em tehetne róla, ha gyalog ell járni+ D3 Ti is "elj'véte , *arna 0no , jászo , %zemes, ;gyes, virgonc nyilvető ijjászo , Vagy nehéz ostrom*an "alt'rő *a oso , 6i or ' lelőzne a várd'ntő oso + >ajos e hada al maga tá*ort járat, >egelé** tal#on van, leg0tólszor "árad, C0ttatja egész na#, zavarja seregét, Aorolván a #0szta "a ó '#'nyegét+ G2 )ej, micsoda ro##ant óriás madár ez! %zéles szárnyaival csa a "'ld'n jár ez, .iter(ti néha, mint valami héja: 6ér"'ldet anyar(t egyszeri aréja, Tsszecsa#ja megint, hegyesen, mint "ecs e, Mgy *&vi előre hossz0 vé ony teste$ .anyarodi , szélt vesz, rit 0l, 'ssze"orrad: 6intha egy élő test vónN az egész sor had+ G5 6intha egy élő test: "'ld'n cs&szó sár ány+++ 6intha *árány"elleg+++ so sz(n; szivárvány+++ >end;l a so zászló maga/"ogta szél*en

Arany János – Toldi szerelme

6ajd egymás 0tán, majd ezer is egyszél*en+ %árga lován >ajos maga &gy ci ázi , 6int mi or a gyerme t; 'r"énnyel játszi : C0tos a had előtt, mint egy "0tó csillag$ Fagyogó sisa ján nagy "e ete tolla + G1 8e izzó na# 0tán, mi or a hév enyh7l, A lovag is "áradt, meg a ló is renyh7l: Vissza sátrai hoz, v(dám la omára %zéled a #oros né#, a lihegő #ára+ C;st oronát tesz "el valamennyi sátor, 6ajd egy/egy t7z"ény is, a s'tét*en, *átor$ .0ncsorgó j0hász né#, támogatva *otját+ 6essz;nnen ir(gyli eze álla#otját+ 0yol;-+ik ének ,4lastromban 5!rg !nt*l bar!tru'!t véve." Ilosvai 5 Toldiné azon*an, Toldi 6i lós anyja, Cia *&jdosását nehéz sz(vvel hallja$ )(r;l adjá né i old0ló *aráto , )ogy "ején vérd(j van, irtózatos áto + Azóta sem éje, sem na#ja szegényne : LOn *izonyL azt mondja L@0dára "elmégye :

Arany János – Toldi szerelme

Tán sz(ve irályna megesi a jajra % meg 'ny'r7l, / hiszen ne i is van anyja L 1 %zándé a elé** is az 'zvegy irálynét 6eg érni, hogy lenne szószólló "iáért, Vizsegrádra menni, eli*e jár0lni, 4gy is ajándé al lá*ához *or0lni+ F'gt'n is ahoz lát, ésedelem nél ;l, 4lrendeli házát, maga &tra ész;l, 6ezei m0n ána &gy is sz7nt a nagyja, Ami hátra van még, a cselédre hagyja+ < Az0tán egy *első régi sze rény*e ny&l, 6elyet i"ionta hozott menyasszony&l$ :ehezen nyitá i, ne ieste hárman: Celedé a járást 0lcsa is a zár*an+ Hondosan "elhajtá "első ta aróját, Fégóta *eszerzett Lhalálra/valójátL, % eze/"ejét óvást eze alá d0gva, .eresgél odalenn valamit egy z0g*aN+ B >egelé** az arany oszor&t vevé i: Anyai jószága volt e #árta né i, Mgy szállt az 'r' *e leányról/leányra,

Arany János – Toldi szerelme

@ajos lenne hamar megmondani, hányra+ Hyémánttal, r0*inttal a ci"rája é es, %maragd *enne szé# z'ld, o#ál *enne é es, / Anna odag'r*7l, léle zetet sem vesz, %zeme/ragyogása a 've én t&ltesz+ D Az0tán 's'nty7, szinte olyan áros, .er7le i onnan, 'sszeillő, #áros, 6elye et a "érje adott jegy*e, >őrinc, 6elye et azóta *ánatosan őriz+ Ani ó hirtelen Toldiné arjára Celcsatolá egyi #erecet #ró*ára, % hamisan "elrántá, "elj;l a 'ny' én / 6osolyogva "eddi 'reganyja szegény+ G 6ajd elővevé a sz(nehagyott 'vet, >e"esz(té róla ésheggyel a 'vet, 8rága 'vet, gy'ngy't, mellyel az ira va: 4zt is a t'**ihez, osará*a ra ta$ Arany láncot is még, s t'** ily csecse*ecsét, 6elyne nem az érté adja cs0#án *ecsét$ 8e, *ár eladó nem volna egy világért, 6it oda nem adna egyetlen "iáért!

Arany János – Toldi szerelme

J 6ost az eleséggel megra ott sze ér*e %zéna ;lést t'm az 'reg @ence térde, % odNadá a gye#lőt a @ence/legényne , @'lcs tanácsaival seN maradt "'svényne : 4zt (gy tegye, azt &gy$ / m0tatá, hogy lássa, 6i a ló/hajtásna *i*éje, "ogása$ 6aga is mellé 7lt "ő "elvigyázóna , :ehogy *aja essé ocsina vagy lóna + K ?nta #edig a szót "ia, a tan(tvány$ :éha az ostorral nagyo at s0hintván 6eg/megcsa#ja lá*át a lógós lována % megrántja a gye#lőst, hogy ne szaladnána + Végre "el7lt aztán a nemzetes asszony, )ogy az 7lés*ől is rendeletet osszon$ 6ellé 0no ája$ m(g egy asszonycseléd @e/limlomolá a ocsi első helyét+ 3 )aj! re#7lne szárnyon Toldi édes anyja, @ence is, az i"j&, vágtatna, rohanna: 8e a#ja "iáról nem veszi le gondját: L:e zavard a lovam!L mondja ne i mindjárt+ Jó &ton ;getve, ha g'r'ngy's, lé#ve, >ass(tani minden #artocs a elé*e,

Arany János – Toldi szerelme

6inden i o#ásra, icsi "'ldhajlásra: L4z a magyar lóna igazi hajtása+L 52 Orte e*éd tájon csa 'zel egy rétet: @ence azon volt már, az 'reg, hogy étet, 6eg is állt, le is szállt, s gondviselő ézzel >ovai ;st' ét megrángatta étszer+ 6ajd, m(g "ia dolgát végezi a lónál, U avart szed 'ssze, a**a t;zet csóvál+++ Vgy van ez, e*édre, délre, 0zsonnára+++ =sten t0dja, mi or verődne @0dára+/ 55 Celj0totta egyszer valahára mégis, 8e már a had elment, maga a Celség is, Anyja mellé adván Telegdi Rsanádot, A i igazgatná itthon az országot+ =gy maga 4rzsé*et lej've @0dára, :em ell Toldinéna menni Vizsegrádra$ 6ost hát a irályné lá*aihoz jár0l % #anaszát (gy ezdi ;ld'z'tt "iár0l: 51 LCelséged a szavam *ántásna ne vegye: Vagyo Toldi >őrinc elmaradt 'zvegye+ 4gy "iam van, 6i lós, a vitézlő rend*en /

Arany János – Toldi szerelme

%zéles 6agyarország ismeri ;l'n*en+ %zerze magána hirt, "'ldi dicsőséget, :e em 0gyan t'** *&t, sz(v/ eser7séget: )aj! mert i "iat sz7lt országna /világna , @&*ánatot sz7le az asszony magána +L 5< LT0domL / a irályné "elel ily zo /szóval / L6it ér edel itt a s(r"osztogatóvalI T0dom a szé# h(rét, micsodás em*er ő: Asszony/elcsá*(tó, gyil os, szentségt'rő+ 8e majd az igazság eze 0tóléri, A "ő#a#i áto már nyom*aN iséri: T'rvényt ha i er;l, "enna ad egy ágon, 6egla ol e "'ld'n, meg a másvilágon!L 5B L:em igaz+ + + PCelségedN meg 'vetem szé#en: :em szavára mondám ily szeme/sz' té*enQ :em igaz, ha még oly i iáltott vád is, 6ég ha Rsanád érse maga vádolná is+ Az én "iam, 6i lós, csele edett ollyastI+++ =smerem a sz(vét: ő nem tehet aljast, Rse#egtettem a**a isteni "élelmet: @átran merem aN részt érni a egyelmet+L

Arany János – Toldi szerelme

5D % lá*ához omolva t'redelmes csó al .'nyh0llatva 'ny'rg és re*egő szó al: >enne 'z*ejáró "iáért "iánál, Toldi vitézért a "elséges irálynál+ 4gyszersmind, szavai nyomaté a végett, 4l ezdi ira ni Lezt a cse élységetL Fesz etve motozó ézzel a zsámolyra$ )anem a irályné szigor&an szóla: 5G LVidd az ajándé od, jó asszony, előlem! Arany is, gyémánt is van ne em itt *őven$ 6ondass rajta misét a "iad lel éért$ :em tehetem, hogy szót szólja a vét éért+ Srtatlan is elvész: *7n's ne la oljonI Anya/sors, hogy sz7lj'n "iat és gyászoljon / PVgy végezi, s tom#á** lesz hangja, sivára**Q 6ásénál *izony a te "iad seN ára**+L 5J Vér*e, láng*a *or0lt Toldiné orcája, 6ozd0la, de hangot nem adott a szája, Rsa "elállt és ind0lt lá*adozó/"ormán, H'rnyedve, 'lé*en ezeit 0lcsolván+ Ani ó, Pmert várta,Q mihelyest ilé#e, Fém7lve szaladt jó nagy/anyja elé*e:

Arany János – Toldi szerelme

6i *ajaI mi lelteI minő véletlenségI+ + + % tartja át'lelve, hogy "'ldre ne essé + 5K )aza j0ta mégis 0no ája arján$ Mton is, otthon is mind érdezi a lyány+ L:incs sz(veL / csa ennyit "elel 0toljára / L8e nem mondo rosszat irályom anyjára+ 6aga, t0dom, jám*or, egyes és egyelmes, :incs is előttem &t olyan veszedelmes, )ogy "'l ne eressem messzi tá*orá*an, )a mindjárt térdig is el o#i a lá*am+L 53 4rre Ani ó, meg @ence, meg a t'**i .ezdene a dolgon igen sz'rny7l 'dni: 6it a arI mit gondolI ilyen idős or*anI 9ly messzeI világraI / gondolja meg jo**an, 8e az 'reg asszony ma acs0l azt mondja, Feggel is azzal él, este is az gondja: )ogy őne i ny0gta, maradása nem lesz, 6(g oda el nem j0t, / a "ejedelemhez+ 12 Végső évei*en háromszáz/negyvenne Fómá*a so an már nagy/*&cs0ra menne , .elemen amelyet hirdete, a #á#a$

Arany János – Toldi szerelme

6ind a világ ész;l, megyen is, Fómá*a+ 4ze el az 'zvegy majd az olasz "'ldig Valahogy / gondolja / lassan elvergődi $ % mind azt t0da olja, azt járja ezent0l: .i, mi or, miném7 al alommal ind0lI 15 4zt Ani ó látván, hogy 'reg/sz;léje .ész;l a nagy &tra, nincs i le*eszélje: 4gy alandos tervet ohol a *átor lyány, 8e nem mondom itt el$ majd ij'n a sorján+ Tit on 'ssze*eszélt "iatal @encével, % nagy/anyját csa azon éri na##al/éjjel: Hyenge 'reg testét ne t'rje oly messze, )anem őt az i"j0 @encével eressze+ 11 )allani sem a art róla eleinte: LO##en, / oly "iatal, dőre leány, mint te! Va ot világtalan @encére *(znála ! 6i o ost t0dnál te szólni a irályna !+++ L 6onda so ilyet, / csa egy nem j0t eszé*e, %ohasem is hallá világ/életé*eN: )ogy a**an ;l'n's lenne, avagy szégyen, )a "ér"ival egy lyány 'z's &tra mégyen+

Arany János – Toldi szerelme

1< )asztalan ijeszti a veszélyes &ttal$ Hy'nge nemére is mind hiá*a &tal, Teste t'redelmét hiá*a nagy(tja: 6ert Ani ó a szót rá vissza"ord(tja+ )a ne i veszélyes: hát a nagyanyjána ! )a neméne is *aj: hát 'reg orána ! T'**et *ir/e az agg, mint a "iatal testI / Fém/ é#et elé*e (gy hasztalan&l "est+ 1B 6ind ráeste $ / am(g, so szóra/*eszédre, Toldiné sem t0dott mit "elelni végre: 6ind evese**et szól, 'z*e nagyot hallgat: Rsa *aj is a vénség, az erőtlen al at+ 6aga nem mehet, / de Ani ót oly messze / 4gy leányt egyed;l / mégis hogyN eresszeI A maga tanácsánI egy "ejetlen lá*énI+++ 6ire @ence vitéz sértve "elel: Lhát énIL 1D :agy/nehezen csa rá"anyalodott mégis, Mtra tanács *őven, de j0tott 'ltség is$ Ani ó és @ence, a zarándo /*ottal, .észen vala, egész &ti álla#ottal+ 6agá el isérte a gy7lő/tanyára, @&cs&t veve tőle, áldást ada rája$

Arany János – Toldi szerelme

6ost érzé Ani ót, milyen elveszett incs: Wo ogva tér haza: L ettő 'z;l$ egy sincs!L 1G =nd0lása 0tán a jám*or csa#atna Ani ó és @ence nosza "élre csa#na ! @0da sz7 0tcáján sietve, vigyázva @eosonta egy is "élreeső ház*a+ 9tt @ence a tit on előre *eszerzett )olmit elő éri: vala ész "egyverzet$ Ttven aranyá*ól maga @ence vette, 6ost Ani ó v(gan meg"izet érette+ 1J 6(g @ence a lóért iszalad az ól*a, Tlt'zni oda*enn vala emény #ró*a: %eg(tne, ha t0dna, a ház*eli asszony+ Vita tárgya, hogy mit, hova al almazzon+ @ajjal, de elég jól megleve, elsőre$ .'nny; vasing s(m0l #0ha szarvas*őrre % dom*or0 melléne mérsé eli halmát, Cénylő sisa rejti haja *onyodalmát+ 1K 6ire a ét lovat "'lvezeté @ence, Ani ó ott állt, mint szé# i"j0 levente, Rsa még 'r;lnézi h7séges a#ródja,

Arany János – Toldi szerelme

=gaz(tván, hogy hol #ec elje, hol oldja+ Az0tán mind etten #ari#ára a#ta , A nagy omoly &tra v(gan elvágtatta : 4l;l, "orgó tollal, sisa /ellenzővel A lovag, / 0tána @ence s0tá** "ővel+ 13 6i or észrevette a csa#at zarándo , )ogy Ani ó s @ence nincs sehol 0táno , >ett rajta *eszéd so , de s; ere semmi: .'nnye** találgatni, hogysem visszamenni$ 6int madara lom*r0l, seregen int lom*ra: %zállta , éne elve, tem#lomr0l/tem#lomra, 6(g az olasz "'ldne határi*a érte , )ova *&cs0járó 'ssze"oly, temérde + / <2 Fozgonyi azon*an nem 'r7lt so áig, )ogy lyánya halál*ól &j életre váli , Rsa , mint i nagy &tról haza ér, s a ház*a >é# nevetős arccal, de leli mély gyász*aN$ =deje sincs *&cs&t venni a mosolyna , 9tt le#i a nyers *&, s vad0l 'ssze"olyna : Mgy d'**ene meg s vált mindig omora**ra Fozgonyi, ha lyányát nézte na#r0l/na#ra+

Arany János – Toldi szerelme

<5 6ert, *árha Airos át visszaadá sirja, 9tt ég a haláljegy *&s é#ire irva: )alovány arcára hirtelen #irossal$ :incs már 'ze "'lddel, sem "'ldi la ossal+ 4gy az ohajtása szomor& szivéne : 4ljegyzetni magát =sten jegyeséne , Von&lni világtól egy "élre/z0goly*a, .o#orsója helyett néma olostor*a+ <1 %zigetén 6argitna , a irályi sz7zne , Cogadá testvér ént "ogadást tett sz7ze $ 6aga a irályné javallta, dicsérte, >átogatásával tisztelte meg érte+ %őt / tészi egyelme azt is lehetővé / Teszi, az elh0nyt helyt, "ejedelemnővé, % hogy elé** a szerzet r'gt'n "átyolozza, Ordeme a t'rt sz(v, nem az idő hossza+ << 9da gya ran hozzá szé# Trzse ijárván, 6&latja #anasszal a *osznai *án/lány, .edve 0gyan / mint t'rt t; 'r a#ró "énye / Rsillog: de a sz(vne nincs semmi reménye+ >ajos elment: t0dja, hazahozza nőjét, :incs lel e *evárni *oldog es ;vőjét,

Arany János – Toldi szerelme

Rsa azon van mindig: "átyolt veszen ő is, )elyesli *izonnyal majd a irálynő is+ <B Sm váltig a arná le*eszélni róla Airos a, de nem hajt semmi tanács/szóra$ LJ0t eszed*e a t7IL "elel oly or: LVálassz!L % les0jtja Airos át e mosolygós válasz+ :em is ellenzi már, / 4rzsé*et, az é#en 6ár t'**re *ecs7li a leányt szivé*en$ :incs a adály, / csa még Airos a ;r;ggyel Sltatja, halasztja, noha *ajjal/;ggyel+ <D Toldira ha gondolt / s hogyN ne gondolt volnaI Airos a, de nem szólt / s hogyN szólana rólaI 6ás sem merte nevét eml(tni a háznál, >átva, hogy nem egyé* holtan/élő váznál+ :em t0dja, hogy amit szerelem*ől vétett, Az "ord0lt "ejére, mint alacsony *7n/tett, St át hogy az egyház mennyire megtoldta+ / %zegény Toldi 6i lós, hol lehet azoltaI <G @&jdosott vadon*an, Vértesen, @a ony*an$ :em nyomor& éltét tengeté azon*an: :em a art halál*a gyáván mene ;lni,

Arany János – Toldi szerelme

%eN gonosztévő ént *itóra er7lni+ .(nnal az életét iny&jtani vágyi , %zerelemért, *7nért veze elni váltig, Veze elni 'n ént, sza*ad ind&lattal: :em a t'rvény előtt, lel i gyalázattal+ <J )ossz& na#o , éje gy'trelmeit hordván, Talála monostort, @a ony egyi ormán, 6agas hegyen 7lő régi *arát"ész et: 9da az atyá hoz, gondolá, *enézhet+ 9tt az ;ld'zéstől ótalom alatt van, 6eg*ánhatja *;nét, *'jt*en, alázat*an / Hondolta, tevé is: *ez'rgete mindjárt, % a#0 megnyiltával érdezi a gárgyánt+ <K 4li*e vezetté a monostor/"őne $ Toldi magát mondja nagy gonosztevőne : %zánni/*ánni elő** vét eit ohajtja % *eállni, ha =sten meg 'ny'r7l rajta+ LJól van, "iam, jól van! =sten előtt érdem A megtérő szándé , Pnevedet nem érdemQ: % mivel egy h7 szolgán 'zelé** meghala, Sm légy te, helyette, a "ráter 6i ola+

Arany János – Toldi szerelme

<3 L)ozzato egy se#r7t!+ + +L L>átd e #oros esz 'zt: Alá**való léssz most te az em*ere 'zt: Cetrengeni sár*an, "ogsz te gyalázat*an, 6(g megt'ri szived igaz alázat*an+L Toldi "ejet hajtván ezt mondja csa : LOrtem+L )aja érintését el"ogadá, térden$ Az0tán lehányta vitézi r0háját % "'lvette a szerzet d0rva szőrcs0háját+ B2 9tt ne i a tisztét mindjárN ijelenté : .onyhára vizet, "át ell hordani mindég, %'#reni az 0dvart, a#álni a ertet, %egitni sza ácsna , ha #arancsol: jer, tedd! Toldi aláveté magát t;relemmel, 6egyen is már v(zért, "'ldre s;t'tt szemmel, Fagad L'reg ondértL [ ezei*e ettőt, % hegyre, "el a v'lgy*ől, hozza mi or megt'lt+ * Ilosvainál a király .dvarában vé&ez -oldi kony%ai szol&álatot az 9öre& kondérral9. A. !. B5 4rején *aráto ámél odna vala: L8ere a** legény ez, mint "ráter 6i ola!L 8(cséri , azon*an egymásra nevetne $

Arany János – Toldi szerelme

:em 'r;lt 6i lós az ilyen d(cséretne $ )anem azért t7rte$ hiszN alázatosság 6ost *eteg lel éne eser7 orvosság$ 8e mi or megsejté, i volt e L6i olaLI P)egyre a *aráto v(zhordó szamaraQ: B1 6int a t;zes menny ő, agyvelején átjárt 4gy 'szt'n: hogy elé* le;ti a gárgyánt, Az0tán a t'**it veri cs&"&l agyon, .ő 'v'n az egész ház*ól se maradjon+++ 6eg*(rálta magát nagy/nehezen mégis: Sm, hadd Lt'rje szivemL ez a ise**ség is! .ojtorga magá*an: de ha hallá, vére Az0tán is "el"orrt a L6i olaL névre+ B< :a#ot (gy m0n á*an, éjet imádság*an T'lte szegény Toldi, nagy alacsonyság*an$ :em is volt ne i már, csa a csontja/*őre, 6égsem a art enni, hogy a#jon erőre+ 6ár terhet alig *(r, de mindazonáltal %o vizet a v'lgy*ől s "anyalá*ot hátal, Rsorog arca csontján *a*szemnyi ver(té : =gazán cs0da, hogy már i nem ter(té +

Arany János – Toldi szerelme

BB 4gy na# alámenvén, talála *itang0l >ovat az erdőn, hogy &tvesztve csatangol$ Tele *ojtorjánnal nagy g0*ancos szőre, )át0l cs0#a cs(#ő, cs0#a "ej előre$ % Toldira oly szánó, szomor& szeme :éz, hogy ő seN hagyá első te intettel: Slmél odva ;t'tt maga ét com*jára, )ogy az ő lova ez, a h7séges #ára+ BD LAej ó, eszes állat! hol járszI hova lettélI He*e int gazdáddal veze elni j'ttélI .i reád sem gondolt immár hete olta$ 6i or elcsa#ott, hogy hazamenj az ól*a+ Jer hát, velem a (nt, gyalázatot osszad, )egyre "'l a ondért s t;zelő"át hozzad$ >esz a *aráto 'zt oda"enn nevetség: 8e csa át om sz7nj'n, azo hadd nevessé !L BG >ett is r'h'gés, nagy, a Toldi ge*éjén, 60latta a "ráter "0rcsa szerencséjén$ L6ajd érte j'n, a i hagyta *itangjá*a, Addig hordjon ne ;n vizet a onyhá*a+L )ordta is a jám*or$ noha nem d&s réten, Rsa az 0dvar lá*ján tengődve, szeméten,

el

Arany János – Toldi szerelme

P:em ellett ne i másQ$ m(g egyszer a házt0l 4lt;nt, nyoma veszett, odalőn / gazdást0l+ BJ ?gyanis egy reggel, mise/mondás táj*an, Aa#i személy állt meg, int a a#0/alj*an, )ivatta a gárgyánt s a t'**i *arátot, % a#0ra szegezvén, olvasa ily át ot: 6i Rsanád, a #r(más, esztergomi érse , )irdet;n nagy át ot mind a magyar né#ne PFán r0házván .riszt0s "'ldi helytartójaQ Toldi 6i lós, gyil os/, s(r/"osztogatóra+ BK LSt ozott, ahol jár, át ozott, ahol el$ St ozott, i szolgál ne i szentsége el, St ozott, i rejti, vagy odá** *&jtatja$ Olve is, halva is legyen áto rajta!L 4lsá#ad a gárgyán és mind a *aráto : )átha *izN ő et is terheli az áto AmérN helyet adta ama veze lőne .i mondotta magát Lnagy gonosztevőne IL B3 L)ol van izéI+++ hol van a "ráter 6i olaIL 8e sehol már nem volt, se maga, se lova+ 6ég e or ijedte nagyot a *aráto ,

Arany János – Toldi szerelme

:em azért, hogy *enn' árt tenne az áto , )anem amért cs&"0l *ántana a hőssel: L)a visszaj'n / &gymond / agyon;t, "el#erzsel!L % mint a i al0dva nagy veszély*en "orgott, %z'rny(ti az elm0lt s a lehető dolgot+ / D2 4zalatt Ani ó és "iatal @ence 6ente , / 'zel is volt már v(zi Velence, 6erre *&cs0járó 'z'nle temérde , %o csa#atot immár elhagyta , elérte + Amint haladána szé# ligetes rónán, 6ond Ani ó: Lnosza @ence, édes szolgám, :agyon éget a na#$ szállj0n le, delelj;n $ Van #ata itt, árnyé s jó legelő hely;n +L D5 @ence lovai at #ányvára ereszté, % vallatni a nyergén az iszá ot ezdé$ Ami' volt, a**ól, mint &taso , ette $ 6ond Ani ó ismét, hogy megelégedte : L9ly álmos vagyo én, @ence "iam, hogy még+++ Te ne al0gyN / állj őrt, hahogy elsz0nyadné +L 4l is szenderedett a szé# #0ha "7*en, % @ence a láncsával őrt áll vala h7ven+

Arany János – Toldi szerelme

D1 Amint ide/oda vigyáz, halgatódzi : )allja egy *o ron t&l eml(teni Toldit$ 9da "igyel jo**an, 'zelé** is megyen, )ogy észre ne vegyé , lassan, lá*0jjhegyen+ .ét #otom em*er e, zarándo r0há*an, J'tt a #oros &ton s vala nagy vitá*an$ @ence is leshely*ől ";lel minden szóra$ Társána az egyi már azelőtt szóla: D< L)allod/e, .0ncz, (me, vagy0n *átorság*an, @iztos olasz "'ld'n, nem 6agyarország*an: 9sztozz0n $ a arom t0dni, mi a részem+L Celel az: L6ondtam már: osztoz0n a #énzen$ :e *omolj! egy 0grás elérni Velencét 9ttan az 'tv'snél #ró*álni szerencsét+++ L 8e ne em mindjárt ell, ami az enyém, .0ncz: Cele!+++ szegőd'tt *ér / t0dod/eI / osztott onc!L DB LCele ne ed, "ész es+++ hiszen én ra*oltam, Te csa őrt álltál, m(g én a s(r*an voltam!L L)át nem te "0tál meg, hogy ahol jő ToldiI P@ár seg(tne, mondo , a 'vet eltolni$Q 8e te most is "0tnál, ha én nem *iztatla + =de hát a "elét! ;l'n*en "eladla ,

Arany János – Toldi szerelme

)ogy te ra*oltad i Fozgonyi s(r*oltját, Cel én, ne legye )incz!+++ a eserves voltját!L DD 4 or olyat h&zott amaz a szent *ottal Cejére, hogy elny&lt, 'd's álla#ottal, % ott a ará hagyni, de láncsa/szegezve 9da0gri t;stént, eli*e áll @ence: L6eghalsz!L riadott rá, Lha csa egyet mozd0lsz! )ol az a ra*lott incsI vagy igyót el#0szt0lsz!L Tagadta elősz'r, de ocs&dás 'z*en )incz morog: Lott van, ott! dere án egy 'v*en!L DG 6egtalálá @ence az 'vét a *őrén, Az0tán hajtotta lovai hoz #őrén, .ezeit szorosan hátra 'té "é el % a #ányva/c've hez csavarintá véggel+ Társával is &gy *ánt+ Ani ó a zajra C'lser ene, s érdi, mi dolog ez, halljaI @ence előadta az eset mivoltát, )ogy eze ám, a i a s(rt ira*oltá + DJ 6eg'r;lt Ani ó, s az 'vet i*ontá: L6ennyi r0*int, gyémánt! soha ennyit!+++ L mondá, L8e nem a incs!+++ *átyám jó h(re megé#;l$

Arany János – Toldi szerelme

6itevő legy;n most!L érdezi @encét;l+ @ence "elel: Lmár hogy mitevő legy;n mostI .ét szé# "ára legitt vonom a ét cin ost, A incs az enyém lesz+++ no, vagy a ettőn é$ )iszN varj0 se árog eze 0tán t'**é+L DK L:em &gy, @ence, nem &gy! )át, "iam, a gazdádI+++ Azt te gyalázat*an, áto alatt hagynádI %z; séges, hogy elé** *(ró előtt valljon 4z a ét gazem*er, meg az0tán haljon+ % minthogy leg 'zele** &t0n *aN Velence PVan igazság ott is,Q oda vissz; , @ence, )átra 't'tt ézzel lova előtt hajtva+L L=stN az atyám! &gy van+L szólt @ence, sohajtva+ D3 Vgy *e Velencé*e sar alva isérté : L.i itt az igazság "ő em*ereIL érdé , 6egm0tatá t;stént, hol la i a dózse, :em szájtáti legény volt ám Ani ó se: 4lmondta: >ajoshoz megyen a tá*or*a, % hogy "ogta el e ét gazot egy *o or*aN, .i 6agyarországon a s(rt ira*oltá , % a irály legelső vitézére toltá +

Arany János – Toldi szerelme

G2 Vereté a dózse vasra legott ő et, Vallatta eményen a gonosztevő et, :em merne tagadást tenni a dolog*an, 6ihaszna tagadná I az 'v &gyis ott van+ 6eg(ratta mindjárt s&lyos ra*level' N, A arván >ajosna edves edni vel' , :ehogy visszaj'vet ne i haddal ártson, Tart tőle *izony, mert so van a rováson+ G5 Cegyver alatt r'gt'n, szoros őrizettel 4l is ind(tá, egy 0dvari 'vettel$ Ani ó és @ence vel' ered &tna , Vgy :á#oly*a egész *átorsággal j0tna + 4zalatt >ajos már .ontot 0tólérte, 6aga deré haddal mind nyom*a isérte :agy "élelem és h(r "0t előtte .ontna : 6ár &t*an, előre, so an meghódolta + G1 6i or aztán *ent, a ná#olyi határ*an Volt az elő/dandár, hol A vila/vár van, .iter7lt a zászló nagy "e ete szárnya, 4ndre halott é#e vagyon (rva rája+ % *enyom0lt a dandár hadi gyors lé#te @0zd(tja haragját amaz &j éne el

el,

Arany János – Toldi szerelme

P)ozzá do*og a lá*, cs'r'g a "egyverzetQ, 6elyet egy hegedős ilyetén é# szerzett: G< L6it 't'getszI mit "onsz selyem/arany szállal On szé# "eleségem, Johanna irálynéIL L:e ed, 0ram, látod, h(mezé #alástot .oronázó na#ra: zsinórt vere arra+L 6osolyog az asszony, de csa szeme, szája+ / L4ndre "iam, "éle : gonosz itt a léle +L Hyan&s szeretet az, sohaseN visz jóra: :á#oly*a, vitéze ! *osz&ra, *osz&ra! GB LCiam édes, 4ndrém! nincs e dolog rendén: Jer vissza hazád*a, szé# 6agyarország*a+L L:em, anyám: meghalné , sz(vem isza adna$ %zeret is Johanna mint a maga lel ét: )(mezte #alástom selyem/arany szállal, Fá mente 'tőt is gyenge t(z 0jjával+L )(mes szeretet az, sohaseN visz jóra: :á#oly*a, magyaro ! *osz&ra, *osz&ra! GD @&cs&t veve anyja, 4rzsé*et irályné: L=me, az 0jjodra 'ves arany gy7r7$ Celvonom azt mindjárN: s méreg, acél nem jár

Arany János – Toldi szerelme

Usz remete adta, #á#a megáldotta+L / / L>a ol is hát né em, asszony/"eleségem, 6ind, i az 0dvarnál gonosz ellenségem!L @olond *átorság az, sohaseN visz jóra: :á#oly*a, vitéze , *osz&ra$ *osz&ra! GG .0lcsos Averszához, daliás nagy garral, Az egész 0dvarral, megy 4ndre vadászni+ Cogadá ott so szor éjjeli szállásra, >a oma/, hálásra, egy régi olostor+ LOdes 0ram, most is ott legyen a háló+ L Veti azt 4ndréne a so les*en álló+ Fettenetes éj ez, soseN virrad jóra: :á#oly*a, magyaro ! *osz&ra, *osz&ra! GJ 6eghitt amarása szól(tja i 4ndrét Ojjeli órá*an, "elesége mellől$ :osza csa rátámad iv7l a zsivány had, 6eg"ojtani ézzel, más é# soseN vész el+ >ehányja magáról gyil osait arja, % hogy nyitni a arja, nem ny(li az alvó+ Sr&ló szeretet sohaseN visz jóra: :á#oly*a, vitéze ! *osz&ra, *osz&ra!

Arany János – Toldi szerelme

GK 6ásna# egész 0dvar régi olostor*0l V(gan haza "ord0l #alotás :á#oly*a$ %zé# 4ndre irály"it holtan, temetetlen >eli majd a ert*en a i elé** rányit: %zor(tva nya ára egy drága zsinór van W'ld selyem "onál*ól, "ényes arany szál*ól+ Hyil os szeretet volt, *&ra vive, *&ra: :á#oly*a, magyaro ! vér*eli *osz&ra! / G3 6ost A vila várna a#itánya, >alli, >átva, mi had ész;l seregét "el"alni, Cehér lo*ogóját it;zé a *ástyán, >ajos h7ségére maga át*ocsátván+ 8e 'zelget .ároly, az olasz 80razzó, .i >ajost "elh(vta Pmint oda"enn van szóQ )ogy Johanna s "érje >ajos ellen j'nne, 4ndre halálána *osz&lója lenne+ J2 .'zel(t nagy haddal P ;l'n's jelenségQ! :em mint igaz *arát, de ravasz ellenség, .i a zavaros*an szeretne halászni: Valahogy :á#olyna trón0sára mászni+ .'#'nyegét most is ez a szél "orgatja: Rsa sz(nre Johannát s "érjét támogatja,

Arany János – Toldi szerelme

.i től / majd ider;l, milyen "eleséget, % nyerte .alá*ria "ő"ő hercegséget+ J5 4llene ind(tá >ajos enne .ontot+ Rsata előtt 6i lós atya misét mondott A nyitrai #;s#' , s "el0gorván lóra, Vezeti társával né#ét riadóra+ 8e harc is alig volt / nagy/hirtelené*eN 6egszalad a .ároly szedett/vedett né#e, 6int ha cseresznye"án seregély/had csőd;l, 8e megint szétre**en #0szta ere#lőt;l+ J1 Az0tán %z0lmónát ostromlani mente 6i lós atya .onttal, s a vitézlő rende + .ároly #edig né#ét nem gy7jti magához, C0tni hagyá széllyel, it/ it az anyjához$ 6aga is a megvert, "ogyaté sereggel 9ldalt, a hegye *e, visszavon0lt reggel, % minthogy >ajos ellen, látja, icsit *(ra: 6ást gondol, s ne ie ily levelet (ra: J< LCelséges 0ram és vérszerinti *átyám! J'nni elé*ed nem ilyetén é# vágyám$ )(ved vagyo / =sten az igazlátója!

Arany János – Toldi szerelme

8e Johannána is még alattvalója: :em tehetém, sz(n*ől hogy harcra ne elje , Aarancsolat0 na hogy vissza"elelje $ 8e mihelyt az első 'sszecsa#ást tettem, )adaimN mind széllyel, haza eresztettem+ JB LCogadásom módján hát ne cs0dál ozzál, %őt *ennem ezent&l szorosa**an *(zzál: 6ert, *ármit m0tato , sz(nlelve, .irályom! 4lleneid 'zt is javadat m0n álom+ 4ddig is, 'n ént már, t0dod, amit tettem: Tcséd gyil osait ;ld'ző*e vettem, =szony& (no 'zt leve mindne vége, / Johannát "'lmenté #á#a őszentsége+L JD Vgy (rt a 80razzó+ >ajos olvasá azt, .inn várja 'vet, de nem adott rá választ, Rsa 7lt nagy/ omoran #0ha zs'llye/szé én, % ' livel a semmit "enyegette, végén+ Az0tán még egyszer/ étszer elolvasta, %zemeit egy 'nnycse## ragyogóvá mosta$ Az0tán "el0grott s a sen ivel szem*e 8;h'sen "ord0lt: LVárj! er7lj a ezem*e!+++L

Arany János – Toldi szerelme

JG T0dom, mire gondolt >ajos, e é# szólván: 6ert az olasz "ő**e , részire #ártolván, 6ind a Corli 0ra és a 6alatesztá , .ároly dolgaina "0rcsa hirét hoztá + 6ihelyest Johanna Pcin os a cin oshozQ, Cérjhez 0gré , terh*en, Taránti >ajoshoz, A iért elő**i "érjét meg'lette: .ároly is a mási testvért elsz' tette+ JJ .i vala e testvérI 'ccse Pszer +Q[ Johannána , J'vendő*elije a magyar irályna , 6ária, mint Fó*ert ősz irály meghagyta Végrendeleté*en, ettej' nagyatyja+ .ároly elcsá*(tá, hogy ezen a j0sson :á#olyna idővel *irto á*a j0sson, 6eg is es ;dt véle, *algatag0l hivén, )ogy icsi se* már ez nagy >ajos0n sz(vén+ JK ?gyanis hallotta Ps volt valami e**enQ: )ogy >ajos, al 0dván országos ;gye *en, .ároly cseh irályna leányát, a gyerme 6argitot, eljegyzé, s vége lőn a #erne +

Arany János – Toldi szerelme

8e >ajos nem ért rá jegyváltani menni, 4lhal a lyány, nem lessz a dolog*ól semmi: 6ária ellen*en nagy sz(v*eli gondja, >el e az ő é#ét, csa az 'vét hordja+ J3 6int ró a, az által esi ele#cé*e, )ogy nagyon is *(zi a maga eszé*e % ravasz0l so at mer: .ároly is &gy jára, )(vta >ajost, hogy majd "elteszi trónjára$ 8e Johanna s "érje, hallva, mi veszély j'n, .árollyal, azon volt, i hogyan *é ;lj'n: :e i adá hát a ra*lott "eleséget % mellé hozomány0l a nagy hercegséget+ K2 Teszi magát .ároly ide/oda h7ne : .ezdé nyomozását ama gyil os *7nne , % leleményes (nnal 'leti sorjá*aN 6indN, i a gaztettne eze volt, vagy lá*a: >ajos iránt (gy h7: mert L i *7n's haljon!L Johanna iránt is: Lhogy sen i se valljon Fá és társairaL$ i 'zt maga "ő/"ő .ároly vala é#en, mint 4ndre/gy;lőlő+ K5 4z volt a nagy h7ség, a >ajos iránti+ /

Arany János – Toldi szerelme

Johanna #edig, és "érje, a Taránti, )allva, mi é# vált a .ároly hada 'ddé: 6egijedte , hogy már nincs menedé t'**é+ 6indjárt is az asszony szé# levelet (ra, )(zelgve 'ny'rgőt, s 'nnyet *ele s(ra, 4ndréheN szerelmét haz0dozva, *ó al$ 6ire >ajos aztán válaszol e szó al: K1 L%zemtelen életed, *itor országlásod, 4lm0lasztott *osz&d, "érjhez szaladásod, % ahogy első "érjed meg'lése vádját Tisztázni a artad: mindez tan0ság rád, 6ind ellened vall, mint "érj/gyil osa ellen+ )anem él az erős *osz0álló =sten, T0dd meg!+++ s hogy ez&ttal én lesze a arja+ 6eg*;ntetni téged, ahogy U a arja+L K< :em teszi a*la *a Johanna ez (rást, >átja, hiá*an ezd &jra haz0g s(rást: Cérjével azon lett, hogy ahol csa vár van, 6ind sereget gy7jts'n, *ent és a határ*an+ / )anem egy evéssé "ogj0n i, #ihenj;n , Vissza, cse élye** né# dolgaira menj;n : 9tt "olytass0 , ahol, elhagyva Velencét, Mtjára eresztő Ani ót meg @encét+

Arany János – Toldi szerelme

KB 8ózse 'vetjével, it nyom*aN isérte , @iztosan A vila városá*a érte , )ol az, / em*erit a lovag/hajadonnal .;nn hagyva, / >ajoshoz éredzi azonnal+ 6ondja, hogy a dózse tiszteletét ;ldte, % érdi: j'vet mért hogy >ajos el er7lteI )azamenet várja, sz(vesen is látja Tisztelni magánál régi erős vágya+ KD Az0tán átny0jtá a levelet, mely*en )incz, .0ncz dolgairól "oly a szó a #er*en$ >ajosna 0gyan nőtt a szeme/ny(lása!+ + + @e#arancsolá a ra*o at, hogy lássa+ Fesz etve ivallá , hogy a sirt meglo#tá , Aztán es ;vel is, jó Toldira "ogtá $ 6ire (téletét a irály imondta, U et meg a hóhér 'szt'r7re vonta+ KG 4 or Ani ó is "élve odajár0l, Tesz r'vid eml(tést árva nagyanyjár0l, .i az ő atyját és Toldi 6i lóst sz7lte, Os most egyelemért esedezni ;ldte+ L.i vagy te, 'csém, hátI lovag/e, vagy gyerme IL LCia vagyo , / mondá / "ia Toldi Hy'rgyne +

Arany János – Toldi szerelme

Az én nevem is Hy'rgy, és Toldi a vérem: )agyjon itt Celséged hada ozni, érem!L KJ 6onda >ajos: LHyenge vagy, 'csém, (gy szemre: 8e, ha edved tartja, nincsen ellenemre$ )anem, ami *átyád ;gye*aját nézi, :e is áhitozzé soha egyelemre$ .ider;lt 0gyan már, s áll, hogy nem ő volt aN .i a Fozgonyié sirját megra*olta, 8e orozva 'lt, s még nagyo**at is vétett: :incs, ami lemossa e lovagi vét et+L KK Ani ó nem érté Toldi eme *7nét$ %zomor&n hagyá el nagy irálya sz(nét, 8e nem a art hazamenni a tá*or*0l, Femélve, hogy *átyja ;gye jo**ra "ord0l+ 6i lósra magára sem eveset számol: >ehetetlen &gymond, *átyja legyen *árhol, % ne "ogja le *'rt'n vagy testi *etegség: =ly nagy há*or0 hogy nél ;le megessé + K3 )ej! #edig anna most PAni ó nem t0djaQ :em is arra véggel a sze ere r&dja$ )allott ő az olasz há*or&ról, hallott,

Arany János – Toldi szerelme

% gyalázata jo**an sz(vé*e nyilallott: L:em vagyo én méltó ardra, hogy viseljem, :incs, lány/meg'lőne , lovago 'zt helyem+ )ordozva szivem*en Airos a nagy át át, .ine eltemettem "ényes i"j0ságát+L 32 @a ony erdejé*ől, rossz lován, a rajta 6aradott ámzsá*an, éjsza "elé tarta, )egyen és v'lgy'n, / "el Trencsénne , a Vágna , ?t*an Pahol már jártQ 6orva/, Rsehországna + Hondolá, a t'rvény ott nem lesi nyom*an, .edvire *&s0lhat valamely lastrom*an, %e a magyar t'rvény, se az érse át a :em hat el odáig, messze Rsehország*a+ 35 Vág vize menté*en nagy csa#at em*erre Talált, i ;v'ltve és mago at verve, Viszi / mint madara 'lt'zve ha szállna , / Ce ete h(rét a "e ete halálna + )irdeti a gyónást, t'redelmet, *'jt't, 6ert a világ vége, *;nein ért, elj'tt, Veri 'nmago at rengeteg ostorral: Toldi 'zéj' állt, s megyen a tá*orral+

Arany János – Toldi szerelme

31 6egmeztelen(té széles erős vállát, PC;rt's *arna haját, "e ete sza állát 6ég a *aráto 'zt lenyiratta *őrigQ % ostorozá testét a h&sig, a vérig$ 8e nem a világna várt végire gondolt P:em *ánja, ha mindjárt rásza ad az ég*oltQ: A maga *7néért, a maga dolgáért, Veze el szerelme át ozott voltáért+ 3< 8élr;l ez a né#ség ind0lt valahonnan, % mint hóg0lya, meggy;lt iminnen/amonnan, .i #araszt, i m7ves, ine odva szerzet, 6inden"éle or, nem, álla#ot és nemzet+ Cal0ról/"al0ra, városr0l/városra, Ojsza ra haladna , Ja*l0n a szorosra, % inozzá mag0 at, hogy *orzad a léle $ / Vitéz Toldi 6i lós ott veze el, véle ! <ilen;e+ik ének ,6ettenetes 'addal ezentől induljunk." Ilosvai 5 Rélja "elé immár 'zel(t az éne ,

Arany János – Toldi szerelme

=nd0lt v'lgyne /alá esése vizéne , 6int "olyamé, amely tenger "ele "0tván )almot, hegyet elhágy s i er7l az &tján+ 4lőttem is állna nagy hegye és halmo : %záz ;t 'zet és harc, "ényes diadalmo , 4gy;tt is, ;l'n is, a magyar sereg*en$ )ogyN "érne meg az mind e r'vid éne *enI 1 6int a adályát a "olyam is sietve Orinti cs0#án, és nem időz mellette: Tegyen &gy / ha &t*an nagy merede dom*o / 8alom is, it LToldi szerelmérőlL mondo Cogja 'tő"é jét r'viden a szóna , A vitéze dolgát emlitse "0tólag$ )iszN ;l'n éne re méltó valamennyi / )anem én tová** is a aro még menni+ < 6(g >ajos e é#en A vilá*an m&lat % vár vala olyan h(rt, hogy elé** nyom0lhat: .ont, az előhaddal s a vitéz #;s#' el, %z0lmóna "alait t'ri minden reggel+ 6ert nem adá azt "el anna a#itánya$ Aedig a seregne é#en &tját állja .ét hegyi nagy lánc 'zt *eszor(tva v'lgy*e, :incs jo**ra, se *alra, hadi/járó tőle+

Arany János – Toldi szerelme

B %zándé a elősz'r az vala itt .ontna : =dejét nem várja so henye ostromna , Hye#re az őrséget harcolni icsalja, %zaladó nyomán a várost megnyargalja+ 8e hiá*a! merni ellene azt, merni: :em csa# i az őrség, hasztalan ingerli H&nnyal, ihivással a *;sz e magyarság$ Ami, vitéze től / gondolja / c0darság+ D 8e *ezzeg a "alról, ő#aizso mellől, :yillal a magyar*ól, it szemre vesz, ellő, .'vet is a hágcsós atoná ra g'rget: Ogsza adás lesz ez, i arra 'zelget+ Távol az (jászo , "ennállva aréj*aN, Calról, ha i ott áll, veszi 0gyan cél*a % lel'vi mint "ecs ét, / *izonyosra lőne : )anem icsit árt ez, alig egy/ ettőne + G >átva ezért s t0dva .ont$ hogy si ertelen :yil, o#ja, vitéz ard erős "ala ellen: .;lde >ajoshoz, hogy j'jjene a jászo , % egyé* vár*a oso és számszerijászo + )ogy eze megj'tte , leve is "ord0lás, 9ldalt a hegye *en "eny;"a/#0szt0lás,

Arany János – Toldi szerelme

Scsolta ;l'n's nagy *a oló gé#et, %zámszerijat dárda/ s őhajitás végett+ J T'ves vége "elől 'reg "eny;szálna )amar a ovácso vas"ejet "ormálna , 6int a ecs e*a é, / aztán hevederrel .ari ázzá a "át, so mázsa téherrel$ Ttven erős váll ezt viszi majd / vagy t'**en, Cejjel a vár"alna , hogy ;lseje d'**en, @elseje megrend7l átalig, "ené ig$ )anem a ész7lést mondom elé** végig+ K %zámszerijat, minden nem;t és "ormáj0t Scsolna $ eze 'zt vésne erős vály0t, 6ely*e "enyős0dár hajli dar0 módra, % nagy 'vet ellód(t, zajjal ir0gódva+ Van más is: a asztó lá*a nehéz *a na , 6ilyennel az ácso h(dc'l'#'t ra na : )&zza csigán so éz, s mi or lez0hantja+ Herendára esi , mely a 'vet hajtja+ 3 ?gyanis, "aván os tetején ereszt*e )ossz0 gerenda van oly módon eresztve, )ogy r'vide** vége alámegy a őne

Arany János – Toldi szerelme

% a hossza**ra nehéz teher ;t, &gy lőne + Van egyé* szerszám is, (jj módra csinálva: )&rja "eszes 'tél, (ve r0gós szál"a, .ere en h&zzá "el, s ha megind0l #ec e, A 'vet, a dárdát l' i nagy/"el, messze+ 52 6indjárt is a *a al teszne vala #ró*át$ 8e elé** a "alhoz ellene "0tó/gát, 6ert védi 'r'sleg vizzel teli áro : 6(g *etemetné , nyil s ő omlana rájo + .ont esze desz á*ól nagy sz(n/"olyosó at Hondol i, a sánchoz ere en toló at, 6elye alatt a né# hord 'vet és rőzsét+ Mgy végezi *ajjal a sánc *et'mését+ 55 Smde, mi ént jég h0ll s7r7 dara*o *an, Veri ő a sz(nt, hogy rettenetest o##an % *esza ad helyen ént$ de legott *e"oldjá , Jól érti az ácso enne is a módját+ C'ldet is a gátra viszne osara al, Tetején s(mára d'ngeti agyaggal, ?gy sz'gezi a nagy vas*a ot a "alna + %záz em*er erővel adva l' ést anna +

Arany János – Toldi szerelme

51 .ont látja, hogy ez még (gy is s; ertelen 4m*er/erő mit tesz emény "ala ellenI Tornyot erős "á*ól magasra csináltat$ 6ely*ől icsi résen a *a i/*ejárhat$ C;ggeszteti láncra dere át a *a na , Vgy hajtva, nagyo**at lód0l a "ala na $ C'nn lecsa#ó h(dat is hagyta a tornyon, 6elyről, ha i merné, a "alra 0gorjon+ 5< Tsszed0gott ézzel nem nézi azon*an A vár*eli őrség, de az is tal#on van, %zór 'vet és égő oszor&t, anócot @a elé nagy zsá *an gya#j0t ereszt, ócot, :agy sor a v(vó na ;zdeni ez ellen, 9ltani a lángot egyszerre so hellyen, Az elégett esz 'zt &j(tani mással, %'#reni a #ár ányt s7r7 nyilazással+ 5B )0ll oda rettentő zá#ora a nyilna , 8olgozna erősen a nagy számszerijja , .'vet is, dárdát is hajigálna egyre: 4m*er legyen ott, i áll ma 'r'mhegyre! @e is a város*a so ődara* elhat, Fém7let az 0tcán, leve nagy hadd/el/hadd$

Arany János – Toldi szerelme

)át mi or a sz0r os, t;zes ;sz ' menne ! =stennyila/zá#or méltó neve enne + 5D C;st't is a vár*an itt vagy amott látni, .ezd *o ra szi#or át és lángot o ádni, )anem oltjá gyorsan$ dolga van a ézne , 6ert a "ala ra is ell j0tni vitézne + 6ég (gy sem ez egy na#, seN ettő, seN három >essz az, hogy erőt vesz .ont ezen a váron$ 8e t'ri minden na#, mert t0dja, irálya )adai mozd0ltát mily nehezen várja+ 5G 8olgozi a vas *a , veri "ejét "al*a, Vezeté .ont né#ét &ja** viadal*a, 8eli *átor hős' a torony*a menne : LCiaim, csa rajta! ma vége lesz enne +L >ecsa#ó résen át oda"enn elszeli .aszával a gya#j0s nagy zsá o 'telit, 6eztelen az omló "alat egész hévvel 8'ngetheti a *a , nagy *0sa "ejével+ 5J 6ás "elé is a harc sz;leté most &jra, 4ddigi mivoltát messzi "el7l m&lja, @or0l a *ástyára nyil*ól s;r; "elleg,

Arany János – Toldi szerelme

.'zte sz0ro "á lyá villámi r'##enne $ Rsattog erősen a számszerijja #ec i, :em t0dom, i állná a "ala on ezt i$ @ent is elolthatlan lánggal ég a vár ma: .;nn/*enn szito , áto , rettenetes lárma+ 5K Smde a *a oló torony is már lángol, Tetejé*ől a t7z mardosva alá** "oly$ L>e, "i& ! le onnan!L de nem állva szóna , Calra veté horgát lecsa#ó ajtóna : 4lső vala %zécsi, a *átor =ván a, .i a "alra 0gré a t7z*e, a láng*a, .'veté "iatal )édervári ettő % ?jla i Pmind tegna# j'tte , a seregtőlQ+ 53 Calra sz' 'tt =ván, meg is állott rajta: LRsa 0tánam, ?grin! ide >0 ács, @arta!L 6enne is, =ván át megvédi azon t&l, .i cs0#a s;ndisznó leve már a nyilt0l+ % mint hangya, ha ettő vezeti vagy három, Coly *e a magyarság a "alon, a váron, .'ze#ette lángna , "ojtogató ";stne , A torony ég: nem hagy sen it lenni restne +

Arany János – Toldi szerelme

12 6ire a *a szerszám torony/al otmánya Annyira gy0lt, hogy nincs mód lé#ni reája 9da"ent már jó is csa#at áll a *ástyán$ Cehér lo*ogót t7z az olasz, ezt látván+ 6indjárt is a várna a#0it "eltárjá , Olteti az őrség magyaro irályát$ .ont *emegy, a várost hada megta#odja: / Vgy nyilt meg e v'lgy*en >ajosna az &tja+ 15 4ze alatt .ároly, ama 80rrazó, Várta: >ajos mit "og levelére szólniI Fossz jelne al(tá, hogy nem ada választ: % gondolta, tanácsos*, ha ellene lázzaszt, )áta megett a harc t;zeit "elgy&jtja, 4gész A#0liát mind ellene *&jtja, 4ngedi >ajost, hogy :á#oly "ele menjen P% el7zze JohannátQ de vissza ne 'nnyen+ 11 Vra tehát ismét levelet >ajosna : :e vélje gyan&sna , se csodálatosna , )a most A#0lia városit megszállja, 4lvonni Johanna részéről #ró*álja+ 6aga diadalmas seregével menjen, Johanna erejét megt'rheti 'nnyen,

Arany János – Toldi szerelme

6ert hada csa zsoldos idegen jo**ára, :o meg, a Volt0rno 'r;l egy/ ét vára+ 1< 4 or, az A*r0zzi nagy hegye en által, 6ene dél eletne , "ogyaté hadával, Amerre >0céra, Coggia, Ranóza Sll, s a tenger#arti erős vára hossza$ .i Johanna h(ve, azt "el*átor(tja, .i >ajosna hódol, visszatántor(tja, Hy;jt hadat és zsoldos atonát szegődtet$ / Sm győzze le >ajos Johannát, ne őtet+ 1B .émei s az olasz #ártos 0ra 'zz;l A i >ajossal tart s most seregéhez gy;l, .ároly ez &j dolgát *evivé na#on int: T0dja >ajos, hol jár, mi*eN "árad ott int+ 6indjárt is, amely na# jó h(rt veve róla P.ont maga hozáQ, hogy elesett %z0lmóna, Tanács*a vezérit maga mellé gy;jti: 6elyi 0ton lesz jo** seregét le ;ldniI 1D 9tt vala .ont, >acz"i, / =stván, meg az 4ndre / Hiléti, @e*e Hy'rgy$ #a# 0ra is rendre: A nyitrai #;s#' Pma 'vé lesz Wágrá*Q,

Arany János – Toldi szerelme

.anizsai #ré#ost ardja sem áll hátrá**$ Világi 0ra *ól: %zécsi, @án"i, 8r0get, 8ras ovics / 6i lósna h(vtá mindeze et$ =stván is Pama Hy'rgy atyja"iaQ @e*e $ Az oráni #erjel 6oriál, s egye*e + 1G .ezdi >ajos a szót: L6i0tán %z0lmóna 6intha csa a :á#oly/ország 0lcsa volna: )adain leszálltát nem gátolja semmi: Rsa az a érdés, hogy merre "og0n menniI Van r'vide** &t, a Volt0rno "olyamna , Alig az ország*an, csa a szélin anna $ Vgy hamara** ér;n , *izonyos, :á#oly*a: 8e hát0l az ország nem lesz meghódolva+ 1J L)ossza**: ha mi *alra egy er;lőt tévén+ ?gy hatol0n át e nemes ország sz(vén, 6eghajtva deré *an tengertől tengerig [ 6int mi or a hajtó a vadat "'lveri + Az r'vide** m0n a: ezt maradandó**na 4ndre is "iára hiszem állandó**na , .iért, csecsemő *ár / ha élteti =sten / J'v' egyrészt, hogy majd trónjára seg(tsem+L * C kissé, me&vallom, k'lönös diversio oka me&ért%ető az előszóból. A. !.

Arany János – Toldi szerelme

1K %zóla, 'r;lhordván szemeit a végin$ 8e tová** ny0gtatta valahogy Hilétin, Az #edig el#ir0lt s ezde "'l is elni, Hondolva, hogy első** ne i ell "elelni+ .;l'n*en eszes nagy "ér"i0 és *átor, Vala csa most három esztendeig nádor$ Crancia/olasz vér nyomait m0tatja, 6ég >ajos atyjával j'tt volt *e az atyja+ 13 LCelséges 0ram!L mond La magyar azt tartja: 4gyenes &t legjo**, hamará** is rajta: 6it t'rnéd sereged hossz0 er;lővel, )a eléred :á#olyt evese** erővelI :em árthat a (gyó, ha "ejére hágtál: :á#olyt ha *evetted, tied az ország már$ Vagy, ha mi zend7lő oda inn támadna 4lnyomni mi lessz a diadalmas hadna I <2 L:etalán attól "élsz, evés a dicsőség, )a az ország szélén, hol nincs nagy erősség, @ehatolsz :á#oly*a, lo#va mi ént tolvaj: % vára at és várost ell hogy elé** "oglaljI )idd meg, az az &t sem cs0#a *&cs0/járó: Vm, ott van előtt;n Vená"ro, Tiánó,

Arany János – Toldi szerelme

Rá#0a nagy város, / de ivált Aversza$ )idd el, 0ram Celség, emény dió lessz a+L <5 Vgy szólt$ helyeselte néhány, az idősse+ :em is ellenezné, mondja >ajos, ő se, )anem ellen ező o ai is vanna , 4ze et is szem*e ell vetni amanna + LT0dom / (gy "olytatja / hogy ez asszony "érje Valami hada at "ogadott "el *ér*e % Rá#0a mellett vár, hogy &tamat állja, )ol a Volt0rnóna 'mli se*es árja+ <1 L8e t0dom azt is, hogy 6i lós, Rajetáni, Condi vitéz gró"ja, ellene *ir állni, 6aga is$ még in á**, ha seg(tség innen / 4z olasz hivemhez, a arom is, menjen! Azon*an a vét est, már az igazándit: Johanna irálynét s vele a Tarántit :incs semmi reményem, élve hogy el"ogjam, 6ert 7zni hajóm nincs, és a tenger ott van+ << L8e ha meghód(tom az egész országát % i iáltom árva "ia irályságát, % magam is helytartót hagyo , am(g "elnő:

Arany János – Toldi szerelme

@árha nem eléggé, la ol (gy is e nő+ )anem egy em*er van, agya"&rt és álno , .it 7zne 'r' é nagyrat'rő álmo , .itől / ha r'vidre sza*ja =sten éltemN / .icsi 6ártell .ároly 'r' ségét "éltem+ <B LOrtite , &gy sejtem, ir;l vagyon a szó+ @0jtogat, (m, most is .ároly a 80razzó: 4zt megt'rni / nem &gy: ezt 'ssze ell t'rni, Orte az országot végig is'#'rni+++L Vgy sza (tá "él*e >ajos a *eszédet, Arca ne i sá#adt, szeme vad0l égett$ :ézte az 0ra rá$ mi ezI oly szo atlan, %oha még nem láttá ilyen ind0lat*an+ <D 6i0tán a irály csilla#odni látszott, Arca #irosa** l'n, cim#ája seN játszott$ .ezdte emel edni hely*enhagyó hango , )ogy a irály célja sem #0szta alando $ 6éltó ezen &tat venni "ontolóra, % nem hagyni *itang0l amaz ár0lóra >ajos háta megett az egész országot, )anem elé** ott ell oltani a lángot+

Arany János – Toldi szerelme

<G 6ost >acz"i, az =stván, a vajda "elálla$ Vegyes ősz cs( al már szé# *arna sza álla, %zeme, arca ny&godt, hangján, ahogy ezdi, Orzeni, milyen vónN mi or megereszti, 8e "é ezi "olyvást, s hal an em(gy szóla: L)a >ajos hercegne nagy serege volna, >ovagi, zászlósi, had*atan0lt né#e: Javasolnám, menj;n mindnyájan elé*e+ <J L8e mivel Johanna ereje nem ott van :á#oly 'r;l és a Volt0rno saro *an, )anem országszerte, vára *an elosztva, Ahogy ezt a #ártra sza adás o ozta, % i az ő #ártján van, i Celséged mellett, .i ma itt, holna# ott, ahogy "& a szellet: %z; ség, hogy erőn et t'** "elé m0tass0 , Fém(ts; az ellent, h(veidN *iztass0 + <K L:em mondom, ne ;ldj;n hadat a hercegre, Contos, Averszána *irni jó eze re, 8e, magyar had0n hoz, van so német em*er, .it vezet a ^ol"hárd, meg a zsoldos ^erner+ )a mi eze *ől is ide/oda oszt0n : .ét/három"elé is 'nny; hada ozn0n ,

Arany János – Toldi szerelme

Teszem: Averszához menne Hilét nádor, @alra más, 'zé#en a irályi tá*orN+L <3 6ind helyeselté ezt, amit >acz"i szóla: .'z's &tjo légyen, javalá , %z0lmóna, Az0tán is még a Volt0rno "ejéig, .ereszt*e az országN mintegy 'ze#éig$ 9tt Hiléti nádor dél "elé elváljon, .eletre a t'**i sereg egy;tt szálljon$ % hogy idő ne m&ljé , holna# A vilá*ol 6ozd0ljon előre mind az egész tá*or+ B2 Végezé $ &gy is lett: le a v'lgy*en másna# =nd0l az egész had eleven mozgásna , 8e mivel %z0lmónát azna# el nem éri: 6ezőn ;te tá*ort >ajos és vezéri+ % ottan, az Aterno ies vize mentén, 6ely %z0lmóna "elé veszi 0tját szintén, %átra előtt ;lve magyaro irálya: Vm, ;l'n's "oglyot vezetne hozzája+ B5 .ocsiját (séri idegen em*erne , .it "enn a hegye 'zt zsoldosi ^ernerne Cogta el, és gazdag j0talom "ejé*e

Arany János – Toldi szerelme

6aga ^erner hoz most a irály elé*e+ 9lasz 0ra mindjárt / 6alateszta, Corli, 6ántova / ezdéne a irályhoz "orrni, 6egs0gá , icsoda, a it eze hozna , % mily nyereség az, mily szerencse >ajosna + B1 LCelséged azért nem j0that igazá*aL 6ondá , Lmivel ott ;nn ellenzi a #á#a, % megvédi Johannát ezer #a#i csellel, )iszN azért ell mostan v(vnia "egyverrel+ 8e ha ezt a "oglyot ezére *ocsátod: :agy "ord&lat esi ;gyeden, meglátod, Tán nem is lesz sz; ség t'** iontott vérre / )anem a "ogoly már é#en oda ére+ B< Vala 6i lós >őrinc / vagy Rola Fienzi, Amint az olasz név magyar0l jelenti, Tavaly egész Fóma egyeltje, tri*&nja: 6ost a hegye , erdő vadonait *0jja+ Fóma sza*adságát lo*ogóra t7zte, :é#ét "'lemelte, zsarno it el7zte: 6ost szám ivetés*en, s0jtva nehéz váddal @0jdosi / é#en a római né# által+

Arany János – Toldi szerelme

BB )alál, ha ezet rá tehet a la osság$ )alál, ha a #á#a / vagy sanyar& "ogság+ 8e >ajos meg"eddé szigor&an ^ernert: Wsoldosi mért *ántjá a védtelen em*ertI 8orgálta eményen, szóval, hanggal, szemmel, Cojtva d;hét, 0llog el a német em*er: L6it adna e ra*ért Fóma, vagy a #á#a!L / Coglyával a irály *emene sátrá*a+ BD % ezdi azon: L:emes római! sza*ad vagy, 6(g :á#oly*an lesze , védelmem alatt vagy: )adamat, ha tetszi , &tjá*aN 'vessed, Vagy menedé /vár*a magadat vitessed+L .'sz'né 6i lós a egyes ajánlatot, S*rándos nagy szeme 'nnyre is "a adott$ :em t0dá a sorsot, mely idővel rá vár: )ogy iadja .ároly cseh irály és császár+ BG 8e >ajos nem &gy tett: este vacsorához, 4m*erelé *izony maga asztalához, %o á "en*eszélte a #ohárnál etten, Rola is a sz(vét inyitá meghitten: @eszéle római régi dicsőségről, 6ai gyávaságról s eladó h7ségről$

Arany János – Toldi szerelme

Ráto a art lenni, igaz er 'lcs*(ró: 8e a mai né#ne nem egyé* ell / :éró+ BJ 6ond >ajos: LOn t0dtam, hogy erre megyen i: Az idő ere ét nem tolhatja sen i / >egyen *ár az élő legnemese, *átra / %eN nagyon előre, de ivált nem hátra+ >áttam 'vet én is, oszlo#ot Fómá*an, 8e régi la óit eresém hiá*an: Vgy előttem, ine "egyverem a hité, :em Ráto é#e leng / hamará** a Ridé+L BK 6ond t'** ilyet is, mert i"jonta Fómá*an Corgott, s vala jártas deá t0domány*an+ )anem, az idő már ésőre haladván, 4lereszté 6i lóst, ny0ghelyet adatván+ Feggel #edig / minthogy nincs edve maradni Fendele őrséget vele ind(ttatni, 6aga =stván vajda érette "eleljen, )ogy *aja nem lesz, m(g nincs a ivánt helyen+ B3 6ozd0la egyszersmind hajnal*an a tá*or .i i lovat nyergel, ra odi , nyalá*ol$ 8e m(g azo a tett helyei re érne ,

Arany János – Toldi szerelme

Vrnivalóm &gy sincs / hát Toldira tére + 6i or ő *eállt az ostorozó had*a, 6ondá ne i: nálo t'rvény, i van adva, )ogy i i meggyónjon valamely társána , :e tagadja *7nét, s ne tartsa magána + D2 Toldi elé** a szót veszi csa "élvállra, :em 'ti a tit át sen ine orrára$ 8e midőn 0nszoltá , hogy nem lehet testvér, .'zt; se maradhat, ha sza*ályt nem esmér: .iválaszta egyet, i előtt ész gyónni Ciatal em*er volt, nem idős* mint Toldi, T'**sz'r azelőtt is t7nt már ne i szem*e, :em is illett sehogy e gy;levész Lrend*eL+ D5 6osolyogni látszott nyilt arca sz;netlen, :yájas *izalom 7lt a nagy é szeme *en, )omlo a is tiszta, le#i *ár gond, álom, % oda(rva mintegy ez a szó: Lnem *ánom!L )angja, ha megszólalt, szeretetre észte$ Tlt'zetét Toldi olaszosna nézte, 9lasz is, ivált ha hozzáveszi o*zát, 6elyen a szent né#ne zeng aj a zsolozsmát+

Arany János – Toldi szerelme

D1 4zt szól(tja ;l'n társait0l, óvást, % ezdette cseh nyelven jó Toldi a gyónást, 8e *izN a Lcseh;lL ment, noha lá**al, arral %eg(tene rajta, / seg(te magyarral+ 6eg'r;lt a mási : Lte magyar vagy, látom! A ármi *;n'd van, ezért meg*ocsátom, %zólj magyar0l *(zvást, mert nyelvedet értem: 4gy or én is azon a nyelven *eszéltem!L D< Toldi csodál ozva *ám0lt az LolaszraL: L8e ha (gy van, tőlem sohaseN maradsz ma, .i, mi vagyI azt né em gyónd meg elé** szintén A or az enyém is hallhatod 'szintén+L L.i vagyo I nevem nincs / csa egy sehonnai %zerda na#on lettem: h(vjN &gy Y%zeredaiZ$ :evemet ;l'n*en, mint a r0hát, váltom: % eldo*om a régit, ha idejét látom+L DB Fánc*a "0tott 6i lós homlo a e szóra: L:e itélj hallatlan!L az idegen szóla, L:incs nevem, azt mondám: nincs, mivel elvetté , Rsihéssé, c0darrá, áto alá tetté + 6agyar volt az, / anyám vére ama Wácsna +++ )a hallottad h(rét anna az Yirtásna Z,

Arany János – Toldi szerelme

6i or egész erdőt, ágast0l/t'vest;l, )árom ivadé on irtotta ereszt;l+ DD :emes a#ám ott halt$ / engem egyi vére C0tva hozott tenger olasz szigetére, 6aga is ott élt, halt *&s szám ivetetten$ On *0jdosni elé , mi or eltemettem+ )ontalan azóta járom a világot, .o*zom ad élelmet s lel i vidámságot+ 4nnyi az én *7n'm, / s ha van egyé* gondom %e nem m0tatom, se #anasz0l nem mondom+L DG 6eg'lelé Toldi a "iatalt erre: LJól van! te se légy most (váncsi nevemre, 4gye*et meggyóno , s ha megismer edt;n , .'z's lehet a név tit a is 'z'tt;n + >ovag/em*er voltam s játé /viadal*an Sl"egyvert viselé / nincs semmi rosz a**an / 8e személyemN aztán soha "'l nem "edtem: )ogy ravasz&l a d(jt más nyerje helyettem+ DJ LVala #edig dijja e győzedelemne 6át a/leány, szé#, mint angyala =stenne , .i szeretett, és csa engem a világon!

Arany János – Toldi szerelme

.ire már ésőn gy&lt sz(v*eli nagy lángom+ C'l"edni magam most: vala *'lcstelenség >ovagi t'rvény*en nincs ellene mentség$ :em "'dni "el: a lyányt cs0#a méltatlanna $ 8o*om "eleség7l, it nem szeret, anna + DK L.ise** vala *ajno /nevem odavetni, 6int a leányt, élve, halál*a temetni: 8e le 'tve tartott sanyar0 mély *'rt'n Aersze az országtól, erre, a cseh "'ld'n+ 6ire hazaértem, éső vala, éső! Cérj, "eleség volt már az ál/lovag és ő$ 6it tettem azont0l, nem t0dom, ne érdjed / Aár*ajra szor(tám s meg'lém a "érjet+ D3 L>átva meg'lt "érjét, s t0dva, hogy én tettem, 6int holt rogya 'ssze az én szeretettem$ =gen! ravatalra, s(r*olt*a helyezté + On #edig, &gy hiszem, 'rj'ngeni ezdé + >ementem 0tána, le a szi la*olt*a, .'rm'mmel is onnan i a#artam volna: 4gyszerre csa éled az én édes szentem % megát ozza magát és elát oz engem+L

Arany János – Toldi szerelme

G2 Toldi zo ogással "ord0la itt "élre$ )amar a o*zos sem t0dta, mire vélje$ 6int zavaros "őre, válla hegyét vonta: LSlom ez a rész már, sose *&s0lj!L monda+ LT0dom, mire célzasz! / Toldi "elel / Lvártam$ @izony icsi hijja, hogy 0gy is nem jártam: 6agam is azt hinném, csa é#zelet álma, )a halottam most is élő 'zt nem járna+ G5 L)anem él, / tan&ja egész @0da enne , Tőn sz7zi "ogadást 'r' re =stenne $ On is az ő át át vivém olostor*a, )a sz(vemen e se* valaha *e"orrna+ @e"ogadta mindjárt valami *aráto , 8e el7z'tt onnan #a#i s&lyos áto , 6intha, meg'lvén a "érjét gyil os módra, Tzvegye s(rját meg ira*oltam volna+ G1 L:em t0dom, ez hogy lett$ ne em a világon %en i tan&m nincsen, semmi *izonyságom, 6ert már rég/ideje, nyomon 7zve járo , Olve vada 'zt, "án madara 'zt hálo + @7n'm ez: van/e rá irgalom és mentségIL / L:em annyira *7n volt, mint szerencsétlenségL+

Arany János – Toldi szerelme

Válaszol a o*zos / Lha te csa #ár*aj*an Tlted meg a "érjet, igaz viadal*an+L G< Toldi "elel: L)(vtam, de reá nem álla, T0dva, hogy az né i *izonyos halála$ )anem erősza al ézre er(tettem % igazán megv(vt0n , tan0 nél ;l, etten+L L)m, hm!L a o*zos szólt, Lcsa ez (gy ne volna, A t'**i alighogy érdemes a szóra: Slviadalt v(vtálI magadna , vagy másna I 6i 'ze avval az anya/szentegyházna !L GB L8e *ánja, nagyon ám, a lovagi t'rvény, Fendjé*;l az ilyet cs&"0l it'r'lvén!L Toldi riad / Ls *ánja Ylovago Z irálya: :incs nála *ocsánat, egyelem reája+ )anem oldj "el, sza*j rám néhány miatyán ot, On #edig tová** is veze lem az át ot, :em az egyházét: a szerelem nagy át át, )ogy, a it szerettem, meg'lém a mát át+L GD 4zzel a szent tá*ort elérni siette , 6ert már *e seN láttá , el is esteledte + 4gyszer a o*zos csa jo**ra m0tat: Lhallga

Arany János – Toldi szerelme

=mmár letanyázott és dőzs'l a "al a+L 6enet aztán, amint arra anyarodta , 4lmondá a o*zos, hogy eze (gy szo ta : %zem' et "orgatjá , old0lva, "ehérre % valamely vadon*an nagyot iszna , "élre+ GG Cal0n és város*an alamizsnát gy;jtne %z'rnyitve csodáit a *a*onás hitne , Fettenti a né#et / s az 'sszegy;lemlő Adomány árá*ól megteli a t'mlő$ @armot is az erdőn legelni ha látna , Jó szerivel "riss h&st la omára vágna $ % ha tanyát verne / Lno, =sten irgalmazzon! .'z's ott m0latság, étel, ital, asszony+L GJ L6eg0táltam ő etL / hevese**en szóla, LFégen is e cs;rhét odahagytam volna, )a az előttem nincs, hogy (gy réven, vámon Stj'hete *izvást egy ori hazámon+L 8e már tetejére érte a hegyhátna , )onnan egy ;st"orma sz7 v'lgy*e lelátna $ 6icsoda látvány ez! / Toldi csa el é#ed: A #o ol seN ny&jt már 0ndoritó** é#et+

Arany János – Toldi szerelme

GK Vér/ 'de a v'lgyet le#i ";stgomolyna , Alatta re edten, részegen gajdolna , Tleli egymást, #ór, m;ves, *arát, asszony, T7zvilág s *0ta éj v'r'sli az arcon+ T'lt'zi a so has / megN 0jra, ha *ánja 4gy;tt "oly a la zi tisztese, ocsmánya, )a 0gyan lehetne mondani tisztesne Azt az evés/ivást, amit eze teszne + G3 %zito és trágár szó szemtelen;l ordit+++ 4l"0tja a méreg, viszi is már Toldit >e"elé a lejtőn: Lhát eze igy teszne I )a mi *7nt meg*ánta , száz annyit vét ezne I )irdeti a *'jt't és a világ végét: % mag0 (gy to*zódna , 'nt'zi a gégétI Várjato Paz ostort a nya á*ól a#jaQ 6egm0tatom, milyen az itélet na#ja!L J2 Toldi a nagy ostort rengeti ezé*en, Xti ő et hát*a, szem*e, hason, é#en, 8'"i vas ' lével, r0gja tova lá**al, Verdesi egymáshoz, mar olva nyalá**al+ :osza! lá*a is él az egész seregne , Az elne halottna , vagy a holt részegne ,

Arany János – Toldi szerelme

Mgy szélyel;t ádáz Toldi 6i lós 'zte$ / %zedi/e magát$ vagy soha, e né# 'sszeI J5 .o*zosna azon*an elállt szeme/szája % mond Toldina , amint odaért hozzája: L=ly dolgot az em*er nem hinne regé*en, 9rlando ha tenné, olaszN éne é*en+ Vásáron eze most ezdene gajdolni 4gy magyar vitézről, neve Rola Toldi, .i malom 've el hajigál a harcon, >áttam is: egy #onyván m0tatá , a rajzon+ J1 L:em az vagy/eIL / érdi enyelgve a o*zos, L:o hiszN, a malom ő onyit a dologhoz! 8e *arátom, "'ldi, ha az al 0 áll még, :evem te se érdezd+++ s álnév helyen, álnév! )(vj, ahogy a *arát Pe*szeme!Q cs&"ola: =de é#en jó név a "ráter 6i ola$ 8e meg is éheztem e**en a m0n á*an: A szent maradé ot ne hagyj0 itt, ár*an+L J< 6onda, s a jó t7znél ne i/heveredte , P)ogy el7zzé onnan, Toldi icsit rettegQ )0st szelne a nyársról, s *ort is ahoz lelvén,

Arany János – Toldi szerelme

:agy la omát csa#ta a diadal helyén+ 9tt meghálva, egy;tt másna# elind0lta , :y0gotra, Rsehország tájára von0lta $ Toldi azt mondá, hogy olostor*a mégyen, % hogy addig a o*zos 0titársa légyen+ JB T'** helyre *enézte $ de a olostor*an 6ind azt veti a #a#, hogy nem olyan sor van: 6alm0 is elállott, s ha "orog, egy őre: :incs ma sehol sz; ség t'** enyérevőre+ Vgy "el s le *olyongta idegen országon: 8alt #enget a o*zos "al0n és csárdá on, %z7 en a sz; ségest ha *eszerzi o*za: 6égis 'r;l, hogy van ivel azt megossza+ JD 4gy na# / a so 'zz;l mely &t*aN letellett / C'l amint *allagta Oger vize mellett, Xti a ";l' et v(g dalo at játszó .;rt, s messzire láncsán le*eg a so zászló+ :ézte, a mély &t*an merre "elé térhet Toldi i, is monda: L0dvari iséret Jő itt szem*e, talán hercegi, irályi: 6(g elhalad, jó lessz e #artra iállni+L

Arany János – Toldi szerelme

JG % megállta egy dom*on, a csa#atot várván, 6(g elvon0lt, hosszan, mint tar a szivárvány, %z(nes lo*ogó al "énylő hegy; r&don, 6ag0 is so sz(n*en / a sz7 hegyi &ton+ >ovat is egynéhányt *0r olva vezette , .o#ó*0l, agár*ól so at 'sszeszedte $ Az0tán egy hintó, z' 'gve/zo ogva, J'tt a gonosz &ton, nyolc ló *ele"ogva+ JJ .'ves az &t, de a természet 'vezte, =tt/ott a hegye ről ár ot is ereszte, 6ely, rajta ereszt7l, az Oger*e tartott % isza#ot az &t*a, sárt eleget hordott+ T0dom, a nagy hom*ár oldala meg*ánja! 6ert vala nehéz es enne al otmánya, :oha mennyezetes, tornyos, / és r0góra Vala már ész(tve, azaz magyar módra+ JK )ó! egyszerre megáll, hogy se té, se tova :em *irja mozd(tni nyolc nagy erős lova, ?gy megragad a zá# agyagos mély sár*an, %zirt is van előtte hegyi v(zmosás*an+ Xtni a lova at ezdi elé**, verni, 8e iszól az 0tas: hogy olyat csa merni!

Arany János – Toldi szerelme

Vgy eze et hám*ól s0nnyogva i"ogjá Os hányjá /veti a dolog álla#otját+ J3 Vala ott ocsis négy, s valami t(z csatlós, 8e egyne a lá*án sincs lá**eli #at ós, Rsa nézte a lóról hol az 'reg sárra, )ol szárai on a selyem harisnyára+ 6enjene el mind szét, / arra határoztá , / A ocsihoz h(dna er(teni desz át T r't is "al0 *ól t(zet avagy h&szat$ Addig a szé# hintó #ocsolyá*an &szhat+ K2 Toldi nem állhatja, nem nézheti végig, >e0gri a #artról, odamondva né i , .'r;lnézi sorát a ocsina , &tna % #ró*álja elősz'r a végit a r&dna $ 6ozd0lt is, de mivel merede a otymány, Célt, hogy 'sszet'ri az egész al otmány: Vgy a ocsi alá *e*&jni sem átall % "esz(tve Lj0hána L "elnyilalja háttal+ K5 .iemelte szé#en s itevé a #artra, )ol az &t egyenlő**, mehet immár rajta+ 4 or odainté a ocsi*an 7lő,

Arany János – Toldi szerelme

.érdi nevét, rendjét s mely "'ld ne i sz7lőI L=lyen erőt egyet t0do a világon, Azt, i a ra*ló t0l is'#ré országomL 6onda, / hanem Toldi megismerte ám már, )ogy ez maga .ároly, a cseh irály/császár+ K1 LAz én vagyo L &gymond Lmeg 'vetem, Celség+L L)a te vagy, hol jársz ittI s rajtad ez a szentségIL L@&jdosom, ;ld'zve áto alattL monda, LCélrevon0lné itt valamely lastrom*a+L .érdezi a császár, mért ell *0jdo olniI L>ovagi nagy *7nértL mond r'viden Toldi+ / LAzt nem a szentelt v(z, az imádság, ar/dal 6ossa le, / azt 'nnye** let'r'lni arddal+ K< LVőm, a te irályod, olaszo 'zt harcol: )át te meg itt majd egy *agolyvár*an alszolI Vagy, ha 0radnál most nem vagy egyelem*en: 6(g *evesz, ám szolgálj az én seregem*en+L .'sz'né 6i lós, de szomor&an monda, )ogy ;d7lést óhajt lel i "ájdalom*aN+ / L:o hiszN azért é#en lastrom*a *e7lni!+++ J'szte velem vissza: itt "ogsz "el;d;lni+

Arany János – Toldi szerelme

KB LVadászat ez erdőn lesz na#o ig nálam, :ézd, ama hegytetőn áll irályi váram+ A neve Y.'ny' várZ+ P(gy jő i magyar*anQ, %z(vesen elvárla ottan az 0dvar*an+L 8e már a csatlóso j'tte nagy h7hóval, T r' el, s ocsihoz desz a iszállóval$ Rsa elálmél odta , hogy ezt em*er tette! % *eragasztván, ind0lt a ocsi ;getve+ KD Toldi ama várat hagyta immár hátra, % látta, hogy az é#;lt merede hegyhátra 6ely az Oger v(z*e 'ny' 'l, és lá*at Vet ne i tré"á*ól, s ari át csináltat+ 9da visszanéz most, / valami &gy vonja, A o*zos is egyre Lnosza, gyer;n !L mondja, LAz én mesterségem &gyis olyan"éle+L )agyta "ejét 6i lós, hogy tele *eszélje+ KG Cogadá 0dvarno a vár a#0 alatt, 6ert vala már hagyva ne i #arancsolat: )ogy Toldina adjon tiszta szo*át hálni, Tlt'zetet, "egyvert, lovat is használni+ Társa "elől nincs szó$ de semmi r'vidség :em esett: daláért ellátta a tisztség$

Arany János – Toldi szerelme

Toldi meg&j0ltan é*rede "'l másna# Wsivajára ;rtne , o#ó/0gatásna + KJ )amar 'lt'z 'dvén, 0dvarra leméne, 9tt várta *izony már nyereg alatt méne, )átára sz' 'tt s a vitézi cso#ort*a ?grata, mely, látja, olyan maga/"orma+ Valamivel éső** lej've a császár, @iccent a csa#atna "ővel, amely rá vár, % Toldina , ind0lván, odaveti e szót: L)add lám, t0dsz/e 7zni vadat &gy, mint ra*lót!L KK 4zzel az egész raj "ord&la eletne + Cent, az erdős háton ocogva mehetne , 6ert a magas "enyve irályi vadonja Alján a #araszt"á *o rait elnyomja+ )amar egy Lt(zág&tL az e*e "'lverte 6it maga a császár leg 'zelé** erget, 4l is ;ti szé#en, haj(tva gerellyel$ Tr;l a császár: hogy jó na#ra lesz e jel+ K3 Toldi elérhette volna: de tisztesség PHondoltaQ, hogy e vad a irályna essé $ U hát a lovat csa lé#és*en ereszté,

Arany János – Toldi szerelme

6(g e*elét "enyve illata éleszté$ % látva magát &jra lovag 'lt'zet*en, Cejedelmi, "ényes, harcias menet*en, .;rtriadás mellett, #ari#án ;getve: %zinte "elocs&dott régi lovag edve+ 32 =m szarvas előtte, másodi is, *0 an % rónána ered, mely délre alatt0 van$ Toldi nyomon 7zi: Lott azt *e nem éred!L 6ond, s art do* 0tána az egész iséret+ 8e nyomja erősen, lova már/már #edzi$ Toldi a nagy ostort s&gárra ereszti P6ert hozta nya á*anQ s csattantva h0ro *a: Fántja nagy erővel, ágainál "ogva+ 35 :ya a szegett mindjárt a nemes állatna $ Rsászár meg a t'**i mind odaszaladna : L:o ilyet nem láttam, seN semmi előd'm!L LVgy szo t0 ezt, Celség, a magyar al"'ld'n+L Azon*an a o#ó már "0tna a hegyre+ Visszhangzi az erdőn 0gatáso egyre$ :osza mind 0táno , legelől a császár, Fit a jelenség az, mi oda"ent rá vár+

Arany János – Toldi szerelme

31 C0t a oszor&s g(m maga/halálá*ól, .'veti e*"al a ina/sza adtá*ól, 6(g a hegyi #ár ány legszélire érne , )ol merede őszál vet véget a térne 9nnan a mélység*e, hol z&g #ata árja, Veti gyors "0ttá*an le magát a #ára, % sz'rnyet hal a gránit "ene 7 siváron, ?tána e*e *ől le#otyog vagy három+ 3< .ároly s a vadászo , lejtőn le er7lve, .eresi a g(met a v'lgyi s7r7*eN, .'vetve nagy *ajjal e*ei szaglását, :ézve is a szi lá torony/al otását+ W0*ogás egyszerre halli olyan"orma, 6intha valamely nagy rotyogó ;st "orrna, % tele az egész táj s7r7 "ehér gőzzel, 6ely*en a na#"ény is haloványan vész el+ 3B Arra"elé tartván, tere#ély *i "á na Tisztásán, a #ata menti*eN, mit látna ! Vizet a szi lá*ól "orró/meleg árral T'rni elő, *0zgó, hét 'lnyi s0gárral, [ Tetején ez oszlo# ragyogó virág*a Coszladoz és h0ll mint szomor&";z ága,

Arany János – Toldi szerelme

%zi rázi a na#tól, s #ata *a le"olyván, W'ld, veres, meg *arna érget ra az alján+ 3D 4zalatt a g(met az e*e meglelté , Vidám csaholással hirt adva jelenté $ 8e .ároly a v'lgyet megszereté nagyon, >'n gondja 0tó**, hogy ne i nevet adjon: Rsatola még hozzá ét "al0 határát, % ahol a "orró v(z il'vi s0gárát, 4mele ott ";rdőt, tele#(te várost Az egész világna gy7lőhelye már most+ [ * 1arlsbad történet8rói ré&ibb korra vitat ák a *orrás ismert voltát s a %ely keletkezését2 de én a né$mondát követem, mely a *orrást is I;. 1árollyal *ödözteti *el, a le8rt módon. A. !. 3G 9tt, honnan a szarvas lez0hant a mély*e, % hol a ";rdő é#;lt a "orrás "'lé*e, Ttszáz évvel 0tó** / vagy igen, már t'**el, %o at á*rándozott egy *eteg ősz em*er$ 6egáldotta vizét nagy jótéteményért$ )a nem &j életért, &j élet/reményért, % ha valaha célhoz *ir j0tni ez éne : .'sz'ni e "orrás cs0da hévvizéne +

Arany János – Toldi szerelme

3J Vgy "olyt a vadászat másna# is, és mindég: .edvét leli *enne háromig a vendég, 8e azont0l a ént érzi magát Toldi, 6int i nagyot m&laszt, hogy idejét t'lti+ :em t0dja miért, de nincs ott maradása, .érdezi egy estve: j'n/e vele társaI %z(vesen a o*zos maradna, de ész is: L:em hagyla elL &gymond La árhová méssz is+L 3K % 'lt'zve lovag*ól &jra cs0hás szentté, .ároly előtt magát *&cs&ra jelenté, )ogy holna# elind0l, 7zi tová** gondja: LA lovat, a 'nt'st ézhez adámL mondja+ %ajnálta a Celség, hogy az 0dvart &nja$ L8e tied a lóL mond, Ls tied az a g&nya$ )ogy #edig &t 'z*en mint lovag ne sarcolj, % mint *arát ne old0ljN: nesze még e tarsoly+L 33 6eg 'sz'né Toldi, meg is 'r;lt enne , Aedig nem 'r;lne más or az ilyenne $ Feggel az &ton is vala v(dám edve, % mond 0titársána , vállát veregetve: LT0dod/e mitI+ + + hátha ál/sisa ot tennén , % :á#oly*a >ajoshoz hada ozni mennén I

Arany János – Toldi szerelme

Rsa az a *aj, engem ott nagyon ismerne : T0dom, legelé** is a irály ismer meg+L 522 %zól társa: Lvan erre a *aty0*aN nálam .ész holmi: ehol rőt *aj0szom, sza állam, Celra om ezt, s sze#lőt annyit az orcádra, )ogy sz7lő anyád sem ismerne, ha látna+L L)a! "i&, mit mondálI+++ Toldi nagyot retten, L4zt az 'reg asszonyt már szinte "eledtem, .ine én o oztam so eser7 #ercet: :e haljon meg, am(g 'r'met nem szerze ! 525 LRsa ezért is, menj;n !+++ Aari#a és "egyver :e ed is lesz$ 'nny7, ha gazdag az em*er$ 8e nini! a Aej ó, a lovam, a hátas! A ármi legye , ha nem igazi tátos+L Rsa 0gyan a Aej ó, "ényesre ihizva, Termett valahonnan egyszeri*e vissza$ .isérte/e Toldit hegyi legelő 'nI Vagy re#;lt mint tátosI mi haszna t;nőd'm! 521 Vgy, hogy a szénájo vala már jó renden, 8élre a ét *ajno elind0la menten, Aej ót lovagolván maga a gazdája,

Arany János – Toldi szerelme

:em is javasolnám, hogy más meg#ró*álja! .o*zos is 'rvend a atona életne , T0dja, hogy ott v(g dalt 'r'mest #engetne $ 8e meg, &gy "ord0lhat, nem esi hiá*a: % vissza *ecs7lettel j0t régi honá*a+ Tize+ik ének ,7tt az v!ros kiv2l t!bor!t futtat!." Ilosvai 5 )onnan gyors "olyami A#ennin hegye ne Osza ra, eletre, délre lesietne $ )ol ma is ezer nyáj legel izzó nyáron, 6ely alant telel i, a tá*la/la#ályon,[ % az olasz / mint a móc ca"atos *0ndáját / :yárra "el, ősz'n le, hajtja selyem nyáját$ )ol zamatos "7v'n a nemes sajt, t&ró )armattal sz;leti : / ered a Volt0rno+ * -avoliére di G.&lia2 az a$.liai s8k *öld. G.&lia2 A$.lia. A. !. 1 )ajts le, j0hász, hajts le! dér le#i az ormot, Jo** a meleg s( on "'l/ s le *arangolnod$ )ajts le, j0hász, hajts le! *armod olyan "élén

Arany János – Toldi szerelme

Vm 'zel(t harczaj, ;rtriadás élén , Vm t;zet ont egyre a t;zes mén lá*a, Ahogy acél 'rmét veri a szi lá*a$ :incs ny0gta madárna , 'v'n/0gró vadna , 6ind ég*e r'#;lne , mind v'lgy*e szaladna + < Or ezi a tá*or, által a gerincen$ )ogy délre, eletre vágyva lete intsen, 8élre, hol Aversza esheti és :á#oly, .eletre, hol al"'ld hegye alatt zsámoly+ )adait a irály eléri, *evárja, 6(g 'sszeverődne a v'lgyi la#ályra, % mi0tán "ejen int maga megszemléli, .ét sereg áll rend*en: eleti és déli+ B Tetemes* az első: a irályi tá*or+ Hilét az 0tó**it vezeti, a nádor, Vele zsoldos ^ol"hárd s né#e 'tezernyi, .é#ese a zsoldért nemzet' et verni+ 4zt a irály első** &tjára *ocsátá, 6erre a Volt0rnót te eregni látá$ % várni *e hirt róla, *izonyos 0jságot, Aihenteti még a t'**i lovasságot+

Arany János – Toldi szerelme

D J'tt is, a hét végin, szerencse ivánó .'vet egy "olt: ;ldé Vená"ro, Tiáno, )ogy e városo az őrséget el7zté , >ajos lo*ogóját, str0cait "elt7zté + J'tt az0tán más h(r, hogy Rá#0a mellett A magyar seregne ;t 'zni seN ellett, 6ert, i a Volt0rnón ellen a art állni, %zétveré a hadat 6i lós, Rajetáni+ G Condi nemes gró"ja / ;zené Hiléti / T0dva, hogy a hid"őt zsoldos erő védi =nnen is a v(zen, t&l is a szoros*an, % Taránti >ajos *ent Rá#0a város*an: )adai*ól, amint Condi "elől hozta, .eletre, ny0gotra egy részt isza aszta: .eljene át a hegy, és a tenger "elől % hát*an támadjana , mi or ő majd elől+ J Mszva hogy át elte csillagtalan éjjel, )ajnal*an 0ro na jelezé láng"énnyel, Rsa mint mezei t7z g'm*'ly; csilláma, 8e t0dva előre azo szeri, száma+ Vissza"elelt arra Rajetáni mással: 4gy dom* tetején gy&lt nagy máglyara ással,

Arany János – Toldi szerelme

Jel vala egyszersmind 'z's riadóra, )ogy tal#ra i gyalog, és a lovas lóra+ K %zem*e a h(dőrző csa#ato at Pmert még %zéltére al0dta Q #ac0hán "'lverté $ / 4ze 0gyan t0dtá , hogy jő Rajetáni, 8e "og ez éjjel négy mér"'ldnyire hálni+ 6ost, a veszedelem nya 0 *a sza adván, Fohanna a h(dra, cs0nya hátat adván, %zázan is egy szél*eN, *ár nem elég t(zne / Fohanna *izony a ész halálna , v(zne + 3 % lett volna veszély nagy, most csa igazándi, )a észre nem veszi t0lnan a Taránti$ )anem ez csatán nőtt zsoldosait hozza % hidon a "0tó at nyomja vel' vissza+ )arcolta az (gért s étszerezett *érért, 6intha csa a honért, vagy az édes *őrért, %zem*e saját vér' , a szaladó ellen, 6(g visszaszor(tá , hogy cs0dát m;veljen+ 52 ?gyanis *elátván a h(dra "0tó had, )ogy itt a haláltól csa a halál óhat, Cord0l az ellenne meg 'ves;lt arccal

Arany János – Toldi szerelme

% mint az oroszlán, ;zd$ i esi , i harcol$ .i elesett, mint d'lt "at'v'n, átlé#ve )áta megől más/más 0gri a helyé*e, Vgy a legelső 'zt sohasem lesz csor*a, 6(g Taránti s né#e *evegy7l a sor*a+ 55 % *izony, Rajetáni, harcolva, de hátrál, 4 #ihent erőne helyet adna már/már$ )anem a v(zen t&l nagy riadás támad, Rsatazaj, ;v'ltés vad0l onnan áthat 8'**enve Tarántit viszi ez az 0jság, Fendeli: a h(dna anócait gy0jtsá , % mire Rajetáni odaér, már láng*an Sll a Volt0rnó/hid egész hosszaság*an+ 51 =dőt / t0dja miérN / nem halaszthat, h&zhat, T7z alatt a v(zen hamar által&sztat 8e nem a város már égő a#0jána , )anem oldalt, jo**ra s *alra Rá#0ána + L%zomor& lőn ott a Taránti sz;retjeL 6ond, 0ra szavával, Hiléti 'vetje: Rá#0át enne már *e se ellett venni, Rsa az égő várost oltani *emenni+

Arany János – Toldi szerelme

5< L9da é#en arra ért 0ram, a nádor, )ogy szét vala verve a mezei tá*or % Rá#0át "elgy&jtá a szaladó őrség$ 6ost Condi ezén van, s mien az erősség+ A nádor Aversza "alait er7li, 8e idő ell, csa m(g rendesen meg7li, 6ert erős mód nél ;l a hely, és dere a** )ős nem védhetné, mint a#itánya, Ja a*+L 5B >ajos ezt a jó hirt nyom*aN ihirdette, Mj győzedelemre "oglalóna vette, % megajándé ozván Hiléti 'vetjét, Condina is ;ldé méltó 'sz'netjét+ Az0tán vajdával s a t'**i vezérrel Fégi tanács0 hoz &j terve et érlel, )ogy az ár0lást is gy' erén elmessé , 6eg az ár&lót is ézre er(thessé + 5D Az vala itten *aj, hogy a 80razzói, 6int gyerme i játé ;gyese** *&vói, :incs sehol is szem*e tetemes tá*orral, Van minden;tt mégis, sza adást *&jt, "orral+ Vme >0cérát, mely már >ajost 0ralta, 4lhiteté, #ártos lo*ogó leng rajta,

Arany János – Toldi szerelme

Coggiát, Ranózát megerősittette, ?gy tová**, a tenger#artra, magát vette+ 5G 9 a, miért szem*en sereget nem láttat, )ogy >ajos0n ő rá ne tehessen vádat$ 8e azért ez t0dja, mi dolog*an sánt(t, % gy;l'li jo**an, mint elő** a Tarántit+ LRsavaroghatsz, ró a, csavaroghatsz!L monda, L.'vet;n szág0ldó #ari#á al nyom*a, % el/;t;n vagy "0tva, vagy 0tánad ás0n : 8e i nem er7l'd nagy *osz0állás0n !L 5J Os, mint hegyen 7lő vészviharos "elleg, 6ely veszteg az ormon na#o ig is el/leng, 6ajd "'l ere edvén, levon&l a si ra, )ogy, "'nt nézve, alá** villámli a szi ra, C'nt na#os a cs&cs már, de alant a rétség 8éli verő"ényét elnyomta s'tétség, Vonagli a "elhő idege, a villám, % a megszelelt zá#or 'dli aláh0llván: 5K Mgy a magyar tá*or A&lyia[ s( jára %'tét haragjá*an lassan alászálla, Rsa "egyvere villog, hamidőn #or/ 'dt;l

Arany János – Toldi szerelme

C'nt a magas *ércen láthatja, i ott ;l$ 9dalent már ényén ter(theti szárnyát, 4lle#i e róná dom*jait és hátját, Arra nyom0lván, hol 'zele**i célja 6ég jó tova "e szi , a #ártos >0céra+ * (/ásd tizedik ének 1. szakasz e&yzetét+ 53 Ce szi az egy halmon, s "alai e táj*an >erontva heverte rége**i csatá*an$ .ároly lovalá "el, hogy 0jonnan ra já , 6egt'rni ez által magyaro haragját+ 8e nem volna még ész, csa , mondani, "élig: A város atyái jo**na azért véli :em várni *e daccal >ajos 'zeledtét, )ódolni előre, *ánva mag0 tettét+ 12 .'vet ind0l mindjárt és "ényes ajándé , 6ellyel a #árt;tést szé#(teni szándé + )anem a "ellegvár, egy isded erősség, 6ást gondola, mint a város*eli őrség: Taránti >ajosna em*ere van *enne Valami háromszáz, t'**re alig menne$ .a#0ját e "észe *átran *ecs0 atja, % Johanna zászlóját "ennyen lo*ogtatja+

Arany János – Toldi szerelme

15 >ajos az esdő ne m0tat omoly arcot, % vete a városra vét e miatt sarcot, )ogy, mire odaér, i legyen teremtve, Aedig inditá már a seregét rend*e+ 9tt, a város alatt, tá*ort ;te várván, )ogy megváltsa magát tizede/*ecsárán$ .'z*en az el"áradt hadait ny0gtatja, % vidám la omá on éteti/itatja+ 11 6aga is a "ő**e d(szes seregé*en %za*ad ég alatt 7l mindenna# e*éden$ )ossz0 ra ott asztal s irályi ter(té .'r;l ott szolgálna mind &r"i leventé + 8e az alsó** rend is, széllyel a mező*en, A#ró** t;zei nél la omázna *őven$ :ézi "ala ról ezt mind az egész város, 6ég a "ellegvár is, *ár a#0ja záros+ 1< :em vala e is vár "'nt a "ellege *en, Rsa a város mellett, ;l'n, egy 't/szeg*en, :incs ár a, "ala sem ro##ant nagy erősség: 8e lovas tá*ortól nem "élti az őrség$ 6ost, látva na#on int, odalenn hogyN élne , 4l*(zza magát, hogy nyoma sincs veszélyne ,

Arany János – Toldi szerelme

9dalenn m0latság, étel/ital járja$ % 'nny; hadijáté ezdi, avagy zárja+ 1B 8e >ajos szemét már e is erősségen A ná#olyi zászló sz&rja vala régen, % mond egy na# e*édnél: LRsa az olaszna higyj!+++ Ci& , ez a is vár, &gy/e ne ;n *a "ittyI // :osza, játsszato ma egyet ilyet, 8énes!L %zólt vajdaN "iához / L"0tni a hely téres, %0gd meg %zécsine és t'**i cim*orádna $ 4ze a taljáno olyat &gy seN látta +L 1D )amar az i"j&ság sz(ne nehány százig Tssze is verőd'tt, és L*a "ittyetL játszi , Rsa 'nny; r0há*an P(gy sza*adon nyargalQ, 8e az 'v mellé sz&rt r'vid éles arddal+ Fit a, hossz0 sor*an i i helyre lé#e, Az0tán más/más sor 0tána, elé*e, % mi or (gy "ennállta mint egy laza négyszeg, Vártá a jeladást az i"j0 vitéze + 1G .;rtjelre a soro elseje megind0l C0tni ahogy teli hős"i r0gós int0l, .őhaj(tásnyira egyszerre megállna

Arany János – Toldi szerelme

% térdre "esz;lt ézzel L*a hátatL csinálna + 4zt a 'vető sor, mintegy 0grógát&l / 6int lóra i #attan a csi#ején, hát&l / Vállra vetett ézzel sz' i át "0ttá*an % ;rtszóra megállna icsi távolság*an+ 1J 6ajd a harmadi sor, negyedi is (gy tett, Az előtte hajlót átsz' d'si mindet, Valam(g álló sor marad egy is hátra: 6ost "0tni j'n a sor az első *a hátra+ Vgy, mintha so em*er szénarendet "orgat, Vagy szaladó "elhő árnyé ot *orongat, Vagy h0llámra ha él tengeren &j h0llám: Váltja sor a sort, mind messze**re nyom0lván+ 1K 4l/"ele a vártól volt a "0tás hossza, 8e most jeladásra "ord&l ne i vissza, Tsszed0gott ézzel a "ala on nézi % neveti >ajosna 0grándi vitézit+ %or, sor 0tán hogyN jő "alai t'vé*e, )ova már le sem lát a Taránti né#e, % nem látja, mi a cél Pmadarat s(#szóvalQ: @evenni a várat em*eri hágcsóval+ [ * S.$er s)alam %.manam, idest, .n.s s)andendo s.$er s)a$.las alteri.s. H%ron. 6.bn. A. !.

Arany János – Toldi szerelme

13 F'gt'n az első sor, hogy a "alig ére, @a háttal, a arját "esz(ti 'vére, ?gri a mási sor, vállaira enne , )ogy lé#csője legyen, i 0tána menne $ Vgy rendre am(g a "ely;l álló arja, Test' N egy 0grással vetheti a "alra$ >ett oda"'nn *ezzeg zavar és ijedség: 6ost veszi észre, hogy nem tré"a, nevetség+ <2 .ardjo / de ha volna!+ + + eze é már villog, 6egett' az &j sor szeme is már csillog$ LCegyverre!L iáltjá s i i szalad érte$ 4zalatt a #ár ányt más/más sor elérte+ >enn tárogató, ;rt, s(#, do* zaja ro##an, )ozza >ajos né#ét hadi zárt soro *an, Cenn a "alon álló sza#orodna egyre )ogy az őrség*ől már egy ha esi egyre+ <5 .'r;lnézi magát >acz"i "ia 8énes, >átja, hogy a so szem ragyog, a ard éles+ :osza, m(g az ellen ra ásra verődi $ .a#0t el"oglalni, tárni i "altőig+ Mgy is lett$ mire a vár*elie j'tte , )arcolni hiá*a, ésőn eről 'dte ,

Arany János – Toldi szerelme

6ert a a#0 csa rés, melyne ;regé*e 4zeren int tód0l már a halál é#e+ <1 9ttan egyelemre mag0 at megadtá , >e*or0lván arcra mind az istenadtá $ >ajos a "egyvert/mit től; elszedette, % enni' adatván, szélne eresztette+ 4zalatt a város i"izetvén sarcát, 6ásna# az egész had megnyomta #iarcát, )ogy rajta ereszt7l ind0lva eletne , Mj tárgyat, &j szárnyat adjon ez éne ne + << Coggia, szomszédát hallva, hogy és mint járt, .'vetet, váltságdijt ;ld eli*' mindjárt$ 8e Ranóza *átor a#itánya, Fájmond, :em olyan em*er, i minden LigentL rámond: 6a acs ellenállást, nagy viadalt észit, Calait "oltozza, *iztatja vitézit, Tetemes "'ldhányást megra c'l'#' el, .'r;lveszi várát védelmi 've el+ <B )(rét >ajos enne &t*an ahogy vette, :em várt a adálya *osszantja "'l'tte, % mond >acz"ina : L=tt mi jó/hosszan el7l;n $

Arany János – Toldi szerelme

Addig hova t;nhet a "ő vad elől;n ! :osza, te a tenger városait hajtsd meg, Amit ő ott "el"&tt, a t;ze et "ojtsd meg$ 6aga is, légy rajta, hogy éz*e er7lj'n$ On addig e város "alait meg/7l'm+L <D % még azna# elosztván a sereget etté, Vajda egyi résszel ind&la eletté, 6ási al az &ton magyaro irálya Ranóza "elé tart, délies irány*a$ 8e azért nem lesz nagy 'ze a ét hadna , 6int "olyam ét ága, társ módra haladna , >ajos a s( "'ld'n, #art/szélen a vajda: %eg(thet ez anna , az emenne , *aj*aN+ <G Alig eredt 0tna >acz"i A#or =stván, .;lde Averszától h(rt a nádoris#án, .éri >ajost, haddal seg(tene rajta, 6ert már a mezőn is magát alig tartja$ :em hogy *e er(tné, sőt néha Ja a*na 4m*eri elsáncolt "ész ére icsa#na $ Taránti >ajost is hallja, hogy :á#olynál Mj zsoldoso at gy;jt, &j sereget "ormál+

Arany János – Toldi szerelme

<J >ajosna ez a h(r o oz erős gondot: .énytelen hadától le ;ldeni .ontot, Hilétivel egy;tt hogy mag0 at tartsá , 6(g ő odaj0that, és mind a magyarság+ =gy a csa#atjával / melyne olasz, német Wsoldost Pamit >acz"i otthagyaQ mellé vett / 6i lós @enevento &tjára iválván: 9strom előtt nagyot gyeng(te irályán+ <K 8e azért, Ranózát mihelyest eléri, :e i"og, a vajdát seN várja seN éri$ )a *evehetné, m(g >acz"i meg is t0dja$ % minden na# a s( ot d'ngeti és "0tja+ :em nézi henyén ezt ár a megől Fájmond, %őt a lovas né#re gyalogival ráront, Vas s0lymot is éjjel, "ogas esz 'zt szórat, Ami által *én&l a lovon járó had+ <3 Sm >ajos a né#ét tan(tja gyalogna : >e0grani lór0l, s vissza megint, szo na , A másodi em*er, ismert jeladásra, Addig #ari#áját tartja ne i társa+ Cejszét eze , ásót lovai on hozna , )ova őrség nem j0t, se*esen dolgozna

Arany János – Toldi szerelme

Fést ;tni az ár olt, *ec'l'#'lt helyen, % lóra megint a#na , ha 'zelg az ellen+ B2 Vgy, de nem első na#, nem is egy #ró*ára, Ssóval az ár ot temeti s(mára, Az erős #alán on nagy a#0/rést t'rne , % tele már lovassal elseje a 'rne $ 4z előtt a gyalog / mint szélne a #olyva: )ajtja t'm'tt rend*en, 'li és gázolja$ .énytelen a *első 'v*e magát vetni % ny(l/, o#javetéssel onnan vere edni+ B5 8e >ajos, megvetvén oda*enn a lá*át, %za#or(tja mindig, s váltja lovasságát, 6(g a másodi 'v esi é#N &gy ár*a: 6i által az őrség *eszor&l a vár*a+ 6ost nagy m0n a, #araszt na#i/szám néz rájo + 6ert a "alat védi széles teli áro : Azt le*ocsátani, le az 9"ántó*a, %o na#i "áradság, hossz0 emény #ró*a+ B1 Alólr0l az ásást a "olyamnál ezdi , 4zer meg ezer éz viradatt0l estig, ?gy viszi a#rán int 'zele**, a várna ,

Arany János – Toldi szerelme

)ol már szi la/ és nyil/zá#or alatt járna + =tt dolgozni lehet csa nehezen s éjjel % *e"'di az ásást hajnalra "'déllel, C'ldet is a h(dló/desz a "'lé h&zna $ 6ely alatt a várhoz mind 'zele** cs&szna + B< >ajos ezen 'z*en ész;l az ostromra, :agy "ali hágcsó at gy;jt 'ssze halomra, %zámszerijat, álgy0/, *ástyat'rő gé#et, Scsai *árdolna minden e""élé et+ / )(rt vajda "elől is hoza már 'vetje, )ogy erős @árlettát harcolva *evette, 6ert a icsa#ott őr/hada at ;ld'zve, :é#e vegyest omlott a nyilt a#0/ 'z*e+ BB L.ét dolog itt t'rténtL szól a 'vet LCelség! / 6ielőtt "0tásra vette az ellenség, %őt em*er7l, azon melegé*eN harcolt % "ord(ta, ha nyomt0 , vissza megint arcot: )onnan! az ég*ől/e, vagy a "'ld gyomrá*olI 6ert nem látt0 jőni seN 'zel, seN távol, Aej #ari#án 'zt;n terem egy rőt *arát % z&gatja temérde ari ás ostorát+

Arany János – Toldi szerelme

BD LW&gatja, rohanván szem*e az ellenne , :incs arc, seN merészség helyt állani enne , 6aga egész dandárt, csa#atot meg"0ttat, Tr;l, a i még lát, 'r;l, a i "0that+ @0zogánya is van rengeteg a á#án % ha it azzal érhet, egy seN marad lá*án, 8e 0gyan i merne hozzá 'zel(tni, 6i or ostor/villám, 'r módra, er(tiI BG L:yilat 0gyan, o#ját szórna vala rája, )anem &gy ell lenni, hogy a ny(l sem járja, Vagy nem is érne rá nagyon cél*a venni, >ova oly 'nny7, hogy ahol ő, ott semmi+ 6egszalad az ellen, mi saro *an 7zz; $ % "0tva vegyest 'zte: Yhol a *arátIZ nézz; : :em volt sehol is már, seN el;l, seN hátra, Mgy t7nt el, ahogy j'tt, mert sen i se látta+ BJ L=ly módon a várost nyargalva *evett; , Vár*0l is a "érget hamar ivetett; $ 4zt őrzeni .onrádN zsoldosira *(zza % mezei tá*or*a tér a vajda vissza+ Or ezi azon*an tengeren 't gálya, Vele a Celséged incses szenesálja

Arany János – Toldi szerelme

>está 0ram, hozván so ezer jó már át / %ejti a németség, mit hoz, az 't *ár át+ BK L:osza 'vete el vajdára ;zenne , Wsoldot ne i osszon, más é# haza menne , A hátralevőt is cs&" módra nagy(tván, 4lőre is ennyit+ :em ád ne i =stván+ Váltig csila#itja .onrád, a vezér' , )ogy a *átyja, ^ol"hárd, i"izette *ér' : Az oda van, távol, nem mondhatja szem*e$ Tccsét meg 't'zi s l' i egy verem*e+ B3 LAzzal "egyveresen a város*a t'rne , Aolgárt, #a#ot, asszonyt "osztana és 'lne , %zalad a né#, veri a harangot "élre: Vajda riad, *éront$ hány so at ardélre, .onrádot a ly0 *ól ereszti sza*adon, A "őcin oso at mindN vágatja agyon, A t'**it 0jonnan es eti nagy hittel, % ra ja meg a várost magyar őrizettel+L D2 >ajos az első h(rt ráhagyta csodásna $ Hondolt valamit, de soseN mondja másna $ / )anem a mási h(r eser7n *osszantá:

Arany János – Toldi szerelme

LT'** vel' a *aj, mint a nyereségL mondá+ % rendeli, a zsoldot, ha való, "izessé , .i ra*ol vagy sarcol, szigor&n *;ntessé , L)isz nevem (gy áto 'rnyezi, gyalázat: A "'ld né#e reám csoda/é, ha lázadIL D5 =zené vajdána , @ári+ "elé t'rj'n$ Azt nem, hogy Ranózát ostromlani j'jj'n: 6aga személyé*en ezt hajtani végre/ >ángol az i"j& sz(v ilyen dicsőségre+ >acz"i tehát a #art menti*eN "olytatta ?tját, ahol Tráni hódola, s 6el"etta, ?gy hogy csata nél ;l elérhette @árit, )anem ostromhoz ell ész;lnie már itt+ D1 Or ezi azon*an nagy társze ere el >está is, a >acz"i adta isérettel$ 6eg'r;lt a incsne >ajos hadi né#e, 6ég serénye** a várt j0talom "ejé*e+ 6ár ész is az áro , csa icsi "'ldnyelvet )agyta vala gát0l a vár vize mellett, Os csa a d'ntő na# 'zeledtét várjá , )ogy megeresszé a v(z le"0tó ár át+

Arany János – Toldi szerelme

D< 4 'z*eN >ajoshoz hajtana egy émet: :em t0dni, r0hája olasz/e vagy németI Azt mondja: Lmagyar volt az a#ám, az ős'mL, 6aga j'tt, &gy "ogtá a vég*eli 'rs'n+ .o*zot vere távol régi magyar dallal, .'sz'ngete rájo vidáman itallal: .o#javetésnyiről, intve, oda csaltá , % *orát megivá , de magát megvasaltá + DB >ajos egy/ ét szóval magyar0l érdezve / :égyszem 'zt valamit, mondja, "'l"edezne$ Aarancsolja tehát, *őrig imotozzá , % ha ártó szere nincs, sátrá*a *ehozzá + 6i or ez meglőn és semmit seN találna : >á*ához a o*zos esi a irályna , Cogadja *e, érvén, dicső seregé*e$ 6ert alattvalója sz(vé*eN, lel é*eN+ DD )adra 0gyan nem nőtt a daliás hon*an: LVéte miatt / &gymond / iz;ll'ttem onnan 6ielőtt elm0lt a gyerme i esztendő: @7n'm csa olyan hát, mint az eredendő+L .érdi >ajos, mi azI / L4lj'n az órája .érni a egyelmet, ha lesz érdem rája,

Arany János – Toldi szerelme

Azt szerzeni j'ttem, ha *evesz Celséged$ .;l'n'sen most egy "'l"edezés végett+ DG L@0jdosva, Ranózát széltire megjártam, T0dom a d;rgést jól oda*ent a vár*an, )a valami hasznát veheti Celséged, >eirhatom szóval ezt az erősséget+L >ajos (gért ne i aranyat százával, )a igaz s h7 émne *izony&l szavával+ L=gaz lesze és h7$ a hazáért ém is: 8e az arany nem ell: "ia vagyo én isL+ DJ Orde li >ajost már nagyon ez az em*er: % rendeli, hogy tartsá 0gyan őrző szemmel, 8e ne álljá &tját, ha menni ivánna, Rsa , hova járI mit teszI lessene 0tána+ Rsa 0gyan, a o*zos leirá minden é#: 6i, hogyN vanI a vár"al hol erőse**, gyengé**I )ágcsót hova 'nnye**, hol *a ot használniI % &j a adály nél ;l oda*ent leszállniI DK :a#ot a irály hát t7z i rohanásra, % éjet hogy a "'ldnyelv által legyen ásva$ %i er7lt is: "oly már a vize, mint tenger,

Arany János – Toldi szerelme

Alig 0grálhat i előle az em*er+ Colyam/oldalon most, hol tá*ora "e szi , 60tatja >ajos, hogy ostromra t're szi , Sll(t oda so nagy vár*a oló gé#et$ % ő/do*ni, nyilazni váltva 'z'n né#et+ D3 6ásna# is ez ál/harc, harmadna# is (gy ment+ 9da hordat Fájmond védelemre mindent, % vissza irályN né#ét veri 'n*izottan, 6ert a "al erőse**, magasa** is ottan+ Smde >ajos éjjel, negyedi hajnalra, Viteté hágcsóit a t0lsó oldalra, % "iatal hős' *ől iszemel #ár százat, .i el, hiszi, *átran a "ala ra mászhat+ G2 Cő vala ott %zécsi, ?jla i Pmert távol A >acz"i/ro onság, s 8énes az a#jávalQ, @arta, >0 ács, mind a ettő )edervári, .anizsai János: nagy t'rzse s0dári+ A#ró** nemese *ől: a :ercsei, Vesszős A irály testőre, vala még "'ltetszős, 8o*ai, %oós, >engyel, 6oroczo , s t'** számos, % vice/lovászmester @esenyei János+

Arany János – Toldi szerelme

G5 Aarancsot is ád i: ha ő a "alon van$ 6i t'rténjé a or+ Jelenti azon*an, )ogy a o*zos elt;nt nyom nél ;l az éjjel: 6egd'**ent a irály, mért is ereszté el )a*ozott, a tervét ne vesse d0gá*aI , 8e szégyelte is már, *(zott is magá*a: L4jnye! #edig az most nagyon ellett volna: :osza, teremtséte ide mindjártL / szóla+ G1 )ajnal előtt isded, *átor csa#atával, A déli mezőre lo#óz odi által, )ol az ostromhágcsó lera va heverne $ % várja riadását t0lsó hadi/jelne + 6i or az megro##an, s t&l már csata *'m*'l, >árma, ;v'ltés z&g, ő h0llva d'r'm*'l: U viszi hágcsóját legel7l a "alna , Társai, tett rend*en, 0tána rohanna + G< % (me, *arátot vesz most a irály észre, )ármas, erős hágcsót támogat "él ézre, Vele a o*zos, de nincs nála o*ozza, Rsa társa nagy #ajzsát, *0zogányát hozza+ 6egnézi eményen >ajos a *arátot P:em szo ta "eledni, a it egyszer látottQ,

Arany János – Toldi szerelme

% mi or a hágcsó "enn éri a vár "alát, 9da iált : Lhó várj I s jer 0tánam, *arát+L GB 4zzel maga ind&l a irály előre, Teszi gyorsan lá*át s szalad a lé#csőre, ?tána #aizzsal a *arát s *0n óval, % mind a vitéz, itt, vagy a t'**i hágcsóval+ 8e szelét vevé már Fájmond is a *ajna , %o an az őrség*ől ide átrohanna .'vet a hágcsó ra, nyilat, ;sz 't szórván, )ágcsóst0l az em*ert vissza hanyatt tolván+ GD )engeredé nagy ő rettenetes szála A lé#csőre, melyen maga >ajos álla$ Xtni *0zogánnyal a *arát azt "élre A ará, de hát0l nem esett ezére, 9ldalt szegi mégis, iv;l a lajtorján$ 8e jaj! egyi cs&csa irályt lesodorván Veti alant a mély, isza#os áro *a, % mint holt hever ottan, so lá*nyira *0 va+ GG @arátot is a ő mintha les'#'rné$ %z' i azon #erc*en tal#ra >ajos mellé, 6egnézi, ta#intja, "el a#ja 'lé*e,

Arany János – Toldi szerelme

Aajzsát 've ellen mindN tartva "'lé*e % iált, hogy eresszen le vala i hágcsót A or veszi észre, mi"éle *0 ás volt! >étrát a "ené re vete edve ny&jtna , =jedve a hős' a irályhoz "0tna + GJ LOl, él! csa eláj0ltL s viszi a tá*orra, A mai várv(vás / marad az más orra, 6arad, mi orára jó =stenne tetszi , 6ert a irály ágy*an, nagy/*etegen "e szi + Vette neszét r'gt'n Fájmond a zavarna , )ogy a "alon (gy járt irálya magyarna + % ;tni vasat izzón / icsa# és iomló )ada ostromlott*ól leve (m ostromló+ GK Támadja merészen a eritett tá*ort, )a ma visszaverté , holna# megN aláront$ 6indenna# a irály a viadalt hallja, % csa ny'g, de a várat hagyni nem a arja, %eN hogy a vajdána h(rt adjana erről, )allani seN róla, mint ne i szégyenről, 6intha gyalázat vónN ami nevén szárad: )a *e nem vehetné maga ezt a várat+

Arany János – Toldi szerelme

G3 %o an a tá*ort már, incseivel, "élti , Jo**an 0ro drága sza*adságát, éltit$ .érve >ajost éri az 0ra , hogy hagyja 6ás orra e várat: de nincs "oganatja+ 4gy na# azon*an csa nem ;te i Fájm0nd, :em győzi talán már, s #ihen avagy rá0ntI :em, hanem ormáról látja magas "o na , )ogy messzi eletről csa#ato mozogna + J2 =stván hada volt ez, i *evévén @árit, J'n, s meg 'zelité Ranóza határit, %eregét "él 'r*en szétrendeli t&lnan, 6aga jő, s irályát érdi, hogyN és hol vanI 6i or elmondá a szomor& 0jságot, :em *irta lenyelni ezt a *ossz0ságot, )anem a irályna sátrá*a *elé#ve, 8orgáló szava al állt ágya elé*e+ J5 6int atya dorgálja szeretet*ől "iát: Ceddi szeretve, de szigor&n a irályt, )ogy drága személyét, 'z módra itette, 6(g ő oda harcolt, s győz vala érette+ [ LAzt vártamL >ajos (gy "ord(tja meg a szót, L.'t'zve hozod már ne em a 80razzót:

Arany János – Toldi szerelme

8e csa el ésett *'lcs tanácso at hallo +L :em "elel a vajda, szomor&n i*allag+ * "arones et milites sibi nimi.m im$ro$erabant, E.od ad talia se in&essit, E.ae non de)ent re&iam ma estatem. H%r. ".d. A. !. J1 9da inn azon*an / mert dolga temérde / :incs ideje lomhán *&s&lni vezérne : Vár 'r;l az 'sszes hada at megnézi, )olna#i ostromra rendeletit tészi: 8e szegény Fájmondna leesett az álla, 6int i 80razzótól mentő/hadat vára, % most e helyen (m j'tt négyszeres ellenség, .int az nyomja 'r;l, *enn gy'tri az (nség+ J< >átja, hogy e so né# a eritett vár*an 6egt'rheti ő et, a ar egy mozsár*an$ .'vetet >ajoshoz ;ld hát izenettel, )ogy megadja várát / sza*ad elmenettel+ Vgy már tetején leng irály lo*ogója, % hada tová** ind0l Pmagát viszi ólyaQ 6el"i alá, délre$ de m(g oda érne , Ssz oli és Trója hódol a vezérne +

Arany János – Toldi szerelme

JB >ajos a *arátról nem szólt eleinte, 8e most, hogy az &t*an tétova te inte % nem látja sehol sem, érdi lovászát0l: )ova lettI s mi t'rtént vele aztán hát0lI LCelséged 0tán az áro *a, isza#*a / >eesett &gy vélt; / de le0grott a**a % "elhozta, 've től #aizsával védvén$ )ova t7ntI nem látt0 , sz'rny; zavar lévén+ JD L)anem az a ém, vagy "egyver/hordozója, Az itt van / ahol megy! t0dna talán róla / 8e >ajos nem a art szólni a o*zossal: )add veze eljen még amaz orgyil ossal! )add lézengjene itt a tá*ora mellett$ 6eglátja, ha éri tőle a egyelmet, .ell arra so érdem, t'**"éle "oganty0: % érdemre, ha volt s nincs, legerős* sar anty0+ JG .a#0it azon*an 6el"i i nem nyitván, Tá*ort ver alatta >acz"i A#or =stván, Aihenést az &t*ól hadaina enged, 6ialatt csa szóval a vár*a izenget+ .irályna is egy;tt várja ;d7lését: :em *irja "eledni mina#i "eddését,

Arany János – Toldi szerelme

Az ostrom, a arja, szeme előtt "olyjon, 8icsősége, ha lesz, reá háramoljon+ JJ >ajos a ő/z&zást viseli vállá*aN, % "áj még az eséstől "icam0lt *allá*a, Vgy lóra nem 7lhet, hanem azért ólyán 6egszemléli hadát, mindN i#arancsolván+ 6i or ezt elvégzé, s már vissza, *e ész;lt: =me, halli táv0l megriadó réz ;rt, 9danéz minden i, "egyverhez is a#na , Azt h(ve, hogy a vár védői icsa#ta + JK 8e nem az volt: egy őr jelenti irályna , )ogy lovaso , etten, tá*or előtt állna , )irn' az elsője, társa "0vall ;rt't: LA ná#olyi irály / mondjá / ide ;ld'tt+L L.i azIL veti >ajos: Lez már szemtelenség!L Fendeli mégis, hogy elé*e vezessé , Azalatt a hirn' , az 'vé, ész7lj'n$ R(mer/ '#'nyeg*en #ari#ára 7lj'n+ J3 .ajdásza[ >ajosna hamar is észen lett, Cehér '#'nyegén, a irályé mellett, .ivarrva selyemmel, arany/ez;st h(mmel

Arany János – Toldi szerelme

Fagyog a so "éle *irodalmi c(mer+ A ná#olyi szintén c(mer/le#edő*en P>ilioma, str0cca enne is van *ővenQ Or ezi , és távol, a irállyal szem*e, .iáltja *eszédét olasz0l ily rend*eN: * A $ra)eo (keryr+ értelemben %asználom e szót, mely 0arkts)%reier "alla&i szerint. A. !. K2 L.irálya :á#olyna / ét %ziciliána J'n eli*e haddal a magyar irályna $ 8e hogy a né# vérét ne ontsa, imélje: .ész a hadi oc át (gy d'nteni véle: Aár*ajra iszólit Aáris/, Avinyon*a, Vagy Aer0giá*a, vagy ide :á#oly*a, %za*ad a választás előtted e négy*en: % a i győztes marad, :á#oly azé légyen+L K5 6eghirdette >ajos e szava értelmét %aját hirn' ével, a i t0dja nyelvét$ Azalatt a választ érleli, "ontolja, 6ind veszedelmes hely, hová amaz csalja: Aáris*an: a irály anyai nagy*átyja$ Avinyon*an ismét a #á#a: *arátja$ Aer0gia, :á#oly$ az 'vé, ész csa#da: LAzt hiszedL (gy d'rm'g L*elémegye a**aLI

Arany János – Toldi szerelme

K1 L.iálts ne i, hirn' , a nevem*en választL+ %zava 0tán, hirn' igy váltogatá azt: L?ram/"ejedelmem "'l'tte cs0dálja, .i lehet :á#olyna mostani irályaI Taránti >ajost nem illetheti :á#oly, Tr' 'se anna icsi 6ártell .ároly$ / .;l'n*en a herceg lovag is, vitéz is$ Vele 0ram harcra iállani ész is+ K< L8e nem a négy helyen$ e világos o ra: .ettő az 'vé most, ettő #ártját "ogja$ )anem a császár, / vagy >ondon*an a irály, Vagy a viléjai "ő#a# előtt / iáll+ Azon*an, e harcot ő nem azért ezdte, )ogy amolyan hossz& #órázra eressze: Y6egye Z / &gymond / Yvárjon: ott szem*e ih(vhat Velem, a ét tá*or s =sten előtt, v(vhat+ZL / KB )(rn' magyar&l ezt s olasz&l iáltván, 4lvágtat a mási , "ehér lova hátán+ >ajos #edig ész;l ostromlani 6el"it, Vitatja na#on ént vajdával a tervit+ 6aga is már zsend;l$ / mi or aztán "ent 7l

Arany János – Toldi szerelme

Aari#áján egy na#: ég "'ld *elerend;l, .a# olyan éljenzést, hogy *ent is az őrség =jedve "0t 'ssze: Loda az erősség!L KD 6ég nincs$ de jelenti ez az 'r'm/lárma % harc edv, hogy oda lesz 6el"i jeles vára+ )anem a ész7lést mine irjam hosszanI Toldit is egy #ercre ell hogy előhozzam+ )ogy megj've, t0dj0 legelé** @árletta 6ezején, #ró*á0l, erejét m0tatta$ Az0tán a o*zost ;ld'tte *e émne , )ogy nézze i sorját irály seregéne + KG Tőle Ranózánál éjjel a hirt a#ta, 6i or a halál*ól >ajost iragadta$ 8e azóta nem j'tt: L:em a art ismerni! :incs tőle egyelmet seN várni, seN nyerni+ =smert #edig, ismert: ha nem ismert volna, Teszi, 0gyan, lá*át velem egy hágcsóraI+ + + @izza reám éltétI+++ 6ost, hogy megmentettem, :agy "eledé enység csa# 'ssze "elettem+L KJ Vgy #anaszol gya ran+ .o*zos, ha j'n éjjel, %zé# szót ne i, v(g dalt hoz teli reménnyel$

Arany János – Toldi szerelme

.etten a tá*ortól "élre$ odá** la na , )ol #ányva/c've jét veri a lova na , % 0nyhót ga*aly(tna hol Toldi #ihenjen$ .o*zos a "'ld/né#ét el";st'li 'nnyen, Arra egyé* sem ell odavetett szónál: LA Rola ez! a i malom ővel górál+L KK Vajda #edig, várván 0ra "elgyógy0ltát, :em nézi henyén a drága idő m0ltát, )anem, ami tervet ieszelte etten, Azt végzi na#on int, m0n a/"esz(tetten+ Ssata elé** is száraz, '*l's &tat, )onnan a vár alá hajt egyenes &tat, 6ely a várdom* és a ő"al alatt menne$ %záraz agyagdom*$ nincs v(z"a adé *enne+ K3 6int "'ldi va ondo t&rva s'tét ly0 *an, )ol nem is al(tnád, egyszer elő*0 an: Mgy ezde a vár*a "&ratni al/&tat, 6elyen az ostromló dandára *e"0that+ :yiltan is emellett ész7leti "olyna : %7r; re ettyé*ől lésza/s'vényt "onna $ 6ely "'dje nyila tól "al/megrohanás or, / %o 'reg ijj, hágcsó ész;le, mint más or+

Arany János – Toldi szerelme

32 )anem észrevette a vár a#itánya, )ogy ama "'ldt&rás mire való *ánya: .inézte, imérte, hova szolgál vége % i"elé *el;lről a nát visz elé*e+ Coly, halad a m0n a s;r'gő mécs mellett, )ova nem hat na#"ény, sem az élő szellet, 6ár halli is, amint / s(rt ásva mago na / =nnen eze , t&lról amazo do*ogna + 35 Vajda hogy ezt hallá, monda: LhiszN ez #om#ás, 6ine ;n seg(t, ha szem*e vel;n ott ás$ 8e ha már a t0lsó d;*'gés átrend7l, 4gymásra ma/holna# *0 an a né# szemt;l+ Fohanás ezt r'gt'n a "alra 'vesse, Celséged a ;lső viadalt vezesse, 8e ne el;ljárjon, csa 0táno nézzen$ On majd a s'tétség dolgait intézem+L 31 % nem sajnálva magát, seN t0lajdon vérit, %zól(tja "iát és i"ia** testvérit: P6i lós vala, 6ihály, és Aál eze 'ccseQ @átor, erős né#et válasszana 'ssze: 6ag0 ezt "á lyával harcolni vezessé , Vissza saját &tján, s i az ellent vessé ,

Arany János – Toldi szerelme

.i az a ná*ól és *e megint a vár*a, / )a *el;l re edne , az sem esi ár*a: 3< 6ert már is, alatta rohanó lészá na , A irály vitézi "alra imé hágna $ 9tt látom =ván át a csa#ato élén, % mind a javát/sz(nét, ha sorra *eszélném+ %árga/ esely lován a irály vezérel, .;ld'zi #arancsát mindenhova szélyel$ @0zd(t, a 'z em*ert szól(tja nevér;l, 6aga is vágtatva "ord0l avagy tér;l+ 3B )ágcsót a "alon már, eleven teherrel, .it "élig, it odá** ra va meg em*errel, >átni, mi ént &szó n'vevényt aróján, Rsa hogy ez a &szás nagyon *orzasztó ám! Cent a vár*eli né# "orró vizet, ólmot, %z0ro égő "á lyát, nyilat, 'vet szór ott, :agy villa/doronggal, hossz0 csa#ó"ával Celd'nti a hágcsót, em*eri s&lyával+ 3D 4gy létra t;né most szemé*e irályna , Célre, hol a védő evese**en állna $ >eg"el;l a o*zos, négy/'t ha iséri,

Arany János – Toldi szerelme

.eze a #ár ányt is már csa nem eléri+ )anem észrevette egy őr s nagyot ord(t, .'vet a hágcsóra hevenyén le"ord(t, ?grana / a t'**i még jó or / előle: .o*zost le;té+++ &gy hiszi a "al őre+ 3G 8e nem: / al0l"ord0lt *átor ;gyes ésszel, >étra "ogát al0l megragadá ézzel, Mgy cs;ng vala teste, m(g leg0r0lt szé#en A nagy ő, s maradott maga, eze é#en+ 4 or a lé#csőre r0gta magát vissza, %, "ent, a "alon áll már, hol az é#en tiszta P6ert az az egy őr is oda ment, hol *aj vanQ$ % le"elé ardjával integet a zaj*an+ 3J 4gyed7l ott villog / csa #ercnyi jelenség: 6ert nagy riadás lett: LCalon az ellenség!L %záz szem nézi agyon, száz "egyver, a o*zost: Hondolja szegény, hogy "0tni seN szégyen most: >e megint a hágcsón, ";ggve al0l ézen %zalad és "0tását (gy végzi merészen, :agy ő/ s "a/c0lá#tól, mely g'rgene rája, 6egvédi a hágcsó ettős oldal"ája+

Arany János – Toldi szerelme

3K 6(g o*zos az őrt (gy maga ellen csalja, Azalatt =ván a, %zécsi nemes sarja, %7r; vasas né##el, mely 'veti nyom*an, Cel *irt vere edni, és már a "alon van+ )arcolva eményen, a maga hágcsóját 6egvédi, *evárván csa#atja 0tólját, 6elyet aztán máso "olytá*a 'vetne $/ Vgy d'lt sora el a "ali t'rténetne + 33 =szony&** a mási $ az a "'ldalatti, )ova erős dandárt vezet a négy >acz"i 9lyan 0ton, hol még az erős sem *átor, 6ert a Lhalál v'lgyeL az a sz7 si átor+ 8olgozi a csá ány, z&g tom#a ;tése, 6indjárt ész a halál nyilt, #o oli rése$ :émán a vitéze e*ele is do**an, :em "él, de re*eg: hogy ire mi vár ottanI 522 Va d&la odás, holt teteme re hágó, )ol "egyver a csá ány, a#a, veremvágó, )onnan a megtorló h0llát, se*es7ltet Mgy ell ta ar(tni, mint az ásott "'ldet$ % mint v(z ha erősen "a ad a *ányá*a, Mgy ta#os a vér*en a vitéze lá*a,

Arany János – Toldi szerelme

Mgy "oly i az ásás alacsonya** végén / A na# is elsz'rnyed rettenetességén! 525 Vgy a >acz"ia itt, "enn a irály né#e @ehatolna a vár ellős 'ze#é*e$ >átja az őrség e ét "olyamot "enn, lenn, % 'ny'r'g éltéért, nem is áll már ellen+ / )anem én, 'vetve a *ősz hadi oc át, :agyon is "elejtém Fozgonyi Airos át: .ell mondanom egy szót, maga helyén, róla, @ár ez az éne már 0ntig elég volna+ 521 Airos a, Airos a! szé# hajnali álmom! Vgy ell/e tetőled végre is megválnomI A;n 'sti virág, it e dalomna *áj0l T7ztem homlo ára, (gy ell hogy aláh&llj I+++ 6ás volt az idő, hajh! más a or az ég is, Celhős, *or0s ám*ár / de tavasz volt mégis: 6ost "agyos ősz'm, mely nem engedi nyilnod, Arravaló csa , hogy els'#'rje szirmodN+ 52< Orzi 'zel végét, már ész is az &tra$ Vissza, der;lt arccal$ néz a r'vid m0ltra, 6eggyónta világi *7neit+ + + szerelmét:

Arany János – Toldi szerelme

6aga Rsanád érse vette le a terhét+ 4gy gy'tri cs0#án még: ama s(ri áto , / @árha ezért Rsanád szintén meg*ocsátott, / % mond Trzsine Pa i gya ori mellette, 6ert csa is a "átyolt hogy még "'l nem vetteQ: 52B L9h, Trzse$ galam*om! a ezem oly gyenge: Vrnál egy levelet, édes, a nevem*eN, )ogy Toldit a t'rvény ártatlan0l ;ldi$ / .irályna az érse , igérte, el ;ldi+L Trzsi egy asztal át odatolt az ágyhoz, Tollat, iróesz 'zt+ + + olyan &j hártyát hoz, 6ely nem is állat*őr, hanem &gy csináljá $ / @izalommal e é# szól(tja irályát: 52D LCelségedet P&gymondQ, terhére ne váljon, Xdv'zl'm 0tószor, a halálos ágyon$ 6ert sz(vem egy áto , / ései vád nyomja, :em mehete azzal 'r' ny0galomra+ Toldi vitéz, hallom, oda *&jdosi most, Xld'zi t'rvény, mint "osztogatót, gyil ost, Xld'zi az egyház rettenetes át a, )ogy engem ira*olt, "érjemet levágta+

Arany János – Toldi szerelme

52G L6i esett 'z'tt;n a temető/*olt*an: =sten előtt / ihez ind0lo / meggyóntam Cő lel i/atyámna Telegdi Rsanádna $ / :incsen ahoz t'**é 'ze a világna + 8e, hogy őt nem hozta oda ra*ló szándé , Azt t0dom, azt vallom, / hitet is ajánlné , 4s ;/tan&ságot Pde tilosQ amellett, >enne *ár 0tolsó aj amon e szellet+ 52J L)ogy esett a ra*lásI nem t0dom azont0l$ 4laléltam ismét erős "ájdalomt0l P?gy ell lenniQ mi or Toldit elát oztam, 6ert gonosztevő;l én is őt o oztam+ 9h, ne érje 0tól, ne soha, ez áto ! Visszavonom, s mindent ne i meg*ocsáto : :em tette or&l$ mint gyil os, 0tonálló, @ajt/v(va tevé, mint nő *osz0ját álló: 52K L.ésőre t0dám meg, hogy tit on a "7ze Fejte i*ől nézté idevaló sz7ze , Toldi hogyan v(vott so ideig Tarral, 4z egész "egyver*en, amaz egy szál arddal+ 8e tan&na ő et sen i *e nem h(ván, PCogadás0 tiltja, mit az ily #'r (vánQ:

Arany János – Toldi szerelme

6ostanig ezt őrzé hallgatva mago *an, :em érhete érőt szav0 e dolog*an+ 523 L4sedezem hát / i "'ldi é#e Anna , .i egyelem/"orrás / Celséges 0ramna : .egyelem*ől Toldi lovagot "eloldja, / :e legyen hős ardján alacsony *7n "oltja+ Orse is az át ot leveszi, igéri$ CelségedN is árva szolgálója éri, :y&la szigeté*en, hol a#áca Pmost a Cejedelem/asszonyQ / Fozgonyi Airos a+L 552 >evelet ily rend*en a irályna szerze, % érte$ mi or meglett, olvassa el Trzse: LJól van$ de 0tána még valamit toldo , Vrjad, / nem vihetem sir*a ezt a dolgot: Y=tt, ahol a sz(ve hallgatva megt'rne , 4gy deli, vidor sz7z / 0gyan, in á** gyerme / .ész7l ezeim*ől venni 'r' "átyolt$ :em mert a világna méghalt s ide vágyott+++ L 555 L:em irom! + + + L 0grott "el s acagott "el Trzse Wo ogás*a egy;tt s 'nye re it'rve, % iszaladt, orcáját ézzel *eta arja,

Arany János – Toldi szerelme

:incs az0tán szé# szó, ami vegyen rajta+ Airos a tehát a levelet *evégzi, >ezárja viasszal, ván os alá tészi, )ogy, ha Rsanád érse a irályasszonnyal Stjő, odalo#ja, / el ;ldi *izonnyal: 551 Fesz etve i#ótlá: L+ + + nem, mert ide vágyott, )anem mert 'zel volt, 0dvari leány ott, )ol, a i lehetne sz(véne az (rja Az nem lehet+ 9h jaj ! a ezem nem *irja+ + +L Rsa 0gyan az érse j've na# estével, Stveszi, "el ;ldi ország levelével, 6aga sem sajnálta egy r'vid irását, @enne az a#ácá tan0vallomását+ 55< )ogy e szerint Toldi nem orozva 'lvén, )anem viadal*an, mint lovagi t'rvény$ %(r"osztogatásna is elesvén vádja, 6int a haza ;ld'tt levele *ől látja: Orse az egyházna "eloldja nagy át át, Vissza ne i adja lel i sza*adságát$ .egyelmet a leg"ő** világi *irája Adjon / ő is éri /: Celséges irálya+

Arany János – Toldi szerelme

Tizene1ye+ik ének ,Ig !ll! bosz-j!t meg..." Ilosvai 5 .émeitől >ajos megt0dá azon*an, )ogy 80razzó .ároly ott volt alattom*an, 6i or Trója várost a vajda *evette: 4l"oghatta volna, &gy hiszi / s nem tette+ A dolog (gy t'rtént: irály lo*ogóját .i t;zé a város s ;ld'tte adóját, )ogy >acz"i hadával oda *é ne menne: %ietve 0rához, megegyezett *enne+ 1 Aedig ott volt .ároly s gy;levész csa#atja, 4 sz(nm0tatásna ő vala az atyja: )a si er;l, hát jó$ ha nem, ő halálig Védi ezen várost, né#e is egy szálig+ %i er;lt$ a vajdán megesett e csor*a, :em t0dta, mi rejli e**eN a *o or*a$ % csa azért hallgatja >ajos ne i ezt el, 6ert szinte gyana szi s omolyan neheztel+ < 6ost meg az a h(r j'tt, hogy @eneventónál

Arany János – Toldi szerelme

Mj sereget .ároly to*orzani #ró*ál, Wsoldjá*a elé** is "el"ogadá ^ernert, .it >ajos ra*lásért 6el"i alól elvert+ 9nnan AverszáhozI vagy >ajos elé*e .ész;l/e a .ároly s a Taránti né#eI %emmit is a éme ez iránt nem t0dna , %e, mezei haddal szem*e mi or j0tna + B 8e a vár/vivásna nincs vége, seN hossza >egelő** az &t*an meghódola Ronza, Az0tán Ront0rszi város alá menne $ %arcot vet a irály la óira enne , 6ert részire állt volt, elvette aranyját, 6ost ellene "ord0lt s élteti Johannát$ Vete hát *irságot rá, s ét na#ig 7le, 6(g azt le"izetté , hada is 'r7le+ D 4z alatt, mint szo ta, a tá*oron által, >ovagolni, oly or evesed magával, 9ly or egyed7l is, hogy a helyet lássa, 6erre, mi é# légyen hada mozd0lása: Talált egyed;l most lovagolni messze, )ol a %zele v(zne "olyása van 'ssze 6agánál 'rege** s hossza** "olyamo al, U véteti mégis nevét "el azo al+

Arany János – Toldi szerelme

G )anem a "olyócs a vala mostan áradt, >óna is a sodra veszedelmes járat$ :ézte >ajos$ nincs/e #orondja, ";zesse$ )ol seregét holna# *izton átvezesse: .0nyhót veve észre ga*aly(tva galy*ól, 4gy olasz i"j&t is, hogy ij've a**ól % ét lovat, amely ott legelt vala #ányván, 4loldva, itatja a "olyam la#ályán+ J =ntett ne i ézzel s hivta olasz nyelven, Távol seN gyan(tva hogy reáismerjen$ Amint 'zele** jő: o*zos ez, &gy látja, .i hadánál cselleng, mint Toldi *arátja+ L:osza 0grass *elje**, szolgám %zeredai!L L4l a# a v(z, Celség! se*es ár e mai+L L:o, ne "élj: a arom látni, vajon reggel St lehet/é &szva elni a sereggelIL K 6aga lován o*zos, ahogy 7le s "é en Vezeté a Aej ót ézi vezeté en, @e"elé megind0lt a ragadó árna / 6ár hasig a lova , már sz;gyig is járna , 6ár a ha* elomló serény' el játszi , Mszna egész testtel csa a "ej' látszi $

Arany János – Toldi szerelme

6ár li*eg a o*zos$ nem is 7lhet szőrén, % el*0ggyan, a gyors v(z árja les'#'rvén+ 3 %ar anty&*a a#á holdas arany #ejjét, % hol elé** a o*zost látta, meg a hellyét, >ajos azon al0l a "olyam*a 0grat, 6ely ott ari ára se*es 'rvényt "orgat % tajté á t'ri a ha*ot őrlő ha**an$ 6ost (me a o*zos "el;tődi a**an, >ajos a "0ldo lót ragadja hajánál, @ár érzi, hogy ő is engyel*eN lazán áll+ 52 .engyel*eN, nyereg*eN már ő seN maradhat$ 6agyar '#'nyegje annyi segélyt adhat, 4gyed;l a #artot hogy elérné &szva, 8e nehéz ólom test mindN le"elé h&zza+ 4lereszthetné, de nem a arja, nem, mert )a veszély*e ;ldte$ megmenti az em*ert Vagy maga is ott vész hogy h(r se találja$ / =lyen em*er volt a magyaro irálya+ 55 )anem a Aej ó ezt nem nézi so áig, 9da &sz$ mint egy hős, 0rána 0ráig, %zé# *arna s'rényét, hossz0 nya át tartja,

Arany János – Toldi szerelme

)ogy a**a "ogódzzé , ha nem 7lhet rajta+ 6egragadá >ajos nya on egyi ézzel Az állatot, a i néz rá o os ésszel$ Aej ó meg az 'rvényt has(tja ereszt;l, % leteszi a #arton a irályt terhest;l+ 51 :yer(tve azonnal maga és "elvágva )(rt adni 0rána siet a lan á *a$ .irályna is ott áll holdas arany #ejje, Fá#attan, a o*zost nem hogy elemelje, )anem, hogy az élet á#olása végett, )ozzon az őrszemtől ne i seg(tséget$ .éső vala: o*zost ";r észve seN látja: 6egmenté azalatt remete *arátja+ 5< 6enet a 0nyhó*a *ete int, de sen i 9da*ent nem látszi , h(vásra seN j'n i, 9rdas #aizs ott csa jelenti a o*zon % gyerme "ej; *0n ó, hogy: Lnincsene otthonL+ Vissza tehát >ajos siet a tá*or*a: )ozza/e Ront0rszi adaját hódolvaI % "eledteti Pamit oly 'r'mest mondo Q 4""éle alandját a irályi gondo +

Arany János – Toldi szerelme

5B 6ert ;lde Hiléti 0lcsos Averszá*ól .'vetet, hogy nem *ir helyt/állni a tá*or, Vissza Ja a* már a >ányi "olyón verte: )a seg(tség nem jő, veri é#en szerte+ =stván csa azon volt, hogy az egész haddal %zálljon Averszához ora virradattal$ 8e >ajos azt mondá: Lvan em*er elég ott: %zem nincs, vezető nincs+ + + ha magam volné ott! 5D L:osza, háromszáz jó lovagot iválassz, %ereget te még most oda ne is "árassz, 6agam Averszához átr0sszano innen, 6ert hogy elég had nincs, é#telen elhinnem+ Te haladj, amint az eredeti terv volt, >e a tenger#artig és vedd *e %zalernót$ 6ezei csatát is állj, ha talán :á#oly .'r;l a Taránti szem*e "og, és .ároly+L 5G Vme, az ind0lat mi or erőt vészen A legnemes* sz(ven, a lego os* észen! Vm a *osz0, melyne tisztátalan gőzi A "ényes na#ot is néha *e"elhőzi!+ + + %zerelem, magá*an is elég egyetlen$ %zerelem mint *ossz0, cs0#a telhetetlen,

Arany János – Toldi szerelme

6(g jaj*a nem 7zi, gya ran mind a ettőt: A tárgyat, a sz(vet, amely vele megt'lt+ 5J >ajos &gy értette, hogy @eneventót0l .ároly icsi haddal délre 0gyan lód0l, :em t0dni: %zalernóI AverszaI :á#olyna I 6ivel &ta onnan három"ele "olyna + 4nne hogy az &tját valahol elvágja, Teszi most i éltét magyaro irálya$ =stvánna azon*an nem mond erről semmit: Azt hiszi, hogy *enne *(znia nincsen mit+ 5K Vajda elé** nem hisz a maga ";léne , % ellene szól Pmintha nem is értené megQ, )ogy a irály oly is hadat által ;ldj'n 4llenséges "'ld'n, a ná#olyi v'lgy'n+ LVezetem, nem ;ld'mL >ajos riad / Lérts meg+ >e*eszélni róla te ne is isérts meg, )anem a háromszáz lovagot jó ar*an .ész(tsd velem &tra, holna#i hajnal*an+L 53 6it volt tennie másI Vajda iszemelte, .i az i"j0 hős' java, lángja, lel e$ 6ellőzve csa 'nn'n >acz"i ro onságát,

Arany János – Toldi szerelme

6ert a irály sz(vét / érzi / gyan& rágjá + Mtra nehéz sz(vvel hajnal*aN *ocsátja$ / Toldi >ajost reggel meg;tődve látja, )oldas arany #ejjén hogy a háromszázzal Az a#adni térő "olyamon átgázol+ 12 L:osza, o*zos, nyergelj! s 0táno eredve )irt te ne em hozz, ha er;l is élted*e: .irály hova ind0lt e maro nyi haddal, .;l'n a seregtől, ora virradattalIL %zót "ogad a o*zos, s noha el nem éri, %zemmel a #or"elhőt s nyomo at iséri %zintén 'reg estig$ a or irányt vesztve, 4l*ódorog, a vad Rserr(ti hegye *e+ 15 9lasz0l német hang ;ti ";lét nyersen, .o#ja nyeles vége is a hátát versen: L.i, mi vagy, és hol járszI >e, hamar!L >eszálla, 6ost ell, hogy a o*zos magát "eltalálja! LVagyo olasz em*er, a Tarántó h(ve, 6agyaro sergétől j'v' é#en (me, )ogy az ellenségről h(rt vigye 0ramna : )ol, hogyan és merre, mi szándé al vanna IL

Arany János – Toldi szerelme

11 LSj, hisz ez a o*zos!+ + + Pigazat mond szája, .ém ez, lesi mit tesz magyaro irálya, Aztán Y 'd előtte 'd 0tánaZ menten, Járt a magyar hadnál, m(g én vele mentemQ+ 6ost igazat szólj, mert a "ejeddel játszol: %zo ott/e >ajos még, mint azelőtt másszor, .evesed magával lovagolni "élreI % hada hol vanI meddig haladott már délreIL 1< LAz tito , azt tőlem megt0dja / nem ám ti, )anem egyed;l csa 0ram, a Taránti+L / L:em/eI majd megláss0 ! de ne légy oly gyerme : 6i vagy0n , háromszáz gyalogi ^ernerne , .ine 0ra mostan 80razzói .ároly, PTit ot előtt;n hát nincs mi o ért zároljQ % es ;t teve anna , mi #edig 0tána, >ajosna eladdig les ődni 0tána+ + + 1B L8e "elelj ne ;n az elő**i érdésre: )ol időzI mi*en járI mit vehetél észreIL / L=gen! elár0lto , haszonért eladto , T0dom, a zsoldért ti so ház e*e vagyto +L L4jnye *olond! értsd meg velejét a szóna )ogy az 0r0n es ;t teve 80razzóna ,

Arany János – Toldi szerelme

)ogy a magyar irályt élve el"ogatja, % :á#oly*aN *ilincsen a ezé*e adja+L 1D L:o, ha (gy van, most hát /L válaszol a o*zos, 6ialatt a szájaN s szemeN vége "odros / L6egmondhatom én is, de nem a lá*ána : )ol is a gazdáto I ne i , vagy 0rána +L L.árollyal a gazdán levon0lt már délre: Rsa oldd meg a zsá ot! vagy eme ardélre 4s ;sz'm, hogy mindjárt, e szem#illanat*aN 6ar olatig d'"'m jó ardomat a**a!L 1G 6egsze##en a o*zos, &gy látszi , erősen: )a ez (gy van, tit át nem rejtheti ő sem, LJ'tt' L "elel Lé#en a észre, a#óra, %oha ily szerencsés hely, al alom, óra: >ajos át "og elni száz "őnyi csa#attal, )olna#/e, még étes, vagy 0tó** #ár na##al Ront0rszi alól, a mási tá*orához PHondolomQ, és itt vág által Averszához+L 1J Vágta *izony erre h0nyor(tott szemmel A zsoldos atoná egymásna 'r'mmel: )árom is egy ellen: 'nny7 ez a játé

Arany János – Toldi szerelme

Os a szegőd'tt *ér, mondhatni, ajándé + L8e mérthogy a dolgot jo**an meg nem t0dtadI 6ost mi na#/éj számra less; temiattadI Térj nyomodon vissza, s hozz h(rt: mi or ind0lI % nem hoz/e t'** né#et, a száz lovagin t&lIL 1K L?raim!L "elelt ő, s g'rnyede, has/"ogva / L:e ;ldjete engem e sár ánytoro *a! 6ost is csa nehezen sza*ad0ltam én meg: 6agato 'zől egy jo** lessz oda émne +L 8e szegény P ivált (gyQ hiá*a sza*ódi , Aihenjen, azt mondjá , a "el elő holdig, A or, ahonnan j'tt, lovagoljon vissza, 8e ne éssé , a h(rt sza#orán meghozza+ 13 Vajda #edig edves 0ra miatt gond*an, Tccseit és 8énest hivja alattom*an: LCiam és testvérim, a irály ma reggel 6aga is elment a #arányi sereggel+ Veszedelem éri 0t*an, igen tarto , 6ert .ároly és ^erner, meg a zsoldos ardo )a @eneventót0l a si ra leszállta , Céle , hogy azóta egymásra találta +

Arany János – Toldi szerelme

<2 L:osza hát, egy/ ettő! #ari#át nyergelte , Amerre irály ment$ ti is &tra elte : :incs/e hamar sz; ség innenti segélyreI % hogy a 80razzói levon0lt/e délreIL A négy "iatal hős gyorsan "ogadá azt+ 6aga mellé 'tven jó lovagot választ, % merre Averszána a v'lgy 'le tág0lt A irály nyomain se*esen elszág0ld+ <5 Toldi meg, a o*zost várva t;relmetlen, 6aga is é#en már vala ész;let*en, 6i or a négy >acz"i is csa#atát látja: :osza, Aej ót ő is 0tána *ocsátja: L6ár megt0dom / &gymond / mi az o a enne +L A or egész este, éjsza a is menne $ )ajnal előtt rájo szem*e j'n a o*zos, .'r;lálljá a h(rt, amelyet ő most hoz+ <1 4lmondja: irályt itt hogy a arna "ogniI % hogy szedte reáI most az első dolog miI LRsa az a *aj PszétnézQ, hogy evesen vagyto +L L:em!L / "elel egy mély hang / Lhol ez ostor csattog+L % #attanta erőset egy vala i hát0l+ T0djá , hogy a hang j'tt a veres *arátt0l,

Arany János – Toldi szerelme

A i ha vel' tart, 'tvenen seN "ázna A szemi*e nézi három gyalog százna + << Vezeté a o*zos oda, hol "e t' *en Ce etéllne immár, s;r; v'lgyi 'd*en$ LTal#ra!L iált egy őr$ / dejszen, 0gorhatna : Slmos ijedtség néz egy atonát hatna + .'r;l/ 'r;l, mint a jó csi ós szo ása, Tereli t'meg*e Toldi ari ása, % m(g ő ;ti szélről, ha i mozd&l, é#en: .'t'zi, mint évét, a t'**i 'zé#en+ <B Mtra legott 8énes er'lteti nyáját, Viteti mind hátán a ce#e/c0#áját$ >esz nevetés, lesz ta#s a magyar tá*ornál, A L irály"ogó atL g&nyolni 'rt "ormál+ 8e >ajos minderről nem t0d vala semmit, % hallva, 80razzót, hogy várnia nincsen mit, 6ert az %zalernóna von0lt e vidé r;l: Colytatta az &tját, s odaért *aj nél ;l+ <D Toldi #edig vissza nem mene 8énessel, )amar &tat vesztett o*oz/éne essel, % monda: Ltová** nincsen >acz"i 'r;l hely;n :

Arany János – Toldi szerelme

J'szte, Averszához mi is által elj;n +L % minthogy ez a o*zát, amaz is "egyverét / )ordja hátán házát, e*elén enyerét: )ossz0 tana odás erre nem is ellett, )anem el ocogta , eleven ";tty mellett+ <G Hondolta/eI vagy nem álmodta meg ő seN .i van e tá*ornál 'zel/ismerőseI %zerető ro onja, szé# 0no ah&gaI Hy'ngyszem, zordon acél "oglaló*a d0gvaI+++ .ont is seregével ide Averszához %za adott, s azóta Pnoha "7h'z/"ához Cord0l *átyja irántQ, maga sem remélve, %zegény 'reganyját *iztatja levél*eN+ <J 6ert, *ár soha szóval nem mondta irálya, 4zer gondjai 'zt is j0t szeme rája: L.ár még ez a gyer őc ide a halálna , 6aradjon ez élve, hős csemete szálna ! :osza, vidd el, *átya, s te viselj rá gondot+ P%zólt, mi or &t 'z*en elereszté .ontotQ, :incs a "i& harci hajszára megérve: .'nnye**en egy várnál ;lhet, oda/"élre+L

Arany János – Toldi szerelme

<K )allott Ani ó hirt a csoda/*arátr0l, 8e annyi mesével toldva, el;l, hát0l, )ogy a**ól sohasem hámozza szegény i @ajno erős *átyját, a i test/szerénti+ Várta tehát, majd várt Pha várta, ha nemQ, mert .egyelemszó nél ;l hazamenni nem mert: Tán harcai végén, ha 'ny'r'g szé#en, 6egadja irály azt, győztes 'r'mé*en+ <3 6ég a viadalna sem #ró*álta sorját+ Volt al alom erre, de nem volt *átorság, .é#zelete oly or ha ne i*ogárzott, Az elind0lás or remegett és "ázott+ 8e láng*a csa#á most a irály megj'tte, .i az egész tá*ort aréj*a gy;jt'tte, % >ányi "olyó hidján, melyet is .ont védett, Tarta cs0#án ennyi t;zelő *eszédet: B2 L)át, magyaro , vert nyáj / másszor 0gyan *átra / =ly messze a vártól *iztosa a sátra I 4z a sar0szijjnyi "olyamocs a véd/e, )ogy haza nem "0tto , anyáto 'lé*eI :o, imád ozzato , hogy i ne a#adjon, =deig/óráig menedé et adjon:

Arany János – Toldi szerelme

On magam a régi sánco előtt verem .irályi sátramat+ 6agyaro , i velemIL B5 % "ord(tva serényen holdas arany#ejjét, 60tatá ardjával hada régi helyét, 6elyet &j "'ldhányás jel'l és nagy dom*o , .'r'tte la#ályos, vizenyős rét, zsom*o + % ind0la háromszáz *átor lovagával, .it Ront0rszi alól hozott le magával$ 6ellette irályi s'tét lo*ogója, 4ndre halott é#e sá#ad alá róla+ B1 Rsa az ám0latna m0lt el az a #erce, 6(g té#ett "onalát 'ti az ész 'ssze$ Rsa am(g a ";sti elszáll, mi or lőne , % visszaj'n hallása a si et;lt "őne : Fiadás*a t'rt i mind az egész tá*or, 6egragadá harc edv és diadal/mámor$ Ojsza i szél szárnyán / mondjá / ez a lárma P:oha majd egy mér"'ldQ elhatott a vár*a+ B< % hozta Ja a* mindjárt a had/erős(tést, 6egvédeni a i védi a er(tést, )ol elé** Hiléti s .ont tá*ora állott,

Arany János – Toldi szerelme

)a nem siet, élve nem marad egy szál ott$ 6ert már, a irállyal, az eleje harcol, )át0lja sátort szed, igavonót hajszol, .'ze#e ny&lt rend*en, ny&ló rohanás*an %zemmel, ohajtással résztvesz a v(vás*an+ BB Ani ót elsodrá a vágy is, az ár is, Rsa vissza iáltott: L@ence, gyer;n , *ár is!L :em állhata ellen a irályi szóna % a deli, szé# i"j0, *átor *0zd(tóna + @ence maradt volna 'r'meste** távol, 6otyogott is egy szót az agya"&rt lyányrol$ 8e "ejva aró gond s arcos 'telesség Rsa 0tána rántá, nehogy *aja essé + BD 6(g a háromszázzal maga ment előre A irály, helyt állt a tá*ortanya őre, Cogadá né#;n et zárt "egyveres arccal, )ogy majd visszaveti véres nagy 0darccal 8e mi or *eláttá , hogy t'** a ettőnél, % hadat a sás ánál, hadat a "elhőnél Tetemes*et jőni, melyne soha vége: 4gyed;l "0tás lőn sziv' reménysége+

Arany János – Toldi szerelme

BG >ajos a "0tó at messzire nem 7zi, Hyőztes lo*ogóját egy oromra t7zi, )ova majd sátrát is rendeli hogy verjé , % ahova *elátszi az egész vár/ 'rnyé $ )anem onnan azt is egyszeri*e látja, )ogy amit el"oglalt, még #eres a gátja, Aerleni *irto *ól ell ne i "egyverrel % 'lteni so jó vért a daliás #errel+ BJ 6ert Ja a*, 0grasztván a "0tóit szem*e, 6aga is 'zelg már rohanó harcrend*e$ LAhol, itt nyom agyonL szól >ajos Lha ésem!L % szág0lda "ogadni a tág a#0/résen, 6ert egye*;tt védi merede #art s áro , >egalá**, m(g a had 0tána szivárog, 6elyne 'zel(t már 0gyan első része, / % megered a harco "ar as/;v'ltése+ BK 9tt >ajos a három válogatott százzal Ja a*ot *evárta, sz(v*eli "ohásszal, )ogy az =sten most is céljára segélje % lovagi aland*an rit a szerencséje+ Coly iszony0 L inn a "ar as, *enn a *árány!L @et'rni iv;lről ezer élet árán,

Arany János – Toldi szerelme

Cord(tni *előlr;l, sort sor 0tán vissza, 6int a *arázdá at veti ormánydesz a+ B3 Ja a* 'tsz'r/hatszor, mint eleven "alna , Cejjel ne iront a maro nyi magyarna , %or sor 0tán mindég vissza, hanyatt széd;l$ % már gát van előtte maga em*eré*;l: A or veszi észre, hogy az oldaláro Rsa alig van védve, icsi a dandáro : :osza! gyere ség ezt hát*an meg er;lni$ % ezd a diadalna előre 'r;lni+ D2 8e >ajos már látta, hogy hátrate inte$ )ogy teli a "'ldvár csa#atival szinte, % Ja a* seregé*e, mielőtt *emászhat, Veri, mint vas é et, ama háromszázat, Vas é et, amelyne ő maga az éle$ ?grat Ja a* ellen, hogy megv(jjon véle$ .ét"el;l is a harc "oly sz'rny; ro*ajjal, 6int erős hajó ;zd recsegő jégzajjal+ D5 >áncsára 'zel van az olasz vár nagyja, >ajos a r&dat hát csi#ejénél hagyja % arddal s&jt le Ja a* sisa os "ejére,

Arany János – Toldi szerelme

)étszeres halál volt amit odamére, 8e ardját az olasz "élre;ti játszva: L)m! ha csa olyan ell, hát olyat is látsz maL 6ond >ajos, és hátrál$ s meg előre t'rvén Védi magát és v(, mint lovagi t'rvény+ D1 % lőn viadal, hosszas, váltva meg&j&ló, )ajszálnyi hi*án vagy eseten "ord&ló, )ogy rajta"eledi , i 'zele** állna , %zem' N e játé án a sz'rny; halálna + )ol az olasz támad és >ajos a védő, )ol visszaszor(tja ma acs ellenét ő$ .ard, #aizs, és lóna szája/;gyessége Aontot se hi*ázzon, mert ;l'n*en vége+ D< Vége is, &gy látszi , a *átor olaszna , Társai, mert már dől, seg(tni szaladna , >ajos egy sz&rását hóna alá lo#ta, )ol a mell/ s vállvértet a#ocs 'ssze"ogta+ %zécsi, az =ván a, már emelé ardját, )ogy dőlni seg(tse olaszo hadnagyát, 8e irály megtiltá ne i szóval, szemmel, % hagyta, hogy elvigyé $ mondva: Lvitéz em*er!N

Arany János – Toldi szerelme

DB )anem e or, mint nagy rengetegét sásna , Ti#ratja t'megét a gyalog láncsásna , 6ely a lova 'zt és lá*a alatt "etreng % lel e sza adtá*ól át ot és vért ' rend$ Vissza so ott is még, mint ta#osott "éreg, Cord(tja "0lán ját / erőt ad a méreg /: %o jó lovat, em*ert orozva lesz&ra 4 harc, mely a "'ld*ől veri most "el &jra+ DD 8e >ajos, nyil/$ o#ja/s7r7 zivatar*an, :yomja el;l, nyomja ellenit oldal*an, %erege 0tána s 'r;l a s'vény*ől, C0t már i, mint "orró v(z ha*ja edény*ől+ 8iadalon edzett *izodalma ernyed A vár*eli né#ne , hogy a h(r is terjed, P6int szélt;l az erdőt gyors láz ha ilelteQ+ )ogy elesett Ja a*, az egészne lel e+ DG :em igaz volt$ / t0djá , a i állta 'rny7l, )anem a hir, amint távolodi , sz'rny7l$ %o an azt is mondjá , hogy a csata veszve, C0t a deré had, s ő ire edte , messze+ >őn há*orodása az egész harcrendne , Rsa az édes élet van előtte mindne :

Arany János – Toldi szerelme

Azt ha *elo#hatná mégegyszer a vár*a, Cegyvere, jól szerzett neve / vesszen ár*a! DJ % e or >ajos, amint edveze az óra, .0lcsos nagy Averszát megnyargalta volna, 8e Ja a* a hossz& ostrom alatt gáttal .'r;l ásta/véste, ló nem mehet által+ Az egész 'rnyé egy 'ssze/vissza áro , @eléje vezetve nagy l0sta mocsáro $ Hyalogja hol át*& s icsi lovassága, 9tt is védi aró s7r7 so asága+ DK >ajos ezt *elátván ameddig ellátott, :em a ar ily drágán ostromlani gátot )adait mind;nnen ;rt'lteti vissza, % icsi veszteséggel tanyára *ehozza+ 9tt az 0tóhad már, / s az 'reg Hiléti %zé# aranyos sátrát "'lvereté né i, Cogadja 'r'mmel, "ogadja cs0dálva, A t'**i vezér is ott s;vegel állva+ D3 % 'r;lhordva szemét, szól az 'reg nádor: L)azaj'tt;n ismét! ismerős e tá*or: 8e, ha irály volné PCelségedet éremQ

Arany János – Toldi szerelme

@;ntetném az ilyen tettért a vezérem+L 6osolyog >ajos rá: LVan idő: *átorság / Jo**an az ősz gondnál / d'nti csata sorsát$ %zerencse serényé$ / no, de 'reg, már most .ell 7lni, er7lni rendesen a várost+ G2 L6ert széles, erős 'v veszi 'r;l, láttam, 6inden"ele áro , s7r7 #alán , gát van$ )ad0n , *e er(tni elegendő sem lesz: .;ld' >acz"i 0tán, mási seregemhez+L .;ld'tt is azonnal, meg(rta levél*en: J'jj'n eresz edvést, hagyjon mindent "él*en$ .árolyt s a Tarántit, ha lehet, elvágva, Mj zsoldosival hogy ne j0sson a vár*a+ G5 :em vehetett részt e mai ;t 'zet*en$ 6ert tanyahelyéről most ért oda se*ten$ )ol a hadat délne látja leh0zódni % nem látja, i ellen, hova menne , Toldi+ .;ldi tehát o*zost, lásson, t0da ozzon, :e i e dologról sza#orán h(rt hozzon: 8e :oé hollója odavész h(rével, .ésőn j've csa meg, / már csata végével+

Arany János – Toldi szerelme

G1 )ova lett a o*zosI / Amint "0ta délre, )ogy a harc "olyamát 'zele** szemlélje: Aari#át vőn észre, mely ne ivad0ltan Vissza"elé szág0ld, s hozza 0rát / holtan+ .engyele "elcs&szván tartja egyi lá*át, 6aga, t'rt virág ént verdesi a á#át, Ciatal, sőt gyerme nemes a#ród, látja, 6egesett a sz(ve: Lhátha megél, hátha!+++ L G< %zem*e lován a vad lovat addig 7zte, 6(g megáll(thatta, vezeté re "7zte % vezeté jó távol egy sza adé /érre, )ogy megmossa se*ét s *e 't'zze, "élre+ %e*et 0gyan (v7l nem lát, seN #edig vért, Tán sisa elrejti, vagy az acél ing/vértI Azt levevé, ezt is már oldani ny&la, .i is oldta "élig : de hogyN elám&la ! GB %isa alól hossz& hajadonhaj omli , .e*ele is d0zzad, hogy a vért i*omli $ 9da a#ott ézzel, noha 'nt0datlan, % szeme ny(lt a holtna , mási #illanat*an+ .e*elét *aljával megijedve rejté, 6ási al az erszényt 've megől "ejté

Arany János – Toldi szerelme

% oda tartá esdő, néma te intettel, )a mene 7lhetne a sz;zi élettel+ GD >átva, "elel o*zos: L:e legyen "élelmed! 6agyar vagyo én is, >ajos hada mellett, Rsal e r0ha+ + + de te, angyala =stenne , )ol jársz 'zelé*en ily veszedelemne IL L)a magyar vagy, a or lovag is vagyL monda A sz7z L 'sz'n'm$ / de tégy "ogadást nyom*aN, )ogy 0tánam nem jársz, nem t0da olsz, s aj ad 4z egész dologról, m(g a arom, hallgat+L GG Cogadá ezt o*zos, noha "ájó sz(vvel, 6ert *izony a lel ét lá*a elé hévvel 9da'ntené, ha nem t0dja regé*ől, 6ily #ró*át 'vetel leány a legénytől: Volt, i egész évig, háromig is néha, >őn az óhajtottért "ogadás*ól néma$ >óra seg(té hát rend*e hozott "é el, % megvált a leánytól, vé ony reménységgel+ GJ Ani ó #edig Pmert i nem 'smert már ráIQ )aza ment, hol @ence nagy szomor&an várá, 6i0tán a harctért hiá*a 0tatta

Arany János – Toldi szerelme

Tssze so á, most s(r, esereg miatta+ A dolog (gy t'rtént: előre, csatára %odrá Ani ót a rohanó had árja, Aedig érzé magát 0gyan át ozott0l Amint lova meg/meghor ant egy halott0l+ GK 6ert ahol most járta , csata helye már az+ Ani ó *orzongott, szeme sem volt száraz 6aga 'r;l látván iszonyát a hadna , Véresen és cson án a i ott jajgatna + Vissza seN "ord0lhat / de i"elé, szélre T're edé , hogy majd ott eloson, "élre$ .ij0tott, megállt, hogy egy icsit nézzen szét: % látja, gyalog, vér*en rogyni le, itI+++ @encét+ G3 Cel"ord0lt a világ vele és előle, Vissza, hanyatt, "erdén a lovára dőle .i hogy ezt megérzé, s nya án laza "é ét, :e ivad0lt s vitte lomha nehezé ét+ @encéne azon*an hogyN esett elesteI 6aga ő magána ezt a *ajt ereste, 6ert, hogy Ani óval lovagolta szélt;l, % *&cs&zni a arta már a a#0"élt;l:

Arany János – Toldi szerelme

J2 >áta halott/szer*en "e ;dni egy tisztet+ + + :o, @ence *arátom, i az 'rd'g isztet, )ogy le0gorj azt a holtat izse*elniI )ét számra "ogod a se* helyét viselni! .ardjával a holt / m(g rajta motoz, g'rnyed / Mgy ;ti orron, hogy hala mindjárt sz'rnyet, 6aga is azt hitte$ / de hogy ez valóna :em *izony0lt, most megvallja Ani óna + / J5 Vette %zalernónál irálya #arancsát >acz"i vezér, hová odaért mostanság, 8e "alait máris 'r;l 'z'nl'tte, )ajóit a rév*en ham0vá égette, ?gy hogy menedé nincs se "'ld'n, se vizen, % a vár a#itánya tit on odaizen, )ogy ezer aranyért a várost "eladja$ / :em lenne szavána más or "oganatja+ J1 )anem a irályna sietős #arancsa: LF'gt'n az ostromot, *árhol veszi, *ontsaL / .ényszer(té vajdát 0rához sietni, >iliomos aranyt ezret le"izetni+ Aedig e**en csel volt: a mestere .ároly, .i *eszor0lt, j'vén a hegyese** tájról,

Arany János – Toldi szerelme

=de %zalernó*a, hogy i 'tőjé*en Stvegye a zsoldost, mely ér ezi é#en+ J< T0dnilli az olasz #arton e na#o *aN A Taránti herceg, Hén0ától "ogva, %zedeté a zsoldos atonát hajóval, Cényes igérettel, de csa ;res szóval$ % minthogy maga :á#oly nyilt tengeri város, =de %zalernó*a, mely i 'tős, záros, Fendelte a zagyva sereget hogy gy;lj'n, 80razzó hadával itt hogy egyes;lj'n+ JB Ami meg is t'rtént$ / hanem a gyors vajda )amará**, mint .ároly vélte, ;t'tt rajta, @eszor(tá ő et, el is a tengertől$ 6ost hemzseg a város gy;levész em*ertől, A i nem a arna harcolni hitel*e, >ázongana in á**, zsoldot 'vetelve$ )ogy ezt iteremtse, .ároly egyet #ró*ál, % a vár a#itányna maga ezért jót áll: JD T7zze i nagy #énzért magyaro zászlóját, .;ldje a vajdána enyerét és sóját, )a seregét innen más"ele "ord(tja

Arany János – Toldi szerelme

% a#0it a város ne i meg nem nyitja+ >acz"i sietté*en el"ogadá, mondom, % Aversza "elé ment a ná#olyi &ton$ .ároly meg, a #énz*ől zsoldosina vetve, Tolvaj hegyi hágón vezeté sietve, JG )ogy eli*e vágjon a irályi hadna , 6ielőtt a szoros &t*a nyom0lhatna , )ol a Vez&v/hegyne mossa lá*át tenger, :ehogy >acz"i elé** elzárja sereggel+ 8e hegyi mászás*an annyira meg ésett, )ogy d0gva találná haddal e sz7 réset, % ha más"ele nem tér a vajda, való*an 9tt re edne .ároly ez egér"ogó*an+ JJ 8e (gy a szerencse iseg(té .árolyt, =dején elérte #alotás nagy :á#olyt, % hamar egyes;lve Taránti hadával, %iet Averszá*a, ezzel, s csa#atával+ Johanna #edig már hajón, i 'tő*en Az 0tolsó oc át várja le#ergő*en, )ogy tengeren aztán sz' ve iramhasson$ / Rsecsemőjét otthon hagyta a rossz asszony+

Arany János – Toldi szerelme

JK >acz"i a sz7 &tra *enyom&lni nem mert, 6ely a hegy lá*ánál 'veti a tengert, :ehogy a Taránti, ha evés is né#e, %zárazon, v(zen árt tegyen seregé*eN$ A hegyet is nézi, s erejét a szélne , 6ely a ham0t, ";st't leszitálja délne : 6egijedhet attól az em*er, az állat, .i olyan nem látott, s nagy zavart csinálhat+ J3 6eg er;lé hát e ";st/taraj& hegyet, 6elyne t;ze éjjel "'lgy&jtja az eget$ % le"elé haladt a ná#olyi mezőre, %zomma icsiny várát hagyva *alon "élre+ 6i or elvon0lt már, csa 0tócsa#atja Vala hátra, melyne 8énes a hadnagyja, )át ime, a is vár olasz őrállói .'vet, nyilat merne a nya 0 *a szórni! K2 Rsa lesz' i 8énes: LCélre itt a lóval! ?tánam, i legény em*eri hágcsóval!L % maga rohan, "ejét #aizsával "edve, ?gri is a "alnál egy hossz0 németre, A it ő tart zsold*an, s most a vállán tartja 6(g a "al ereszét ézzel megragadja,

Arany János – Toldi szerelme

8e "ely;lről nagy ő németre z0hanván, 9tt ";gg vala 8énes, egy cson a gerendán+ K5 :em haz0do / mert nem az 0jjom*ól szo#tam / [ Vár*eli, t'** száznál rohana rá ottan, >áncsa veri vértjét, sze erce sisa ját, U mégsem ereszti *al ezivel a "át, 6ialatt a jo**ja véd is, 'l is, vág is, 6(g tiszta lesz a hely, és annyira tág is, )ogy acél r0gása hős i"j0 inána C'lvetheti oda, hol elleni állna + * /a)z*i 6énes tette történeti e$isod. /. Szalaynál. (II. 144.+ A. !. K1 9tt hamar oly szér7t nyese vitéz ardja, )ogy *átran 0tána j'het a csa#atja, .'r;l el"oglalni mind az egész #ár ányt, % it7zni a zászlót: >acz"i "ehér sár ányt+ 4 'z*en az atyja lehaladt :á#olyna $ / Xtheti helyét már >ajosna , .árolyna $ / Urhadat és rendet e város*an oszta, % magával a isded árva irályt hozta+

Arany János – Toldi szerelme

K< .it is a nagy*átyja "ogad a lel é*e, Veszi a daj ától irályi 'lé*e, :ézi, hasonl(t/e néhai 'ccsére, %z(ve s0gja ne i, hogy ez az ő vére+ Tlt'zteti *ársony aranyos r0há*a, Cényes 'vetséggel ind(tja honá*a %zerető nagyanyja hogy gondját viselje, 6eg'lt "ia helyett "iává nevelje+ KB 8e ;l'n*en >acz"it "ogadá csa lanyhán, Hyan0ját, szó nél ;l, egyre tová** "onván: )ogy a hercege et *e*ocsátá haddal, Mgy tetszi ne i, hogy ésett a arattal+ %zomma is ingerli, / s ott a "ehér sár ány 6intha cs&"ot tenne liliom/virágán$ 8e hallgat eze ről, s vele, a vezérrel, 6int azelőtt, tervet, tanácso at érlel: KD Hy7r;vel a várost 'r;l ő hogyN vonjá , 6inden"el;l 'ssze, holtra hogyan nyomjá , Vizet, élelmet hogyN zárjana el tőle %zor(tva csa égi, #0szta levegőre+ >acz"i javaslá ezt, mert az evő szája 6egso asodta *enn+ Tetszett a irályna ,

Arany János – Toldi szerelme

@ár maga h(r/szerző** diadalért ége, % hogy legyen a harcna r'viden már vége+ KG >acz"i tanácsá*an nem is leve ára, @elátta >ajos ezt maga nemso ára, 6ert sz' ni a zsoldos, s állani nem *érért, .ezde által hozzá, csa #0szta enyérért+ 4ze elmondá , hogy oda*ent az inség :őtt'n/nő, lovát már eszi az ellenség, 4gymást, ha >ajos még tartja tová** zárva A "ejér zászlót hát *izonyosna várja+ KJ :agy(tva *eszélte $ / hanem a város*an =gazán nagy sz; ség, élelem is rosz van+ Mgy hogy i;t ottan mindennem; órság, 4#ed a né# szomjan, s nagy a halandóság+ 6eg#ró*álta 0gyan egyszer a Taránti, :em t'rhet/e délre, a >acz"i során, i: 8e vissza szor(tá négyannyi erővel, %o leesett állal s vér*e *or0lt "ővel+ KK Tssze tehát gy7lte az 0ra nehányan Ja a*hoz, i volt még se*e miatt ágy*an: >ajos, C;l'#, Fó*ert Taránti vezére ,

Arany János – Toldi szerelme

.ároly, >ajos, Fó*ert 80razzó testvére , 6ind irályi herceg, >ajos0n na vére+ .ezdé a *eszédet a Johanna "érje, Jó szerrel az őrség hogyan mene 7lhetI 6ert nagy az inség, de nagyo** a rém7let+ K3 ?gyanis egy zsoldos / nyom*a reá t'**e , .i mina# a vár*a, e Hén0á*ól j'tte / >edo**an az őr'n melyet é#en állta , Aajtási is azna#, mind, i vele *ánta + )ón0 alatt támad r&t elevény é e, 4gy óra, egy/ ét na#: s az erősne vége$ =jedté*en a né# nem t0dja, hová lesz: )ogy a h(r*ől hallott "e ete halál ez! 32 Fettenet e szóra állt az 0ra 'zt *e, Rsa egy hirtelen ész nem #ihen a 'z*e: .ároly sz'vi tervét, az idős* 80razzó: L)át csa "eladásról lehet / &gymond / a szóI )iszN amennyire én 'smerem e várat Van i"elé innen "'ldalatti járat / =gaz/eI+++L a érdést "ord(tva Ja a*hoz, Jól t0dja #edig, hogy semmi remény ahhoz+

Arany János – Toldi szerelme

35 LVanL / "elel a várnagy / Ls vezet egy ";l é*e, )ol se*et orvosló szent Jan0ár é#e Sll, icsi á#olna módjára, egy dom*on, Vár s az ostromló 'zt mintegy 'zé##onton$ %ar on le"elé jár tetemes őtá*la % &tat nyit+ + + az ellen, a halál tor á*a$ =n á** mene 7lnén szem*e it'réssel: .irály sátra előtt mit nyer;n e résselIL 31 .'z's értelem lőn, "eladni a várat %za*ad elmenésre, ha egyelmet várhat 6ind az egész őrség cs0#asz életével, % a magyar irály ezt igéri hitével+ Rsa maga .ároly nem a arja letenni A "egyvert, / nem a ar "'ld'n"0tó lenni, )agyni Ralá*ria "ő"ő hercegséget, Te ervényes &tat gondol i e végett+ 3< L=gazL / (gy szól(tja >ajost a Tarántit / LVolt h7hó valami *ajv(vás eránt itt, 4ld'nteni a #ert a magyar irállyal, / 6ég volna idő: de nem lehet azt szájjal+ + + + L >áng csa#ta "'l erre a Taránti arcát, Testvéri iáltjá : LFo on, ez c0darság!

Arany János – Toldi szerelme

.i hiszi, hogy most már >ajos el"ogadja, / Véren vett országát vissza ne ;n adjaIL 3B Taránti #edig szólt: L>egyen! én iállo , A magyar irállyal viadalt #ró*álo , :em is az országért, csa ennyi evésért: Cegyverrel, vagyonnal sza*ad elmenésért+L Ja a* ellenzé, mert nem ismeri, monda, Azt a ezet, mely őt ide, ágy*a nyomta: LA arom ismerni! + + + s ha mindenne vége: >egyen legalá** ott, *ecs;letes vége+L 3D )irn' 't azna# még ;lde izenettel, Vissza is a h(rn' j'tt oly "elelettel, )ogy >ajos a vivást, igen$ el"ogadja: :ézze imért helyről mind ettej; hadja, .'ze#;tt *ajmester, mindeni é álljon, )árom igazlátó is 'zel a tájon, 9lasz és magyar, i a viadalt nézzé , % lovagi t'rvény*en, igazán intézzé + 3G 4ze Pa magyar .ont, @án"i, @e*e / három 9lasz &r is annyiQ szélyel a határon =nd0lta eresni viadalra helyet,

Arany János – Toldi szerelme

Találta is / é#en szent Jan0ár mellett+ %emmi gyan&t nem 'lt a icsi á#olna, 6intha ez a lesre al almatos volna: 6ai élő em*er evés t0dja eztet, 6agyar és olasz vét előtte eresztet+ 3J 8e t0dja 80razzó, s hivja legott ^ernert, )ogy venne magához 'tven erős em*ert, :agyot igérvén, ha éjjel a á#olna Fégi "edett &tján oda *éhatolna, )ol a viadal majd 'zel esi reggel$ @ántani azon*an >ajos irályt nem ell, Rsa m0tatni mintha életére t'rne / 4gy hajszála seN lesz tette miatt g'r*e+ 3K Az0tán >ajosna által;zen tit on: LTőr*e sietsz, hagyd te a viadalt, ro on!L )a elhiszi s nem jő: nyert ;gye van nála, )a nem hiszi s eljő: igazna találja+ %o van a rováson, érezi sz; ségét, )ogy meg oronázza haz0dott h7ségét$ .egyelmet ezért, s ha most nem is országot+ 4ndreN "ia mellett remél gyámolságot+

Arany János – Toldi szerelme

33 6eg;tőd'tt rajta >ajos eleinte: :em állni i, szégyen, mert már megizente, .iállani+ + + ej, mit! .ároly szava semmi, Tán csa gyáva nevet a ar őrá enni+ 6ert ha veszély volna, ő meg nem izenné, =n á** hiszi, cs&""á hogy 'r'mest tenné$ / )allgat ezért erről, de vigyázó gonddal A lehetőséget meg*eszéli .onttal+ 522 Cejét teszi rá .ont, hogy az lehetetlen$ A0szta gye#, egy ny&l sem *&jna el ott les*en+ :ézi a ét tá*or *el;l a ét ár on: :incs o#ja, nyil onnét mely annyira járjon$ .i van adva még is$ jó lovago száza / Corgós s;vegét .ont mihelylest "'nn rázza, %zág0ldva re#;lj'n, hogy 0rát megmentse$ / %en i nem is gondolt az 'reg ő/szentre+ 525 .'tve tehát "egyver/ny0govás az na#ra, % a ettős viadalt it;zé holna#ra, 6it is a tá*or*an megneszel a o*zos % viszi a *arátna : mit szól e dologhozI Toldi gyan(tá, hogy nincs e sor őszintén, % hajnal*aN megind0lt, "el az áro mentén,

Arany János – Toldi szerelme

.(v7l, / egyrészt, hogy a viadalt is lássa, 8e, ha *aj lesz, ell ott jó lova "0tása+ 521 Cel*0 an a várt na# é lő hegye ormán, .ét rész*en a ét had sort veszen egy"ormán, @ajmestere "0tvást ide/oda járna , .'ze#;tt a *(rá zászló alatt várna + 9da néz minden szem, minden e*el el"&l, 6inden ";l a ;rtszót lesi már, innen, t&l$ 6egharsan az egyszer .ont jeladására, % ét lovag egyszersmind rohan a t0sára+ 52< Aáncél "edi test' , sisa az orcájo , Mszni levegő*en látszi #ari#ájo , .ét liliom: ét toll le*eg alá hátra, 4lőre "esz(tve három'les dárda: 6eg7l a Taránti / odanőtt a lóra, .engyel*en >ajos áll, előre hajolva, % hátra"elé messze ny&jtja i jo** lá*át, )ogy r&gva is azzal lóditsa a szál"át+ 52B 6ár őhaj(tásnyi lehetett a távol: Rsa elejté lá*át >ajos, a r&djával: :yil a jo** com*já*a se*esen "&ródé ,

Arany János – Toldi szerelme

% láncsavető lá*a ereje "eloldé + 4zt látva Taránti, a#ja lova "é ét, :em t0dja$ mi lelte nemes ellenségét, % *ám0l, hogy előre látja t'rni ^ernert, Ceddi emény szóval: hogy j'tt odaI hogy mertI 52D 8e német a szóra nem ;gyel semmit se, %zalad em*erivel, hogy 'r;l eritse % *osz0t álljon végre magyaro irályán, 6aga sza állára, nem sz(nre, csinálván+ LSr0lás!L ;v'lt .ont s integet a százna , Sr0lás !L : + + + a *(rá ardrántva vitázna , LSr0lás!L a magyar tá*or riadozza % veti mint o#ját, e szót az olasz vissza+ 52G Vágtat elő a LszázL 0ra védelmére, 8e vége >ajosna , mire oda érne, )a *arát / hogy merrőlI nem ;gyelt rá sen i / 9tt nem terem és a irályt meg nem menti+ Veri le a zsoldost, 'zel érc *0n óval, %zét is az ostorral, nagy ' 'rhajtóval, )ogy d'g módra hever ereszt;l egymáson, / 6aga ^erner elt7nt a s'tét nyiláson+

Arany János – Toldi szerelme

52J .ont veszi, a százzal, irályt védelem*e$ 8e már az olasz is ind0lt vala szem*e, 6i or a lovasság it'rését látta: L4lár0lt a magyar!L d;h'sen iálta+ )arc ottan az első 'zt iszony& támad, % "oly *ele ét részről mindig had 0tán had, 6(g az egész s( ság &gy hánytorog attól, 6int a s'tét árv(z r&t isza#os ha*tól+ 52K 8e nem a Taránti viszi né#ét harcra: %isa alatt lángol *;sz e lovag arca, Orzi, hogy ez .ároly em*ere és dolga, %zégyelli halál*ól, hogy (gy megcs0"olta+ Orzi, hogy a vár is, ;gye is ma vesztén, .isiet a harc*ól hamar &tat vesztvén, % megered nyom nél ;l egyenest rohanva :á#olyna , a rév*e, hol várja Johanna+ 523 Fést a magyar had 'zt "0tni talált erre: 6it ;gyel s(vó harc egy rideg em*erre, .i, szor&lt ócsag ént, lesza (tva tollát Fagad egy halottról s t7z magyaros csalmátI 6inden i előre vágja magát arddal, 6inden"ele harsog a *osz0s magyar dal,

Arany János – Toldi szerelme

6inden"el;l 'sszé** szor0l a vár alja, %áncait magyarna el'z'nli rajja+ 552 9tt a "alon (v;l, mint ;l'n erősség, Sll régi olostor, *enne olasz őrség, ?gyanaz, hol 4ndrét orozva ioltá $ Hiléti/"i& ezt hárman ostromoltá + Atyjo a ará (gy, s t;zelé dandárját, )ogy oda száll(tsa se*es;lt irályát Addig is, m(g a vár maga *e lesz véve$ :agy *&t ne i szerzett szomor& h7sége+ 555 6ert, hogy a astély már el vala "oglalva+ =me, hozzá 'ccsét s egyi "iát halva, 8omo ost a "iát, meg az 'ccsét, Jánost: .é#zelje a ár i e jelenést már most! 6aga a irály is esetét megszánta, )ogy itevé 'ccsét, "iait, dorgálta: LCelséges 0ram!L szólt in á** zo ogás é#N / L)a előre t0dom, se csele szem más é#N+L 551 ?ro N (gy elhelyzé tiszta, "'d'tt helyen, )ol védve nyila tól s h0lló 've ellen, 6ert már *eszor&lt az olasz őrség nagyja

Arany János – Toldi szerelme

% "alairól most a viadalt "olytatja, :em, hogy meg a arná tartani a várat, 8e t0dja, halálnál egye*et nem várhat$ .(v;l is azon*an a a#0 nál harc "oly, 6elye ért az őrség esze/veszve harcol+ 55< 6i or aztán a hirt *evivé Ja a*na , )ogy déli a#0n már magyaro *ecsa#na : :agy egyelem/zászlót vonatott tornyára, % megadá a várost életre/halálra+ =stván, i a harcna vezeté e részét, Aercre megáll(tá hada *et'rését % "0ta irályához, hova gy;lt egyszerre A t'**i vezér is a megadó jelre, 55B 6egt0dni, hogyan ell az olasszal *ánni+ Volt, i javaslá, mindN ard élire hányni$ 8e >ajos megtiltja: semmi seN t'rténjé , Rsa a a#0t tartsá megszállva, és védjé $ @enyom&lni nem ell, mert *el;l a vár*an P%z' evénytől t0djaQ "e ete halál van$ Urzeni a várat, mostanra elég ez: A t'**ire nézve majd ha ;d;l, végez+

Arany János – Toldi szerelme

55D Tá*orral a várost erité hát 'v*e, )addal az el"oglalt a#0 at megt'mve$ 6adár ha ereszt;l, szellő ha re#;lhet, Vagy az illanó ";st, / más nem mene ;lhet+ % mindjárt, se*e amint enyh;letet vészen, P:em volt veszedelmes ama h&sos részenQ Ja a* esde lőit *ocsátja magához A irály, s a várné# "el'l (gy határoz: 55G Adja i a várnagy / s még ma jelenjen meg %z(ne előtt minden "ejedelmi herceg, Taránti, 80razzó / >ajos &gy, mint .ároly, )allani tetszését a maga sorsáról+ Adja i a zsoldos atonát is, ^ernert, P.it az ár0lás or egyszerre megismertQ: Az0tán az őrség, lera ott zászlóval, .ivon&lhat *é én, a rajtavalóval+ 55J Tr'm és aggódás tért ezzel a vár*a: :agy 'r'm a né#ne , mely a halált várta$ Wavar és aggódás a irályi vérne , 6int i et, 0gy szólván halálra, i érne + >ajos elt;nt: most ő la olna miatta, ^ernert seN találjá P.ároly eli tatta

Arany János – Toldi szerelme

6ég a harc elején, mert ily tan0 nem ell, 8e sz(vesen 0grott maga is meg ^ernerQ+ 55K @iztatja azon*an ő et a 80razzó: Az egész dolog nem oly igen *orzasztó, =smeri nagylel ét a magyar irályna , Fo onit nem *ántja, ha eli*e állna + )a Johanna esné ezi*e, vagy "érje :em állana jót, hogy valami ne érje: 8e hiszN ő mit tette I+ + + s ha szólni találna, Uérte megenged, van érdeme nála+ 553 >ajos a Tarántit nem annyira *ánta, :emes ellen"él volt #ár*aj*an iránta$ 8e a zsoldos ^ernert / az iránt nincs mentség / Aarancsolja, r'gt'n hogy előteremtsé + Rsa midőn Ja a* és a hercege esdve @izony(tjá , hogy nincs, eresté eresve$ A or valamics ét engedve johádzott, Fo onit jo** szemmel te inteni látszott+ 512 4ze et rangjo hoz rendeli hogy illőn Otellel/itallal meg0raljá ellőn, >a já a olostor egyi ;res szárnyát,

Arany János – Toldi szerelme

Tisztelet;l őr' "olyosóit járjá $ Ja a*na ajándé , s &tra gyalog ólya / A né#ne adassé háromna#i zsoldja, % "egyvere et, zászlót a#0nál lera ván, Cegyveri 'zt nyisson &tcát ne i =stván+ 515 Vgy eze áldással ivon0lta szé#en: 8e "élelem és/vés az 0ra sz(vé*en: 6int a alic ás vad, ide/oda járna , %z' ni lehetetlen, egyelmet se várna + .é#zelhetni tehát, hogyN ;tődte által+ 6i or a irálytól, se*e gyógy0ltával, =zenet j'tt egy na#, hogy 'r'm/#ohárra Fo onit ma/este sz(vesen elvárja+ 511 9szlo#os és szellős, (rott #alotána .a#0ján testőrző eli*' nyitána , @el;l is étoldalt állna vala sorral, Tsszevegy;lvén so ";st"ogta szo*orral+ 4l;l mene .ároly, / arca nagyon sá#adt, >átva 'r;l e so eleven őlá*at$ =smeri a termet: hiszen ott dőzs'lte 4ndrével, it azon éjjel meg is 'lte +

Arany János – Toldi szerelme

51< 8e megéledt aztán ró a merészsége: 6agyar 0ra j'tte "őhajtva elé*e, .i ott a irályra várna vala t'**en, % ro onit 0ro na "ogadá legsze**en+ >ajos a ará igy$ / most maga *elé#e, 6osolyogva j'tt$ de homlo aN 'rnyé e / 6int na# ha alás;t "e ete "ellegne / >átszott e mosolytól annál s'téte**ne + 51B >ajos az asztal"őn, / oldalt s vele szem*en A irályi vérség ;lt le sza*ott rend*en$ )átrá** e icsinynél, s lente** egy arasszal 6agyar 0ra na volt ter(tve nagy asztal: 9tt >acz"i elől, s a #;s#' a zágrá*i, Hiléti, @e*e , .ont, .anizsai, @án"i, %zécsi, 8r0get s máso ;lne vala t'**en, Amint 'rege**e rang*an vagy idő*en+ 51D :em tiszte a lantna olyatén szolgálat, )ogy megéne eljen minden egyes tálat: T0dnivaló, hogy volt so is ottan, jó is, 8rága nemes *ortól megeredt a szó is+ .elyh az 0ra előtt csa arany, ez;st áll, )anem a irályé velencei ristály,

Arany János – Toldi szerelme

)átra ny0jtván, a**a masszai *ort t'ltet, Fémséges a jó edv, mit arca er'ltet+ 51G L)erceg 0ram!L / "ord0lt szem*e 80razzóna / LSllj mostan elé*e hamar e szé# szóna : Airosli ez a *or, mint az 'csém vére: Vgy csa#om a "'ldh'z e na# 'r'mére!L 4l é#ed a vendég, magyar, olasz egyre, )aja 80razzóna mered és áll hegyre, 6a og is, de tor án szava g'rcs*e "&lad$ 6ire >ajos*ól (gy t'r i az ind&lat: 51J LHaz herceg! ez óra halálod órája+ Te valál az első / emlé szel/e rájaI .i a #á#a szivét 4ndre ellen *irtad / Vm leveled róla: tagadd, ha nem irtad! Az0tán, hogy 'csén / nem irályi szé hez / J0ta cin osidtól gyalázatos véghez: :em te valál a i, vádolva Johannát, %ietél, hogy *ossz0n N ellene lovalnádI 51K L)7séget ajánlál (rott leveled*en, 6(g azt, i mién volt végső rendelet*en, 6ária hercegnét elra*olád től;n :

Arany János – Toldi szerelme

Azt hitted, ez a se* *eheged, m(g él;n I 6ajd nyomozást ezdél / "ar as a j0ho )ogy elől;n eltégy minden tan0t, esz 'zt, 6i által a *7nne meglelj; a szálát, =gazán *;ntess; jó 4ndre halálát+ 513

'zt /

L% hogy *ej'vén haddal: avagy A vilánál :em te valál, haddal i eli*;n állálI .i, magad tettetvén ide/oda h7ne , A arád gy;m'lcsét szedni ama *7nne I >esza ad e gy;m'lcs, ma sza ad le: érett+++L .ároly szemet égre "ord(ta "ehéret, % *izony(tá esdő es ;/*izonysággal, )ogy iránta nem volt sz(ve hamissággal+ 5<2 4leve hogy 4ndrét gy;l'lte a #á#a$ Vétett/e, hogy haddal *éhivta jogá*aI 6áriával, &gymond, *átran ele 'ssze, 6i0tán >ajosna más l'n eljegyezve$ %z(nre Johannáért harcolnia ellett, 8e hadát szét ;ldé már A vila mellett: L@(zom a Jéz0s*an / vére ne em zálog, )ogy nálad egyelmet, irgalmat találo +L

Arany János – Toldi szerelme

5<5 L=gen, eloszlattad A vilánál sergedL Veti >ajos vissza Lmi0tán szétverte $ % szaladtál, hogy ;sz 't szórj ellenem 0jra, )ogy láng*a *or&ljon lá*am előtt A&lya+ .'zelé**, hogy tőr*e csalna , megizented: .i veté azt a tőrtI nem a te *érencedI+ + + 8e veled én hosszan mit "eleselgete : @iráid előtt állsz: 0ra , itéljete !L 5<1 4 szóra, legénye le a#á az asztal Tetejét, amint volt ter(tve damaszttal: Ce ete alatta marad a "elsőne Cesz;letet arra s egy a#onyát tőne + Térdre az olasz h&ll, i i szé e mellett, 6agyar 0ra nál is sz7 ;l a lehellet, Rsa nézte az egymás halavány arcára / 8e szavazni ellett, életre/halálra+ 5<< Oletre i merneI+ + + ezdé az 0tolsó: J'n "elje** és "elje** az az egy omor szó, 6int a haldo lóna elé** lá*á*a áll, ?gy cs&sz mind"elje** a omor, hideg halál+ 6i or a szavazás er;l 0toljára >acz"i A#or =stván erdélyi vajdára,

Arany János – Toldi szerelme

Celálla ny0godtan, erősen, mint szi la, %zava mérsé elt, de szemi*en egy szi ra: 5<B LCelséges 0ramL / mond / La győző jogával .énye szerint *ánhat a irály, "oglyával: )anem ez itélet a t'rvény*en semmi, @(ró e dolog*an csa az 'n ény, nem mi+ >a omára j'tt;n : mine e "esz7letI 6agyar olasz ellen t'rvényt nem is 7lhet$ 8e, ha &gy a arja, teheti Celséged$ 4sedez;n mégis *ocsánata végett+L 5<D L?gy/é, vajda 0ramI+++L omoran >ajos szól / L6ost értem a dolgot, értem nagyon is jól: 6eghagyom, e cin ost r'gt'n ivezessed, % magadé ha edves, "ejét le;ttessed!L >acz"i a zo szóval ind&la előre, Vezeté 80razzót a irály testőre, 6egragadá Vesszős C;l'# az ajtónál / 6ost, a merész élet nem egyé* vértónál+ 5<G Vajda jelentéssel mire visszatére, 6eghallá, hogy már .ont a had "ő vezére,[ Amiért imondta Lva merően a szót,

Arany János – Toldi szerelme

% #ártolta elő** is, *&jtatta 80razzót+L >ajos ezt megtiltá, hogy el ne temessé , A*la on a ert*e oda alávessé , )ol temetetlen várt éső egyelemre, 6int 0tcai old0s, 'ccse, szegény 4ndre+ * I.od *a)t.m (István letevése+ m.ltis di)$li).lit et i$s.m Ste$%an.m voivodam eJa)erbavit. H%ron. ".d. A. !. Tizenkette+ik ének ,Ifj-s!gabeli t$bb sok dolgair*l ,n mostan nem sz*lok semmit az t$bbir2l.% Ilosvai 5 6egla olt 80razzó, meg is érdemelte$ 8e s'tét s ietlen >ajos irály lel e, 6intha most ocs&dné *0ta, nehéz *or*0l, 9ly érzés maradt "enn a *ossz0/mámor*0l+ .;sz 'di .árolylyal, / s0jt reá száz vádat: )anem egy hang / egy hang mellette is támad$ :em t0dja, ez érzést i hogyan t'r'lné: )a "eltámaszthatná I+ + + ha &jra meg'lnéI + + + 1 =gazolja tettét, o ra o ot halmoz:

Arany János – Toldi szerelme

4gy "0vallat! 'sszedől e ártyahalmaz, )ogy veséig *orzad a h7s "0valomt0l$ 8e &jra, meg &jra é#(ti azont&l+ =gy reggelig ágy*an szemét le seN h0nyta, A or "'l elt, hogy majd enyh(ti a m0n a, % asztalához ;lt, hol Pmi nála szo atlanQ :agy halom levél gy;lt 'ssze "el*ontatlan+ < Cigyelmét az ország vas os irományi .'zt magára vonta ettő, csa #arányi, Ce ete #ecséttel van mindegyi zárva, :em hagyná az ilyet sen i 0toljára+ >ajosna az elsőn a c(mer, a zsineg PFajta v'r's, arany és "e ete szine Q, 6ely ereszt;l "ogja, megmondá előre, )ogy szomor&ság itt vár reá, mint vőre+ B ?gy is lőn: eserves sziv*ől .ároly irja, )ogy szerette lyányát elszerette sirja, Os mivelhogy más nincs, nincs az ő 6argitja A 't'tt szerződést a sors szétsza (tja+ .eser7 mosollyal vont >ajos rá vállat+ % "'lmetszé a mási , a "e ete szálat, 8e vajh/hogy elám0lt, amidőn olvasta 4lé** is az alján: LFozgonyi Airos aL+

Arany János – Toldi szerelme

D 6ajd, hogy végig "0tott szeme a levélen+ Az a#áca sorsa megillette mélyen: 4z a vidor élet!+ + + mi or elgondolta, Orte nemcsa Toldit / magát is o olta+ 6i or ott meglátta elősz'r, a &tnál / 9h em*er! ha mindent (gy, előre t0dnál: @izony a irály sem játszott volna t7zzel, Cő*enjáró oc át egy "al0si sz7zzel+ G 6eghatá *ár, amint Toldi #ártját "ogja, Toldi ellen most még jo**an gy&lt haragja+ % *ár személyes hála szól Airos a mellett: 4 #erc*en nem adna 6i lósna egyelmet+ L=gen! viadal volt, nem gyil osság, tette: On t0dom, miért v(tt: rá ényszer(tette, Trónomig ;ld'zte, / már, a árhogy mossá : 4gy sincs a világon, ha ez nem gyil osság! J L8e legyen *ajv(vás, Pments; egyelem*ől,Q % nem vad *ossz0állás gyil os szerelem*ől+ + +L >ajos itt megd'**ent: "el ele, jár ála, % #arancsolta lovát, a szo ott sétára+ Toldi Hy'rgy "iát ;nn látja meg véletlen, 9dainté, s egy szót vete né i se*ten:

Arany János – Toldi szerelme

L6ondjad a *átyádna : nincs már ellenemre, )a jelenti magát nálam egyelemre+L K %zólt, s tová** iramlé csettentve lována + Ani ó csa *ám0lt: mondjaI őI *átyjána I+ + + )ol van azI / U t0djaI vagy a irály t0djaI Vagy csa ";le csengettI é#zeliI álmodjaI 6eggyőződ'tt róla, hogy igaz, nem álom: LVagy t0dom / azt hiszi / vagy, hogy "eltalálom Fejte ét 6i lósna : s (m maga "elszól(t 6egvinni egyelme első h(rmondóit+ 3 L.egyelmes szavait hogyN adom t0dtáraI %iete anyjána meg(rni @0dára / :em! magam viszem meg, ha szerit találom, Mgy is ide 6i lóst már hiá*a várom+L % ezde hallgatózni, tá*oron mit hallhatI T0da olni haza ind0ló al almat, )a menne valamely csa#at, vagy 'vetség, )ogy @encével azt ő *iztosan 'vessé + 52 6egt0dá, hogy másna#, e*éd tájon reggel, =nd0l egy (séret "ogoly hercege el, Vizsegrádra v(vén tisztességes ra*na $

Arany János – Toldi szerelme

%z(vesen menne , hogy élet*en maradna + Vel' &tra elni engedelmet ére, 6egadá .ont 6i lós, a had "ővezére, % Ani ó, 'r'mmel a sátrá*a menvén, %zól @encéne , i ott h7s'l vala renyhén: 55 L>áss, @ence, 0tána hamar a ét lóna $ @0da "elé &tra ered;n már holna#+L / L)áj! *e jó lesz: (gy majd haza j0t0n télre+L .acag a leány s mond: Lmit *eszélsz te "élreI )iszen a tél elm&lt, tavasz "ele jár0n , T0dom, a gólya is hazaj'tt már nál0n +L / L?gyan!+ + + hiszN szinét seN láttam hóna , szánna , A tele is ó"ic enne a taljánna !L 51 6onda, és egyen int tagjait "'lszedte$ >egelőn a ét ló: menni ell érette, 9da, hol a tá*or lovai legelne , >ocsogó z'ld rét*en, >ányi "olyó mellett+ 6eglelte, i"ogta a mago ét 'nnyen, 8e mega adt szeme a lova 'zt eggyen, %zólt is ne i: LAej ó!L / az ";lelt a hangra: / L:em hagyom a gazdám jószágát *itangra!L

Arany János – Toldi szerelme

5< LVala i ello#ta+ + + vagy, a árhogyN t'rtént, %zent, hogy ez a Aej ó, s nem j'tt ide 'n ént: )aza lo#om én meg+L % 'zel(t vigyázva, 6int za*os tarisznyát, a s;vegét rázva: LAej ó! ne ne Aej ó!L 9ly ezes az állat, )agya né i cs(#őt, veregetni vállat, P6ert hányszor itatta, meg va arta régen!Q Cel is 7lt, a ettőt "ogva vezeté en+ 5B 8e mihelyt a szőrén ;le#edve "enn lett, :osza, "0tni Aej ó, "el a "olyam mellett! .arját a vezeté /#ányva majd irántá, LAej ó te, nem arra!L "é ezve iáltá+ >e0grani nem mer, nya a szegné mindjárt$ Rsa r'h'gi a ló szegény @ence (nját, :eveti magá*an tátos ravasz ésszel, )ogy "élve s'rényét mar olja ét ézzel+ 5D Orte vala 0nyhót, amely egy &# nádhoz / @enne meg egy em*er, hasonló *aráthoz$ .ét lá*on a Aej ó ott egyenest sz' ent % leteremté @encét "'ldre, csa &gy nye ent+ L6i dolog ez, Aej óI ilyet soseN szo tál: 4l a arta lo#niI és te tolvajt "ogtálIL

Arany János – Toldi szerelme

8'rgi erős hangon a *arát, / s hogy lássa: .é##el az ott "e vőt g'rd(ti r0gása+ 5G @ence tá#ász odva nagyot ;hmget erre, 87lyeszti szemét az idegen em*erre: L6egleltem a gazdám #ari#áját, hangjátL / 6ormog cihelődve / Lde maga hol van hátIL L@ence, az én volné $ hanem aztán hallgass! 6ert lesz 0gatás, hogy ert alatt a "ar as$ .i vagyo , mi vagyo , azt sen i ne t0dja+ Rsa te, ha már itt vagy, meg ez a rőt cs0 lya+ 5J L8e te, te hol jársz ittIL / @ence "'l's szóval 4l ezdi, miért j'tt, hogyN j'tt Ani óval: / L:e zavard egymás*a, it el;l, it hát0l! )(vd ide, ha itt van: megt0dom magát0l+L @ence nem is lőn rest ravasz0l t0datni: =gért Ani óna LvalamitL m0tatni >enn a "olyó #artján, hogy a lel e nevet / :o csa 7lj'n lóra Phazavitte menetQ+ 5K Ani ót az 0jság hidege is lelte, 4szé*e is j0t egy / az i"j0 levente, .i megsza*ad(tá mina# a veszély*ől,

Arany János – Toldi szerelme

.it azóta sem t0d iverni eszé*ől+ )átha csa azzal ";gg valami é# 'ssze!+++ Cel#attana gyorsan: L@ence, tehát j'szte!L % mire az esthajnal ne isá#adt volna, Fá is a adána a hegyes 0nyhóra+ 53 L)m!L csóválta "ejét Toldi az ajtónál: L>ánchordta leánya, helyre/legény volnál! 8e ne *ám0lj hát rám, jer, 'lelj meg szé#en / Vagy letegyem ezt a mondvacsinált é#emIL )ogy levevé a szőrt, mely rőt vala, *orzas: Aattant Ani ó rá, mint mágnesre a vas, .0lcsolta nya ára ezeit ereszt*e, Odes *átya/0rát csó /ár*a "eresztve+ 12 Aztán vége se lett, hossza seN a szóna , Toldi merész &tján *ám&l Ani óna , )ogy harc*a is ind0lt, most hallja cs0dára / )anem é#en megj'tt o*zos a tanyára+ Fáismert Ani ó, el is #ir0lt mélyen$ L:em idegenL / 6i lós *iztatja, ne "éljen, :e i h7 *ajtársa, olyan h7, hogy rit a: .'z's a ettőj; minden java, tit a+

Arany János – Toldi szerelme

15 Ceddő szemet a lyány vete az i"j&ra: L:em, nem! az a tito nincsen elár0lva, ?gy/e lovagIL / Toldi Lmi azI mi azIL érdi, L?ccsegen, e ettő egymás dolgát érti!L .o*zos Ani ót0l engedelmet nyervén, Az odata#adt szó megeredt a nyelvén: Toldina elmondá a h&ga alandját, / Azzal "élrevon0lt, igaz(tni lantját+ 11 Arra határoztá : Ani ó ott háljon, @ence meg a o*zos más tanyát csináljon, Toldi Ani óval tartsa meg a régit, / )ol nem hamar érné a *eszédne végit, 8e iv;l megjajd0l %zeredai o*za, 4#edő szerelmét a hang ide hozza, )ogy magát is Toldit meghatá a nóta: L:em "ájt (gy ez a se* / nem t0dom mióta!L 1< 4ze (gy tanyázta + / A sereg azon*an Tes#ed Averszánál henye 0nalom*an, %o témonda *eszéd, so szó"ia támad$ Fosz jele és h(re adván ne i lá*at+ 4losztani sergét "al0/, városszerte, %7r; halálhirtől a irály nem merte,

Arany János – Toldi szerelme

Rsa tartja ra áson, tá*ori élet*en, 9tt a olostornál, messze er7let*en+ 1B )allja s'tét h(rét a né# e halálna , 6inden egyé* ór*an L"e etétL találna $ % ine eddig nem volt hazamenő vágya, F'gt'n eszé*e j0t az otthoni ágya: )alni ha már meg ell, ott a ar ő halni, Aedig a halált csa meg szeretné csalni, :em hiszi, hogy e rém mindenhova erget A ar egyes em*ert, a ar egész serget+ 1D 6ost a hegy is, amely "e szi alant, délre, Fettenetes hajnalt derit minden éjre, Vérláng/s0gara *an sz' ő 0tat játszi , :égy mér"'ldnyire az / tá*oron is látszi + 6eg*ősz;l az állat, meg az em*er ettől, )0llámzi a "'ld is alanti t;ze től, Fe#edez itt és ott, s rotyogással égő Hyomrá*ól #o oli *7zt lehel a én ő+ 1G Fengés az 'reg "'ld tetemeit rázza, )amari 'z' *en meg/meg&j0l láza, :em *iztos a lá*, hogy rajta egyet lé#jen,

Arany János – Toldi szerelme

6int mi or a gyerme Lhajló ázi L jégen+ ?dvara él na#na , szivárványa holdna , Veszedelmes #árá , cs0nya "elhő lógna $ %en i a tá*or*an le"e ;dni nem mer, Oji t;ze mellett agg // s *omli az em*er+ 1J L)ajrá! ma vigadj0n , ma legyen egy jó na#: .i t0dja, ha él;n s vigad0n /e holna#! =tt a világ vége: nosza, vegy; hasznát 6ielőtt rán omli , vagy cserél &j gazdát!L % "oly széltire immár la ozás éjente, @omladoz a tá*or régi szoros rende, A vezér *;ntet, de "oganatja étes, 6i or ily nagy vádlott: L6inden iL, a vét es+ 1K 4lm0lt három na#ja, ma negyedi este, )ogy ido*va "e szi a 80razzó teste: 8e irály szemére még nem szállt le álom, Rs0#a v(vódás*an telt éjjele három+ 6a orán elnyomta nagy tom#a levertség, .ezdé is az álom &j(tani testét, 8e nem ;d;l 'nnyen az el (nzott elme, .(njait álarc*an hozza ismételve+

Arany János – Toldi szerelme

13 >ajos előálmot valamics ét alván, .é# álla eléje, d(sztelen és halvány, / 6ilyenne 0tolszor látta vala .árolyt / :ya a mély se*jé*ől ontva #iros sávolyt$ Os szóla, sohajtván nehezet és hossz&t: L.irály! a halál*an sem sz;ni /e *ossz&dI 6ire tartod még azt a nyomor0lt testetI Mtra szegény lel ét miért nem eresztedI <2 LJohanna *osz&ját$ most te *e nem végzed: :égy "érjne szánta őt az isteni végzet, P6ert igaz a jóslatQ, eze : A+ >+ =+ 9+ András Pazaz 4ndreQ, >ajos, =a a*, 9tto+ [ 80razzó lesz az is, ro onom 'zeli, Testvérem "ia, vőm, s nevemet viseli, .i el"ogja 9ttót véres, erős harcon, % itől *;ntetését elveszi az asszony+L * 0aritabit.r A. /. I. F. (alio+. C bal óslatot ki %asznál a *el, %a nem a né$költőK A. !. <5 =gy szólt, / de >ajosna , hogy veje miatt a >yánya *aja meggy7l, .ároly elhallgatta: )ogy 6ária ellen oronáért lázad+

Arany János – Toldi szerelme

% vére *emocs olja a irályi házat+ Celriadt >ajos, de a é# nem enyészett, Vmette is rá még jó dara*ig nézett, Cel0gri az ágy*ól, nincs t'** ny0govása, A*la hoz elősz'r mene, hogy ne lássa$ <1 6ajd, a sereg elszórt t;zei láttára, :ya *avetőt, olcsót, ter(te magára, >ehaladt a lé#csőn, i is a mezőre, .'zrend7 vitézne nézte saját őre: 9ttan egyi t7ztől a mási hoz átcsa# Srnyé *an, hol az éj 'ssze*0vi s *átra**+ =tallal is oly or, tegezve, ináljá , %en i nem 'smervén magyaro irályát+ << T'** helyt csa ivás*aN menne elő, dal*aN, F&gjá is a #ort, / meg a L"e etétL "al*a$ 6ás0tt omolya** már, hevese** is a szó, @elé er;l a had, a irály, 80razzó$ :em, mintha vala i védné az 0tó**(t, )anem a *oros nyelv gáncsol, o ol, tód(t$ 8e ivált a >acz"i, az erdelyi részen )angzi a sza*ad száj z&gása merészen+

Arany János – Toldi szerelme

<B >ajos ott egy t7znél álla tová**, mert e W&golódó 'zt a o*zost megismerte, L4z is, a hálátlan!L / gondolta, és várá, )a vajon enne is lesz #anasza már rá+ 8e a o*zos nem szólt, csa csendesen 7le$ Annál teletor &** vita "oly 'r7le: >acz"ira mit t0dhat a irály, mi vét et, )ogy levevé róla a "ővezérségetI <D L6egalázta irály Pmond az egyi Q hősét, )ogy 'vé maradjon az egész dicsőség+L / L8e *izN ezért *ossz&s, Pmási ezen m&latQ )addal ne i mért nem "oga el egy ny&lat+L / L.ár is a vezérne lenni olyan h7ne , )ol az érdem "ord0l vissza reá *7nne / L Fiad egy s elmondja a L irály"ogó atL+ >ajos ma elősz'r hall ilyen zo szó at+ <G LVárt0 , a magyarna most j'n "el a na#ja: )át csa olasz ez is, mint é#en az a#ja!L % "el er;l az eset, a Celiciáné, % a ló"ar on h0rcolt ártatlan leányé+ .o*zos is rá#end(t egy szomor& dalra: L.irályasszony ertje ivir0lt hajnalra /L

Arany János – Toldi szerelme

=de (rom, ám*ár régi, o#ott nóta, T0dja "iatal, vén, h&sz esztendő óta+ 8!cs 4l!ra n*t!ja 5 .irályasszony ertje .ivir0lt hajnalra$ Cehér rózsa, #iros rózsa+++ %ző e leány, *arna+ 1 L.irályasszony, néném! Az ege re érném: Azt a rózsát, #iros rózsát )ajh, *eh szeretném én! < L@eteg vagyo érte, %z(vdo*ogást érze : )a meghalo , egy virágna A halottja lésze !L B LJaj, 'csém, .ázmér! Azt nem adom százérN /

Arany János – Toldi szerelme

6enj! haragszom+++ nem szégyelledI+++ Céle , *izony gyász ér+ D L%ietős az &tam Feggeli tem#lomra$ )a *eteg vagy, hát "e ;gyN le @ársony #amlagomra+L G 6egyen a irályné, 6egyen a tem#lom*a, %zé# virágo , deli sz7ze 6ind 'veti nyom*a+ J .'ny'r'gne, / nem t0d, :em t0d imád ozni: 9lvasóját honn "eledé: .i megyen elhozniI K L4redj, "iam, .lára! )amar, édes lyányom! 6egtalálod a térde#lőn, )a nem a diványonL+

Arany János – Toldi szerelme

3 .eresi a .lára, 6ég sem a ad rája: .irályasszony a tem#lom*an 9ly nehezen várja+ 52 .eresi a .lára, Teljes egy órája: .irályasszony a tem#lom*an 8e hiá*a várja! 55 Vissza se megy t'**é 8eli sz7ze 'zé: =n á** menne temető*e, A halotta 'zzé+ 51 =n á** temető*e, A "e ete "'ld*e, 6int ama nagy #alotá*a, Usz atyja elé*e!

Arany János – Toldi szerelme

5< L)aj, lányom, lányom! 6i *ajodat látomI J'szte, *or0lj az 'lemre, 6ondd el, édes lyányom+L 5B LJaj, atyám! nem, nem+++ Jaj, hova ell lennem!+++ )add 'lelem lá*ad #orát // Ta#oss agyon engem!L 5D )arangozna délre, ?dvari e*édre$ A or mene Celicián A irály elé*e: 5G A irály elé*e, 8e nem az e*édre: Fettenetes *ossz0álló .ardja volt ezé*eN+

Arany János – Toldi szerelme

5J LOleted a lyányért, 4rzsé*et irályné!L Jó szerencse, hogy megváltja Hy'nge négy 0jjáért+ 5K LHyerme emért, gyerme ! >ajos, 4ndre halj meg!L Jó szerencse, hogy Hy0la"i Fohan a "egyverne + 53 L)amar a gazem*ert+ + + Ciaim+ + + Rselényi!+ + +L 9tt levágá Celiciánt A irály cselédi+ / 12 LVéres az 0jjad, :em vérzi hiá*a: 6it ivánsz most, irályi nőm! Cájdalom d(já*aIL

Arany János – Toldi szerelme

15 L60tató 0jjamért %zé# hajadon lányát$ :agy 0jjamérN legény "ia @orzasztó halálát: 11 LA más ettőérN Veje, lánya végét: Airos vérem h0llásáérN 6inden nemzetségét! / L 1< Fossz idő et él;n , Fossz csillago járna , =sten ója nagy csa#ást0l 6i magyar hazán at+ <J LFossz idő et él;n , rossz csillago járna /L )arsog *ele hangja valamennyi szájna , Az0tán: L6egvirrad+ + + ezdi ama régit$ 8e >ajos enne már nem várja *e végit$ )azatér *ossz&san, adja i #arancs*a: )ogy térdig a o*zost verjé ne i vas*a, Fégi *arátt'ml'c "ene ére vessé , /

Arany János – Toldi szerelme

Mgy sérti ez anyján meg0j&lt ise**ség+ <K Feggel imád ozni mene harangszóra 9da, hol misét mond saját gyóntatója, 6inorita János, icsi á#olná*an, % *0zgón ne i meggyónt, se restye z0gá*an: LFettenetes álom *7nt vallani észtet: Hyana odás, *ossz&, netalán "ertőztet, Tán lel em a vértől sem egészen tiszta, 6elyne cs'##jeit a "'ld odalenn issza+L <3 8e leirnom, mit gyónt, nem volna arányos+ 6eg*ocsátá *7nét / ha mi *7n volt / János, %e*eit megmosta, *e 'té *alzsammal: Ama "ogyhatatlan égi irgalommal+ .'nnye**edve >ajos tért haza, s ny0godtan$ .'vet, és az a h(r "ogadá már ottan, )ogy 80razzó herceg 'zvegye, 6ária, @e*ocsátást ér, s a tá*or előtt várja+ B2 6egrezzent, de hamar 'ssze magát szedte, % izené, hogy j'jj'n$ ;lde is érette :agy "őem*ere et, #;s#' 't és .ontot Os it az 0dvarnál szeme meg#illantott+

Arany János – Toldi szerelme

% j've már so hintón, j've a tornác*an )ossz0 sor asszonnyal, "'ld'n0szó gyász*an$ %7r7 "átyol alól iragyog gyémántja, Jo**an az, mi nemcsa a szeme et *ántja+ B5 6intha nem is érni / hód(tani j'nne: Járása, megállta, szeme h0lló gy'ngye, A "ájdalom, a *&, a harag is nála 6ind hatalom, melytől n've edi *ája+ T0dja, mi t'rtént, de mintha "ogoly volna .éri meg'lt "érjét, mintegy számot róla, .éri sza*adságát, s teszi, hogy vár, remél: L6ária!L mond >ajos / Lhiszen "érjed nem élL+ B1 %zéd;lve hanyatlé asszonyi 'lé*e$ 6ajd d;h'sen 0grott >ajosna elé*e, :evezé tigrisne s minden "enevadna , St aitól még az ege is *orzadna , 6ost nagy zo ogással 'nnyre "a ad ismét+ .éri legalá** a "érje halott testét$ 6ostani "ájdalom és régi szerelem )angján veti szemre: Lmért tetted ezt velemIL B< L6ért tetted ezt velemIL+ + + >ajos is (gy váltja:

Arany János – Toldi szerelme

L6ária, ;ldd issé asszonyidat hátra+ )7séged igazna , *izonyosna éltem+ + +L // L%za*adságot adál: én csa avval éltem+L / L6ária, 6ária ezt mondani, né em+ Hyerme re valál teI te valál "élté enyI Te riadtál vissza egy #0szta alandtólI .it meg is ;zentem >' 's @ertalantól+ BB L:e tagadd, hogy t0dtad, / 'vetem meghozta 6icsoda játé volt az a merész oc a, 6inőt "ejedelme gya or (z*en vetne , Vele az országna ha mit elérhetne + Az0tánI+ + + a "r(gy is visszára *omolhat, Vagy a lány sem tetszi + + + vagy elé** meghalhat+ 6int ez eset*en is hamar ért;n ollyast: .ell hogy *izony(tsamI itt a levél, olvasd+L BD %zólt, császár levelét "eltartva elé*e+ >o**ot vete r'gt'n 6ária *&s é#e$ >ajos #edig ismét: L9h, mire j0ttattál! 4gy nyarat, egy őszt csa !+ + + de te nem várhattál+ 6ost az a csá*(tó lőn 'r' 's gát0n , @oldogságom előtt se*es 'rvény tátong: 6indent a *oldogság t'r'l / az egy vért nem!L+++ Cátyolt emel a nő, s azt leheli: Lmért nemIL

Arany János – Toldi szerelme

BG Tántorodást érze >ajos e is szóra, A szé#, 'zel arca, szem*e mosolygóra, Tán csó ra is aj a látszi vala észne : 8e ivillan "énye, homlo án, az észne , Vissza #arancsolja i"j0 t;zes vérét, 6eg'smeri a nőt+ + + Johanna testvérét: L:e "elejtsd, hogy "érjed tetemiért esdel: 9tt "e szi a ert*en: 6ária, temesd el!L BJ Vgy 0talá vissza egy ori szent é#ét+ Azt hitte, szivé*ől ido*á most vég é#: 8e *oldogan is majd visszaver az rája: 6ária lesz első sz;letendő lyánya+ 6egadatá oztán "érjét 6áriána , Teve tisztességet, mint irály"iána , Wászlós hadi #om#a :á#olyig isérte, Tá*orán misét is szolgáltata érte+ / BK 4ttől"ogva ny0godt, "ejedelmi ézzel Cogja meg a gye#lőt, s egy #ercre seN vész el+ )ogy az &j országot jó rendi*eN hagyja, )ogy hazatérhessen seregéne nagyja+ Tr;lt is e h(rne hada/szerte minden, A z&golódásna ina/sza adt menten,

Arany János – Toldi szerelme

6ár a haláltól sem remeg &gy, remélve, )ogy ő lesz az egyi , i haza j0t élve+ B3 .edvét a magyarna már az is éleszti, )ogy >ajos "ejen int t0da olni ezdi: .i, mi jeles dolgot vitt véghez a had*an: :agy 'nyv*e hogy (rja, ilenc deá ott van+ :em marad el érdem, a ár i "iáé, 8e tetézi mindet az A#or =stváné, .ire >ajos nem hall egye*et a jónál, % gondolja: Lte ehhez háladatlan volnálIL D2 Vonata "el sátort messzelátó dom*ra %zé#et, nagyot oztán, / mit a ar, nem mondta, Rsa , hogy egész hada másna# e*éd tájon .'r;l a dom* mellett négysz'g*e "elálljon+ 8e mi meg amellett Toldit seN "elejts; , %;veges 0nyhóját még ma &t*a ejts; : 6i dolog, tá*ornál hogy nem látja sen iI .egyelemre magát hogy még seN jelentiI D5 =gaz, hogy Ani ó első 'r'mé*en Celedé, so szó 'zt, amit a art é#en: 8e másna#/olyan or csa 0gyan megmondta$

Arany János – Toldi szerelme

6ire Toldi vállát eser7en vonta: LJól t0dom, ő irály, én #edig egy "éreg: 8e érni egyelmet tőle sosem ére +L @eszélhet Ani ó! nincs t'** szava rája, Rsa az álla d0zzad, s al0l a to ája+ D1 6i or aztán @ence hazaj'tt rossz h(rrel, )ogy láncon a o*zos, *eszélt is az őrrel: Toldi meg is rettent, d;h's is lett sz'rnyen$ 4lszánta magát, hogy sza*ad(tni menjen+ % tá*oron át, éjjel, mago at ivágva, @0jdossan ismét a messze világ*a, / Ani ó @encével &gy is haza térve, )(rt vihet anyjána , látta "iát, élve+ D< 8e h&ga 'r' é / ne tegye azt / éri: .ettej' N ily merszen i t0dja mi éri! )átha egyelmé*ől részt vehet a #ajtásI U érte az anyja meghal, azért meg / más! Toldi nem állt még rá, de #'r'lt már szó*an, % vala is, &gy tetszett, nagy gondol ozó*an 6i or, &gy estenden, j've 0nyhójához A irály lovásza, @esenyei János+

Arany János – Toldi szerelme

DB LToldi vitéz! vesd le szőrcs0ha/"oszlányod /L %zólt 'sz'nés nél ;l / Lezt ;ldi irályod, % hagyja ne ed: holna# légy ott jelen e**en, )ol serege gy7l majd, négysz'g/ er;let*en+L 8e am(g ezt mondá, azalatt szolgája >eszedte lováról$ ami vala nála: Mj sisa ot, #áncélt, ragyogóat, é est, % egész lovag/'ltőt mást is, ahoz é#est+ DD Toldina ez mostan &gy j've, mint álom, :evetett és (gy szólt: Lnosza, "el#ró*álom!L @evivé s magára szedte a 0nyhó*an, )anem egy nincsen: ard$ t0dja miért: Ljól van!L )étrét a nya á*a veti ari ását, .'ti rá, mint ardot, *0sa "egyvertársát Cejjel alá cs;ngvén, / s azt mondja, ilé#ve: L4lmegye , (gy állo a irály elé*e+L DG % *izony, "0ra ésszel meg is tette volna, / 6a legalá** nem hajt semmi o os szóra: 8e mi or a hadhoz 'zeledett másna#, :em mert ne imenni egy nagy acagásna , )anem ostort, *0n ót leszed a á#ára, 9davegy;lt oztán s hallgata, szót várva:

Arany János – Toldi szerelme

.'r*e "ogá mindjárN testőrző *aráti: Rs0#a érdés: Lhogy vagyIL és "elelet: Lhát tiIL DJ LT0dt0 mi, i vagy te, régen meg'smert;n : 8e irály mérges volt, szólani nem mert;n / Colyta volna tová** e""éle *eszéde $ 8e más "ele "ord0l arc, "igyelem, érde : Fo#ogó éljen/*ől 'zeledé &tca, 6int mi or égzengés nagy sze erét h&zza+ .irályna , ahol jő, hirdeti az &tját, 4lőtte a hirn' emel ország*otját: DK Vele 0ra jőne : #a#o , a vezérség, )át0l a ma é#en "enszolgáló őrség$ Rsa >acz"i, a vajda, nincs ott az 0ra al, Rsa#ata élén vár, *ehamvadt haraggal+ 6ost a irály "elment, magas trónra 7le, 6ind állva maradta az 0ra 'r7le, .;rtszóval a hirn' sátor előtt jelt ád % hangosan iáltja >acz"i/A#or vajdát+ D3 J've az, s vontatva sátor alá lé#e, 8e irály a trónr0l leszálla elé*e, Cogadá hős "iát, elején sátorna ,

Arany János – Toldi szerelme

Atyja/ oronázó h(res nagy A#orna + =stván, t;zes arccal, megind0la mélyen, 8e 'r;l, *ent és ;nt, ráharsog az éljen$ 6i or elhallgat, szólt meleg *izalommal A irály, &gy *ánván vele, mint ro onnal: G2 L@átya! heves voltam, most ezedet érem: Te légy ez0tán is / s ne ;l'n* vezérem$ Vagy irály0l hagyla , ha maradsz, é#em*en, )ogy ez &j országot vegyed és tartsd rend*en+ T0dom a h7séged, de meg is hálálom$ 4gyelőre, am(g jo** szerét találom, Tiéd legyen otthon / ha levelet oszto / .ét szé# 0radalom: Rsá tornya és 9sztrog+L G5 >acz"i "ejét hajtva hódola "él térden$ .'telesség volt csa , azt mondja, nem érdem$ .'sz'ni &j tisztét, a helytartóságot: 8e nagyon áhitja szé# 4rdelyországot+ L:o tehát az 'cséd maradjon, az 4ndre, )ogy ezáltal is d(sz hár0ljon nevedre /L %zólt, s elereszté az 'rvendő 0ra hoz, 6aga .ont, jo** arján, vezeté azo hoz+

Arany János – Toldi szerelme

G1 .;rtszóra hogy ismét vára ozás leve, )angzott s visszahangzott Toldi 6i lós neve+ Vissza ezer száj*ól Ptizedét seN mondvaQ, % hogy eli*e térdelt, a irály ezt mondta: LVét eztél, "i&, de la olál is hétszer, ?radat veszély*ől iseg(téd étszer: 6ost ez 'vet, ardot, jer! az oldaladra, / T'**sz'r el ne vesz(tsd, &gy vigyázz magadra!L G< % drága 'vet, ardot ne i általny&jta, Ami azt jelenté, hogy már lovag &jra, =lleti, mint régen, 0dvari tisztesség$ Testőrzőine int, hogy helyre vezessé + / Az0tán szemlélni a seregét "ogta, Rsa#aton int, "őn int, ahogy másszor szo ta$ Jó/délig e m0n a a irályt megtartá$ )azamenet Toldit &jra meg#illantá+ GB =ntett ne i "ejjel, hogy haza 'vesse, Toldi 'r;lt, mert már szerit/módját leste, )ogyN j0tna irállyal valami é## szem*e, Uérte ha venné o*zost egyelem*e+ 9da*enn hát mindjárN 'ny'rge alásson: 4gy h7 társa van itt, hallja, nehéz láncon,

Arany János – Toldi szerelme

.ivel egy;tt t'rtént minden *0jdosása, / U "elsége hogy a *7nét meg*ocsássa+N GD L=gaz!L a irály mond / Lazt szinte "eledtem: )ozasd ide t;stént, s j'jjete *e etten+L Toldi meg is tére hamar a o*zossal: L.i vagy te, gaz em*erI "izetsz jóért rosszalIL L:em a *ossz0 vitt rá, csa ez a mesterség: 9rditanom elle "ar aso 'zt, Celség! @ár ne em e dal*an van szomor& részem+ + + )agyján!+ + + életemN itt lá*aihoz tészem+L GG .o*zos a irályna ada ilyen választ, )ogy egyelmet nyerjen, soseN hitte már azt+ 8e >ajost ingerlé ez a "ás0lt mentség: :agy *7n lehet itt, vagy nagy szerencsétlenség! %zóla tehát hozzá &jra szelide**en: L.i vagy, i"j&I mondd el r'vid "elelet*en, @0jdosol egy *7nért, ne em azt vallottad: 6i azI add elő most, ha élted idNadtad+L GJ @izalommal o*zos emelé irályra %zé# nagy é szemeit, 'nny #ereg arcára+ % hajtva le, a "'ldig, 'sszecs0 ó térdét,

Arany János – Toldi szerelme

9nnan alázattal (gy ezdi *eszédét: L@ar ócz volt az atyám Celmagyarországon, @ar óc "al0*an, hol megny(la világom$ Wácsna egyi h&gát *irta "eleség;l, 4zért hala sz'rnyet / hanem ezt majd vég;l+ GK LWáccsal egy;tt atyám, m(g Wács vele tartott, 6áty0s 0ram mellett "orgat vala ardot$ 4gy .olos ellen*en, 0ra szomszéd várna , Vala h(ve .ároly néhai irályna + )arc*an a ét astély állt vala hát mindig+ 8e, hogy atyám megtért / Wácscsal t0dniilli .olos a ház0n at *ántani nem merte, Fégi *ossz&ságát odahaza nyelte+ G3 L4gy este .olosna az egész várné#e T'r elé, so #órral, h(d0n na elé*e, Celvonatá jó or az atyám, és érdi: :yilt harccal a *é ét hogy mi o on sértiI YA i*eN Wács/vér nincs, az 'r;lj'n, éljen: 8e i*eN egy cs'## van, "olyjon el ardélen! /N .iált .olos, (rást m0togatva messze, )ogy irály nevé*en atyám *eeressze+

Arany János – Toldi szerelme

J2 LVete egy #illantást még szé# hitvesére Az atyám, és rán is hét "i0testvérre, .i 'zt a legidős* is csa alig serd;l, )ogy mine ;n veszni ellene "egyvert;l+ Y:em!Z Pannyit seN t0d, mint ma sz;letett gyerme Q Cegyvert szegez, &gymond, ellene "egyverne $ .;rt'lteti 'ssze hajd0it, cselédjét, A a#0t, a astélyt hogy halálig védjé + J5 L6aga el;l, 'ccse, hat is "ia tal#on, % véres viadalra száll a veres al ony: 4ngem anyám 'l*e szorongata s(rva, .is ezem a ardot mert még "el seN *irta+ .;nt iszony& s(vás, ardrecsegés halli $ 9ly or egy/egy t7z"ény hozzán *enyilalli $ 4gyszer atyám 'ccse *erohan, hogy: LVége!L )(vja anyámN, "0sson, engem a# 'lé*e+ J1 LC0tott is anyám, de vissza"0tott, arra$ )ol 0rát meglelte s hat szé# "iát, halva+ 6i #edig a erten, nem látva, nem 7zve %zaladán ! / emlé szem a szé# #iros t7zre+ 4z régi *;n'm$ / csa egyelemért esdem:

Arany János – Toldi szerelme

@;ntesse .olost a *ossz0álló =sten! @irto om elvette, család"ám ivágta: Cogja meg a @ar ócz név 'r' 's át a!L J< %ohajtva irály szól: Lmost is ez a régi!+++ Sllj "el!L Pde tová** nem magyarázta né iQ L@irto odN elvette / nem .olos: a t'rvény, 8e egyelmet ado , vét ed let'r'lvén+ @irto odat már más, jó hiszem7, *irja, .i nevét "al0dról levelemmel irja: 8e ne "élj ! csa h7ne lássala irántam+ + + 6el"i nevet, s c(mert már is ne ed szántam+L JB L:evet és jószágot majd ado én, Celség!L @eleszóla 6i lós, / Lcsa ne i &gy tessé , % Celséged is adja egyes irományát, )ogy "i0vá tészi Toldi Hy'rgy leányát+L 6icsodaIL mond >ajos: L it "i0s(ttatnálI )iszN van "ia Hy'rgyne , láttam is e hadnál+L L>yány az, Celséges &r! lyány a ősz;lette, % hirem/t0dtom nél ;l ezt meg is szerette!L JD L:o ha lyány, deré lyány, méltó "i0ságra: 6egadom+L / @(zá is levelét deá ra,

Arany János – Toldi szerelme

% eleresztvén o*zost, vissza"ogá Toldit: L:e csa ! ez a levél te"előled szól itt+L Stalveszi 6i lós, nem valami *(zvást, )ogy: ,t0d ő olvasni, de csa 'reg (rástN+ L9lvasd ne i, deá !L / Toldi oda g'rnyedt, 4jte is rá egy/ ét *orsószem; 'nnyet+ JG 6i or a legvégső soraihoz ére: L6i azIL / érdé >ajos / Lazt nem vettem észre /L % ivevé az (rást a deá ezé*;l, .étszer is a négy sort elolvasta vég;l+ L=tt, ahol a sz(ve + + +L gondol ozott rajta$ 6ajd *' i meg 0jjal, mosolyog rá aj a$ >átszott, hogy ez 0jság ne i 0jság nagyon: 4lereszté 6i lóst, hogy maga maradjon+ JJ .imenet azon*an szólt még a deá na : LVrjato az érse /, Telegdi Rsanádna : )irdessen ország&l irályi egyelmet, Vala i *7nh'dte Celicián mellett$ )ogy ne legyen t'**é, mire haza ére , 4miatt elz;llve sehol is egy léle $ T'rvényt is az ország olyat javasoljon, )ogy a#áért t'**é gyerme ne la oljon+L

Arany János – Toldi szerelme

JK Toldit Ani ó már s @ence iv;l várta % megh(vta magához$ jó nagy az ő sátra, >a jana ott egy;tt$ / a# ezen a o*zos: L)ahó, 'csém! más is szól még e dologhoz: Van anyám ne em s a lyányna 'reganyja: =degen vagy 'zt;n , m(g ő nem javallja /L 6ond Toldi$ / az i"j0 la#osat #illantott, % ;l'n egy sátor*an #engeti a lantot+ J3 6ár &gy seN so á: mert "oly a nagy ész7let+ 8e szárnyon egy tá*or haza nem re#7lhet: A irály, lám mondom, szedi ,válogatja, 6ely részét vigye el, ott melyi et hagyja+ Vára *an is 7l so széllyel az országon, Váltani azt "el ell i nemes, jo**/ágon, Fa ni *e zsoldost, vagy maga atonáját, )a nemes 'n int nem szolgálja irályát+ K2 Teszi tehát h(rré >acz"i a tá*or*an: .i a ar h7ség*ől maradni :á#oly*anI % cs0da ez! nincs t'** szó "e ete halálról, Rsa a magyar névről$ s a deré irályról+ L4gy halállalL mondá Ltartoz0n mindnyájan, A ar itt talál meg, a ar otthon várjam!L

Arany János – Toldi szerelme

Cele is, vagy t'**, a >acz"i/A#or hadna / A z&golódó / most versengve maradna + K5 .it >ajos is hallván, 'rvende "eletté**, )ogy szereti 0jra, mint másszor, ez a né#$ 8e nem "ogadá el maradását anna , .ine otthon nője, gyerme ei vanna + 6i or ez mind megvolt, ind(tá a tá*ort, 6egta#osá egyszer hadaival :á#olyt, 9nnan eresz edvést Fóma "elé hajta, :á#oly*an az 4ndrét$ 4ndre helyett, hagyta+ K1 )át, mi or odaért Fóma 'zelé*e$ .ét mér"'ldnyire már j'nne i elé*e: A tri*&n, i ismét j0tott hatalomra, [ A Tanács, 'z'n né#, s "ogadá hódolva+ 9da*enn harango , evvivá/ z&gána , :evezzé őt :agyna és LFóma 0rána L, %zállásra vivé egy #om#ás #alotá*a, .it &gy is ;resen hagyott volt a #á#a+ * 9-rib.n.s ).m Bomanis $otiorib.s9 mond a krónikánk. <i&y 'k el neki, s ne t.d .k e $er)ben, %o&y Bienzi )sak óval későbben tért vissza Bómába. A. !.

Arany János – Toldi szerelme

K< Hyászhirt legelé** ott hoza egy 'vetje, Anyja @0dáról azt, 4rzsé*et ;ld'tte: )ogy csecsemő .ároly nincs már a világon, Temetését várja régi Vizsegrádon+ 4l*&s0lta magát >ajos igen rajta, 6ihelyt egyed;l volt, nagyo at sohajta: LVgy az egész *ossz&m véres *0*oré volt, 4l#attana$ most már helye / csa egy vér"olt!L KB 6ás 'veti aztán ér ezéne vissza, .i re a Johanna elleni #'rt *(zta, )ogy azt Avinyon*an &jra "'lvetessé , Aá#ával a gyil ost, &jra/itéltessé + 4ze azt hozá $ hogy #á#a "eloldotta: ,6eg vala *7v'lve, mit csinál, nem t0dta, )áromszázezer jó aranyat hát adjon Johanna >ajosna $ / országa maradjonN+ KD % Johanna 'veti j'tte is való*an, )áromezer aranyt hozva "oglaló*an: L%e háromszázezer aranya, se három :em ell: 'csém vérét nem adom el áron!L %zólt a irály, és ment Aéter/*&cs0jára, Aranyát négyezret teve ott oltárra$

Arany János – Toldi szerelme

% még azna# ;zent is >acz"ina , 4ndréne : )ozza maradványát 0tána sergéne + KG 8e mi >ajos irályt lassan ne 'vess; : Hondolat egy szem"ény: @0dára mi vess; , )ol Toldit az anyja Ph(rt a#va levél*enQ Várja szegény, s "él hogy meghal 'r'mé*en+ )allja, hogy az 0dvar ész;l le %egesdig A irály elé*e, / de nem ind0l estig, 6ert a irálynéna árt na##al a hőség: )a i reggel ind0l, egy na# az elsőség+ KJ L)ol van az a %egesdI+ + + *izN 0tána járo : :e em is van "iam, it nehezen váro /L % ;ldi 'reg @encét t0da olni mindjárt+ @ence haza térvén, azt mondja: LaszNondjá : 6enni Cehérvárna , le a @alatonna $ %omogyvár "elé ell: nem messze van onnat+L LCogj hát sza#orán *e!L ami, nagy cs0dára$ )amar is megt'rtént, &gy is/e*éd tájra+ KK @ence szo ott módon hajtana Lle*ti*eL, 8e ";leit "olyvást riadás t'lti *e: L)ajts, ocsis! nem tiéd sem ostor, sem a ló /L

Arany János – Toldi szerelme

A arva seN t0d most lenni nagyothalló+ Vgy, mire az 0dvar, ő is odaérte $ :é# is a vidé *ől 'sszegy;lt temérde $ Os már a torony*0l le"elé iáltjá , )ogy az elődandárt 'zeledni látjá + K3 4rre irályné, az 0dvara/járó al, =nd0l i a gye#re aranyos hintó al$ 6aga ;lt az elsőn s Trzsi e mélázva, Ce eté*en, mint már leendő a#áca$ Usz érse 0tána, mint é#e irályna , Az0tán so hintó, nincs vége sorána $ Cal0si sze ér is mennyi maradt hátra, .i "iát, i "érjét, i ro onát várta+ 32 6i or elnézté az elejét a hadna , )át nagy tárogató , o*ojo riadna , Wászlós o#iá tól a levegő tar a: 6aga a irály lesz már enne a magva+ %árga lován j'tt is el;l a sereg*en, Anyja látására szive nagyot re**en$ 9da0grat mindjárt, ezeit csó olja, 6eg az aj át, meg a cson a ezét &jra+

Arany János – Toldi szerelme

35 Az0tán, hogy Trzsét vele meg#illantá, 6osolyogva cs(#te meg az állát, s mondá: L@eh szé# vagy ma, te *&s rózsája @0dána ! 6ily messze eresle , s mily 'zel találla !L 8(csérve az anyja hozzáteszi: jó is, Amiért eljegyzé már a megváltó is+ L8e nem addig van a! de nem ám, ha mondom! + + + )anem erről t'**et majd *eszél;n otthon+L 31 6ajd otthon / vagy elé**, szemmel is, az &ton: 6i lett a *eszéd*ől, a ar itt megs&gom+ 6egszereté *osznya "ejedelem lyányát, :e i ajánlá "el sz(ve adományát+ )ossz0 időn *oldog leve Trzsi ével$ :em is országolt már hirtelen elmével, )adait sem vitte alandról alandra: Amit ésszel győz'tt, nem ereszté ardra+ 3< )anem a irályt én *ocsátom előre+ 4lég ne em Toldi a hátralevőre, .it az édes anyja v(gyáz vala sz'rnyen, %zeme is a#rodzott és lá**ada 'nny*en+ Annyi ezer né# 'zt tán észre seN venné, Toldi is az &tját haza *(zvást tenné:

Arany János – Toldi szerelme

8e alatta Aej ó nyerit egyszer, tom*ol, Vissza 'smerős hang nyihogott egy hám*ol+ 3B Arra te int 6i lós, / hogy 0grat is arra, 4lhiszi azt *ár i az első szavamra$ Vele Ani ó is, @ence is / a vendég Urzi cs0#án hát0l, hogy ő idegen még+ 9tt hamar az egymás nya á*a hogyN este , Arr0l 0gyan é#et én hiá*a "este , %eN, hogy szóhoz j0tni nem *irta a szót0l, 6int sz7 edényszájon v(z ha igen tód0l+ 3D .i'r7lvén magát s meg &jra, meg &jra, Xgyet vete most az idegen i"j&ra, % hallva "iától, hogy 0titársa, régi$ Cogadá szé# szóval, ezet ada né i+ @encét is az 'reg asszony meg'lelte, )ogy Ani ójána jól gondját viselte$ 6ond a#ja evélyen: Lmert én tan(tottam, Hyenge vesszőcs émet jóra hajl(tottam+L 3G Toldi Ani óval anyjo hoz ;léne , @ence meg a o*zos a lovas legénye , Mgy menne @0dára mint egy menyegzőre,

Arany János – Toldi szerelme

A vége is az lesz, gyan(tom előre$ >egalá** az &ton 6i lós meg az anyja %&gva *eszélne , hogy Ani ó ne hallja, :em is ő!+ + + ivált hogy, "él&tra sem érve, .o*zosna is j0t hely az 'reg sze ér*e+ 3J @0da már ott lévén, Toldi anyja nevet: L.étszer ilyen hossz& volt ez az &t menet!L Wengő citerával inn a a#0s várta, 8e a#0ja &gy van, mint este *ezárta+ LTedd le, csiriz, azt a cincogó micsodát: Vagy magam szállja le a#0/nyitniI / :o hát! /L @ence a a#0sra az 'reg (gy mord0l, % nézte, ha nézi /e mi or ő *e"ord0l+ 3K Vgy Toldi, elérvén *0dai otthonját, %zegre a aszthatta *0jdosása gondját, %zegre a nagy *0zgányt, a #aizst, az ostort, 6elye et ő harc*an még ez0tán is hord$ Az 'reg ámzsát is #ihenő*e tette, P9ly d0rva daróc ez, hogy a moly sem etteQ: 6ajd "elveszi éső** negyven/'tven évvel, )a magát is már holt szám*aN "eledté el+

Arany János – Toldi szerelme

33 Ani ó meg visszaala 0lván nőne , 6ost látja a o*zos, it szeretett ő meg! )a eddig a *á* volt, most a szé# #illangó, )a eddig szerette, most a "eje *angó+ 6eg is érte r'gt'n s Toldiné iadta Hy7r;vel a gy7r; helyét változtatta$ :em ir(gylé 6i lós, de "esz7lt a dolmány 6aga *&s szerelmét ehez elgondolván+ 522 % *árha Airos áról seN halla$ seN érde: 6ióta @0dán van, sz(ve sajog érte, )iszen azt seN t0dja, él/e, hal/e vajjonI @izonyost mégsem érd, nehogy mástól halljon, )anem, ajtót h&zván a szerelmes #árra, .iosont estenden a 80na #artjára, % arját evezőne négyszer/'tsz'r vetve, Str0gja magát az a#áca sziget*e+ 525 9tt a olostornál émleli, hogyN lásson Cel is az a*la ra, *e is a sz7 rácson, )a elé*e a sors / ne Airos át hozná, Rsa egy olyan sz7zet, i hasonló hozzá+ 6ind hiá*a! / hátra er;l, a ert megé, Cala nem volt, csa mély, 'les áro szegé$

Arany János – Toldi szerelme

9da*enn a "á 'zt Toldi meg#illantott Valami eresztet s dom*orodó hantot+ 521 Stlé#i az ár ot csa icsi 0grással, >átja, ereszt ettő: az egyi irással, A mási on semmi, csa Jéz0s *et7je: Térdre *or0lt mindjárN az előtt, a "7re+ 6i or olvasóját rendre leolvasta, S*écé/*et7 el amazon olvasta )ogy: L4z a gyászos s(r a Fozgonyi Aálé: =de "ájt a sz(ve, jó leánya mellé!L 52< LAiros a!+++L z0hant most 'r;l a eresztre .e*léhez szor(tva, zá#or*a "'r'sztve, Rsó olta, 'lelte azt a hideg szirtet, 6(g vele a nagyján valamit enyh(tett$ 8e tová** is egyre zo ogott *ánatja, 6int mi or a s(rást el a gyerme hagyja$ 6ajd szemeit t'rlé, s a csillagos égre C'lnézve so áig, (gy szólala végre: 52B LTiszta vagy, ott is vagy! hiszem erős hittel, 9da vársz / meggyógy(tsz *oldog szeretettel$ Addig soha e sz(v asszonyt ne 'smérjen:

Arany János – Toldi szerelme

Cogadom, s megállom, =sten &gy segéljen!L 6ost ele / négy g'dr't vájt ne i jó ardja, .ét eze mar ával "'ldjét i a#arta, Celránta t'vest;l négy "iatal "7zet$ 4ze árnyé oljá az a#áca/sz7zet+

A négy "7z elárv0lt sarjai tán élne 6a is, oltalmá*an "ejdelmi személyne , .i, hogy e szé# sziget rászálla idővel, @esz'vé nagy m0ltját virányos j'vővel, % hagyta, hogy a 'rnyé agg ";lemiléje One e 0tolját ott elzengicsélje, Az0tán hallgatva ott várja halálát$ 8e 'vess; Toldit és a rege szálát+[ 52D )ogy látta/e mind ezt a olostor né#e, .i t0djaI hiszN enne 'tszázharminc éve$ >ehet az, hogy láttá , vagy meg is 'smerté , 8e meghá*or(tni a nagy hőst nem merté + Amely 0ton j'tt volt, azon is ment vissza, Airos a torát már szomor&an issza, Airos aN torá*an szerelme 0tóját, 4gy;tt az Ani ó v(dám éz"ogóját+

Arany János – Toldi szerelme

52G :agy"al0*a másna#, és le %zalontára, .ész7lni Ani ó nagy la odalmára$ Mj *oron azt mindjárN, t0dom, meg is 7li , 6egh(va reája mind, a i et illi + Toldi "elajánlá tág #alota/házát, :yomtatni lehetne a**an, &gymond$ *&zát, 6ellette a szalmát "elra ni azal*a: )árom vármegye is eltáncolhat a**aN+ 52J Rsa 0gyan, egy na#ra gy7lt is a vendég, / és )árom vármegye lett: @ihar, Arad, @é és$ 4nnyi csa a h(vott$ hát még a hivatlan: .i, ha szé#en m&lat, teheti *ántatlan: Amelyi ellen*en részeg, vagy garázda, :o! a**0l a násznagy a lel et irázza$ Toldi az a násznagy$ / de ha *é én hagyjá , %zótlan az asztal"őn 'nt'zi *ánatját+ 52K )itre az &j #árt is tem#lom*a vezetté , 6elyne Toldi adá aranyos eresztét$ Az0tán ezdőd'tt la ozás, m0latság, )ogy a menyasszonyt is rendre meg0grassá + 6ajd a #árnatáncna 'vet ezvén sorja, >egény is, leány is a térdván ost hordja,

Arany János – Toldi szerelme

.eres egyet: csó ért leteszi elé*e, 6eg"orgatva issé, az marad helyé*e+ 523 Ani ó, "ehér*en mint egy virágos "a, 9tt "orog, a ván ost "eltartja magosra, >esi csal"a szemmel, it hivjonI ne hivjonI LRsó ra, násznagy 0ram! ne csa mindig vivjon+L L6ondom én!L mond Toldi / L"ér"i ell már enne , 9lyan asszony ez, it jó ha s7r7n verne /L Rsó ra magát mégis, táncra is elszánta: )al an, 'regesen, násznagyosan járta+ 552 8e a m&latságna már vége sza adjon, Toldi a házné##el magára maradjon, )add rendelje el, hogy i hajszra, i csára: Anyja :agy"al0*a, ő maga @0dára$ .o*zos a vár astélyt Ani óval *irja, :evét maga, m(g él, %zalontár0l irja, )a "io lesz, az már Hy'rgy legyen és Toldi, Anyjána a mási "iat is #ótolni+ 555 Ami &gy is t'rtént: gyara#odott névvel )áromszáz esztendőn át mindeni évvel, :em is hagyta 6i lóst homály*a *or0lni

Arany János – Toldi szerelme

A :agy"al0si és %zalontai Toldi+ %zolgálta irályát, / majd a "ejedelmet, .ine én ezt (rám t'rt c(mere mellett Wárt sisa on s #ajzson éz*eN ivont ard& :agy"al0si Arany, szalontai hajd&+ 551 4gyé* dolgairól h7 Toldi 6i lósna :em érzem magamat éne el adósna , .'nyv*eN sem olvastam, nem is t0da oztam$ Rsa ez egy m0n ámmal igazán tartoztam+ 8A>=S% =8U.ről mit még *arna hajjal .ezdtem, s "él*eN hagyé ;zdve órral, *ajjal+ 6ost mi or agg lettem, hajam is "ehér;l: Vmhol a *&s éne T9>8= %W4F4>6Or;l+