Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar, Seremban N.

Sembilan
Tugasan Kerja Kursus Pendek 2

Nama ahli kumpulan *nit 'm/ilan Tajuk Nama Pens0arah

Hindumathi Balakrishnan (851201-05-5338 !enaga "ajag#pal (85052$-1%-5$2& N#rain '()an !uslim (850128-05-53&0 KP+, B, 2 (-.KT .an 2011 .adual Penentuan Tugasan (.P* 1ik 1hua +a0 Nee

Kandungan

18 14 .adual .-#alan tugasan 120 Pengenalan 220 Kepentingan Pen0ediaan *jian 320 +angkah-langkah dalam Pem/inaan *jian %20 3/jekti( K#gniti( 520 -#alan &20 .30 31 32 .33 3% .P* $20 "e(leksi 820 "ujukan 1-2 3-5 5 &-8 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful