PO-00 POSLOVNIK INTEGRISANOG SISTEMA MENADŢMENTA (IMS

)
Oznaka: PO-00 Izdanje: 1 Izmena: 0
Kopija: Datum: 16.9.2008. IZRADIO Miloš Jovanović Predst. rukov. za IMS
Datum

QMS X KONTROLISAO Miloš Jovanović Predst. rukov. za IMS
Opis izmene Izmenjena tačka 1.2.1. Procesi Projektomontaţe,

EMS X

OHSAS X

Ime i prezime Funkcija
Broj izmene 1 Strana

ODOBRIO Siniša Zorić Generalni direktor
Izradio Odobrio

2-23

21.11.2008. dodati su procesi vezani za EMS i OHSAS i izmenjen
je Prilog 3, Dijagram međuzavisnosti procesa Poslovnik je prilagođen standardu ISO 9001:2008, izmenjena tačka 5.3. Politika IMS, Dodati dokumenti u Prilogu 2 – Spisak procedura i uputstava, Izmenjen Prilog 5 Poslovnika – Šema mehaničarske radionice

Miloš Jovanović Miloš Jovanović

Siniša Zorić Siniša Zorić

2

4,5,8,9

30.4.2010.

3

4

5

6

7

PO-00
Strana 2 od 23

Sadržaj: 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.4. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.4.1. 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5. 5.5.1 5.5.2 5.5.3. 5.5.3.1 5.5.3.2 5.5.3.3 5.5.3.4 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.2.1 6.2.2 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.3. 7.3.1 7.3.2.
PO-00, Izdanje I, Izmena 2

Uvod i predmet O Projektomontaţi Procesi i organizacija Projektomontaţe Procesi Projektomontaţe Organizacija Predmet Primena Područje primene i odgovornost Veza sa drugim dokumentima i termini Integrisani sistem menadţmenta Opšti zahtevi Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju Opšte odredbe Poslovnik integrisanog sistema menadţmenta Upravljanje dokumentima IMS Upravljanje zapisima Odgovornost rukovodstva Obaveze i delovanje rukovodstva Usredsređenost na korisnika Politika integrisanog sistema menadţmenta Planiranje Opšti i posebni ciljevi integrisanog sistema menadţmenta i programi Planiranje integrisanog sistema menadţmenta Aspekti ţivotne sredine Planiranje radi identifikacije opasnosti, ocene rizika i upravljanja rizikom Zakonski i drugi zahtevi Odgovornosti, ovlašćenja i komuniciranje Odgovornosti, ovlašćenja Predstavnik rukovodstva za IMS Komunikacija Interno komuniciranje Komunikacija u vezi zaštite ţivotne sredine Komunikacija u vezi bezbednosti i zdravlja na radu Učešće i konsultacije Preispitivanje od strane rukovodstva Menadţment resursima Obezbeđenje resursa Ljudski resursi Opšte odredbe Kompetentnost, obuka i svest Infrastruktura Radna sredina Realizacija proizvoda Planiranje realizacije proizvoda Procesi koji se odnose na korisnike Utvrđivanje zahteva koji se odnose na proizvod Preispitivanje zahteva koji se odnose na proizvod Komuniciranje sa korisnicima Projektovanje i razvoj Opšte Preispitivanje projektnog zadataka
DATUM: 30..4.2010.

8. 8.4.5. Izrada Projekta Verifikacija u toku izrade Revizija-validacija projekta.3.1.4.5.PO-00 Strana 3 od 23 7. 8. 9. 8. 7. 8.5.5. .2. 7.8. 7.2. 7. 7. 7.1.3.3.4. 8. 7. 8.9.3 8.2.2.2.5. 7. 8. 8.5.4.3.4. 7.5 7.5.7.1.6. analize i poboljšanja Opšte odredbe Praćenje i merenje Zadovoljenje korisnika Interne provere IMS Praćenje i merenje procesa Praćenje i merenje proizvoda Praćenje i merenje učinaka na zaštiti ţivotne sredine Praćenje i merenje OHSMS performansi Vrednovanje usaglašenosti Neusaglašenosti Upravljanje neusaglašenim proizvodom Neusaglašenosti sa zahtevima standarda ISO 14001 i OHSAS 18001 Spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih Analiza podataka Istraţivanje incidenata Poboljšavanje Stalno poboljšavanje Korektivne mere Preventivne mere Prilozi PO-00.7. izmene i dopune /tehnička kontrola/ Nabavka Proces nabavke Informacije o nabavci Verifikacija proizvoda koji se nabavlja Proizvodnja i pruţanje usluge Upravljanje proizvodnjom i pruţanjem usluge Validacija procesa proizvodnje i pruţanja usluge Identifikacija i sledljivost Imovina korisnika Očuvanje proizvoda Upravljanje opremom za praćenje i merenje Kontrola nad operacijama značajnim za ţivotnu sredinu Upravljanje OH&S rizicima tokom rada Spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih Merenje.5. 8.1 8. 8.1. 8. 7.3.4.3.1.2 8.2. 7. 7.3.5.4. 8.2.2.4. Izdanje I.2.3. 7. 7. 8. 8.3. 8. Izmena 2 DATUM: 30.3.6..2010.5.5. 7.3.2.1.4.3.5.2. 8.2.4.

rs. posredovanje u izgradnji.1.2. Procese podrške (pomoćne procese) . preko drţavnog.1.Pomoćni QMS procesi . koji obuhvataju opšte zahteve za kompetentnost laboratorija i standard OHSAS 18001:2007.Korektivne i preventivne mere.vezani su za osnovne delatnosti preduzeća. Vodovod i Kanalizacija Beograd. Transport. odrţavanje i usluge. Skladištenje. Upravljanje otpadom. uključujući kvalitet proizvoda i zadovoljenje kupaca su vaţne stavke poslovne politike Projektomontaţe. Od zanatske montaţne zadruge.co. NIS. Komunikacija sa organizacijom: Montaţno-projektantsko Preduzeće “PROJEKTOMONTAŢA” AD. procesima. Interna i eksterna komunikacija i Reagovanje u vanrednim situacijama su procesi koji se odnose na EMS i OHSMS. . Praćenje i merenje značajnih uticaja. hidrotehnike.4.. Sistem upravljanja zaštitom i bezbednošću na radu. Ocena intenziteta uticaja na ţiv. sredinu. dok se proizvodnja. Preispitivanje IMS i poboljšavanja. Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu i Upravljanje povredama na radu.rs “Projektomontaţa” je. elektrotehnike i građevinarstva. Sedište firme i sve sluţbe nalaze se u Poenkareova 20. Kvalitet sistema poslovanja.u koje spadaju Projektovanje i razvoj procesa. projektovanje. Upravljanje i odrţavanje opreme za relizaciju. Interne provere i Upravljanje dokumentacijom (vaţi za QMS.Pomoćni EMS procesi . odrţavanje i transport nalaze na Novom Beogradu.2.dele se na četiri podgrupe: . Menadžment procese . procesi izrade izveštaja o učinku zaštite ţivotne sredine. realizaciju proizvoda. Procesi i organizacija Projektomontaže 1. Merenje proizvoda i procesa i Postprodajna podrška 3. Izdanje I. realizacija instalacija/objekata se odvija na gradilištima. . od osnivanja do danas prošla kroz određene faze promena. itd.www.Upravljanje kvalitetom proizvoda i procesa. Bambi Poţarevac.2010. E mail projhvac@Eunet. dok je 2007 godine uveden Sistem menadţmenta zaštitom ţivotne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2005.Tehnički procesi .u koje spadaju procesi vezani za potrebe i očekivanja korisnika. menadţment organizacijom. Beogradske Elektrane. Marketing i ugovaranje. U toku 2005 godine uveden je Sistem menadţmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008. Grad Beograd.se dele na tri podgrupe: . Hemofarm. (mešovitog tipa svojine) sa jasnom poslovnom politikom. Poboljšavanje procesa. ul. Sistem menadţmenta laboratorije za ispitivanje. 1. 11000 Beograd. čije potrebe i očekivanja takođe zadovoljava.Pomoćni OHSMS procesi . Narodna Banka Srbije.Procena rizika. sistemima.projektomontaza. Upravljanje uređajima za praćenje i merenje. EMS i OHSMS) . Uvod i predmet 1.Aspekti ţivotne sredine. PO-00. GSB Beograd. Poenkareova 20. Procesi Projektomontaže Procesi se dele na tri grupe: 1.Procesi pripreme realizacije . . O Projektomontaži Radna organizacija je osnovana 1966 godine. . .Procesi realizacije .PO-00 Strana 4 od 23 1.. Politika i ciljevi kvaliteta. resursima i informacijama 2. Analiza opasnosti od rizika. Planiranje i priprema za realizaciju. do akcionarskog društva. Primena zakonske regulative. potom društvenog preduzeća. U toku 2008. Izmena 2 DATUM: 30. Osnovne procese . godine uveden je standard ISO/IEC 17025:2006. Nabavka. u okviru termotehnike. Projektomontaţa ima i manjih kupaca. To potvrđuju brojne izvedene instalacije i proizvodi kod njenih stalnih kupaca od kojih su najveći: Vlada Srbije.

. knjigovodstvo. . PO-00. menadţmenta sistema 1. Sistem upravljanja zaštitom ţivotne sredine – Zahtevi sa uputstvom za primenu. Izraz "customer" iz originala verzije standarda preveden je kao "kupac" umesto "korisnik" kako je dato u SRP . . Termini U dokumentaciji IMS uglavnom se koriste termini iz standarda SRPS ISO 9000:2007. opšti i kadrovski poslovi. 2.SRPS ISO 9000:2007. na svim nivoima. detaljno su definisani procedurom P-01. Uputstvo za dokumentaciju menadţmenta kvalitetom.2. Primenu poslovnika kontroliše Predstavnik rukovodstva za IMS. . Organizacija Šema organizacije preduzeća definisana je dokumentom F-04. njihove međuzavisnosti i upravljanje njima.Izuzeci se odnose na odomaćene izraze u preduzeću (na pr. 3. 1.sistem za uspostavljanje politike i ciljeva (merljivih) i za ostvarenje tih ciljeva.1. .Proizvod -hardver i softver.2.SRPS ISO 10013.Zakoni i propisi uvedeni u L-11. SRPS ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007. obavljaju ili verifikuju posao vezan za kvalitet. . 1.Sistem menadžmenta . .2. SRPS ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007. na osnovnim procesima kao i na procesima koji su direktno ili indirektno vezani za njih. Lista zakona i propisa iz oblasti zaštite ţivotne sredine sa ocenama usaglašenosti.PO-00 Strana 5 od 23 . Detaljniji opis dat je u tački 4. Predmet Ovaj dokumenat predstavlja Poslovnik integrisanog Projektomontaţe. Sistem upravljanja zaštitom i bezbednošću na radu .4. . neovisno je od toga da li je materijalan ili ne. Izdanje I.3.OHSAS 18001:2007. Sistem menadţmenta kvalitetom – Zahtevi...2. 3. Lista zakona i propisa iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu sa ocenama usaglašenosti. zaštitu ţivotne sredine i bezbednost i zdravlje na radu uglavnom su definisani procedurom Odgovornosti i ovlašćenja (P-04) i drugim dokumentima IMS.SRPS ISO 14001:2005. Veza sa drugim dokumentima i termini 3. Veza sa drugim dokumentima . Termin korisnik koristi se u svom pravom značenju.Zahtevi .4. .2. projekat umesto proizvodsoftver). finansije. pravni. . Svi procesi. Izmena 2 DATUM: 30.Ostali procesi .Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) .2010.sistem menadţmenta kojim se sa stanovišta kvaliteta vodi organizacija i njome upravlja. a za nju je odgovoran Generalni direktor. Sistem menadţmenta kvalitetom – Osnove i rečnik.Upravljanje informacionim sistemom.SRPS ISO 9001:2008. Odgovornosti i ovlašćenja radnika koji upravljaju kvalitetom.Zakoni i propisi uvedeni u L-10. Područje primene i odgovornost Poslovnik se primenjuje u celoj organizaciji i to u svim organizacionim jedinicama.ISO 9000. Primena U preduzeću Projektomontaţa primenjeni su svi elementi zahteva standarda: SRPS ISO 9001:2008 .

Proizvodnja . Izdanje I. posetilaca i drugih lica na radnom mestu. građevinski objekat) ili proizvod kod koga dominira materijalizovani deo (instalacija na pr.Izvor. Životna sredina . Napomena: Ako u dokumentaciji IMS stoji proizvod i usluga tada proizvod znači samo materijalizovan proizvod . Zaštita zdravlja i bezbednost na radu (OH&S) . Svi procesi se kontrolišu. prirodne resurse.PO-00 Strana 6 od 23 - - - Proizvod-hardver.4. privremenih radnika. Rezultati poboljšavanja takođe se prate. faunu.Okruţenje u kojem određena organizacija radi. situacija ili delo koje moţe dovesti do štete u vidu povrede ili narušenog zdravlja. dok zapisima i njihovom analizom potvrđuje primenu i funkcionisanje sistema. Upravljanje procesima IMS.2010.1.Merljivi rezultati upravljanja aspektima ţivotne sredine organizacije. Aspekt životne sredine . Akcident . Sistema upravljanja zaštitom ţivotne sredine i Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. materijalizovan proizvod (na pr.Neţeljeni događaj na poslu koji dovodi do smrti. povrede. uključujući vazduh. - - 4. Beograd. Integrisani sistem menadžmenta 4. Procesi i sistemi procesa u okviru Integrisanog sistema menadţmenta definisani su ovim poslovnikom i procedurom P-01.). floru. .Deo ukupnog sistema upravljanja organizacije koji se koristi za razvijanje i implementaciju OH&S politike i za upravljanje OH&S rizicima.Sveobuhvatne namere i smernice organizacije koje su povezane sa učinkom zaštite ţivotne sredine i formalno izraţene od strane najvišeg rukovodstva.Deo ukupnog sistema upravljanja organiza. oštećenja imovine. Beograd je uspostavila. osoblja ugovarača. Proizvod softver-nematerijalizovan proizvod (projekat. odrţava i stalno unapređuje Integrisani sistem menadţmenta koji čine: sistem upravljanja kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008. na lokaciji u ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu i sva aktuelna gradilišta. narušavanja zdravlja.cije koji se koristi da razvije i primeni politiku zaštite ţivotne sredine i upravlja svojim aspektima ţivotne sredine. a usluga proizvod softver. Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu (OHSMS) ..Element aktivnosti. sistem upravljanja zaštitom ţivotne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2005 i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu OHSAS 18001:2007. štete ili drugih gubitaka Opasnost . i po potrebi preduzimaju korektivne mere. narušavanja radne sredine ili kombinacije istih. zemljište. IMS – Integrisani sistem menadţmenta se sastoji od: Sistema menadţmenta kvalitetom. Izmena 2 DATUM: 30. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) . usluga) ili proizvod kod koga nematerijalno dominira (odrţavanje instalacija).Uslovi i faktori koji imaju uticaj na dobro zdravlje zaposlenih. proizvoda ili usluge date organizacije. Opšti zahtevi Organizacija uspostavlja i dokumentuje Integrisani sistem menadţmenta ovim poslovnikom kao i svim dokumentima na koje se poslovnik poziva. vodu.proces gde nastaje proizvod-hardver . ljude i njihove uzajamne odnose. Ovim sistemima obuhvaćena je cela organizacija na lokaciji Poenkareova 20. Projektomontaţa. PO-00. prate i analiziraju u cilju ostvarenja planiranih rezultata i definisanja kontinualnih poboljšavanja. kao i ostalim dokumentima IMS. Politika zaštite životne sredine . ali se koristi i naziv iz standarda realizacija proizvoda i on ima šire značenje. koji moţe da bude u uzajamnom odnosu sa ţivotnom sredinom. konsaltig. Učinak zaštite životne sredine .

posle bitne promene radnih uslova.3 ovog poslovnika i sadrţi politiku kvaliteta.Procedure (sa blok dijagramima). .Uputstva. zakonske. propisana je struktura i način izrade. a veza između odgovarajućih tačaka poslovnika i standarda data je u Prilogu 4. 4. Upravljanje dokumentima IMS Dokumenta IMS su pod kontrolom što se odnosi kako na interna IMS i tehnička dokumenta.2. Ukoliko se kopija poslovnika daje informativno. Upravljanje dokumentima IMS. Procedurom Upravljanje dokumentima IMS (P-06). tako i na eksterna dokumenta (standarde. ukoliko do izmena dođe.”za informaciju”). nivo . Ukoliko se poslovnik bitno menja menja se i izdanje dokumenta. ona mora biti označena (na pr. politiku zaštite ţivotne sredine i OH&S politiku. pri preispitivanju IMS. što je ujedno i datum njegovog emitovanja. Spisak navedenih dokumenata nalazi se u Listi distribucije dokumenata. Politika IMS je opisana u okviru tačke 5. Aţurnost poslovnika prepoznaje se po datumu poslednje izmene. EMS i OHSMS. tehničke i druge propise.PO-00 Strana 7 od 23 4. 4. Izmena 2 DATUM: 30. overe i upravljanja dokumentima IMS.). Ovim poslovnikom obuhvaćena je sva dokumentacija IMS organizacije.beleški. ..2010. Ciljevi IMS su dati u Listama ciljeva za QMS.popunjenih formulara.dopisa i . uputstva. Obuhvaćene su sve tačke standarda SRPS ISO 9001:2008. kao i označavanje ostalih poslovnih dokumenata. pravilnike. . Zapisi postoje u formi: .Poslovnik Integrisanog sistema menadţmenta. ili najmanje jednom godišnje. nivo . Uputstva za bezbedan rad i liste 5.neformatizovanih izveštaja. Poslovnik kontroliše Generalni direktor preko Predstavnika rukovodstva IMS i preispituje se najmanje jednom godišnje (u toku preispitivanja IMS). a da se oni nalaze u prilogu.Zapisi i formulari.3.2. Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju 4.2. Oni predstavljaju dokaze o funkcionisanju IMS i osnovu za statističku obradu i analize na bazi kojih se planira poboljšavanje IMS. SRPS ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007 u ovom poslovniku.2.Planovi kvaliteta 3. bilo da su pojedinačni segmenti deo poslovnika ili da se poslovnik poziva na njih. Poslovnik integrisanog sistema menadžmenta Poslovnik je osnovni dokumenat integrisanog sistema menadţmenta Projektomontaţe. Istom procedurom propisana je osnova za upravljanje tehničkim dokumentima. Poslovnik se primenjuje u organizaciji od datuma njegove overe. što znači da nije podloţna aţuriranju. lzmene poslovnika moţe predloţiti rukovodno osoblje organizacije. a odobrava ih Generalni direktor organizacije u odgovarajućoj rubrici na naslovnoj strani. nivo . nivo . Opšte odredbe Organizacija je usvojila pet nivoa dokumenata IMS i to su: 1. 4. Ova dokumenta se preispituju na bazi primedbi korisnika. 2. Izdanje I. Uputstvom U-01 definisane su vrste tehničkih dokumenata i PO-00. Takođe je obuhvaćena odgovarajuća zakonska regulativa i drugi zahtevi koji se odnose na zaštitu ţivotne sredine i bezbednost i zdravlje na radu. kataloge i sl. Zapisi predstavljaju takođe deo dokumentacije IMS. nivo .2.4.1. Označavanje statusa pojedinih primeraka i njihovo odrţavanje aţurnim regulisano je dokumentom P-06. a primenljivi su na delatnost preduzeća.

u okviru preispitivanja IMS-a Projektomontaţe analizira podatke o stepenu u kome su zadovoljene potrebe korisnika i utvrđuje mere usmerene na povećanje njihovog zadovoljenja.1 Obaveze i delovanje rukovodstva Najviše rukovodstvo dokazuje svoje angaţovanje na razvoju. . . što je definisano procedurama P-11. pruţanjem kvalitetnih. Uputstvom U-08 propisano je upravljanje svim dokumentima na gradilištima. Sa svim naručiocima/korisnicima Projektomontaţa odrţava stalnu saradnju i komunikaciju. Zapisima upravlja na način koji obezbeđuje dokaze da se sprovođenjem odgovarajućih procedura i uputstava moţe dokazati: . Upravljanje zapisima regulisano je procedurom P-07.2. po vrstama tehničkih.4..da su ispunjeni zahtevi standarda za sistem menadţmenta kvalitetom.2. Projektomontaţa se opredelila za sledeću politiku IMS: PO-00. Zajedno sa uspostavljanjem sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom ţivotne sredine. vaţnosti propisa. pravovremenih i efikasnih usluga našim naručiocima/korisnicima sa ciljem totalnog zadovoljenja njihovih zahteva. osigurava raspoloţivost resursa i sprovodi preispitivanja IMS. realizacije proizvoda. . 5. Politika Integrisanog sistema menadžmenta Politika Integrisanog sistema menadţmenta Projektomontaţe zasnovana je na ostvarenju i odrţavanju reputacije u poslovanju. Sve navedeno je detaljnije definisano procedurom P-04 i ostalim dokumentima IMS i potvrđeno zapisima. . obuke kadra.PO-00 Strana 8 od 23 detaljno upravljanje. . identifikacije. projektovanja i razvoja. predstavljaju prioritetne zadatke u ostvarivanju dugoročne poslovne politike preduzeća. 5 . Usredsređenost na korisnika Sveukupno poslovanje Projektomontaţe usmereno je na zadovoljenje zahteva korisnika svih kategorija.da se definisane procedure i pravila rada dosledno sprovode. 4.da se sprovode politika i ciljevi IMS-a. Izmena 2 DATUM: 30. Polazni elementi za obezbeđenje ispunjenja potreba korisnika je njihovo jasno utvrđivanje. kojom je obrađen način formiranja. proizvodnje..3. 5. posebno uzimajući u obzir potrebe koje korisnik nije u mogućnosti da definiše. Upravljanje zapisima Zapisi se odnose na rezultate svih procesa u poslovanju: planiranja. dokumentima.4. primeni i poboljšavanju IMS time što: informiše zaposlene o vaţnosti zahteva investitora. opreme za kontrolisanje. čemu stručni timovi Projektomontaţe posvećuju posebnu paţnju. Izdanje I. Odgovornost rukovodstva Odgovornost rukovodstva detaljno je definisana procedurom P-04. Najviše rukovodstvo. To su dakle objektivni podaci o funkcionisanju celog IMS-a. koji se ne mogu menjati. 5. procesa. označavanja. uz stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad. zaštite ţivotne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. postprodajne podrške i sl. P-15 i P-17. ugovaranja. potreba i očekivanja.da se sprovode zakonski propisi. kako bi se obezbedilo da se odgovori i na njihove izmenjene i razvijene potrebe. čuvanja i uništavanja istih.da sve aktivnosti ispunjavaju definisane zahteve. Odgovornosti i ovlašćenja i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova. prikupljanja. kao i sve druge elemente rešenja koji su potrebni za ispunjenje izraţenih i neizraţenih potreba korisnika.2010. IMS. definiše politiku i ciljeve IMS. njegovim odrţavanjem i kontinualnim poboljšanjem.

1. Zadovoljenje kupaca i korisnika. Praćenje ponude konkurenata na trţištu i preduzimanje potrebnih mera da se bude u vrhu. 2.4. Sistematsko upravljanje ljudskim resursima uz obezbeđenje obuke u okviru delatnosti preduzeća. i odgovoran za njeno sprovođenje u skladu sa standardima SRPS ISO 9001:2008.4. Ciljevi IMS-a dokumentuju se u zapisniku o preispitivanju IMS-a. Opšti ciljevi se na godišnjem nivou definišu u merljivim i uporedivim veličinama. ..povećanje konkurentnosti na trţištu na bazi poboljšanja kvaliteta pruţanja usluge i proizvoda . 13. bez profesionalnih bolesti i povreda na radu. po kategorijama procesa i aktivnosti i elementima poslovnog sistema.povećanje profitabilnosti preduzeća. Ciljeve kvaliteta .prema standardu ISO 9001. Kontinualno poboljšavanje procesa realizacije proizvoda. Obezbeđenje maksimalne informisanosti i komunikacija kroz informacioni sistem. Izdanje I. koje konačno utvrđuje generalni direktor. 9. njihovih iskazanih i neiskazanih potreba i očekivanja. Ciljeve zaštite ţivotne sredine . ulaganje u ljudske resurse i opremu u ciIju odrţavanja savremenog tehnološkog nivoa. energije i vode. . 7. Zadovoljenje potreba i očekivanja zaposlenog osoblja.PO-00 Strana 9 od 23 1. 15. Kontinualno poboljšavanje kvaliteta proizvoda. 14. SRPS ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007. Izmena 2 DATUM: 30. Ciljevi kvaliteta Na osnovu politike integrisanog sistema menadţmenta preduzeća utvrđuju se sledeći opšti ciljevi kvaliteta: . Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti Integrisanog sistema menadţmenta. Svi rukovodioci i ostali zaposleni duţni su da se ponašaju u skladu sa ovom politikom IMS i da rade na ostvarenju ciljeva IMS. i nakon utvrđivanja oni se pretvaraju u zadatke odgovarajućih funkcija (posebne ciljeve). Uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija vaţnih za ţivotnu sredinu. 2. 5. Sve ciljeve usaglašava rukovodstvo. Rukovodni vrh preduzeća privrţen je ovoj politici IMS. 4. Unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala. 5. 10.prema standardu OHSAS 18001. Opšti i posebni ciljevi integrisanog sistema menadžmenta i programi Ciljevi IMS-a se dele na: 1. 8. koji ne moţe biti prerađen na način koji ne ugroţava ţivotnu sredinu.4. PO-00. radnog i skladišnog prostora. 12. Kontinualno poboljšavanje učinaka zaštite ţivotne sredine. Razvoj kvalitetnih odnosa sa kupcima i isporučiocima na osnovu zajedničkog interesa. 6. 3. Stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad. Uređenost administrativnog.prema standardu ISO 14001. Ciljeve vezani za bezbednost i zdravlje na radu . 3. koji iz nje proističu i kojima se ona ostvaruje. Teţnja ka smanjenju ukupnog otpada kao i uklanjanje otpada.2010. Planiranje 5. smanjenja emisija u vazduh i sprečavanja zagađenja voda i zemljišta. 11.razvoj poslovne saradnje sa isporučiocima i sa većim investitorima.

Ciljevi vezani za bezbednost i zdravlje na radu Ciljevi vezani za bezbednost i zdravlje na radu su merljivi. odgovornosti. Detaljniji opis odgovornosti u vezi sa definisanjem i praćenjem ostvarenja opštih i posebnih ciljeva dat je u proceduri P-33. U sledećoj fazi imenovani tim vrši vrednovanje svakog identifikovanog aspekta u skladu sa uputstvom U-13. Izveštaj o identifikaciji aspekata ţivotne sredine. tehnološkim i poslovnim zahtevima.veliki uticaj. Prema ovom uputstvu svi uticaji su podeljeni u četiri klase: klasa I . Registar značajnih uticaja na ţivotnu sredinu. Na osnovu obavljenog vrednovanja tim izrađuje F-72. Svaki plan definiše obim aktivnosti. Interna i eksterna komunikacija u vezi EMS i OHSMS. Program zaštite životne sredine se sačinjava za efikasnije praćenje realizacije tih ciljeva. PO-00. Izmena 2 DATUM: 30.dokumentovanost svih procesa. klasa III .mali uticaj. Identifikovani su rizici radnih mesta. 5.4.sniţavanje realnih troškova poslovanja. 5.. lokacije.PO-00 Strana 10 od 23 poboljšanje kvaliteta realizacije procesa kroz definisanje i unapređenje sistema rada i svrsishodnu i organizovanu obuku zaposlenih. zakonskim i drugim zahtevima. Ciljevi zaštite životne sredine Ciljevi zaštite ţivotne sredine se obavezno usklađuju sa politikom IMS-a. a takođe postoji i "Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu". Ocena inteziteta uticaja na ţivotnu sredinu. Planiranje radi identifikacije opasnosti. klasa IV . ostvarenim rezultatima na zaštiti ţivotne sredine u prošloj godini.4. klasa II . predstavnik rukovodstva za IMS sačinjava F-69. zakonskim i drugim zahtevima. .3. kao i finansijskim. promeni infrastrukture. opreme. registrovanim značajnim uticajima na ţivotnu sredinu.kontinuirano unapređenje procesa rada. Akt o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini nam omogućava da pratimo rizike da ih analiziramo i kontrolišemo. Na osnovu ček liste aspekata ţivotne sredine. . odnosno raspoloţiva finansijska sredstva za ulaganje u poslovanje. Vrednovanje uticaja se redovno sprovodi jednom godišnje u okviru preispitivanja i pri svakoj promeni u procesu izvođenja radnih aktivnosti. Na osnovu identifikovanih rizika u okviru "Elaborata o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini" date su "Mere za sprečavanje . otklanjanje ili smanjenje rizika" za svako radno mesto ponaosob. 5. .2. ocene rizika i upravljanja rizikom Projektomontaţa je u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu izradila "Elaborat o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini". . Izdanje I. odnose se na obavezu sprečavanja povreda ili narušavanja zdravlja i usklađuju se sa IMS politikom. Aspekti ţivotne sredine. odgovornosti i aktivnosti na njihovoj realizaciji. Aspekti životne sredine Za utvrđivanje svih aspekata ţivotne sredine koje Projektomontaţa prouzrokuje u toku odvijanja svojih aktivnosti primenjuje se procedura P-30.nema uticaja.4. a vanredne potrebe se rešavaju u toku godine prema zahtevima tekućeg poslovanja. rokove za izvršenje i ciljne prihode.2010.4.srednji uticaj. Planiranje integrisanog sistema menadžmenta U Projektomontaţi planovi se postavljaju na godišnjem nivou.4.

5. predavanjima. Međutim. Svi zaposleni su obavezni da vrše kontrolu rezultata svoga rada i ako otkriju bilo kakvo odstupanje. 5. Rukovodioci RJ odnosno sektora organizuju sastanke u svojim organizacionim celinama. sprovođenje. Primena zakonske regulative iz oblasti zaštite ţivotne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.4. Interna i eksterna komunikacija u vezi EMS i OHSMS.3. Utvrđivanje tekućih planova rada. Odgovornost i ovlašćenja vezane za IMS precizirani su procedurama P-04 i P-33.5. analizu i izvršenje korektivnih i prventivnih mera IMS. tako da su raspoloţiva svakom zaposlenom koji u svom radu treba da ih primenjuje. Odgovornosti.2010.5. primenjuje se procedura P-32. Kao zainteresovane strane se javljaju: PO-00. Dokumenta IMS-a se distribuiraju u sve organizacione celine. Izdanje I. Generalni direktor je odgovoran za sprovođenje IMS-a.1 Interno komuniciranje Informacioni sistem obuhvata i IMS. Njegove odgovornosti i ovlašćenja vezane za IMS precizirani su takođe procedurom P-04. ako nisu u mogućnosti da utvrđena zapaţanja sami reše duţni su da o tome obaveste svog rukovodioca ili Generalnog direktora preduzeća. izveštavanje i rešavanje tekućih problema sprovodi se na radnim sastancima koji se odrţavaju na svim hijerarhijskim nivoima. definisani su procedurom P-33. prenose informacije o ciljevima i planovima svojim saradnicima i prikupljaju informacije za odlučivanje.PO-00 Strana 11 od 23 5. Definisanjem eksterne komunikacije utvrđen je način razmene informacija između Projektomontaţe i svih zainteresovanih strana koje imaju pravo da steknu uvid u njeno stanje zaštite ţivotne sredine. 5.5.. U preduzeću Projektomontaţa se sprovodi sistem interne komunikacije koji omogućava da svi zaposleni budu upoznati sa informacijama koje su relevantne za njihov rad i usavršavanje procesa rada.4. Komunikacija 5. Izmena 2 DATUM: 30.5. kako bi se olakšalo komuniciranje.5.3. Predstavnik rukovodstva za IMS Predstavnik rukovodstva za IMS je određen posebnom odlukom Generalnog direktora. kao i za njegovo odrţavanje u okviru svoje delatnosti. preko oglasnih tabli i elektonske pošte. 5. Zakonski i drugi zahtevi Za potrebe identifikacije odgovarajuće zakonske regulative. Odrţavanje IMS-a je pod odgovornošću Predstavnika rukovodstva za IMS. Tako identifikovani zahtevi uzimaju se u obzir prilikom primene i odrţavanja IMS-a. Organizaciona struktura preduzeća prikazana je na organizacionoj šemi datoj u prilogu. .3. kao i odgovornosti u vezi sa tim. ovlašćenja i komuniciranje 5. bilo da se radi o komunikaciji između zaposlenih unutar organizacije ili između Projektomontaţe i zainteresovanih strana van organizacije.2 Komunikacija u vezi zaštite životne sredine Način komunikacije. zapaţanje ili neusaglašenost duţni su da preduzmu mere njihovog otklanjanja. Definisanjem interne komunikacije u organizaciji se postiţe da zaposleni na svim nivoima budu upoznati sa rezultatima merenja i praćenja značajnih uticaja. Direktori radnih jedinica su odgovorni za predlaganje. kao i za utvrđivanje kako se zahtevi te regulative moraju primeniti na prisutne aspekte ţivotne sredine i bezbednosti i zdravlje na radu u Projektomontaţi.2. 5. Odgovornosti i ovlašćenja Odgovornosti i ovlašćenja definisani su opisima poslova za svako radno mesto u preduzeću u skladu sa definisanom unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mesta.5. kao i mogućnostima za poboljšanje učinaka na zaštiti ţivotne sredine.1. Ta komunikacija se ostvaruje na sastancima. ostvarenim ciljevima. raspoređivanje poslova.

PO-00.4 Učešće i konsultacije Projektomontaţa je obezbedila da svi zaposleni učestvuju u identifikaciji opasnosti i štetnosti na svom radnom mestu.6. Preispitivanje Integrisanog sistema menadţmenta. a o njihovoj realizaciji izveštava rukovodstvo na redovnim sastancima.2010. . kao i odgovornosti u vezi sa tim. infrastrukturu i njihovo odrţavanje.3. Izmena 2 DATUM: 30.inpektori zaštite ţivotne sredine. Interna i eksterna komunikacija u vezi EMS i OHSMS i Pravilnikom o Bezbednosti i zdravlju na radu Projektomontaţe. . a prema potrebi Generalni direktor moţe zakazati i vanredno preispitivanje. definisani su procedurom P-33. Projektomontaţa je svoju Politiku IMS-a učinila dostupnom javnosti objavljivanjem na svojoj web stranici na internetu.naši isporučioci.adekvatnost.Ministarstvo ţivotne sredine i prostornog planiranja. 6. odgovornosti. 5. podstaknu i druge organizacije u tome.3 Komunikacija u vezi bezbednosti i zdravlja na radu Način komunikacije.stanovnici Novog Beograda. Na osnovu rezultata analiza sa preispitivanja dokumentuju se mere.naši korisnici.ekološka udruţenja. Tekuće analize rada. i ciljeva uključuju kadrove i njihovu obuku. procesa i poslovanja sprovode se na redovnim sastancima kolegijuma. . resursi i rokovi za sprovođenje aktivnosti kojima se obezbeđuje stalna pogodnost sistema za ostvarenje ciljeva i politike IMS. pogodnost i efikasnost IMS-a za ispunjenje politike i ciljeva IMS i zahteva standarda za sistem menadţmenta kvalitetom.5. Resursi koji su neophodni za sprovođenje i dostizanje politike. informacije i finansijska sredstva.PO-00 Strana 12 od 23 . Cilj eksternog komuniciranja je da se kroz obezbeđivanje informacija o naporima. a kako je definisano u Planu sprovođenja postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. kao i ocenjivanju rizika i utvrđivanju mera za smanjenje rizika i sprovođenje preventivnih mera. planira i raspoređuje resurse koji su potrebni za sprovođenje i unapređenje procesa vezanih za realizaciju planiarnih aktivnosti u smislu zadovoljenja korisnika. sistem upravljanja zaštitom ţivotne sredine i sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu . Redovno sveobuhvatno preispitivanje IMS-a sprovodi se jednom godišnje.1. Rukovodstvo takođe na preispitivanju definiše i ciljeve za naredni period. Preispitivanje od strane rukovodstva Preispitivanje IMS-a u Projektomontaţi sprovodi rukovodstvo.. Obezbeđenje resursa Rukovodstvo redovno utvrđuje. politici. opremu. . zaštite ţivotne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. . Projektomontaţa je svoju Politiku IMS-a učinila dostupnom javnosti objavljivanjem na svojoj web stranici na internetu. 5.4. . ciljevima IMS. 5. Izdanje I. koje Projektomontaţa ulaţe da bi poboljšala svoj učinak u zaštiti ţivotne sredine.3.5.potrebe za izmenama u organizaciji. Nadzor nad sprovođenjem mera definisanih preispitivanjem IMS vrši predstavnik rukovodstva za IMS. kao i oni iz okruţenja gde izvodimo radove. kako je i propisano procedurom P-03. Menadžment resursima 6. kako bi se utvrdili: .

svim značajnim aspektima i potencijalnim aspektima ţivotne sredine u Projektomontaţi i značaju njihovih radnih aktivnosti. Resursi se planiraju na godišnjem nivou u okviru planiranja poslovanja. Potrebe za obukama definišu se u okviru Godišnjeg plana kadrova na način kako je definisano procedurom P-22.PO-00 Strana 13 od 23 Projektomontaţa raspolaţe odgovarajućim radnim prostorom u kojem su obezbeđeni uslovi za normalno odvijanje poslova i radnih zadataka u skladu sa vaţećim zakonskim propisima i standardima.2. Rukovodni vrh organizacije. a kvalitet procesa zavisi od stručnosti izvršioca ili je za rukovanje opremom potrebna obuka. Kroz realizaciju raznovrsnih obuka rukovodstvo Projektomontaţe obezbeđuje da zaposleni stiču svest o: . Kad je potrebno organizacija obezbeđuje obuku da bi se dobile potrebne kompetencije.njihovim zadacima i odgovornostima da se postigne usaglašenost sa zahtevima IMS uključujući i spremnost za iznenadne nesreće i zahteve za reagovanje u ovakvim slučajevima. a ne nađe se adekvatna zamena. kao i preispitivanjem procedure kad nastupe promene u organizaciji. Oni su obavezni da obučavaju radnike kojima rukovode za konkretnu primenu IMS na radnom mestu.2.zahtevima sistema IMS i značaju njegove politike. O svakom zaposlenom se u kadrovskoj evidenciji vode podaci i zapisi kojima se dokazuje kompetentnost za izvršenje dodeljenih zadataka i utvrđuju potrebe za aţuriranjem znanja. Izmena 2 DATUM: 30.2010. Predstavnik rukovodstva.. .posledicama njihovih radnih aktivnosti u odnosu na zaštitu zdravlja i bezbednost na radu i koristi od poboljšanih ličnih performansi u odnosu na OHSMS. . Ovo se obezbeđuje primenom procedure P-22. da bi bili svesni vaţnosti kvalitetnog obavljanja posla. Ostvarenje plana proverava se pri preispitivanju IMS od strane rukovodstva pri čemu treba imati u vidu da je obuka potrebna: . . . Upravljanje kadrovima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova. . Osposobljavanje radnika za samostalno izvršavanje radnih zadataka definisanih opisom poslova definisano je procedurom za upravljanje kadrovima.4.kad neko od zaposlenih napusti organizaciju. obuka i svest Svi rukovodioci i ključno osoblje obučeni su za primenu IMS u njihovim organizacionim jedinicama. Ljudski resursi 6.kad se zbog povećanag obima posla primaju novi radnici. 6. odnosno procesima. PO-00.2. Opšte odredbe Na radna mesta i radne zadatke imenuju se lica koja ispunjavaju zahteve za kvalifikacije koje su definisane pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.kad se uvodi novi postupak ili oprema u proizvodnju.1. . Pored toga organizacija identifikuje potrebu stručne osposobljenasti koju mora da imaju radnici koji obavljaju poslove što utiču na kvalitet proizvoda. Izdanje I. .2. kao i Rukovodioci sektora/Šefovi sluţbi objašnjavaju radnicima vaţnost njihovih poslova i kako oni doprinose ostvarenju ciljeva IMS. 6. Zahtevne kvalifikacije obuhvataju obrazovanje i iskustvo za izvršenje radnih zadataka koje su definisane opisom poslova za svako radno mesto. koji nije zadovoljen. Kompetentnost.kada za to postoji izričit zahtev ISO (OHSAS) standarda (specijalni procesi) ili zakona. a vanredne potrebe se definišu posebnim zahtevom. kao što je slučaj sa odgovornim projektantima i odgovornim izvođačima koji moraju imati licence za određenu vrstu radova.

4.4. Svi zaposleni upoznaju se sa mogućim rizicima i merama sopstvene bezbednosti i bezbednosti saradnika. i slično). Rukovodioci sektora operative u saradnji sa Odgovornim izvođačem radova imenuju šefove gradilišta i vodeće montere po potrebi. bezbednosne (protivpoţarna zaštita) i sprečava smetnje u funkcionisanju opreme.2010. U skladu sa dobijenim radnim nalogom Odgovorni izvođač radova pristupa izradi dinamičkog plana (u slobodnoj formi) sa finansijskim pregledom potrebnog vremena izrade. . .plan uključivanja podizvođača. .Procesna oprema i alati. zaštite ţivotne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Specifikacija opreme je data na listi L-06 i nalazi se kod šefa sluţbe transporta i mehanizacije i rukovodioca proizvodnje. Dinamički plan sadrţi: . . . Za opremu gde ima više operacija za njeno korišćenje i gde postoji potencijalna mogućnost povrede izvršioca postoje Uputstva za bezbedan rad.3. 7.PO-00 Strana 14 od 23 - posledicama koje bi se javile ukoliko se ne poštuju odgovarajuće procedure i uputstva. Za svu opremu koja se servisira postoji servisna knjiţica ili se podaci unose u karton opreme..1. Infrastruktura Rukovodstvo Projektomontaţe je obezbedilo odgovarajuću opremu za ostvarivanje ciljeva kvaliteta. Zgrada i radni prostor obezbeđuju dovoljno radnog prostora za obavljanje aktivnosti na adekvatan i kvalitetan način. zamene delova. Radna sredina obezbeđuje fiziološke uslove rada (temperatura. 6.Zgrada i radni prostor. . Proces odrţavanja opreme definisan je procedurom P-18 i uputstvom U-05. 6. . servisiranje. Za opremu koju organizacija ne moţe sama da servisira obezbeđen je ovlašćeni servis za servisiranje i odrţavanje opreme.Građevinske mašine. Izvršni direktor kontroliše da li je radnim nalogom i prilozima posao u potpunosti definisan i uz konsultaciju sa rukovodiocima sektora operative imenuje Odgovornog izvođača radova.Transportna sredstva. Pod infrastrukturom Projektomontaţe se podrazumeva: . U kartone se unose sve aktivnosti koje se sprovode na opremi (popravke. Za svaku od navedene opreme postoji poseban karton gde su uneti osnovni podaci o opremi.plan korišćenja opreme za realizaciju. Izmena 2 DATUM: 30. Realizacija proizvoda 7. vibracije.Proizvodni pogon. kvalitet vazduha). buka. Planiranje realizacije proizvoda Na bazi sklopljenog ugovora Sektori tehničke operative dobijaju nalog za otvaranje gradilišta od Sektora Marketing i prodaja sa odgovarajućim prilozima.Računarska oprema ( hardver i softver). Radna sredina Organizacija upravlja radnom sredinom i obezbeđuje sredstva lične zaštite kako je definisano Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu. Rizici su opisani u "Elaboratu o proceni rizika na radnom mestu" i u radnoj okolini i sve opasnosti su pod kontrolom. U okviru OHSMS ispitani su rizici i uticaji za sva radna mesta. Izdanje I. PO-00.

7.Generalni direktor. 7. koje treba da ispuni investitor i drugi izvođači.2010.Utvrđivanje zahteva koji se odnose na proizvod Na osnovu zahteva tendera. . . .1. plan radne snage. koje utvrđuje Projektomontaţa na osnovu svog iskustva. . kao i na koordinaciju aktivnosti koje slede. Na osnovu ovog izveštaja vrši se usaglašavanje i definisanje svih elemenata ugovora sa naručiocem. Izmena 2 DATUM: 30. Utvrđivanje ovih zahteva ima za cilj da se tokom izrade ponude pronađe odgovarajući način ispunjenja istih. po pitanju mogućnosti realizacije konkretnog posla i rokova. Navedene aktivnosti su definisane u proceduri P-11. pre formalnog potpisivanja ugovora.da zahtevi na odgovarajući način budu definisani i dokumentovani. . 7. Preispitivanje zahteva koji se odnose na proizvod Ovaj zahtev se odnosi na proces kojim se uspostavljaju i odrţavaju procedure za prihvatanje i preispitivanje zahteva od strane korisnika.. Svi zahtevi naših korisnika preispituju se i evidentiraju da bi se osiguralo: .2.2. . . po pitanju preispitivanja usaglašenosti ugovora sa odgovarajućim zakonskim propisima. preispitivanja ugovora i kontakte sa kupcem čuvaju se u arhivi Inţenjeringa.da budu rešeni svi zahtevi koji se razlikuju od onih u ponudi.2. Svi zapisi vezani za proces ugovaranja.da potencijalni korisnici imaju na raspolaganju adekvatnu informaciju o uslugama Projektomontaţe PO-00.zahtevi koje mora da ispuni projekat koji se traţi. Procesi koji se odnose na korisnike 7. . konkursa ili direktnog zahteva korisnika pristupa se obradi ponude.3.dodatni zahtevi.Sektore tehničke operative.zahtevi koji se definišu zakonskim propisima. Pripremljeni ugovor se dostavlja generalnom direktoru na potpisivanje.2. Izdanje I.da se utvrdi da je Projektomontaţa u mogućnosti da ispuni sve ugovorene zahteve. po pitanju komercijalnih uslova. plan finansijske realizacije i ostale uslove. tj. Poslovna politika Projektomontaţe je izvršenje svih ugovorenih obaveza u roku i u skladu sa zahtevima definisanim ugovorom. da bi dinamički plan bio realizovan. U pogledu pojedinih elemenata konsultuje se: . Za slučaj izmene i dopune ugovora pravi se aneks osnovnog ugovora. po pitanju uslova sklapanja ugovora sa korisnikom.Radna jedinica Inţenjering.Komuniciranje sa korisnicima Sprovođenje sistema komunikacije sa korisnikom se ostvaruje u svim fazama realizacije konkretnog posla čime se obezbeđuje: . Tokom obrade ponude u Projektomontaţi se razmatraju i utvrđuju: .Sektor za pravne i opšte poslove. Preispitivanje svih elemenata ugovora vrši se u fazi ugovaranja.4.PO-00 Strana 15 od 23 - plan repromaterijala i opreme za ugradnju.2.

sprovodi se kontrola rezultata projekta.3. Projektni zadatak.3. uredbi. Za projekte kod kojih je ugovorena i obaveza da se vrši njihova revizija.3.2010. Izrada Projekta Projekat se radi na bazi preciziranog Projektnog zadatka. U odgovarajućim fazama projekta koje planira i određuje Direktor razvoja.PO-00 Strana 16 od 23 . izrađene ponude a po potpisivanju ugovora. 7. . mora biti potpisan i overen od strane Direktora razvoja i Rukovodioca projekta odnosno nalogodavca ili njegovog predstavnika. Preispitivanje projektnog zadataka Preispitivanje projektnog zadatka vrši Generalni direktor (ili stručni tim koji on odredi) na predlog Direktora razvoja.3.3.1. Izdanje I.korektna i efikasna saradnja u toku realizacije projekta. O izvršenoj kontroli vode se i čuvaju zapisi. Po izvršenoj reviziji projekta. uvek u pisanoj formi).5 Revizija-validacija projekta. Na osnovu naloga za realizaciju Rukovodilac projekta radi Projektni zadatak ili se on dobija od nalogodavca. vodi se računa da oni ne ugroţavaju ţivotnu sredinu.1 Opšte Na osnovu zahteva za izradu projekta. Nabavka 7. Projektovanje i razvoj 7.3. 7.3. da bi nabavljeni proizvodi odgovarali specificiranim zahtevima. usvojenog idejnog rešenja i preciziranih zakonskih propisa. Proces nabavke Procesom nabavke se upravlja prema proceduri P-02 . 7. Ako se već moraju ugraditi. Izmena 2 DATUM: 30.2. direktor organizuje ovu tehničku kontrolu. . kao i sve njegove kasnije eventualne izmene i dopune. Izmene i dopune se sprovode na osnovu aneksa ugovora čija se priprema i realizacija vrši po istom principu kao i osnovni ugovor.4.4. 7. da se mogu reciklirati i čiji se otpad moţe reciklirati ili vratiti isporučiocu.4. Generalni direktor određuje Rukovodioca projekta izdavanjem naloga. izmene i dopune /tehnička kontrola/ Reviziju – kontrolu projekta vrši investitor ako ugovorom nije drugačije definisano. . normativa i standarda. nalogodavac dostavlja Projektomontaţi izveštaj revidenta. Prilikom izbora materijala i opreme. 7. Navedene aktivnosti su definisane procedurom P-17. Odluka o preispitivanju Projektnog zadatka donosi se u pisanoj formi a za sve izmene i dopune mora se traţiti saglasnost nalogodavca. 7. PO-00.. na osnovu projektnog zadatka (moţe biti definisan ugovorom ili posebno. Verifikacija u toku izrade Preispitivanje i verifikacija projekta .efikasno rešavanje reklamacija i prigovora korisnika.Rukovodilac projekta tokom cele izrade projekta organizuje i sprovodi preispitivanje projekta. Dostavljeni izveštaj revidenta analizira kompletan tim koji je radio na izradi projekta.4.da su zahtevi i potrebe korisnika utvrđeni. trebaju biti takvog sastava i konstrukcije.

ako je to ugovorom predviđeno. što je regulisano ugovorom. Proizvodnja i pružanje usluge 7. Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluge Zahtevi za upravljanje proizvodnim operacijama definisani su procedurama P-11 i P-15 i dokumentima na koje se procedure pozivaju.. koji vrši Vodeći inţenjer Razvoja i kvaliteta odgovarajuće vrste instalacija u saradnji sa Upravnikom gradnje i Direktorom inţenjeringa. Tip i obim kontrolisanja isporučilaca i proizvoda zavisi ad uticaja na kvalitet finalnog proizvoda.5. Projektomontaţa kontroliše kvalitet ovih procesa. Ove procese izvode obučene osobe po definisanim tehnološkim postupcima (U-02 i U-06). a zapis se beleţi na Listi isporučilaca.3. trebaju biti takvog sastava i konstrukcije. kvalifikacija osoblja ili za kontrolu IMS isporučioca. Obavlja ih u zavisnosti od vrednosti i uticaja na kvalitet. Izmena 2 DATUM: 30. ldentifikacija i sledljivost Identifikacija instalacija/objekata data je projektom i radnim nalogom. cene i prethodne ocene isporučioca.PO-00 Strana 17 od 23 Vrednovanje i praćenje kvaliteta isporučilaca definisano je uputstvom U-03. to jest procesi gde se izlaz ne moţe verifikovati merenjem u toku i po završetku procesa proizvodnje u Projektomontaţi su zavarivanje i bojenje. Status instalacija/objekata u odnosu na zahteve praćenja i merenja definisan je građevinskim dnevnikom.5. Kada bojenje i zavarivanje za Projektomontaţu rade podizvođači. Projektomontaţa obezbeđuje servisiranje svojih proizvoda u garantnom roku. 7. Razvoj i kvalitet ili sluţba Nabavka i magacin. Informacije o nabavci Dokumenta nabavke sadrţe podatke o proizvodu koji se nabavlja kao i zahteve. Zapisi o servisiranju proizvoda se čuvaju određeno vreme. 7.4. Odrţavanje proizvodne opreme definisano je procedurom P-18 i uputstvom U-05. a sluţi da bi se dokazalo da nabavljeni proizvodi odgovaraju specificiranim zahtevima.2010.2. procesa. postupka. Takođe. Nabavka opreme podrazumeva odabir opreme kvalifikovanih isporučilaca po kriterijumima kvaliteta opreme.1.5. sklopove i delove za proces proizvodnje i izvođenja instalacija/objekata.4. a kod prijema na gradilištu i predstavnici Operative. vodi se računa da oni ne ugroţavaju ţivotnu sredinu. delove i opremu koji se ugrađuju u proizvode organizacije. Aktivnosti potrebne za verifikaciju nabavljenih proizvoda definisane su procedurom Praćenje i merenje proizvoda i procesa (P-13). što je detaljno obrazloţeno u pomenutom uputstvu i proceduri P-02. organizacija obezbeđuje servisnu podršku i van garantnog roka.5. da se mogu reciklirati i čiji se otpad moţe reciklirati ili vratiti isporučiocu. tehnološkog nivoa. Ovo je takođe detaljnije obrađeno u proceduri P-02. Sledljivost se ostvaruje evidentiranjem oznaka ugrađene opreme.4. 7. opreme. Identifikacija proizvoda iz sektora Proizvodnja regulisana je uputstvom Obeleţavanje proizvoda (U-07). Prilikom izbora materijala i opreme. PO-00. kao i na materijal. Ako se već moraju ugraditi. .2. 7. 7. za: kontrolisanje proizvoda. Verifikacija proizvoda koji se nabavlja Ovo se odnosi na: repromaterijal.3. gde to ima smisla. L-04. Izdanje I. Validacija procesa proizvodnje i pružanja usluge Specijalni procesi.

pa do odnošenja otpada. Izmena 2 DATUM: 30. kao na primer opremu za proizvodnju ili praćenje i merenje ili intelektualnu svojinu. planom kvaliteta procesa i procedurom P-13. odrţavaju pod kontrolom. Ova oprema i delovi imaju serijske brojeve u cilju obezbeđenja te sledijivosti. počev od projektovanja i nabavke. Kao rezultat tih operacija i aktivnosti javljaju se merljivi pokazatelji. štiti od oštećenja i odrţava pre nego što ga ugradi u finalni proizvod. PO-00.5.5. transporta do mesta ugradnje ili do korisnika tako da ostaje usaglašen sa zahtevima. 7. Očuvanje proizvoda Proizvod se čuva u toku prijema. Za proizvode Projektomontaţe deo ove problematike regulisan je tehničkom dokumentacijom. 7. Kontrola nad operacijama značajnim za životnu sredinu Procedurama i uputstvima za izvođenje operacija relevantnih za ţivotnu sredinu. 7. paţljivo rukovanje. čije oštećenje ili izlivanje moţe da ugrozi ţivotnu sredinu. . Raspoloţiva merna oprema i pribor. Gubljenje ili oštećenje takve imovine beleţi se na formularu F-20 i investitor/kupac odmah obaveštava.PO-00 Strana 18 od 23 Zahtev sledljivosti ostvaruje se. i potreba etaloniranja. verifikuje. kao i utvrđeni radni kriterijumi. sklopove ili delove za ugradnju u finalni proizvod. koja je sastavni deo dokumentacije Laboratorije za ispitivanje. Za opremu sklopove i delove koji utiču na kvalitet finalnog proizvoda. Praćenje i merenje proizvoda i procesa. što se odnosi i na softver koji se koristi u istu svrhu. procedurom Praćenje i merenje proizvoda i procesa (P-13).6. pri izvođenju instalacija/objekata. Oprema i pomoćni pribor koji se koriste za praćenje. kao i samo etaloniranje definisani su procedurom Upravljanje opremom za praćenje i merenje (P-12) i Listom merne opreme LL-03. Ovo očuvanje realizuje se kroz identifikaciju.5. 7. I ostalu imovinu koju organizacija koristi. Imovina korisnika Ukoliko investitor/kupac (korisnik) isporuči materijal. tako što ga identifikuje. Skladištenje je regulisano procedurom P-25. Predviđena merenja i praćenja definisana su projektom (kod proizvoda sektora proizvodnja konstrukcionom dokumentacijom). za obe vrste proizvoda. Upravljanje magacinskim poslovanjem.7. Za proizvode.2010. predviđene su odgovarajuće mere za uklanjanje i sanaciju oštećenja. kad je predviđeno.. kojim se obuhvataju i stavljaju pod nadzor sve one operacije u Projektomontaţi. analizom dokumentacije koja je vezana za radni nalog. što omogućava da se svi procesi. proizvodnje. regulisan je način identifikacije u okviru proizvodnje kao i njihova veza sa finalnim proizvodom. I ovo je regulisano pomenutom procedurom i originalnim uputstvima proizvođača. odvaja se posebno mesto za skladištenje i organizuje se poseban nadzor.4.4. sačinjava se Plan kontrole značajnih uticaja. a nakon toga i korektivne mere. U slučaju daje došlo do oštećenja. i zaštitu pri transportu. Izdanje I. koje prouzrokuju značajne posledice po ţivotnu sredinu. Upravljanje opremom za praćenje i merenje Organizacija utvrđuje koja praćenja i merenja mora da se sprovedu za svaku novu instalaciju/objekat i obezbeđuje odgovarajuću opremu i pribor za sva predviđena merenja i praćenja kvaliteta proizvoda. pakovanje. organizacija takođe štiti. organizacija štiti imovinu korisnika. koja obuhvata i pakovanje proizvoda sektora Proizvodnja. Na osnovu Registra značajnih uticaja. adekvatno skladištenje. merenje i ispitivanje kvaliteta proizvoda organizacije se odrţava i kontroliše tako da daje pouzdane rezultate. detaljno se opisuje način izvođenja aktivnosti i operacija.

. budu provereni najmanje jednom u toku kalendarske godine. pisanih i usmenih. Praćenje i merenje zadovoljenja korisnika. Rezultati interne provere dokumentuju se u izveštaju o proveri i podnose rukovodstvu na analizu. ISO 14001 i OHSAS 18001.PO-00 Strana 19 od 23 7. 8. Redovne interne provere rukovodstvo preduzeća utvrđuje godišnjim planom. 8.2. . Na osnovu identifikovanih rizika u okviru "Elaborata o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini" date su "Mere za sprečavanje .1. Praćenje i merenje 8. Rezultati internih provera jedan su od elemenata preispitivanja IMS-a.1. pripreme.. Interne provere IMS. mašina i drugih sredstava rada koje su prilagođene za bezbedan rad u cilju eliminacije rizika.efikasnost sistema menadţmenta kvalitetom. uključujući statističku obradu u cilju definisanja potrebnih poboljšavanja. Interne provere IMS U Projektomontaţi se sprovode periodične interne provere IMS-a u cilju utvrđivanja: . Takođe postoje dokumentovani postupci za sve situacije vezane za bezbednost i zdravlje na radu kao i utvrđeni radni kriterijumi. koje sprovodi rukovodstvo.2. sprovođenja i izveštavanja o internim proverama definisan je procedurom P-14. Izdanje I.mogućnosti za uvođenje poboljšanja u IMS-u. Merenje analize i poboljšavanja 8.provere doslednosti u sprovođenju dokumentacije. Ovo je predviđeno dokumentima IMS-a. Praćenje i merenje procesa Odgovarajuće praćenje i merenje (kad je primenljivo) sprovodi se kod svih procesa i ono omogućava usaglašenost proizvoda i zadovoljenje investitora/kupca/korisnika. U Preduzeću postoje uputstva o primeni i odrţavanju radnog mesta.8. koji moţe i da pokrene vanredne interne provere. Svi zapisi vezani za postupak sprovođenja interne provere čuvaju se u arhivi predstavnika rukovodstva za IMS. Metodologija prikupljanja i obrade ovih podataka definisana je uputstvom U-04.2.4.2010. . Upravljanje OH&S rizicima tokom rada Preduzeće je uspostavilo postupke za identifikaciju opasnosti i rizika kao i načina uklanjanja ili smanjenja istih.3. Opšte odredbe Usaglašenost IMS i njegovih procesa kao i proizvoda utvrđuje se merenjem i praćenjem. PO-00. kao i svi elementi sistema IMS. instalacija. Primenjuju se odgovarajuće metode analize i tehnike obrade podataka. kad je to izvodivo. Izmena 2 DATUM: 30.2. tako da sve organizacione celine i funkcije u Projektomontaţi. Zadovoljenje korisnika Organizacija prati zadovoljenje korisnika sakupljanjem i analizom informacija internog i eksternog porekla. Metode praćenja procesa omogućavaju uvid u stabilnost procesa i njegove mogućnosti da daje planirane rezultate. radnih procesa. otklanjanje ili smanjenje rizika" za svako radno mesto ponaosob. 8.2. Postupak planiranja.usaglašenosti IMS-a u odnosu na politiku i ciljeve IMS i zahteve standarda ISO 9001. Interne provere IMS-a sprovode se kao redovne i kao vanredne. . Interne provere IMS-a organizuje predstavnik rukovodstva za IMS. 8.

Na L-05O. i dokumentima na koje se isti pozivaju.2. 8. 8.5. Obavlja se prijemno. Praćenje i merenje proizvoda Kontrolisanje (merenje i ispitivanje) kao i praćenje karakteristika proizvoda vrši se da bi se verifikovalo da su zahtevi kvaliteta utvrđeni tehničkom dokumentacijom. Na taj način razvoj ima i funkciju kontrole i upravljanja procesima koje obavljaju sektori Inţenjeringa i Operative. Ovo se obavlja u toku i po završetku procesa proizvodnje a u skladu sa planovima kvaliteta procesa. Praćenje i merenje OHSMS performansi Projektomontaţa je uspostavila . Listi ciljeva Bezbednosti i zdravlja na radu. Ova aktivnost redovno se obavlja jednom godišnje pre Preispitivanja od strane rukovodstva. koja je etalonirana. izvođenja radova (izrade proizvoda).2010. analiziraju i čuvaju. O toj aktivnosti se sačinjava zapis L-10.4. gde su kriterijumi za merenje zadati merljivi opšti ciljevi. ali i drugih zahteva na koje se Projektomontaţa obavezala. Samo onaj proizvod koji je prošao zahtevana kontrolisanja i ispitivanja ili je pušten uz dozvolu ovlašćenog lica (dato u P-04) ili investitora/kupca moţe se ugraditi ili predati/isporučiti kupcu. ugovaranja.4. Ti postupci su definisani u uputstvu U-14.7. koji se odnosi na upravljanje zaštitom ţivotne sredine u Projektomontaţi su merenje. 8. praćenje i vrednovanje učinaka u zaštiti ţivotne sredine.2.) iIi ugovorom ostvareni kod predatih/ isporučenih proizvoda. procesno i završno kontrolisanje. Izdanje I. . Izmena 2 DATUM: 30. Praćenje i merenje značajnih uticaja na ţivotnu sredinu.2.PO-00 Strana 20 od 23 Nadzor nad procesima vrši Razvoj i kvalitet za svaku pojedinačnu instalaciju/objekat i to na taj način da se postigne maksimum kvaliteta izvršenja posla uz ostvarenu maksimalnu dobit. Dokazi o sledljivosti merenja obezbeđuju se prilikom ugovaranja usluge merenja. Zapisi ostaju na formularima ili u dosad uobičajenoj formi. dat je i program njihove realizacije sa odgovarajućim OHSMS performansama i ostvarenom realizacijom performansi u prethodnom periodu. (projektom. propisima i sl. Za merenje aspekta buke Projektomontaţa angaţuje ovlašćenu organizaciju koja obezbeđuje mernu opremu. 8. procedurom P-13 (Praćenje i merenje proizvoda i procesa). l identifikacija statusa kontrolisanja i ispitivanja regulisana je pomenutom procedurom. što je takođe definisano pomenutom procedurom. primenjuje i odrţava redovne postupke praćenja i merenja OHSMS performansi. predaje korisniku (investitoru/kupcu) do praćenja u garantnom periodu. standardima. crteţima. PO-00. Praćenje i merenje učinaka na zaštiti životne sredine Najvaţnije aktivnosti u sistemu IMS-a. Pri tome se preduzimaju korektivne mere u svakoj fazi izrade. Obaveza rukovodilaca svih organizacionih celina je da vrše redovno praćenje i merenje ključnih karakteristika svojih operacija i aktivnosti koje imaju ili mogu imati značajan uticaj na ţivotnu sredinu. a svi učesnici u izvođenju (proizvodnji) se usmeravaju ka maksimalnoj efikasnosti.. Primena zakonske regulative iz oblasti zaštite ţivotne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu vrše vrednovanje usaglašenosti svojih poslovnih aktivnosti u odnosu na zahteve zakonske regulative. To se postiţe na taj način što se čitav proces kontroliše od strane razvoja od trenutka davanja ponude.6. Vrednovanje usaglašenosti Rukovodioci organizacionih celina u skladu sa procedurom P-32.2. Lista zakona i propisa iz oblasti zaštite ţivotne sredine i L-11 Lista zakona i propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa ocenama usaglašenosti.

bez obzira da li je neusaglašenost u međuvremenu razrešena.PO-00 Strana 21 od 23 8. ukoliko se takav udes dogodi. Sve ove aktivnosti detaljno su obrađene u proceduri P-34. planu interne i eksterne komunikacije. Za rešenje ovih neusaglašenosti odgovorni su Predstavnik rukovodstva za IMS i Direktori Radnih jedinica.2010. podleţu analizi rizika. internoj kontroli i validaciji projekta. Detalji u vezi sa reagovanjima zaposlenih dati su u proceduri P-35.Kod proizvoda kada se evidentiraju na formularu F-07 i odvajaju od ispravnih smeštajem u zaseban i označen prostor. Po izvršenoj proceni rizika. zahteva zakonske regulative. U procesu pruţanja usluge u Projektomontaţi neusaglašenosti se mogu identifikovati: . . Za svaki registrovani potencijalni udes.3. procedura i uputstava sistema IMS vezanim za zaštitu ţivotne sredine i bezbednost i zdravlje na radu.neusaglašenosti dokumenata. . Aktivnosti vezane za rešavanje neusaglašenosti opisane su u proceduri P-08X. reše na zadovoljavajući način. koje se mogu desiti u Projektomontaţi. utvrđuje se F-60. Analiza rizika od potencijalnih udesa se procenjuje na osnovu verovatnoće pojave tog udesa i mogućeg obima posledica. .3. eksplozija. (P-08) i Odgovornosti i ovlašćenja (P-04). Izmena 2 DATUM: 30. Ova ovlašćenja definisana su postupkom Odgovornosti i ovlašćenja (P-04). dok im se ne reši status. Neusaglašenosti sa zahtevima standarda ISO 14001 i OHSAS 18001 Procedurom za utvrđivanje i rešavanje neusaglašenosti definisane su aktivnosti kojima se obezbeđuje da se sva odstupanja od definisanih zahteva standarda ISO 14001. Primedbe iz građevinskog dnevnika se tretiraju kao neusaglašenosti i popunjavaju se na formularu F-30. Izdanje I. Neusaglašenosti 8. . Analiza opasnosti od udesa i ocena rizika. bezbednosti i zdravlja na radu i drugih zahteva. PO-00.Kod projekta kada se utvrđuju pri verifikaciji. nakon njihove identifikacije. . 8. kao što su poţar. Odstupanja prakse od dokumentacije IMS takođe je neusaglašenost. Neusaglašenost IMS najčešće se otkriva u toku interne provere. curenje opasnih tečnosti i slično. Neusaglašenosti obuhvataju: .3.2.3. Kad se utvrdi da je uzrok neusaglašenosti isporučena roba ili usluga sprovodi se reklamacija isporučiocu za nabavljene proizvode. Preispitivanje neusaglašenih proizvoda obavljaju ovlašćeni stručnjaci. opis akcije u slučaju opasnosti. Upravljanje neusaglašenim proizvodom Upravljanje neusaglašenim proizvodom i odgovornost za preispitivanje statusa neusaglašenog proizvoda definisani su procedurama Upravljanje neusaglašenim proizvodom.1. Spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih Sve potencijalne opasnosti..Kod instalacija kada se evidentiraju na formular F-30. priprema se plan zaštite.neusaglašenosti u procesu primene dokumenata IMS-a. izveštavanje o udesu i slično. imenima i telefonima odgovornih lica.neusaglašenosti u odnosu na zahteve zakonske regulative iz oblasti zaštite ţivotne sredine. Reagovanje u vanrednim situacijama. OHSAS 18001. Svaki Plan zaštite sadrţi podatke o organizacionim celinama. Utvrđene neusaglašenosti se evidentiraju odgovarajućim zapisima-izveštajima o izvršenoj kontroli (unutrašnja kontrola ili ovlašćena organizacije za reviziju projekta).4. Pri tome se ne sme odstupiti od zahteva standarda ISO 9001.3. Upravljanje neusaglašenostima EMS i OHSMS. 8. Registar potencijalnih udesa sa FMEA analizom. Ova neusaglašenost se mora otkloniti izmenom dokumenata IMS ili korekcijom prakse.

Organizacija vrši beleţenje. kao i načine i postupke za njihovo sprečavanje i ublaţavanje.stepen zadovoljenja konkretnih zahteva kupaca (izveštaji operative. Preduzeće je uspostavilo. Preduzeće periodično preispituje. Na osnovu analize utvrđuju se nedostaci OHSMS-a i drugi elementi koji mogu dovesti do pojave incidenata.5. na osnovu čega će se dati plan poboljšanja procesa. Poboljšavanje 8. na bazi periodičnih izveštaja.PO-00 Strana 22 od 23 Lice za bezbednost i zdravlje na radu je odgovorno za sprovođenje planova obuke za protiv – poţarnu zaštitu i obezbeđenje dokaza o obavljenoj obuci.5.1. marketiga i prodaje. korektivne. Stalno poboljšavanje Organizacija ostvaruje stalna poboljšavanja efektivnosti i efikasnosti IMS realizacijom njegovih procesa. .1 Istraživanje incidenata Inspekcija rada pravi zapisnik o incidentu. 8. koji je definisan procedurom P-02. koje treba preduzeti. Izmena 2 DATUM: 30. Preispitivanje Integrisanog sistema menadţmenta. obavljaju se interne provere IMS. preventivne mere i eventualna poboljšanja. što rukovodnom vrhu periodično prezentira Šef sluţbe Nabavka i magacin. Preispituju se politika i ciljevi IMS-a. . L-04 .4. odgovarajućim procedurama i uputstvima koja ih dopunjuju. u kome se donosi rešenje o merama. što su i polazne osnove za kontinualno poboljšavanje IMS-a. kako je dato ovim poslovnikom. koriste se sledeći izvori informacija: PO-00.kvalitet isporučilaca. Reagovanje u vanrednim situacijama. 8. koje rukovodnom vrhu podnosi Predstavnik rukovodstva za kvalitet.4.5. trendove promena i preventivne mere i . primenjuje i odrţava postupke za otkrivanje mogućih vanrednih situacija. . utvrđivanja uzroka tih neusaglašenosti i potrebe njihovog eliminisanja. koje mogu imati uticaj na bezbednost i zdravlje.zadovoljenje investitora/kupaca (korisnika). Takođe se na preispitivanju donose mere i odluke koje se odnose na politiku i ciljeve zaštite ţivotne sredine i bezbednost i zdravlje na radu i ostale elemente OHSMS sistema upravljanja i zaštite ţivotne sredine. Za utvrđivanje potrebnih korektivnih mera.4. Analizu performansi procesa vrši Razvoj i kvalitet. Razvoja i kvaliteta). Ovo je definisano procedurom P-03. Reagovanje u vanrednim situacijama. procesa ili proizvoda. revidira spremnost za reagovanje posebno neposredno nakon vanrednih situacija. Lica odgovorna za pojedine procese (vlasnici procesa) obavezna su da najmanje jednom godišnje preispitaju funkcionisanje sopstvenih procesa. Izdanje I. analiziraju zapisi.2010. 8.. Analiza podataka Organizacija prikuplja podatke merenja i praćenja. 8. Ove aktivnosti su opisane u proceduri P-35. istraţivanje i analizu incidenata u kako je opisano u proceduri P-35. Korektivne mere Proističu iz uočenih neusaglašenosti IMS. Nabavka i Listom isporučilaca. definisane u predhodnim tačkama i druge i analizira ih u cilju utvrđivanja: -da li IMS zadovoljava potrebe organizacije i -da li je IMS dovoljno efektivan i koja poboljšanja su potrebna? Te analize utvrđuju i: . preduzimaju po potrebi korektivne i preventivne mere i preispituje menadţment.karakteristike procesa i proizvoda.2.

F-04. eksterna neusaglašenost proizvoda (primedbe nadzornog organa. zapisi se beleţe na formularima F-12. dok se zapisi beleţe na formularima F-12 i F-13Q. Prilozi Prilog 1 . Korektivne mere (P-09Q). . F-13E i F-13O. Na osnovu ovih navedenih izvora informacija definišu se.4. Realizaciju definisanih mera prati predstavnik rukovodstva za IMS.Dijagram međuzavisnosti procesa Prilog 4 . kako nebi došlo do nove neusaglašenosti. 9. Zahtevi za korektivne mere kao i način njihovog sprovođenja dati su procedurama.5.Situacioni planovi Projektomontaţe na Novom Beogradu sa označenim mernim mestima.3.Spisak procedura i uputstava IMS-a Prilog 3 . . .izveštaji o neusaglašenosti. .rezultati ocenjivanja i nadzora. dok verifikuje ovlašćeno lice.2010. utvrđuje uzroke ove potencijalne neusaglašenosti i otklanja ih pre nego što do neusaglašenosti dođe. a zapisi se beleţe na formularima F-14. Dok se korektivne mere koje se odnose na EMS i OHSMS date u proceduri P-09X.. Zapisi se beleţe na formularima F-14 i F-15Q za QMS. . Preventivne mere odgovaraju veličini potencijalnog problema. Izmena 2 DATUM: 30. Adekvatnost i efektivnost preduzetih mera rukovodstvo analizira u okviru preispitivanja IMS-a.rezultati analize podataka poslovanja. za QMS.prigovori i ţalbe zainteresovanih strana. reklamacija investitora/kupca. PO-00. Ukoliko korektivna mera identifikuje nove ili izmenjene opasnosti ili mere upravljanja pre sprovođenja se izvršava ocena OH&S rizka. Preventivne mere Organizacija identifikuje potencijalne neusagIašenosti IMS (procesa.PO-00 Strana 23 od 23 interna neusaglašenost IMS ili proizvoda. . sprovode i kontrolišu korektivne mere i tako otklanja neusaglašenost i njen uzrok. 8. F-15E i F-15O. koji bi izazvala neusaglašenost.izlazne informacije iz preispitivanja IMS-a. Definisane su procedurom Preventivne mere (P-10Q). Organizaciona šema Projektomontaţe Prilog 2 . . problemi sa podugovaračem). proizvoda). Ukoliko preventivna mera identifikuje nove ili izmenjene opasnosti ili mere upravljanja pre sprovođenja se izvršava ocena OH&S rizka.Veza između tačaka Poslovnika i odgovarajućih tačaka standarda Prilog 5 . Preventivne mere EMS i OHSMS su date procedurom P-10X.rezultati internih i eksternih provera IMS-a. Izdanje I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful