``UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN REHABILITATIF Gejala dini dari kek ran!

an "r#$ein $idakla% na&"ak 'e(ara k%a', %an)a di$andai den!an ke%ilan!an *era$ *adan, ke%ilan!an na+' &akan, dan !erak re+lek' )an! &en r n, Aki*a$ "alin! n)a$a dari kek ran!an "r#$ein adala% "r#'e' "er$ &* %an *adann)a $er%a&*a$, Perl dike$a% i *a%-a "r#$ein adala% 'ala% 'a$ k#&"#nen $ * % )an! "alin! *an)ak dij &"ai di'a&"in! air, .e$en!a% dari *era$ kerin! $ * % /$an"a air0 adala% "r#$ein, Pr#$ein $er $a&a *er+ n!'i n$ k &e&*an! n dan &era-a$ 'e$ia" 'el1'el dan jarin!an $ * %, F n!'i lain dari "r#$ein 'e*a!ai "en!a$ r *er*a!ai "r#'e' dala& $ * % dan ' &*er ener!i, Bila $erjadi kek ran!an ener!i "r#$ein /KEP0, 'e#ran! anak *i'a &enda"a$kan ' a$ "en)aki$ )an! *er "a k-a'%i#rk#r, &ara'& ' a$a !a* n!an dari ked an)a, Maka dari i$ , dala& "a)a "enan!! lan!an $erjadin)a KEP "ada *ali$a di"erl kan '$a$ ' !i2i )an! *aik, .$a$ ' !i2i )an! *aik di"en!ar %i #le% & r, jeni' kela&in, ak$i3i$a', 'er$a *era$ dan $in!!i *adan, .$a$ ' !i2i da"a$ dinilai dari an!ka ke( k "an !i2i )an! dik#n' &'i 'e'e#ran! 'e$ia" %arin)a, An!ka Ke( k "an Gi2i /AKG0 adala% ' a$ ke( k "an ra$a1ra$a 2a$ !i2i 'e$ia" %ari *a!i 'e& a #ran! &en r $ +ak$#r1+ak$#r )an! &e&"en!ar %i ke( k "an !i2i, n$ k &en(a"ai deraja$ ke'e%a$an )an! #"$i&al, Ke( k "ann)a "ada $in!ka$ +i'i#l#!i' 'e%in!!a n$ k $in!ka$ "r#d k'i dan "en)ediaan "erl di"er%i$ n!kan ke%ilan!an )an! $erjadi dari $in!ka$ "r#d k'i 'a&"ai $in!ka$ k#n' &'i, Kel ar!a )an! &er "akan $e&"a$ "er$a&a indi3id di*en$ k &e&" n)ai "eranan )an! ( k " *e'ar "ada "e&*en$ kan indi3id 'elanj $n)a *aik 'e(ara +i'ik &a " n "'iki', Tin!ka$ "en!e$a% an kel ar!a j !a &enen$ kan "#la %id " dan "#la &akan dari ' a$ kel ar!a $er'e* $, Be*era"a +ak$#r )an! &enjadi &a' kan *a!i $er*en$ kn)a ' a$ !a)a %id " kel ar!a adala%4 "en!%a'ilan, "endidikan, lin!k n!an %id ", *er$e&"a$ $in!!al di de'a a$a k#$a, ' ' nan kel ar!a, "ekerjaan, "enda"a$ $en$an! ke'e%a$an dan "en!e$a% an !i2i,

.$a$ ' n $ri'i &er "akan "en! k ran deraja$ ke* $ %an +i'i#l#!i' indi3id den!an &akanan *er!i2i ( k ". +ak$#r "enda"a$an kel ar!a )an! &e&"en!ar %i k an$i$a' dan k ali$a' &akanan. dan "er%a$ian kel ar!a $er%ada" k an$i$a' dan k ali$a' &akanan *ali$a &enjadi *erk ran!. La$ar *elakan! dan "en)e*a* KEP "ada *ali$a )an! di$eli$i an$ara lain di'e*a*kan #le% karena +ak$#r *ali$a dan kel ar!an)a. dan i& ni'a'i4 "a)a k ra$i+. )ai$ . 'edan!kan &a')araka$ k#$a di!a&*arkan 'e*a!ai &a')araka$ )an! ' da% &aj . di"er"ara% den!an j &la% *ali$a dala& 'a$ kel ar!a di&ana kel ar!a )an! &e&" n)ai *ali$a le*i% dari 5 akan &en)e*a*kan k#n' &'i &akanan akan le*i% $er*a!i. Mi'aln)a karena 'i *ali$a $er'e* $ ' li$ n$ k &akan 'e%in!!a &a' kan !i2in)a k ran!. dan "en!#la%ann)a )an! *aik %al +rek en'i. dan lain 'e*a!ain)a. Dari "eneli$ian di"er#le% %a'il *a%-a kel ar!a &e&" n)ai "eranan "en$in! dala& "a)a "enan!! lan!an KEP "ada *ali$a dala& "a)a "r#&#$i+. &e&" n)ai "en!e$a% an )an! *aik &en!enai !i2i dan $idak &en!ala&i &a'ala% !an!! an !i2i. Kara$eri'$ik !i2i &a')araka$ "ede'aan dan "erk#$aan 'elal &enda"a$ '#r#$an dala& "elak'anaan "e&*an! nan na'i#nal di *er*a!ai 'ek$#r $er $a&a dala& %al ke'eja%$eraan dan ke&i'kinan. Ked an)a &e&" n)ai ke nikan *aik dala& &a'ala% de&#!ra+i dan !e#!ra+i &a " n dala& &a'ala% '#'ial ek#n#&i. "eni&*an!an *ali$a 'e(ara r $in &e&an$a "er$ &* %an dan "erke&*an!ann)a4 "a)a "re3en$i+. &i'aln)a dala& %al ke'adaran akan "en$in!n)a P#')and . +rek en'i "e&*erian &akanan dala& 'e%arin)a )an! k ran! dari ( k ". )ai$ "e&*erian "a)a "e&*erian &akanan )an! *er!i2i.Gan!! an '$a$ ' n $ri'i da"a$ $erjadi "ada anak *ali$a )an! $idak &enda"a$kan "er%a$ian 'e%in!!a kel ar!an)a $idak &e&"er%a$ikan "erl n)a !i2i )an! 'ei&*an! ! na "er$ &* %an dan "erke&*an!an anak *ali$a. *aik 'e(ara *erdiri 'endiri &a " n 'alin! *erkai$an. ' &*er a$a *a!ai&ana (ara &enda"a$kan. Ma')araka$ "ede'aan di!a&*arkan 'e*a!ai &a')araka$ &i'kin )an! *an)ak &en!ala&i &a'ala% !an!! an !i2i.. )ai$ n$ k "en$in!n)a "endidikan kel ar!a dala& %al "erilak kel ar!a. keadaan lin!k n!an r &a% )an! *er"en!ar % "ada k#ndi'i ke'e%a$an kel ar!a dan *ali$an)a.

. KONTRA. .EP. 'i I* ini *er%en$i &en) ' i anakn)a. 'aa$ anakn)a *er 'ia : * lan. da"a$ j !a *er'i+a$ "er&anen. U'a%a 6 'a% ini da"a$ *er'i+a$ 'e&en$ara. 'en!!a&a $er" $ ' /coitus interuptus0 ."enan!! lan!an k#n!kri$ *ali$a ke$ika 'aki$ dan 'a%a "er*aikan !i2i *ali$an)a4 dan "a)a re%a*ili$a$i+. Hal ini *erda'arkan ken)a$aan *a%-a akan $erjadin)a ejak la'i di'adari 'e*el &n)a #le% *a!ian $er*e'ar "ria. Mak' dn)a iala% n$ k &en!el arkan '"er&a 'e(ara &ekanik dari 3a!ina. dan 'e$ela% i$ &a'i% ada -ak$ kira 6 kira 5 de$ik 'e*el & ejak la'i $erjadi. Pada%al dike$a% i *a%-a 'e"anjan! 'ejara% "ara -ani$a &en!e$a% i adan)a ke& n!kinan n$ k &enjadi %a&il i$ &enjadi le*i% ke(il a"a*ila &ereka $er ' &en) ' i anakn)a 'e$ela% &ela%irkann)a. 7#n$#% dari 'i+a$ "er&anen )ai$ "ada -ani$a dilak kan $ *ek$#&i 'edan!kan "ada "ria dilak kan 3a'ek$#&i..I K#n$ra'e"'i iala% 'a%a 6 'a%a n$ k &en(e!a% $erjadin)a ke%a&ilan. Pena&*a%an ( ka iala% n$ k &e&"er#le% e+ek '"er&a$i'ida 'er$a &enja!a a'i'i$a' 3a!ina. )ai$ "en!e$a% an &en!enai (ara "enan!! lan!an KEP a!ar $idak $erjadi la!i. Karena lak$a'i ini dikai$kan den!an adan)a "r#lak$ine&i dan "r#lak$in n$ k &enekan adan)a #3 la'i. :. K#n$ra'e"'i Tan"a Men!! nakan Ala$ 8 O*a$ 5. &e&"er"anjan! &a'a lak$a'i 'erin! dilak kan n$ k &en(e!a% ke%a&ilan. Maka. 9ak$ )an! 'in!ka$ ini da"a$ di! nakan n$ k &enarik "eni' kel ar dari 3a!ina. "er"anjan!an &a'a &en) ' i anak /prolonged lactation0 Pada ka' ' $en$an! PBL.en!!a&a $er" $ ' iala% "enarikan "eni' dari 3a!ina 'e*el & ejak la'i. "e&*ila'an "a'(a 'en!!a&a /postsoital doucbe0 Pe&*ila'an 3a!ina den!an air *ia'a den!an a$a $an"a $a&*a%an lar $an #*a$ /( ka a$a #*a$ lain0 'e!era 'e$ela% k#i$ ' &er "akan 'ala% 'a$ (ara )a!n $ela% la&a 'ekali dilak kan n$ k $ j an k#n$ra'e"'i.

Ma'a ' * r &er "akan &a'a #3 la'i & lai <= ja& 'e*el & dan *erak%ir :< ja& 'e' da% #3 la'i. . K#n$ra'e"'i . K#n$ra'e"'i . Prin'i" kerja dari k#nd#& adala% 'e*a!ai "eri'ai dari "eni' 'e-ak$ &elak kan k#i$ '. Cervical cap 'ekaran! ini jaran! di"akai.e#ran! -ani$a %an)a da"a$ %a&il 'ela&a *e*era"a %ari 'aja dala& $ia" da r %aidn)a. Perl di$a&*a%kan *a%-a n$ k &e&"erk a$ k%a'ia$ dia+ra!&a.e(ara Mekani' Un$ k Pria K#nd#& Pen!! naan k#nd#& ini &e&iliki $ j an )ai$ n $k "erlind n!an dan n$ k &enjadi ala$ k#n$ra'e"'i. Bia'an)a k#nd#& ini dila"i'i den!an "eli(in )an! &e&" n)ai 'i+a$ '"er&a$i'id."er&a$i'id O*a$ '"er&a$i'id )an! di"akai n$ k k#n$ra'e"'i $erdiri dari d a k#&"#nen.edan!kan Cervical cap di* a$ dari kare$ a$a "la'$ik. dan &en(e!a% "en! &" lan '"er&a di 3a!ina. K#n$ra'e"'i Den!an O*a$ . dan &e&" n)ai *en$ k &an!k k )an! dala& den!an "in!!iran $er* a$ dari kare$ )an! $e*al.e*el & dan 'e$ela% &a'a i$ . n$ k &enja!a a!ar jan!an 'a&"ai Di&ana ked an)a ini *er+ n!'i 'e*a!ai ala$ k#n$ra'e"'i. K#nd#& ini & n)a $er* a$ dari kare$ den!an $e*al kira 6 kira >. . "an$an! *erkala /r%)$%& &e$%#d0 .>? &&. Ben$ k k#nd#& adala% 'ilindri' den!an j n! )a!n * n$ *er+ n!'i n$ k "ena&" n! '"er&a. Ben$ k dia+ra!&a ini $erdiri a$a' kan$#n! kare$ )an! *er*en$ k &an!k k den!an "er ela'$i' di "in!!irn)a. #*a$ '"er&a$i'id di&a' kkan ke dala& &an!k k dan di#le'kan "ada "in!!irn)a. )ai$ 2a$ ki&ia-i )an! &a&" &e&a$ikan '"er&a$#'##n. dan 3e%ik l & )an! n#n ak$i+ dan di"erl kan n$ k &e&* a$ $a*le$.e(ara Mekani' Un$ k 9ani$a Pe''ari & Ada d a !#l#n!an "e''ari & )ai$ Dia+ra!&a 3a!inal dan Cervical cap. O*a$ '"er&a$i'id i$ da"a$ *er "a di *a-a% ini @ . Pada Dia+ra!&a 3a!inal ini di&a' kkan kedala& 3a!ina 'e*el & k#i$ ' '"er&a &a' k kedala& 3a!ina.<. -ani$a *erada dala& &a'a $idak ' * r.

. 5CCC. dala& air. A*d l Bar. ke& dian di&a' kkan ke dala& 3a!ina 'eja % & n!kin. .> 'a&"ai B> &eni$.an$#'#. Re+eren'i @ 1. %$$"@88%&r"j'. *0 Aell) a$a (rea& da"a$ di'e&"r#$kan ke dala& 3a!ina den!an ala$. (0 Ta*le$ * 'a ini 'e*el & di! nakan $erle*i% da% l La&a kerja )ai$ 'eki$ar . da"a$ dili%a$. dan lar $ dala& air. Health Mass Research Paper. Dala& 3a!ina #*a$ ini &er "akan !el den!an $in!ka$ di'"er'i )an! $in!!i dan &en)e*ar "ada "#r'i# $eri dan 3a!ina.> &eni$. La&a kerjan)a k ran! le*i% :> &eni$ di(el "kan &en!! nakan ' a$ 'a&"ai 5 ja&.*l#!'"#$. O*a$ ini & lai ak$i+ 'e$ela% ? &eni$.a0 ' ""#'i$#ri & ini di&a' kkan 'eja % & n!kin ke dala& 3a!ina 'e*el & k#i$ '. ? Mei :>>B. :. Ilmu Kandungan. Ai%ad. La&a kerja )an! e+ek$i+ 'eki$ar .ai+ ddin. . Aakar$a @ Ya)a'an Bina P '$aka . La&a kerjan)a k ran! le*i% :> &eni$ 'a&"ai 'a$ ja&. d0 71+il& &er "akan *enda $i"i'.(#&8.ar-#n# Pra-ir#%ardj#.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful